Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2545(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0304/2018

Predkladané texty :

B8-0304/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.14

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0293

Prijaté texty
PDF 152kWORD 48k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Definícia MSP
P8_TA(2018)0293B8-0304/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o definícii MSP (2018/2545(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078) a na súvisiace uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2011(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o malých a stredných podnikoch (MSP): konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o rodinných podnikoch v Európe(4),

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie z 15. septembra 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Budúci lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce a rozširujúce sa podniky (COM(2016)0733),

–  so zreteľom na otázku Komisii o definícii MSP (O-000050/2018 – B8-0031/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre priemysel, výskum a energetiku,

–  so zreteľom na článok 128 a článok 123 ods. 2 až 8 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 23 miliónov MSP v Európskej únii, ktoré predstavujú približne 99 % všetkých podnikov, zamestnáva takmer dve tretiny európskeho obyvateľstva v produktívnom veku a vytvára viac ako 90 miliónov pracovných miest a zároveň pridanú hodnotu vo výške 3,9 bilióna EUR; keďže rozhodujúcim spôsobom prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a vytváraniu a udržiavaniu udržateľných kvalitných pracovných miest a sú kľúčovou hnacou silou v súvislosti s energetickou transformáciou, bojom proti zmene klímy a konkurencieschopnosťou EÚ v oblasti ekologických technológií a významne sa podieľajú na inováciách v EÚ;

B.  keďže 90 % MSP v EÚ a 93 % všetkých spoločností v nefinančnom podnikateľskom sektore v EÚ sú mikropodniky, ktoré spomedzi MSP najviac prispievajú k pridanej hodnote a zamestnanosti, keďže zamestnávajú približne 30 % pracovnej sily EÚ, a preto je potrebné venovať im osobitnú pozornosť;

C.  keďže MSP čelia v porovnaní s väčšími podnikmi a bez ohľadu na ich organizačnú štruktúru nepomerne väčšej administratívnej záťaži a finančným prekážkam, čo bráni ich konkurencieschopnosti, vývozu a vytváraniu pracovných miest; keďže hoci na úrovni EÚ, členského štátu a regionálnej a miestnej úrovni využívajú osobitnú podporu vrátane možností financovania a zjednodušených postupov, mohlo by sa nad rámec politických prísľubov, ktoré už boli poskytnuté, vynaložiť ďalšie úsilie o vytvorenie jednoduchšieho prostredia, ktoré bude priaznivé pre MSP;

D.  keďže na definíciu MSP sa odkazuje v približne 100 právnych aktoch EÚ, najmä v oblastiach politiky hospodárskej súťaže, právnych predpisov týkajúcich sa finančného trhu, prostriedkov na štrukturálnu politiku, výskum a inovácie, ale aj v právnych predpisoch týkajúcich sa práce, životného prostredia, energetiky, ochrany spotrebiteľa a sociálneho zabezpečenia, ako napríklad v sekundárnych právnych predpisoch k nariadeniu REACH a smernici o energetickej efektívnosti;

E.  keďže je výhodné vytvoriť pre všetky podniky jednotné právne prostredie s jasnými pravidlami a keďže prísna definícia MSP je nástrojom, prostredníctvom ktorého sa môžu zmierniť zlyhania trhu a problémy spojené s hospodárskou súťažou medzi podnikmi, ktorých veľkosť, veľkosť majetku a obchodné modely sú rôzne;

F.  keďže Komisia pravidelne monitoruje uplatňovanie definície EÚ týkajúcej sa MSP; keďže (v rokoch 2006, 2009 a naposledy v roku 2012) boli pri niekoľkých príležitostiach vykonané hodnotenia, na základe ktorých sa dospelo k záveru, že nie je potrebné vykonať rozsiahlu revíziu definície EÚ týkajúcej sa MSP;

G.  keďže medziodvetvový hodnotový reťazec pre MSP umožňuje znížiť inštitucionálne, technické a byrokratické prekážky a keďže sú potrebné účinné politiky podpory pre vytváranie sietí medzi podnikmi;

H.  keďže definícia MSP musí prispievať k uľahčeniu vytvárania kvalitných pracovných miest, k zlepšeniu pracovných podmienok a bezpečnosti a k obmedzeniu akéhokoľvek zneužitia na minimum;

Definícia MSP

Úsilie Komisie

1.  víta prvotné posúdenie vplyvu, ktoré vykonala Komisia, a schvaľuje zameranie sa na podniky, ktoré potrebujú podporu a jednoduché pravidlá, aby sa zlepšilo plánovanie a posilnila právna istota pre MSP; v tejto súvislosti víta verejnú konzultáciu, ktorú vykonala Komisia;

2.  zastáva názor, že vzhľadom na povahu tohto strategického nástroja a mnohé rozdiely medzi MSP a členskými štátmi by mala byť zachovaná flexibilita, ktorú ponúka odporúčanie z roku 2003; je presvedčený, že celková štruktúra definície sa musí zachovať a uplatňovať pomocou správnej kombinácie už určených kritérií;

Prehodnotenie definície MSP

3.  vyzýva Komisiu, aby zabránila veľkým subjektom v prípadnom vytvorení umelých podnikových štruktúr, prostredníctvom ktorých by využívali výhody spojené s definíciou MSP, čo by viedlo k neoprávnenému a širšiemu poskytovaniu dostupnej podpory, ktorá by tak nebola k dispozícii pre tie MSP, ktoré ju potrebujú; zdôrazňuje, že úprava definície MSP by mala byť vždy v prospech MSP a uľahčiť im prístup k verejnej podpore;

4.  vyzýva Komisiu, aby zvážila aktualizáciu definície MSP a zároveň zohľadnila hospodárske prognózy Komisie týkajúce sa inflácie a produktivity práce, aby v nadchádzajúcich niekoľkých rokoch nebola potrebná žiadna rýchla ďalšia úprava; domnieva sa, že akékoľvek budúce úpravy definície MSP by sa mali vykonať spôsobom, ktorý zabezpečí dlhodobú stabilitu definície;

5.  poukazuje na to, že počet zamestnancov sa stal všeobecne akceptovaným kritériom a mal by zostať hlavným kritériom; uznáva, že kritérium počtu zamestnancov má určité obmedzenia z hľadiska presnosti pre porovnanie v rámci celej EÚ, a domnieva sa preto, že obrat a bilančná suma sú takisto dôležitými kritériami pre definíciu; okrem toho zdôrazňuje dôležitosť riadneho uznania začínajúcich podnikov a „mikropodnikov“, a teda skratky MMSP;

6.  zdôrazňuje, že treba objasniť pojmy „prepojený podnik“ a „partnerský podnik“, ako aj status MSP pri zlučovaní podnikov; domnieva sa, že je veľmi dôležité zjednodušiť postupy a platné predpisy a odstrániť byrokraciu; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zjednodušila platné pravidlá; zastáva názor, že ak začínajúce podniky spolupracujú so spoločnými podnikmi, podniky prepojené so spoločnými podnikmi by sa nemali brať do úvahy pri posudzovaní statusu MSP začínajúceho podniku za predpokladu, že nejde o umelú konštrukciu a neexistujú žiadne ďalšie prepojenia medzi začínajúcim podnikom a prepojenými podnikmi;

7.  vyzýva Komisiu, aby podporila zoskupenia podnikov, najmä klastre a podnikateľské siete, s cieľom podporiť racionalizáciu nákladov a zlepšenie výmeny vedomostí a odborných znalostí s osobitným zreteľom na inovácie týkajúce sa výrobkov/služieb a procesov;

Ďalšie body týkajúce sa definície MSP

8.  víta iniciatívu Komisie pre začínajúce a rozširujúce sa podniky; uznáva, že podpora podnikania je dôležitá pre hospodársky rast v EÚ; víta dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého by si napríklad rýchlo rastúce spoločnosti ponechali status MSP; žiada, aby sa posúdila potreba toto prechodné obdobie predĺžiť; vyzýva Komisiu, aby sa naďalej zaoberala iniciatívami zameranými na pomoc pri získavaní finančných prostriedkov pre podnikateľov, začínajúce podniky a MSP, a to aj novými iniciatívami, akými je kolektívne financovanie;

9.  zastáva názor, že pomocou nástrojov hospodárskej diplomacie na úrovni Únie, ako napríklad misia pre rast, by sa mohli účinnejšie riešiť hospodárske výzvy a využívať hospodárske príležitosti na celosvetovej úrovni; vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti zintenzívnila svoje úsilie v rámci stratégie pre priemyselnú politiku EÚ, avšak bez toho, aby došlo k zdvojeniu štruktúr; v tejto súvislosti žiada, aby bol vytvorený ukazovateľ „vývozný potenciál v pomere k veľkosti podniku“ s cieľom zlepšiť informácie a príklady najlepších postupov, pokiaľ ide o príležitosti pre internacionalizáciu a medzinárodnú konkurencieschopnosť MSP, a aby MSP s veľkým vývozným potenciálom bola poskytnutá osobitná podpora;

10.  je znepokojený tým, že nie je venovaná primeraná politická pozornosť podnikom, na ktoré sa nevzťahuje definícia MSP, ktoré však napriek tomu vykazujú typické štruktúry stredne veľkého podniku (tzv. midcaps – spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou), napriek tomu, že svojou produktivitou významnou mierou prispievajú k zamestnanosti a rastu; preto žiada Komisiu, aby zvážila zavedenie osobitnej definície týchto spoločností cieľom umožniť cielené opatrenia pre spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, pričom by sa zabránilo riziku rozšírenia definície MSP v rozsahu, ktorý by poškodil jej pôvodné ciele;

11.  konštatuje, že okrem MSP, samostatne zárobkovo činných osôb a veľkých podnikov aj spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou prispievajú k zamestnanosti a rastu, najmä vzhľadom na ich produktivitu, a preto si zaslúžia spravodlivú pozornosť v politikách EÚ;

12.  vyzýva Komisiu, aby sa okrem uprednostňovania opatrení pre MSP v EÚ zaoberala aj spustením iniciatívy zameranej na financovanie, ktoré by zahŕňalo prístup k spolupráci v oblasti výskumu, stratégiám digitalizácie a vývoju vývozného trhu;

Oznamovacie povinnosti, štatistiky, štúdie a posúdenia vplyvu

13.  domnieva sa, že v rámci budúceho programu COSME, 9. rámcového programu a štrukturálnych fondov v budúcom VFR by sa mali naďalej vyčleňovať dostatočné finančné prostriedky na podporu MSP, ktoré sa usilujú o inovácie a vytváranie pracovných miest;

14.  zdôrazňuje, že je dôležité zachovať jasnú a spoločnú definíciu MSP v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, keďže MSP sú definované v práve EÚ a často sa im pripisuje osobitné postavenie v rámci obchodných dohôd Únie;

15.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú štúdiu o možnom vplyve definície MSP na rozvoj podnikania a prípadný efekt uzamknutia, čo sa prejavuje tak, že podniky sa dobrovoľne vzdajú rastu, aby sa vyhli byrokratickej záťaži a ďalším povinnostiam, ktoré by vznikli, keby stratili status MSP;

16.  zdôrazňuje, že malé miestne podniky poskytujúce verejné služby, ktoré spĺňajú kritériá pre MSP, plnia dôležité úlohy dôležité pre miestne spoločenstvá, a sú hlboko zakorenené vo svojom miestnom podnikateľskom prostredí a, okrem iného, vytvárajú správne predpoklady pre rast všetkých ostatných MSP; konštatuje, že verejné vlastníctvo nemusí nevyhnutne znamenať finančnú alebo regulačnú podporu zo strany verejného subjektu, a to vďaka vnútroštátnym právnym predpisom, zákonom o štátnej pomoci a finančne slabým verejným subjektom; nabáda preto Komisiu, aby vypracovala štúdiu o vplyvoch tejto definície na podniky vo verejnom vlastníctve, ktoré sú finančne nezávislé, organizované podľa súkromného práva alebo ktoré pôsobia v konkurenčných podmienkach so súkromnými spoločnosťami;

17.  žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti definície MSP pre jednotlivé odvetvia s cieľom preskúmať vplyv takéhoto prístupu na dané hospodárske odvetvia a vytvorenú pridanú hodnotu;

18.  žiada, aby všetky legislatívne návrhy EÚ obsahovali nad rámec dobrovoľných záväzkov Komisie povinný test vplyvu na MSP, ktorý uplatňuje zásadu „najskôr myslieť na malých; zdôrazňuje, že výsledok tohto testu by mal byť jasne uvedený v posúdení vplyvu všetkých legislatívnych návrhov; vyzýva Komisiu, aby v budúcej medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva prijala zodpovedajúci záväzok, a zastáva názor, že by sa mohla zvážiť aktualizácia iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu;

Usmernenia pre MSP týkajúce sa definície

19.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby včas a optimálne poskytla podnikom usmernenie k postupom používaným na určovanie statusu MSP a informácie o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa definície MSP alebo postupov;

o
o   o

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
(2) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
(3) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 40.
(4) Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 57.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia