Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2072(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0246/2018

Predkladané texty :

A8-0246/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0291

Prijaté texty
PDF 130kWORD 45k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2018, ktorý Komisia prijala 23. mája 2018 (COM(2018)0310),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018, ktorú prijala Rada 22. júna 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 25. júna 2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0246/2018),

A.  keďže Komisia 14. marca 2018 zmenila svoje rozhodnutie o nástroji pre utečencov v Turecku s cieľom prideliť na tento nástroj ďalšie prostriedky vo výške 3 miliardy EUR (ďalej len „druhá tranža“) v súlade s vyhlásením EÚ a Turecka z 18. marca 2016;

B.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018 je pridať 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch do rozpočtu Únie na rok 2018 ako príspevok Únie v roku 2018 na druhú tranžu, popri 50 miliónoch EUR financovaných z existujúceho rozpočtového krytia na humanitárnu pomoc v roku 2018;

C.  keďže Komisia v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR navrhuje na financovanie sumy 243,8 milióna EUR, ktorú nie je možné pokryť len z nepridelenej rezervy v rámci okruhu 4, použiť celkovú rezervu na záväzky, z ktorej sa navrhuje príspevok vo výške 256,2 milióna EUR;

D.  keďže Komisia navrhla financovať ďalšiu sumu vo výške 1,45 miliardy EUR v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 ako príspevok z rozpočtu Únie na nástroj pre utečencov v Turecku;

E.  keďže Európsky parlament opakovane zdôrazňoval svoju podporu pokračovaniu nástroja pre utečencov v Turecku, pričom zdôrazňoval, že ako jedna z dvoch zložiek rozpočtového orgánu musí byť plne zapojený do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa predĺženia trvania tohto nástroja, aby sa okrem iného zabránilo opakovaniu postupu jeho vytvorenia; keďže medzi Európskym parlamentom a Radou sa doposiaľ neuskutočnili žiadne rokovania o financovaní druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku; keďže by bolo vhodné, aby sa diskusie o financovaní druhej tranže uskutočnili v rámci zmierovacieho konania v súvislosti rozpočtom Únie na rok 2018;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2018 predložený Komisiou, ktorý sa týka výhradne financovania príspevku z rozpočtu Únie na rok 2018 na nástroj pre utečencov v Turecku vo výške 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozporom v súvislosti s tým, že Európsky parlament na jednej strane nie je zapojený do prijímania rozhodnutí o vytvorení a predĺžení trvania nástroja pre utečencov v Turecku, pričom na druhej strane zohráva ako rozpočtový orgán svoju úlohu pri financovaní nástroja pre utečencov v Turecku z rozpočtu Únie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nezahrnula financovanie nástroja pre utečencov v Turecku v roku 2018 do svojho návrhu rozpočtu na rok 2018 v žiadnej fáze rozpočtového postupu na rok 2018; domnieva sa, že takéto zahrnutie by bolo príležitosťou na to, aby obe zložky rozpočtového orgánu diskutovali o financovaní celej druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku, keďže pozície Európskeho parlamentu a Rady k rozsahu príspevku z rozpočtu Únie sa líšia;

4.  trvá na tom, aby Komisia posilnila monitorovanie využívania nástroja pre utečencov v Turecku a aby pravidelne podávala rozpočtovému orgánu dostatočne podrobné správy o zlučiteľnosti financovaných činností s príslušným právnym základom vo všeobecnosti, a konkrétne s druhmi činnosti uvedenými v článku 3 ods. 2 rozhodnutia Komisie, ktorým sa zriaďuje nástroj pre utečencov v Turecku;

5.  konštatuje, že účelom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018 je predovšetkým umožniť bezproblémové pokračovanie školského vzdelávania detí, ktoré sú utečencami v Turecku;

6.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018;

7.  zdôrazňuje, že týmto rozhodnutím nie je dotknutá jeho pozícia k zostávajúcej časti financovania druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku; zdôrazňuje, že Európsky parlament si bez ohľadu na rokovania Rady o predĺžení trvania nástroja pre utečencov v Turecku v plnej miere zachová svoje výsady v priebehu rozpočtového postupu na rok 2019;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ďalším príslušným inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia