Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2057(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0209/2018

Texte depuse :

A8-0209/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0290

Texte adoptate
PDF 121kWORD 51k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 adoptat de Comisie la 13 aprilie 2018 (COM(2018)0227),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 adoptată de Consiliu la 18 iunie 2018 și transmisă Parlamentului European la 19 iunie 2018 (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0209/2018),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 are ca obiectiv înscrierea în bugetul pe 2018 a excedentului din exercițiul financiar 2017, care se ridică la 555,5 milioane EUR;

B.  întrucât principalele componente ale acestui excedent sunt un rezultat pozitiv în urma execuției veniturilor de 338,6 milioane EUR, o subutilizare a cheltuielilor în valoare de 383,4 milioane EUR și un sold pozitiv al diferențelor de curs valutar în valoare de 166,4 milioane EUR;

C.  întrucât, în ceea ce privește veniturile, cea mai mare diferență rezultă din volumul mai mare decât cel preconizat cu privire la dobânzile de întârziere și amenzi (342,6 milioane EUR);

D.  întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, nivelul de subutilizare a plăților de către Comisie s-au ridicat la 201,5 milioane EUR pentru 2017 (din care 99,3 milioane sunt din Rezerva pentru ajutoare de urgență) și 53,5 milioane EUR pentru reportările din 2016, iar nivelul de subutilizare de către alte instituții s-au ridicat la 82,6 milioane EUR pentru 2017 și 45,7 milioane EUR pentru reportările din 2016,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018, astfel cum a fost prezentat de Comisie, care este consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2017, cu suma de 555,5 milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu poziția Consiliului în acest sens;

2.  reamintește că nivelul scăzut al subutilizării plăților la sfârșitul anului 2017 a devenit posibil numai prin adoptarea bugetului rectificativ nr. 6/2017, care a redus creditele de plată cu 7 719,7 milioane EUR din cauza întârzierilor semnificative în implementare, în special la subrubrica 1b, „Coeziune economică, socială și teritorială”; reamintește, de asemenea, că toate bugetele rectificative din 2017, chiar și atunci când au majorat substanțial creditele de angajament (de exemplu, 1 166,8 milioane EUR în cadrul Fondului de solidaritate al UE pentru Italia, 500 de milioane EUR pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 275 de milioane EUR pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă), au fost finanțate integral prin redistribuiri ale creditelor de plată neutilizate; regretă faptul că întârzierile în implementare și previziunile inexacte prezentate de statele membre par să continue în 2018;

3.  ia act, încă o dată, de nivelul relativ ridicat al amenzilor privind încălcarea dreptului concurenței în 2017, însumând 3 273 de milioane EUR; consideră că, pe lângă orice excedent rezultat din subutilizare, ar trebui să se poată reutiliza în bugetul Uniunii eventualele venituri provenite din amenzi sau legate de întârzierea efectuării plăților fără o scădere corespunzătoare a contribuțiilor bazate pe VNB; reamintește propunerea sa de a se constitui o rezervă specială în bugetul Uniunii, care va fi treptat completată cu toate tipurile de alte venituri neprevăzute și reportată în mod corespunzător pentru a oferi posibilități suplimentare de cheltuieli atunci când este nevoie;

4.  în plus, consideră că, dată fiind nevoia presantă de a răspunde rapid la provocarea reprezentată de migrație și ținând cont de întârzierile legate de extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia, excedentul din 2017, care se ridică la 555,5 milioane EUR, ar putea oferi o soluție excelentă pentru finanțarea contribuției UE la acest instrument în 2018 fără a împinge la limită bugetul general al Uniunii;

5.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 57, 28.2.2018.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate