Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2057(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0209/2018

Predkladané texty :

A8-0209/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0290

Prijaté texty
PDF 129kWORD 44k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2018 na rozpočtový rok 2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2018, ktorý Komisia prijala 13. apríla 2018 (COM(2018)0227),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2018, ktorú prijala Rada 18. júna 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 19. júna 2018 (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0209/2018),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 2/2018 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2018 prebytok z rozpočtového roka 2017 vo výške 555,5 milióna EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami uvedeného prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 338,6 milióna EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 383,4 milióna EUR a kladné kurzové rozdiely vo výške 166,4 milióna EUR;

C.  keďže na strane príjmov najväčší rozdiel vyplýva z vyššieho než očakávaného výsledku úrokov z omeškania a pokút (342,6 milióna EUR);

D.  keďže na strane výdavkov nedostatočné plnenie platieb zo strany Komisie za rok 2017 dosiahlo 201,5 milióna EUR (z toho 99,3 milióna EUR z rezervy na núdzovú pomoc) a 53,5 milióna EUR v prípade prenosov z roku 2016 a nedostatočné plnenie zo strany iných inštitúcií dosiahlo 82,6 milióna EUR za rok 2017 a 45,7 milióna EUR v prípade prenosov z roku 2016;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2018 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2017 vo výške 555,5 milióna EUR v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2.  pripomína, že nízke nedostatočné plnenie platieb na konci roka 2017 bolo možné len vďaka prijatiu opravného rozpočtu č. 6/2017, ktorý viedol k zníženiu platobných rozpočtových prostriedkov o 7 719,7 milióna EUR z dôvodu výrazných oneskorení implementácie, najmä v podokruhu 1b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, ďalej pripomína, že všetky opravné rozpočty v roku 2017, aj keď výrazne zvýšili viazané rozpočtové prostriedky (napr. 1 166,8 milióna EUR v rámci Fondu solidarity EÚ pre Taliansko, 500 miliónov EUR na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 275 miliónov EUR na Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj), boli v plnej miere financované prerozdelením nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že oneskorené vykonávanie a nepresné prognózy zo strany členských štátov budú podľa všetkého pokračovať aj v roku 2018;

3.  opäť konštatuje relatívne vysokú úroveň pokút v oblasti hospodárskej súťaže v roku 2017 v celkovej výške 3 273 miliónov EUR; domnieva sa, že okrem prebytku vyplývajúceho z nedostatočného plnenia by v rozpočte Únie malo byť možné opätovne využiť akýkoľvek príjem vyplývajúci z pokút alebo oneskorených platieb bez zodpovedajúceho zníženia príspevkov založených na HND; pripomína svoj návrh na vytvorenie osobitnej rezervy v rozpočte EÚ, ktorá sa postupne naplní prostredníctvom všetkých druhov nepredvídaných iných príjmov a riadne prenesie, aby v prípade potreby umožnila dodatočné výdavky;

4.  okrem toho sa domnieva, že vzhľadom na naliehavú potrebu poskytnúť rýchlu reakciu na migračnú výzvu a berúc do úvahy oneskorenia, pokiaľ ide o predĺženie doby trvania nástroja pre utečencov v Turecku, by mohol byť prebytok z roku 2017 vo výške 555,5 mil. EUR vynikajúcim riešením na financovanie príspevku Únie na tento nástroj na rok 2018 bez toho, aby sa všeobecný rozpočet Únie dostal na svoje hranice;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2018;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia