Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2056(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0185/2018

Indgivne tekster :

A8-0185/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0294

Vedtagne tekster
PDF 161kWORD 53k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg
Forhandlinger om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan
P8_TA(2018)0294A8-0185/2018

Europa-Parlamentets henstilling af 4. juli 2018 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (2017/2056(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 3 og 8 og til afsnit V, særlig artikel 21, 22 og 36 i traktaten om Den Europæiske Union samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til, at der den 7. februar 2017 blev indledt forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Aserbajdsjan om en ny samlet aftale, som bør erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1999 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side(1),

–  der henviser til Rådets vedtagelse den 7. november 2016 af forhandlingsdirektiver vedrørende denne aftale,

–  der henviser til aftalememorandummet af 7. november 2006 om et strategisk partnerskab mellem EU og Aserbajdsjan inden for energi,

–  der henviser til de vigtigste resultater af det 15. møde i Samarbejdsrådet mellem Den Europæiske Union og Aserbajdsjan af 9. februar 2018,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 19. december 2017 om forbindelserne mellem EU og Aserbajdsjan inden for rammerne af den reviderede ENP (SWD(2017)0485),

–  der henviser til budskabet fra Den Parlamentariske Forsamling Euronests Præsidium til stats- og regeringscheferne af 30. oktober 2017,

–  der henviser til sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik(3),

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab, herunder topmødet den 24. november 2017,

–  der henviser til Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens publikation fra juni 2016 om den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, og navnlig de centrale principper heri,

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 2017 om sagen om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli(4) og til andre beslutninger om Aserbajdsjan, især vedrørende menneskerettighedssituationen og retsstatsforhold,

–  der henviser til erklæringen af 14. januar 2018 fra talsmanden for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger om dommen over journalist Afgan Mukhtarli i Aserbajdsjan,

–  der henviser til resolution af 11. oktober 2017 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om de demokratiske institutioners funktionsmåde i Aserbajdsjan,

–  der henviser til Europarådets Ministerkomités iværksættelse af overtrædelsesprocedurer den 5. december 2017 på grund af de aserbajdsjanske myndigheders fortsatte afvisning af at gennemføre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (ECHR's) dom i sagen Ilgar Mammadov mod Aserbajdsjan,

–  der henviser til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa/Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) rapport fra behovsvurderingsmissionen af 2. marts 2018 om det tidlige præsidentvalg i Aserbajdsjan,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4, og artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og holdningen i form af ændringsforslag fra Udvalget om International Handel (A8-0185/2018),

A.  der henviser til, at Det Østlige Partnerskab er baseret på en fælles forpligtelse mellem Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova, Ukraine og Den Europæiske Union til at uddybe deres forbindelser og overholde folkeretten og de grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsforhold, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at den nye aftale mellem EU og Aserbajdsjan bør fremme EU's interesser i regionen samt fremme EU's værdier;

B.  der henviser til, at Parlamentet er fortaler for, at forbindelserne til alle medlemmer af Det Østlige Partnerskab uddybes, i det omfang de respekterer disse grundlæggende værdier; der henviser til, at inden for rammerne af politikken for Det Østlige Partnerskab bør den attraktive og mere langsigtede "Østpartnerskab+"-model, som Parlamentet foreslog i sin beslutning af 15. november 2017 om Det Østlige Partnerskab, og som i sidste ende kan føre til optagelse i blandt andet toldunionen, energiunionen, den digitale union og Schengenområdet, også være åben for lande, som ikke har en associeringsaftale med EU – som f.eks. Aserbajdsjan – når de er klar til sådanne øgede forpligtelser og har gjort væsentlige fremskridt i retning af at gennemføre reformer, der er aftalt i fællesskab;

C.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Aserbajdsjan i øjeblikket er reguleret af partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1999; der henviser til, at EU er Aserbajdsjans vigtigste handelspartner og største import- og eksportmarked, idet Unionen repræsenterer 48,6 % af Aserbajdsjans samlede handel og desuden er den vigtigste kilde til udenlandske direkte investeringer; der henviser til, at Aserbajdsjan er en strategisk energipartner for EU og muliggør en diversificering af EU's energikilder; der henviser til, at den aserbajdsjanske økonomi er afhængig af olie og gas, som tegner sig for omkring 90 % af landets eksport, hvilket gør det sårbart over for eksterne chok og udsving i de globale oliepriser der henviser til, at Aserbajdsjan endnu ikke er medlem af WTO, hvilket giver anledning til alvorlige toldmæssige og ikke-toldmæssige hindringer for handels- og forretningsforbindelserne med EU;

D.  der henviser til, at EU og Aserbajdsjan i den fælles erklæring fra Det Østlige Partnerskabs topmøde, der blev afholdt den 24. november 2017, understregede, at EU på en differentieret måde sammen med de enkelte partnerlande, herunder Armenien, Aserbajdsjan og Hviderusland, vil fortsætte med at drøfte attraktive og realistiske muligheder for fremme af indbyrdes handel og tilskynde til investeringer, der afspejler fælles interesser, den reformerede investeringspolitik for så vidt angår investeringsbeskyttelse samt internationale handelsregler og handelsrelaterede internationale standarder, herunder på området intellektuel ejendomsret, og bidrage til modernisering og diversificering af økonomierne;

E.  der henviser til, at den nye aftale forventes at få en positiv indvirkning på Aserbajdsjan med hensyn til at fremme demokratiske standarder, vækst og økonomisk udvikling; der henviser til, at sådanne udsigter er særligt vigtige for de unge i Aserbajdsjan med hensyn til at opfostre en ny generation af uddannede aserbajdsjanere med henblik på at bevare vores grundlæggende værdier og arbejde hen imod en modernisering af landet; der henviser til, at et velfungerende civilsamfund er en afgørende forudsætning for at sikre økonomisk diversificering;

1.  henstiller følgende til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

  

Generelle principper, grundlæggende værdier og forpligtelse til konfliktløsning

   a) at sikre, at udbygningen af forbindelserne mellem EU og Aserbajdsjan er betinget af overholdelsen af og respekt for de grundlæggende værdier og principper inden for demokrati, retsstatsforhold, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfrihed, mindretalsrettigheder og ligestilling mellem kønnene, i begge parters interesse og især deres borgeres;
   b) at minde de aserbajdsjanske myndigheder om Parlamentets holdning som udtrykt i dets henstilling af 15. november 2017 om Det Østlige Partnerskab, som opfordrer Aserbajdsjan til at overholde sine internationale forpligtelser, og som klart fastslår, at der ikke vil blive ratificeret en samlet aftale med et land, som ikke respekterer EU's grundlæggende værdier og rettigheder, navnlig med hensyn til den manglende gennemførelse af afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og med hensyn til chikane, intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, NGO'er, oppositionsmedlemmer, advokater, journalister og miljøaktivister; at sikre, at alle politiske fanger og samvittighedsfanger i Aserbajdsjan frigives - som tilkendegivet af de aserbajdsjanske myndigheder - før der indgås en ny aftale mellem EU og Aserbajdsjan; at sikre, at den nye aftale indeholder en særlig suspensionsmekanisme med klare bestemmelser om overholdelse af retsstatsforhold, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;
   c) at minde de aserbajdsjanske myndigheder om Parlamentets holdning som udtrykt i samme henstilling, ifølge hvilken ratificeringen af nye aftaler mellem EU og hver af parterne i Nagorno-Karabakh-konflikten skal gøres betinget af konkrete tilsagn og væsentlige fremskridt med hensyn til en fredelig løsning af konflikten, såsom opretholdelse af våbenstilstanden og støtte til gennemførelse af OSCE's grundlæggende principper fra 2009 og det arbejde, der udføres af formændene for OSCE's Minskgruppe; at gentage, at der er behov for at inddrage både det armenske og aserbajdsjanske civilsamfund i forhandlingsprocessen;
   d) at sikre, at den fremtidige aftale med Aserbajdsjan er ambitiøs, omfattende og fremadskuende og forenelig med såvel EU's som Aserbajdsjans forhåbninger på grundlag af fælles værdier og interesser og tilpasset målene i Agenda 2030 for bæredygtig udvikling, og at den vil levere håndgribelige og konkrete fordele for begge sider, ikke blot for store virksomheder, men også for små og mellemstore virksomheder under hensyntagen til de særlige forhold, der kendetegner disse virksomheder, og for borgerne i EU og Aserbajdsjan;
   e) at sikre hurtige og stabile fremskridt i forhandlingerne med henblik på at undertegne denne nye aftale inden næste topmøde i Det Østlige Partnerskab i 2019, forudsat at ovennævnte betingelser er opfyldt;
   f) aktivt og tydeligt at kommunikere om den nye aftales mål og vilkår og den igangværende forhandlingsproces med henblik på at øge gennemsigtigheden og borgernes bevidsthed, både i Aserbajdsjan og i EU, om de forventede muligheder og fordele, som aftalens indgåelse kan føre til, for at imødegå alle misinformationskampagner;
  

Politisk dialog og regionalt samarbejde

   g) at sørge for regelmæssig og indgående politisk dialog for at tilskynde til gennemgribende reformer med sigte på at styrke institutionerne og adskillelsen af beføjelser mellem dem for at gøre dem mere demokratiske og uafhængige, at respektere menneskerettigheder og mediefrihed og udvikle et miljø, hvor civilsamfundet kan operere uden unødig indblanding, herunder i reformprocessen;
   h) at iværksætte særlige foranstaltninger, der tager sigte på at gennemføre henstillingerne fra OSCE/ODIHR og fra Europarådets Venedigkommission for at sikre fremskridt i retning af inklusive, konkurrenceprægede og gennemsigtige valg og folkeafstemninger, som garanterer, at de aserbajdsjanske borgere frit og fair kan udtrykke deres synspunkter og forhåbninger;
   i) fuldt ud at støtte de foreløbige konklusioner fra OSCE's og Europarådets valgobservationsmission vedrørende det tidlige præsidentvalg den 11. april 2018, hvoraf det fremgår, at valget manglede reel konkurrence på grund af det restriktive politiske miljø, en retlig ramme, som begrænser grundlæggende rettigheder og friheder, manglende pluralisme, herunder i medierne, udbredt tilsidesættelse af obligatoriske procedurer, manglende gennemsigtighed og talrige alvorlige uregelmæssigheder, såsom falske stemmesedler i valgurnerne;
   j) at søge at opstille bestemmelser, der styrker samarbejdet om at fremme fred og international retfærdighed, og navnlig at insistere på, at Aserbajdsjan overholder sine internationale forpligtelser, og herunder som medlem af Europarådet, at landet retter sig efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser; indtrængende at opfordre Aserbajdsjan til at undertegne og ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC); også at stræbe efter et stærkt samarbejde om at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og bekæmpe ulovlig handel med håndvåben og lette våben;
   k) at etablere et tættere samarbejde inden for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål for at sikre så stor konvergens som muligt, især med hensyn til svar på globale trusler og udfordringer, herunder terrorisme, konfliktforebyggelse, krisestyring og regionalt samarbejde og samtidig tage højde for Aserbajdsjans diversificerede udenrigspolitik; at støtte undertegnelsen af en rammeaftale om deltagelse mellem EU og Aserbajdsjan for at etablere retligt og politisk grundlag for samarbejde om missioner og operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;
   l) at sikre, at der gives høj prioritet til dialogen mellem Aserbajdsjan og Armenien og til en øget EU-deltagelse i en fredelig løsning af konflikten i Nagorno-Karabakh i overensstemmelse med OSCE's grundlæggende principper fra 2009 og navnlig med støtte fra formændene for OSCE's Minsk-gruppe, der fremmer alle initiativer, som fører til fredsopbygning såsom overholdelse af våbenhvilen fra alle parter, dialog på alle niveauer, herunder drøftelser på højt niveau, bekæmpelse af hadefuld tale, reelle tillidsskabende foranstaltninger, en væsentlig stigning i OSCE's internationale observatører og mere omfattende udvekslinger mellem det armenske og aserbajdsjanske civilsamfund, herunder mellem religiøse og kulturelle personligheder, med henblik på at forberede det armenske og aserbajdsjanske samfund på fredelig sameksistens; at udtrykke alvorlig bekymring over den militære oprustning og de uforholdsmæssigt høje forsvarsudgifter i regionen;
   m) at indføre særlige bestemmelser til støtte for myndighedernes vigtige bestræbelser på at bistå det store antal flygtninge og internt fordrevne og til støtte for civile, der bor i konfliktområder inden for Aserbajdsjans internationalt anerkendte grænser; at insistere på, at rettighederne for alle personer, der bor inden for Aserbajdsjans grænser, hvad enten det er midlertidigt eller permanent, respekteres; navnlig at bidrage til at fastholde deres ret til at vende tilbage til deres hjem og ejendom og til at få tildelt erstatning i henhold til afgørelserne fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;
  

Retsstatsforhold, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder

   n) at yde støtte til reform af retsvæsenet for at sikre dets upartiskhed og uafhængighed af den udøvende magt og styrke retsstaten; navnlig at sikre retsvæsenets aktører uafhængighed ved at fjerne enhver unødig indblanding i advokaternes arbejde, at give uafhængige advokater mulighed for at repræsentere klienter i henhold til den notarbekræftede fuldmagt og sætte en stopper for den aserbajdsjanske advokatsammenslutnings vilkårlige beføjelser til at fratage advokater bestallingen og nægte optagelse af nye medlemmer;
   o) også at yde støtte til at udvikle en stærk ramme for beskyttelse af menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og ligestilling mellem kønnene; at understrege betydningen af kvinders repræsentation på alle niveauer i den offentlige forvaltning, herunder deres lige, fulde og aktive deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, og indtrængende at opfordre Aserbajdsjan til at undertegne Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet;
   p) at indføre særlige bestemmelser for at støtte Aserbajdsjan i kampen mod økonomisk kriminalitet, herunder korruption, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse; at fremme større gennemsigtighed med hensyn til de reelle ejere af virksomheder og truster, samt til store virksomheders finansielle aktiviteter i form af fortjeneste og betalt skat; at støtte efterforskning af hvidvaskningsordninger, navnlig "møntvaskeriet" og til at indføre specifikke tilsyns- og kontrolmekanismer, såsom begrænset adgang til det europæiske banksystem for personer, der er involveret i hvidvaskning af penge og svig;
   q) at give mulighed for øget samarbejde og støtte Aserbajdsjan i bekæmpelsen af terrorisme, organiseret kriminalitet og IT-kriminalitet og forebyggelsen af radikalisering og grænseoverskridende kriminalitet; at arbejde sammen, navnlig om at bekæmpe terrororganisationers rekrutteringskampagner;
   r) at medtage bestemmelser om gennemførelse af strafferetlige bestemmelser i Aserbajdsjan vedrørende beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder med det formål at sætte en stopper for politiske retsforfølgninger og bortførelser, vilkårlige rejseforbud, angreb på politiske modstandere, blandt andet gennem bagvaskelse, på uafhængige journalister, menneskerettighedsforkæmpere, NGO-repræsentanter og de mest sårbare grupper i samfundet, såsom medlemmer af visse minoritetsgrupper, herunder LGBTQ-samfundet; at sikre, at specifikke henvisninger til disse grupper indgår i aftalen; at gentage, at disse metoder er uacceptable for ethvert potentielt partnerland for EU; at etablere et udvidet forum for en effektiv og resultatorienteret dialog om menneskerettigheder mellem EU og Aserbajdsjan i samråd med de vigtigste internationale og reelt uafhængige aserbajdsjanske NGO'er og for hvilke fremskridtene bør vurderes hvert år i forhold til konkrete benchmarks;
   s) at kræve, at der vedtages de relevante ændringer i lovgivningen for at muliggøre civilsamfundets legitime aktiviteter, at uberettigede hindringer for deres registreringskrav, aktiviteter og adgang til registrering af udenlandsk finansiering og tilskud fjernes og, at der sættes en stopper for uberettiget strafferetlig efterforskning, unødvendig rapportering til forskellige offentlige agenturer, kontorrazziaer, fastfrysning af konti, rejseforbud og forfølgelse af dets ledere;
   t) inden forhandlingerne afsluttes, at sikre, at Aserbajdsjan frigiver politiske fanger og samvittighedsfanger, blandt de mest opsigtsvækkende sager kan nævnes Ilgar Mammadov, Afgan Mukhtarli, Mehman Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur Haziyev, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif Yusifli og Fuad Gahramanli, og ophæver deres rejseforbud, når de løslades, herunder også for journalist Khadija Ismayilova og advokat Intigam Aliyev, og fuldt ud gennemfører afgørelserne fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, navnlig for så vidt angår Ilgar Mammadov; at sikre løsladelse og forbedring af situationen for disse personer, herunder deres rehabilitering og rehabiliteringen af deres familier via retsvæsenet og anvendelse af retsstatsprincippet, og beskytte aserbajdsjanske dissidenter i EU; at fordømme det forhold, at ingen af de ovennævnte politiske fanger i modstrid med de aserbajdsjanske myndigheders erklæringer er blevet løsladt, og at yderligere personer er blevet tilbageholdt for fredeligt at udøve deres forfatningsmæssige rettigheder, herunder medlemmer af oppositionspartier og menneskerettighedsadvokaten Emin Aslan; at kræve øjeblikkelig løsladelse af menneskerettighedsadvokaten Emin Aslan fra hans administrative frihedsberøvelse, og at han frikendes fuldt ud for de tvivlsomme anklager om "ulydighed mod politiet"; at sikre, at Aserbajdsjan ophører med at benytte administrative frihedsberøvelser for at bringe regeringskritikere til tavshed;
   u) at sikre, at Aserbajdsjan respekterer retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger, afstår fra at begrænse denne rettighed på en måde, der ikke er forenelig med dens forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), og hurtigt og effektivt undersøger alle tilfælde af overdreven brug af magt, vilkårlige anholdelser og ulovlige tilbageholdelser af fredelige demonstranter, herunder i forbindelse med de sanktionerede oppositionsdemonstrationer i september 2017 og marts 2018, og bringer gerningsmændene for retten;
   v) inden forhandlingerne afsluttes, at søge at opnå et tilsagn fra de aserbajdsjanske myndigheder om, at de vil anvende FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og at de reelt vil undersøge alle tilfælde af mishandling af politiske fanger og samvittighedsfanger, navnlig i tilfælde af Mehman Galandarov, der døde i fængslet i Aserbajdsjan, og af medlemmer af LGBTQI-samfundet, som i stort antal blev chikaneret og anholdt i september 2017;
   w) at understrege EU's bekymring over den nuværende situation med hensyn til pressefriheden i Aserbajdsjan, der rangerer som nr. 163 ud af 180 lande i Journalister uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks for 2018; at understrege betydningen af frie og uafhængige medier både off- og online, og at sikre øget støtte fra EU, både politisk og økonomisk, for frie og pluralistiske medier i Aserbajdsjan med redaktionel uafhængighed fra dominerende politiske og oligarkiske grupper og i tråd med EU's standarder; at anmode myndighederne om at fjerne blokeringen af adgang til Azadliqs hjemmesider og af tre nyhedsmedier, der er nødt til at arbejde i udlandet; Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service, Meydan TV og Azerbaycan Saati;
  

Handel og økonomisk samarbejde

   x) for så vidt det er foreneligt med Aserbajdsjans status som ikke-medlem af WTO, at medtage retfærdige og ambitiøse handels- og investeringsbestemmelser, der fuldt ud er i overensstemmelse med og ikke underminerer EU's standarder, navnlig inden for sundhed, plantesundhed, miljø, arbejde, socialt, ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, og som sikrer anerkendelse og beskyttelse af intellektuel ejendomsret, herunder geografiske betegnelser, navnlig for vin og spiritus; at støtte Aserbajdsjan i landets tiltrædelse af WTO;
   y) at indføre effektive foranstaltninger, der kan sikre hurtige fremskridt hen imod en forbedring af erhvervs- og investeringsklimaet i Aserbajdsjan, navnlig hvad angår beskatning, forvaltning af de offentlige finanser og offentlige indkøb - med henvisning til bestemmelserne i WTO-aftalen om offentlige udbud - for at give mulighed for større gennemsigtighed, bedre forvaltning og ansvarlighed, lige adgang og fair konkurrence;
  

Energi og andre samarbejdsområder

   z) at give mulighed for øget samarbejde inden for energisektoren i overensstemmelse med EU's og Aserbajdsjans strategiske partnerskab og Aserbajdsjans historik som en pålidelig leverandør af energi og samtidig tage hensyn til suspensionen og den efterfølgende tilbagetrækning af Aserbajdsjan fra gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)) i marts 2017 som følge af ændringerne i NGO-lovgivningen i Aserbajdsjan, som ikke var i overensstemmelse med gruppens krav vedrørende civilsamfundet; at presse på for at få Aserbajdsjan til at tilpasse sig disse krav med henblik på at genoptage sine aktiviteter i EITI;
   aa) også at støtte diversificeringen af Aserbajdsjans energimiks, fremme ikke-kulbaserede energikilder og forberede sig på en tid, hvor der ikke længere anvendes kulstof, ved at reducere afhængigheden af fossile brændsler og fremme anvendelsen af vedvarende energi, også med henblik på energisikkerhed; at støtte færdiggørelsen af den sydlige gaskorridor efter at have taget fat på de vigtige spørgsmål vedrørende klimaændringer og indvirkningen på lokalsamfundene i afgørelsen fra Den Europæiske Investeringsbank om finansieringen af den transanatolske gasrørledning (TANAP);
   ab) at indføre ambitiøse bestemmelser om miljøbeskyttelse og begrænsning af klimaændringer som en del af den nye aftale i overensstemmelse med EU's klimadagsorden og begge parters forpligtelser i henhold til Parisaftalen, herunder gennem en integrering af disse politikker som led i andre sektorpolitikker;
   ac) at give nye muligheder for et styrket samarbejde om ikke-energirelaterede områder, navnlig inden for uddannelse, sundhed, transport, konnektivitet og turisme for at diversificere den aserbajdsjanske økonomi, fremme jobskabelsen, modernisere industri- og servicesektorer og fremme bæredygtig udvikling i erhvervslivet og forskningsverdenen; at give mulighed for flere mellemfolkelige udvekslinger, både på europæisk plan og i regionale udvekslinger med armenske NGO'er;
   ad) at styrke samarbejdet inden for udveksling af unge og studerende ved at styrke allerede eksisterende succesrige programmer såsom "Young European Neighbours"-netværket og ved at udvikle nye stipendieprogrammer og kurser samt lette deltagelsen i programmer inden for højere uddannelse, navnlig programmet Erasmus+, som skal sikre udviklingen af færdigheder, herunder sprogkompetencer, og gøre det muligt for det aserbajdsjanske folk at stifte bekendtskab med EU og EU's værdier;
   ae) at fremme den økonomiske vækst via transport og konnektivitet; at udvide det transeuropæiske transportnet (TEN-T) til Aserbajdsjan;
   af) i overensstemmelse med den fælles erklæring fra topmødet i Det Østlige Partnerskab i 2017 at overveje, når det bliver aktuelt, hvis forholdene tillader det, at indlede en dialog om visumliberalisering med henholdsvis Armenien og Aserbajdsjan, forudsat at betingelserne for en velforvaltet og sikker mobilitet er til stede, herunder effektiv gennemførelse af aftaler om visumlempelse og tilbagetagelsesaftaler mellem parterne;
  

Institutionelle bestemmelser

   ag) at sikre, at aftalen har en solid parlamentarisk dimension, der styrker de nuværende bestemmelser og mekanismer for samarbejde med det formål at øge inputtet til og kontrollen med gennemførelsen heraf, navnlig gennem oprettelse af en opgraderet interparlamentarisk struktur, der tilskynder til en regulær og konstruktiv dialog mellem Europa-Parlamentet og det aserbajdsjanske parlament om alle aspekter af vores forbindelser, herunder gennemførelsen af aftaler;
   ah) at føre forhandlingerne så gennemsigtigt som muligt; at underrette Parlamentet i alle forhandlingens faser i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF, hvori det hedder, at "Europa-Parlamentet skal straks underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren"; også at forsyne Parlamentet med forhandlingsteksterne og referaterne af hver forhandlingsrunde; at minde Rådet om, at Den Europæiske Unions Domstol tidligere som følge af en overtrædelse af artikel 218, stk. 10, i TEUF allerede har annulleret Rådets afgørelser om undertegnelsen og indgåelsen af adskillige aftaler; at erindre om, at Europa-Parlamentets godkendelse af nye aftaler også fremover kan tilbageholdes, indtil Rådet opfylder sine juridiske forpligtelser;
   ai) at sikre, at den nye aftale ikke er omfattet af midlertidig anvendelse, før Parlamentet har givet sin godkendelse; at understrege, at Parlamentets godkendelse af nye aftaler og andre fremtidige aftaler kan tilbageholdes, hvis dette bliver ignoreret;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Republikken Aserbajdsjans præsident, regering og parlament.

(1) EFT L 246 af 17.9.1999, s. 3.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0440.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0493.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0267.

Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik