Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2072(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0246/2018

Texte depuse :

A8-0246/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0291

Texte adoptate
PDF 120kWORD 50k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: prelungirea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) („Regulamentul privind CFM”),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 adoptat de Comisie la 23 mai 2018 (COM(2018)0310),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 adoptată de Consiliu la 22 iunie 2018 și transmisă Parlamentului European la 25 iunie 2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri externe,

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0246/2018),

A.  întrucât Comisia a modificat, la 14 martie 2018, decizia sa privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia (denumit în continuare „IRT”) în vederea alocării unei sume suplimentare de 3 miliarde EUR (o „a doua tranșă”) la IRT, în conformitate cu Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 are drept scop suplimentarea cu 500 de milioane EUR în credite de angajament a bugetului Uniunii pe 2018, această sumă reprezentând contribuția Uniunii în 2018 la cea de a doua tranșă, pe lângă cele 50 de milioane EUR finanțate din actualul pachet bugetar pentru ajutor umanitar în 2018;

C.  întrucât Comisia propune utilizarea marjei globale pentru angajamente, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind CFM, pentru a finanța suma de 243,8 de milioane EUR care nu poate fi acoperită exclusiv din marja nealocată de la rubrica 4, de la care se propune contribuirea cu 256,2 milioane EUR;

D.  întrucât Comisia a propus includerea unei sume suplimentare de 1,45 miliarde EUR în proiectul de buget pentru 2019, drept contribuție de la bugetul UE pentru IRT;

E.  întrucât Parlamentul a subliniat în mod constant sprijinul său pentru continuarea IRT, subliniind în același timp că, fiind una dintre cele două componente ale autorității bugetare, trebuie să fie asociat pe deplin la procesul decizional referitor la prelungirea IRT, printre altele pentru a evita repetarea procedurii de înființare; întrucât încă nu au avut loc negocieri privind finanțarea celei de-a doua tranșe pentru IRT între Parlament și Consiliu; întrucât ar fi fost de dorit ca discuțiile privind finanțarea celei de-a doua tranșe să aibă loc în cadrul procedurii de conciliere privind bugetul pe 2018 al Uniunii,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018, astfel cum a fost prezentat de Comisie, care este consacrat exclusiv finanțării contribuției de la bugetul Uniunii în favoarea IRT, în sumă de 500 milioane EUR în credite de angajament și ia act de poziția Consiliului în acest sens;

2.  regretă profund neconcordanța dintre faptul că Parlamentul nu a fost implicat în adoptarea deciziilor cu privire la înființarea și la prelungirea IRT, pe de o parte, și rolul său de autoritate bugetară în finanțarea IRT de la bugetul Uniunii, pe de altă parte;

3.  regretă faptul că Comisia nu a inclus finanțarea pe 2018 a IRT în proiectul său de buget pentru 2018, în niciunul dintre stadiile procedurii bugetare pentru 2018; consideră că acest lucru ar fi permis celor două componente ale autorității bugetare să dezbată finanțarea celei de-a doua tranșe pentru IRT în întregime, deoarece pozițiile Parlamentului și ale Consiliului sunt divergente cu privire la ordinul de mărime al contribuției de la bugetul Uniunii;

4.  insistă ca Comisia să consolideze monitorizarea utilizării IRT și să prezinte rapoarte periodice și suficient de detaliate autorității bugetare cu privire la compatibilitatea acțiunilor finanțate sub temeiul juridic subiacent, în general, și la tipurile de acțiuni menționate la articolul 3 alineatul (2) din Decizia Comisiei de instituire a IRT, în special;

5.  ia act de faptul că scopul proiectului de buget rectificativ nr. 3/2018 este, în principal, de a permite ca școlarizarea copiilor cu statut de refugiați din Turcia să continue fără întrerupere;

6.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018;

7.  subliniază că această decizie nu aduce atingere poziției sale privind partea rămasă din cea de a doua tranșă de finanțare a IRT; subliniază că, indiferent de deliberările Consiliului cu privire la prelungirea IRT, Parlamentul va veghea la respectarea deplină a prerogativelor sale pe durata procedurii bugetare pentru exercițiul 2019;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 57, 28.2.2018.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate