Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2275(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0187/2018

Předložené texty :

A8-0187/2018

Rozpravy :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0292

Přijaté texty
PDF 166kWORD 55k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům
P8_TA(2018)0292A8-0187/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům – další kroky (2017/2275(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2017 o ukončení dětských sňatků(1),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, a zejména článek 16 této deklarace, a na všechny další smlouvy a nástroje OSN týkající se lidských práv,

–  s ohledem na článek 23 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

–  s ohledem na čl. 10 odst. 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte přijatou Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a na v ní zakotvené čtyři základní zásady: zákaz diskriminace (článek 2), nejlepší zájem dítěte (článek 3), právo na život, rozvoj a ochranu (článek 6) a právo na účast v řízení (článek 12) a s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte(2);

–  s ohledem na článek 16 Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství,

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 18. prosince 2014 a 19. prosince 2016 o dětských sňatcích, sňatcích v raném věku a nucených sňatcích,

–  s ohledem na usnesení Rady OSN pro lidská práva č. 29/8 ze dne 2. července 2015 o posílení úsilí o předcházení a odstraňování dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků, usnesení č. 24/23 ze dne 9. října 2013 o posílení úsilí o předcházení a odstraňování dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků: výzvy, dosažené výsledky, osvědčené postupy a rozdíly v uplatňování a usnesení č. 35/16 ze dne 22. června 2017 o dětských sňatcích, sňatcích v raném věku a nucených sňatcích v humanitárních souvislostech,

–  s ohledem na postoj k dětským sňatkům, který byl přijat na zasedání představitelů států a vlád zemí Africké unie v červnu 2015 v Johannesburgu (Jihoafrická republika),

–  s ohledem na obecné společné připomínky k ukončení dětských sňatků, které vydala Africká komise pro lidská práva a práva národů (ACHPR) a Africký výbor odborníků pro práva a blaho dítěte (ACERWC),

–  s ohledem na články 32 a 37 a čl. 59 odst. 4 Úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulská úmluva),

–  s ohledem na zprávu Populačního fondu OSN (UNFPA) z roku 2012 nazvanou „Příliš mladí na sňatek – Ukončete sňatky dětí“ (Marrying Too Young – End Child Marriage),

–  s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 9 této listiny,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. října 2015 týkající se akčního plánu pro rovnost žen a mužů na období 2016–2020,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. dubna 2017 o prosazování a ochraně práv dětí,

–  s ohledem na základní zásady zakotvené ve sdělení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) z roku 2016 o globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii, které Rada přijala dne 25. června 2012(3); s ohledem na akční plán pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019, který Rada přijala dne 20. července 2015(4); s ohledem na společný pracovní dokument útvarů Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 27. června 2017 nazvaný „EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review – June 2017“ (Akční plán EU pro lidská práva a demokracii: přezkum v polovině období, červen 2017) (SWD(2017)0254),

–  s ohledem na revidované zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte ze dne 6. března 2017 nazvané „Neopomenout žádné dítě“,

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji ze dne 7. června 2017, v němž se klade důraz na závazek Evropské unie zahrnout lidská práva a rovnost žen a mužů do Agendy pro udržitelný rozvoj 2030,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0187/2018),

A.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky jsou závažným porušením lidských práv a zvláště práv žen, například práva na rovnost, nezávislost a tělesnou integritu, přístup ke vzdělání a osvobození od vykořisťování a diskriminace, a představují problém, který existuje nejen ve třetích zemích, ale mohlo by k němu docházet také v některých členských státech; vzhledem k tomu, že ukončení této praxe je jednou z priorit vnější činnosti EU v oblasti prosazování práv žen a lidských práv; vzhledem k tomu, že řada mezinárodních listin a právních předpisů, jako je Úmluva OSN o právech dítěte a její opční protokoly, zakazuje sňatky nezletilých; vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky mají velmi nepříznivý dopad na fyzické a duševní zdraví a osobní rozvoj dotčených jedinců a na děti, jež se v takovém svazku narodí, stejně jako ve výsledku na celou společnost; vzhledem k tomu, že dětské sňatky jsou formou nuceného sňatku, neboť děti nejsou schopny poskytnout plný, svobodný a informovaný souhlas ke svému sňatku nebo jeho načasování; vzhledem k tomu, že děti patří k velmi zranitelné skupině osob;

B.  vzhledem k tomu, že EU se zavázala prosazovat práva dítěte a že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky jsou porušením těchto práv; vzhledem k tomu, že EU se zavázala, že bude ve své vnější politice komplexně chránit a prosazovat práva dítěte;

C.  vzhledem k tomu, že žádný sňatek nemůže být legálně uzavřen bez plného a svobodného souhlasu obou stran a osobou, která nedosáhla nejnižšího věku pro vstup do manželství;

D.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky jsou celosvětovým problémem, který se dotýká všech zemí, kultur a náboženství; vzhledem k tomu, že dětské nevěsty lze nalézt ve všech regionech světa od Blízkého východu po Latinskou Ameriku, od Asie až po Evropu a od Afriky až po Severní Ameriku; vzhledem k tomu, že dětské sňatky se týkají i chlapců, ale v mnohem menší míře než dívek;

E.  vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni bylo více než 750 milionů žen provdáno před dovršením věku 18 let a 250 milionů z nich bylo provdáno před 15. rokem svého věku; vzhledem k tomu, že v současné době žije přibližně 40 milionů dívek ve věku mezi 15 a 19 lety v manželství nebo v nemanželském svazku; vzhledem k tomu, že každoročně je před dovršením věku 18 let provdáno dalších 15 milionů dívek, z nichž 4 miliony uzavřou sňatek před dosažením věku 15 let; vzhledem k tomu, že zhruba 156 milionů chlapců rovněž uzavřelo manželství před dovršením věku 18 let, z toho 25 milionů vstoupilo do manželství před 15. rokem svého věku; vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky jsou častější v chudých a málo rozvinutých regionech; vzhledem k tomu, že počet dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků se s nárůstem světové populace zvyšuje; vzhledem k tomu, že podle nedávno vydané zprávy organizace UNICEF se odhaduje, že v roce 2050 dosáhne počet dívek, jež uzavřely manželství před dovršením 18 let věku, 1,2 miliardy; vzhledem k tomu, že devět z 10 zemí s nejvyšším počtem dětských sňatků je označeno za nestabilní státy;

F.  vzhledem k tomu, že hlavními příčinami dětských sňatků obecně jsou chudoba, nedostatečné vzdělání, hluboce zakořeněné genderové nerovnosti a stereotypy, názor, že manželství poskytne „ochranu“, rodinná čest a nedostatek účinné ochrany práv chlapců a dívek a škodlivé praktiky, názory, zvyky a diskriminační normy; vzhledem k tomu, že tyto faktory jsou často zhoršovány omezeným přístupem ke kvalitnímu vzdělání a pracovním příležitostem a jsou posilovány určitými zakotvenými sociálními normami dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků;

G.  vzhledem k tomu, že s dětskými sňatky, sňatky v raném věku a nucenými sňatky souvisí vysoké riziko brzkých a nechtěných těhotenství, vysoká míra mateřské a dětské úmrtnosti, méně časté plánované rodičovství a nechtěná těhotenství s vyšším zdravotním rizikem, nedostatečný nebo neexistující přístup k informacím o službách v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a obvykle tyto sňatky znamenají konec vzdělávání dívek; vzhledem k tomu, že některé země dokonce těhotným dívkám a mladým matkám zakazují vrátit se do třídy; vzhledem k tomu, že dětský sňatek může rovněž vést k nucené práci, otroctví a prostituci;

H.  vzhledem k tomu, že ačkoli Úmluva OSN o právech dítěte zdůrazňuje význam opatření, která podporují pravidelnou školní docházku, mnoho dívek se nevzdělává v důsledku řady faktorů, například proto, že školy nejsou dostupné nebo jsou drahé; vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky mají naprosto ničivý dopad a celoživotní důsledky pro jejich oběti a velmi často připravují dotčené osoby o možnost pokračovat ve studiu, neboť dívky mají tendenci odejít ze školy během přípravného období před sňatkem, nebo krátce poté; vzhledem k tomu, že vzdělání, včetně sexuální výchovy, je účinným prostředkem pro předcházení dětským sňatkům, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům, protože přístup ke vzdělávání a odborné přípravě přispívá k emancipaci, rozšiřuje možnosti zaměstnání a podporuje svobodu volby, právo na sebeurčení a aktivní účast ve společnosti, neboť umožňuje jednotlivci osvobodit se od jakékoli formy kontroly, která by omezovala jeho práva, bez nichž je ztížena hospodářská, právní, zdravotní a sociální situace žen a dívek a rozvoj společnosti jako celku;

I.  vzhledem k tomu, že 17 milionům dětí se každý rok narodí dítě, což je nutí k tomu, aby převzaly zodpovědnost dospělých, a ohrožuje jejich zdraví, vzdělávání a ekonomické vyhlídky; vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky vystavují dívky předčasnému rození dětí, s nímž jsou spojena značná rizika a potíže během těhotenství a porodu, a to zejména v důsledku zcela nedostatečného či neexistujícího přístupu k lékařské péči, včetně kvalitních zdravotních středisek, což často vede k mateřské úmrtnosti a nemocnosti; vzhledem k tomu, že v takových případech hrozí vyšší riziko nákazy přenosnými infekcemi, včetně HIV; vzhledem k tomu, že komplikace v těhotenství a při porodu jsou v zemích s nízkými a středními příjmy hlavní příčinou úmrtí dívek ve věku od 15 do 19 let; vzhledem k tomu, že úmrtnost dětí narozených dospívajícím matkám je o 50 % vyšší a že tyto děti jsou více ohroženy problémy fyzického a kognitivního vývoje; vzhledem k tomu, že častá a předčasná těhotenství mohou rovněž způsobit řadu dlouhodobých zdravotních komplikací, a dokonce i smrt;

J.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky jsou porušením práv dítěte a určitou formou násilí vůči dívkám a chlapcům, a vzhledem k tomu, že státy jako takové mají povinnost vyšetřovat obvinění, stíhat pachatele a poskytovat odškodnění obětem, kterými jsou především ženy a dívky; vzhledem k tomu, že tyto sňatky musí být odsouzeny a nemohou být odůvodněny žádnými kulturními či náboženskými důvody; vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky zvyšují riziko genderového násilí a jsou často zdrojem domácího násilí a sexuálního, fyzického, psychického, citového a finančního zneužívání a jiných škodlivých praktik páchaných na ženách a dívkách, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů a tzv. trestné činy motivované zachováním cti, a zvyšují riziko, že dívky a ženy budou během svého života vystaveny diskriminaci a genderovému násilí;

K.  vzhledem k tomu, že počet dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků se výrazně zvyšuje v období nestability, v průběhu ozbrojených konfliktů a přírodních a humanitárních katastrof, během nichž často chybí lékařská péče a psychologická podpora nebo přístup ke vzdělání i příležitosti k obživě a sociální sítě a stereotypy jsou narušeny; vzhledem k tomu, že během nedávné migrační krize někteří rodiče ve snaze chránit své děti, zejména dcery, před sexuálním násilím, nebo proto, že dcery jsou považovány za finanční zátěž pro své rodiny, měli pocit, že nemají jinou možnost, než provdat své dcery před jejich 18. narozeninami v domnění, že by to mohlo být východiskem z chudoby;

L.  vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva klasifikuje nucené sňatky jako druh násilí na ženách a vyžaduje, aby skutky spočívající v přinucení dítěte k uzavření manželství a vylákání dítěte do zahraničí za účelem následného přinucení tohoto dítěte k uzavření manželství byly považovány za trestný čin; vzhledem k tomu, že nedostatečný přístup obětí k právní, zdravotní a sociální podpoře může tuto záležitost ještě zhoršit; vzhledem k tomu, že 11 členských států EU tuto úmluvu ještě neratifikovalo;

M.  vzhledem k tomu, že povaha dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků znamená, že mnohé případy, například případy zneužívání překračující mezinárodní a kulturní hranice, často nejsou hlášeny a mohou představovat formu obchodování s lidmi, vést k otroctví, vykořisťování nebo kontrole;

N.  vzhledem k tomu, že v červenci 2014 se v Londýně uskutečnil první dívčí summit zaměřený na mobilizaci domácího a mezinárodního úsilí o ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů a dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků v rámci celé generace;

O.  vzhledem k tomu, že předcházení všem podobám násilí vůči dívkám a ženám, včetně dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků, a reakce na ně jsou jedním z cílů akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů pro období 2016–2020;

P.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky budou stát rozvojové země do roku 2030 biliony dolarů(5);

Q.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky a sňatky v raném věku jsou i nadále tabuizovaným tématem, jemuž je třeba se veřejně věnovat s cílem ukončit každodenní utrpení mladých a dospívajících dívek a neustálé porušování jejich lidských práv; vzhledem k tomu, že jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, by bylo podporovat a šířit práci novinářů, umělců, fotografů a aktivistů, kteří se otázce sňatků v raném věku věnují;

1.  poznamenává, že některé členské státy EU povolují uzavření sňatku ve věku 16 let se souhlasem rodičů; vyzývá normotvůrce jak v členských státech EU, tak i ve třetích zemích, aby uzákonili 18 let jako jednotnou minimální věkovou hranici pro vstup do manželství a přijali správní, právní a finanční opatření nezbytná k zajištění účinného provádění tohoto požadavku, například podporou registrace sňatků a narození dětí a zajišťováním přístupu dívek k institucionálním podpůrným mechanismům, včetně psychosociálního poradenství, k ochranným mechanismům a příležitostem k posílení hospodářského postavení; znovu opakuje, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky by měly být považovány za vážné porušení lidských práv a základních práv dotčených dětí, především práva svobodně vyjádřit svůj souhlas a práva na tělesnou integritu a duševní zdraví, avšak nepřímo také práva na vzdělávání a na plné užívání občanských a politických práv; odsuzuje dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky a domnívá se, že jakékoliv porušení těchto právních předpisů by mělo být řešeno přiměřeným a účinným způsobem;

2.  je toho názoru, že je nutné řešit rozličné příčiny dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků, včetně škodlivých tradic, místně zakořeněné chudoby, konfliktů, zvyků, následků přírodních katastrof, stereotypů, nedostatečného zohledňování rovnosti žen a mužů a práv, zdraví a dobrých životních podmínek žen a dívek, nedostatku patřičných vzdělávacích možností a slabé právní a politické odezvy se zvláštním ohledem na děti ze znevýhodněných komunit; v této souvislosti vyzývá EU a její členské státy, aby spolupracovaly s příslušnými orgány OSN a dalšími partnery s cílem upozornit na otázku dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků; vyzývá EU a členské státy, aby splnily cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 s cílem účinněji bojovat proti škodlivým praktikám a předvést odpovědné osoby ke spravedlnosti; podporuje zvýšení finančních prostředků z EU a jejích členských států prostřednictvím mechanismů rozvojové pomoci, které podporují rovnost žen a mužů a vzdělávání s cílem zlepšit přístup dívek a žen ke vzdělávání a posílit jejich možnost podílet se na komunitním, rozvojovém, hospodářském a politickém řízení, a řešit tak příčiny dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků;

3.  uznává, že zákonný zákaz dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků by sám o sobě nezaručil konec těchto sňatků; vyzývá proto EU a její členské státy, aby lépe koordinovaly a prosazovaly mezinárodní smlouvy, právní předpisy a programy, a to i prostřednictvím diplomatických vztahů s vládami a organizacemi ve třetích zemích s cílem řešit otázky týkající se dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků; žádá, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí na prosazení takových zákonných zákazů a jejich doplnění o širší soubor zákonů a politik; uznává, že to vyžaduje přijetí a uplatňování komplexních a celostních politik, strategií a programů, včetně zrušení diskriminačních právních ustanovení týkajících se manželství, přijetí pozitivních opatření k posílení postavení dívek v dětském věku;

4.  konstatuje, že jednou z největších překážek v boji proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům je chybějící rovnost mezi ženami a muži, nedostatek všeobecného respektu vůči dívkám a ženám a dodržování kulturních a společenských tradic, které zachovávají diskriminaci žen a dívek; dále uznává vazbu mezi dětskými sňatky, sňatky v raném věku a nucenými sňatky a násilím motivovaným zachováním cti a vyzývá k tomu, aby byly tyto trestné činy řádně vyšetřeny a obvinění stíháni; navíc konstatuje, že chlapci a mladí muži mohou být rovněž oběťmi takového násilí; žádá, aby v zájmu jejich potírání byly tyto praktiky řešeny ve všech příslušných programech EU a v politickém dialogu EU s partnerskými zeměmi, jakož i prostřednictvím snah o vzdělávání a zvyšování povědomí v partnerských zemích;

5.  poukazuje na to, že s cílem bojovat proti dětským sňatkům, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům globálně je nutné, aby se Evropská unie, coby hlavní aktér rozvoje a ochránce lidských práv ve světě, ujala vůdčí úlohy a spolupracovala s regionálními organizacemi a místními komunitami; vyzývá EU a členské státy, aby spolupracovaly s donucovacími orgány a soudními systémy ve třetích zemích a aby poskytovaly odbornou přípravu a technickou pomoc při přijímání a prosazování právních předpisů zakazujících sňatky v raném věku a nucené sňatky a při odstraňování právních předpisů, sociálních norem a kulturních tradic, které brání právům a svobodám mladých dívek a žen; vyzývá členské státy, aby přispívaly k iniciativám, jako je iniciativa Spotlight, kterou zahájily EU a OSN a která je zaměřená na odstraňování všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách;

6.  vyzývá proto členské státy, které tak dosud neučinily, aby ve svých vnitrostátních právních předpisech uzákonily úplný zákaz dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků, prosazovaly trestní právo a ratifikovaly Istanbulskou úmluvu; rovněž vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s občanskou společností s cílem koordinovat kroky v této oblasti; zdůrazňuje význam náležité a dlouhodobé podpory azylových domů pro ženy, uprchlíky a vysídlené děti bez doprovodu, aby tak nikomu nebyla odepřena ochrana kvůli nedostatku zdrojů; vyzývá všechny členské státy, aby prosazovaly minimální věk pro uzavření manželství stanovený právními předpisy a monitorovaly situaci shromažďováním údajů rozčleněných podle pohlaví a důkazů o souvisejících faktorech, aby bylo možné lépe posoudit závažnost problému; vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou databázi, včetně informací ze třetích zemí, pro monitorování nucených sňatků;

7.  vybízí Evropskou unii, aby v rámci své zahraniční politiky a politiky rozvojové spolupráce nabídla svým partnerům strategický pakt a za tímto účelem vyžadovala:

   a) zavedení zákazu dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků ve všech partnerských zemích, a to odstraněním všech mezer v právních předpisech, prosazování právních předpisů v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv, včetně odstranění jakýchkoli ustanovení, která by umožňovala, zdůvodňovala nebo podněcovala dětské sňatky, sňatky v raném věku či nucené sňatky, včetně ustanovení, která umožňují pachatelům znásilňování, sexuálního zneužívání, sexuálního vykořisťování, únosů, obchodování s lidmi nebo moderní formy otroctví uniknout stíhání a trestu, pokud vdají/ožení své oběti, konkrétně prostřednictvím zrušení nebo změny těchto zákonů;
   b) dodržování a prosazování tohoto zákazu v praxi na všech úrovních poté, co příslušný zákon vstoupí v platnost, a zavedení komplexních a celostních strategií a programů s měřitelnými progresivními cíli, které budou zaměřeny na předcházení a vymýcení dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků a budou náležitě financovány a hodnoceny, zejména na základě zajištění přístupu k mechanismům spravedlnosti a odpovědnosti a opravným prostředkům;
   c) schopnost trvalého vedení a politické vůle partnerských vlád k odstranění dětských sňatků a vypracování komplexního právního rámce a akčních plánů s jasnými milníky a časovými plány, které začlení preventivní opatření v oblasti dětských sňatků do různých oblastí, a přitom vyzývá k vytvoření politického, hospodářského, sociálního, kulturního a občanského prostředí, které chrání a posiluje postavení žen a dívek a podporuje rovnost žen a mužů;
   d) vynaložení potřebných prostředků na splnění tohoto cíle a současně nabídnutí související spolupráce všem institucionálním subjektům, jako jsou soudní, vzdělávací a zdravotničtí odborníci, donucovací orgány a komunitní a náboženští vůdci, a občanské společnosti, pokud jde o boj proti dětským sňatkům, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům;
   e) podmínění výše oficiálního přidělování rozvojové pomoci státním orgánům tím, že přijímací země se zaváže zejména k plnění požadavků v oblasti lidských práv, včetně požadavku potírat dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky;
   f) zapojení UNFPA a Dětského fondu OSN (UNICEF) do třístranné spolupráce, která spojí uvedené organizace, Evropskou unii, její členské státy a jejich organizace občanské společnosti pracující v této oblasti a partnerské země v boji proti dětským sňatkům, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům prostřednictvím provádění vnitrostátních akčních plánů financovaných z přiděleného rozpočtu a při níž budou preferovány zejména programy a metody, které by mohly překonat takzvané kulturní, náboženské či kmenové praktiky, jež ve skutečnosti představují nejzávažnější formu porušení práv dětí a důstojnosti dívek; vyzývá k tomu, aby v rámci této spolupráce byly rovněž řešeny otázky týkající se násilí motivovaného zachováním cti;
   g) provádění uvedených programů na základě souvisejících úmluv a dokumentů a přímých cílů a úkolů, které byly schváleny prostřednictvím rezoluce Valného shromáždění OSN dne 25. září 2015 v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a cílů udržitelného rozvoje, především cíle č. 3 („zajistit zdravé životy a podporovat dobré životní podmínky pro všechny osoby každého věku“), cíle č. 4 („zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat celoživotní učení pro všechny“) a cíle č. 16 („podporovat spravedlivou a mírovou společnost podporující začlenění“), zejména „ukončit zneužívání, vykořisťování, obchodování s lidmi a všechny formy násilí a mučení dětí“;
   h) provádění uvedených programů by rovněž mělo vycházet z cíle č. 5 („dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek“), včetně přístupu k rodinnému plánování a plné škále služeb práv na služby v oblasti veřejného a všeobecného sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně moderní antikoncepce a bezpečného a zákonného potratu; v tomto kontextu vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily hnutí SheDecides a zavázaly se k dalšímu financování mezinárodní pomoci v oblasti služeb sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně bezpečných potratů a informací o potratech, s odvoláním na globální roubíkové pravidlo, které vláda Spojených států obnovila počátkem roku 2017;
   i) vznesení otázek týkajících se dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků v rámci probíhajícího dialogu mezi zvláštním zástupcem EU pro lidská práva Stavrosem Lambrinidisem a třetími zeměmi; vybízí Komisi a členské státy, aby začleňovaly hledisko rovnosti žen a mužů do programů budování míru a poválečné rekonstrukce s cílem rozvíjet programy zaměřené na živobytí a vzdělávání dívek a žen, které jsou oběťmi dětských sňatků, nucených sňatků nebo sňatků v raném věku, a usnadnit jejich přístup ke zdravotnickým službám a službám reprodukčního zdraví v oblastech zasažených konflikty;

8.  domnívá se, že v rámci boje proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům je mimořádně důležité vytvářet prostor pro dialog s komunitními vůdci vedený s respektem a zvyšovat informovanost široké veřejnosti a především ohrožených osob prostřednictvím vzdělávacích a osvětových kampaní, sociálních sítí a nových médií; vyzývá proto k zavedení průřezových vládních, právních, společenských a diplomatických opatření zaměřených na předcházení takovým praktikám; domnívá se, že je důležité zapojit se do místních komunit prostřednictvím klíčových zúčastněných stran, jako jsou studenti a studentky v dospívajícím věku, učitelé, rodiče, náboženští a komunitní vůdci, prostřednictvím komunitních programů nebo zvláštních osvětových programů, jejichž účelem je upozornit na negativní dopad dětských sňatků na děti, rodiny a komunity a jež se týkají stávajících právních předpisů upravujících dětské sňatky a nerovnost mezi muži a ženami a způsobů, jak získat přístup k financování v zájmu řešení tohoto problému;

9.  domnívá se, že posílení postavení žen a dívek prostřednictvím vzdělávání, sociální podpory a hospodářských příležitostí je zásadním nástrojem boje proti těmto praktikám; doporučuje, aby EU prosazovala a chránila rovná práva žen a dívek, pokud jde o přístup ke vzdělání, přičemž zvláštní důraz by se měl klást na bezplatné a vysoce kvalitní základní a střední vzdělávání, začlenění vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví do učebních plánů škol, poskytování finančních pobídek rodinám s dívkami anebo pomoci při zápisu a dokončení školní docházky; zdůrazňuje, že je nezbytné zaručit plný přístup ke vzdělávání dětem uprchlíků a podporovat jejich integraci a začlenění do vnitrostátních vzdělávacích systémů; uznává potřebu podporovat a chránit osoby, kterým hrozí dětské sňatky, sňatky v raném věku či nucené sňatky, a ty, které již takový sňatek uzavřely, z hlediska vzdělávání, poskytování psychické a sociální podpory, bydlení a jiných vysoce kvalitních sociálních služeb, jakož i přístupu k sexuálnímu a reprodukčním zdravotním službám a zdravotní péči;

10.  vyzývá Evropskou unii, aby zajistila školení pro vládní úředníky, včetně pracovníků diplomatických služeb, pro sociální pracovníky, náboženské a komunitní vůdce, všechny donucovací orgány, orgány soudnictví třetích zemí, učitele a vychovatele a další osoby, které jsou v kontaktu s potenciálními oběťmi, díky nimž by byly schopny lépe reagovat na případy dětských sňatků a násilí páchaného na základě pohlaví a lépe identifikovat a podporovat dívky a chlapce nucené k dětskému sňatku či k sňatku v raném věku, vystavené domácímu násilí, riziku znásilnění či jakýmkoli jiným praktikám poškozujícím lidskou důstojnost, a byly rovněž schopny přijmout účinná opatření k zajištění respektování práva a důstojnosti těchto jedinců;

11.  vyzývá Evropskou unii, aby zajistila školení pro donucovací orgány, díky nimž by mohly lépe prosazovat dodržování práv dívek, které jsou nuceny k sňatku či k sňatku v raném věku, čelí domácímu násilí, riziku znásilnění či jakýmkoli jiným praktikám poškozujícím lidskou důstojnost;

12.  vyzývá členské státy, aby ženám a dívkám z řad migrantů zajistily samostatné povolení k pobytu, které nebude závislé na statusu jejich manžela či partnera, a to především pro oběti fyzického a psychického násilí včetně nucených či předem domluvených sňatků, s cílem zajistit, aby byla přijata veškerá správní opatření na jejich ochranu včetně účinného přístupu k pomoci a mechanismům ochrany;

13.  vyzývá EU a její členské státy, aby zvážily podporu a posílení ochranných opatření ve třetích zemích, jako jsou bezpečná přístřeší a přístup k právní, zdravotní a případně konzulární pomoci pro oběti dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků;

14.  bere na vědomí, že Evropská unie, která je odhodlána hájit lidská práva a základní hodnoty, mezi nimiž i úctu k lidské důstojnosti, musí být na úrovni členských států naprosto bezúhonná, a vyzývá Komisi, aby na toto téma zahájila rozsáhlou osvětovou kampaň a zavedla evropský rok boje proti dětským sňatkům, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům;

15.  důrazně podporuje práci globálního partnerství Girls Not Brides, které usiluje o odstranění dětských sňatků a snaží se zajistit dívkám možnost využít svůj potenciál;

16.  vítá pokračující kampaň Africké unie zaměřenou na ukončení dětských sňatků a práci organizací, jako je Royal Commonwealth Society, která se zasazuje o zvýšení úsilí o ukončení dětských sňatků a řešení nerovnosti mezi ženami a muži;

17.  zdůrazňuje naléhavou potřebu informovat a vzdělávat muže i chlapce a získat jejich podporu pro opatření zaměřená na dodržování lidských práv, včetně práv dětí a žen;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Organizaci spojených národů.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0379.
(2) Úř. věst. C 289, 9.8.2016, s. 57.
(3) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(5) Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report (Hospodářské dopady dětských sňatků: souhrnná světová zpráva), Economic Impacts of Child Marriage, Washington, D.C., World Bank Group, 2017.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí