Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2275(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0187/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0187/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0292

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 182kWORD 68k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου
P8_TA(2018)0292A8-0187/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα (2017/2275(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εξάλειψη των γάμων παιδιών(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως δε το άρθρο 16, καθώς και όλες τις άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, και τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της, ήτοι απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο 2), υπέρτατο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3), επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία (άρθρο 6), και συμμετοχή (άρθρο 12), και έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη συναίνεση σε γάμο, το ελάχιστο όριο ηλικίας σύναψης γάμου και την επίσημη καταχώρηση των γάμων,

–  έχοντας υπόψη το ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 και της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τους πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 29/8 της 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη και εξάλειψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, το ψήφισμα 24/23 της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη και εξάλειψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων: προβλήματα, επιτεύγματα, βέλτιστες πρακτικές και κενά εφαρμογής, και το ψήφισμα 35/16 της 22ας Ιουνίου 2017 σχετικά με τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και τους καταναγκαστικούς γάμους σε πλαίσια ανθρωπιστικών κρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε η διάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης τον Ιούνιο 2015 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότιος Αφρική) σχετικά με τους γάμους ανηλίκων,

–  έχοντας υπόψη το κοινό Γενικό Σχόλιο που συνέταξαν για την κατάργηση των γάμων ανηλίκων η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών (ACHPR) και η Αφρικανική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού (ACERWC),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 32, 37 και 59 παράγραφος 4 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2012 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA) με τίτλο «Marrying Too Young – End Child Marriage» [Πρώιμοι γάμοι – Κατάργηση των γάμων ανηλίκων],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 9 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο δράσης 2016-2020 για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) του 2016 σχετικά με μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το Σχέδιο Δράσης της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(3), έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(4), έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 27ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017» (Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 2015-2019): ενδιάμεση αξιολόγηση Ιουνίου 2017), (SWD(2017)0254),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ της 6ης Μαρτίου 2017 για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, με τίτλο «Να μην εγκαταλείψουμε ούτε ένα παιδί»,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη της 7ης Ιουνίου 2017 για την ανάπτυξη, η οποία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων βάσει της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0187/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ισότητα, την αυτονομία και τη σωματική ακεραιότητα, πρόσβασης στην εκπαίδευση και ελευθερίας απέναντι στην εκμετάλλευση και τις διακρίσεις, και είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα όχι μόνο σε τρίτες χώρες αλλά ίσως και σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη αυτών των πρακτικών είναι μια από τις προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο πεδίο της προαγωγής των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες διεθνείς χάρτες και νόμοι, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά πρωτόκολλά της, απαγορεύουν τον γάμο των ανηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γάμος ανηλίκων, ο πρώιμος και ο καταναγκαστικός γάμος έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην σωματική και διανοητική υγεία και στην προσωπική ανάπτυξη των ενδιαφερομένων καθώς και στα παιδιά που γεννιούνται από τέτοιους γάμους και, ως αποτέλεσμα, και σε ολόκληρη την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων είναι μια μορφή καταναγκαστικού γάμου, δεδομένου ότι τα παιδιά στερούνται εγγενώς την ικανότητα να δώσουν την πλήρη, ελεύθερη και ενσυνείδητη συγκατάθεσή τους για τον γάμο τους ή τον χρόνο σύναψής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι μέρος μιας άκρως ευάλωτης κατηγορίας του πληθυσμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται να προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού και ότι οι γάμοι παιδιών, οι πρώιμοι γάμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση ότι θα προστατεύει και θα προάγει συνολικά στην εξωτερική της πολιτική τα δικαιώματα του παιδιού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας γάμος δεν μπορεί νομικώς να συνάπτεται χωρίς την πλήρη και ελεύθερη συναίνεση αμφοτέρων των μερών, ούτε και από οποιοδήποτε άτομο που είναι κάτω από μια ελάχιστη ηλικία γάμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, πάνω από χώρες, κουλτούρες και θρησκείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήλικες νύφες μπορούμε να βρούμε σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική, από την Ασία μέχρι την Ευρώπη και από την Αφρική μέχρι τη Βόρειο Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων επηρεάζουν και τα αγόρια, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι τα κορίτσια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, πάνω από 750 εκατομμύρια γυναίκες παντρεύονται πριν από την ηλικία των 18 ετών και εξ αυτών τα 250 εκατομμύρια πριν από την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σήμερα κάπου 40 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών που είναι παντρεμένα ή συμβιώνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο, κάπου 15 εκατομμύρια γυναίκες παντρεύονται πριν από την ηλικία των 18 ετών και εξ αυτών τα 4 εκατομμύρια πριν από την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 156 εκατομμύρια αγόρια επίσης έχουν νυμφευθεί πριν από την ηλικία των 18 ετών και εξ αυτών τα 25 εκατομμύρια πριν από την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων και οι πρώιμοι και καταναγκαστικοί γάμοι είναι συχνότεροι στις φτωχές υπανάπτυκτες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων αυξάνεται όσο αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη έκθεση της UNICEF εκτιμά ότι το 2050 κάπου 1,2 δισεκατομμύρια κορίτσια ενδέχεται να έχουν παντρευτεί πριν από την ηλικία των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη 9 στις 10 χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γάμων ανηλίκων χαρακτηρίζονται ως ασταθή κράτη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βαθύτερα αίτια των γάμων ανηλίκων είναι εν γένει η φτώχεια, η ελλιπής μόρφωση, οι βαθιά ριζωμένες έμφυλες ανισότητες και τα σχετικά στερεότυπα, η αντίληψη ότι ο γάμος θα προσφέρει «προστασία», η αντίληψη περί οικογενειακής τιμής, και η μη αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των αγοριών και των κοριτσιών, όπως και οι βλαπτικές πρακτικές, οι αντιλήψεις, τα ήθη καθώς και οι κανόνες που περικλείουν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί παροξύνονται συχνά λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης και ενισχύονται από ορισμένα παγιωμένα κοινωνικά πρότυπα περί γάμων ανηλίκων και πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνδέονται με υψηλό κίνδυνο πρόωρης και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, υψηλά ποσοστά μητρικής και παιδικής θνησιμότητας, χαμηλότερο οικογενειακό προγραμματισμό και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες με αυξημένους κινδύνους για την υγεία ανεπαρκή ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε ενημέρωση για υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και ότι για ένα κορίτσι συχνά σηματοδοτούν το τέλος των σπουδών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες μέχρι και απαγορεύουν στα έγκυα κορίτσια και στις νεαρές μητέρες να επιστρέψουν στα θρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αναγκαστική εργασία, δουλεία και πορνεία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού τονίζει τη σημασία των μέτρων που ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση, πολλά κορίτσια είναι εκτός εκπαίδευσης λόγω διαφόρων παραγόντων, π.χ. επειδή τα σχολεία είναι δυσπρόσιτα ή ακριβά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι έχουν δυσανάλογα καταστροφικές επιπτώσεις και ισόβιες συνέπειες για τα θύματα και πολύ συχνά στερούν τα εμπλεκόμενα άτομα από τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, δεδομένου ότι τα κορίτσια τείνουν να εγκαταλείπουν το σχολείο κατά την προετοιμασία ενός γάμου ή λίγο μετά από την τέλεσή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, επειδή η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμβάλλει στη χειραφέτηση, στις ευκαιρίες απασχόλησης, και προάγει την ελευθερία επιλογής, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, επιτρέποντας στα άτομα να απελευθερωθούν από κάθε μορφή ελέγχου που επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματά τους, και ότι διαφορετικά η οικονομική, νομική, υγειονομική και κοινωνική κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών και η ανάπτυξη της κοινωνίας στο σύνολό της εξακολουθούν να παρεμποδίζονται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 17 εκατομμύρια ανήλικοι αποκτούν παιδί, αναγκαζόμενοι να αναλάβουν ευθύνες ανηλίκου και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, την εκπαίδευσή τους και τις οικονομικές προοπτικές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι εκθέτουν τα κορίτσια σε πρώιμο τοκετό με σημαντικούς κινδύνους και δυσκολίες κατά την εγκυμοσύνη και κατά τον τοκετό, λόγω κυρίως της άκρως ανεπαρκούς ή και ανύπαρκτης πρόσβασης σε ιατρική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας κέντρων υγείας, με συχνό αποτέλεσμα τη μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης με μεταδοτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του HIV· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τα κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό θνησιμότητας των μωρών που γεννιούνται από έφηβες μητέρες είναι περίπου 50 % υψηλότερο και ότι τα βρέφη αυτά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα σωματικής και γνωστικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία από συχνές και πρώιμες εγκυμοσύνες επίσης μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από μακροπρόθεσμες επιπλοκές στην υγεία, ακόμη και θάνατο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και αποτελούν μια μορφή βίας σε βάρος των κοριτσιών και των αγοριών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι για αυτό το λόγο τα κράτη έχουν υποχρέωση να ερευνούν τις καταγγελίες, να διώκουν τους αυτουργούς και να παρέχουν έννομη προστασία στα θύματα, που κατά βάση είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι αυτοί είναι καταδικαστέοι και κανένας πολιτιστικός ή θρησκευτικός λόγος δεν μπορεί να τους δικαιολογήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι αυξάνουν τον κίνδυνο έμφυλης βίας και συχνά αποτελούν το αίτιο της ενδοοικογενειακής συζυγικής βίας και της σεξουαλικής, σωματικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής και οικονομικής κακοποίησης και άλλων βλαπτικών για τα κορίτσια και τις γυναίκες πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής, όπως επίσης και η αύξηση του κινδύνου που κορίτσια και γυναίκες διατρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους να εκτεθούν σε διακρίσεις και έμφυλη βία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι αυξάνονται σημαντικά σε καταστάσεις αστάθειας, ένοπλων συγκρούσεων και φυσικών ή ανθρωπιστικών καταστροφών, όταν η ιατρική και ψυχολογική φροντίδα ή η πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως και οι ευκαιρίες βιοπορισμού συχνά απουσιάζουν και τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και η κοινωνική καθημερινότητα διαρρηγνύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις πρόσφατες μεταναστευτικές κρίσεις ορισμένοι γονείς, για να προστατεύσουν τα παιδιά τους και ειδικά τις κόρες τους, από σεξουαλική κακοποίηση, ή επειδή αυτές θεωρούνται οικονομικό βάρος για την οικογένειά τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από του να τις παντρέψουν προτού γίνουν 18 ετών, πιστεύοντας ότι έτσι τους προσφέρεται μια διέξοδος από τη φτώχεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χαρακτηρίζει τον καταναγκαστικό γάμο ως μορφή βίας κατά των γυναικών και ζητεί την ποινικοποίηση του καταναγκασμού ενός παιδιού σε σύναψη γάμου ή του δελεασμού ενός παιδιού με ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή του καταναγκασμού του σε σύναψη γάμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη δυνατότητα πρόσβασης των θυμάτων σε νομική, ιατρική και κοινωνική υποστήριξη μπορεί να καταστήσει οξύτερο το πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 κράτη μέλη της ΕΕ ακόμη δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη φύση τους οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι σε πολλές περιπτώσεις δεν δηλώνονται, με περιστατικά κακοποίησης υπεράνω διεθνών και πολιτιστικών συνόρων, και ότι μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας που οδηγεί στη δουλεία, στην εκμετάλλευση και/ή χειραγώγηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 2014 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η πρώτη διάσκεψη κορυφής για τα κορίτσια, με σκοπό την ενεργοποίηση εγχώριων και διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό, μέσα σε μια γενιά, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι, είναι ένας από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ 2016-2020 για τα θέματα φύλου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων θα κοστίσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030(5)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώιμοι και οι παιδικοί γάμοι παραμένουν ένα θέμα ταμπού το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί δημοσίως ούτως ώστε να τεθεί τέλος στην καθημερινή δυστυχία των εμπλεκόμενων κοριτσιών και εφήβων γυναικών και στη διαρκή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της στήριξης και της δημοσιοποίησης του έργου δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, φωτογράφων και ακτιβιστών που ασχολούνται με το ζήτημα των πρώιμων γάμων·

1.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιτρέπουν το γάμο ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών, με γονική συναίνεση· καλεί τους νομοθέτες, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες, να ορίσουν τα 18 έτη ως ενιαίο ελάχιστο όριο ηλικίας γάμου και να εγκρίνουν τα αναγκαία διοικητικά, νομικά και οικονομικά μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του ορίου αυτού, προωθώντας π.χ. την καταχώριση των γάμων και γεννήσεων και μεριμνώντας για την πρόσβαση των κοριτσιών σε θεσμικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς, όπως παροχής ψυχοκοινωνικών συμβουλών, παροχής προστασίας και παροχής ευκαιριών για οικονομική χειραφέτηση· επαναλαμβάνει ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, και πρώτα και κύρια του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης της συναίνεσής τους και του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα και τη διανοητική υγεία, αλλά και έμμεσα του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στην πλήρη άσκηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων· καταδικάζει τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και τους καταναγκαστικούς γάμους και εκτιμά πως οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αναλογικό και αποτελεσματικό τρόπο·

2.  εκτιμά πως είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά αίτια των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, όπως είναι οι βλαπτικές παραδόσεις, η ενδημική φτώχεια, οι συγκρούσεις, τα έθιμα, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών, τα στερεότυπα, η απουσία ενδιαφέροντος για την ισότητα των φύλων και για τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών, για την υγεία και την ευεξία, η απουσία κατάλληλων εκπαιδευτικών ευκαιριών, η αδύναμη νομική και αστυνομική ανταπόκριση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά από μη προνομιούχες κοινότητες· καλεί επ’ αυτού την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ και άλλους εταίρους για να τραβήξουν την προσοχή στο θέμα των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τους στόχους της Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και να φροντίσουν να λογοδοτήσουν όσοι ενέχονται σε παρόμοιες πρακτικές· ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της μέσω μηχανισμών αναπτυξιακής βοήθειας που να προάγουν την ισότητα των φύλων και την εκπαίδευση, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση κοριτσιών και γυναικών στην εκπαίδευση και να αυξηθούν οι ευκαιρίες τους να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της κοινότητάς τους και να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα οικονομικά και πολιτικά πράγματα, με σκοπό την αντιμετώπιση των αιτίων των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·

3.  αναγνωρίζει ότι η δια νόμου απαγόρευση των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων από μόνη της δεν εγγυάται το τέλος αυτών των πρακτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονιστούν καλύτερα και να ενισχύσουν το σεβασμό των διεθνών Συνθηκών, της νομοθεσίας και των προγραμμάτων, όπως και να ενεργήσουν μέσω των διπλωματικών σχέσεων με κυβερνήσεις και οργανώσεις σε τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνδέονται με τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και τους καταναγκαστικούς γάμους· ζητεί να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιβληθούν νομοθετικές απαγορεύσεις και να συμπληρωθούν με μια ευρύτερη δέσμη νόμων και πολιτικών· αναγνωρίζει ότι αυτό απαιτεί τη θέσπιση και υλοποίηση συνολικών και ολιστικών μέτρων, στρατηγικών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των άνισων νομικών διατάξεων περί γάμου και της υιοθέτησης θετικών μέτρων για τη χειραφέτηση των κοριτσιών·

4.  επισημαίνει ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων, η έλλειψη σεβασμού προς τα κορίτσια και τις γυναίκες εν γένει και η προσήλωση σε πολιτιστικές και κοινωνικές παραδόσεις που διαιωνίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών και των γυναικών, είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων· αναγνωρίζει ακόμη τη σύνδεση μεταξύ γάμων ανηλίκων, πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων αφενός και εγκλημάτων τιμής αφετέρου και ζητεί να διερευνώνται σωστά τα εγκλήματα αυτά και να ασκείται δίωξη κατά των αυτουργών· επισημαίνει δε ότι ακόμη και αγόρια και νεαροί άνδρες μπορούν να γίνουν θύματα αυτής της μορφής βίας· ζητεί να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές αυτές σε ολόκληρη την ΕΕ με τα κατάλληλα προγράμματα και στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων της ΕΕ με τις χώρες εταίρους, ώστε να προβλεφθούν μηχανισμοί για την αντιμετώπισή τους καθώς και μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στις χώρες εταίρους·

5.  εκτιμά πως, για να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του το φαινόμενο των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως βασικός παράγων σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει καθήκον να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε συνεργασία με τις περιφερειακές οργανώσεις και τις τοπικές κοινότητες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις αρχές επιβολής του νόμου και τα δικαστικά συστήματα σε τρίτες χώρες και να παράσχουν κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσουν στην έγκριση και επιβολή νομοθετικών πράξεων που θα απαγορεύουν τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους και θα καταργούν νόμους, κοινωνικά πρότυπα και πολιτισμικές παραδόσεις που λειτουργούν ως τροχοπέδη στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των κοριτσιών και των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν σε πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight» για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

6.  καλεί συνεπώς όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ήδη πράξει, να εισαγάγουν στην εγχώρια νομοθεσία τους μια πλήρη απαγόρευση των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, να επιβάλουν το ποινικό δίκαιο και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις τους στο θέμα αυτό· τονίζει τη σημασία μιας κατάλληλης και μακροπρόθεσμης υποστήριξης για τα καταφύγια γυναικών και μεταναστριών και ασυνόδευτων και εκτοπισμένων παιδιών, ώστε κανείς να μη στερείται προστασίας λόγω ελλιπών πόρων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να επιβάλουν την ελάχιστη ηλικία γάμου που προβλέπεται από τη νομοθεσία και να επιβλέπουν την κατάσταση συλλέγοντας δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία ανά φύλο για τους σχετικούς παράγοντες, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα η έκταση του προβλήματος· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, μαζί και με πληροφορίες προερχόμενες από τρίτες χώρες, για την παρακολούθηση του φαινομένου των καταναγκαστικών γάμων·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει στους εταίρους της, στο πλαίσιο της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της, ένα στρατηγικό σύμφωνο και, προς το σκοπό αυτό, να απαιτεί:

   α) να απαγορεύσουν όλες οι χώρες εταίροι το γάμο ανηλίκων, τον πρώιμο και τον καταναγκαστικό γάμο, εξαλείφοντας κάθε νομικό κενό και να επιβάλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης κάθε διάταξης που μπορεί να επιτρέψει, να δικαιολογήσει ή να οδηγήσει σε γάμο ανηλίκων, πρώιμο και καταναγκαστικό γάμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιτρέπουν στους δράστες βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, απαγωγής, εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, και σύγχρονων μορφών δουλείας, να διαφύγουν της δίωξης και της τιμωρίας εάν συνάψουν γάμο με τα θύματά τους, ειδικά καταργώντας ή τροποποιώντας αυτούς τους νόμους·
   β) να γίνεται σεβαστή η απαγόρευση αυτή και να επιβάλλεται σε όλα τα επίπεδα ευθύς μόλις ο σχετικός νόμος τεθεί σε ισχύ, και να εφαρμοστούν συνολικές και ολιστικές στρατηγικές και προγράμματα που να περιλαμβάνουν μετρήσιμους βαθμιαίους στόχους, με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, και να χρηματοδοτούνται και να αξιολογούνται καταλλήλως, χάρη κυρίως στην εξασφαλισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε σε μηχανισμούς λογοδοσίας και ένδικα μέσα·
   γ) να δείξουν οι κυβερνήσεις των χωρών εταίρων σταθερή ηγετική στάση και πολιτική βούληση να θέσουν τέλος στους γάμους ανηλίκων και να αναπτύξουν συνολικά νομικά πλαίσια και σχέδια δράσης με σαφείς ενδιάμεσους στόχους και χρονοδιαγράμματα για την διατομεακή ενσωμάτωση μέτρων πρόληψης των γάμων ανηλίκων και να δημιουργήσουν ένα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αστικό περιβάλλον που να προστατεύει και να χειραφετεί τις γυναίκες και τα κορίτσια και να στηρίζει την ισότητα των φύλων·
   δ) να κινητοποιηθούν την κινητοποίηση των αναγκαίων για την επίτευξη αυτού του στόχου πόρων, με δυνατότητα ένταξης στη συνεργασία αυτή όλων των θεσμικών φορέων, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαθέτουν αδιαμφισβήτητη εμπειρογνωμοσύνη στον αγώνα κατά των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων·
   ε) να εξαρτηθεί το επίπεδο της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας προς τις κυβερνητικές αρχές από το βαθμό δέσμευσης της δικαιούχου χώρας στην τήρηση ειδικότερα των υποχρεώσεών της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·
   στ) να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του UNFPA και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) με μια τριγωνική συνεργασία που θα συνενώνει τις ανωτέρω οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τις εκεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και τις χώρες εταίρους στον αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, εκτελώντας εθνικά σχέδια δράσης ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό, δίνοντας την προτεραιότητα σε προγράμματα και μεθόδους που να έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν σε υπέρβαση των λεγόμενων πολιτιστικών, θρησκευτικών ή φυλετικών εθίμων που στην πραγματικότητα συνιστούν πρώτα από όλα χείριστες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών και της αξιοπρέπειας των κοριτσιών· να καλύψει η συνεργασία αυτή και τα συνδεδεμένα θέματα της βίας που ασκείται για λόγους τιμής·
   ζ) να θεμελιωθεί η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων στις σχετικές συμβάσεις και κείμενα, καθώς και στους ειδικούς σκοπούς και στόχους που εγκρίθηκαν με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs), και ειδικότερα του στόχου 3 («Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες»), του στόχου 4 («Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση»), και του του στόχου 16 («προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την αειφόρο ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα»), και ειδικά «τον τερματισμό της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και κάθε μορφής βίας και βασανιστηρίων σε βάρος παιδιών»·
   η) να θεμελιωθεί η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων επίσης στον στόχο 5 των ΣΒΑ («Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών»), συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό και σε όλο το φάσμα των δημόσιων και καθολικών υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και ιδίως στην σύγχρονη αντισύλληψη και στην ασφαλή και νόμιμη ιατρική άμβλωση για τα κορίτσια· να κληθούν σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν το κίνημα SheDecides και να υποσχεθούν πρόσθετη χρηματοδότηση υπέρ της διεθνούς βοήθειας για τις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς άμβλωσης και της ενημέρωσης σχετικά με την άμβλωση, σε αντίθεση προς τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ επανέφερε στις αρχές του 2017·
   θ) να τεθεί το θέμα των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων στον υπό εξέλιξη διάλογο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Σταύρου Λαμπρινίδη με τις τρίτες χώρες· να παρακινηθούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στα προγράμματα οικοδόμησης της ειρήνης και μετασυγκρουσιακής ανασυγκρότησης, να αναπτύξουν προγράμματα βιοπορισμού και εκπαίδευσης για κορίτσια και γυναίκες θύματα παιδικών, πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, και στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και αναπαραγωγικής υγείας·

8.  εκτιμά πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθεί χώρος για έναν ευπρεπή διάλογο με τους ηγέτες των κοινοτήτων και να ενημερωθεί το ευρύ κοινό εν γένει και τα άτομα που κινδυνεύουν ειδικότερα, μέσα από την εκπαίδευση και τις εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα νέα μέσα επικοινωνίας, στο πλαίσιο του αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων· ζητεί συνεπώς να αναπτυχθούν διατομεακές δράσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων, νόμου, κοινωνίας, διπλωματίας, με σκοπό την πρόληψη αυτών των πρακτικών· εκτιμά πως έχει κρίσιμη σημασία να επιτευχθεί μέσα στις τοπικές κοινότητες η συμμετοχή κεντρικών στοιχείων όπως είναι οι έφηβοι σπουδαστές και των δυο φύλων, το διδακτικό προσωπικό, οι γονείς και οι θρησκευτικοί και κοινοτικοί ηγέτες, μέσω ειδικών ανά κοινότητα προγραμμάτων ή ειδικών προγραμμάτων ενημέρωσης, με σκοπό να επισημανθεί η αρνητική επίδραση που ο γάμος ανηλίκων έχει για τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες, ο ισχύων νόμος για τον γάμο ανηλίκων και την ανισότητα των φύλων και ο τρόπος χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του θέματος·

9.  εκτιμά πως η χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, της κοινωνικής στήριξης και των οικονομικών ευκαιριών είναι ένα κρίσιμο όπλο στον αγώνα κατά των πρακτικών αυτών· συνιστά να προαγάγει η ΕΕ και να προστατεύει την ισότητα δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην δωρεάν ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ενσωμάτωση της διαπαιδαγώγησης σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στο σχολικό πρόγραμμα, με την παροχή οικονομικών κινήτρων και/ή βοήθειας στις οικογένειες των κοριτσιών, για την εγγραφή στο σχολείο και την ολοκλήρωση των σπουδών· τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης στα προσφυγόπουλα πλήρους πρόσβασης στην εκπαίδευση και προαγωγής της ενσωμάτωσης και ένταξής τους στην εθνική εκπαίδευση· αναγνωρίζει την ανάγκη υποστήριξης και προστασίας όσων κινδυνεύουν με γάμο ανηλίκων, πρώιμο ή καταναγκαστικό γάμο ή σε όσους ήδη τελούν σε τέτοιο γάμο, μέσω της εκπαίδευσης, της παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, στέγης και άλλων υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ψυχικής, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και ιατρικής φροντίδας·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει για την παροχή κατάρτισης στους κυβερνητικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματών, των κοινωνικών λειτουργών, των θρησκευτικών και κοινοτικών ηγετών, σε όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, στα δικαστικά συστήματα των τρίτων χωρών, στους δασκάλους και εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με πιθανά θύματα, ώστε να αντιδρούν απέναντι σε περιπτώσεις γάμων ανηλίκων και έμφυλης βίας, και να μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα και να στηρίζουν κορίτσια και αγόρια εκτεθειμένα σε γάμους ανηλίκων, πρώιμους ή καταναγκαστικούς γάμους, ενδοοικογενειακή βία, κινδύνους σεξουαλικής βίας και κάθε άλλης πρακτικής που υποσκάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, και μα είναι σε θέση να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας αυτών των προσώπων·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε να παρασχεθεί στις δυνάμεις της τάξης κατάρτιση προκειμένου να επιβάλλουν το σεβασμό των δικαιωμάτων των κοριτσιών που είναι εκτεθειμένα σε πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους, σε ενδοοικογενειακή βία και σε κίνδυνο βιασμού και σε κάθε άλλη πρακτική που υποσκάπτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

12.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν στις ενήλικες και ανήλικες μετανάστριες αυτόνομη άδεια διαμονής, ανεξάρτητα από το καθεστώς του συζύγου ή του συντρόφου τους, ιδίως όσον αφορά τα θύματα σωματικής και ψυχολογικής βίας, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι καταναγκαστικοί ή προσυμφωνημένοι γάμοι, και να εγγυηθούν ότι θα λαμβάνονται όλα τα διοικητικά μέτρα για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόσβασής τους σε μηχανισμούς συνδρομής και προστασίας·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τη δυνατότητα να στηρίξουν και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας στις τρίτες χώρες, π.χ. ασφαλή καταφύγια, και παροχή νομικής, ιατρικής και, όπου απαιτείται, προξενικής υποστήριξης στα θύματα γάμων ανηλίκων, πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων·

14.  αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει αναλάβει τη δέσμευση να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες, μεταξύ των οποίων ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οφείλει να είναι απολύτως άμεμπτη σε επίπεδο κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης και να αφιερώσει ένα Ευρωπαϊκό Έτος στον αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·

15.  στηρίζει θερμά το έργο της παγκόσμιας σύμπραξης Girls Not Brides/Filles, pas épouses, προκειμένου να καταργηθούν οι γάμοι ανηλίκων και δοθεί η δυνατότητα στα κορίτσια να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους·

16.  χαιρετίζει την υπό εξέλιξη εκστρατεία της Αφρικανικής Ένωσης για την κατάργηση των γάμων ανηλίκων και το έργο οργανώσεων όπως η Royal Commonwealth Society υπέρ της ανάληψης μεγαλύτερης δράσης για την κατάργηση των γάμων ανηλίκων και την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ των φύλων·

17.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης ανδρών και αγοριών, ώστε να προσφέρουν την υποστήριξή τους σε μέτρα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, και στον ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0379.
(2) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 57.
(3) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(5) Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report, Economic Impacts of Child Marriage, Washington, D.C., World Bank Group, 2017.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου