Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2056(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0185/2018

Внесени текстове :

A8-0185/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0294

Приети текстове
PDF 183kWORD 63k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан
P8_TA(2018)0294A8-0185/2018

Препоръка на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (2017/2056(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3 и 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22 и 36 от Договора за Европейския съюз, както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид започването на преговорите между Европейския съюз и Азербайджан на 7 февруари 2017 г. с цел сключване на ново всеобхватно споразумение, което трябва да замени Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна(1),

—  като взе предвид приемането от Съвета на указанията за водене на преговори по това споразумение на 7 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид Меморандума за разбирателство относно стратегическо партньорство между ЕС и Азербайджан в областта на енергетиката от 7 ноември 2006 г.,

—  като взе предвид основните резултати от 15-ото заседание на Съвета за сътрудничество между Европейския съюз и Азербайджан от 9 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 19 декември 2017 г. относно отношенията между ЕС и Азербайджан в рамките на преразгледаната ЕПС (SWD(2017)0485),

—  като взе предвид съобщението на Бюрото на Парламентарната асамблея Евронест до държавните и правителствените ръководители от 30 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид своята препоръка от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност(3),

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство, включително тази от 24 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид публикацията на Комисията и на ЕСВД от юни 2016 г. относно „Глобалната стратегия на Европейския съюз за външната политика и политиката на сигурност“, и по-специално ключовите принципи, заложени в нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2017 г. относно случая с азербайджанския журналист Афган Мухтарли(4), както и други резолюции относно Азербайджан, и по-специално тези относно положението с правата на човека и принципите на правовата държава,

—  като взе предвид изявлението от 14 януари 2018 г. на говорителя по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/европейската политика за съседство и преговорите за разширяване относно осъждането на журналиста Афган Мухтарли в Азербайджан,

—  като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 11 октомври 2017 г. относно функционирането на демократичните институции в Азербайджан,

—  като взе предвид започването на 5 декември 2017 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа на производство за установяване на нарушение поради това, че азербайджанските органи продължават да отказват да изпълнят решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото Илгар Мамадов срещу Азербайджан,

—  като взе предвид доклада от мисията на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) за оценка на потребностите от 2 март 2018 г. относно предсрочните президентски избори в Азербайджан,

—  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и позицията под формата на изменения на комисията по международна търговия (A8-0185/2018),

А.  като има предвид, че Източното партньорство се основава на споделен ангажимент между Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна и Европейския съюз да задълбочават своите отношения и да се придържат към международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление, зачитането на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че новото споразумение между ЕС и Азербайджан следва да утвърждава интересите на Съюза в региона, както и да популяризира неговите ценности;

Б.  като има предвид, че Парламентът подкрепя задълбочаването на отношенията с всички членове на Източното партньорство, доколкото те зачитат тези основни ценности; като има предвид, че в рамките на политиката за Източното партньорство привлекателният дългосрочен модел „ИП+“, предложен от Парламента в неговата резолюция от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство, който потенциално би могъл да доведе до тяхното присъединяване към митническия съюз, енергийния съюз, цифровия съюз и Шенгенското пространство, наред с другото, следва да бъде отворен и за държави, които нямат споразумение за асоцииране с ЕС – като например Азербайджан – след като те вече бъдат готови да поемат подобни нараснали ангажименти и са постигнали значителен напредък по изпълнението на взаимно договорени реформи;

В.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Азербайджан понастоящем са регламентирани от Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1999 г.; като има предвид, че ЕС е първият търговски партньор на Азербайджан и неговият най-голям пазар за износ и внос, с дял от 48,6% от общата търговия на Азербайджан, и освен това представлява най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции за страната; като има предвид, че Азербайджан е стратегически енергиен партньор за ЕС, което дава възможност за диверсифициране на енергийните източници на ЕС; като има предвид обаче, че икономиката на Азербайджан разчита на добива на нефт и газ за около 90% от износа на страната, което я прави уязвима по отношение на външни сътресения и колебания в международните цени на петрола; като има предвид, че Азербайджан все още не е член на СТО, което води до сериозни тарифни и нетарифни бариери, възпрепятстващи търговските и икономическите отношения с ЕС;

Г.  като има предвид, че ЕС и Азербайджан подчертаха в съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство от 24 ноември 2017 г., че „по диференциран начин ЕС ще продължи да обсъжда съвместно с всяка от страните партньори, в т.ч. Армения, Азербайджан и Беларус, привлекателни и реалистични варианти за засилване на съвместната търговия и насърчаване на инвестициите, които да отразяват общите интереси, реформираната инвестиционна политика във връзка със защитата на инвестициите, както и правилата за международна търговия и свързаните с търговията международни стандарти, включително в областта на правата на интелектуалната собственост, и да допринесат за модернизацията и диверсификацията на икономиките“;

Д.  като има предвид, че се очаква новото споразумение да окаже положително въздействие върху Азербайджан във връзка с насърчаване на демократичните стандарти, растежа и икономическото развитие; като има предвид, че такива перспективи са особено важни за младежта в Азербайджан с оглед на насърчаването на ново поколение от образовани азербайджански граждани, така че да се подкрепят нашите основни ценности и да се модернизира държавата; като има предвид, че наличието на пълноценно функциониращо гражданско общество е жизненоважна предпоставка за осигуряване на икономическа диверсификация;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

  

Общи принципи, основни ценности и ангажимент за разрешаване на конфликти

   а) да гарантират, че задълбочаването на отношенията между ЕС и Азербайджан зависи от зачитането и спазването на основните ценности и принципите на демокрацията, правовата държава, доброто управление, зачитането на правата на човека и основните свободи, включително свободата на изразяване и на сдружаване, правата на малцинствата и равенството между половете, в интерес и на двете страни, и по-специално на техните граждани;
   б) да припомнят на азербайджанските органи позицията на Парламента, изразена в неговата препоръка от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство, в която Азербайджан се призовава да изпълни своите международни ангажименти и в която недвусмислено се посочва, че няма да се ратифицира всеобхватно споразумение с държава, която не зачита основните ценности и права на ЕС, по-специално във връзка с неизпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и тормоза, сплашването и преследването на защитници на правата на човека, неправителствени организации, членове на опозицията, адвокати, журналисти и активисти в областта на опазването на околната среда; да гарантират освобождаването на всички политически затворници и лица, лишени от свобода заради техните убеждения, в Азербайджан, както беше обявено от азербайджанските органи, преди да се сключва каквото и да е ново споразумение между ЕС и Азербайджан; да гарантират включването в новото споразумение на специален механизъм за суспендиране, с ясни разпоредби относно зачитането на принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи;
   в) да припомнят на азербайджанските органи позицията на Парламента, изразена в същата тази препоръка, съгласно която ратифицирането на нови споразумения между ЕС и всяка от страните по конфликта в Нагорни Карабах трябва да бъде обвързано с поемането на конкретни ангажименти и постигането на съществен напредък за мирното разрешаване на конфликта, като например запазване на примирието и подкрепа за прилагане на основните принципи на ОССЕ от 2009 г. и усилията на съпредседателите на Минската група на ОССЕ; да изтъкнат отново необходимостта от включване на арменското и азербайджанското гражданско общество във всеки преговорен процес;
   г) да гарантират, че бъдещото споразумение с Азербайджан е амбициозно, всеобхватно и ориентирано към бъдещето, че то е съвместимо със стремежите на ЕС и на Азербайджан, въз основа на споделени ценности и интереси, че е съгласувано с Програмата за устойчиво развитие за 2030 г. и ще осигури осезаеми и конкретни ползи за двете страни, не само за големите дружества, но също така и с оглед на специфичните характеристики на МСП, и освен това е от полза както за гражданите на ЕС, така и за гражданите на Азербайджан;
   д) да гарантират бърз и стабилен напредък в преговорите с цел подписване на това ново споразумение преди следващата среща на високо равнище на Източното партньорство през 2019 г. единствено ако са изпълнени горепосочените условия;
   е) да популяризират активно и ясно целите и условията на новото споразумение и на текущия процес на преговори, за да се подобри прозрачността и обществената осведоменост в Азербайджан и в ЕС относно очакваните възможности и ползи, които биха произтекли от неговото сключване, като по този начин се противодейства на всякакви кампании за дезинформация;
  

Политически диалог и регионално сътрудничество

   ж) да предвидят редовен и задълбочен политически диалог с цел насърчаване на решителни реформи, насочени към укрепване на институциите и засилване на разделението на техните правомощия, за да могат те да станат по-демократични и независими, да защитават правата на човека и свободата на медиите и да развият регулаторна среда, в която гражданското общество да може да функционира без ненужна намеса, включително в процеса на реформи;
   з) да изготвят конкретни мерки за изпълнение на препоръките, отправени от ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия на Съвета на Европа, с цел да се гарантира напредък при провеждането на приобщаващи избори и референдуми в условия на съревнование и прозрачност, като се гарантира свободно и честно изразяване на мнението и стремежите на азербайджанските граждани;
   и) да подкрепят изцяло предварителните заключения на ОССЕ и Съвета на Европа по отношение на мисиите за наблюдение на избори във връзка с провеждането на предсрочни президентски избори на 11 април 2018 г., съгласно които „при провеждането на изборите е липсвала реална конкуренция“ поради „ограничителна политическа среда“, „правна рамка, която ограничава основните права и свободи“, „липса на плурализъм, включително в медиите“, „широко разпространено неспазване на задължителните процедури, липса на прозрачност и наличие на многобройни сериозни нередности, като например добавяне на фалшифицирани бюлетини в избирателните урни;“;
   й) да се стремят към договаряне на разпоредби, засилващи сътрудничеството, с цел насърчаване на мира и международното правосъдие, и по-специално да настояват Азербайджан да изпълнява международните си задължения, включително като член на Съвета на Европа, както и да спазва решенията на Европейския съд по правата на човека; да насърчат Азербайджан да подпише и ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд (МНС); да положат също така усилия за прилагане на ефективни мерки за сътрудничество в борбата с разпространението на оръжия за масово унищожение, както и за справяне с незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения;
   к) да осигурят по-тясно сътрудничество по въпросите на външната политика, отбраната и сигурността, за да се гарантира възможно най-голямо сближаване, по-специално по отношение на мерките в отговор на глобалните заплахи и предизвикателства, включително тероризма, предотвратяването на конфликти, управлението на кризи и регионалното сътрудничество, като същевременно се взема предвид диверсифицираната външна политика на Азербайджан; да подкрепят подписването на Рамковото споразумение за участие между ЕС и Азербайджан, за да се осигури правна и политическа основа за сътрудничество при мисии и операции, свързани с общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);
   л) да гарантират, че се отдава висок приоритет на диалога между Азербайджан и Армения и на засиленото участие на ЕС в мирното решаване на конфликта в Нагорни Карабах, в съответствие с основните принципи на ОССЕ от 2009 г., и по-специално с подкрепата на съпредседателите на Минската група на ОССЕ, като се насърчават всички инициативи, водещи до укрепване на мира, като например спазване на примирието от всички страни, провеждане на диалог на всички равнища, включително водене на разговори на високо равнище, ограничаване на подбуждащите към омраза изказвания, прилагане на реални мерки за изграждане на доверието, значително увеличаване на броя на международните наблюдатели на ОССЕ и по-задълбочен обмен между арменското и азербайджанското гражданско общество, в това число между религиозни и културни дейци, с цел подготовка на арменското и азербайджанското общество за мирно съвместно съществуване; да изразят дълбока загриженост във връзка със съсредоточаването на военни сили и непропорционалните разходи за отбрана в региона;
   м) да въведат специални разпоредби за подкрепа на важните усилия на органите на властта за подпомагане на големия брой бежанци и вътрешно разселени лица, както и за подкрепа на цивилните лица, живеещи в райони на конфликт, в рамките на международно признатите граници на Азербайджан; да настояват за зачитане на правата на всички лица, живеещи в границите на Азербайджан, било то временно или постоянно; да допринесат по-специално за зачитане на тяхното право на завръщане у дома и възстановяване на тяхната собственост, както и получаване на обезщетение, в съответствие с решенията на ЕСПЧ, от страна на всички участници в конфликта;
  

Принципи на правовата държава, зачитане на правата на човека и основните свободи

   н) да осигурят подкрепа за реформа на съдебната система с цел гарантиране на нейната безпристрастност и независимост от изпълнителната власт и укрепване на принципите на правовата държава; по-специално да гарантират независимостта на юристите чрез премахване на нежеланата намеса в работата на адвокатите, да осигурят възможности за самостоятелно практикуващите адвокати да представляват клиенти чрез нотариално заверено пълномощно и да сложат край на произволните правомощия на азербайджанската адвокатска колегия да изключва адвокати от колегията и да отказва приемането на нови членове;
   о) да осигурят също така подкрепа за развитието на силна рамка за защита на правата на човека, основните свободи и равенството между половете; да подчертаят, че е важно да се обезпечи представителство на жените на всички нива на управление, включително тяхното равноправно, пълноценно и активно участие за предотвратяването и разрешаването на конфликти, и да призоват настоятелно Азербайджан да подпише Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие;
   п) да въведат специални разпоредби за подкрепа на Азербайджан в борбата срещу икономическите престъпления, включително корупцията, изпирането на пари и укриването на данъци; да насърчат по-голяма прозрачност по отношение на действителните собственици на дружества и тръстове, както и при финансовите дейности на големи дружества във връзка с реализираните печалби и платените данъци; да подкрепят разследванията на схеми за изпиране на пари, и по-специално аферата с „Перачницата“, и да създадат специални механизми за надзор и контрол, като например ограничен достъп до европейската банкова система за лицата, участващи в изпиране на пари и схеми за измама;
   р) да осигурят възможности за засилване на сътрудничеството и да подкрепят Азербайджан в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността, както и при предотвратяването на радикализацията и трансграничната престъпност; да работят съвместно, по-конкретно за борба срещу каналите за набиране на лица от терористични организации;
   с) да включат разпоредби относно прилагането в Азербайджан на наказателно законодателство, свързано със защитата на правата на човека и основните свободи и насочено към прекратяване на политическите преследвания и отвличания, произволните забрани за пътуване, нападките срещу политически дисиденти, включително чрез клевети, както и срещу независими журналисти, защитници на правата на човека, представители на неправителствени организации и най-уязвимите членове на обществото, като например членовете на някои малцинствени групи, в това число общността на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните лица, куиър и интерсексуалните (ЛГБТКИ) лица; да гарантират включването на конкретни позовавания на тези групи в споразумението; да потвърдят, че тези практики са неприемливи за всяка потенциална страна – партньор на ЕС; да създадат засилен форум за ефективен и ориентиран към постигането на резултати диалог за правата на човека между ЕС и Азербайджан чрез провеждане на консултации с основните международни и действително независими азербайджански НПО, като постигнатият напредък се оценява ежегодно спрямо конкретни показатели;
   т) да настояват за приемането на съответни изменения в законодателството, за да се осигурят възможности за легитимни действия на организациите на гражданското общество, да се премахнат неоснователните ограничения по отношение на изискванията за тяхната регистрация, дейност и достъпа им до регистрация за чуждестранно финансиране и безвъзмездни средства, както и да се прекрати провеждането на неоснователни наказателни разследвания, ненужното отчитане пред различни държавни агенции, обискирането на офиси, замразяването на сметки, забраните за пътуване и преследването на техните лидери;
   у) да гарантират, че до приключването на преговорите Азербайджан ще освободи всички политически затворници и лицата, лишени от свобода заради своите убеждения, включително най-емблематичните случаи, сред тях тези на Илгар Мамадов, Афган Мухтарли, Мехман Хюсеинов, Илкин Рустамзаде, Сеймур Хазийев, Рашад Рамазанов, Елхин Есмайли, Гияс Ибрахимов, Байрам Мамадов, Асиф Юсифли и Фуад Гахраманли, че ще отмени издадените за тези лица забрани за пътуване, в това число и забраната спрямо журналистката Хадиджа Исмаилова и адвоката Интигам Алиев, както и че ще изпълни изцяло решенията на ЕСПЧ, по-специално по отношение на Илгар Мамадов; да гарантират освобождаването на тези лица и подобряване на тяхното положение, включително реабилитиране на тези лица и на техните семейства посредством съдебната система и прилагане на принципите на правовата държава, както и да защитават азербайджанските дисиденти в ЕС; да осъдят факта, че противно на съобщенията на азербайджанските органи, никой от горепосочените политически затворници не е бил освободен, а други лица са били задържани заради мирно упражняване на техните конституционни права, включително членове на опозиционните партии и адвоката в областта на правата на човека Емин Аслан; да изискат незабавното освобождаване на адвоката в областта на правата на човека Емин Аслан, на когото е наложена административна мярка за задържане, както и пълното сваляне на съмнителните обвинения за „неподчинение на полицията“; да гарантират, че Азербайджан ще престане да използва налагането на административна мярка за задържане, за да принуждава критиците на правителството да мълчат;
   ф) да гарантират, че Азербайджан зачита правото на свободни мирни събрания, че се въздържа да ограничава това право по начини, които са несъвместими със задълженията на страната съгласно международното право, включително Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), и че незабавно и ефективно разследва всички случаи на прекомерна употреба на сила, произволни арести и неправомерно задържане на мирни демонстранти, включително във връзка със санкционираните протести на опозицията през септември 2017 г. и март 2018 г., както и че подвежда извършителите под съдебна отговорност;
   х) да намерят начини, преди приключване на преговорите, да накарат азербайджанските органи да поемат ангажимент за прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и за реално разследване на всички случаи на малтретиране на политически затворници и лица, лишени от свобода заради своите убеждения, и по-специално при случаите на Мехман Галандаров, който почина в азербайджански затвор, и на някои членове на общността на ЛГБТКИ, които бяха подложени на тормоз и бяха масово задържани през септември 2017 г.;
   ц) да подчертаят загрижеността на ЕС във връзка с настоящото състояние на свободата на пресата в Азербайджан, който заема 163-то място от общо 180 държави според индекса за свобода на печата за 2018 г. на „Репортери без граници“; да подчертаят значението на свободните и независими медии, както офлайн, така и онлайн, и да гарантират засилване на политическата и финансова подкрепа на ЕС за свободните и плуралистични медии в Азербайджан, с редакционна независимост от доминиращите политически и олигархични групи, в съответствие със стандартите на ЕС; да поискат от органите да възстановят достъпа до уебсайтовете на медията Azadliq и на три информационни агенции, които трябва да функционират от чужбина: азербайджанската секция на радио „Свободна Европа“/радио „Свобода“ (RFE/RL), телевизия Meydan и „Azerbaycan Saati“;
  

Търговско и икономическо сътрудничество

   ч) да включат, доколкото това е съвместимо със статута на Азербайджан като държава, нечленуваща в СТО, справедливи и амбициозни разпоредби за търговията и инвестициите, които да отговарят напълно и да не противоречат на стандартите на ЕС, и по-специално санитарните, фитосанитарните, екологичните, трудовите и социалните стандарти, както и стандартите за баланс между половете и за недискриминация, и да гарантират признаване и защита на правата на интелектуална собственост, включително и географските указания, по-конкретно за вината и спиртните напитки; да подкрепят Азербайджан в процеса на присъединяване на страната към СТО;
   ш) да въведат строги мерки, които да гарантират бърз напредък към подобряване на стопанския и инвестиционния климат в Азербайджан, по-специално по отношение на данъчното облагане, управлението на публичните финанси и възлагането на обществени поръчки, съобразно правилата на Споразумението на СТО за държавните поръчки, с цел да се осигури повече прозрачност, по-добро управление и отчетност, равен достъп и лоялна конкуренция;
  

Енергетика и други области на сътрудничество

   щ) да осигурят възможности за засилване на сътрудничеството в енергийния сектор, в съответствие със стратегическото партньорство между ЕС и Азербайджан в областта на енергетиката и досегашния опит с Азербайджан като надежден енергиен доставчик, като въпреки това се вземе предвид временното прекратяване на участието на Азербайджан в Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП) и последващото оттегляне на Азербайджан от тази инициатива през март 2017 г. в резултат на „промени в азербайджанското законодателство относно неправителствените организации“ – промени, които не отговарят на изискванията на групата за гражданското общество; да настояват Азербайджан да изпълни тези изисквания, за да поднови дейността си в рамките на ИПДП;
   аа) да подкрепят също диверсификацията на енергийния микс на Азербайджан, като се насърчават невъглеродните източници на енергия и се извърши подготовка за периода без въглеродни емисии чрез намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и стимулиране на използването на възобновяеми горива, също така с оглед на обезпечаване на енергийна сигурност; да подкрепят завършването на южния газов коридор, след като разгледат важните въпроси във връзка с изменението на климата и въздействието върху местните общности в решението на Европейската инвестиционна банка относно финансирането на трансанадолския газопровод (TANAP);
   аб) да въведат амбициозни разпоредби за защита на околната среда и ограничаване на изменението на климата, като част от новото споразумение, в съответствие с целите на Съюза във връзка с изменението на климата и ангажиментите на двете страни по Парижкото споразумение, в това число чрез включване на тези политики в рамките на други секторни политики;
   ав) да осигурят нови перспективи за засилено сътрудничество в области, които не са свързани с енергетиката, по-специално в областта на образованието, здравеопазването, транспорта, свързаността и туризма, с цел диверсифициране на икономиката на Азербайджан, насърчаване на създаването на работни места, модернизиране на промишления сектор и сектора на услугите, и да стимулират устойчивото развитие на бизнеса и научноизследователската дейност; да осигурят повече възможности за контакти между хората, както на европейско равнище, така и при регионалния обмен с арменски НПО;
   аг) да засилят сътрудничеството във връзка с младежкия и студентския обмен чрез укрепване на съществуващи и вече успешни програми, като например мрежата „Млади европейски съседи“, и чрез развитие на нови стипендиантски програми и обучителни курсове, както и да улеснят участието в програми в областта на висшето образование, и по-специално програмата „Еразъм +“, което ще насърчи развитието на умения, включително езикови умения, и ще даде възможност на азербайджанските граждани да опознаят ЕС и неговите ценности;
   ад) да насърчат също така икономическия растеж чрез транспорт и свързаност; да разширят трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), така че да бъде включен и Азербайджан;
   ае) в съответствие със съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство от 2017 г. „да разгледат своевременно, ако условията го позволяват, започването на диалог за либерализиране на визовия режим съответно с Армения и Азербайджан, ако са налице условия за добре управлявана и сигурна мобилност, в т.ч. ефективното изпълнение на споразуменията за визови облекчения и обратно приемане между страните“;
  

Институционални разпоредби

   аж) да гарантират, че споразумението съдържа солидно парламентарно измерение, като се подобряват настоящите разпоредби и механизми за сътрудничество с цел насърчаване на по-голямо участие и по-силен контрол върху неговото изпълнение, по-специално чрез създаването на подобрена междупарламентарна структура, която да позволява провеждането на редовен и конструктивен диалог между Европейския парламент и парламента на Азербайджан относно всички аспекти на нашите отношения, включително изпълнението на споразуменията;
   аз) да провеждат преговорите по възможно най-прозрачен начин; да информират Парламента за всички етапи от преговорите, в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС, съгласно който „Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“; да предоставят също така на Парламента текстовете на преговорите и протоколите от заседанията на всеки кръг от преговорите; да припомнят на Съвета, че поради нарушение на член 218, параграф 10 от ДФЕС в миналото Съдът на Европейския съюз вече отмени някои решения на Съвета относно подписването и сключването на редица споразумения; да имат предвид, че в бъдеще Парламентът може да откаже да даде одобрението си за сключването на нови споразумения, докато Съветът не изпълни своите правни задължения;
   аи) да гарантират, че предварителното съгласие на Парламента е необходимо за временното прилагане на новото споразумение; да подчертаят, че ако това условие не бъде изпълнено, Парламентът може да откаже да даде одобрението си за сключването на нови споразумения и други бъдещи споразумения;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Азербайджан.

(1) ОВ L 246, 17.9.1999 г., стр. 3.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0440.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0493.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0267.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност