Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2072(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0246/2018

Teksty złożone :

A8-0246/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0291

Teksty przyjęte
PDF 131kWORD 50k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 30 listopada 2017 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie WRF),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2018, przyjęty przez Komisję dnia 23 maja 2018 r. (COM(2018)0310),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2018 przyjęte przez Radę dnia 22 czerwca 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 25 czerwca 2018 r. (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0246/2018),

A.  mając na uwadze, że w dniu 14 marca 2018 r. Komisja zmieniła swoją decyzję w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji („Instrumentu)”, aby przeznaczyć na niego dodatkowe 3 mld EUR („druga transza”), zgodnie z oświadczeniem UE-Turcja z dnia 18 marca 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 3/2018 jest dodanie kwoty 500 mln EUR w środkach na zobowiązania do budżetu Unii na 2018 r. jako wkładu Unii w drugą transzę w 2018 r., w uzupełnieniu 50 mln EUR wyasygnowanych z istniejącej puli środków budżetowych na pomoc humanitarną w 2018 r.;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF w celu sfinansowania kwoty 243,8 mln EUR, której nie można pokryć wyłącznie z nieprzydzielonego marginesu w ramach działu 4, Komisja proponuje wykorzystanie w tym celu kwoty 256,2 mln EUR z łącznego marginesu na zobowiązania;

D.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała sfinansowanie dodatkowej kwoty 1,45 mld EUR w ramach projektu budżetu na 2019 r. jako wkład z budżetu Unii na rzecz Instrumentu;

E.  mając na uwadze, że Parlament konsekwentnie podkreślał swoje poparcie dla kontynuowania Instrumentu, jednocześnie zwracając uwagę, że jako jeden z organów władzy budżetowej musi zostać w pełni zaangażowany w proces podjęcia decyzji dotyczącej przedłużenia okresu obowiązywania Instrumentu, m.in. aby nie powtarzać procedury jego ustanowienia; mając na uwadze, że Parlament i Rada nie podjęły dotychczas żadnych negocjacji w sprawie finansowania drugiej transzy Instrumentu; mając na uwadze, że byłoby wskazane, by dyskusje w sprawie finansowania drugiej transzy odbyły się w ramach postępowania pojednawczego w sprawie budżetu Unii na 2018 r.;

1.  odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 3/2018, który jest poświęcony wyłącznie finansowaniu wkładu z budżetu Unii na 2018 r. w Instrument w wysokości 500 mln EUR w środkach na zobowiązania, a ponadto odnotowuje stanowisko Rady w tej sprawie;

2.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu rozbieżności między brakiem zaangażowania Parlamentu w przyjęcie decyzji w sprawie ustanowienia Instrumentu i przedłużenia okresu jego obowiązywania z jednej strony, a jego rolą jako władzy budżetowej w finansowaniu Instrumentu z budżetu Unii z drugiej strony;

3.  wyraża ubolewanie, że Komisja nie włączyła finansowania Instrumentu w 2018 r. do projektu budżetu na 2018 r. na żadnym etapie procedury budżetowej w 2018 r.; uważa, że dzięki temu oba organy władzy budżetowej miałyby okazję, by przedyskutować finansowanie całości drugiej transzy Instrumentu, ponieważ Parlament i Rad zajmują różne stanowiska w kwestii wielkości wkładu z budżetu Unii;

4.  nalega, by Komisja w większym stopniu monitorowała wykorzystanie Instrumentu oraz by regularnie składała organowi budżetowemu odpowiednio szczegółowe sprawozdania na temat ogólnej zgodności finansowanych działań z odnośną podstawą prawną oraz na temat rodzajów działań wymienionych w szczególności w art. 3 ust. 2 decyzji Komisji ustanawiającej Instrument;

5.  zauważa, że głównym celem projektu budżetu korygującego nr 3/2018 jest umożliwienie dalszej edukacji dzieciom-uchodźcom w Turcji;

6.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2018;

7.  podkreśla, że decyzja ta pozostaje bez uszczerbku dla jego stanowiska w odniesieniu do pozostałej części finansowania drugiej transzy Instrumentu; podkreśla, że niezależnie od obrad na forum Rady dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania Instrumentu, Parlament zachowa pełnię swoich uprawnień podczas procedury budżetowej w 2019 r.;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2018 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności