Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2056(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0185/2018

Předložené texty :

A8-0185/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.15

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0294

Přijaté texty
PDF 176kWORD 55k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
Jednání o souhrnné dohodě EU-Ázerbájdžán
P8_TA(2018)0294A8-0185/2018

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem (2017/2056(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, zejména články 21, 22 a 36, Smlouvy o Evropské unii a na část pátou Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na to, že dne 7. února 2017 byla zahájena jednání mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem o nové komplexní dohodě, která by měla nahradit Dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1999 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na to, že Rada dne 7. listopadu 2016 přijala směrnice pro jednání o této dohodě,

–  s ohledem na memorandum o porozumění o strategickém partnerství mezi EU a Ázerbájdžánem v oblasti energetiky ze dne 7. listopadu 2006,

–  s ohledem na hlavní výsledky 15. zasedání Rady pro spolupráci mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem, které se uskutečnilo dne 9. února 2018,

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 19. prosince 2017 o vztazích mezi EU a Ázerbájdžánem v rámci revidované evropské politiky sousedství (SWD(2017)0485),

–  s ohledem na sdělení předsednictva Parlamentního shromáždění Euronest hlavám států a předsedům vlád ze dne 30. října 2017,

–  s ohledem na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky(3),

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na vrcholných schůzkách Východního partnerství včetně té, která se konala dne 24. listopadu 2017,

–  s ohledem na publikaci Komise a ESVČ z června 2016 nazvanou „Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“, a zejména na klíčové zásady zakotvené v této publikaci,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2017 o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho(4) a na další usnesení o Ázerbájdžánu, zejména týkající se stavu lidských práv a právního státu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/Evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření ze dne 14. ledna 2018 o odsouzení novináře Afghana Muhtarliho v Ázerbájdžánu,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 11. října 2017 o fungování demokratických institucí v Ázerbájdžánu,

–  s ohledem na zahájení řízení o nesplnění povinnosti ve Výboru ministrů Rady Evropy dne 5. prosince 2017, neboť ázerbájdžánské orgány i nadále odmítaly provést rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ilgar Mammadov v. Ázerbájdžán,

–  s ohledem na zprávu mise za účelem hodnocení potřeb vyslané Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) ze dne 2. března 2018 o předčasných prezidentských volbách v Ázerbájdžánu,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0185/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství je založeno na společném závazku mezi Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem, Ukrajinou a Evropskou unií a má za cíl prohloubit jejich vztahy a dodržovat mezinárodní právo a základní hodnoty, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv a základních svobod; vzhledem k tomu, že nová dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem by měla prosazovat zájmy Unie v tomto regionu, jakož i podporovat její hodnoty;

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je nakloněn prohlubování vztahů se všemi členy Východního partnerství za předpokladu, že dodržují tyto základní hodnoty; vzhledem k tomu, že v rámci politiky Východního partnerství by atraktivní dlouhodobější model „Východní partnerství+“, který navrhl Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o Východním partnerství a který by mohl nakonec vést mimo jiné k přistoupení těchto zemí k celní, energetické a digitální unii a k schengenskému prostoru, měl být rovněž otevřen i těm zemím, které nemají s EU dohodu o přidružení, jako je Ázerbájdžán, jakmile budou připraveny na tyto posílené závazky a dosáhnou významného pokroku v provádění společně dohodnutých reforem;

C.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ázerbájdžánem jsou v současnosti upraveny dohodou o partnerství a spolupráci z roku 1999; vzhledem k tomu, že EU je pro Ázerbájdžán nejdůležitějším obchodním partnerem a největším vývozním i dovozním trhem, který představuje 48,6 % celkového objemu obchodu Ázerbájdžánu a zároveň tvoří největší zdroj přímých zahraničních investic; vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán je strategickým partnerem EU v oblasti energetiky, který umožňuje diverzifikaci energetických zdrojů EU; vzhledem k tomu, že hospodářství Ázerbájdžánu je závislé na ropě a plynu, které představují přibližně 90 % vývozu, což jej činí zranitelným vůči vnějším šokům a kolísání světových cen ropy; vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán ještě není členem WTO, v důsledku čehož vznikají významné celní a necelní překážky, které brání obchodu a obchodním vztahům s EU;

D.  vzhledem k tomu, že EU a Ázerbájdžánem zdůraznily ve společném prohlášení ze summitu o Východním partnerství ze dne 24. listopadu 2017, že „EU bude diferencovaným způsobem společně s každou z partnerských zemí, včetně Arménie, Ázerbájdžánu a Běloruska, nadále jednat o atraktivních a realistických možnostech, jak posílit vzájemný obchod a povzbudit investice tak, aby byly zohledněny společné zájmy, reformovaná investiční politika, pokud jde o ochranu investic, pravidla uplatňovaná v mezinárodním obchodu a mezinárodní normy související s obchodem, mimo jiné v oblasti duševního vlastnictví, a s cílem přispět k modernizaci a diverzifikaci ekonomik“;

E.  vzhledem k tomu, že nová dohoda by měla mít na Ázerbájdžán příznivý dopad, co se týče podpory demokratických norem, růstu a hospodářského rozvoje; vzhledem k tomu, že tyto perspektivy jsou obzvláště důležité pro mladé lidi v Ázerbájdžánu, pokud jde o podporu nové generace vzdělaných ázerbájdžánských občanů, s cílem zachovat naše základní hodnoty a modernizovat zemi; vzhledem k tomu, že plně fungující občanská společnost je stěžejním předpokladem k zajištění diverzifikace hospodářství;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

  

Obecné zásady, základní hodnoty a závazek k řešení konfliktů

   a) zajistit, aby prohlubování vztahů mezi EU a Ázerbájdžánem bylo podmíněno dodržováním a respektováním základních hodnot a zásad demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, lidských práv a základních svobod, včetně svobody projevu a sdružování, práv menšin a rovnosti pohlaví v zájmu obou stran, a zejména jejich občanů;
   b) připomenout ázerbájdžánským orgánům postoj Evropského parlamentu vyjádřený v doporučení ze dne 15. listopadu 2017 o Východním partnerství, v němž Ázerbájdžán vyzývá, aby dodržoval své mezinárodní závazky, a v němž jednoznačně deklaruje, že nebude ratifikována komplexní dohoda s žádnou zemí, která nerespektuje základní hodnoty a práva EU, zejména v případě, že neprovádí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a obtěžuje, zastrašuje a pronásleduje obránce lidských práv, nevládní organizace, členy opozice, právníky, novináře a ekologické aktivity; před uzavřením nové dohody EU-Ázerbájdžán zabezpečit propuštění všech politických vězňů a vězňů svědomí v Ázerbájdžánu, jak bylo oznámeno ázerbájdžánskými orgány; zajistit, aby byl v nové dohodě zahrnut zvláštní mechanismus pro pozastavení platnosti s jasnými ustanoveními o dodržování zásady právního státu, lidských práv a základních svobod;
   c) připomenout ázerbájdžánským orgánům postoj Evropského parlamentu vyjádřený ve stejném doporučení, že ratifikace nových dohod mezi EU a jednotlivými stranami konfliktu v Náhorním Karabachu musí být podmíněna smysluplnými závazky a viditelným pokrokem v mírovém řešení konfliktu, jako je zachování příměří a podpora uskutečňování základních zásad OBSE z roku 2009 a úsilí spolupředsedů Minské skupiny OBSE; zopakovat, že je nutné zapojit arménskou i ázerbájdžánskou občanskou společnost do jakéhokoli procesu vyjednávání;
   d) zajistit, aby budoucí dohoda s Ázerbájdžánem byla ambiciózní, komplexní, zaměřená do budoucna a zároveň slučitelná s ambicemi EU i Ázerbájdžánu na základě společných hodnot a zájmů, aby byla v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a aby přinášela hmatatelné a konkrétní výhody pro obě strany, a to nejen pro velké společnosti, ale i pro malé a střední podniky s ohledem na jejich specifika a pro občany EU a Ázerbájdžánu;
   e) zajistit, pokud budou splněny výše uvedené podmínky, rychlý a stabilní vývoj jednání s cílem uzavřít tuto novou dohodu před konáním příštího summitu Východního partnerství v roce 2019;
   f) aktivně a jasně komunikovat o cílech a podmíněnosti nové dohody a probíhajícího procesu vyjednávání s cílem zvýšit transparentnost a informovanost veřejnosti v EU i  Ázerbájdžánu a o očekávaných příležitostech a přínosech vyplývajících z jejího uzavření, aby se tak zamezilo veškerým dezinformačním kampaním;
  

Politický dialog a regionální spolupráce

   g) vést pravidelný a zevrubný politický dialog s cílem podnítit výrazné reformy zaměřené na posílení institucí a oddělení pravomocí mezi nimi, aby se zvýšila míra jejich demokratičnosti a nezávislosti, aby byla dodržována lidská práva a svoboda sdělovacích prostředků a aby bylo vytvořeno regulační prostředí, ve kterém by občanská společnost mohla fungovat bez nepatřičných zásahů, a to i v reformním procesu;
   h) zavést konkrétní opatření zaměřená na plnění doporučení OBSE/ODHIR a Benátské komise Rady Evropy s cílem pokročit směrem k inkluzivním a transparentním volbám za účasti více kandidátů a k referendům, jež zabezpečí svobodné a otevřené vyjadřování názorů a očekávání ázerbájdžánských občanů;
   i) plně podpořit předběžné závěry volební pozorovatelské mise OBSE a Rady Evropy v souvislosti s předčasnými prezidentskými volbami konanými dne 11. dubna 2018, podle kterých „ve volbách chyběla skutečná soutěž“ z důvodu „restriktivního politického prostředí“, „právního rámce, který omezuje základní práva a svobody“, „chybějícího pluralismu, a to i ve sdělovacích prostředcích“ a „rozšířeného nerespektování povinných postupů, nedostatku transparentnosti a řady vážných nedostatků, jako je vícenásobné hlasování“;
   j) usilovat o opatření, jež prohloubí spolupráci při prosazování míru a mezinárodní spravedlnosti, a zejména trvat na tom, aby Ázerbájdžán dodržoval své mezinárodní závazky, včetně těch, které vyplývají z jeho členství v Radě Evropy, a aby respektoval rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva; naléhavě vyzvat Ázerbájdžán k podpisu a ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu; usilovat rovněž o zavedení důrazných opatření zaměřených na spolupráci v boji proti šíření zbraní hromadného ničení a proti nezákonnému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi;
   k) zajistit užší spolupráci v zahraničních, obranných a bezpečnostních záležitostech s cílem dosáhnout co největšího sblížení, zejména pokud jde o reakci na celosvětové hrozby a výzvy, včetně terorismu, předcházení konfliktům, řešení krizí a regionální spolupráci, přičemž je rovněž třeba zohlednit diverzifikovanou zahraniční politiku Ázerbájdžánu; podpořit podepsání rámcové dohody o účasti mezi EU a Ázerbájdžánem s cílem vytvořit právní a politický základ pro spolupráci při misích a operacích společné bezpečnostní a obranné politiky;
   l) zajistit, aby byla přikládána vysoká důležitost dialogu mezi Ázerbájdžánem a Arménii a většímu zapojení EU do mírového řešení konfliktu v Náhorním Karabachu v souladu se základními zásadami OBSE z roku 2009, zejména za podpory spolupředsedů Minské skupiny OBSE, a prosazovat všechny iniciativy napomáhající budování míru, jako je dodržování příměří všemi stranami, dialog na všech úrovních, včetně rozhovorů na vysoké úrovni, omezování nenávistných projevů, skutečná opatření na podporu důvěry, podstatné zvýšení počtu mezinárodních pozorovatelů OBSE a intenzivnější výměna mezi arménskou a ázerbájdžánskou občanskou společností, a to i mezi náboženskými a kulturními osobnostmi, s cílem připravit arménskou a ázerbájdžánskou společnost na mírové soužití; vyjádřit hluboké znepokojení nad posilováním vojenské přítomnosti a nepřiměřenými výdaji na obranu v této oblasti;
   m) zavést zvláštní opatření na podporu značného úsilí orgánů při poskytování pomoci velkému počtu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a podpořit civilisty, kteří žijí v oblastech konfliktu v rámci mezinárodně uznaných hranic Ázerbájdžánu; trvat na tom, aby byla dodržována práva všech osob žijících na území Ázerbájdžánu, ať už dočasně, nebo trvale; přispívat především k dodržování jejich práva na návrat do svých domovů a ke svému majetku a na odškodnění všemi stranami konfliktu v souladu s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva;
  

Právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod

   n) podporovat reformu soudnictví, která zajistí jeho nestrannost a nezávislost na výkonné moci a posílí právní stát; především zajistit nezávislost právních odborníků odstraněním veškerých nevhodných zásahů do jejich práce, aby nezávisle působící právníci mohli zastupovat klienty na základě notářsky ověřené plné moci, a zabránit ázerbájdžánské advokátní komoře ve svévolném uplatňování své pravomoci vylučovat právníky a odmítat přijetí nových členů;
   o) podporovat rovněž rozvoj pevného rámce na ochranu lidských práv, základních svobod a rovnosti žen a mužů; zdůraznit důležitost zastoupení žen na všech úrovních správy i toho, aby se ženy rovně, plně a aktivně účastnily prevence a řešení konfliktů, a naléhavě vyzvat Ázerbájdžán, aby podepsal Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí;
   p) zavést zvláštní opatření na podporu potírání hospodářské trestné činnosti, včetně korupce, praní špinavých peněz a daňových úniků, v Ázerbájdžánu; prosazovat větší transparentnost v souvislosti se skutečnými vlastníky společností a svěřeneckých fondů i s finančními činnostmi velkých společností, pokud jde o dosažené zisky a odvedené daně; podpořit vyšetřování systémů praní špinavých peněz, zejména aféry týkající se tzv. prádelny peněz, a vytvořit zvláštní mechanismy dohledu a kontroly, jako je omezený přístup k evropskému bankovnímu systému pro osoby zapojené do systémů praní špinavých peněz a podvodů;
   q) umožnit hlubší spolupráci v oblasti boje proti terorismu, organizované trestné činnosti a kybernetické kriminalitě a předcházení radikalizaci a přeshraniční trestné činnosti a podporovat v tom Ázerbájdžán; spolupracovat zejména na opatřeních zaměřených proti náborovým akcím teroristických organizací;
   r) zahrnout ustanovení o provádění trestního práva v Ázerbájdžánu týkající se ochrany lidských práv a základních svobod a zaměřená na ukončení politických stíhání a únosů, svévolných zákazů cestování, útoků na politické disidenty, včetně jejich hanobení, a na nezávislé novináře, obránce lidských práv, zástupce nevládních organizací a nejzranitelnější členy společnosti, jako jsou členové některých menšinových skupin včetně komunity LGBTQI; zajistit, aby v dohodě byly uvedeny konkrétní odkazy na tyto skupiny; zopakovat, že tyto praktiky jsou pro jakoukoli potenciální partnerskou zemi EU nepřijatelné; ustavit na základě konzultace s hlavními mezinárodními a skutečně nezávislými ázerbájdžánskými nevládními organizacemi posílené fórum pro účinný lidskoprávní dialog mezi EU a Ázerbájdžánem zaměřený na výsledky, jehož pokrok by se měl hodnotit každý rok na základě konkrétních kritérií;
   s) trvat na přijetí příslušných změn právních předpisů s cílem umožnit legitimní činnost občanské společnosti, odstranění zbytečných omezení, pokud jde o požadavky na registraci, provoz a přístup k zahraničnímu financování a grantům, a ukončit neoprávněná trestní vyšetřování, zbytečné podávání zpráv různým vládním agenturám, razie v kancelářích, zmrazování účtů, zákazy cestování a pronásledování čelních představitelů;
   t) zajistit ještě před uzavřením jednání, aby Ázerbájdžán propustil své politické vězně a vězně svědomí, jejichž nejznámějšími zástupci jsou Ilgar Mammadov, Afgan Muhtarli, Mehman Husejnov, Ilkin Rustamzada, Seymur Haziyev, Rašad Ramazanov, Elchin Ismailli, Gijas Ibrahimov, Bejram Mammadov, Asif Jusifli a Fuad Gahramanli, a aby zrušil jejich zákaz cestování, až budou propuštěni, a to i v případě novinářky Chadídžy Ismailové a právníka Intigama Alijeva, a aby v plném rozsahu provedl rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, zejména v souvislosti s Ilgarem Mammadovem; zajistit propuštění a zlepšení situace těchto osob a jejich rodin včetně jejich rehabilitace prostřednictvím soudnictví a uplatňování zásad právního státu a chránit ázerbájdžánské disidenty v EU; odsoudit skutečnost, že v rozporu s prohlášeními ázerbájdžánských orgánů nebyl žádný z výše jmenovaných politických vězňů propuštěn a že za pokojné uplatňování svých ústavních práv byly zadrženy další osoby, včetně příslušníků opozičních stran a právníka zabývajícího se lidskými právy Emina Aslana; požadovat, aby byl Emin Aslan okamžitě propuštěn z vazby a aby byl zcela zproštěn pochybného obvinění z „neuposlechnutí policie“; zajistit, aby Ázerbájdžán nepoužíval administrativní zadržení k umlčování osob kritizujících vládu;
   u) zajistit, aby Ázerbájdžán respektoval právo na pokojné shromažďování a neomezoval toto právo způsoby, které nejsou slučitelné s jeho závazky podle mezinárodního práva, mj. s Evropskou úmluvou o lidských právech, a aby rychle a účinně prošetřil všechny případy nepřiměřeného použití síly, svévolného zatýkání a nezákonného zadržování pokojných demonstrantů, včetně těch zadržených v souvislosti se zákroky proti opozičním demonstracím v září 2017 a v březnu 2018, a postavil pachatele před soud;
   v) usilovat o to, aby se ázerbájdžánské orgány ještě před uzavřením jednání zavázaly k uplatňování Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a k tomu, že skutečně prošetří všechny případy špatného zacházení s politickými vězni a vězni svědomí, zejména pokud jde o Mehmana Galandarova, který zemřel ve vazbě v Ázerbájdžánu, a členy komunity LGBTQI, kteří byli v září 2017 hromadně obtěžováni a zatčeni;
   w) zdůraznit obavy EU ohledně stávajícího stavu svobody sdělovacích prostředků v Ázerbájdžánu, který se v roce 2018 ve světovém indexu svobody tisku, který zveřejňuje organizace Reportéři bez hranic, umístil na 163. místě ze 180 zemí; zdůrazňovat význam svobodných a nezávislých tradičních i elektronických médií a zajistit větší podporu ze strany EU, politickou i finanční, svobodným a pluralistickým sdělovacím prostředkům v Ázerbájdžánu a jejich redakční nezávislost na dominantních politických a oligarchických skupinách v souladu s normami EU; požádat orgány, aby odblokovaly přístup k internetovým stránkám novin Azadliq a tří zpravodajských kanálů, které musí působit ze zahraničí: ázerbájdžánské sekce Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), Meydan TV a Azerbaycan Saati;
  

Obchodní a hospodářská spolupráce

   x) zahrnout spravedlivá a ambiciózní obchodní a investiční ustanovení, která budou slučitelná s ázerbájdžánským statusem nečlena WTO a plně odpovídat normám EU, zejména v oblasti sanitární a fytosanitární kontroly, v oblasti životního prostředí a pracovním, sociálním, genderovým a nediskriminačním normám, a nebudou tyto normy oslabovat a která zajistí uznání a ochranu práv duševního vlastnictví včetně zeměpisných označení, zejména vín a lihovin; podporovat Ázerbájdžán v jeho procesu přistoupení k WTO;
   y) zavést důrazná opatření, která by zajistila rychlý pokrok směrem ke zlepšení podnikatelského a investičního prostředí v Ázerbájdžánu, zejména pokud jde o zdanění, správu veřejných financí a zadávání veřejných zakázek – s ohledem na pravidla stanovená v dohodě WTO o vládních zakázkách – v zájmu větší transparentnosti, lepší správy věcí veřejných a větší odpovědnosti, rovného přístupu a spravedlivé hospodářské soutěže;
  

Energetika a další oblasti spolupráce

   z) umožnit užší spolupráci v odvětví energetiky v souladu se strategickým energetickým partnerstvím mezi EU a Ázerbájdžánem a se zkušenostmi s Ázerbájdžánem jako spolehlivým dodavatelem energie, přitom však zohlednit, že v březnu 2017 bylo pozastaveno a následně staženo pozastavení členství Ázerbájdžánu v iniciativě pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI) z důvodu „změn v právních předpisech ohledně nevládních organizací v Ázerbájdžánu“, neboť Ázerbájdžán nesplňoval požadavky skupiny v oblasti občanské společnosti; donutit Ázerbájdžán k tomu, aby zajistil soulad s těmito požadavky a mohl se tak znovu podílet na činnosti EITI;
   aa) podporovat rovněž diverzifikaci skladby energetických zdrojů Ázerbájdžánu, prosazovat neuhlíkové zdroje energie a připravovat se na post-uhlíkový věk snižováním závislosti na fosilních palivech a podporou používání energie z obnovitelných zdrojů, a to i v zájmu energetické bezpečnosti; podpořit dokončení jižního koridoru pro přepravu plynu po vyřešení důležitých otázek týkajících se klimatické změny a jejího dopadu na místní společenství uvedených v rozhodnutí Evropské investiční banky o financování transanatolského plynovodu (TANAP);
   ab) začlenit do nové dohody ambiciózní opatření na ochranu životního prostředí a ke zmírňování změny klimatu v souladu s agendou Unie v oblasti změny klimatu a se závazky obou stran Pařížské dohody, a to mj. zohledňováním těchto politických opatření coby části ostatních odvětvových politik;
   ac) nabídnout nové vyhlídky na posílenou spolupráci v oblastech, které se netýkají energetiky, především v oblasti vzdělávání, zdraví, dopravy, konektivity a cestovního ruchu, s cílem diverzifikovat ázerbájdžánské hospodářství, podpořit tvorbu pracovních míst, modernizovat průmysl i sektor služeb a stimulovat udržitelný rozvoj v podnikatelské sféře i ve výzkumu; umožnit více mezilidských kontaktů na evropské úrovni i v rámci regionálních výměn s arménskými nevládními organizacemi;
   ad) prohloubit spolupráci v oblasti výměn mladých lidí a studentů posílením stávajících a již úspěšných programů, jako je síť „Mladí evropští sousedé“, a vytvářením nových stipendijních programů a kurzů odborné přípravy a usnadnit účast na programech v oblasti vyššího vzdělání, zejména na programu Erasmus+, což podpoří rozvoj dovedností, včetně jazykových znalostí, a umožní, aby se ázerbájdžánští občané obeznámili s EU a jejími hodnotami;
   ae) podporovat hospodářský růst rovněž prostřednictvím dopravy a konektivity; rozšířit transevropskou dopravní síť (TEN-T) na Ázerbájdžán;
   af) zvážit, jak je uvedeno ve společném prohlášení ze summitu Východního partnerství z roku 2017, „zahájení dialogu o uvolnění vízového režimu s Arménií a Ázerbájdžánem za předpokladu, že budou vytvořeny podmínky pro dobře řízenou a bezpečnou mobilitu, včetně účinného provádění dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání osob mezi oběma stranami“;
  

Institucionální ustanovení

   ag) zajistit, aby dohoda měla silný parlamentní rozměr a posilovala stávající ustanovení a mechanismy spolupráce s cílem umožnit větší vklad do jejího provádění a kontrolu jejího provádění, zejména vytvořením lepší meziparlamentní struktury, která umožní pravidelný a konstruktivní dialog mezi Evropským parlamentem a ázerbájdžánským parlamentem o všech aspektech našich vztahů, včetně provádění dohod;
   ah) vést jednání co nejtransparentnějším způsobem; informovat Parlament ve všech fázích jednání v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, který stanoví, že „Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“; poskytovat též Parlamentu dokumenty k jednání a zápisy z každého kola jednání; připomenout Radě, že kvůli porušení čl. 218 odst. 10 SFEU Soudní dvůr Evropské unie v minulosti již zrušil rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření několika dohod; mít na paměti, že Parlament může i v budoucnu odmítnout schválit uzavření nových dohod, dokud nebude Rada plnit své právní povinnosti;
   ai) zajistit, aby nová dohoda nebyla prozatímně uplatňována, dokud ji Parlament neschválí; zdůraznit, že Parlament může odmítnout schválit nové dohody nebo jiné budoucí dohody, pokud toto nebude dodržováno;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prezidentovi, vládě a parlamentu Ázerbájdžánské republiky.

(1) Úř. věst. L 246, 17.9.1999, s. 3.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0267.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí