Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2057(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0209/2018

Predložena besedila :

A8-0209/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0290

Sprejeta besedila
PDF 120kWORD 49k
Sreda, 4. julij 2018 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 2/2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2018 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2018 za proračunsko leto 2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), in zlasti člena 18(3) in člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki je bil dokončno sprejet dne 30. novembra 2017(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2018, ki ga je Komisija sprejela dne 13. aprila 2018 (COM(2018)0227),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2018, ki ga je Svet sprejel 18. junija 2018 in ga 19. junija 2018 posredoval Evropskemu parlamentu (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0209/2018),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 2/2018 v proračun za leto 2018 vključiti presežek iz proračunskega leta 2017, ki znaša 555,5 milijona EUR;

B.  ker ta presežek v glavnem sestavljajo pozitiven rezultat pri prihodkih v višini 338,6 milijona EUR, neporabljena sredstva za odhodke v višini 383,4 milijona EUR in presežek zaradi tečajnih razlik v višini 166,4 milijona EUR;

C.  ker na strani prihodkov največja razlika izhaja iz rezultata pri zamudnih obrestih in globah, ki je bil višji od pričakovanj (342,6 milijona EUR);

D.  ker je na strani odhodkov nezadostno izvrševanje plačil s strani Komisije znašalo 201,5 milijona EUR za leto 2017 (od tega 99,3 milijona EUR za rezervo za nujno pomoč) in 53,5 milijona EUR v prenosih iz leta 2016, nezadostno izvrševanje s strani drugih institucij pa 82,6 milijona EUR za leto 2017 ter 45,7 milijona EUR v prenosih iz leta 2016;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 2/2018, kot ga je predložila Komisija in je namenjen zgolj vključitvi presežka iz leta 2017 v višini 555,5 milijona EUR v proračun v skladu s členom 18 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  želi spomniti, da je bilo majhno nezadostno izvrševanje plačil ob koncu leta 2017 mogoče zgolj zaradi sprejetja spremembe proračuna 6/2017, s katero so se odobritve plačil zmanjšale za 7 719,7 milijona EUR zaradi velikih zamud pri izvrševanju, zlasti v podrazdelku 1b „Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija“; želi spomniti tudi, da so se vse spremembe proračuna v letu 2017, tudi tiste, ki so znatno povečale odobritve za prevzem obveznosti (npr. 1 166,8 milijona EUR v okviru Solidarnostnega sklada EU za Italijo, 500 milijonov EUR za pobudo za zaposlovanje mladih, 275 milijonov EUR za Evropski sklad za trajnostni razvoj), v celoti financirale s prerazporeditvami neporabljenih odobritev plačil; obžaluje, da se bodo zamude pri izvrševanju in netočne napovedi držav članic, kot kaže, nadaljevale tudi v letu 2018;

3.  je ponovno seznanjen z razmeroma visoko ravnjo glob za kršitev pravil konkurence v letu 2017, ki so skupaj znašale 3 273 milijonov EUR; meni, da bi bilo treba omogočiti ponovno uporabo vseh prihodkov, ki izhajajo iz kazni ali so povezani z zamudami pri plačilih v proračunu Unije, poleg morebitnih presežkov zaradi nezadostnega izvrševanja, ne da bi se zmanjšali prispevki na podlagi BND; želi spomniti na svoj predlog, naj se v proračunu Unije uvede posebna rezerva, ki bi se postopoma polnila z vsemi vrstami nepredvidenih drugih prihodkov in se bo lahko ustrezno prenesla, da bi zagotovili dodatne možnosti porabe, ko se bo pojavila potreba;

4.  poleg tega meni, glede na to, da se je treba nujno in hitro odzvati na migracijske izzive in ob upoštevanju zamud pri podaljšanju veljavnosti instrumenta za begunce v Turčiji, da bi lahko presežek iz leta 2017, ki znaša 555,5 milijona EUR, bil odlična rešitev za financiranje prispevka Unije v ta instrument v letu 2018, saj tako ne bi prekomerno obremenili splošnega proračuna Unije;

5.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2018;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 2/2018 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 57, 28.2.2018.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 7. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov