Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2056(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0185/2018

Predkladané texty :

A8-0185/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.15

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0294

Prijaté texty
PDF 174kWORD 54k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom
P8_TA(2018)0294A8-0185/2018

Odporúčanie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (2017/2056(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22 a 36 Zmluvy o Európskej únii, ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na rokovania medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom, ktoré sa začali 7. februára 2017, o novej komplexnej dohode, ktorou by sa mala nahradiť Dohoda o partnerstve a spolupráci, z roku 1999 medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Rada prijala 7. novembra 2016 smernice na rokovania o tejto dohode,

–  so zreteľom na memorandum o porozumení týkajúce sa strategického partnerstva medzi EÚ a Azerbajdžanom v oblasti energetiky zo 7. novembra 2006,

–  so zreteľom na hlavné výsledky 15. zasadnutia Rady pre spoluprácu medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom, ktoré sa konalo 9. februára 2018,

–  so zreteľom na správu Komisie z 19. decembra 2017 o vzťahoch EÚ a Azerbajdžanu v rámci revidovanej európskej susedskej politiky (ESP) (SWD(2017)0485),

–  so zreteľom na odkaz predsedníctva Parlamentného zhromaždenia Euronest hlavám štátov alebo predsedom vlád z 30. októbra 2017,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(3),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva vrátane samitu, ktorý sa uskutočnil 24. novembra 2017,

–  so zreteľom na publikáciu Komisie a ESVČ z júna 2016 o Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, a najmä v nej stanovené kľúčové zásady,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2017 o prípade azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho(4) a ostatné uznesenia o Azerbajdžane, najmä uznesenia týkajúce sa ľudských práv a právneho štátu,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení zo 14. januára 2018 o odsúdení novinára Afgana Muchtarlího v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 11. októbra 2017 o fungovaní demokratických inštitúcií v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na začatie konania o neplnení povinnosti 5. decembra 2017 zo strany Výboru ministrov Rady Európy, keďže azerbajdžanské orgány naďalej odmietali vykonať rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo veci Ilgar Mammadov/Azerbajdžan,

–  so zreteľom na správu misie Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „OBSE/ODIHR“) o odhade potrieb z 2. marca 2018 o predčasných prezidentských voľbách v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0185/2018),

A.  keďže Východné partnerstvo je založené na spoločnom záväzku medzi Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom, Ukrajinou a Európskou úniou prehlbovať svoje vzťahy a dodržiavať medzinárodné právo a základné hodnoty vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd; keďže nová dohoda medzi EÚ a Azerbajdžanom by mala rozvíjať záujmy Únie v regióne, ako aj podporovať jej hodnoty;

B.  keďže Európsky parlament uprednostňuje prehĺbenie vzťahov so všetkými členmi Východného partnerstva, pokiaľ rešpektujú tieto základné hodnoty; keďže v rámci politiky Východného partnerstva by atraktívny dlhodobejší model „Východného partnerstva+“, ktorý navrhol Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve, ktorý by mohol v konečnom dôsledku viesť okrem iného k ich vstupu do colnej únie, energetickej a digitálnej únie a schengenského priestoru, mal byť otvorený aj krajinám, ktoré nemajú s EÚ dohodu o pridružení – napríklad Azerbajdžan, keď budú pripravené na takéto posilnené záväzky a dosiahnu významný pokrok smerom k realizácii vzájomne dohodnutých reforiem;

C.  keďže vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom sú v súčasnosti upravené v dohode o partnerstve a spolupráci z roku 1999; keďže EÚ je najdôležitejším obchodným partnerom Azerbajdžanu a jeho najväčším dovozným aj vývozným trhom, ktorý predstavuje 48,6 % celkového obchodu Azerbajdžanu a predstavuje tiež najväčší zdroj priamych zahraničných investícií; keďže Azerbajdžan je strategickým energetickým partnerom pre EÚ, ktorý umožňuje diverzifikáciu energetických zdrojov EÚ; keďže hospodárstvo Azerbajdžanu závisí od ropy a zemného plynu, ktorý predstavuje približne 90 % jeho vývozu, v dôsledku čoho je tak citlivé na vonkajšie otrasy a na fluktuáciu svetových cien ropy; keďže Azerbajdžan zatiaľ nie je členom WTO, v dôsledku čoho vznikajú vážne colné a necolné prekážky brániace obchodným a podnikateľským vzťahom s EÚ;

D.  keďže EÚ a Azerbajdžan zdôraznili v spoločnom vyhlásení zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa konal 24. novembra 2017, že „EÚ bude diferencovaným spôsobom pokračovať v spoločnej diskusii s každou z partnerských krajín vrátane Arménska, Azerbajdžanu a Bieloruska o atraktívnych a realistických možnostiach, ako posilniť vzájomný obchod a podporiť investície s cieľom zohľadniť spoločné záujmy, reformovanú investičnú politiku v oblasti ochrany investícií, ako aj pravidlá medzinárodného obchodu a medzinárodné normy súvisiace s obchodom, a to aj v oblasti duševného vlastníctva, a prispieť k modernizácii a diverzifikácii hospodárstiev“;

E.  keďže nová dohoda by mala mať pozitívny dosah na Azerbajdžan, pokiaľ ide o podporu demokratických noriem, rastu a hospodárskeho rozvoja; keďže tieto vyhliadky sú osobitne dôležité pre mladých ľudí v Azerbajdžane, pokiaľ ide o podporu novej generácie vzdelaných azerbajdžanských občanov, v záujme presadzovania našich základných hodnôt a modernizácie krajiny; keďže plne funkčná občianska spoločnosť je zásadným predpokladom zaistenia hospodárskej diverzifikácie;

1.  predkladá Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku tieto odporúčania:

  

Všeobecné zásady, základné hodnoty a odhodlanie riešiť konflikty

   a) zabezpečiť, aby podmienkou prehlbovania vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom bolo zachovanie a rešpektovanie základných hodnôt a zásad demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody prejavu a združovania, práv menšín, a rodovej rovnosti v záujme oboch strán a najmä ich občanov;
   b) pripomenúť azerbajdžanským orgánom pozíciu Európskeho parlamentu, ktorú vyjadril vo svojom odporúčaní z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve a v ktorej vyzýva Azerbajdžan, aby plnil svoje medzinárodné záväzky, a v ktorej sa jednoznačne uvádza, že nebude ratifikovaná žiadna komplexná dohoda s krajinou, ktorá nedodržiava základné hodnoty a práva EÚ, najmä pokiaľ ide o nevykonávanie rozhodnutí ESĽP a obťažovanie, zastrašovanie a prenasledovanie obhajcov ľudských práv, MVO, prívržencov opozície, právnikov, novinárov a aktivistov v oblasti životného prostredia; zabezpečiť pred akoukoľvek novou dohodou medzi EÚ a Azerbajdžanom prepustenie všetkých politických väzňov a väzňov svedomia v Azerbajdžane, ako oznámili orgány krajiny; zabezpečiť, aby sa do novej dohody začlenil osobitný mechanizmus pozastavenia s jasnými ustanoveniami o dodržiavaní zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd;
   c) pripomenúť azerbajdžanským orgánom stanovisko Európskeho parlamentu vyjadrené v uvedenom odporúčaní, podľa ktorého musí byť ratifikácia novej dohody medzi EÚ a každou zo strán konfliktu v Náhornom Karabachu podmienená zmysluplnými záväzkami a podstatným pokrokom smerom k mierovému vyriešeniu konfliktu, ako sú zachovanie prímeria a podpora realizácie základných zásad OBSE z roku 2009 a úsilia spolupredsedov Minskej skupiny OBSE; pripomenúť, že do každého rokovacieho procesu treba zapojiť arménsku aj azerbajdžanskú občiansku spoločnosť;
   d) zabezpečiť, aby budúca dohoda s Azerbajdžanom bola ambiciózna, komplexná a zameraná na budúcnosť, zlučiteľná s očakávaniami EÚ aj Azerbajdžanu na základe spoločných hodnôt a záujmov, aby bola v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a aby prinášala hmatateľné a konkrétne výhody pre obe strany, nielen pre veľké spoločnosti, ale aj s ohľadom na osobitosti MSP, a pre občanov EÚ a Azerbajdžanu;
   e) zabezpečiť rýchly a stabilný pokrok v rokovaniach s cieľom podpísať túto novú dohodu ešte pred nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva v roku 2019, pokiaľ budú splnené uvedené podmienky;
   f) aktívne a jasne komunikovať o cieľoch a podmienkach novej dohody a prebiehajúcom rokovacom procese s cieľom zlepšiť transparentnosť a informovanosť verejnosti v Azerbajdžane aj v EÚ a o očakávaných príležitostiach a výhodách, ktoré vyplynú z jej uzatvorenia, s cieľom zamedziť všetkým dezinformačným kampaniam;
  

Politický dialóg a regionálna spolupráca

   g) zaistiť pravidelný a hĺbkový dialóg s cieľom podnietiť výrazné reformy zamerané na posilnenie inštitúcií a deľby moci medzi nimi, s cieľom zvýšiť ich demokratický charakter a nezávislosť, dodržiavať ľudské práva a slobodu médií a rozvíjať regulačné prostredie, v ktorom môže občianska spoločnosť pôsobiť bez neprimeraných zásahov, a to aj v procese reforiem;
   h) stanoviť osobitné opatrenia zamerané na vykonávanie odporúčaní OBSE/ODIHR a Benátskej komisie Rady Európy s cieľom zaistiť pokrok smerom k inkluzívnym, pluralitným a transparentným voľbám a referendám, ktoré azerbajdžanským občanom zaručia slobodné vyjadrovanie názorov a očakávaní;
   i) plne podporiť predbežné závery volebnej pozorovateľskej misie OBSE a Rady Európy v súvislosti s predčasnými prezidentskými voľbami 11. apríla 2018, podľa ktorých vo voľbách „chýbalo skutočné súperenie“ z dôvodu „reštriktívneho politického prostredia“ a „právneho rámca, ktorý obmedzuje základné práva a slobody“, „absencie plurality, a to aj v médiách, rozsiahleho nerešpektovania predpísaných postupov, nedostatku transparentnosti a mnohých vážnych nedostatkov, ako je viacnásobné hlasovanie“;
   j) zamerať sa na ustanovenia, ktoré posilňujú spoluprácu pri presadzovaní mieru a medzinárodnej spravodlivosti, a trvať najmä na tom, aby si Azerbajdžan plnil medzinárodné povinnosti, napríklad aj tie, ktoré má ako člen Rady Európy, a aby rešpektoval rozhodnutia ESĽP; naliehať na Azerbajdžan, aby podpísal a ratifikoval Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS); usilovať sa aj o zavedenie silných opatrení v oblasti spolupráce v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ako aj v boji proti nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami;
   k) zabezpečiť užšiu spoluprácu v zahraničných, obranných a bezpečnostných otázkach s cieľom zaistiť čo najväčšiu mieru konvergencie, najmä pokiaľ ide o reakcie na globálne hrozby a výzvy vrátane terorizmu, predchádzania konfliktom, krízového riadenia a regionálnej spolupráce, pričom sa zohľadní aj diverzifikovaná zahraničná politika Azerbajdžanu; podporiť podpísanie rámcovej dohody o účasti medzi EÚ a Azerbajdžanom vytvoriť právny a politický základ spolupráce pri misiách a operáciách v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);
   l) zabezpečiť, aby veľkou prioritou bol dialóg medzi Azerbajdžanom a Arménskom a posilnená účasť EÚ na mierovom riešení konfliktu v Náhornom Karabachu v súlade so základnými zásadami OBSE z roku 2009, a to najmä s podporou spolupredsedov Minskej skupiny OBSE, podporovať všetky iniciatívy vedúce k budovaniu mieru, ako je dodržiavanie prímeria všetkými stranami, dialóg na všetkých úrovniach vrátane rozhovorov na vysokej úrovni, potlačovanie nenávistných prejavov, opatrenia na budovanie dôvery, podstatné zvýšenie počtu medzinárodných pozorovateľov OBSE a intenzívnejšia výmena medzi arménskou a azerbajdžanskou občianskou spoločnosťou, a to aj medzi náboženskými a kultúrnymi osobnosťami, s cieľom pripraviť arménsku a azerbajdžanskú spoločnosť na mierové spolunažívanie; vyjadriť hlboké znepokojenie nad budovaním armády a neprimeranými výdavkami na obranu v regióne;
   m) zaviesť osobitné opatrenia na podporu dôležitého úsilia orgánov pomôcť veľkému počtu utečencov a osôb presídlených v rámci krajiny a podporovať civilistov žijúcich v oblastiach postihnutých konfliktom v rámci medzinárodne uznávaných hraníc Azerbajdžanu; trvať na dodržiavaní práv všetkých ľudí žijúcich na území Azerbajdžanu, či už dočasne, alebo stále; prispievať najmä k tomu, aby všetky strany konfliktu dodržiavali ich práva na návrat do svojich domovov a k svojmu majetku, ako aj na odškodnenie v súlade s rozsudkami ESĽP;
  

Právny štát, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd

   n) poskytnúť podporu reforme súdnictva s cieľom zaistiť jeho nestrannosť a nezávislosť od výkonnej moci a posilniť právny štát; najmä zabezpečiť nezávislosť príslušníkov právnického povolania odstránením akéhokoľvek nevhodného zasahovania do práce advokátov, umožniť samostatne pôsobiacim advokátom, aby zastupovali klientov na základe notársky osvedčenej plnej moci, a zabrániť azerbajdžanskej advokátskej komore vo vykonávaní svojvoľnej právomoci, na základe ktorej vylučuje právnikov a odmieta prijímanie nových členov;
   o) poskytnúť tiež podporu na rozvoj pevného rámca na ochranu ľudských práv, základných slobôd a rodovej rovnosti; zdôrazniť význam zastúpenia žien na všetkých úrovniach vlády vrátane ich rovnakej, úplnej a aktívnej účasti na predchádzaní konfliktom a ich riešení a naliehať na Azerbajdžan, aby podpísal Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
   p) zaviesť osobitné opatrenia na podporu Azerbajdžanu v boji proti hospodárskej kriminalite vrátane korupcie, prania špinavých peňazí a daňových únikov; presadzovať väčšiu transparentnosť konečných príjemcov výhod spoločností a trustov, ako aj finančných aktivít veľkých spoločností z hľadiska uskutočnených ziskov a zaplatených daní; podporovať vyšetrovanie prania špinavých peňazí, najmä vo veci Laundromat, a vytvoriť osobitné mechanizmy dohľadu a kontroly, ako napríklad obmedzený prístup k európskemu bankovému systému pre tých, ktorí sú zapojení do prania špinavých peňazí a systémov podvodov;
   q) umožniť väčšiu spoluprácu a podporovať Azerbajdžan v oblasti boja proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a v predchádzaní radikalizácii a cezhraničnej trestnej činnosti; spolupracovať najmä na opatreniach zameraných proti náborovým akciám teroristických organizácií;
   r) začleniť ustanovenia o vykonávaní trestnoprávnych predpisov v Azerbajdžane týkajúcich sa ochrany ľudských práv a základných slobôd a zameraných na ukončenie politického trestného stíhania a únosov, svojvoľných zákazov cestovať, útokov na politických disidentov, a to aj prostredníctvom hanobenia, a nezávislých novinárov, obhajcov ľudských práv, zástupcov MVO a najzraniteľnejších členov spoločnosti, ako sú členovia niektorých menšinových skupín vrátane LGBTQI komunity; zabezpečiť, aby v dohode boli uvedené konkrétne odkazy na tieto skupiny; zdôrazniť, že tieto praktiky sú neprijateľné pre každú potenciálnu partnerskú krajinu EÚ; vytvoriť posilnené fórum pre účinný dialóg medzi EÚ a Azerbajdžanom o ľudských právach orientovaný na výsledky na základe konzultácií s hlavnými medzinárodnými a skutočne nezávislými azerbajdžanskými MVO, ktorého pokrok by sa mal hodnotiť každý rok na základe konkrétnych kritérií;
   s) trvať na prijatí príslušných zmien zákonov s cieľom umožniť legitímne aktivity občianskej spoločnosti, odstránenie neprimeraných obmedzení podmienok ich registrácie, ich fungovania a možnosti registrácie zahraničného financovania a grantov a ukončiť neoprávnené trestné vyšetrovanie, zbytočné podávanie správ rôznym vládnym orgánom, razie v kanceláriách, zmrazovanie účtov, zákazy cestovať a prenasledovanie ich vedúcich predstaviteľov;
   t) zaistiť ešte pred uzatvorením rokovaní, aby Azerbajdžan prepustil svojich politických väzňov a väzňov svedomia, ktorých najznámejšími predstaviteľmi sú Ilgar Mammadov, Afgan Muchtarlí, Mehman Husejnov, Ilkin Rustamzada, Sejmur Haziyev, Rašad Ramazanov, Elchin Ismailli, Gijas Ibrahimov, Bejram Mammadov, Asif Jusifli a Fuad Gahramanli, aby zrušil zákazy cestovania po ich prepustení, a to aj v prípade novinárky Chadídže Ismailovovej a právnika Intigama Alijeva, a aby v plnej miere vykonával rozhodnutia ESĽP, najmä v prípade Ilgara Mammadova; zabezpečiť prepustenie a zlepšenie situácie týchto osôb aj ich rodín vrátane ich rehabilitácie prostredníctvom súdnictva a uplatňovania zásad právneho štátu a chrániť azerbajdžanských disidentov v EÚ; odsúdiť skutočnosť, že na rozdiel od oznámení azerbajdžanských orgánov nebol prepustený žiadny z uvedených politických väzňov a že ďalšie osoby boli zadržané za pokojné uplatňovanie svojich ústavných práv vrátane členov opozičných strán a obhajcu ľudských práv Emina Aslana; požadovať, aby právnik v oblasti ľudských práv Emin Aslan bol okamžite prepustený z administratívneho zadržiavania a aby bol úplne zbavený pochybných obvinení z neuposlúchnutia polície; zabezpečiť, aby Azerbajdžan skoncoval s praxou zadržiavania na umlčanie kritikov vlády;
   u) zabezpečiť, aby Azerbajdžan rešpektoval právo na slobodu pokojného zhromažďovania, aby neobmedzoval toto právo spôsobmi, ktoré nie sú v súlade s jeho povinnosťami podľa medzinárodného práva vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), a aby čo najrýchlejšie a účinne vyšetril všetky prípady nadmerného použitia sily, svojvoľného zatýkania a neoprávneného zadržiavania pokojných demonštrantov, a to aj v súvislosti so sankcionovanými opozičnými zhromaždeniami v septembri 2017 a marci 2018, a aby postavil páchateľov pred súd;
   v) dosiahnuť, aby sa azerbajdžanské orgány ešte pred ukončením rokovaní zaviazali k uplatňovaniu Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a k tomu, že skutočne vyšetria všetky prípady zlého zaobchádzania s politickými väzňami a väzňami svedomia, najmä v nedávnom prípade Mehmana Ganadarova, ktorý zomrel vo vyšetrovacej väzbe v Azerbajdžane, ako aj príslušníkov komunity LGBTQI, ktorí boli v septembri 2017 hromadne obťažovaní a zatknutí;
   w) zdôrazniť obavy EÚ v súvislosti so súčasným stavom slobody tlače v Azerbajdžane, ktorý sa v roku 2018 umiestnil na 163 mieste (zo 180 krajín) v celosvetovom rebríčku slobody tlače vydávanom organizáciou Reportéri bez hraníc; zdôrazniť dôležitosť slobodných a nezávislých médií, a to off-line aj on-line, a zabezpečiť posilnenú politickú, ako aj finančnú podporu EÚ slobodným a pluralistickým médiám v Azerbajdžane s redakčnou nezávislosťou od dominantných politických a oligarchických skupín a v súlade s normami EÚ; žiadať orgány, aby odblokovali prístup k webovým sídlam novín Azadliq a troch nových spravodajských kanálov, ktoré musia pôsobiť zo zahraničia ; azerbajdžanská služba Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Meydan TV a Azerbaycan Saati;
  

Obchodná a hospodárska spolupráca

   x) začleniť nestranné a ambiciózne obchodné a investičné ustanovenia v rozsahu zlučiteľnom so statusom Azerbajdžanu ako nečlena WTO, ktoré sú plne v súlade s normami EÚ a nenarúšajú ich, najmä s normami v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, v oblasti životného prostredia, práce, sociálnych vecí, rodovej rovnosti a nediskriminácie, a zabezpečiť uznávanie a ochranu práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení, najmä vín a liehovín; podporovať Azerbajdžan v procese jeho pristúpenia k WTO;
   y) zaviesť prísne opatrenia, ktorými by sa zabezpečil rýchly pokrok smerom k zlepšeniu podnikateľského a investičného prostredia v Azerbajdžane, najmä pokiaľ ide o zdaňovanie, hospodárenie s verejnými financiami a riadenie verejného obstarávania, so zreteľom na pravidlá stanovené v dohode WTO o vládnom obstarávaní, s cieľom umožniť väčšiu transparentnosť, lepšiu správu a zodpovednosť, rovnaký prístup a spravodlivú súťaž;
  

Energetika a ďalšie oblasti spolupráce

   z) umožniť väčšiu spoluprácu v odvetví energetiky v súlade so strategickým partnerstvom EÚ a Azerbajdžanu v oblasti energetiky, zohľadňovať, že v marci 2017 bolo členstvo Azerbajdžanu v iniciatíve za transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) pozastavené a následne stiahnuté z dôvodu „zmien v právnych predpisoch Azerbajdžanu o MVO“, ktoré nespĺňali požiadavky skupiny v oblasti občianskej spoločnosti; donútiť Azerbajdžan k tomu, zaistil súlad s týmito požiadavkami, a tak mohol obnoviť svoje činnosti v EITI;
   aa) podporovať tiež diverzifikáciu energetického mixu Azerbajdžanu, propagovať neuhlíkové zdroje energie a pripraviť sa na post-uhlíkovú éru znížením závislosti od fosílnych palív a presadzovaním používania obnoviteľných zdrojov energie, a to aj v záujme energetickej bezpečnosti; podporiť dokončenie južného koridoru zemného plynu po vyriešení dôležitých otázok súvisiacich so zmenou klímy a vplyvom na miestne spoločenstvá rozhodnutí Európskej investičnej banky o financovaní transanatolského plynovodu (TANAP);
   ab) zaviesť do novej dohody ambiciózne ustanovenia o ochrane životného prostredia a obmedzení zmeny klímy v súlade s programom Únie o zmene klímy a so záväzkami obidvoch strán Parížskej dohody, a to aj prostredníctvom uplatňovania týchto politík v rámci iných sektorových politík;
   ac) poskytnúť nové vyhliadky na posilnenú spoluprácu v oblastiach, ktoré sa netýkajú energetiky, najmä v oblasti vzdelávania, zdravia, dopravy, prepojenia a cestovného ruchu, s cieľom diverzifikovať hospodárstvo Azerbajdžanu, podporiť tvorbu pracovných miest, modernizovať priemyselné odvetvia a sektory so službami a stimulovať trvalo udržateľný rozvoj v podnikateľskej sfére a vo výskume; umožniť viac medziľudských kontaktov na európskej úrovni aj v rámci regionálnych výmen s arménskymi MVO;
   ad) posilniť spoluprácu v oblasti mládežníckych a študentských výmen upevnením existujúcich a už úspešných programov, ako je sieť Mladí európski susedia (Young European Neighbours), a rozvojom nových štipendijných programov a kurzov odbornej prípravy, a uľahčiť tiež účasť na programoch v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, najmä na programe ERASMUS+, čím sa podporí rozvoj zručností vrátane jazykových znalostí a umožní azerbajdžanským občanom oboznámiť sa s EÚ a jej hodnotami;
   ae) takisto podporiť hospodársky rast prostredníctvom dopravy a prepojení; rozšíriť transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) na Azerbajdžan;
   af) v súlade so spoločným vyhlásením zo samitu o Východnom partnerstve, ktorý sa konal v roku 2017, „zvážiť vo vhodnom čase, ak to podmienky umožnia, začatie dialógu o liberalizácii vízového režimu s Arménskom a Azerbajdžanom za predpokladu, že budú splnené podmienky dobre riadenej a bezpečnej mobility, a to vrátane účinného vykonávania dohody o zjednodušení udeľovania víz a dohody o readmisii medzi stranami“;
  

Inštitucionálne ustanovenia

   ag) zabezpečiť, aby mala dohoda silný parlamentný rozmer, posilniť súčasné ustanovenia a mechanizmy spolupráce, ktoré umožnia zvýšiť vklad do jej vykonávania a kontrolu jej vykonávania, najmä prostredníctvom vytvorenia modernejšej medziparlamentnej štruktúry, s cieľom umožniť pravidelný a konštruktívny dialóg medzi Európskym parlamentom a parlamentom Azerbajdžanu o všetkých aspektoch našich vzťahov vrátane vykonávania dohôd;
   ah) viesť rokovania čo najtransparentnejšie; informovať Európsky parlament vo všetkých fázach rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, podľa ktorého „Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania“; poskytnúť tiež Európskemu parlamentu texty, o ktorých sa rokuje, a zápisnice z každého kola rokovaní; pripomenúť Rade, že vzhľadom na to, že v minulosti bol porušený článok 218 ods. 10 ZFEÚ, Súdny dvor Európskej únie už zrušil rozhodnutia Rady o podpise a uzatvorení viacerých dohôd; pamätať na to, že Európsky parlament môže v budúcnosti tiež odmietnuť udeliť svoj súhlas s novými dohodami, až kým Rada nesplní svoje právne záväzky;
   ai) zaručiť, aby sa na novú dohodu nevzťahovalo predbežné uplatňovanie, kým Európsky parlament neudelí súhlas; zdôrazniť, že súhlas Európskeho parlamentu s novými dohodami a inými budúcimi dohodami môže byť odmietnutý, ak sa toto nebude brať do úvahy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Azerbajdžanskej republiky.

(1) Ú. v. ES L 246, 17.9.1999, s. 3.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0493.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0267.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia