Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2545(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0304/2018

Teksty złożone :

B8-0304/2018

Debaty :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0293

Teksty przyjęte
PDF 154kWORD 53k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Definicja MŚP
P8_TA(2018)0293B8-0304/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie definicji MŚP (2018/2545(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. pt. „Przegląd programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011)0078) oraz odnośną rezolucję Parlamentu z dnia 12 maja 2011 r.(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie(4),

–  uwzględniając wyrok Sądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 listopada 2016 r. pt. „Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up” (COM(2016)0733),

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie definicji MŚP (O-000050/2018 – B8‑0031/2018),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,

–  uwzględniając art. 128 oraz art. 123 ust. 2–8 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że 23 mln MŚP w UE – które stanowią ok. 99 % wszystkich przedsiębiorstw – zatrudniają blisko dwie trzecie aktywnych zawodowo Europejczyków, zapewniają ponad 90 mln miejsc pracy i generują wartość dodaną w wysokości 3,9 bln EUR; mając na uwadze, że mają one zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i tworzenia oraz utrzymania trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy, a ponadto są główną siłą napędową w kontekście transformacji energetyki, walki ze zmianą klimatu i konkurencyjności UE w zakresie zielonych technologii oraz istotnym motorem innowacji w UE;

B.  mając na uwadze, że 90 % unijnych MŚP i 93 % wszystkich unijnych przedsiębiorstw w sektorze niefinansowym to mikroprzedsiębiorstwa, które zapewniają największy udział wartości dodanej i zatrudnienia wśród MŚP, przy czym zatrudniają około 30 % siły roboczej w UE, w związku z czym należy poświęcić im szczególną uwagę;

C.  mając na uwadze, że bez względu na strukturę organizacyjną poszczególnych MŚP obowiązki administracyjne i przeszkody finansowe stanowią – w porównaniu z sytuacją większych przedsiębiorstw – nieproporcjonalnie duże obciążenie dla MŚP, co ogranicza ich konkurencyjność, wywóz i tworzenie miejsc pracy; mając na uwadze, że MŚP korzystają na szczeblu UE i państw członkowskich, a także na szczeblu regionalnym i lokalnym, ze specjalnego wsparcia, w tym z możliwości finansowania i uproszczonych procedur, niemniej należałoby wyjść poza już poczynione obietnice polityczne i dołożyć większych starań na rzecz zapewnienia prostszego otoczenia sprzyjającego MŚP;

D.  mając na uwadze, że odniesienie do definicji MŚP pojawia się w około 100 unijnych aktach prawnych, w szczególności dotyczących polityki konkurencji, uregulowań rynku finansowego, funduszy strukturalnych, funduszy na badania naukowe i innowacje, jak również w przepisach w dziedzinie pracy, środowiska, energii, ochrony konsumentów i prawa socjalnego, np. w aktach prawa wtórnego dotyczących REACH i w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej;

E.  mając na uwadze, że spójne otoczenie prawne oparte na czytelnych zasadach jest korzystne dla wszystkich rodzajów działalności i że rygorystyczna definicja MŚP jest instrumentem, który mógłby ograniczyć niedoskonałości rynku oraz problemy nieodłącznie związane z konkurencją między przedsiębiorstwami różniącymi się pod względem wielkości, wolumenu aktywów czy modelu biznesowego;

F.  mając na uwadze, że Komisja regularnie monitoruje wdrażanie unijnej definicji MŚP; mając na uwadze, że przy wielu okazjach (w latach 2006, 2009 i ostatnio 2012) przeprowadzano oceny, wskazujące, że nie ma potrzeby gruntownej zmiany unijnej definicji MŚP;

G.  mając na uwadze, że międzysektorowy łańcuch wartości dla MŚP zmniejsza przeszkody instytucjonalne, techniczne i biurokratyczne oraz że konieczne jest opracowanie polityki skutecznie wspierającej tworzenie sieci między przedsiębiorstwami;

H.  mając na uwadze, że definicja MŚP musi przyczynić się do ułatwienia tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz ograniczenia wszelkich nadużyć do absolutnego minimum;

Definicja MŚP

Działania Komisji

1.  z zadowoleniem przyjmuje wstępną ocenę skutków Komisji i opowiada się za skupieniem się na przedsiębiorstwach potrzebujących wsparcia i prostych zasad, z myślą o poprawie przewidywalności i pewności prawa dla MŚP; w tym kontekście pochwala przeprowadzenie przez Komisję konsultacji publicznych;

2.  uważa, że ze względu na szczególny charakter tego instrumentu strategicznego oraz różnice między poszczególnymi MŚP i między państwami członkowskimi należy utrzymać elastyczność przewidzianą w zaleceniu z 2003 r.; jest przekonany, że należy zachować ogólną strukturę definicji i stosować ją z wykorzystaniem właściwego zestawu już określonych kryteriów;

Ponowna ocena definicji MŚP

3.  wzywa Komisję, by uniemożliwiła większym podmiotom ewentualne tworzenie sztucznych struktur przedsiębiorstw, które pozwoliłyby na wykorzystywanie definicji MŚP, co mogłoby skutkować nieuzasadnioną i szerszą dystrybucją dostępnego wsparcia i w konsekwencji brakiem tego wsparcia dla potrzebujących MŚP; podkreśla, że dostosowywanie definicji MŚP powinno zawsze odbywać się z korzyścią dla MŚP i ułatwiać ich dostęp do wsparcia publicznego;

4.  wzywa Komisję, by rozważyła dostosowanie definicji MŚP przy jednoczesnym uwzględnieniu prognoz gospodarczych Komisji dotyczących inflacji i produktywności pracy, tak aby uniknąć konieczności przeprowadzenia następnej szybkiej korekty w nadchodzących latach; uważa, że wszelkie przyszłe dostosowania definicji MŚP powinny być przeprowadzane w sposób zapewniający długotrwałą stabilność tej definicji;

5.  zauważa, że liczba pracowników stała się szeroko przyjętym kryterium i powinna pozostać głównym kryterium; uznaje, że gdy chodzi o nieograniczoną porównywalność w całej UE, kryterium liczby pracowników ma pewne ograniczenia, w związku z czym jest przekonany, że obrót i bilans również stanowią istotne kryteria definicji; zwraca ponadto uwagę, że istotne jest należyte uwzględnienie przedsiębiorstw typu start-up oraz mikroprzedsiębiorstw, a w związku z tym przyjęcie skrótowca MMŚP;

6.  podkreśla, że należy doprecyzować pojęcia „przedsiębiorstwo powiązane” i „przedsiębiorstwo partnerskie”, a także status MŚP podczas łączenia przedsiębiorstw; uważa, że niezwykle ważne jest uproszczenie procedur, biurokracji i obowiązujących przepisów; w związku z tym wzywa Komisję do uproszczenia obowiązujących przepisów; uważa, że w przypadkach współpracy przedsiębiorstw typu start-up ze spółkami joint venture nie należy uwzględniać przedsiębiorstw powiązanych ze spółkami joint venture przy dokonywaniu oceny statusu przedsiębiorstwa typu start-up jako MŚP, pod warunkiem że wspomniana struktura nie jest sztuczną konstrukcją, a przedsiębiorstwo typu start-up nie wykazuje żadnych innych związków ze wspomnianymi przedsiębiorstwami powiązanymi;

7.  wzywa Komisję, aby wspierała łączenie się przedsiębiorstw, zwłaszcza w klastry i sieci przedsiębiorstw, tak aby sprzyjać racjonalizacji kosztów oraz usprawnieniu wymiany wiedzy i umiejętności, w szczególności tych służących innowacji w zakresie produktów, usług i procesów;

Pozostałe kwestie związane z definicją MŚP

8.  popiera przedstawioną przez Komisję inicjatywę na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up; uważa, że wspieranie przedsiębiorczości ma duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Unii; z zadowoleniem przyjmuje dwuletni okres przejściowy, podczas którego np. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu utrzymają status MŚP; wzywa do ocenienia potrzeby przedłużenia tego okresu przejściowego; wzywa Komisję, by kontynuowała prace mające na celu zapewnianie przedsiębiorcom, przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP wsparcia dotyczącego inicjatyw na rzecz gromadzenia środków, w tym nowych inicjatyw tego rodzaju, takich jak finansowanie społecznościowe;

9.  uważa, że dzięki instrumentom dyplomacji gospodarczej na szczeblu unijnym, takim jak Misja na rzecz wzrostu, można sobie lepiej radzić z wyzwaniami gospodarczymi i wykorzystywać szanse gospodarcze w skali światowej; wzywa Komisję do podejmowania w tym zakresie, w ramach unijnej strategii polityki przemysłowej, większych wysiłków, bez powielania struktur; wzywa zatem do wprowadzenia wskaźnika MŚP „potencjał eksportowy w stosunku do wielkości przedsiębiorstwa”, z myślą o podniesieniu jakości informacji i przykładów najlepszych praktyk dotyczących możliwości umiędzynarodowienia i międzynarodowej konkurencyjności MŚP, a także do zapewnienia szczególnego wsparcia MŚP o dużym potencjale eksportowym;

10.  wyraża obawę, że przedsiębiorstwom, które wykraczają poza definicję MŚP, a mimo to posiadają struktury typowe dla firm średniej wielkości – tzw. spółkom o średniej kapitalizacji – nie poświęca się właściwej uwagi w polityce pomimo ich dużego wkładu w zatrudnienie i wzrost w związku z produktywnością; wzywa zatem Komisję, by rozważyła opracowanieodrębnej definicji tych przedsiębiorstw, aby umożliwić wykorzystywanie ukierunkowanych środków dla spółek o średniej kapitalizacji, jednocześnie unikając ryzyka rozszerzenia definicji MŚP w stopniu, który szkodziłbym pierwotnym celom;

11.  zauważa, że nie tylko MŚP, freelancerzy i duże przedsiębiorstwa, ale również spółki o średniej kapitalizacji przyczyniają się do zatrudnienia i wzrostu, w szczególności ze względu na ich produktywność, a zatem zasługują na to, by poświęcono im sporo uwagi w polityce UE;

12.  wzywa Komisję, by – w uzupełnieniu do nadania priorytetu środkom na rzecz unijnych MŚP – rozważyła uruchomienie inicjatywy skierowanej na środki finansowe, które objęłyby dostęp do współpracy w dziedzinie badań naukowych, strategie cyfryzacji oraz rozwój rynków eksportowych;

Obowiązki sprawozdawcze, statystyki, badania i oceny skutków

13.  uważa, że w przyszłych programach COSME, 9PR oraz programach funduszy strukturalnych w ramach następnych WRF należy przeznaczyć wystarczające kwoty na wsparcie dla MŚP działające na rzecz innowacji i tworzenia miejsc pracy;

14.  podkreśla znaczenie utrzymania czytelnej i wspólnej definicji MŚP w świetle toczących się negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, ponieważ MŚP są zdefiniowane w prawie Unii i często przypisuje się im specjalny status w unijnych umowach handlowych;

15.  wzywa Komisję do kompleksowego zbadania ewentualnego wpływu definicji MŚP na rozwój gospodarczy i efekty „lock-in”, które skłaniają przedsiębiorstwa do dobrowolnego rezygnowania z rozwoju, by uniknąć biurokracji i innych obowiązków związanych z utratą statusu MŚP;

16.  podkreśla, że małe lokalne przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne i spełniające kryteria MŚP realizują ważne zadania dla lokalnych społeczności, są głęboko zakorzenione w lokalnym środowisku biznesowym, a ponadto tworzą warunki rozwoju dla wszystkich pozostałych MŚP; zauważa, że własność publiczna niekoniecznie oznacza wsparcie finansowe lub regulacyjne ze strony podmiotu publicznego ze względu na przepisy krajowe, przepisy dotyczące pomocy państwa i słabe pod względem finansowym podmioty publiczne; w związku z tym zachęca Komisję do zbadania wpływu definicji na przedsiębiorstwa państwowe, które są niezależne finansowo, zorganizowane w ramach prawa prywatnego lub które działają w warunkach konkurencji z prywatnymi przedsiębiorstwami;

17.  wzywa Komisję do zbadania, na ile możliwe jest wprowadzenie sektorowych definicji MŚP, oraz do przeanalizowania, jaki byłby stosunek skutków i wartości dodanej takiego rozwiązania do związanych z tym kosztów dla zainteresowanych sektorów;

18.  wzywa, by wyjść poza dobrowolne zobowiązania Komisji i stosować obowiązkowo do wszystkich unijnych wniosków ustawodawczych test skutków dla MŚP, wdrażający zasadę „najpierw myśl na małą skalę”; podkreśla, że wynik tego testu należy wyraźnie uwzględnić w ocenie skutków wszystkich wniosków ustawodawczych; domaga się odpowiedniego zobowiązania ze strony Komisji w ramach następnego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa i uważa, że można by rozważyć aktualizację programu „Small Business Act” dla Europy;

Wskazówki dla MŚP w odniesieniu do definicji

19.  wzywa państwa członkowskie i Komisję, by zapewniły przedsiębiorstwom w terminowy i optymalny sposób wytyczne służące określeniu statusu MŚP oraz informacje dotyczące wszelkich zmian definicji MŚP lub procedur;

o
o   o

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
(2) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 102.
(3) Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 40.
(4) Dz.U. C 316 z 22.9.2017, s. 57.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności