Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2545(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0304/2018

Předložené texty :

B8-0304/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.14

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0293

Přijaté texty
PDF 159kWORD 48k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
Definice malých a středních podniků
P8_TA(2018)0293B8-0304/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 o definici malých a středních podniků (2018/2545(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků377(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2011 nazvané „Přezkum iniciativy ,Small Business Act‘ pro Evropu“ (COM(2011)0078) a na související usnesení Parlamentu ze dne 12. května 2011(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 o malých a středních podnicích: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě(4),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. září 2016,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2016 s názvem „Budoucí evropští lídři: iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky (COM(2016)0733),

–  s ohledem na otázku ohledně definice malých a středních podniků položenou Komisi (O-000050/2018 – B8‑0031/2018),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku,

–  s ohledem na článek 128 a čl. 123 odst. 2 až 8 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 23 milionů malých a středních podniků (MSP) v EU, které představují asi 99 % všech podniků na jejím území, zaměstnává téměř dvě třetiny evropského pracujícího obyvatelstva, vytváří více než 90 milionů pracovních míst a přidanou hodnotu ve výši 3,9 bilionu EUR, rozhodujícím způsobem přispívá k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti a tvorbě a zachovávání udržitelných pracovních míst vysoké kvality a je klíčovou hnací silou, pokud jde o transformaci energetiky, boj proti změně klimatu a konkurenceschopnost EU v oblasti ekologických technologií, a zároveň je významným zdrojem inovací v EU;

B.  vzhledem k tomu, že 90 % malých a středních podniků v EU a 93 % všech podniků EU v nefinančním podnikatelském sektoru jsou mikropodniky, které mají mezi malými a středními podniky největší podíl na přidané hodnotě a zaměstnanosti, neboť zaměstnávají přibližně 30 % evropské pracovní síly, a proto vyžadují zvláštní pozornost;

C.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky čelí nepoměrně větší administrativní zátěži a finančním překážkám než větší podniky, a to bez ohledu na jejich organizační strukturu, což brání jejich konkurenceschopnosti, vývozu a vytváření pracovních míst; vzhledem k tomu, že na úrovni EU, členských států, regionální a místní úrovni mají prospěch ze zvláštní podpory, včetně finančních příležitostí a zjednodušených postupů, nicméně by mohly být zintenzivněny snahy o vytvoření jednoduššího prostředí vstřícného vůči malým a středním podnikům nad rámec již daných politických příslibů;

D.  vzhledem k tomu, že v asi 100 právních aktech EU je odkazováno na definici malých a středních podniků, zejména v aktech upravujících politiku hospodářské soutěže a právních předpisech týkajících se finančního trhu a prostředků na strukturální politiku, výzkum a inovace, ale i v právních předpisech týkajících se práce, životního prostředí, energetiky, ochrany spotřebitelů a sociálního zabezpečení, např. v sekundárních právních předpisech k nařízení REACH a ve směrnici o energetické účinnosti;

E.  vzhledem k tomu, že jednotné právní prostředí s jednoznačnými pravidly je výhodné pro všechny podniky, a vzhledem k tomu, že striktní definice malých a středních podniků je nástrojem, s jehož pomocí lze zmírnit selhání trhu a problémy, které souvisejí s hospodářskou soutěží mezi podniky, jež se liší velikostí, množstvím aktiv a podnikovými modely;

F.  vzhledem k tomu, že Komise pravidelně sleduje provádění definice EU týkající se malých a středních podniků; vzhledem k tomu, že hodnocení byla prováděna opakovaně v roce 2006, 2009 a naposledy v roce 2012 a vždy dospěla k závěru, že rozsáhlá revize definice EU týkající se malých a středních podniků není nutná;

G.  vzhledem k tomu, že meziodvětvový hodnotový řetězec pro malé a střední podniky umožňuje omezit institucionální, technické a byrokratické překážky, a vzhledem k tomu, že pro vytváření sítí mezi podniky jsou nezbytné účinné podpůrné politiky;

H.  vzhledem k tomu, že definice MSP musí přispívat ke snazšímu vytváření kvalitních pracovních míst, zlepšování pracovních podmínek a bezpečnosti a omezování případných zneužití na minimum;

Definice malých a středních podniků

Opatření Komise

1.  vítá první posouzení dopadu vypracované Komisí a schvaluje zaměření na podniky, které potřebují podporu a jednoduchou právní úpravu, aby se zjednodušilo plánování a zlepšila se právní jistota malých a středních podniků; v této souvislosti vítá veřejnou konzultaci provedenou Komisí;

2.  zastává názor, že vzhledem k vlastnostem tohoto strategického nástroje a rozdílům mezi malými a středními podniky a členskými státy by měla být zachována jeho flexibilní povaha, jak je navrhováno v doporučení z roku 2003; je přesvědčen, že celková struktura definice musí být zachována a uplatňována ve správné kombinaci s již stanovenými kritérii;

Přehodnocení definice MSP

3.  důrazně vyzývá Komisi, aby zabránila velkým subjektům ve vytváření umělých podnikových struktur, na jejichž základě by mohly požívat výhod spojených s definicí malých a středních podniků, což by mohlo vést k neoprávněnému vyplácení dostupné podpory většímu počtu příjemců, která by pak nebyla k dispozici pro ty malé a střední podniky, které ji potřebují; zdůrazňuje, že jakákoliv úprava definice malých a středních podniků by vždy měla být ve prospěch těchto podniků a usnadňovat jejich přístup k podpoře z veřejných prostředků;

4.  vyzývá Komisi, aby zvážila aktualizaci definice malých a středních podniků a zohlednila při tom hospodářské prognózy Komise týkající se inflace a produktivity práce, aby se vyhnula nutnosti rychlé další úpravy v nacházejících letech; domnívá se, že jakákoliv budoucí úprava definice malých a středních podniků by měla být provedena způsobem, který zajistí dlouhodobou stabilitu této definice;

5.  zdůrazňuje, že počet zaměstnanců se stal obecně uznávaným kritériem a měl by nadále hlavním kritériem zůstat; uznává, že kritérium počtu zaměstnanců má určitá omezení, pokud jde o přesnost srovnání v rámci celé EU, a domnívá se proto, že důležitými kritérii této definice jsou i obrat a bilanční suma; dále zdůrazňuje význam řádného uznání začínajících podniků, jakož i „mikropodniků“, a tudíž používání zkratky MMSP;

6.  zdůrazňuje, že je zapotřebí vyjasnit pojmy „přidružený podnik“ a „partnerský podnik“ a status malého a středního podniku při slučování podniků; domnívá se, že je naprosto nezbytné zjednodušit postupy a platná ustanovení a omezit byrokracii; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zjednodušila platná ustanovení; domnívá se, že pokud začínající podniky spolupracují se společnými podniky, podniky propojené se společnými podniky by neměly být při posuzování statusu malého a středního podniku u začínajícího podniku brány v potaz za předpokladu, že nejde o umělý konstrukt a neexistují další propojení mezi začínajícím podnikem a propojenými podniky;

7.  vyzývá Komisi, aby podpořila sdružování podniků, zejména uskupení a podnikatelské sítě, s cílem podpořit racionalizaci nákladů a zlepšení výměny poznatků a odborných znalostí, zejména s ohledem na inovace týkající se výrobků/služeb a postupů;

Další připomínky k definici malých a středních podniků

8.  vítá iniciativu Komise pro začínající a rychle se rozvíjející podniky; domnívá se, že podpora podnikání je důležitá pro hospodářský růst v EU; vítá dvouletou přechodnou lhůtu, během níž by si například rychle rostoucí podniky ještě mohly ponechat status MSP; vyzývá k vyhodnocení potřeby prodloužení této přechodné lhůty; vyzývá Komisi, aby nadále pomáhala podnikatelům, začínajícím podnikům a malým a středním podnikům s iniciativami zaměřenými na získávání finančních prostředků, včetně nových způsobů, jako je skupinové financování;

9.  zastává názor, že pomocí unijních nástrojů hospodářské diplomacie, jako je např. Mise pro růst, lze lépe řešit globální hospodářské výzvy a využívat hospodářské příležitosti po celém světě; vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí v této oblasti v rámci strategie průmyslové politiky EU, aniž by však vytvářela paralelní struktury; v této souvislosti žádá, aby byl vytvořen ukazatel „potenciálu vývozu v poměru k velikosti podniku“ s cílem zlepšit informovanost a získat příklady osvědčených postupů, pokud jde o příležitosti k internacionalizaci a mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a aby malým a středním podnikům s velkým potenciálem vývozu byla nabízena zvláštní podpora;

10.  je znepokojen tím, že není věnována náležitá politická pozornost podnikům, na něž nelze uplatnit definici malých a středních podniků, které však přesto vykazují strukturu typickou pro tyto podniky (podniky se střední tržní kapitalizací, tzv. MidCaps) a díky své produktivitě mají významnou zásluhu na zaměstnanosti a růstu; žádá proto Komisi, aby zvážila stanovení samostatné definice pro tyto podniky, která by umožnila cílená opatření pro podniky se střední tržní kapitalizací a současně by zabránila riziku rozšíření definice malých a středních podniků do takové míry, že by to bylo na úkor jejích původních cílů;

11.  konstatuje, že kromě malých a středních podniků, osob samostatně výdělečně činných a velkých podniků také podniky se střední tržní kapitalizací přispívají k zaměstnanosti a růstu, zejména díky své produktivitě, a proto by si zasloužily spravedlivou pozornost v rámci politik EU;

12.  vyzývá Komisi, aby kromě upřednostňovaných opatření pro malé a střední podniky v EU zvážila zahájení iniciativy zaměřené na financování, které by zahrnovalo přístup k partnerstvím pro výzkumnou spolupráci, strategiím digitalizace a novým vývozním trhům;

Oznamovací povinnosti, statistiky, studie a posouzení dopadu

13.  domnívá se, že budoucí programy COSME, 9. rámcový program, jakož i programy strukturálních fondů v rámci příštího VFR by měly nadále vyčleňovat dostatečné finanční prostředky na podporu malých a středních podniků usilujících o inovace a vytváření pracovních míst;

14.  zdůrazňuje, že je důležité zachovat jasnou a společnou definici malých a středních podniků s ohledem na probíhající jednání o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, neboť malé a střední podniky jsou vymezeny v právních předpisech EU a často jim bylo v rámci obchodních dohod Unie přiznáno zvláštní postavení;

15.  žádá Komisi, aby komplexně posoudila možné dopady definice malých a středních podniků na hospodářský rozvoj a tzv. efekt uzamčení („lock-in effect“), což se navenek projevuje tak, že podniky dobrovolně rezignují na růst, aby se vyhnuly byrokracii a dalším povinnostem, které by po nich byly požadovány, pokud by ztratily status malého a středního podniku;

16.  zdůrazňuje, že malé místní podniky poskytující veřejné služby, které splňují kritéria malých a středních podniků, plní důležité úkoly pro místní komunity a jsou hluboce zakořeněny v místním podnikatelském prostředí, přičemž mj. vytvářejí vhodné podmínky pro růst všech ostatních malých a středních podniků; konstatuje, že veřejné vlastnictví nemusí nutně znamenat finanční nebo regulační podporu ze strany veřejného subjektu vzhledem k vnitrostátním právním předpisům, právním předpisům o státní podpoře a finančně slabým veřejným subjektům; vybízí proto Komisi, aby provedla studii dopadů definice na veřejně vlastněné podniky, které jsou finančně nezávislé, organizované podle soukromého práva nebo působí za podmínek hospodářské soutěže se soukromými společnostmi;

17.  vyzývá Komisi, aby provedla studii proveditelnosti vypracování definic malých a středních podniků pro jednotlivá odvětví s cílem prozkoumat, jaké by byly důsledky takového přístupu pro tato hospodářská odvětví a jaká by byla vytvořena přidaná hodnota;

18.  žádá, aby byl u všech legislativních návrhů EU kromě vlastních závazků Komise povinný test dopadů na malé a střední podniky, jímž by byla zásada „zelenou malým a středním podnikům“ uváděna do praxe; zdůrazňuje, že výsledek tohoto testu musí být viditelně uveden v posouzení dopadů všech legislativních návrhů; žádá Komisi, aby v příští interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů přijala odpovídající závazek, a domnívá se, že by měla být zvážena aktualizace iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu;

Poradenství pro malé a střední podniky v souvislosti s definicí

19.  žádá členské státy a Komisi, aby včas a optimálním způsobem pomáhaly podnikům s orientací při postupech určování statusu malého a středního podniku a poskytovaly jim informace o jakýchkoliv změnách v definici malých a středních podniků nebo postupech;

o
o   o

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
(2) Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
(3) Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 40.
(4) Úř. věst C 316, 22.9.2017, s. 57.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí