Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
 Försäkringsdistribution: Tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder ***I
 Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring ***
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom
 Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Inrättande av ett särskilt utskott om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt TAX 3
 Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I
 Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *
 Genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7)
 Genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen
 Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016
 Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU
 Bankunionen – årsrapport 2017
 Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism
 EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission
Texter (568 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy