Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2072(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0246/2018

Внесени текстове :

A8-0246/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0291

Приети текстове
PDF 126kWORD 51k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 18, параграф 3 и член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2018, приет от Комисията на 23 май 2018 г. (COM(2018)0310),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018, приета от Съвета на 22 юни 2018 г. и предадена на Парламента на 25 юни 2018 г. (09713/2018 – C8‑0302/2018),

—  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0246/2018),

А.  като има предвид, че на 14 март 2018 г. Комисията измени решението си относно Механизма за бежанците в Турция, за да отпусне допълнителни 3 милиарда евро („втори транш“) за Механизма за бежанците в Турция, в съответствие с изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2018 има за цел да се добавят 500 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения в бюджета на Съюза за 2018 г. като вноска на Съюза към втория транш през 2018 г., в допълнение към сумата от 50 милиона евро, финансирана от съществуващия бюджетен пакет за хуманитарна помощ през 2018 г.;

В.  като има предвид, че Комисията предлага да се използва общият марж за поетите задължения в съответствие с член 14 от Регламента за МФР, с цел финансиране на сума в размер на 243,8 милиона евро, която не може да бъде покрита, ако се използва единствено неразпределеният марж по функция 4, по която се предлага да се отпуснат 256,2 милиона евро;

Г.  като има предвид, че Комисията предложи да финансира други 1,45 милиарда евро като вноска от бюджета на Съюза за Механизма за бежанците в Турция в рамките на проектобюджета за 2019 г.;

Д.  като има предвид, че Парламентът последователно е подчертавал своята подкрепа за продължаването на Механизма за бежанците в Турция, като същевременно е изтъквал, че, в качеството си на един от двата клона на бюджетния орган, трябва да бъде напълно приобщен в процеса на вземане на решения, свързани с разширяването на Механизма за бежанците в Турция, наред с другото с цел да се избегне повтарянето на процедурата на неговото създаване; като има предвид, че досега не са се състояли преговори между Парламента и Съвета относно финансирането на втория транш на Механизма за бежанците в Турция; като има предвид, че би било целесъобразно дискусиите относно финансирането на втория транш да се състоят в рамките на помирителната процедура относно бюджета на Съюза за 2018 г.;

1.  отбелязва представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 3/2018, в който се разглежда единствено финансирането на вноската от бюджета на Съюза за 2018 г. за Механизма за бежанците в Турция в размер на 500 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения, и позицията на Съвета по него;

2.  изразява дълбоко съжаление относно противоречието между факта, че Парламентът не беше включен в приемането на решения относно създаването и относно удължаването на Механизма за бежанците в Турция от една страна и факта, че като бюджетен орган, той играе роля във финансирането на Механизма от бюджета на Съюза от друга страна;

3.  изразява съжаление, че Комисията не включи финансирането за 2018 г. на Механизма за бежанците в Турция в своя проектобюджет за 2018 г. на нито един етап от бюджетната процедура за 2018 г.; счита, че това щеше да даде възможност на двата клона на бюджетния орган да обсъдят финансирането на целия втори транш на Механизма за бежанците в Турция, тъй като позициите на Парламента и на Съвета относно размера на вноската от бюджета на Съюза се различават;

4.  настоява Комисията да засили мониторинга на използването на Механизма и да докладва на бюджетния орган редовно и в детайли за съвместимостта на финансираните действия с правното основание като цяло и с видовете действия, изброени по-специално в член 3, параграф 2 от Решението на Комисията за създаване на Механизма;

5.  отбелязва, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 3/2018 е преди всичко да се даде възможност образованието на децата бежанци в Турция да продължи без прекъсване;

6.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018;

7.  подчертава, че това решение не засяга позицията му по останалата част от финансирането на втория транш на Механизма за бежанците в Турция; подчертава, че независимо от разискванията на Съвета относно удължаването на Механизма, Парламентът ще запази изцяло прерогативите си по време на бюджетната процедура за 2019 г.;

8.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност