Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2275(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0187/2018

Внесени текстове :

A8-0187/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0292

Приети текстове
PDF 172kWORD 63k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Към външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове
P8_TA(2018)0292A8-0187/2018

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно следващите стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (2017/2275(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2017 г. относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст(1),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 16 от нея, и всички други договори и инструменти на Организацията на обединените нации (ООН), свързани с правата на човека,

—  като взе предвид член 23 от Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид член 10, параграф 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета от Общото събрание на ООН на 20 ноември 1989 г., и четирите основни принципа на недискриминация (член 2), висшите интереси на детето (член 3), оцеляване, развитие и закрила (член 6) и участие (член 12), залегнали в нея, както и своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно двадесет и петата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето(2),

—  като взе предвид член 16 от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за съгласието за брак, минималната възраст за встъпване в брак и регистрацията на браковете,

—  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН от 18 декември 2014 г. и от 19 декември 2016 г. относно браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове,

—  като взе предвид резолюция 29/8 на Съвета на ООН по правата на човека от 2 юли 2015 г. относно укрепване на усилията за предотвратяване и прекратяване на сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак, резолюция 24/23 от 9 октомври 2013 г. относно укрепване на усилията за предотвратяване и прекратяване на сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак: предизвикателства, постижения, най-добри практики и пропуски в прилагането, и резолюция 35/16 от 22 юни 2017 г. относно сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак в ситуации на хуманитарна криза,

—  като взе предвид позицията относно браковете в детска възраст, приета от Конференцията на държавните и правителствените ръководители на Африканския съюз през юни 2015 г. в Йоханесбург (Южна Африка),

—  като взе предвид съвместното общо наблюдение на Африканската комисия по правата на човека и народите (ACHPR) и на Африканския експертен комитет за правата и благополучието на детето (ACERWC) относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст,

—  като взе предвид членове 32 и 37 и член 59, параграф 4 от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

—  като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 2012 г., озаглавен „Брак в детска възраст — прекратяване на сключването на брак в детска възраст“,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 9 от нея,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно плана за действие за равенство между половете за периода 2016—2020 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 3 април 2017 г. относно утвърждаването и защитата на правата на детето,

—  като взе предвид основните принципи, провъзгласени в съобщението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 2016 г. относно глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз,

—  като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети от Съвета на 25 юни 2012 г.(3); като взе предвид плана за действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г., приет от Съвета на 20 юли 2015 г.(4); като взе предвид съвместния работен документ на службите на Комисията и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 27 юни 2017 г., озаглавен „План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.: Средносрочен преглед, юни 2017 г.“ (SWD(2017)0254),

—  като взе предвид преразгледаните насоки на ЕС от 6 март 2017 г. за утвърждаването и защитата на правата на детето, озаглавени „Да не се допусне нито едно дете да бъде изоставено“,

—  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 7 юни 2017 г., в който се подчертава ангажиментът на Европейския съюз да включи правата на човека и равенството между половете, в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0187/2018),

А.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак е сериозно нарушение на правата на човека, и по-специално на правата на жените, включително правата на равенство, независимост и физическа неприкосновеност, достъп до образование и защита срещу експлоатация и дискриминация, и че това е проблем, който съществува не само в трети държави, но може да възникне и в някои държави членки; като има предвид, че прекратяването на тези практики е един от приоритетите на външната дейност на ЕС в областта на насърчаването на правата на жените и правата на човека; като има предвид, че различни международни харти и закони забраняват сключването на брак преди навършване на пълнолетие, като например Конвенцията на ООН за правата на детето и факултативните протоколи към нея; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак оказва силно отрицателно въздействие върху физическото и психичното здраве и личностното развитие на засегнатите лица и върху децата, родени от такъв брак, и в резултат на това — върху обществото като цяло; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст е форма на принудителен брак, тъй като децата сами по себе си не са в състояние да дадат своето пълно, свободно и информирано съгласие за сключването на брак или за момента на сключването му; като има предвид, че децата са особено уязвима група;

Б.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да защитава правата на детето и че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак е нарушение на тези права; като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за пълна защита и насърчаване на правата на детето във външната си политика;

В.  като има предвид, че в законен брак не се встъпва без пълното и свободно съгласие на двете страни, нито и от лице под минималната възраст за брак;

Г.  като има предвид, че браковете в детска възраст са световен проблем, отвъд границите на държавите, културите и религиите; като има предвид, че омъжени момичета могат да бъдат срещнати във всички части на света — от Близкия изток до Латинска Америка, от Азия до Европа и от Африка до Северна Америка; като има предвид, че браковете в детска възраст засягат и момчетата, макар и в много по-малка степен от момичетата;

Д.  като има предвид, че към днешна дата над 750 милиона жени са били омъжени на възраст под 18 години, от които 250 милиона — на възраст под 15 години; като има предвид, че понастоящем близо 40 милиона момичета на възраст между 15 и 19 години са омъжени или живеят във фактическо брачно съжителство; като има предвид, че всяка година още около 15 милиона момичета се омъжват, преди да са навършили 18 години, като от тях 4 милиона сключват брак преди 15-та си година; като има предвид, че 156 милиона момчета са били оженени също на възраст под 18 години, от които 25 милиона – на възраст под 15 години; като има предвид, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове са по-често явление в бедните и слабо развити региони; като има предвид, че броят на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове се увеличава поради нарастването на световното население; като има предвид, че в неотдавнашен доклад на УНИЦЕФ се прогнозира, че през 2050 г. около 1,2 млрд. момичета ще бъдат омъжени, преди да са навършили 18 години; като има предвид, че девет от всеки десет държави с най-голям процент на бракове в детска възраст са класифицирани като нестабилни държави;

Е.  като има предвид, че първопричините за браковете в детска възраст са като цяло бедността, липсата на образование, дълбоко вкорененото неравенство между половете и наличието на стереотипи, схващането, че бракът ще осигури „защита“, семейната чест и липсата на ефективна закрила за правата на момичетата и момчетата, както и различните вредни практики, разбирания, обичаи и дискриминационни норми; като има предвид, че тези фактори често се задълбочават поради ограничения достъп до качествено образование и до възможности за заетост, и се засилват от някои вкоренени обществени правила за браковете в детска възраст, както и за ранните и принудителните бракове;

Ж.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак е свързано с голям риск от ранна и нежелана бременност, с висока майчина и детска смъртност, с по-слабо използване на методите за семейно планиране и с нежелана бременност, с повишен риск за здравето, с неподходящ или несъществуващ достъп до информация за сексуални и репродуктивни здравни услуги, което обикновено принуждава момичетата да прекратят образованието си; като има предвид, че в някои държави дори е забранено бременните момичета и младите майки да се връщат в класната стая; като има предвид, че браковете в детска възраст може да водят и до принудителен труд, робство и проституция;

З.  като има предвид, че въпреки че в Конвенцията на ООН за правата на детето се подчертава значението на мерките за насърчаване на редовното посещаване на училище, много момичета не получават образование поради редица фактори, като например поради това, че училищата са недостъпни или скъпи; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак води до непропорционално голямо разрушително въздействие и до последици за цял живот за съответните жертви, и много често лишава засегнатите лица от възможността да продължат образованието си поради факта, че момичетата обикновено напускат училище по време на подготовката за брака или малко след него; като има предвид, че образованието, включително и сексуалното образование, е ефективен начин за предотвратяване на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове, защото достъпът до образование и обучение допринася за овластяване и осигуряване на възможности за заетост и насърчава свободата на избор, правото на самоопределяне и активното участие в обществото, а това позволява на лицата да се освободят от всякакви форми на контрол, накърняващи техните права, без които икономическото, правното, здравното и социалното положение на жените и на момичетата, както и развитието на обществото като цяло ще продължават да бъдат възпрепятствани;

И.  като има предвид, че всяка година 17 милиона лица, ненавършили пълнолетие, имат дете, което ги принуждава да поемат отговорности на възрастни и застрашава тяхното здраве, образование и икономически перспективи; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак излага момичетата на ранно отглеждане на деца, включително сериозни рискове и затруднения по време на бременността и раждането, по-специално поради липсващ или силно недостатъчен достъп до медицинска помощ, в това число и висококачествени здравни центрове, което често води до майчина смъртност и заболеваемост; като има предвид, че е налице повишен риск от заболяване от заразни болести, включително и ХИВ; като има предвид, че усложненията по време на бременността и при раждането са основната причина за смърт при момичетата на възраст между 15 и 19 години в държавите с ниски и средни доходи; като има предвид, че смъртността при бебетата, родени от непълнолетни майки, е с около 50% по-висока и при тези бебета има по-голям риск от възникване на проблеми с физическото и умственото развитие; като има предвид, че честата и ранна бременност може да причини също така редица дългосрочни здравословни усложнения и дори смърт;

Й.  като има предвид, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове представляват нарушение на правата на детето и форма на насилие срещу момичетата и момчетата, и затова държавите имат задължението да разследват твърденията, да подлагат извършителите на наказателно преследване и да предоставят защита на жертвите, които са основно жени и момичета; като има предвид, че тези бракове следва да бъдат осъждани и не могат да бъдат оправдавани с никакви културни или религиозни основания; като има предвид, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове увеличават риска от основано на пола насилие и често са източник на насилие, упражнявано от интимния партньор, и на домашно и сексуално насилие, както и на физически, психически, емоционален и финансов тормоз и други вредни практики спрямо момичетата и жените, като например гениталното осакатяване на жени и така наречените „престъпления на честта“, както и повишения риск от излагане на момичетата и жените на дискриминация и основано на пола насилие през целия им живот;

К.  като има предвид, че броят на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове нараства значително в условията на въоръжени конфликти и природни и хуманитарни бедствия, при които често липсва медицинска и психологическа помощ или достъп до образование, както и възможности за препитание, а социалните мрежи и практики са нарушени; като има предвид, че при неотдавнашните миграционни кризи някои родители, загрижени да защитят своите деца, и по-специално дъщери, от сексуално насилие, или понеже ги считат за финансова тежест за семейството, смятат, че нямат друг избор, освен да ги омъжат на възраст под 18 години, с надеждата, че това ще им осигури изход от бедността;

Л.  като има предвид, че Конвенцията от Истанбул класифицира принудителния брак като вид насилие над жените и изисква криминализиране на актовете на принуждаване на дете да сключи брак и подмамване на дете в чужбина с цел принуждаването му да сключи брак; като има предвид, че липсата на достъп за жертвите до правна, медицинска и социална помощ може да утежни проблема; като има предвид, че 11 държави – членки на ЕС все още не са ратифицирали конвенцията;

М.  като има предвид, че поради естеството на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове много случаи остават недокладвани, в това число и случаите на малтретиране отвъд международните граници и културните ограничения, и че те могат да бъдат равносилни на форма на трафик на хора, водеща до робство, експлоатация и/или контрол;

Н.  като има предвид, че през юли 2014 г. в Лондон се състоя първата среща на високо равнище по проблемите на момичетата, насочена към мобилизиране на националните и международните усилия за прекратяване в рамките на едно поколение на гениталното осакатяване на жени и на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове;

О.  като има предвид, че предотвратяването и ответната реакция спрямо всички форми на насилие срещу момичета и жени, включително браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове, са една от целите в Плана за действие на ЕС в областта на равенството между половете за периода 2016 – 2020 г.;

П.  като има предвид, че браковете в детска възраст ще струват трилиони долари на развиващите се страни до 2030 г.(5);

Р.  като има предвид, че ранните бракове и браковете в детска възраст си остават табу и следва да бъдат публично дискутирани, за да се сложи край на ежедневното страдание на младите и подрастващите момичета и да се спре непрекъснатото нарушаване на техните човешки права; като има предвид, че един от начините за това е чрез подкрепа и разпространение на информация за работата на журналисти, дейци на изкуството, фотографи и активисти, работещи по въпроса за ранните бракове;

1.  отбелязва, че някои държави — членки на ЕС позволяват сключването на брак на 16-годишна възраст със съгласието на родителите; призовава законодателните органи както на държавите — членки на ЕС, така и на държавите извън Съюза, да постановят 18-годишната възраст като минимална възраст за встъпване в брак и да приемат необходимите административни, правни и финансови мерки, за да гарантират ефективното изпълнение на това изискване, например като насърчават регистрирането на браковете и на ражданията и като гарантират, че момичетата имат достъп до механизми за институционална подкрепа, включително психо-социално консултиране, механизми за защита и възможности за икономическо овластяване; отново заявява, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове следва да се считат за сериозно нарушение на правата на човека и накърняване на основните права на засегнатите деца, и преди всичко правото им на свободно изразяване на съгласие и правото им на физическа неприкосновеност и психично здраве, както и непряко правото на образование и пълноценно упражняване на техните граждански и политически права; осъжда браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове и счита, че всяко нарушение на законодателството следва да се наказва пропорционално и ефективно;

2.  счита, че е важно да се обърне внимание на различните причини за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове, включително вредни традиции, продължаваща бедност, конфликти, обичаи, последствия от природни бедствия, стереотипи, незачитане на равенството между половете и правата на жените и момичетата, здравеопазване и благосъстояние, липсата на подходящи възможности за образование, слаби правни и политически мерки, по-специално по отношение на децата от общностите в неравностойно положение; призовава в тази връзка ЕС и неговите държави членки да работят заедно със съответните органи на ООН и с други партньори, за да привлекат вниманието върху проблема с браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове; призовава ЕС и държавите членки да постигнат целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, с цел провеждане на по-ефективна борба с вредните практики, като например гениталното осакатяване на жени, и подвеждане под отговорност на извършителите; подкрепя отпускането на по-голямо финансиране от ЕС и неговите държави членки чрез механизмите за помощ за развитие, които насърчават равенството между половете и образованието, с цел подобряване на достъпа до образование за момичетата и жените и увеличаване на техните възможности за участие в развитието на общностите и в икономическото и политическото ръководство, с оглед преодоляване на първопричините за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове;

3.  признава, че сама по себе си правната забрана за сключване на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове не гарантира преустановяването на тези практики; призовава ЕС и неговите държави членки да координират по-добре и да подобрят прилагането на международните договори, законодателство и програми, също така и чрез дипломатически връзки с правителства и организации от трети държави, с цел преодоляване на проблемите във връзка със сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове; призовава да се положат всички възможни усилия за въвеждането на законови забрани и допълването им с по-широк набор от закони и политики; потвърждава, че това изисква приемането и прилагането на всеобхватни и цялостни политики, стратегии и програми, в това число отмяна на дискриминационните правни разпоредби относно брака и приемане на положителни мерки за оправомощаване на момичетата;

4.  отбелязва, че неравенството между половете, липсата на уважение към момичетата и жените като цяло и придържането към културни и социални традиции, които продължават и запазват дискриминацията спрямо момичетата и жените, са сред най-големите пречки в борбата срещу браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове; потвърждава освен това връзката между браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове и насилието, основано на защитата на честта, и призовава за надлежно разследване на подобни престъпления и за наказателно преследване на обвинените лица; освен това отбелязва, че момчетата и младите мъже могат също да бъдат жертви на такова насилие; призовава тези практики да бъдат взети предвид във всички съответни програми на ЕС и при провеждането на политически диалог между ЕС и страните партньори, с цел осигуряване на механизми за преодоляването им, както и чрез образоване и полагане на усилия за повишаване на информираността в страните партньори;

5.  посочва, че за провеждането на ефективна цялостна борба с браковете в детска възраст, както и с ранните и принудителните бракове Европейският съюз, като основен фактор за развитие и права на човека в международен план, трябва да играе водеща роля, в сътрудничество с регионалните организации и местните общности; призовава ЕС и неговите държави членки да работят с правоприлагащите органи и съдебните системи в трети държави и да предоставят обучение и техническа помощ, за да подпомогнат приемането и прилагането на законодателство, забраняващо браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове, и премахването на закони, социални стандарти и културни традиции, които действат като възпиращ фактор за правата и свободите на младите момичета и жените; призовава държавите членки да допринасят за прилагането на инициативи, като например инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН, която е насочена към премахване на всички форми на насилие спрямо жените и момичетата;

6.  приканва следователно тези държави членки, които все още не са направили това, да включат в своето национално законодателство пълна забрана за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове, да приложат наказателното право и да ратифицират Конвенцията от Истанбул; призовава държавите членки да си сътрудничат с гражданското общество, за да координират действията си по този въпрос; подчертава значението на целесъобразната и дългосрочна подкрепа за осигуряването на убежища за жени, деца бежанци и непридружени и разселени деца, така че никой да не бъде лишен от закрила поради липсата на ресурси; призовава всички държави членки да прилагат минималната възраст за встъпване в брак, определена от законодателството, и да следят положението, като събират разбити по полов признак данни и доказателства за свързаните с това фактори, за да могат да се оценят по-добре мащабите на проблема; призовава Комисията да създаде европейска база данни, включително и информация от трети държави, с цел мониторинг на явлението „принудителни бракове“;

7.  призовава Европейския съюз, в рамките на своята външна политика и своята политика на сътрудничество за развитие, да предложи стратегическо споразумение на своите партньори и да изиска за тази цел:

   а) забраната на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове във всички страни партньори, като се премахнат всички правни пропуски и законодателството се прилага в съответствие с международните стандарти за правата на човека, включително премахването на всякакви разпоредби, които може да разрешават, оправдават или създават условия за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни или принудителни бракове, в т.ч. и бракове, позволяващи на извършителите на престъпления, свързани с изнасилване, сексуално насилие, сексуална експлоатация, отвличания, трафик на хора или съвременни форми на робство, да заобиколят съдебното преследване и наказание, ако са сключили брак със своите жертви, по-специално като се отменят или изменят тези закони;
   б) спазването на тази забрана и практическото й прилагане на всички равнища след влизане на закона в сила, както и изпълнението на всеобхватни и цялостни стратегии и програми, включващи измерими поетапни цели, които да способстват за предотвратяване и премахване на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове, и тяхното целесъобразно финансиране и оценка, по-специално чрез гарантиране на достъп до правосъдие и механизми за отчетност и правна защита;
   в) правителствата партньори да показват устойчиво лидерство и политическа воля за прекратяване на браковете в детска възраст и за разработване на всеобхватни правни рамки и планове за действие с ясни основни етапи и график, като се включат мерки за предотвратяване на браковете в детска възраст в различните сектори и като се призове за създаването на политически, икономически, социални, културни и граждански условия, които да защитават и оправомощават жените и момичетата и да подкрепят равенството между половете;
   г) мобилизирането на необходимите ресурси за постигането на тази цел, като се предвиди възможност за участие в това сътрудничество на всички институционални участници, като например съдебни, образователни и здравни специалисти, правоприлагащи органи, общностни и религиозни лидери, както и граждански организации, работещи в областта на борбата срещу браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове;
   д) обвързването на размера на отпусканата официална помощ за развитие за правителствените органи с ангажимента на страната получател да спазва по-специално изискванията за правата на човека, включително в борбата срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове;
   е) изпълнението на програмата на UNFPA и на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), в тристранно сътрудничество между тези организации, Европейския съюз, неговите държави членки и техни организации на гражданското общество, работещи в тази област, както и страните партньори, с цел борба срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове чрез прилагането на национални бюджетни планове за действие, като се отдава предимство на програми и методи, които могат да преодолеят така наречените културни, религиозни или племенни практики, които в действителност представляват най-грубо посегателство спрямо правата на детето и достойнството на децата; призовава това сътрудничество да разреши и свързаните с това въпроси за насилието, основано на защитата на честта;
   ж) прилагането на посочените програми въз основа на относимите конвенции и текстове, както и въз основа на специфичните цели и задачи, приети с резолюцията на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г. в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за устойчиво развитие, и по-специално цел 3 („Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“), цел 4 ((„Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“), цел 16 („Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, предоставяне на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища“), и по-специално „слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца”;
   з) изпълнението на тези програми следва да се основава също така и на цел 5 от Целите за устойчиво развитие („Постигане на равенство между половете и равни права за всички жени и момичета“), включително достъп до семейно планиране и до пълната гама от обществени и универсални права на сексуално и репродуктивно здраве, по-специално съвременни противозачатъчни средства и безопасен и законен аборт за момичетата; призовава Комисията и държавите членки в тази връзка да подкрепят движението „SheDecides“ и да заложат допълнително финансиране за международна помощ за сексуални и репродуктивни здравни услуги, в това число безопасни аборти и информация относно абортите, като по този начин противодействат на „правилото за глобално блокиране“, възстановено от правителството на САЩ в началото на 2017 г.;
   и) поставянето на въпроси, свързани с браковете в детска възраст, както и с ранните и принудителните бракове, при провеждането на постоянния диалог между специалния представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис и трети държави; насърчава Комисията и държавите членки да интегрират аспектите на равенството между половете в програмите за укрепване на мира и възстановяване след конфликти, да разработят програми за икономически поминък и образование за момичета и жени, които са станали жертва на бракове в детска възраст, ранни и принудителни бракове, и да улеснят техния достъп до здравни и репродуктивни услуги в засегнатите от конфликти райони;

8.  счита, че е много важно да се създаде пространство за почтителен диалог с лидерите на общността и да се повиши осведомеността на обществото като цяло, и по-специално на лицата в риск, посредством кампании за образоване и повишаване на осведомеността и чрез социалните мрежи и новите медии, като част от борбата срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове; поради това призовава за разработването на хоризонтални правителствени, правни, обществени и дипломатически действия, насочени към предотвратяването на такива практики; счита, че е особено важно да се работи в рамките на местните общности с ключови заинтересовани страни, като например ученици в юношеска възраст, учители, родители, религиозни и общностни лидери, посредством общностни програми или специални програми за повишаване на осведомеността, целящи привличане на вниманието към неблагоприятното въздействие на браковете в детска възраст върху децата, семействата и общностите, съществуващото право по отношение на браковете в детска възраст и неравнопоставеността между половете, както и начините за получаване на достъп до финансиране за справяне с тези проблеми;

9.  счита, че оправомощаването на жените и момичетата посредством образование, социална подкрепа и икономически възможности е ключово средство за борба с тези практики; препоръчва на ЕС да насърчава и защитава равните права на жените и момичетата във връзка с достъпа до образование, като постави специален акцент върху свободното и качествено начално и средно образование и включи обучение относно сексуалното и репродуктивното здраве в учебните програми на училищата, предоставяйки финансови стимули и/или помощ на семействата на момичетата за записване и за завършване на училище; подчертава, че е необходимо да се гарантира пълен достъп до образование за децата бежанци и да се насърчава тяхното интегриране и включване в националните образователни системи; признава необходимостта от подкрепа и защита на лицата, които са застрашени от бракове в детска възраст, както и от ранни и принудителни бракове, и на лицата, които вече са сключили подобен брак, във връзка с образованието, предоставянето на психологическа и социална подкрепа, жилищното настаняване и други качествени социални услуги, както и услуги за психическо, сексуално и репродуктивно здраве и полагане на здравни грижи;

10.  призовава Европейския съюз да вземе мерки за провеждане на обучения за държавните служители, включително дипломатически служители, социални работници, религиозни и обществени лидери, за всички правоприлагащи органи, за съдебните системи на трети държави, за възпитатели, преподаватели и друг персонал, който е в контакт с потенциалните жертви, с цел те да могат да предприемат действия при случаи на бракове в детска възраст и да идентифицират и подкрепят по-добре момичетата и момчетата, които са изложени на опасността от сключване на брак в детска възраст, на принудителен или ранен брак, на домашно насилие, риск от сексуално насилие и други практики, които подкопават човешките права и достойнство, както и да могат да предприемат ефективни мерки за гарантиране на зачитането на правата и достойнството на тези лица;

11.  приканва Европейския съюз да предприеме мерки за провеждането на обучения за органите на реда, за да могат те да налагат по-ефективно зачитането на правата на момичетата, изложени на ранни и принудителни бракове, на домашно насилие, на риск от изнасилване и на каквато и да било друга практика или посегателство върху човешкото достойнство;

12.  призовава държавите членки да осигурят на жените и момичетата мигранти самостоятелно разрешение за пребиваване, което да не зависи от статута на техните съпрузи или партньори, по-специално за жертвите на физическо и психическо насилие, включително принудителни или уговорени бракове, както и да гарантират предприемането на всички административни мерки за тяхната защита, включително ефективен достъп до механизми за помощ и закрила;

13.  призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят подкрепянето и засилването на мерките за защита в трети държави, като например безопасните домове и достъпа до правна, медицинска и, когато е необходимо, консулска помощ за лицата, жертви на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове;

14.  потвърждава, че Европейският съюз, който държи на зачитането на правата на човека и основните ценности, сред които зачитането на човешкото достойнство, трябва да бъде абсолютно безупречен на ниво държави членки, и приканва Комисията да предприеме мащабна кампания за повишаване на осведомеността и да посвети една европейска година на борбата срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове;

15.  решително подкрепя дейността на глобалното партньорство „Момичета, не булки” за премахване на браковете в детска възраст и даване на възможност на момичетата да реализират потенциала си;

16.  приветства текущата кампания на Африканския съюз за прекратяване на браковете в детска възраст и дейността на някои организации, като например Кралското общество на Британската общност, в подкрепа на повече действия за премахване на браковете в детска възраст и справяне с неравнопоставеността между половете;

17.  подчертава неотложната необходимост от информиране и образоване на мъжете и момчетата, като се спечели подкрепата им за прилагането на мерки за защита на правата на човека, включително правата на децата и на жените;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на ООН.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0379.
(2) ОВ C 289, 9.8.2016 г., стр. 57.
(3) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(5) Куентин T. Уодън; Чата Мале; Ада Колобадия Найхуба; Аденике Опеолува Онагурова; Абудрахим Савагодо; Али Йедан; Джеф Едмеадас; Аслихан Кес; Джон Неету; Лидия Мурити; Мара Щайнхаус; Сюзан Петрони, Икономически последици от браковете в детска възраст: Глобален синтезиран доклад, Икономически последици от браковете в детска възраст, Вашингтон, окръг Колумбия, Група на Световната банка, 2017 г.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност