Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 1 marca 2018 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Dystrybucja ubezpieczeń: data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji ***I
 Zawarcie Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji ***
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Annemie Turtelboom
 Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 Powołanie Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3)
 Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I
 Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych *
 Zmodyfikowana genetycznie kukurydza 59122 (DAS-59122-7)
 Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie spośród modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034 i NK603
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
 Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce
 Stan praw podstawowych w UE w 2016 r.
 Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego
 Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017
 Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu
 Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
Teksty
Wersja ostateczna (605 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności