Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки ***I
 Двустранно споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането ***
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата — Анеми Туртелбом
 Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
 Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3)
 Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I
 Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
 Генетично модифицирана царевица DAS-59122-7
 Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша
 Положението с основните права в ЕС през 2016 г.
 Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС
 Банков съюз — Годишен доклад за 2017 г.
 Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите — борба с финансирането на тероризма
 Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки ***I
PDF 469kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0792),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0449/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0024/2018),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване, преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 1 март 2018 г с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на държавите членки

P8_TC1-COD(2017)0350


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/411.)


Двустранно споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането ***
PDF 456kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08054/2017),

—  като взе предвид двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (08065/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 114 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0338/2017),

—  като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(1),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0008/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.


Предложение за назначаване на член на Сметната палата — Анеми Туртелбом
PDF 445kWORD 50k
Решение на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за назначаване на Анеми Туртелбом за член на Сметната палата (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))
P8_TA(2018)0046A8-0027/2018

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0008/2018),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0027/2018),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 20 февруари 2018 г. Комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Анеми Туртелбом за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.


Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
PDF 458kWORD 51k
Решение на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N8‑0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 февруари 2018 г. за назначаването на Бощян Язбец за член на Единния съвет за преструктуриране (N8-0052/2018),

—  като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0030/2018),

А.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че членовете на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, при процедурата за подбор се зачитат принципите за баланс между двата пола, опит и квалификация;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 20 декември 2017 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, посочена в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 списъкът на подбраните кандидати беше предоставен на Парламента;

Д.  като има предвид, че на 14 февруари 2018 г. Комисията прие предложение за назначаването на Бощян Язбец за член на Единния съвет за преструктуриране и го представи на Парламента;

Е.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж.  като има предвид, че на 21 февруари 2018 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Бощян Язбец, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Комисията за назначаването на Бощян Язбец за член на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.


Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3)
PDF 466kWORD 51k
Решение на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно създаването на специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3) и определянето на нейните правомощия, нейния числен състав и срок на действие (2018/2574(RSO))
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

—  като взе предвид своето решение от 12 февруари 2015 г.(1) относно създаването на Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие („специална комисия TAXE 1“), нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(2),

—  като взе предвид своето решение от 2 декември 2015 г.(3) относно създаването на Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие („специална комисия TAXE 2“), нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие,

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(4),

—  като взе предвид своето решение от 8 юни 2016 г.(5) относно създаването, правомощията, числения състав и срока на мандата на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (анкетната комисия относно „Досиетата от Панама“ (PANA)),

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(6),

—  като взе предвид член 197 от своя Правилник за дейността,

1.  решава да създаде специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци, която ще разполага със следните правомощия:

   а) да доразвива и допълва работата, извършвана от специалните комисии TAXE 1 и TAXE 2, по-специално като се съсредоточава върху ефективното прилагане от страна на държавите членки, Комисията и/или Съвета, както и въздействието на препоръките, съдържащи се в неговите горепосочени резолюции от 25 ноември 2015 г. и 6 юли 2016 г.;
   б) да доразвива и допълва работата, извършвана от анкетната комисия относно „Досиетата от Панама“ (PANA), по-специално като се съсредоточава върху ефективното прилагане от страна на държавите членки, Комисията и/или Съвета, както и въздействието на препоръките, съдържащи се в неговата горепосочена препоръка от 13 декември 2017 г.;
   в) да предприема последващи действия във връзка с осъществения от държавите членки напредък в премахването на данъчните практики, които дават възможност за избягване на данъчно облагане и/или за данъчни измами и които нанасят вреда на правилното функциониране на единния пазар, както е посочено в неговите гореспоменати резолюции от 25 ноември 2015 г. и от 6 юли 2016 г., както и в неговата препоръка от 13 декември 2017 г.;
   г) да оценява как са били заобикаляни правилата на ЕС в областта на ДДС в рамките на „Досиетата от рая“ (Paradise Papers) и, в по-общ план, да прави оценка на въздействието на измамите с ДДС и правилата за административно сътрудничество в Съюза; и да прави анализ на обмена на информация и на политиките на координация между държавите членки и Еврофиск;
   д) да допринася за текущия дебат относно данъчното облагане на цифровата икономика;
   е) да прави оценка на националните схеми, които осигуряват данъчни привилегии (като например програми за гражданство);
   ж) да следи отблизо текущата работа и приноса от страна на Комисията и държавите членки в рамките на международните институции, включително Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ООН, Г-20 и Специалната група за финансови действия (FATF), като същевременно изцяло зачита компетентността на комисията по икономически и парични въпроси относно въпроси в областта на данъчното облагане;
   з) да разполага с достъп до документи, които са от значение за нейната работа, и да установява необходимите контакти и да организира изслушвания с международни, европейски (включително с групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия)) и с национални институции и форуми, с националните парламенти и правителства на държавите членки и на трети държави, както и с представители на научната общност, деловите среди и гражданското общество, включително социалните партньори, в тясно сътрудничество с постоянните комисии. по време на тази своя работа да взема предвид ефективното използване на ресурсите на ЕП;
   и) да анализира и оценява измерението на третите държави, що се отнася до свързаните с избягването на данъци практики, включително въздействието върху развиващите се страни; да наблюдава подобренията и съществуващите пропуски в обмена на информация с трети държави в това отношение, като специално внимание се обръща на териториите, зависими от Британската корона, и на отвъдморските територии;
   й) да прави оценка на извършваната от Комисията оценка и проверка за включване на държави в делегирания акт относно високорискови трети държави към Директивата относно борбата с изпирането на пари;
   к) да прави оценка на методологията, скрининга на държавите и въздействието на списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (черен списък на ЕС на данъчните убежища), както и премахването на държави от списъка и санкциите, приети по отношение на включените в списъка държави;
   л) да проучва последствията от двустранните данъчни спогодби, сключени от държавите членки;
   м) да внася всякакви препоръки, които счита за необходими във връзка с този въпрос;

2.  решава, че специалната комисия следва да взема под внимание в своята работа неотдавнашните разкрития, съдържащи се в „Досиетата от рая“, от 5 ноември 2017 г., както и всички съответни промени в сферата на компетентност на комисията, които възникват по време на мандата ѝ;

3.  решава, че специалната комисия се състои от 45 членове;

4.  решава, че срокът на действие на специалната комисия е 12 месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

(1) OВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 42.
(2) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.
(3) ОВ С 399, 24.11.2017 г., стр. 201.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0310.
(5) OВ L 166, 24.6.2016 г., стр. 10.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0491.


Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I
PDF 1124kWORD 101k
Изменения приети от Европейския парламент на 1 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка със селскостопанския сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.
(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, премахване на информационната асиметрия, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки се урежда от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета1a, Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството, безопасността и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка с хранително-вкусовия сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.
____________________________
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).
Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета OВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)   Мерките, приложими за спиртните напитки, представляват специален случай в сравнение с общите правила, предвидени за хранително-вкусовия сектор. Особеностите в случая са свързани със запазването на традиционните производствени методи, тясната връзка на спиртните напитки със селскостопанския сектор, използването на висококачествени продукти и ангажимента за защита на безопасността на потребителите — елементи, които секторът на спиртните напитки обещава никога да не изостави.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.
(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания, без да се засяга многообразието от официални езици и азбуки в Съюза. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Подобни обозначения за произход следва да отговарят на хармонизирани критерии. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.
(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета12.
(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета12. С цел подобряване на защитата и по-ефективна борба срещу фалшифицирането, защитата следва да се прилага също така по отношение на стоки при транзитното им преминаване през митническата територия на Съюза.
__________________
__________________
12 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986 — 1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).
12 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986 — 1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.
(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация, традиционен метод на обработване и производство или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписва на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.
_________________
_________________
13 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).
13 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 18 а (ново)
(18a)  Целесъобразно е спиртните напитки с географско указание, произведени на основата на вина без защитено указание за произход и регистрирани в съответствие с настоящия регламент, да се ползват от същите инструменти за управление на производствения потенциал като предвидените в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a.
_______________________
1a Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите защитени географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на по-изчерпателните и изпробвани на практика процедури за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде електронен регистър за географски указания.
(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите регистрирани географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на сходни процедури, използвани за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде прозрачен, всеобхватен и лесно достъпен електронен регистър за географски указания със същата юридическа стойност като приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008. Географските указания, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, следва да бъдат автоматично регистрирани от Комисията. Комисията следва да приключи проверката на географските указания, съдържащи се в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 20 от същия регламент, преди влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Органите на държавите членки следва да отговарят за спазването на настоящия регламент, а Комисията следва да може да наблюдава и проверява това спазване. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.
(20)  Запазването на висок стандарт за качество е от съществено значение, за да се запазят репутацията и стойността на сектора на спиртни напитки. Органите на държавите членки следва да отговарят за запазването на стандарта чрез постигане на съответствие с настоящия регламент. Комисията обаче следва да може да наблюдава и проверява това спазване, за да се осигури еднаквото прилагане. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  При прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо качество на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите членки следва да могат да приемат правила относно определянето, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия, които са по-строги от установените в настоящия регламент.
(21)  При прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо качество на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите членки следва да могат да приемат правила относно производството, определянето, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия, които са по-строги от установените в настоящия регламент.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира защитата на географските указания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.
(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи  законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира пълната защитата на географските указания, като в същото време се взема под внимание значението на традиционните практики, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  За да се отговори бързо на икономическото и технологичното развитие при спиртните напитки, обхванати от настоящия регламент, за които не съществуват технически спецификации, така че да се защитят потребителите и икономическите интереси на производителите и да се уеднаквят дадените изисквания във връзка с производството и качеството на тези спиртни напитки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на добавянето, при определени условия, на нови категории спиртни напитки към изброените съответно в части I и II от приложение II към настоящия регламент и техните технически спецификации.
заличава се
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – уводна част
(i)  директно посредством някой от следните методи:
(i)  директно посредством някой от следните методи, индивидуално или в комбинация:
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 2
—  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или смес от тях по смисъла на настоящия регламент,
—  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или комбинация от тях по смисъла на настоящия регламент,
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 3 – уводна част
—  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на някой от следните продукти:
—  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на един или повече от следните продукти:
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – уводна част
(ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на някой от следните продукти:
(ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на някой от следните продукти, индивидуално или в комбинация:
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – тире 4 а (ново)
—  напитки;
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част
(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с който и да е от следните продукти:
(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с един или повече от следните продукти:
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б a (нова)
бa)  етилов алкохол от земеделски произход;
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част
(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с някой от следните термини:
(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с един или повече от следните термини:
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „географско указание“ означава указание, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;
(6)  „географско указание“ означава наименование, което е регистрирано в съответствие с настоящия регламент, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка;
(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка, и което съвпада с „техническото досие“, посочено в Регламент (ЕО) № 110/2008;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
(11a)  „група“ означава обединение на производители, преработватели или вносители на спиртни напитки, които са организирани на специфична за сектора основа и реализират значителен оборот.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11 б (нова)
(11b)  „от земеделски произход“ означава получен от земеделски продукти, изброени в приложение I към ДФЕС .
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Алкохолът, използван за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.
1.  Алкохолът, използван за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Дестилатите, използвани за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, са само от земеделски произход.
2.  Дестилатите, използвани за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, са само от земеделски произход.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  При продажба на етилов алкохол или дестилат от земеделски произход, суровините, от които са получени, се посочват в техните електронни придружаващи документи.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д
д)  са подсладени единствено в съответствие с приложение I, точка 3 и с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
д)  не са подсладени, освен за да се оформи завършеният вкус на продукта. Максималното съдържание на подслаждащи продукти, изразено в инвертна захар, не надвишава праговете, определени за всяка категория в приложение II.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д
д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3 към настоящия регламент и като се взема предвид съответното законодателство на държавите членки.
д)  да са подсладени.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква д
д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3;
д)  да са подсладени.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5
Член 5
Член 5
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:
a)   измененията на техническите определения, посочени в приложение I;
a)  измененията на техническите определения, посочени в приложение I.
б)  изменението на изискванията на категориите спиртни напитки, предвидени в част I от приложение II, и на специалните правила за някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част II.
Делегираните актове, посочени в букви а) и б) на първата алинея, се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.
Делегираните актове, посочени в буква а) на първата алинея, позволяват да се защити значението на традиционните практики в рамките на дадена държава членка, като в същото време се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на добавянето на нови категории спиртни напитки в приложение II.
Нова категория може да се добави при следните условия:
a)  предлагането на пазара на дадена спиртна напитка под определено име и в съответствие с единни технически спецификации е необходима от икономически и технически съображения с цел да бъдат защитени интересите на потребителите и производителите;
б)  спиртната напитка притежава значителен пазарен дял в поне една държава членка;
в)  избраното за новата категория наименование е или популярно, или, ако това не е възможно, описателно, по-специално с позоваване на суровината, използвана за производството на спиртната напитка;
г)  техническите спецификации за новата категория се определят въз основа на оценка на съществуващите параметри на качеството и производството, използвани на пазара на Съюза. При определяне на техническите спецификации се зачита законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите и се вземат предвид съответните международни стандарти. Те гарантират лоялна конкуренция сред производителите в Съюза, както и високата репутация на спиртните напитки, произведени в Съюза.
3.  В изключителни случаи, когато законът на третата държава вносителка го изисква, на Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно дерогации от изискванията в техническите определения, предвидени в приложение I, от изискванията, установени в категориите на спиртните напитки, предвидени в приложение II, част I и специалните правила относно някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част ІI.
3.  В изключителни случаи, когато законът на третата държава вносителка го изисква, на Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно дерогации от изискванията в техническите определения, предвидени в приложение I, от изискванията, установени в категориите на спиртните напитки, предвидени в приложение II, част I и специалните правила относно някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част ІI.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 а (нов)
1a.  Наименованията на суровините или наименованията на растенията, които са запазени като наименование за определени категории продукти спиртни напитки, могат да бъдат използвани при описанието и представянето на всички храни, включително спиртни напитки, при условие че по-специално в случая със спиртните напитки бъде гарантирано, че потребителите не се въвеждат в заблуждение.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки от 15 до 47 в приложение II, част I, тя може да се продава под едно или повече от съответните търговски наименования, предвидени в тези категории.
3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки, изброени в приложение II, част I, тя може да бъде пусната на пазара под едно или повече от търговски наименования, предвидени в тези категории.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част
Ако дадено търговско наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:
Ако дадено юридическо наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква а
a)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1; или
a)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1, включително термините, традиционно използвани в държавите членки, за да се обозначи, че даден продукт има защитено наименование за произход съгласно националното право; или
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква б
б)  с термини, посочени в съответната продуктова спецификация.
б)  с всички термини, позволени в съответната продуктова спецификация.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а
a)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол, който може да присъства в ароматизанти, използвани за производството на тази храна; както и
a)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол от земеделски произход, който може да се използва като носител на ароматизанти, използвани за производството на тази храна;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5
5.  Загатването за която и да било категория спиртна напитка или географско указание за целите на представянето на хранителен продукт не е на един и същи ред с търговското наименование. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 3, втора алинея за представянето на алкохолни напитки, загатването се появява в по-малък размер на шрифта от използваните за търговското наименование и съставния термин шрифтове.
5.  Без да се засягат разпоредбите на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, загатването за която и да било категория спиртна напитка или географско указание за целите на представянето на хранителен продукт не е на един и същи ред с търговското наименование. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент за представянето на алкохолни напитки, загатването се появява в по-малък размер на шрифта от използваните за търговското наименование и съставния термин шрифтове.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9a
Етикетиране при добавяне на алкохол
Когато към спиртна напитка, включена в категории 1—14 в приложение II, е бил добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 4, разреден или не, тази спиртна напитка носи търговското наименование „спиртна напитка“. Тя не може да носи в никаква форма наименование, запазено в категории 1— 14.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“.
Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“, което се поставя на видно място върху етикета.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че спиртната напитка е отлежавала под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции.
3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че всички процедури по отлежаването на спиртната напитка са се осъществявали под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции. Комисията създава публичен регистър, съдържащ списък на органите във всяка държава членка, отговарящи за надзора по отношение на процесите на отлежаването.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)
3a.  Когато в представянето или етикетирането е посочен период на зреене или отлежаване на дадена спиртна напитка, той трябва да бъде отразен и в придружаващия електронен документ.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 б (нов)
3б.  Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, за брендито, за чието отлежаване е била използвана системата за динамично отлежаване или т.нар. метод criaderas y solera, средната продължителност на отлежаване, изчислена съгласно описанието в приложение IIa, може да бъде посочена в представянето или етикетирането, само при условие че отлежаването на брендито е било предмет на система за контрол, разрешена от компетентния орган. В етикетирането на брендито средната продължителност на отлежаване се указва в години, като се посочва, че е бил използван методът criaderas y solera.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на държавата или територията на произход съгласно член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета16.
1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на мястото или региона, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и съществените ѝ свойства.
__________________
16 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)
Без да се засягат разпоредбите на първия параграф, когато спиртните напитки са произведени в Съюза и предназначени за износ, географските указания и понятията, посочени в курсив в приложение II, могат да бъдат придружени от превод, когато този превод е правно изискване на държавата вносител.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 14
Член 14
Член 14
Използване на символ на ЕС за защитени географски указания
Използване на символ на ЕС за географски указания
Символът на Съюза на защитеното географско указание може да бъде използван при етикетирането и търговското представяне на спиртни напитки.
Символът на Съюза на защитените географски указания, приети по силата на член 12, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, могат да бъдат използвани за търговското представяне и етикетирането на спиртни напитки с географско указание.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 16
Член 16
Член 16
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с:
1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, като същевременно се гарантира защита на потребителите и се вземе предвид традиционната практика, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43 във връзка с:
a)  изменения на правилата за обозначенията върху етикета на спиртните напитки, засягащи съставни термини или загатвания;
a)  изменения на правилата за обозначенията върху етикета на спиртните напитки, засягащи съставни термини или загатвания;
б)  изменения на правилата за представянето и етикетирането на смеси; както и
б)  изменения на правилата за представянето и етикетирането на смеси; както и
в)  актуализирането и допълването на референтните методи на Съюза за анализ на спиртните напитки.
в)  актуализирането и допълването на референтните методи на Съюза за анализ на спиртните напитки.
2.  С цел отчитане на традиционните методи на отлежаване в държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с дерогациите от член 11, параграф 3 по отношение на спецификацията на периода на зреене и отлежаване при представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка.
2.  С цел отчитане на традиционните методи на отлежаване в държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с дерогациите от член 11, параграф 3 по отношение на спецификацията на периода на зреене и отлежаване при представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка.
3.  В изключителни случаи, когато законодателството на трета държава вносител го изисква, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на дерогациите от разпоредбите за представянето и етикетирането, които се съдържат в настоящата глава.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.
1.  Географските указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – уводна част
2.  Защитените географски указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:
2.  Географските указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i
i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или
i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование, включително когато тези продукти са използвани като съставка; или
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б
б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;
б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „сорт“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз, включително когато тези продукти са използвани като съставка;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква в
в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с въпросния продукт, и опаковането на продукта в опаковка, която може да създаде погрешна представа за произхода му;
в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството, съставките или съществените качества на продукта, посочено при представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде погрешна представа за произхода му;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Защитените географски указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.
3.  Географските указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 а (нов)
3a.  Защитата на географските указания, посочена в параграф 2, се прилага също така за стоките, които влизат на митническата територия на Съюза в процеса на търговия, без да са допуснати за свободно обращение на територията на Съюза.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на защитените географски указания съгласно посоченото в параграф 2.
4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на географските указания съгласно посоченото в параграф 2.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 а (нов)
4a.  Държавите членки могат да прилагат разпоредбите, указани в членове 61 — 72 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на областите, произвеждащи вино, което е подходящо за производство на спиртни напитки с географско указание. За целите на тези разпоредби въпросните области могат да се считат за области, в които могат да се произвеждат вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д
д)  описание на метода на получаване на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако групата, която подава заявление, реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;
д)  описание на метода на производство на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако заявителят или групата, която подава заявление (заедно наричани по-долу „заявител“), реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква е
е)  подробности, показващи връзката между определеното качество, репутацията или друга характеристика на спиртната напитка и географския район, както е посочено в буква г);
е)  подробностите, посочващи връзката с географската среда или географския произход;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  наименованията и адресите на групата заявител и на органите или, ако са известни, на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация;
a)  наименованията и адресите на заявителя и на органите или, ако са известни, на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква в – точка i
i)  основните елементи на спецификацията на продукта: наименование, описание на спиртната напитка, включително, когато е приложимо, специфични правила относно опаковането и етикетирането и кратко определение на географския район;
i)  основните елементи на спецификацията на продукта: наименование, категория, описание на спиртната напитка, включително, когато е приложимо, специфични правила относно опаковането и етикетирането и кратко определение на географския район;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а
a)  наименованието и адреса на групата заявител;
a)  наименованието и адреса на заявителя;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в
в)  декларация от държавата членка, че смята заявлението, подадено от групата заявител и отговарящо на условията за благоприятно решение, за отговарящо на изискванията на настоящия регламент и на приетите съгласно него разпоредби;
в)  декларация от държавата членка, че смята заявлението, подадено от заявителя и отговарящо на условията за благоприятно решение, за отговарящо на изискванията на настоящия регламент и на приетите съгласно него разпоредби;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3
Съвместно заявление се подава до Комисията от заинтересована държава членка или от група заявител в заинтересована трета държава, пряко или чрез органите на третата държава. В него се включва декларацията, посочена в член 20, параграф 2, буква в), от името на всички заинтересовани държави членки. Изискванията, посочени в член 20, трябва да бъдат изпълнени във всички заинтересовани държави членки и трети държави.
Съвместно заявление се подава до Комисията от заинтересована държава членка или от заявител в заинтересована трета държава, пряко или чрез органите на третата държава. В него се включва декларацията, посочена в член 20, параграф 2, буква в), от името на всички заинтересовани държави членки. Изискванията, посочени в член 20, трябва да бъдат изпълнени във всички заинтересовани държави членки и трети държави.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията директно или чрез органите на въпросната трета държава.
5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията чрез органите на въпросната трета държава.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 22
Член 22
заличава се
Временна национална защита
1.  Всяка държава членка може да предостави защита на дадено наименование по смисъла на настоящия регламент на национално равнище и само за ограничен период от време, която е в сила от датата, на която заявлението е подадено до Комисията.
2.  Тази национална защита се прекратява или на датата на вземане на решение за регистрация съгласно настоящия регламент, или при оттегляне на заявлението.
3.  Ако дадено наименование не е регистрирано съгласно настоящата глава, единствено засегнатата държава членка поема отговорността за последствията от такава национална защита.
4.  Мерките, предприети от държавите членки съгласно параграф 1, пораждат действие единствено на национално равнище и нямат въздействие върху вътрешната търговия в Съюза или върху международната търговия.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
1.  Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Продължителността на това проучване не следва да надвишава 12 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията писмено посочва на заявителя причините за забавянето.
1.  Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Това проучване се състои от проверка за липсата на очевидни грешки в заявлението и като общо правило не надвишава 6 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията посочва незабавно в писмен вид на заявителя причините за забавянето.
Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които са подадени заявления за регистрация до нея, както и датата им на подаване.
Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които са подадени заявления за регистрация до нея, както и датата им на подаване.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1
1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявлението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за отхвърляне на заявлението.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема актове за изпълнение, без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, за регистриране на наименованието.
2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за регистриране на наименованието.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква а
a)  ако е постигнато съгласие, регистрира наименованието посредством актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата по член 44, параграф 2, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени или
a)  ако е постигнато съгласие, приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за да регистрира наименованието, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени или
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б
б)  ако не е постигнато съгласие, приема актове за изпълнение за вземане на решение относно регистрацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
б)  ако не е постигнато съгласие, приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за вземане на решение относно регистрацията.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Когато се прилага националното право, заявлението следва процедурата, определена в националното право.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3
3.  Проучването на заявлението е съсредоточено върху предложеното изменение.
3.  Проучването на заявлението засяга само предложеното изменение.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част
По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията може да приема актове за изпълнение, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:
По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б
б)  когато в продължение на най-малко седем години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географско указание.
б)  когато в продължение на най-малко седем последователни години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географско указание.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
Актовете за изпълнение, посочени в първия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
заличава се
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 а (нов)
Актовете за заличаване на регистрацията на географски указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
Без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“).
Без да прилага процедурата, Комисията приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“), който замества приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 и има същата юридическа стойност. Регистърът [да се добави бележка под линия с пряка интернет връзка към съответния сайт] предоставя пряк достъп до всички продуктови спецификации за спиртните напитки, регистрирани като географски указания.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания.
Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания само след като Комисията приеме делегиран акт за тази цел.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 а (нов)
3a.  Защитата на географските указания на спиртните напитки в съответствие с член 2 от настоящия регламент не засяга защитените географски указания и обозначенията на произход на продуктите, определени в член 93 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
3.  Ако етапите на производството или приготвянето, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.
3.  Ако етапите, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 34
Член 34
Член 34
Изпълнителни правомощия по отношение на съществуващите защитени географски указания
Правомощия по отношение на съществуващите географски указания
1.  Без да се засяга параграф 2, географските указания на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.
Географските указания на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.
2.  За период до две години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията може по своя инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на защитата на географски указания, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  контролен орган по смисъла на член 2, втора алинея, точка 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета19, действащ като орган за сертифициране на продукти.
б)  делегиран орган по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета19, действащ като орган за сертифициране на продукти.
__________________
__________________
19.Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВL 95, 7.4.2017 г., стр. 1).
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2
Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти в областта на храните, които подлежат на този контрол.
Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти, които подлежат на този контрол.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5
5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на защитеното географско указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.
5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на географското указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1
1.  Процедурите и изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 882/2004, се прилагат mutatis mutandis спрямо проверките, предвидени в членове 35 и 36 от настоящия регламент.
1.  Процедурите и изискванията, определени в Регламент (ЕС) № 2017/625, се прилагат mutatis mutandis спрямо проверките, предвидени в членове 35 и 36 от настоящия регламент.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че дейностите по контрол на задълженията по настоящата глава са изрично включени в отделен раздел в многогодишните национални планове за контрол съгласно членове 4143 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
2.  Държавите членки гарантират, че дейностите по контрол на задълженията по настоящата глава са изрично включени в отделен раздел в многогодишните национални планове за контрол съгласно членове 109111 от Регламент (ЕС) 2017/625.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3
3.  Годишните доклади, посочени в член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004, включват отделен раздел с информацията, посочена в тази разпоредба относно контрола на задълженията, установени с настоящия регламент.
3.  Годишните доклади, посочени в член 113, параграф 1, от Регламент (ЕС) 2017/625, включват отделен раздел с информацията, посочена в тази разпоредба относно контрола на задълженията, установени с настоящия регламент.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 38
Член 38
Член 38
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
1.  С цел да се вземат предвид особеностите на производството в очертания географския район, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:
a)  допълнителните критерии за определяне на границите на географския район, както и
б)  ограниченията и дерогациите, свързани с производството в очертания географски район.
2.  С цел да се гарантират качеството на продуктите и възможността за проследяване, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определи условията, при които продуктовата спецификация може да включва информация относно опаковането, както е посочено в член 19, буква д), или всяко специално правило за етикетиране, както е упоменато в член 19, буква з).
3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти в областта на храните, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:
3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:
a)  в кои случаи отделен производител може да подаде заявление за защита на географско указание;
a)  в кои случаи отделен производител може да подаде заявление за защита на географско указание;
б)  условията, които трябва да се спазват по отношение на заявлението за защита на географско указание, предварителните национални процедури, проучването от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и заличаването на географски указания, включително и в случаи, когато географският район обхваща повече от една държава.
б)  условията, които трябва да се спазват по отношение на заявлението за защита на географско указание, предварителните национални процедури, проучването от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и заличаването на географски указания, включително и в случаи, когато географският район обхваща повече от една държава.
4.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в продуктовата спецификация, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.
4.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в продуктовата спецификация, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.
5.  За да се улесни административният процес на подаване на заявление за изменение, включително когато изменението се състои във временна промяна на продуктовата спецификация в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи или е свързано с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, с които да определя условията и изискванията към процедурата относно измененията, които трябва да бъдат одобрени както от държавите членки, така и от Комисията.
5.  За да се улесни административният процес на подаване на заявление за изменение, включително когато изменението се състои във временна промяна на продуктовата спецификация в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи или е свързано с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, с които да определя условията и изискванията към процедурата относно измененията, които трябва да бъдат одобрени както от държавите членки, така и от Комисията.
6.  С цел да се предотврати неправомерното използване на географски указания, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 относно необходимите действия, които да бъдат предприети от държавите членки в това отношение.
6.  С цел да се предотврати неправомерното използване на географски указания, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 относно необходимите действия, които да бъдат предприети от държавите членки в това отношение.
7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти в областта на храните.
7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1
1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.
1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [ОВ: моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – алинея 1
3.  Членове 19 — 23, 28 и 29 се прилагат по отношение на заявленията за защита, заявленията за изменение и за заличаване, подадени след датата на прилагане на настоящия регламент.
3.  Членове 19 — 23, 28 и 29 се прилагат по отношение на заявленията за защита, заявленията за изменение и за заличаване, подадени след датата на прилагане на настоящия регламент. Позоваването на продуктовите спецификации, определени в член 2, параграф 1, точка 7, включва и техническите досиета на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, когато това е целесъобразно, и по-специално по отношение на настоящия член и членове 18, 28, 29, 35, 38 и 39 от настоящия регламент.
Изменение 95
Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 1 а (нова)
1a)  „От земеделски произход“ означава получен от селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС.
Изменение 96
Предложение за регламент
Приложение І – раздел 1 – точка 1 б (нова)
1б)  „Дестилация“ е процедура, при която смес от вещества, съдържаща алкохол, или алкохолна течност се загрява и след това образуващата се пара се кондензира отново (втечнява). С тази термична процедура се цели или да се разделят вещества в изходната смес, или да се подсилят определени сензорни характеристики на алкохолната течност. Тази дестилация се извършва еднократно или многократно в зависимост от категорията продукти, метода на производство или използваното оборудване.
Изменение 98
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 2 – параграф 2
При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тази суровина.
При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тeзи суровини.
Изменение 99
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 2 а (нова)
(2а)  В контекста на настоящия регламент общият термин „дестилация“ се използва както за единична, така и за многократна дестилация или редестилация.
Изменение 100
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д а (нова)
дa)   стевия;
Изменение 101
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 3 – буква е
е)  всякакви други натурални въглехидратни вещества, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) д).
е)  всякакви други натурални вещества или земеделски суровини, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) д).
Изменение 102
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 4
(4)  „Добавяне на алкохол“ означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, или и двете, към спиртна напитка.
(4)  „Добавяне на алкохол“ означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, или и двете, към спиртна напитка. Употребата на алкохол от земеделски произход за разреждане или разтваряне на оцветители, ароматични продукти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, не се счита за добавяне на алкохол.
Изменение 103
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 8 а (нова)
8a)   „Ароматизиране“ означава добавяне на ароматизанти или хранителни съставки с ароматични свойства, при приготвянето на дадена спиртна напитка.
Изменение 104
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 14
(14)  „Оцветяване“ означава използване на един или повече оцветители при приготвянето на спиртна напитка така, както са определени в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008.
(14)  „Оцветяване“ означава използване на един или повече оцветители при производството на спиртна напитка така, както са определени в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008.
Изменение 105
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 16 а (нова)
(16a)   „Място на производство“ означава мястото или регионът, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните ѝ окончателни свойства.
Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 16 б (нова)
(16б)   „Описание“ означава термините, използвани при етикетиране, представяне и опаковане; в документите, придружаващи превоза на дадена напитка; в търговските документи, по-специално фактури и разписки за доставка; както и в рекламите на напитката.
Изменение 107
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 1 – буква а – точка ii
ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl, при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към търговското наименование „ром“, придружено от което и да било от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.
ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към юридическото наименование „ром“, само когато е придружено от едно от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.
Изменение 108
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 1 – буква е а (нова)
ea)  Ромът може да бъде подсладен с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 2 – заглавие
2.  Уиски (Whisky или Whiskey)
2.  Whisky или Whiskey
(Ако бъде прието, думите „Whisky“ или „Whiskey“ ще се появят в курсив)
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 2 – буква в
в)  Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 54, разреден или не.
в)  Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.
Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 2 – буква г
г)  Уиски (whisky или whiskey) не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел, използван за оцветяване.
г)  Whisky или whiskey не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел (E150a), използван за оцветяване.
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 3 – буква б
б)  С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от зърнени култури е 37%.
б)  С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от зърнени култури е 35%.
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 3 – буква е а (нова)
ea)  Спиртната напитка от зърнени култури може да бъде подсладена само с максимум 10 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 114
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 4 – буква г
г)  Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.
г)  Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва добавянето на вещества, които се използват традиционно при нейното производство. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на разрешените за целия Съюз вещества, като се ръководи от традиционните методи на производство в отделните държави членки.
Изменение 115
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 4 – буква е а (нова)
ea)  Винената дестилатна спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 116
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 4 – буква е б (нова)
eб)  Терминът „винена дестилатна спиртна напитка“ във връзка с „оцет“ продължава да бъде разрешен за описанието, представянето и етикетирането на оцет.
Изменение 117
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 5 – заглавие
5.  Бренди (Brandy или Weinbrand)
5.  Brandy или Weinbrand
Изменение 118
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 5 – буква г
г)  Бренди (Brandy или Weinbrand) не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.
г)  Brandy или Weinbrand не се ароматизира. Това не изключва добавянето на вещества, които се използват традиционно при неговото производство. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на разрешените за целия Съюз вещества, като се ръководи от традиционните методи на производство в отделните държави членки.
Изменение119
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 5 – буква д а (нова)
дa)  Brandy или Weinbrand могат да бъдат подсладени с максимум 35 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думите „Brandy или Weinbrand“ ще се появят в курсив.)
Изменение 120
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 6 – буква д а (нова)
дa)  Спиртната напитка от гроздови джибри може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 121
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 7 – буква а – точка iv
iv)  има максимално съдържание на циановодородна киселина от 7 g/hl при 100 об. % алкохол, при спиртната напитка от джибри от костилкови плодове;
iv)  има максимално съдържание на циановодородна киселина от 1 g/hl при 100 об. % алкохол, при спиртната напитка от джибри от костилкови плодове; за спиртната напитка от джибри от костилкови плодове съдържанието на етилкарбамат в крайния продукт не надвишава 1 mg/l.
Изменение 122
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 7 – буква е а (нова)
ea)  Спиртната напитка от плодови джибри може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 123
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 8 – заглавие
8.  Спиртна напитка от сухо грозде или гроздово бренди
8.  Спиртна напитка от сухо грозде или raisin brandy
Изменение 124
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 8 – буква д а (нова)
дa)  Спиртната напитка от сухо грозде или raisin brandy могат да бъдат подсладени с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думите „raisin brandy“ ще се появят в курсив.)
Изменение 125
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква а – точка iv
iv)  за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава 7 g/hl при 100 об. % алкохол.
iv)  за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава g/hl при 100 об. % алкохол. За плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на етилкарбамат в крайния продукт не надвишава 1 mg/l.
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква б (нова) – точка ii a (нова)
iia)  – брекиня (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  скоруша (Sorbus domestica L.),
–  шипка (Rosa canina L.),
Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква е – параграф 3 a (нов)
Като алтернативна възможност, търговското наименование „Obstler“ може да се използва за плодови спиртни напитки, произведени изключително от различни сортове ябълки, круши или и двете.
(Ако бъде прието, думата „Obstler“ ще се появи в курсив.)
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква з
з)  Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова спиртна напитка“ или „зеленчукова спиртна напитка“, както е уместно. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.
з)  Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова и зеленчукова спиртна напитка“ или „зеленчукова и плодова спиртна напитка“, в зависимост от това дали се дестилират заедно смеси от предимно плодове или гроздовидни плодове или смеси от зеленчуци. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква з а (нова)
за)  Плодовата спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 18 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 130
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 10 – буква г
г)  Ябълковата или крушова спиртна напитка не се ароматизира.
г)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка не се ароматизира. Това обаче не изключва традиционните методи на производство.
Изменение 131
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 10 – буква д а (нова)
дa)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 15 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 132
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 11 – буква е а (нова)
ea)  Медената спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 133
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 12 – заглавие
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand или спиртна напитка от утайки
(Ако бъде прието, думите „или спиртна напитка от утайки“ ще се появят с обикновен получерен шрифт.)
Изменение 134
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 12 – буква а
a)  Hefebrand или спиртна напитка от утайки е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на винени утайки или утайки от ферментирал плод.
a)  (Не се отнася до българския текст.)
Изменение 135
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 12 – буква е а (нова)
ea)  Hefebrand или спиртната напитка от утайки може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думата „Hefebrand“ ще се появи в курсив.)
Изменение 136
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 13 – заглавие
13.  Bierbrand или eau de vie de bière
13.  Bierbrand или eau de vie de bière
Изменение 137
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 13 – буква д а (нова)
дa)  Bierbrand или eau de vie de bière могат да бъдат подсладени с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думите „Bierbrand или eau de vie de bière“ ще се появят в курсив.)
Изменение 138
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 14 – заглавие
14.  Topinambur
14.  Topinambur или спиртна напитка от йерусалимски артишок
(Ако бъде прието, думите „или спиртна напитка от йерусалимски артишок“ ще се появят с обикновен получерен шрифт.)
Изменение 139
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 14 – буква д а (нова)
дa)  Topinambur или спиртната напитка от йерусалимски артишок може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думата „Topinambur“ ще се появи в курсив.)
Изменение 140
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква а – параграф 3
Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.
Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход, използван за производството на водка, отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.
Изменение 141
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква б
б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на водката е 37,5 %.
б)  Обемното алкохолно съдържание на водката е не по-малко от 37,5 % и не повече от 80 %.
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква б а (нова)
бa)  Водката не може да бъде оцветявана.
Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква г
г)  Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от картофи или зърнени култури, носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината, използвана за производството на етиловия алкохол от земеделски произход.
г)  Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от картофи или зърнени култури, или от двете, носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината, използвана за производството на етиловия алкохол от земеделски произход.
Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква г а (нова)
гa)  Водката може да бъде подсладена с цел да се оформи завършеният вкус. Крайният продукт обаче не може да съдържа повече от 10 g подслаждащи вещества на литър, изразено като равностойност на инвертна захар.
Изменение 145
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква г б (нова)
гб)  Като алтернативна възможност, търговското наименование може да бъде „водка“ във всички държави членки.
(Ако бъде прието, думата „водка“ ще се появи в курсив.)
Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка i
i)  произведена е чрез накисване на плодове, изброени в подточка ii), частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или на спиртна напитка или на дестилат от същите плодове, или смес от двете, на 100 kg ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %;
i)  произведена е чрез накисване на плодове, изброени в подточка ii), частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или на спиртна напитка или на дестилат от същите плодове, или комбинация от двете, на 100 kg ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %;
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 9
–  офика (Sorbus aucuparia L.),
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 10
–  скоруша (Sorbus domestica L.),
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 32 а (ново)
–  арония (Aronia MEDIK.),
–  гроздена череша (Prunus padus L.),
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 17 – буква а
a)  Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), подточка ii), или на зеленчуци, ядки или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.
a)  Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), подточка ii), или на зеленчуци, ядки, гъби или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.
Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 17 – заглавие
17.  Geist (с името на използвания плод или суровина)
17.   Geist (с името на използвания плод или суровина)
Изменение 152
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 17 – буква в а (нова)
вa)  Използването на наименованието „-geist“, предхождано от термин, различен от наименованието на плодове, продължава да бъде разрешено в категорията на измислени имена в сектора на спиртните напитки.
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 19 – буква а
a)  Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.) на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнена спиртна напитка или на дестилат от зърнени култури, или на смес от тях.
a)  Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.) на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнена спиртна напитка или на дестилат от зърнени култури, или на комбинация от тях.
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 20 – заглавие
20.  Джин
20.  Gin
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 21 – заглавие
21.  Дестилиран джин
21.  Дестилиран gin
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 21 – буква а – точка ii
ii)  сместа от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; за ароматизиране на дестилирания джин може да се използват също така ароматични вещества и ароматични продукти, както е посочено в категория 20, буква в).
ii)  комбинацията от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; за ароматизиране на дестилирания ginможе да се използват също така ароматични вещества и ароматични продукти, както е посочено в категория 20, буква в).
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 22 – заглавие
22.  London gin
22.  London gin
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 22 – буква в
в)  Терминът London gin може да бъде придружен от термина „сух“.
в)  Терминът London gin може да включва термина „сух“.
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 24 – заглавие
24.  Akvavit или aquavit
24.  Akvavit или aquavit
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 26 – заглавие
26.  Pastis
26.  Pastis
Изменение 161
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 27 – заглавие
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Изменение 162
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 28 – заглавие
28.  Anis
28.  Anis
Изменение 163
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 28 – буква б
б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 37 %.
б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 35 %.
Изменение 164
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 29 – заглавие
29.  Дестилиран anis
29.  Дестилиран anis
Изменение 165
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 30 – заглавие
30.  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter
30.  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter
Изменение 166
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 30 – буква а
a)  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващо горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества.
a)  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващо горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества или от ароматични продукти, или от двете.
Изменение 167
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 31 – буква г а (нова)
гa)  Максималното захарно съдържание на ароматизираната водка е 100 g/l, изразено в инвертна захар.
Изменение 168
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 31 – буква г б (нова)
гб)  Терминът „водка“ на всеки официален език на Съюза може да бъде заменен с „водка“.
(Ако бъде прието, втората дума „водка“ ще се появи в курсив.)
Изменение 169
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 32 – буква а – точка ii
ii)  произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход или на една или повече спиртни напитки или на смес от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.
ii)  произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход или на една или повече спиртни напитки или на комбинация от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.
Изменение 170
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 32 – буква г – параграф 2 а (нов)
Като алтернативна възможност, търговското наименование може да бъде „ликьор“ във всички държави членки.
(Ако бъде прието, думата „ликьор“ ще се появи в курсив.)
Изменение 171
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 32 – буква г а (нова)
гa)  Търговското наименование „ликьор“ може да бъде допълнено с наименованието на аромата или хранителния продукт, използван при приготвянето на продукта.
Изменение 172
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 34 – заглавие
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Изменение 173
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 35 – заглавие
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Изменение 174
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 36 – заглавие
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Изменение 175
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 37 – заглавие
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Изменение 176
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 38 – заглавие
38.   „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán“
31a.   „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán
(Категорията „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán“ трябва да бъде преместена между категория 31 „водка“ и категория 32 „ликьор“.)
Изменение 177
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 39 – заглавие
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Изменение 178
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 39 – буква а – точка ii
ii)  има минимално захарно съдържание от 370 g/l, изразено в инвертна захар;
ii)  има минимално захарно съдържание от 350 g/l, изразено в инвертна захар;
Изменение 179
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 40 – заглавие
40.  Maraschino, Marrasquino или Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino или Maraskino
Изменение 180
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 41 – заглавие
41.  Nocinо
41.  Nocinо
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – заглавие
42.  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat)
42.  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat)
Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – буква а
a)  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l.
a)  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или комбинация от тях, чиито съставки са яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l. В случай че се използват яйца от кокошки, различни от вида Gallus Gallus, това следва да бъде посочено върху етикета.
Изменение 183
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – буква в
в)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) могат да се използват само ароматични вещества или ароматични продукти.
в)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) могат да се използват само храни с ароматични свойства, естествени ароматични вещества или ароматични продукти.
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – буква в а (нова)
вa)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) може да се използва сметана.
Изменение 185
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 43 – буква а
a)  Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито характерни съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.
a)  Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или комбинация от тях, чиито характерни съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.
Изменение 186
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 44 – заглавие
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 45 – заглавие
45.  Väkevä glögi или spritglögg
45.  Väkevä glögi или spritglögg
Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 46 – заглавие
46.  Berenburg или Beerenburg
46.  Berenburg или Beerenburg
Изменение 189
Предложение за регламент
Приложение II – част II - точка 2 а (нова)
2a.  Guignolet Kirsch се произвежда във Франция и се получава чрез смесване на guignolet и kirsch, така че най-малко 3% от общия чист алкохол, съдържащ се в крайния продукт, да произхожда от kirsch. Минималното алкохолно съдържание на обем на Guignolet Kirsch е 15%. По отношение на етикетирането и представянето думата „Guignolet“ фигурира в представянето и етикетирането с букви със същия шрифт, размер и цвят и на същия ред като думата „Kirsch“ , а при бутилките — на лицевия етикет. Информацията относно алкохолното включва указване на обемното съдържание в проценти на чистия алкохол, което guignolet и kirsch представляват в общото обемно съдържание на чист алкохол на Guignolet Kirsch.
Изменение 190
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа
СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ОТЛЕЖАВАНЕ ИЛИ Т.НАР. МЕТОД CRIADERAS Y SOLERA
Системата за динамично отлежаване или т.нар. метод criaderas y solera се състои от периодично източване на част от брендито, държано във всяка от дъбовите бъчви и съдове, които формират ред за отлежаване, и съответстващо добавяне на бренди, източено от предходния ред за отлежаване.
Определения
Редове за отлежаване: Всяка група от дъбови бъчви и съдове с еднаква степен на зреене, през която брендито преминава през своя процес на зреене. Всеки ред е известен като criadera, с изключение на последния, преди експедицията на брендито, известен като solera.
Източване: Част от обема на брендито, източвана от всяка дъбова бъчва и съд от ред за отлежаване, с цел да бъде добавена към дъбовите бъчви и съдове на следващия ред за отлежаване или за да бъде експедирана, ако редът е солера.
Допълване: Обемът на брендито от дъбовите бъчви и съдове от определен ред за отлежаване, който се добавя и се подлага на блендинг със съдържанието на дъбовите бъчви и съдове на следващия по отлежаване ред.
Средна продължителност на отлежаване: Период от време, съответстващ на цикъла на подмяна на общото количество бренди, което преминава през процеса на отлежаване, изчислено като съотношение между общия обем на брендито във всички редове за отлежаване и обема на брендито, източено от последния ред – солера, за една година.
Средната продължителност на отлежаване на брендито, източено от солера, може да бъде изчислена, като се използва следната формула: 𝑡̅ = Vt/Ve
при което:
− 𝑡̅ е средната продължителност на отлежаване, изразена в години
− Vt е общият обем на количествата в системата за отлежаване, изразен в литри чист алкохол
− Ve е общият обем на продукта, източен за експедиране през съответната година, изразен в литри чист алкохол.
Средна продължителност на отлежаване. За дъбовите бъчви и съдове с вместимост по-малко от 1 000 литра, броят на годишните източвания и допълвания е равен на или по-малък от броя на редовете за отлежаване в системата, умножен по две, за да се гарантира, че най-младата съставка е отлежала 6 или повече месеца.
За дъбовите бъчви и съдове с вместимост 1 000 или повече литра броят на годишните източвания и допълвания е равен на или по-малък от броя на редовете за отлежаване в системата, за да се гарантира, че най-младата съставка е отлежала 1 година или повече.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0021/2018).


Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
PDF 664kWORD 65k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0335),

—  като взе предвид членове 113 и 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0195/2017),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(1) ,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0016/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Държавите членки срещат все по-големи трудности да противодействат на свиването на националните си данъчни основи, тъй като структурите за данъчно планиране стават изключително сложни и често се възползват от повишената мобилност на капитали и хора във вътрешния пазар. Тези структури обикновено се състоят от договорености, които са сключени в различни юрисдикции и пренасочват облагаемата печалба към по-благоприятни данъчни режими или водят до цялостно намаляване на данъчните задължения на данъкоплатеца. В резултат на това държавите членки често търпят значителни намаления в своите данъчни приходи, което ги възпрепятства да провеждат благоприятстващи растежа данъчни политики. Поради това е изключително важно данъчните органи на държавите членки да получават изчерпателна и съществена информация относно договореностите за потенциално агресивно данъчно планиране. Тази информация ще позволи на органите своевременно да реагират срещу вредните данъчни практики и да отстранят пропуските в нормативната уредба, като приемат необходимото законодателство или извършват подходящи оценки на риска и данъчни одити.
(2)  Държавите членки срещат все по-големи трудности да противодействат на свиването на националните си данъчни основи, тъй като агресивните и сложни структури за данъчно планиране стават изключително сложни и често се възползват от повишената мобилност на капитали и хора във вътрешния пазар. Тези структури обикновено се състоят от договорености, които са сключени в различни юрисдикции и пренасочват облагаемата печалба на предприятията и физическите лица към по-благоприятни данъчни режими или водят до намаляване на данъчните последици за данъчнозадължените лица. В резултат на това държавите членки често търпят значителни намаления в своите данъчни приходи. Освен това различията в ставките на корпоративния данък в рамките на държавите членки и между държавите членки се увеличават и е от ключово значение да не се нарушава принципът на равенството по отношение на данъчното облагане. Това възпрепятства държавите членки да провеждат благоприятстващи растежа данъчни политики. Поради това е изключително важно данъчните органи на държавите членки да получават изчерпателна и съществена информация относно договореностите, способстващи за отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци. Тази информация ще позволи на органите своевременно да реагират срещу вредните данъчни практики и да отстранят пропуските в нормативната уредба, като приемат необходимото законодателство или извършват подходящи оценки на риска и данъчни одити. Липсата на реакция от данъчните органи относно оповестените схеми не следва обаче да се тълкува като предоставяне на косвено разрешение от тяхна страна. Формите на оповестяване следва да са кратки и лесни, така че обемът на информацията, която би могла да се събере по силата на настоящата Директива, не възпрепятства ефективните действия по отношение на оповестените схеми.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Като се има предвид, че повечето от договореностите за потенциално агресивно данъчно планиране излизат извън границите на една юрисдикция, ползата от тяхното оповестяване допълнително ще се увеличи, ако информацията се обменя между държавите членки. По-специално, автоматичният обмен на информация между данъчните администрации е от решаващо значение, за да могат те да разполагат с необходимата информация, която ще им позволи да предприемат действия в случай на агресивни данъчни практики.
(3)  Като се има предвид, че повечето от договореностите за потенциално агресивно данъчно планиране излизат извън границите на една юрисдикция, ползата от тяхното оповестяване допълнително ще се увеличи, ако информацията се обменя между държавите членки. По-специално автоматичният обмен на информация между данъчните администрации и гарантирането на координация с органите за финансово разузнаване, борещи се с изпирането на пари и финансирането на тероризма, са от решаващо значение, за да могат те да разполагат с необходимата информация, която ще им позволи да предприемат действия в случай на агресивни данъчни практики. От друга страна, държавите членки следва да бъдат насърчавани да въведат подобни изисквания за оповестяване за договореностите, които съществуват единствено в техните юрисдикции.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Осъзнавайки, че упражняването на стопанска дейност в условията на прозрачност може да допринесе за възпрепятстване на избягването на данъци и данъчните измами във вътрешния пазар, Комисията бе призована да предприеме инициативи за задължително оповестяване на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране в духа на действие 12 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). В този контекст Европейският парламент призова за по-строги мерки срещу посредниците, които подпомагат договорености, които могат да доведат до отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци.
(4)  Осъзнавайки, че упражняването на стопанска дейност в условията на прозрачност може да допринесе за възпрепятстване на избягването на данъци и данъчните измами във вътрешния пазар, Комисията бе призована да предприеме инициативи за задължително оповестяване на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране в духа на действие 12 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). В този контекст Европейският парламент разкри важната роля на посредниците при консултирането, създаването и управлението на данъчни схеми и призова за по-строги мерки срещу посредниците, които подпомагат договорености, които могат да доведат до отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Необходимо е да се припомни как някои финансови посредници и други данъчни консултанти активно са подпомагали техните клиенти да укриват средства в офшорни зони. Освен това общият стандарт за предоставяне на информация, въведен с Директива 2014/107/ЕС27 на Съвета, може още да се подобри, при все че той представлява значителна стъпка напред в установяването на прозрачна данъчна рамка в Съюза, поне що се отнася до информацията за финансови сметки.
(5)  Необходимо е да се припомни как някои финансови посредници и други данъчни консултанти и одитори активно са подпомагали своите клиенти да укриват средства в офшорни зони. Освен това общият стандарт за предоставяне на информация, въведен с Директива 2014/107/ЕС27 на Съвета, може още да се подобри, при все че той представлява значителна стъпка напред в установяването на прозрачна данъчна рамка в Съюза, поне що се отнася до информацията за финансови сметки. Освен това капацитетът на държавите членки за обработване на обема получена информация за финансови сметки следва съответно да се засили, финансовите, човешките и ИТ ресурси на данъчните администрации следва да се увеличат, където това е необходимо, както и да се поддържат на подходящи равнища.
_________________
_________________
27Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1).
27Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Оповестяването на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране с трансгранично измерение може успешно да подпомогне усилията за създаване във вътрешния пазар на среда на справедливо данъчно облагане. Поради тази причина въвеждането на задължение за посредниците да уведомяват данъчните органи относно някои трансгранични договорености, които евентуално биха могли да се използват за целите на избягването на данъци, би представлявало стъпка в правилната посока. Важно е, като втора стъпка след задължителното оповестяване, данъчните органи да обменят получената информация с колегите си в другите държави членки, за да се постигне по-всеобхватна политика. По този начин следва да се подобри и ефективността на общия стандарт за предоставяне на информация. Освен това е изключително важно Комисията да получи достъп до достатъчно количество информация, за да може да следи за правилното прилагане на настоящата директива. Достъпът на Комисията не освобождава дадена държава членка от задължението ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.
(6)  Оповестяването на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране с трансгранично измерение може успешно да подпомогне усилията за създаване във вътрешния пазар на среда на справедливо данъчно облагане. Поради тази причина въвеждането на задължение за посредниците, одиторите, и по целесъобразност, за данъчнозадължените лица, да уведомяват данъчните органи относно някои трансгранични договорености, които евентуално биха могли да се използват за целите на избягването на данъци, би представлявало необходима стъпка в правилната посока. Важно е, като втора стъпка след задължителното оповестяване, данъчните органи автоматично да обменят получената информация с колегите си в другите държави членки, за да се постигне по-всеобхватна политика. По този начин следва да се подобри и ефективността на общия стандарт за предоставяне на информация. Освен това е изключително важно Комисията да получи достъп до съответната информация, за да може да следи за правилното прилагане на настоящата директива и да изпълнява задълженията си в съответствие с политиките в областта на конкуренцията. Достъпът на Комисията не освобождава дадена държава членка от задължението ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи. И на последно място, за да се повиши правната сигурност за посредниците и данъчнозадължените лица, Комисията следва да публикува списък с докладваните трансгранични данъчни договорености, които евентуално биха могли да се използват за целите на избягването на данъци, без да посочва посредника или данъчнозадълженото лице.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Безспорно е, че е по-вероятно оповестяването на трансграничните договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да постигне търсения възпиращ ефект, когато съответната информация достигне до данъчните органи на ранен етап, т.е преди оповестените договорености да започнат да се изпълняват. Когато задължението за оповестяване се прехвърля върху данъчнозадължените лица, би било практично срокът за оповестяването на тези трансгранични договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да бъде малко удължен, тъй като е възможно данъчнозадължените лица да не са запознати с естеството на договореностите в момента на тяхното сключване. За улесняване на администрациите на държавите членки последващият автоматичен обмен на информация относно тези договорености би могъл да се извършва на тримесечие.
(7)  Безспорно е, че е по-вероятно оповестяването на трансграничните договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да постигне търсения възпиращ ефект, когато съответната информация достигне до данъчните органи на ранен етап, т.е преди оповестените договорености да започнат да се изпълняват. В допълнение към това следва да се налагат подходящи санкции за предотвратяване и противодействие на тези договорености. Когато задължението за оповестяване се прехвърля върху данъчнозадължените лица, би било практично срокът за оповестяването на тези трансгранични договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да бъде малко удължен. За улесняване на администрациите на държавите членки последващият автоматичен обмен на информация относно тези договорености би могъл да се извършва на тримесечие.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Непрекъснато нарастващите роля и значение на правата върху интелектуална собственост в стопанските модели и данъчните структури на големите предприятия допълнително подчертават спешната необходимост от по-добър обмен на информация относно договореностите, свързани с избягване на данъци, предвид различните лесни възможности, които използването на правата върху интелектуална собственост предоставя за изкуственото прехвърляне на печалбите.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)   Липсата на изчерпателно публично отчитане по държави относно съответните финансови данни на големите международни предприятия е причина за ненадеждността на събраните данни относно офшорните структури, което се подчертава и от факта, че много от станалите неотдавна обект на голямо обществено внимание структури за избягване на данъци, не са отразени в настоящите бази данни за търговски корпоративни финансови отчети. Тези разлики в статистическите данни пречат на опитите на данъчните органи да извършват оценки на риска относно рисковите юрисдикции и подчертават необходимостта от по-голям обмен на информация относно структурите за данъчно планиране.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Като се има предвид, че основната цел на това законодателство следва да бъде гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар, от решаващо значение е регулирането на равнището на Съюза да не надхвърля необходимото за постигане на предвидените цели. Ето защо е необходимо обхватът на общите изисквания за оповестяване да се ограничи само до трансгранични ситуации, т.е. ситуации между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава. Предвид тези ситуации може да се обоснове необходимостта от въвеждането на общ набор от норми — вместо уреждане на въпроса на национално равнище, предвид потенциалното въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.
(10)  Като се има предвид, че основната цел на това законодателство следва да бъде гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар и ограничаването на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, от решаващо значение е регулирането на равнището на Съюза да не надхвърля необходимото за постигане на предвидените цели. Ето защо е необходимо обхватът на общите изисквания за оповестяване да се ограничи само до трансгранични ситуации, т.е. ситуации между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава. Предвид тези ситуации е обоснована необходимостта от въвеждането на общ набор от норми — вместо уреждане на въпроса на национално равнище, предвид потенциалното въздействие върху функционирането на вътрешния пазар. Ако дадена държава членка приложи допълнителни национални мерки за отчитане, събраната допълнителна информация следва да се споделя с други държави членки, в случай че е целесъобразно.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)
(11a)   Тъй като не всички държави членки биха имали стимул за определяне и прилагане на ефективни санкции и за да се гарантира последователното прилагане на настоящата директива във всички държави членки, обменът на информация между данъчните органи следва да се осъществява автоматично също и по отношение на налаганите санкции, както и в случаите, когато държавите членки са се въздържали от налагането на санкции.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  С цел да се подобрят перспективите за ефективното прилагане на настоящата директива държавите членки следва да определят санкции за нарушаването на националните правила, с които се прилага настоящата директива, и да гарантират, че тези санкции действително се прилагат на практика, че са пропорционални и имат възпиращ ефект.
(13)  С цел да се подобрят перспективите за ефективното прилагане на настоящата директива държавите членки следва да определят строги санкции за нарушаването на националните правила, с които се прилага настоящата директива, и да гарантират, че тези санкции, включително финансовите санкции, действително се прилагат своевременно на практика, че са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки следва да представят на Комисията и да публикуват списък с посредниците и данъчнозадължените лица, на които са били наложени санкции съгласно настоящата директива, включително наименования, гражданство / националност и местожителство.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящата директива, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с актуализирането на списъка с типичните белези, в който да бъдат добавяни договорености за потенциално агресивно данъчно планиране или поредица от такива договорености, станали известни вследствие на актуализирана информация относно тези договорености или поредица от договорености, получена във връзка със задължителното оповестяване на такива договорености.
(14)  С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящата директива, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с актуализирането на списъка с типичните белези. На всеки две години Комисията следва да публикува проект на актуализиран списък с типичните белези, които определят агресивното данъчно планиране, с цел включването на всички нови или изменени договорености за отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, които са били установени след публикуването на предишната актуализация, като актуализираният списък следва да влезе в сила в срок от четири месеца след публикуването на проекта на списъка.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15a)   За да се гарантира еднаквото използване и тълкуване на типичните белези, Комисията следва да извършва редовно наблюдение на дейностите на данъчните органи в съответствие с настоящата директива.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно подобряването на функционирането на вътрешния пазар чрез въвеждането на възпиращи фактори за използването на трансгранични договорености за агресивно данъчно планиране, не може да бъде достатъчно добре постигната от държавите членки, действащи поотделно, по некоординиран начин, но може по-скоро да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза поради факта, че тя е насочена към схеми, които са разработени, за да се възползват евентуално от недостатъците на пазара, които произтичат от взаимодействието между различните национални данъчни правила, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел, особено като се има предвид, че нейният обхват е ограничен до договорености с трансгранично измерение между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава.
(18)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно същественото ограничаване на катастрофалните последствия от отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци върху публичните сметки и подобряването на функционирането на вътрешния пазар чрез въвеждането на възпиращи фактори за използването на трансгранични договорености за агресивно данъчно планиране, не може да бъде достатъчно добре постигната от държавите членки, действащи поотделно, по некоординиран начин, но може по-скоро да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза поради факта, че тя е насочена към схеми, които са разработени, за да се възползват евентуално от недостатъците на пазара, които произтичат от взаимодействието между различните национални данъчни правила, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели, особено като се има предвид, че нейният обхват е ограничен до договорености с трансгранично измерение между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 18 – буква в
в)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност, разположено в тази юрисдикция, и договореността или поредицата от договорености представлява част или цялата стопанска дейност на мястото на стопанска дейност;
в)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност или контролирано чуждестранно дружество от всякакъв вид, разположено в тази юрисдикция, и договореността или поредицата от договорености представлява част или цялата стопанска дейност на мястото на стопанска дейност;
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 18 – буква г
г)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност, което не е разположено в тази юрисдикция, и договореността или поредицата от договорености представлява част или цялата стопанска дейност на мястото на стопанска дейност;
г)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция, без да подлежи на данъчно облагане в тази юрисдикция;
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 20
20.  „типичен белег“ означава типична характеристика или особеност на договореност или поредица от договорености, както са посочени в приложение IV.
20.  „типичен белег“ означава договореност или поредица от договорености, както са посочени в приложение IV.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 23 – буква в а (нова)
вa)  „данъчнозадължено лице“ означава действителен собственик на друго данъчнозадължено лице по смисъла на Директива (ЕС) 2015/849.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 1 a (нов)
1a.  При извършването на задължителните одити на отчетите на клиентите, одиторите изпълняват задълженията за идентифициране и оповестяване по отношение на потенциални нарушения от страна на одитирания субект или неговите посредници, посочени в настоящия член, за които одиторите са осведомени. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да въведе изискване за одиторите да подават информация пред компетентните данъчни органи относно подобни нарушения в срок от 10 работни дни, считано от деня след деня на публикуване на докладите за одит.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 2 – алинея 1
2.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, с които да освободи посредниците от задължението за подаване на информация относно подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредицата от такива договорености, в случай че националното право на тази държава членка предвижда правото на запазване на поверителност. В такъв случай посредниците информират данъчнозадължените лица, че поради правото на запазване на поверителност последните носят отговорността за подаване на информация относно такава договореност или поредица от договорености.
2.  Всяка държава членка може, по целесъобразност, да предприема необходимите мерки, с които да освободи посредниците от задължението за подаване на информация относно подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредицата от такива договорености, в случай че националното право на тази държава членка предвижда правото на запазване на поверителност. В такъв случай посредниците информират писмено данъчнозадължените лица, като съответно съхраняват подписано от тях потвърждение за приемане, че поради правото на запазване на поверителност последните носят отговорността за подаване на информация относно такава договореност или поредица от договорености. В рамките на 10 работни дни данъчнозадълженото лице докладва на компетентните органи информацията относно подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от договорености.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 2
4.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да изиска от посредниците и данъчнозадължените лица да подадат информация относно подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, изпълнени между [дата на политическото споразумение] и 31 декември 2018 г. Посредниците и данъчнозадължените лица, според случая, подават информацията относно подлежащите на оповестяване трансгранични договорености до 31 март 2019 г.
4.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да изиска от посредниците, одиторите и данъчнозадължените лица да подадат информация относно подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, прилагани от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива], както и тези, които ще влязат в сила след тази дата.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 4 a (нов)
4a.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки за оценка на данъчните договорености, оповестени чрез обмена на информация, който се урежда от настоящата директива, както и за предоставяне на необходимите ресурси на своите данъчни органи.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква а
a)  идентифициране на посредниците и данъчнозадължените лица, в т.ч. тяхното наименование, място на постоянно пребиваване за данъчни цели и данъчен идентификационен номер (ДИН) и, ако е целесъобразно, лицата, които са свързани предприятия с посредника или данъчнозадълженото лице;
a)  идентифициране на посредниците или, където е приложимо, одиторите, и данъчнозадължените лица, в т.ч. тяхното наименование, националност, място на постоянно пребиваване за данъчни цели и данъчен идентификационен номер (ДИН) и, ако е целесъобразно, лицата, които са свързани предприятия с посредника или данъчнозадълженото лице;
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква в
в)  обобщение на съдържанието на подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, включително посочване на името, под което тя е позната, ако има такова, и общо описание на съответните стопански дейности или договорености, без да се разкрива търговска, промишлена или професионална тайна или търговски процес, или информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред;
в)  обобщение на съдържанието на подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, включително посочване на името, под което тя е позната, ако има такова, и общо описание на съответните стопански дейности или договорености, без да се разкрива тайна, свързана с интелектуална собственост, промишлена или професионална тайна или информация, чието оповестяване би противоречало на обществения ред;
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква г
г)  датата, на която трябва да започне или е започнало изпълнението на подлежащата на оповестяване договореност или на първата стъпка от поредица от подобни договорености;
г)  датата на започване на изпълнението на подлежащата на оповестяване договореност или на първата стъпка от поредица от подобни договорености;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква д
д)  подробности за националните данъчни разпоредби, чието прилагане създава данъчно предимство, ако е приложимо;
д)  подробности за националните данъчни разпоредби, които формират основата на подлежащите на оповестяване договорености или поредица от договорености, ако е приложимо;
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква з
з)  идентификация на всички лица в другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, като се посочва с кои държави членки са свързани засегнатите посредници или данъчнозадължени лица.
з)  идентификация на всички лица в другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, като се посочва с кои държави членки са свързани засегнатите посредници, одитори или данъчнозадължени лица.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 7
7.  С цел улесняване на обмена на информация по параграф 5 от настоящия член Комисията приема, като част от процедурата за одобряване на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5, практическите процедури, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията по параграф 6 от настоящия член.
7.  С цел улесняване на обмена на информация по параграф 5 от настоящия член Комисията приема, като част от процедурата за одобряване на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5, практическите процедури и предоставя достатъчно ресурси, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията по параграф 6 от настоящия член.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 8
8.  Комисията няма да има достъп до информацията, посочена в параграф 6, букви а), в) и з).
8.  Комисията има достъп до информацията, посочена в параграф 6, букви б), в), г), д), е) и ж). Комисията публикува списък с оповестените трансгранични данъчни договорености, без да посочва съответния посредник или съответното данъчнозадължено лице.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5 – алинея 1
До 31 декември 2017 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, в който информацията, съобщавана съгласно член 8а, параграфи 1 и 2, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи.
До 31 декември 2017 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, с достъп единствено за държавите членки и Комисията, в който информацията, съобщавана съгласно член 8а, параграфи 1 и 2, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5 – алинея 2
До 31 декември 2018 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, в който информацията, съобщавана съгласно член 8ааа, параграфи 5, 6 и 7, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи.
До 31 декември 2018 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, с достъп единствено за държавите членки и Комисията, в който информацията, съобщавана съгласно член 8ааа, параграфи 5, 6 и 7, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в този член. В допълнение към това, информацията, обменена съгласно автоматичния обмен, предвиден в членове 8, 8а и 8аа, също е достъпна чрез централния регистър, с достъп единствено за държавите членки и Комисията.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5 – алинея 3
Компетентните органи на всички държави членки имат достъп до информацията в регистъра. Комисията също има достъп до информацията в този регистър, но в рамките на ограниченията, предвидени в член 8а, параграф 8 и член 8ааа, параграф 8. Комисията приема необходимите практически договорености в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.
Компетентните органи на всички държави членки и Комисията имат достъп до информацията в този регистър. Комисията приема необходимите практически договорености в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 – параграф 3
3.  Държавите членки представят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а, 8аа и 8ааа, както и за постигнатите практически резултати. Формата и условията за представянето на годишната оценка се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2..
3.  Държавите членки представят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а, 8аа и 8ааа, както и за постигнатите практически резултати, качеството и количеството на обменената информация, както и законодателните промени, предложени или реализирани въз основа на пропуските в нормативната рамка, разкрити от тази информация. Формата и условията за представянето на годишната оценка се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2. Въз основа на тези оценки Комисията представя законодателни предложения за отстраняване на пропуските в съществуващото право.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 – параграф 3 а (нов)
(5a)  В член 23 се създава следният параграф:
„3а. Държавите членки съобщават на Комисията броя на оповестените договорености или поредица от договорености съгласно класификацията в приложение IV, заедно с описание на тези договорености, гражданството / националността на данъчнозадължените лица, които се облагодетелстват от тези договорености, и броя и степента на наложените санкции на посредниците или данъчнозадължените лица, които оповестяват такива договорености. Комисията изготвя годишен публичен доклад, съдържащ тази информация.“.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 – параграф 3 б (нов)
(5б)  В член 23 се създава следният параграф:
„3б. Всяка година държавите членки представят на Комисията списък с трансграничните договорености, които съответният данъчен орган счита, че съответстват на разпоредбите на настоящата директива.“
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2011/16/ЕС
Член 23аа – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26а за изменение на приложение IV с цел включване в списъка с типичните белези на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране или поредици от такива договорености, станали известни вследствие на актуализирана информация, получена във връзка със задължението за оповестяване на такива договорености..
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26а за изменение на приложение IV с цел включване в списъка с типичните белези на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране или поредици от такива договорености, станали известни вследствие на актуализирана информация, получена във връзка със задължението за оповестяване на такива договорености. Тя извършва това на всеки две години, действайки въз основа на информацията, която ще получи, по отношение на нови или изменени договорености за отклонение от данъчно облагане или избягване на данъци, като публикува проекта на новите си критерии четири месеца преди влизането им в сила.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2011/16/ЕС
Член 25a – параграф 1
Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и отнасящи се до членове 8аа и 8ааа, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и отнасящи се до членове 8аа и 8ааа, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Комисията може да публикува таблица с ориентировъчни санкции.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 26а – параграф 5 a (нов)
5a.   Не по-късно от ... [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] и на всеки три години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива.
Изменение 41
Предложение за директива
Приложение 1
Директива 2011/16/ЕС
Приложение IV – раздел 1 – параграф 1
Приема се, че резултатът от проверката е положителен, когато основната полза от дадена договореност или поредица от договорености е да се получи данъчно предимство; ако може да се установи, че предимството е резултатът, за който може да се очаква да бъде получен от подобна договореност или поредица от договорености, включително чрез използване на специфичната структура на договореността или поредицата от договорености.
Приема се, че резултатът от проверката е положителен, когато една от основните ползи от дадена договореност или поредица от договорености е да се получи данъчно предимство; ако може да се установи, че предимството е резултатът, за който може да се очаква да бъде получен от подобна договореност или поредица от договорености, включително чрез използване на специфичната структура на договореността или поредицата от договорености.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0310.


Генетично модифицирана царевица DAS-59122-7
PDF 518kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D054772-02 – 2018/2568(RSP))
P8_TA(2018)0051B8-0122/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проект на решението за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D054772-02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 16 януари 2018 г., по време на което не беше прието становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 18 май 2017 г. и публикувано на 29 юни 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че с Решение № 2007/702/ЕО на Комисията се разрешава пускането на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122; като има предвид, че преди решението на Комисията на 23 март 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 3 април 2007 г.(5) („първо становище на ЕОБХ“);

Б.  като има предвид, че на 19 юли 2016 г. Pioneer Overseas Corporation и Dow AgroSciences Ltd. („заявителят“) съвместно подадоха заявление за подновяване на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122, в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на генетично модифицирана царевица 59122 в състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както всеки други вид царевица, с изключение на отглеждане;

В.  като има предвид, че на 18 май 2017 г. ЕОБХ даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 29 юни 2017 г.(6) („второ становище на ЕОБХ“);

Г.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица 59122 експресира протеините Cry34Ab1 и Cry35Ab1, които придават резистентност към твърдокрили вредители от род Diabrotica, като например ларви на западния царевичен коренов червей, и протеина PAT, който придава устойчивост на съдържащи глуфосинат хербициди;

Д.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, както и че Комисията взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Е.  като има предвид, че много критични коментари бяха представени от държавите членки във връзка с първото становище на ЕОБХ по време на тримесечния период на консултации(7) във връзка с, наред с другото, недостатъчния план за наблюдение, риска от излагане на BТ токсини на нецелеви организми, липсата на основание за заключението, че „фуражните продукти от генетично модифицирана царевица 59122 по същество са еквивалентни, еквивалентни като хранителна стойност и също толкова безопасни като фуражните продукти от търговска царевица“, и по отношение на продължилото 90 дни изследване, проведено върху плъхове, във връзка с факта, че генетично модифицираната царевица 59122 е администрирана на само едно ниво на доза за цялото изследване в нарушение на препоръката в съответните насоки на ОИСР;

Ж.  като има предвид, че след подаване от заявителя на заявление за подновяване на разрешението от ЕОБХ беше поискано да направи оценка на данните, предоставени от заявителя, включително докладите за мониторинг на околната среда след пускането на пазара и 11 първични изследователски проучвания, публикувани между 2007 г. и 2016 г.; като има предвид, че въз основа на своята оценка на предоставените данни ЕОБХ прие положително становище (второто становище на ЕОБХ, както е посочено по-горе), в което се стига до заключение, че „няма нови опасности или променена експозиция и не бяха установени нови научни колебания, които биха променили заключенията от първоначалната оценка на риска във връзка с царевицата 59122“;

З.  като има предвид, че много критични коментари бяха представени от държавите членки във връзка с второто становище на ЕОБХ по време на тримесечния период на консултации(8), включително, наред с другото, че „извършеното наблюдение на генетично модифицираната царевица 59122 не е в състояние да предостави съдържателни резултати за текущата оценка и да разреши неяснотите, свързани с оценката на риска, извършена преди разрешението, например по отношение на експозицията на околната среда“, и че „подходът за наблюдение на генетично модифицираната царевица 59122 не е в съответствие с изискванията на приложение VII към Директива 2001/18/ЕО“;

И.  като има предвид, че една държава членка постави въпроса защо няколко публични проучвания, които демонстрират имуногенност на протеините Cry при мишки, не са били предоставени от заявителя, и следователно, оценени от ЕОБХ, и препоръча опасенията, свързани с имуногенността и способността за модифициране на имунния отговор на протеините Cry, експресирани в генетично модифицираната царевица 59122, да бъдат решени преди подновяване на разрешението;

Й.  като има предвид, че една държава членка отбеляза, че Съюзът е одобрил Конвенцията за биологичното разнообразие, която определя международни задължения както за страните износители, така и за страните вносители, по отношение на биологичното разнообразие, и че поради тази причина е важно да се вземе предвид въздействието на вноса на генетично модифицирана царевица 59122 в Съюза върху биологичното разнообразие на Съюза, както и върху биологичното разнообразие в държавите на отглеждане;

К.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(9); като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.(10);

Л.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на хербицидноустойчиви растения и следователно може да се очаква, че остатъчните количества от пръскането винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицираните култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(11);

М.  като има предвид, че остатъчните количества от пръскане с глуфосинат не бяха разгледани в нито едно от становищата на ЕОБХ; като има предвид, че остатъчни количества глуфосинат ще присъстват в културите от генетично модифицираната царевица 59122, внасяни в Съюза за употреба в храни и фуражи;

Н.  като има предвид, че би било неприемливо от гледна точка на безопасността на храните, както и много непоследователно, да се разрешава вносът на устойчива на глуфосинат генетично модифицирана царевица, като се има предвид, че разрешението за използване на глуфосинат в ЕС изтича на 31 юли 2018 г. поради неговата токсичност за репродукцията(12);

О.  като има предвид, че гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 16 януари 2018 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 12 държави членки гласуваха „против“, а 12 държави членки, представляващи само 38,83% от населението на Съюза, гласуваха „за“ и четири държави членки се въздържаха;

П.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003, тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди посочената практика като недемократична(13);

Р.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(14) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

С.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, следва да действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решението за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която – в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(15), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на генетично модифицираните организми (ГМО), било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  призовава, по-специално, Комисията да не разрешава вноса, за употреба като храна или фураж, на генетично модифицирани растения, които са били направени устойчиви на добавъчен хербицид, който е забранен или ще бъде забранен в близко бъдеще в Съюза;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(4)———————————————————— — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0396).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0397).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
(6)http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(7) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(8) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(9) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(10) Точка 7 от приложение към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/404 (OВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 6).
(11) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(12) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(13) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(14) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165
(15) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603
PDF 531kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (D054771-02 – 2018/2569(RSP))
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON89034 и NK603 (D054771-02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 16 януари 2018 г., не доведе до приемането на становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 28 юни 2017 г. и публикувано на 1 август 2017 г.(3);

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 13 септември 2013 г. Monsanto Europe S.A. подаде заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, до националния компетентен орган на Белгия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на продукти, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както всеки други вид царевица, с изключение на култивиране;

Б.  като има предвид, че заявлението се отнася, по отношение на тези употреби, до всички три подкомбинации на генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603;

В.  като има предвид, че генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 съдържа две гена за резистентност на глифосат и експресира белтъци Cry1A.105 и Cry2Ab2, които придават устойчивост към специфични люспокрили вредители;

Г.  като има предвид, че на 28 юни 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 1 август 2017 г.(5);

Д.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, както и че Комисията взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Е.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки(6); като има предвид, че най-критичните забележки включват обстоятелството, че анализът на състава не обхваща остатъците от добавъчните хербициди, нито неговите метаболити; че, поради опасения, породени, наред с другото, от проучвания, показващи увеличение на случаите на камъни в пикочния мехур при мишки, хранени с MON 89034, не може да бъде направено заключение относно рисковете, свързани с използването на този генетично модифициран организъм („ГМО“) в храна, предназначена за хора или животни; че е необходима допълнителна информация, преди оценката на риска да може да бъде финализирана, и че не са възможни заключения във връзка с дългосрочните ефекти относно субхроничната токсичност (не е било проведено 90-дневно проучване), възпроизводството или развитието на всички храни и/или фуражи;

Ж.  като има предвид, че компетентният орган на една държава членка е обърнал внимание на факта, че за генетично модифицирана царевица MON 87427 x MON 89034 x NK603 (обработена с глифосат) са установени статистически значими разлики с генетично немодифицирания представител за сравнение за 16 крайни точки за зърна(7) и 2 крайни точки за фураж(8), че са открити още повече статистически различни крайни точки за зърна (42) при сравнение между генетично модифицирана царевица, която не е третирана с глифосат, и нейния генетично немодифициран представител за сравнение, както и че значителното намаляване на съдържанието на витамини и минерали на културите е сериозен проблем за здравето на хората и на животните, като се има предвид, че недохранването тип Б е световен проблем;

З.  като има предвид, че независимо проучване(9) е установило, че предвид тези статистически разлики може да се предположи, че генетично модифицираната царевица се различава значително от своя генетично немодифициран представител за сравнение по отношение на множество съставни и биологични характеристики, и че, въпреки че промените, разглеждани като изолирани данни, може да не пораждат опасения във връзка с безопасността, общият брой на ефектите и силното им значение е трябвало да бъдат взети като отправна точка за по-задълбочени изследвания; като има предвид, че ЕОБХ не е извършила допълнителни проучвания;

И.  като има предвид, че заявителят не е предоставил експериментални данни за подкомбинациите MON 87427 × MON 89034 и MON 87427 × NK603; като има предвид, че докато експертната група на ЕОБХ по ГМО очаква след екстраполиране на експерименталните данни, предоставени за другата подкомбинация и единични събития, двете подкомбинации да бъдат също толкова безопасни, колкото и оценените отделни събития на трансформация на царевицата, MON89034 × NK603 и MON87427 × MON89034 × NK603, не е извършена оценка на несигурността, свързана с екстраполирането; като има предвид, че тази слабост може да доведе до невалидност на общото заключение в становището на ЕОБХ и може също така да наруши публикуваните през януари 2018 г. насоки на ЕОБХ относно анализа на несигурността в научната оценка („Guidance on Uncertainty Analysis in Scientific Assessment“)(10); като има предвид, че издаването на разрешение не следва да се разглежда без задълбочена оценка на експерименталните данни за всяка комбинация на множествено събитие на трансформация;

Й.  като има предвид, че експертната група по ГМО на ЕОБХ отбеляза, че представеният от заявителя план за последващ мониторинг на околната среда след пускането на пазара на царевица, състояща се от три събития на трансформация, не включва разпоредби за двете подкомбинации MON 87427 × MON 89034 × NK603 и MON87427, и поради това препоръча на заявителя да преразгледа плана по съответния начин; като има предвид, че планът за мониторинг, представен от заявителя, показва, че тази препоръка не е била възприета(11);

К.  като има предвид, че една от основните цели на множественото събитие на трансформация е да увеличи поносимостта на растението към глифосат (NK603 и MON87427 отделят ензими EPSPS, които придават поносимост към глифосат); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква растението да бъде изложено на по-високи и повтарящи се дози глифосат, което не само ще доведе до по-голяма тежест на остатъчните вещества в реколтата, но може също да окаже влияние върху състава на растенията и техните агрономични характеристики; като има предвид, че този аспект не е бил включен в оценката на риска; като има предвид, че остатъците от пръскането с глифосат също не са били оценени в становището на ЕОБХ;

Л.  като има предвид, че остава неизяснен въпросът, отнасящ се до канцерогенността на глифосат; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората; като има предвид, че Европейският парламент сформира специална комисия, която да разгледа процедурата на ЕС по издаването на разрешения за продукти за растителна защита, която ще помогне да се установи дали от страна на промишлеността е оказано неправомерно въздействие върху заключенията на агенциите на Съюза относно канцерогенността на глифосат;

М.  като има предвид, че според групата за пестициди на ЕОБХ въз основа на предоставените досега данни не може да се правят заключения относно безопасността на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури със смеси, съдържащи глифосат(12); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да имат по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(13); като има предвид, че Съюзът вече премахна от пазара добавка, известна като POE tallowamine, поради опасения относно нейната токсичност; като има предвид, че проблемните добавки и смеси обаче може да продължават да са разрешени в държавите, в които се отглежда тази генетично модифицирана царевица;

Н.  като има предвид, че за храненето на животни в Съюза широко се използва внос на генетично модифицирана царевица; като има предвид, че рецензирано от експерти научно изследване е установило евентуална връзка между глифосата във фуражите за бременни свине майки и увеличаването на случаите на тежки вродени аномалии в техните прасенца(14);

О.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди, се дължи основно на бързото развитие на резистентност на плевелите към глифосат в страни, които са разчитали в голяма степен на генетично модифицирани култури;

П.  като има предвид, че устойчивите на насекоми характеристики на множествените събития на трансформация се дължат на MON 89034, което отделя Bt протеини (Cry1A.105 и Cry2Ab2) и придава резистентност към специфични люспокрили вредители (например европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)); като има предвид, че според данни от независимо изследване в контекста на оценката на риска, извършвана от ЕОБХ, остатъците от глифосат е следвало също така да бъдат определени като мощен допълнителен стресов фактор, тъй като влиянието върху клетки и организми, изложени успоредно на няколко стресови фактора, може да бъде от голямо значение за ефикасността на Bt токсините(15); като има предвид, че в научно изследване от 2017 г. относно потенциалното въздействие върху здравето на Bt токсини и остатъци от пръскане с добавъчни хербициди се стига до заключението, че на остатъчните вещества от хербициди и тяхното взаимодействие с Bt токсини следва да се обърне специално внимание(16); като има предвид, че това не е проучвано от ЕОБХ;

Р.  като има предвид, че гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 16 януари 2018 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки гласуваха „против“, докато едва 11 държави членки, представляващи само 38,75% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и три държави членки се въздържаха;

С.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди посочената практика като недемократична(17);

Т.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(18) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

У.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, следва да действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът за решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която – в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета, е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за ГМО, докато процедурата по разрешаване бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на ГМО, било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди (УХ ГМР), без да е извършена пълна оценка на остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и техните търговски формулировки, използвани в страните на отглеждането им;

7.  приканва Комисията да изисква много по-подробно изследване на рисковете за здравето, свързани с множествени събития на трансформация, като например генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603;

8.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на риска за здравето и на токсикологията, както и за мониторинг след пускането на пазара, които да са насочени към цялата хранителна и фуражна верига;

9.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагането на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска на УХ ГМР, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(4)— ― Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110). ― Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71). ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19), ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 0039(OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17). ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15). ― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271). ― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390). ― Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215). ― Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214). ― Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341). ― Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377). ― Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0396). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0397). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6) Приложение Ж ― коментари на държавите членки и отговори на експертната група по ГМО: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(7) ADF, пепел, калций, магнезий, фосфор, цинков аргинин, глицин, стеаринова киселина, ниацин, алфа-токоферол, ферулова киселина и ρ-кумарова киселина. Вж. страница 94 от приложение Ж ― коментари на държавите членки и отговори на експертната група по ГМО (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) и стр. 13 от становището на ЕОБХ (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)
(8) Влага и калций.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11) Приложение Е ― План за последващ мониторинг на околната среда след пускането на пазара http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(12) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA Journal 2015 г.; 13(11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(18) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
PDF 501kWORD 52k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Испания — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 — C8-0011/2018 2018/2014(BUD))
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0686 – C8‑0011/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 —2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0033/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 303 съкращения в икономическия сектор от разделение 14 на NACE Rev. 2 („Производство на облекло“) в региона на ниво 2 по NUTS Галисия (ES11) в Испания;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез който се въвежда дерогация от критериите по член 4, параграф 1, буква б) от посочения регламент, съгласно които е необходимо за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един или два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава членка, да са били съкратени най‑малко 500 работници;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че Испания има право на финансово подпомагане в размер на 720 000 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 1 200 000 EUR;

2.  отбелязва, че испанските органи са подали заявлението на 19 юли 2017 г. и че след като Испания е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 28 ноември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на 15 януари 2018 г.;

3.  отбелязва, че Испания твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-специално с либерализацията на търговията с текстилни изделия и облекла след изтичането на срока на действие на споразумението за мултифибрите на Световната търговска организация в края на 2004 г., което е довело до коренни промени в структурата на световната търговия;

4.  припомня, че съкращенията, предприети в пет предприятия, се очаква да упражнят огромен натиск върху засегнатата зона и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при преквалификацията, които се дължат на недостига на работни места, тъй като зоната е отдалечена от основните промишлени центрове, с ниското равнище на образованост на уволнените работници, с техните специфични професионални умения, придобити в рамките на този вече упадащ сектор, и с големия брой на търсещите работа лица;

5.  подчертава, че Ордес, засегнатият от съкращенията регион, е силно зависим от шивашката промишленост и в него се наблюдава рязко намаляване на броя на шивашките предприятия през последните години; изразява съжаление, че БВП на глава от населението на региона също се понижава;

6.  счита, че като се вземе предвид намаляването на населението, на БВП на глава от населението и на промишлената база на засегнатия регион, заявлението изпълнява критериите за подпомагане от ЕФПГ въпреки по-малкия от 500 брой съкращения;

7.  съзнава, че увеличаването на вноса в Съюза упражни натиск, довел до понижаване на цените, което има отрицателен ефект върху финансовото състояние на предприятията от текстилния сектор в Съюза и предизвика цялостна тенденция в сектора на текстила и облеклото на преместване на производството в държави с по-ниски разходи извън Съюза; признава, че в Галисия това доведе до постоянен спад в броя на шивашките предприятия и по този начин — до повече съкращения;

8.  подчертава, че 83,5% от бенефициерите от целевата група са жени и че повечето от тях са на възраст между 30 и 54 години; с оглед на това признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтегриране на пазара на труда на тази уязвима група;

9.  изразява загриженост предвид факта, че подобни съкращения могат да утежнят още повече положението с безработицата, пред което се изправя този регион от началото на икономическата и финансовата криза;

10.  отбелязва, че Испания планира шест вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) сесии за информиране и подготвителни семинари, (ii) професионално ориентиране, (iii) обучение, (iv) помощ за интензивно търсене на работа, (v) наставничество след реинтеграция на пазара на труда, (vi) стимули; счита, че помощта за покриване на част от разходите на лицата, полагащи грижи за зависими лица, е особено важна с оглед на профила на съкратените работници и служители;

11.  счита, че професионалното обучение, което ще бъде предоставено, трябва да разшири кръга от възможности за безработните лица, че дейностите по обучението следва да бъдат свързани с прогнозно проучване на тенденциите на пазара на труда, което следва да бъде включено в действията, осъществявани чрез финансирането, и че то следва да увеличи възможностите за професионално развитие без дискриминация на основата на пола и без да ги ограничава до нискоквалифициран труд;

12.  счита, че одобрената програма следва да подкрепя, чрез консултации и финансова подкрепа, инициативи за учредяването на кооперативни предприятия, които да бъдат предприети от лицата, възползващи се от планираните персонализирани услуги;

13.  посочва, че изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да бъде ориентирано към инициативи, които подпомагат заетостта, повишаването на квалификацията на работниците и служителите и положителната оценка на професионалния им опит, която да ги доближи до предприемаческата общност, в т.ч. кооперативните предприятия, и че то следва да бъде съгласувано със съществуващите програми на Съюза, в т.ч. Европейския социален фонд;

14.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации със социалните партньори;

15.  изразява съжаление, че заявлението не включва мерки за младите хора, които не участват в никаква форма на образование, заетост или обучение (т.нар. „NEET“), като се има предвид тенденцията младите хора да напускат региона в търсене на по-добри икономически възможности;

16.  отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 18,21% от общия пакет от персонализирани мерки, което е много под тавана от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

17.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакета от персонализирани услуги следва да се предвиждат перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства изявлението на Испания, че съгласуваният пакет от мерки има голям потенциал да улесни този преход;

18.  подчертава, че испанските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

19.  приветства потвърждението на Испания, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести мерките, които засегнатите предприятия трябва да предприемат по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

20.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

21.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

22.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/515.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson
PDF 508kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0032/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че за да се улесни пренасочването и реинтегрирането на съкратените работници, финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Швеция подаде заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращаването на 2 388 работници в стопанския сектор, класифициран в разделение 26 на NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) в регионите от ниво 2 по NUTS — Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), и Östra Mellansverige (SE12), както и в Sydsverige (SE22);

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1 буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Д.  като има предвид, че през последните години бяха подадени няколко заявления от същия сектор или от свързани с него сектори във връзка със съкращения в големи предприятия;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 13, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 2 130 400 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 3 550 667 EUR;

2.  отбелязва, че шведските органи са подали заявлението на 9 август 2017 г. и че след като Швеция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 18 декември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на 15 януари 2018 г.;

3.  припомня, че това е вече второ шведско заявление за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Ericsson, след заявлението от март 2016 г. и положителното решение по него(4);

4.  съжалява за слабото усвояване при предходния случай на заявление по линия на ЕФПГ, свързано със съкращения в Ericsson, но изразява задоволство, че са били извлечени съответните поуки; отбелязва с одобрение, че бивши служители и работници, обхванати от настоящото заявление, ще имат възможност да продължат образованието си и да се обучават без това да засегне изплащането на обезщетенията им при съкращаване;

5.  отбелязва, че Швеция твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, по-специално с отрицателния ръст в производството на хардуер, отчетен в този сектор от дружеството Ericsson в Швеция, вследствие на глобалната конкуренция; посочва, че Ericsson постепенно намалява персонала си в Швеция, но в същото време отбелязва растеж в световен мащаб;

6.  отчита, че въпреки че е налице голямо търсене на хора с умения в областта на ИТ в различните региони, съществува несъответствие между уменията на работниците, освободени от Ericsson, и изискванията на пазара на труда; отбелязва, че много хора с еднакви умения са били съкратени по едно и също време в една и съща географска зона; счита, че работниците, упражняващи физически труд, и по-възрастните работници и служители имат особена нужда от подкрепа; отбелязва, че ЕФПГ би могъл също да улеснява трансграничното движение на работници от свиващи се сектори в някои държави членки към разрастващи се сектори в други държави членки;

7.  припомня, че засегнати от съкращенията са както работници, така и служители, изразява загриженост, че някои работници са изправени пред пазар на труда със сравнително слабо търсене в традиционните производствени отрасли; отчита, че възможностите за тези работници в сектора на услугите в частната и публичната сфера ще изискват значителни усилия за преквалификация;

8.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 2 388 работници от Ericsson, от които 900 ще бъдат в целевата група на предложените мерки; отбелязва факта, че над 30% от тази група са на възраст 55 – 64 години, с умения, специфични за производството на телекомуникационен хардуер, които вече не са актуални на пазара на труда, и следователно се намират в неравностойно положение за завръщане на него и са изложени риск от дългосрочна безработица; приветства поради това акцента върху „Мерките за групи в неравностойно положение“ в проекта;

9.  приветства решението за специализирано подпомагане на съкратените работници на възраст над 50 години, които са застрашени да се превърнат в дългосрочно безработни, както и на работниците със затруднения в обучението или с физически увреждания, с оглед на допълнителните предизвикателства, пред които те вероятно ще бъдат изправени в опитите си да намерят друга работа;

10.   отбелязва, че разходите за помощи и стимули за съкратените работници достигат почти до горната граница от 35% от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  отбелязва, че Швеция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) консултации и кариерно планиране; ii) мерки за групи в неравностойно положение; iii) подкрепа за предприемачество; iv) образование и обучение; v) помощи за търсене на работа и мобилност; отбелязва също така, че предложените мерки ще помогнат на съкратените работници да приспособят уменията си и ще улеснят прехода им към нова работа или ще им помогнат да създадат свои собствени предприятия; подчертава, че описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват мерки за социална закрила; приветства решението на Швеция да започне да предоставя персонализирани услуги на бенефициентите от целевата група през февруари 2017 г., преди заявлението за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

12.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и с местните публични органи; призовава за повече консултации с предприемачите, за да може придобиването на нови умения и образованието да отговарят на техните потребности;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства задължението за шведската обществена служба по заетостта за включване на екологични изисквания в своите покани за подаване на оферти и в собствените си практики;

14.  подчертава, че шведските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не се получава помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

15.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството, продължителността и устойчивостта на новите работни места, броя и процента на самостоятелно заетите лица и на стартиращи предприятия и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

17.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/514.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2016/1858 на Европейския парламент и на Съвета от 11 октомври 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (във връзка със заявление от Швеция — EGF/2016/002 SE/Ericsson, подадено) (OВ L 284, 20.10.2016 г., стр. 25).


Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша
PDF 457kWORD 46k
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (2018/2541(RSP))
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно принципите на правовата държава в Полша: Предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша COM(2017)0835,

—  като взе предвид Препоръка(ЕС) 2018/103 на Комисията от 20 декември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към Препоръки (ЕС) 2016/1374, (ЕС) 2017/146 и (ЕС) 2017/1520(1),

—  като взе предвид решението на Комисията да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Полша по силата на член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за нарушение на правото на Съюза чрез закона за изменение на закона относно организацията на обикновените съдилища(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша(3) и предишните си резолюции по тази тема;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в неговата резолюция от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша се заявява, че настоящото положение в Полша представлява очевиден риск за сериозно нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС;

1.  приветства решението на Комисията от 20 декември 2017 г. за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша и подкрепя призива на Комисията към полските власти да разрешат проблемите;

2.  призовава Съвета да предприеме бързи действия в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в член 7, параграф 1 от ДЕС;

3.  призовава Комисията и Съвета да информират Парламента редовно и изчерпателно за постигнатия напредък и предприетите действия на всеки етап от процедурата;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и на Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

(1) ОВ L 17, 23.1.2018 г., стр. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0442.


Положението с основните права в ЕС през 2016 г.
PDF 607kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. (2017/2125(INI))
P8_TA(2018)0056A8-0025/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид позоваванията в предходните доклади относно състоянието на основните права в Европейския съюз,

—  като взе предвид предишните си резолюции, както и предишните резолюции на други европейски и международни институции и агенции,

—  като взе предвид докладите на националните, европейските и международните НПО,

—  като взе предвид работата, осъществена от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Съвета на Европа и Венецианската комисия,

—  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека,

—  като взе предвид работата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси, комисията по правата на жените и равенството между половете, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по петиции,

—  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила,

—  като взе предвид съвместно изявление на африканските и европейските ръководители относно положението на мигрантите в Либия от 1 декември 2017 г. след срещата на високо равнище Африкански съюз — Европейски съюз (АС—ЕС) в Абиджан,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0025/2018),

А.  като има предвид, че основата на европейската интеграция е зачитането и насърчаването на правата на човека, основните свободи, демокрацията, принципите на правовата държава и ценностите и принципите, заложени в Договорите на Съюза, Хартата на основните права на ЕС и международните инструменти в областта на правата на човека;

Б.  като има предвид, че съгласно член 2 от ДЕС Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства — ценности, които са общи за държавите членки и които следва да бъдат зачитани и активно популяризирани от ЕС и от всяка отделна държава членка във всички техни политики, във вътрешен и във външен план, по последователен начин; като има предвид, че съгласно член 17 от ДЕС Комисията трябва да следи за прилагането на Договорите;

В.  като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава е предварително условие за защитата на основните права, и като има предвид, че държавите членки носят основната отговорност за защитата на правата на човека на всички чрез приемането и изпълнението на международните договори и конвенции за правата на човека; като има предвид, че принципите на правовата държава и основните права следва постоянно да бъдат укрепвани; като има предвид, че всякакви опити за подкопаване на тези принципи са в ущърб не само на съответната държава членка, но също и на Европейския съюз като цяло;

Г.  като има предвид, че присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи е задължение по Договора съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС;

Д.  като има предвид, че специално внимание следва да се обърне на защитата на правата на човека на най-уязвимите групи;

Е.  като има предвид, че уклоните в управлението, наблюдавани в някои държави членки, свидетелстват за селективен подход към ползите и отговорностите, свързани с членството в ЕС, и че отказът на тези държави да се придържат изцяло към правото на ЕС, разделението на властите, независимостта на съдебната система и предвидимостта на действията на държавата поставят под въпрос доверието в ЕС като правно пространство;

Ж.  като има предвид, че пристигането в Европа на мигранти и лица, търсещи убежище, продължи през 2016 г.(1); като има предвид, че много от тези мигранти поемат по извънредно опасни маршрути, поверявайки живота си в ръцете на трафиканти и престъпници, и са изложени на опасност от насилие, злоупотреби и експлоатация; като има предвид, че според данни на ВКБООН 27% от пристигащите в Европа мигранти през Средиземно море са деца; като има предвид, че според Уницеф и Международната организация по миграция около една четвърт от анкетираните младежи, използвали централносредиземноморския маршрут, никога не са посещавали училище;

З.  като има предвид, че през 2016 г. бяха широко разпространени расистки и ксенофобски реакции срещу бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите, и като има предвид, че особено уязвимите групи от населението продължават да се сблъскват с растящи равнища на дискриминация, насилие и нови травми при процедурата за предоставяне на убежище;

И.  като има предвид, че силният миграционен натиск, на който са подложени от редица години насам някои държави членки, изисква проявяване на истинска европейска солидарност, за да се създадат подходящи приемни структури за най-нуждаещите се и най-уязвимите; като има предвид, че многобройни мигрантите поверяват живота си в ръцете на контрабандисти и престъпници и са изложени на опасност от нарушаване на правата им, включително на опасност от насилие, злоупотреби и експлоатация;

Й.  като има предвид, че жените и децата са изложени на по-голям риск от трафик, експлоатация и сексуално насилие в ръцете на трафикантите и поради тази причина е необходимо да се изградят и укрепят системи за защита на децата, за да се предотврати и отговори на насилието, злоупотребите, безотговорното отношение и експлоатацията по отношение на децата в съответствие с Плана за действие от Валета;

К.  като има предвид, че под въздействието на непрекъсната вълна от терористични атаки на територията на ЕС се е породило всеобщо недоверие към мигрантите и гражданите на ЕС с мюсюлманско вероизповедание и че някои политически партии се възползват от това недоверие и използват реторика на културен изолационизъм и омраза към тези, които са различни;

Л.  като има предвид, че системното използване на извънредно положение и извънредни съдебни и административни мерки и контрол по границите е до голяма степен неефективно по отношение на терористите, които често са лица, дългосрочно пребиваващи в държави – членки на ЕС, или дори граждани на държави членки;

М.  като има предвид, че политическите мерки, предприемани от много държави членки във връзка с пристигането на лица, търсещи убежище, и на мигранти, включват повторното въвеждане на контрол по вътрешните граници на Шенгенското пространство, мярка, която във все по-голяма степен се счита по-скоро за постоянна, отколкото за временна;

Н.  като има предвид, че речта на омразата включва всички форми на изразяване както онлайн, така и офлайн, които разпространяват, насърчават, популяризират или оправдават расовата омраза, ксенофобията или предразсъдъците срещу пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, или други форми на омраза, основани на нетолерантност, включително политически партии и политически лидери, които насърчават расистки и ксенофобски идеи, политики, речи и практики и разпространяват фалшиви новини; като има предвид, че развитието на нови форми на медиите улеснява езика на омразата онлайн; като има предвид, че както посочи Съветът на Европа речта на омразата в онлайн пространството изисква допълнителен анализ и допълнителни действия с оглед на нормативната уредба и намирането на нови начини за борба срещу такава реторика;

О.  като има предвид, че съществува опасност засилващите се основани на раса или пол омраза и насилие и ксенофобията, независимо дали се проявяват като престъпления от омраза, фалшиви новини, анонимни съобщения, разпространявани по социалните мрежи или други интернет платформи, да започнат да се възприемат като нормални в държавите членки;

П.  като има предвид, че съвременните общества не могат да функционират и да се развиват без свободна, независима, професионална и отговорна система на средствата за масово осведомяване, основана на принципи като проверка на фактите, готовност за отразяване на различни информирани мнения, защита на поверителността на медийните източници и сигурността на журналистите, както и защита на свободата на изразяване и средства за ограничаване на фалшивите новини; като има предвид, че обществените медии играят съществена роля за гарантиране на независимостта на медиите;

Р.  като има предвид, че последните доклади на международни и европейски агенции и организации и на гражданското общество, включително неправителствени организации, сочат много области, в които е отбелязан напредък; като има предвид, че въпреки това нарушенията на основните права продължават в някои държави членки, включително по отношение на дискриминацията срещу малцинства, корупцията, толерирането на речта на омразата и условията на задържане и на живот на мигрантите;

С.  като има предвид, че в доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права, озаглавен „Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС“ и публикуван през март 2014 г., се установява, че една трета от всички жени в Европа са преживели актове на физическо или сексуално насилие поне веднъж през живота си като възрастни и че 20% от жените са преживели онлайн тормоз; като има предвид, че насилието срещу жените и основаното на пола насилие, както физическо, така и психологическо, са широко разпространени в ЕС и че следва да се считат за крайна форма на дискриминация, която засяга жените на всички равнища на обществото; като има предвид, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жените, които са били жертва на насилие, да съобщават за своите преживявания и да потърсят помощ;

Т.  като има предвид, че зачитането на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и на правото на равно третиране е един от основополагащите принципи на ЕС; като има предвид, че приблизително 8% от гражданите на ЕС принадлежат към национално малцинство и приблизително 10% говорят регионален или малцинствен език; като има предвид, че понастоящем, с изключение на производствата за установяване на нарушение, ЕС разполага само с инструменти с ограничена ефикасност, за да реагира на системни и институционални прояви на дискриминация, расизъм и ксенофобия срещу малцинствата; като има предвид, че съществуват различия между държавите членки по отношение на признаването на малцинствата и зачитането на техните права; като има предвид, че въпреки многобройните призиви към Комисията са предприети само ограничени мерки за гарантиране на ефективна закрила на малцинствата;

У.  като има предвид, че цифровите медии предоставят на децата огромни възможности; като има предвид, че същевременно децата се сблъскват с нови рискове; като има предвид, че децата следва да бъдат запознати с основните си права в цифровото пространство, за да стане то по-безопасно за тях; като има предвид, че телефонните линии за оказване на помощ на деца са основни инструменти в случаите, свързани с нарушаване на правата на детето; като има предвид, че развитието на цифровата грамотност, включително медийната и информационната грамотност, следва да бъде насърчавано като част от основното образование и учебните програми още от първите години на училищното образование; като има предвид, че основните права следва да бъдат популяризирани и защитавани онлайн по същия начин и в същата степен, както в света извън интернет;

Ф.  като има предвид, че услугите за електронно управление станаха все по-достъпни в целия ЕС през 2016 г.; като има предвид, че европейският портал за електронно правосъдие позволява на гражданите и юристите да получават информация относно европейските и националните правни процедури и функционирането на правосъдието;

Принципи на правовата държава

1.  заявява, че нито националният суверенитет, нито принципът на субсидиарност могат да оправдаят или да легитимират системният отказ от страна на държава членка да спазва основните ценности на Европейския съюз, на които се базират уводните членове на европейските договори, които всички държави членки са подписали доброволно и са поели ангажимент да спазват;

2.  отбелязва, че спазването на критериите от Копенхаген от държавите при присъединяването им към ЕС трябва да бъде предмет на постоянно наблюдение и постоянен диалог между Парламента, Комисията и Съвета;

3.  припомня, че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията като пазител на Договорите има легитимността и правомощието да следи дали всички държави членки спазват принципите на правовата държава и другите ценности, посочени в член 2 от ДЕС; ето защо счита, че предприеманите от Комисията мерки, за да изпълнява успешно тази задача и да следи дали продължават да се изпълняват условията, съществували преди присъединяването на държавите членки, не представляват нарушаване на суверенитета на държавите членки; припомня отговорността на самия Съвет да се ангажира с въпросите, свързани с принципите на правовата държава и управлението; приветства идеята за провеждане на редовни дискусии относно принципите на правовата държава в рамките на Съвета по общи въпроси и призовава Съвета да продължи по този път, така че всяка държава членка да е обект на редовна оценка;

4.  отбелязва усилията, положени от Комисията, за да гарантира, че всички държави членки изцяло спазват принципите на правовата държава, но също така и неефективността на инструментите, прилагани до този момент; счита, че следва да се използват всички начини за диалог, но че не би трябвало тези начини да продължават да се използват до безкрайност без осезаеми резултати; настоява член 7 от Договора за ЕС да не се счита вече за хипотетичен инструмент, а да се прилага в случай на неуспех на всички останали средства; в този контекст припомня, че задействането на член 7 не предполага автоматично, че ще се наложат санкции по отношение на съответната държава членка;

5.  подчертава, че ЕС се нуждае от общ подход към управлението на демократичната държава и прилагането на основните ценности, какъвто все още не съществува, и че такъв подход трябва да бъде демократично избран и развит чрез обединяване на различния опит в областта на европейското управление; счита, че този общ подход към управлението трябва да включва обща концепция за ролята на мнозинството в рамките на една демокрация, за да се избегне злоупотреба, която може да доведе до тирания на мнозинството;

6.  припомня неразривната връзка, която съществува между принципите на правовата държава и основните права; отбелязва силното мобилизиране на гражданите на ЕС, които по този начин показват своята привързаност към основните права и европейските ценности; припомня в този контекст необходимостта да се повиши осведомеността на всички европейски граждани относно общите ценности на ЕС и Хартата;

7.  счита, че различните тълкувания и незачитането на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, отслабват единството на европейския проект, правата на всички европейци и необходимото взаимно доверие между държавите членки;

8.  посочва, че в своята резолюция от 25 октомври 2016 г.(2) е препоръчал създаването на европейски механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; изтъква, че този механизъм би имал централна роля за координиран европейски подход към управлението, какъвто понастоящем липсва; настоява Комисията да представи предложение за създаването на такъв механизъм в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност;

9.  подчертава, че една по-широка рамка за наблюдение на принципите на правовата държава би довела до по-добра последователност в рамките на действащите инструменти, по-добра ефективност и годишни икономии на разходи; подчертава, че е важно да се използват разнообразни и независими източници през целия процес на наблюдение; отново подчертава, че е важно нарушенията на основните права да се предотвратяват, вместо да се реагира, когато тези нарушения се повторят;

10.  решително осъжда нарастващите ограничения на свободата на събранията, в някои случаи с брутални реакции от страна на органите срещу протестиращите; отново потвърждава първостепенната роля на тези основни свободи за функционирането на демократичните общества и призовава Комисията да играе активна роля в популяризирането на тези права в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека;

11.  припомня, че правото на достъп до правосъдие е от съществено значение за защитата на всички основни права, демокрацията и принципите на правовата държава;

12.  посочва, че в резолюцията си от 25 октомври 2016 г. е призовал Комисията да работи съвместно с гражданското общество с оглед на разработването и провеждането на кампания за повишаване на осведомеността, с която да даде възможност на гражданите на Съюза и на лицата, които пребивават в него, да възприемат като изцяло свои правата, произтичащи от Договорите и Хартата (напр. свобода на изразяване на мнение, свобода на събранията и правото на гражданите да избират и бъдат избирани) и с която да предостави по-специално информация относно правата на гражданите на съдебна защита и възможностите във връзка със съдебни спорове в случаи, свързани с нарушения на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права от страна на националните правителства или институциите на ЕС;

13.  призовава Комисията като пазител на Договорите да изготвя, в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), актуализирани база данни за състоянието на основните права в отделните държави членки;

14.  припомня, че корупцията застрашава принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и справедливото третиране на всички граждани; отново заявява, че корупцията представлява заплаха за доброто управление и за съществуването на справедлива и социална съдебна система, както и че представлява пречка за икономическото развитие; призовава държавите членки и институциите на ЕС да засилят борбата си срещу корупцията, като осъществяват редовен контрол върху начините, по които се използват европейските и националните публични средства;

15.  подчертава ключовата роля, която играят свидетелите и информаторите, за да се гарантира, че дейността на престъпните организации или сериозните нарушения на правовата държава се преследват и наказват;

16.  призовава държавите членки да улеснят бързото създаване на Европейска прокуратура;

Миграция и интеграция

17.  отбелязва, че факторите за миграцията в третите държави са предимно конфликтите, придружени с насилие, преследването, неравенството, тероризмът, репресивните режими, природните бедствия, предизвиканите от човека кризи и хроничната бедност;

18.  припомня, че лицата, търсещи убежище, и мигрантите продължават да загиват и са изправени пред множество опасности, докато се опитват да прекосят външните граници на ЕС незаконно;

19.  изразява загриженост във връзка с факта, че различни държави членки са предприели по-твърд политически подход в областта на убежището и миграцията и че някои държави членки не спазват изцяло своите задължения в тези области;

20.  призовава за това ЕС и неговите държави членки да заложат солидарността и зачитането на основните права на мигрантите и на лицата, търсещи убежище, в основата на миграционните политики на ЕС;

21.  призовава държавите членки да зачитат и прилагат в пълна степен приетия общ европейски пакет за убежището и общото законодателство в областта на миграцията, и по-специално с оглед на защитата на лицата, търсещи убежище, срещу насилието, дискриминацията и новите травми при процедурата за предоставяне на убежище, като обръщат специално внимание на уязвимите групи; припомня, че децата представляват близо една трета от лицата, търсещи убежище, и са особено уязвими; призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат усилията си с цел предотвратяването на случаите на изчезване на непридружени малолетни или непълнолетни лица;

22.  приветства сътрудничеството между FRA и Frontex при изготвянето на ръководство относно третирането на децата на сухопътните граници;

23.  изразява загриженост от големите различия в условията на приемане, предоставяни от някои държави членки, като някои държави членки не осигуряват подходящо и достойно третиране на кандидатите за международна закрила;

24.  категорично осъжда нарастването на трафика на хора, чиито извършители, включително длъжностни лица и правителствени участници, следва да бъдат подведени под отговорност и изправени пред правосъдието, и призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството и да засилят борбата си срещу организираната престъпност, включително контрабандата и трафика на хора, а също и експлоатацията, принудителния труд, сексуалното насилие и изтезанията, като същевременно осигуряват защита на жертвите;

25.  припомня, че жените и децата са изложени на по-голям риск да станат жертви на трафик на хора и на експлоатация и сексуално насилие в ръцете на трафикантите;

26.  счита, че следва да бъдат на разположение безопасни и законни начини за миграция и че най-добрият начин за защита на правата на хората, които не могат законно да дойдат в Европа, е да се предприемат мерки спрямо първопричините за миграционните потоци, да се намерят дълготрайни решения на конфликтите и да се развиват сътрудничество и партньорства; счита, че те следва да подпомагат бързото и стабилно развитие на държавите на произход и транзитно преминаване, като развиват местните икономики и предлагат нови възможности на място, както и чрез инвестиции в разработването на системи за предоставяне на убежище в държавите на транзитно преминаване, които напълно спазват международното право и основните права в тази област;

27.  призовава Съюза и държавите членки да укрепят безопасните и законни пътища за бежанците и по-специално да увеличат броя на местата за презаселване, предоставяни на най-уязвимите бежанци;

28.  припомня, че политиката на връщане трябва да се осъществява при пълно зачитане на основните права на мигрантите, в това число правото на забрана за връщане; счита, че трябва да се обърне необходимото внимание на запазването на достойнството на лицата в положение на връщане, и за тази цел призовава да бъдат подкрепени доброволните връщания, както и подпомагането на реинтеграцията в обществата на произход;

29.  подчертава, че ЕС следва да насърчава политика на приемане и на интеграция във всички държави членки и че е неприемливо някои държави членки да твърдят, че явлението миграция не ги засяга; подчертава факта, че принципите на равно третиране и недискриминация следва винаги да бъдат гарантирани при всички политики в областта на миграцията и интеграцията; приветства стартирането на Европейската мрежа за интеграция и препоръчва увеличаване на обмена на най-добри практики между държавите членки в областта на интеграцията;

30.  припомня значението на предоставянето на образование на мигрантите, независимо дали са деца или възрастни, което е необходимо за тяхната интеграция в приемащото общество; подчертава специфичните им нужди, особено по отношение на изучаването на езици; подчертава необходимостта във всяка държава членка да бъдат предприети мерки за осигуряване на достъп на мигрантите до здравеопазване, добри условия на живот и възможността за събиране на семейството;

31.  подчертава необходимостта да се осигури предоставянето на образователни ресурси относно междукултурния диалог за населението като цяло;

32.  подчертава необходимостта във всяка държава членка като приоритет да бъдат предприети мерки за осигуряване на достъп на всички деца на мигранти до подходящи и достойни условия на приемане, езикови курсове, основи в междукултурния диалог, образование и професионално обучение;

33.  призовава държавите членки да укрепят своите служби за закрила на детето, включително тези за деца, които са търсещи убежище, бежанци или мигранти; настоятелно призовава Комисията да представи последователна концепция за системи за настойничество, за да се защитава интересът на непридружените малолетни или непълнолетни лица; призовава да се разработят и въведат специфични процедури, които да гарантират закрилата на всички деца в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето;

34.  подчертава категоричната необходимост от възможно най-ефективна интеграция в европейското общество на лицата с различно вероизповедание, включително на тези, които отдавна вече живеят в Европейския съюз;

35.  подчертава, че развиването на стратегии за социално приобщаване и образование и на политики за справяне с дискриминацията и изключването би могло да предотврати присъединяването на уязвими лица към екстремистки организации;

36.  препоръчва подходите в областта на сигурността за справяне с всички форми на радикализация и тероризъм в Европа да бъдат допълнени, по-специално в съдебната сфера, от дългосрочни политики за предотвратяване на радикализацията и набирането на европейски граждани от страна на упражняващи насилие екстремистки организации;

37.  изразява загриженост относно тревожното нарастване на проявите на омраза, речта на омразата и фалшивите новини; осъжда случаите на престъпления от омраза и реч на омразата, мотивирани от расизъм, ксенофобия, религиозна нетърпимост или от предубеждения по отношение на уврежданията, сексуалната ориентация или половата идентичност на дадено лице, които се наблюдават ежедневно в ЕС; подчертава, че търпимостта към разпространяването на подбуждащите към омраза изказвания и фалшивите новини подхранва популизма и екстремизма; смята, че системни мерки от областта на гражданското или наказателното право могат да сложат край на тази опасна тенденция;

38.  подчертава, че умишленото разпространяване на фалшива информация относно която и да е категория лица, живеещи в ЕС, принципите на правовата държава или основните права представлява огромна заплаха за демократичните ценности на ЕС и неговото единство;

39.  припомня, че социалните мрежи и анонимността, гарантирана от множеството медийни платформи, благоприятстват различни форми за изразяване на омраза, включително проповядването на крайно десен и джихадистки екстремизъм, и припомня, че интернет не може да бъде зона на беззаконие;

40.  припомня, че свободата на изразяване на мнение, свободата на информация и свободата на медиите са от основно значение за гарантиране на демокрацията и принципите на правовата държава; остро заклеймява насилието, натиска и заплахите срещу журналистите и медиите, включително във връзка с разкриването на информация за нарушения на основни права;

41.  осъжда превръщането в нормално явление на речта на омразата, покровителствана или подкрепяна от органи, политически партии или политически лидери и разпространявана от социалните медии;

42.  припомня, че борбата срещу тези явления се основава на образоването и обществената осведоменост; призовава държавите членки да създадат програми за повишаване на осведомеността в училищата и настоятелно приканва Комисията да подкрепи усилията на държавите членки в тази област, по-специално чрез изготвяне на насоки за този процес;

43.  счита, че осведомеността за престъпленията от омраза следва да бъде системно развивана сред полицейските служители и съдебните органи на държавите членки и че жертвите на подобни престъпления следва да бъдат съветвани и насърчавани да докладват такива деяния; призовава за обучение за полицейските служители в областта на правоприлагането в целия ЕС, за да бъдат подготвени за ефективна борба с престъпленията от омраза и речта на омразата; подчертава, че това обучение следва да се провежда от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и да се основава на най-добрите практики на национално равнище и на работата на FRA;

44.  приветства факта, че Комисията е създала група на високо равнище за борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

45.  призовава създадената от Комисията група на високо равнище да работи по-специално за хармонизиране на определенията за „престъпления от омраза“ и „реч на омразата“ в цяла Европа; счита, че групата следва да разгледа и въпроса за речта на омразата и подбуждането към насилие, които могат да бъдат вменени на политически фигури;

46.  настоятелно призовава за ограничаване на тези тенденции чрез по-добро наблюдение, разследване и системно преследване от страна на компетентните съдебни органи на авторите на изказвания или думи, несъвместими с европейското законодателство, като едновременно се осигурява защита на свободата на словото и правото на личен живот, в сътрудничество с гражданското общество и информационно-технологичните дружества;

47.  в тази връзка призовава Комисията да предложи преработен текст на Рамковото решение на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, с цел обхващане и на други форми на престъпления, продиктувани от предразсъдъци;

Дискриминация

48.  осъжда всяка дискриминация на каквото и да е основание като предразсъдъци срещу пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както е заложено в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, или всякаква друга форма на нетолерантност или ксенофобия и припомня член 2 от Договора за Европейския съюз;

49.  признава, че секуларизацията като строго разделяне между църквата и държавата, както и неутралността на държавата са от съществено значение за защитата на свободата на вероизповеданието или на убежденията, гарантирането на равно третиране на всички религии и убеждения и борбата срещу дискриминацията въз основа на вероизповедание или убеждения;

50.  отбелязва, че предложената Директива за равното третиране от 2008 г. все още чака одобрение от Съвета; подновява призива си към Съвета да приеме своята позиция относно предложението възможно най-скоро;

51.  припомня задължението на държавите членки за пълно прилагане на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и членове на техните семейства да се движат свободно и да пребивават свободно на територията на държавите членки;

52.  припомня, че правата на човека са универсални и нито едно малцинство не следва да бъде дискриминирано; подчертава, че правата на малцинствата са неотменна част от принципите на правовата държава; отбелязва, че рискът от нарушаване на правата на малцинствата е по-голям, когато не се зачитат принципите на правовата държава;

53.  осъжда дискриминацията, сегрегацията, речта на омразата, престъпленията от омраза и социалното изключване, на които са подложени ромите; осъжда постоянната дискриминация на ромите в достъпа до жилищно настаняване, здравеопазване, образование и пазар на труда; припомня, че всички европейски граждани следва да получават еднаква помощ и закрила независимо от етническия им произход;

54.  призовава Комисията и държавите членки да събират надеждни и съпоставими данни относно равенството след консултация с представители на малцинствата, с цел измерване на неравенството и дискриминацията;

55.  призовава държавите членки да обменят добри практики и да прилагат проверени и изпитани решения за справянето с проблемите на малцинствата в целия Европейски съюз;

56.  подчертава, че е важно да се провеждат политики за равнопоставеност, даващи възможност на всички етнически, културни или религиозни малцинства да упражняват своите основни права по безспорен начин;

57.  насърчава държавите членки, които все още не са направили това, да ратифицират Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици; припомня освен това необходимостта да се прилагат принципите, разработени в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

58.  настоятелно призовава държавите членки да обърнат задълбочено внимание на аспекта, свързан с правата на малцинствата, за да гарантират правото да се ползва малцинствен език и да защитят езиковото многообразие в границите на Съюза; призовава Комисията да укрепи плана си за насърчаване на преподаването и използването на регионални езици като потенциален способ за справяне с езиковата дискриминация в ЕС;

59.  насърчава включването на обучение за ценността на търпимостта в училищните програми, за да се предоставят на децата средства за разпознаване на всички форми на дискриминация, независимо дали са от антимюсюлмански, антисемитски, антиафрикански, антиромски или анти-ЛГБТИ характер или са насочени към друго малцинство;

60.  призовава Комисията да сподели най-добрите практики на държавите членки за преодоляване на стереотипите по отношение на пола в училище;

61.  изразява съжаление относно факта, че ЛГБТИ лицата са подложени на малтретиране и тормоз и са обект на дискриминация в различни аспекти на своя живот;

62.  осъжда всички форми на дискриминация срещу ЛГБТИ лица; призовава държавите членки да приемат законодателство и политики за борба с хомофобията и трансфобията;

63.  насърчава Комисията да представи програма, която да гарантира равни права и възможности за всички граждани, при зачитане на компетентността на държавите членки, както и да осъществява мониторинг за правилното транспониране и прилагане на законодателството на ЕС, отнасящо се до правата на ЛГБТИ лицата; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да работят в тясно сътрудничество с организациите на гражданското общество, които осъществяват дейност в областта на правата на ЛБГТИ лицата;

64.  призовава държавите членки, които са приели законодателство относно партньорствата и/или браковете между лица от един и същи пол, да признаят разпоредбите с подобни последици, приети от други държави членки; припомня задължението на държавите членки за пълно прилагане на Директива 2004/38/ЕО, включително и по отношение на двойки от един и същи пол и техните деца; приветства факта, че все повече и повече държави членки са въвели и/или са адаптирали своите закони относно съжителството, гражданското партньорство и брака, с цел преодоляване на дискриминацията, основана на сексуалната ориентация на двойки от един и същи пол и техните деца, и призовава останалите държави членки да въведат подобни закони; призовава Комисията да представи предложение за пълно взаимно признаване на последиците от всички документи за гражданско състояние в рамките на ЕС, включително правното признаване на смяната на пола, браковете и регистрираните партньорства, с цел да се намалят дискриминационните юридически и административни пречки пред гражданите, които упражняват правото си на свободно движение;

65.  приветства инициативите за забрана на терапиите за промяна на сексуалната ориентация на ЛГБТИ лица към хетеросексуална и за забрана на патологизирането на транссексуалните идентичности, и настоятелно призовава всички държави членки да приемат сходни мерки, които спазват и зачитат правото на полова идентичност и на изразяване на половата принадлежност;

66.  изразява съжаление във връзка с факта, че в по-голямата част от държавите членки транссексуалните лица все още се считат за психично болни, и призовава съответните държави да преразгледат националната си категоризация на психичните заболявания и да разработят алтернативни нестигматизиращи модели на достъп, като гарантират наличието на необходимото от медицинска гледна точка лечение за всички транссексуални лица; изразява съжаление, че понастоящем няколко държави членки все още налагат изисквания по отношение на транссексуалните лица, като например медицинска интервенция, с цел признаване на сменения пол (включително в паспортите и официалните документи за самоличност) и принудителна стерилизация като условие за смяната на пола; отбелязва, че подобни изисквания са очевидни нарушения на правата на човека; призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки относно най-добрите модели на законодателство за правно признаване на смяната на пола в Европа; призовава държавите членки да признават смяната на пола и да предоставят достъп до бързи, достъпни и прозрачни процедури за правно признаване на смяната на пола без медицински изисквания, като операция, стерилизация или одобрение от психиатър;

67.  приветства инициативата на Комисията, която настоя да се сложи край на патологизирането на транссексуалните идентичности в рамките на прегледа на Международната класификация на болестите (МКБ) на Световната здравна организация; призовава Комисията да активизира усилията си, така че сексуалното различие в детството да не се превърне в нова диагноза по МКБ;

68.  призовава Комисията да събира данни за нарушения на правата на човека, пред които са изправени интерсексуалните лица във всички области на живота, и да предостави насоки на държавите членки относно най-добрите практики за защита на основните права на интерсексуалните лица; изразява съжаление, че в 21 държави — членки на Европейския съюз, все още се практикуват операции за генитална „нормализация“ на интерсексуални деца, въпреки че не са необходими от медицинска гледна точка и че медицинските процедури върху деца причиняват на тези деца дълготрайни психологически травми;

69.  призовава държавите членки да приложат изцяло Директивата за правата на жертвите на престъпления(3) и да открият и отстранят пропуските в своите системи за защита на правата на жертвите, като обърнат специално внимание на уязвимите групи, като правата на децата, малцинствените групи или жертвите на престъпления от омраза;

70.  призовава, като въпрос от неотложно естество, ЕС и неговите държави членки да се борят с всички форми на насилие и дискриминация срещу жените и да предприемат наказателно преследване срещу извършителите; призовава държавите членки по-специално да се справят ефективно с последиците от домашното насилие и сексуалната експлоатация във всичките ѝ форми, включително при бежанците или децата на мигранти, както и от ранните или принудителните бракове;

71.  призовава държавите членки да обменят най-добри практики помежду си и да осигуряват редовни обучения за полицейските и съдебните служители относно новите форми на насилие срещу жени;

72.  приветства подписването на Истанбулската конвенция от всички държави членки, както и нейното подписване от Европейския съюз; призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали тази конвенция, да го направят;

73.  призовава държавите членки да положат повече усилия в борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната агресия;

74.  припомня, че бедността в напреднала възраст е особено обезпокоителна при жените поради продължаващата разлика в заплащането на труда между жените и мъжете, която води до разлика в пенсиите на двата пола;

75.  призовава държавите членки да изготвят подходящи политики за подкрепа на възрастните жени и да премахнат структурните причини за разликите в заплащането между половете;

76.  подчертава необходимостта от прекратяване на дискриминацията срещу хората с увреждания и от това да им бъдат предоставени равни социални и политически права, включително правото на гласуване, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

77.  признава, че сексуалното и репродуктивното здраве на жените е свързано с редица права на човека, включително правото на живот, правото на човека да не бъде подлаган на изтезания, правото на здравеопазване, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на образование и забраната за дискриминация; в тази връзка подчертава, че лицата с увреждания имат право да упражняват основните си права на равни начала с останалите граждани;

78.  призовава ЕС и неговите държавите членки да признаят основното право на достъп до здравно обслужване; настоява, че Съюзът трябва да играе роля за повишаването на осведомеността и насърчаването на най-добрите практики по този въпрос, включително в контекста на здравната стратегия на ЕС, при зачитане на компетентността на държавите членки, като се има предвид, че здравето е основно право на човека, което е от съществено значение за упражняването на другите права на човека; в тази връзка припомня, че съгласуваността и последователността между вътрешните и външните политики на ЕС в областта на правата на човека са от голямо значение;

79.  подчертава, че всяка система за неселективно масово наблюдение представлява сериозно нарушение на основните права на гражданите; подчертава, че всяко законодателно предложение в държавите членки, свързано с възможностите на разузнавателните органи да извършват наблюдение, следва винаги да бъде в съответствие с Хартата и принципите за необходимост, пропорционалност и законност;

80.  призовава Комисията и държавите членки да популяризират номерата на горещата линия за изчезнали деца (116 000) и на телефонните линии за оказване на помощ на деца (116 и 111) сред широката общественост и сред съответните заинтересовани страни в рамките на националните системи за закрила на детето; призовава държавите членки да гарантират, че гражданите имат достъп до адекватни и съобразени с детските потребности услуги, достъпни денонощно в целия ЕС; призовава държавите членки и Комисията при необходимост да отпуснат достатъчно средства;

81.  настоятелно призовава, като въпрос от неотложно естество, институциите на ЕС и държавите членки да обединят своите усилия за борба с нарушенията на правата на децата в онлайн среда; отново отправя призива си към държавите членки, които не са сторили това, да транспонират и приложат ефективно Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография(4); призовава държавите членки да укрепят правните възможности, техническите способности и финансовите ресурси на правоприлагащите органи, с цел задълбочаване на сътрудничеството, включително с Европол, за борба с това явление; подчертава ролята на специалистите, работещи с деца, когато става въпрос за откриване на признаци на физическо и психическо насилие над деца, включително кибертормоз; призовава държавите членки да гарантират, че осведомеността на тези специалисти се повишава и те получават подходящо обучение;

82.  отбелязва положителните тенденции в някои държави членки по отношение на правата на жертвите; отбелязва обаче, че все още съществуват очевидни пропуски в общите услуги за предоставяне на подкрепа за жертвите на престъпления;

83.  приветства плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. и плана за действие за европейското електронно правосъдие (2014 – 2018 г.);

84.  насърчава Комисията да определи координатори на ЕС по въпросите, свързани с афрофобията и антиромските настроения, които да отговарят за подобряването на координацията и съгласуваността между институциите на ЕС, агенциите на ЕС, държавите членки и участници на международната сцена, както и за развитието на съществуващите и разработването на нови политики на ЕС за справяне с афрофобията и антиромските настроения; подчертава по-специално, че ролята на координатора на ЕС по въпросите, свързани с антиромските настроения, следва да бъде засилване и допълване на работата на звеното на Комисията за недискриминация и координиране по въпросите на ромите, като укрепва екипа, разпределя адекватни ресурси и назначава допълнителен персонал, за да осигури достатъчно капацитет за борба с антиромските настроения, да повиши осведомеността относно Холокоста над ромите и да насърчи паметта на жертвите от Холокоста; препоръчва приемането на европейски рамки за национални стратегии за борба с афрофобията, антисемитизма и ислямофобията;

85.  осъжда стъпките, предприемани от правителства на държави членки, за подкопаване и демонизиране на гражданското общество и НПО; настоятелно призовава държавите членки да предоставят подкрепа на организациите на гражданското общество, понеже те често извършват важни дейности за допълване на предоставяните от държавата социални услуги или дори за запълване на оставени от нея празнини;

86.  предлага да бъде назначен координатор на ЕС относно гражданското пространство и демокрацията, със задачата да координира работата на ЕС и държавите членки в тази област и същевременно да изпълнява надзорна функция и да бъде лице за контакт с НПО относно случаи на тормоз, които ограничават тяхната работа;

87.  призовава Европейската комисия да изготви насоки относно ангажираността на гражданското общество и показатели за гражданското пространство;

o
o   o

88.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.
(3) Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.
(4) Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).


Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС
PDF 653kWORD 75k
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор в ЕС (2017/2115(INI))
P8_TA(2018)0057A8-0014/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г. относно здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството(1),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по селско стопанство и рибарство (8606/11 ADD 1 REV 1) относно съобщението на Комисията относно здравето на пчелите (COM(2010)0714),

—  като взе предвид работата, свързана с Европейската седмица на пчелите и опрашването (EU Bee Week), която се провежда в Европейския парламент от 2012 г. насам,

—  като взе предвид доклада на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) „Събиране и споделяне на данни относно здравето на пчелите — напред към Европейско партньорство“ от септември 2017 г. за прилагане на практика на Европейско партньорство за пчелите,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0014/2018),

А.  като има предвид, че пчеларството представлява неразделна част от европейското селско стопанство и в ЕС работят над 620 000 пчелари(2); като има предвид, че пчеларството представлява широко разпространена практика, както като хоби или за целите на собствено потребление, така и като професионално занятие;

Б.  като има предвид, че предоставяната от пчелите икономическата стойност включва опрашването и производството на мед, пчелен восък и други пчелни продукти, а дървените рамки или пчелните кошери, както и пчеларският туризъм, също са от голямо значение;

В.  като има предвид, че пчеларството е от жизненоважно значение за ЕС и допринася значително за обществото, както в икономическо отношение, с около 14,2 млрд. евро годишно, така и по отношение на околната среда чрез поддържане на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, като 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването чрез диви и домашни пчели;

Г.  като има предвид, че чрез опрашването пчелите и другите опрашители осигуряват възпроизводството на многобройни култивирани и диви растения, обезпечавайки производството на храни и продоволствената сигурност и съхранявайки биологичното разнообразие в Европа и света; като има предвид, че в ЕС не се отдава достатъчно значение на опрашването, тъй като то често се приема за даденост, докато в Съединените щати например годишно се дават общо 2 милиарда евро за изкуствено опрашване; като има предвид, че Европа е дом на около 10% от световното разнообразие на пчелите; като има предвид, че според френския национален институт за селскостопански изследвания, смъртността при пчелите в световен мащаб би струвала 150 милиарда евро, или 10% от пазарната стойност на храната, което доказва необходимостта от защита на опрашващите насекоми;

Д.  като има предвид, че неотдавнашни изследвания на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) показват, че увеличаването на гъстотата и разнообразието на опрашващите насекоми оказва пряко въздействие върху добивите и като такова може да помогне на дребномащабните земеделски производители да увеличат производителността си средно с общо 24%;

Е.  като има предвид, че не всички държави разполагат с регистрационна система за пчеларите и пчелните кошери, която да улесни наблюдението на развитията по отношение на сектора, пазара и здравето на пчелите;

Ж.  като има предвид, че през 2004 г. Комисията гарантира 32 млн. евро годишно за националните програми в областта на пчеларството, в полза единствено на пчеларството, и като има предвид, че до 2016 г. тези средства бяха увеличени на 36 милиона евро, което обаче е все още твърде недостатъчно (едва 0,0003% от бюджета на ОСП);

З.  като има предвид, че между 2004 и 2016 г. броят на пчелните семейства се е увеличил с 47,8% чрез присъединяването на нови държави членки, но средствата на ЕС се увеличиха едва с 12%, което означава, че наличното финансиране от страна на ЕС не е достатъчно за поддържане на пчелната популация и подходящо подпомагане на пчеларите при подновяване на пчелните им семейства вследствие загубите на популации в държавите членки, подложени на висока смъртност;

И.  като има предвид, че въпреки това статистическо увеличение, много професионални пчелари са прекратили своята дейност, а в някои държави членки броят на пчелните семейства е намаляла с цели 50% или повече(3), вследствие на въздействието на изменението на климата (напр. пролетна слана, суша, пожари), някои химически активни вещества, както и на смущенията в рамките на вътрешния пазар на ЕС на пчелния мед; като има предвид, че понастоящем продължават да бъдат регистрирани многобройни случаи на зимни загуби и смущения;

Й.  като има предвид, че националните програми за сектора на пчеларството, които получават съфинансиране от ЕС, имат като цяло положителен ефект; като има предвид, че е по-вероятно изпълнението на национално равнище да е това, което понякога предизвиква липса на доверие от страна на сектора и следователно води до понижено усвояване;

К.  като има предвид, че пчеларството страда от сериозни демографски проблем със застаряването на населението, като само малък процент от пчеларите са под 50-годишна възраст — нещо, което застрашава бъдещето на сектора; като има предвид, че пчеларството представлява потенциален източник на работа и интеграция за младите хора в селските райони, тъй като достъпът до земя е ограничен в много европейски региони;

Л.  като има предвид, че добрата теоретична подготовка, заедно с практическото обучение, могат да допринесат за по-доброто разбиране и действия за справяне с предстоящите предизвикателства за пчелните семейства, и поради тази причина са важни; като има предвид, че пчеларите трябва да действат по отговорен и професионален начин и в тясно сътрудничество със земеделските стопани с цел справяне с бъдещите предизвикателства, каквито са изменението на климата, природните бедствия, намаляването на пчелните пасища, нападенията на диви животни и видове мигриращи птици в някои региони (пчелните кошери са силно изложени на такива хищнически набези, тъй като пчеларството се практикува често пъти на открито), както и голямата административна тежест в някои държави членки;

М.  като има предвид, че съфинансираните от ЕС национални програми в областта на пчеларството предоставят възможност на участниците за осъществяване на проекти за научноизследователска и развойна дейност; като има предвид, че успешните проекти могат в голяма степен да допринесат за укрепването на сектора и за повишаването на устойчивостта му на природни и пазарни кризи; като има предвид, че трансферът на знания и обменът на добри и иновативни практики осигуряват добавена стойност за европейския сектор на пчеларството, по-специално ако са допълнени от специална програма, като например „Еразъм за пчеларите“ в рамките на стълб II на ОСП;

Н.  като има предвид, че практиката на така нареченото „номадско“ селско стопанство има много положителни аспекти, но и някои проблематични аспекти, особено по отношение на спазването на правилата за избягване на разпространението на рисковите ситуации, поради което изисква по-внимателно наблюдение; като има предвид, че поради това е необходимо осъществяването на по-внимателно наблюдение;

О.  като има предвид, че наблюдаваната в момента повишена смъртност сред медоносните пчели и дивите опрашители в Европа е обезпокояваща поради отрицателното ѝ въздействие върху селското стопанство, биологичното разнообразие и екосистемите; като има предвид, че съществуват множество водещи до повишена смъртност при пчелите стресови фактори, които се различават според географския район, местните характеристики и климатичните условия; като има предвид, че тези фактори включват тежките последици от инвазивни чужди видове като Varroa destructor, малкия кошерен бръмбар (Aethina tumida), азиатския стършел (Vespa velutina) и американския гнилец, както и животински патогени, като например нозематозата, въздействието на някои активни вещества в продукти за растителна защита и други биоциди, изменението на климата, влошаването на състоянието на околната среда, влошаването на състоянието на местообитанията и постепенното изчезване на цветните растения; като има предвид, че пчелите са зависими от земеделската земя, тъй като земеделските площи и многообразието на културите предоставят техния основен източник на храна, и следователно би било от полза както за пчеларите, така и за земеделските стопани да прилагат определени видове екологично насочени площи, наречени „пчеларски области“, които впоследствие могат да се използват повсеместно във всички държави членки, по-специално по време на сезона на слаб цъфтеж;

П.  като има предвид, че пчеларите често са безпомощни в борбата с болестите по пчелите и паразитите, поради липсата на информация и обучение и на ефективни средства за противодействие, като например достъпа до лекарствени средства за лечение на пчелите; като има предвид, че пчеларите получават подкрепа за защитните мерки срещу акара Varroa destructor, въпреки че тези мерки все още не са напълно успешни, тъй като усилията за научноизследователска и развойна дейност в областта на препаратите срещу паразитни видове, въздействието на пчелното хранене и излагането на химически продукти все още са незадоволителни;

Р.  като има предвид, че задължението на пчеларите да обявяват наличието на болести и паразити води до системно унищожаване на кошерите и може да ги насърчи да не ги декларират; като има предвид, че наличните на пазара лекарствени продукти за лечение на заболявания при пчелите са ограничени и не отговарят на повишената необходимост от ефективни ветеринарномедицински продукти; като има предвид, че няколко естествени вещества бяха подложени на изпитвания за контрол на вароатозата, като три от тях станаха основа за биологично третиране, а именно мравчена киселина, оксалова киселина и тимол;

С.  като има предвид, че основаващото се на монокултури земеделие, използващо растителни сортове и хибриди с по-ниски добиви на нектар и полен и по-кратки периоди на цъфтеж значително намалява както биологичното разнообразие, така и размера на площите, използвани за пчелна паша; като има предвид, че британските изследователи неотдавна достигнаха до заключението, че местните и регионалните видове пчели оцеляват по-добре в даден регион, отколкото видовете пчели, пренесени от друго място(4); като има предвид, че в дългосрочен план здравият и устойчив пчеларски сектор в Европа зависи от гарантирането на здравето и устойчивостта на местните екотипове медоносни пчели в дългосрочен план предвид тяхното разнообразие и способност за адаптация към условията на местната среда;

Т.  като има предвид, че Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES), в своя доклад, приет на 26 февруари 2016 г., както и Международният съюз за опазване на природата (IUCN) в своите Световни интегрирани оценки на системните инсектициди, предупредиха за намаляването на опрашителите; като има предвид, че пчелите са важен показател за качеството на околната среда;

У.  като има предвид, че пчеларите, земеделските стопани, еколозите и гражданите очакват действия въз основа на ясен научен консенсус относно всички причини за смъртността при пчелите, включително въздействието на активните вещества в състава на пестицидите (напр. някои неоникотиноиди и някои други системни инсектициди), което бе установено от ЕОБХ;

Ф.  като има предвид, че колебанията в научните констатации може отчасти да се отдаде на използването на различни аналитични методи и изследователски протоколи; като има предвид, че липсата на координация на равнище ЕС при научните изследвания на опрашителите, както и на достъпни и хармонизирани данни между заинтересованите страни водят до изобилие от разминаващи се или противоречащи си проучвания;

Х.  като има предвид, че е важно да се съхрани и задълбочи диалогът и сътрудничеството между всички заинтересовани страни (пчелари, земеделски производители, учени, НПО, местни органи, предприятия за растителна защита, частния сектор, ветеринарни лекари и широката общественост), да се координират научните изследвания и всички свързани събрани данни да бъдат споделяни своевременно;

Ц.  като има предвид, че е налице всеобщо искане за обща и хармонизирана база данни, която да включва, наред с другото, вида на културите и селскостопанските практики, наличието на вредители и болести, климатичните и метеорологичните условия, релефа и инфраструктурата, гъстотата на пчелните семейства и смъртността сред пчелите по региони, както и за съответните цифрови инструменти и технологии, които да са безопасни за пчелите, а също и медии, както бе предложено от инициативата „Европейско партньорство за пчелите“, приета през юни 2017 г.; като има предвид, че за да могат да бъдат взети решения въз основа на най-новите научни постижения са необходими резултатите от всеобхватния научен преглед на ЕОБХ, който вече бе забавен с повече от една година; като има предвид, че са необходими във възможно най-кратък срок ясни резултати по всички показатели за здравето на пчелите с оглед спиране и намаляване на смъртността сред пчелите, по-специално чрез полеви изпитвания; като има предвид, че пчеларите, селските стопани и гражданите очакват от Комисията да следи отблизо, съвместно със съответните агенции на ЕС и експерти от държавите членки, насоките на ЕОБХ за оценка на въздействието на продуктите за растителна защита върху пчелите, и очакват от държавите членки да ги прилагат надлежно;

Ч.  като има предвид, че производството на мед също така бива засегнато от климатичните условия, тъй като топлото и влажно време благоприятства производството на пчелен мед, докато студеното и едновременно влажно време го затруднява; като има предвид, че есенните и зимните загуби допринасят за оредяването на пчелните колонии и спада в медопроизводството, който може да достигне до 50% в някои държави членки, и дори 100% в някои региони;

Ш.  като има предвид, че следва да се обърне внимание на вариращите размери на пчелните популации в различните селскостопански области, като се има предвид, че те нарастват в някои произвеждащи мед страни и спада в други;

Щ.  като има предвид, че нарастването на смъртността сред пчелите принуждава пчеларите да закупуват по-често нови семейства, което води до увеличаване на производствените разходи; като има предвид, че цената на пчелните семейства се е увеличила най-малко четирикратно от 2002 г. насам; като има предвид, че смяната на едно пчелно семейство често води до спад на производството в краткосрочен и средносрочен план, тъй като новите семейства са по-малко продуктивни в началния период на установяването си; като има предвид, че пчеларите никога не използват толкова много пчелни семейства в производството на мед, колкото показва статистиката, тъй като те възстановяват първоначалния брой на колониите в хода на годината, за сметка на произвежданите количества, тъй като заместването на загубените семейства също изисква мед;

АА.  като има предвид, че през последните 15 години се наблюдава двойно увеличение в количествата на произвеждания и изнасян пчелен мед в някои трети държави; като има предвид, че ЕС е едва на 60 % самодостатъчен по отношение на меда — процент, който не се увеличава —, докато броят на кошерите в Съюза се е увеличил почти двойно между 2003 и 2016 г. и броят на пчеларите се е увеличил от около 470 000 на близо 620 000 за същия период; като има предвид, че през 2016 г. трите основни производители на мед са Румъния, Испания и Унгария, следвани от Германия, Италия и Гърция;

АБ.  като има предвид, че всяка година ЕС внася около 40 % от своя мед; като има предвид, че през 2015 г. вносният мед е бил средно 2,3 пъти по-евтин от произвеждания в ЕС; като има предвид, че годишно ЕС внася около 200 000 тона мед, предимно от Китай, Украйна, Аржентина и Мексико, което води до неизгодно конкурентно положение за европейските пчелари в сравнение с производителите от трети държави и пречи на постигането на по-висока степен на самодостатъчност; като има предвид, че внасяният мед често не отговарят на стандартите, прилагани за пчеларите в ЕС;

АВ.  като има предвид, че потребителите често мислят, че консумират мед, произведен в ЕС, докато всъщност част от този мед представлява смес между мед от ЕС и мед от трета страна, а голя дял от вносния мед е фалшифициран;

АГ.  като има предвид, че от 2002 г. насам количествата на меда от основните световни медопроизводителни региони са в застой или намаляват в резултат на лошото здраве на пчелите, докато количествата на произвеждания в Китай мед са се удвоили (на около 450 000 тона годишно от 2012 г. насам), което представлява повече от комбинираното производство на пчелен мед на ЕС, Аржентина, Мексико, САЩ и Канада;

АД.  като има предвид, че през 2015 г. повече от половината от внесения в ЕС мед е идвал от Китай — около 200 000 тона, което е два пъти повече, отколкото през 2002 г., въпреки че броят на пчелните семейства спада в други части на света; като има предвид, че според сдруженията на пчеларите и професионалистите от сектора голяма част от вносния пчелен мед от Китай може да е примесени с екзогенни захари от захарна тръстика или царевица; като има предвид, че не всички държави членки са в състояние да извършват анализи за установяване на нередности във връзка с вносния пчелен мед на контролните пунктове по външните граници на ЕС;

АЕ.  като има предвид, че медът е третият най-често фалшифицирания продукт в света; като има предвид, че фалшифицирането нанася съществени вреди на европейските пчелари и излага потребителите на сериозни рискове за здравето;

АЖ.  като има предвид, че според експерти, проблемът от 2002 г. с препарата хлорамфеникол е бил разрешен от изнасящите от Китай мед фирми не благодарение на спазването на правилата, а посредством използването на смолни филтри;

АЗ.  като има предвид, че на заседанието си през декември 2015 г. Съветът по селско стопанство и рибарство обсъди опасения за качеството по отношение на вноса на пчелен мед и конкурентоспособността на европейския сектор на пчеларството; като има предвид, че вследствие на това Комисията разпореди централизираните проверки на пчелния мед;

АИ.  като има предвид, че пробите на наличния в държавите членки мед бяха анализирани от Съвместния изследователски център, който констатира, наред с другото, че 20% от пробите, взети по външните граници на ЕС и в помещенията на вносителите, не отговарят на критериите за състав и/или технологии на производство на пчелния мед, както са определени в Директива 2001/110/EО относно меда, и че в 14% от пробите е установена добавена захар; като има предвид, че въпреки това, фалшивият и подправен мед продължава да влиза в Европа;

АЙ.  като има предвид, че според Кодекс алиментариус, който се използва в ЕС, медът е естествен продукт, към който не бива да се добавят вещества, от който не бива да бъдат извличани такива, и който не бива да бъде изсушаван извън кошерите;

АК.  като има предвид, че липсата на равновесие на европейския пазар на пчелен мед в резултат на вноса на едро на фалшив евтин мед намали наполовина продажната цена на пчелния мед в основните страни производителки в ЕС (Румъния, Испания, Унгария, България, Португалия, Франция, Италия, Гърция и Хърватия) между 2014 и 2016 г., и това продължава да поставя европейските пчелари в трудно и неблагоприятно положение;

АЛ.  като има предвид, че съгласно член 2, параграф 4, точка а), втора алинея от Директивата за меда, изменена с Директива 2014/63/ЕС, когато медът произхожда от повече от една държава членка или трета държава, задължителното указание на държавите на произход може да бъде заменено с едно от следните указания, както е целесъобразно: „смес от видове мед с произход от ЕС“, „смес от видове мед с произход извън ЕС“ или „смес от видове мед с произход от ЕС и извън него“; като има предвид, че етикетът „смес от видове мед с произход от ЕС и извън него“ не е достатъчно информативен за потребителя;

АМ.  като има предвид, че понастоящем опаковчиците и търговците на мед злоупотребяват с този начин на посочване на произхода с цел прикриване на истинската страна на произход, както и на количеството мед от различните държави, тъй като купувачите стават все по-добре информирани и изпитват недоверие към хранителни продукти от определени страни; като има предвид, че много сред големите производители на мед като САЩ, Канада, Аржентина или Мексико имат много по-строги изисквания за етикетирането на меда, отколкото опростените правила на ЕС и следователно предоставят много по-добри гаранции от ЕС при предоставяне на необходимата информация за потребителите;

АН.  като има предвид, че настоящите правила не вземат предвид измамните практики, засягащи преработените продукти като бисквити, зърнени закуски, сладкарски изделия, и т.н.; като има предвид, че етикетът „мед“ може да заблуди потребителя по отношение на истинското съдържание на даден продукт, тъй като той се използва често, когато много по-малко от 50 % от захарното съдържание на продукта произхожда от мед;

АО.  като има предвид, че стартиралата през 2014 г. европейска инициатива „Медена закуска“ имаше голям успех и тази чудесна инициатива е отворена за всички държави членки, като целта е да се допринесе за образованието на децата по отношение на консумацията на здравословни хранителни продукти, какъвто е медът, както и насърчаването на сектора на пчеларството; като има предвид, че на проведеното на 11 май 2015 г. заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство Словения предложи 20 май да бъде официално обявен от ООН за Световен ден на пчелите — идея, която беше широко подкрепена от всички държави членки и бе одобрена от ФАО на конференцията ѝ, проведена през юли 2017 г. в Рим; като има предвид, че там беше договорено да се обърне специално внимание на пчеларския сектор от гледна точка на селското стопанство, защитата на растенията и устойчивото земеделие, тъй като пчелите оказват огромно въздействие върху екологичното равновесие в света;

АП.  като има предвид, че програмите в ЕС за схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училище представляват важен инструмент за възстановяване на връзката на децата със селското стопанство и разнообразието от селскостопански продукти в ЕС, и по-специално тези, които се произвеждат в техния регион; като има предвид, че в допълнение към популяризирането на пресните плодове и зеленчуци и прясното мляко тези програми дават възможност на държавите членки да включат и други характерни местни, регионални и национални продукти като меда;

АР.  като има предвид, че макар и включването на местните производители като участващи в схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училище да налага допълнителна административна и финансова тежест, потенциалните ползи по отношение на повишаването на осведомеността относно хранителните предимства на меда, значението на пчеларството, насърчаването на повишаването на консумацията и плавното включване на основно местни пчелари, биха благоприятствали сектора и веригата на меда като цяло; като има предвид, че участието на местните производители в програмите по линията на училищната схема на ЕС е затруднено поради ограничителното прилагане на законодателството спрямо директните доставки на малки количества мед в някои държави членки; като има предвид, че е от съществено значение да се насърчат производството и консумацията на местно равнище;

АС.  като има предвид, че годишното потребление на мед се различава извънредно много в отделните държави членки: докато държавите членки от Западна Европа имат средно потребление от 2,5—2,7 кг на човек, потреблението за държавите членки, които се присъединиха към ЕС от 2004 г. насам в някои случаи е едва 0,7 кг; като има предвид, че европейските режими за качество, включително режимите за географско указание (ГУ), имат огромно значение за запазването и създаването на работни места; като има предвид, че досега са регистрирани над 30 ГУ за мед; като има предвид, че етикетите „европейска“ и „произведено в Европа“ често са свързани с продукти с висока стойност;

АТ.  като има предвид, че медът има благоприятно физиологично въздействие, особено по отношение на здравето, като се има предвид неговите антисептични, противовъзпалителни и лечебни свойства, които биха могли да бъдат допълнително признати в бъдещата селскостопанска политика;

АУ.  като има предвид, че многобройни примери за самоорганизация и директна продажба от пчеларите показват, че продажбата на пчелния мед, по-специално на билогичен мед, както и на други пчеларски продукти с къси вериги на доставки и на местни пазари на производителите, представлява огромен успех;

АФ.  като има предвид, че през последните години пчеларството в градска среда набира популярност и има потенциала да повиши осведомеността сред по-широк кръг граждани, включително деца, относно същността на пчеларството и ползите от него; като има предвид, че засаждането на цъфтящи растения в градините и градовете, извършвано от гражданите и/или от местните и регионалните органи, също допринася за обогатяване на пашата на опрашителите;

АХ.  като има предвид, че други пчелни продукти като цветен прашец, прополис, пчелен восък, пчелна отрова и пчелното млечице допринасят значително за благосъстоянието на гражданите и се използват като висококачествени храни и се търсят като част от естествения начин на живот; като има предвид, че те също така играят ключова роля в здравеопазването и козметичната индустрия, и следователно представляват допълнителен ресурс за подобряване на икономическото положение на пчеларите; като има предвид обаче, че тези продукти не са определени в Директивата за меда, като този пропуск работи срещу прилагането на ефективна секторна политика и възпира качествените действия и борбата срещу измамите и фалшифицирането; като има предвид, че всяка държава членка може да реши да забрани отглеждането на ГМО на своя територия с цел да се защитят европейските потребители от мед, замърсен с прашец от генетично модифицирани растения;

АЦ.  като има предвид, че в ЕС се внасят големи количества мед и това много често предизвиква сериозни смущения и дори кризи на пазара на мед в ЕС, допринасяйки за отслабването на пчеларския сектор; като има предвид, че пчеларският сектор заслужава да бъде третиран приоритетно от ЕС при договарянето на споразумения за свободна търговия, като медът и другите пчелни продукти следва да бъдат категоризирани като „чувствителни продукти“;

Значението на пчеларството

1.  подчертава, че медоносните пчели, заедно с дивите пчели и други опрашители, извършват основни екосистемни и селскостопански услуги като опрашват цветята, включително земеделските култури, без които европейското селско стопанство и по-специално отглеждането на ентомофилни растения (растения, получени при опрашване от насекоми), нямаше да съществува; в тази връзка подчертава значението на общата селскостопанска политика, насочена към устойчиво развитие и укрепването на биологичното разнообразие, което е по-благоприятно не само за оцеляването на пчелите и за повторното им заселване, но също така и за селскостопанските добиви;

2.  призовава Комисията да гарантира приоритетното място на пчеларството в предложенията за бъдещата селскостопанска политика, по отношение на подкрепата и опростяването, научните изследвания и иновациите, както и образователните програми за пчеларство;

3.  подчертава, че макар и ЕС да може да предприеме допълнителни действия за пчеларите и пчелите, трябва да се признае приносът на ОСП в подкрепа на пчеларството и потенциално по-доброто опазване на околната среда и биологичното разнообразие посредством различни инструменти, като например мерките за разнообразяване на културите, екологично насочените площи (ЕНП), „Натура 2000“, биологичното земеделие, други агроекологични мерки, спомагащи за установяването на пчелните семейства, мерките за опазване на климата или Европейското партньорство за иновации;

Подкрепата на ЕС за пчеларите

4.  подчертава, че финансирането на пчеларския сектор за производство на храни и терапевтични цели трябва да бъде структурирано по един по-целенасочен и ефективен начин и подходящо завишено в бъдещата селскостопанска политика (от 2021 г.);

5.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят подкрепа за пчеларския сектор в ЕС посредством силни инструменти на политика и подходящи мерки за финансиране, съответстващи на актуалните запаси на пчели; следователно предлага увеличаване с 50% в бюджетния ред на ЕС, предназначен за националните програми в областта на пчеларството, което отразява съществуващата понастоящем популация от медоносни пчели в ЕС и значението на сектора като цяло; настоятелно призовава всички държави членки, съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, да разработят национални програма за своя пчеларски сектор;

6.  призовава Комисията задълбочено да обмисли включването на нова схема за подпомагане на пчеларите за ОСП след 2020 г., за да отрази по подходящ начин екологичната роля на пчелите като опрашители; подчертава във връзка с това, че специфичните нужди на микропредприятията, малките и средните предприятия, включително тези, които осъществяват дейности в най-отдалечените и планинските райони и островите, трябва да бъдат взети под внимание; освен това призовава Комисията да проучи допълнителни мерки, като например подкрепа при закупуването на восъчни основи;

7.  призовава пчеларите да се включат в активен диалог с компетентните органи с оглед на по-ефективното прилагане на националните програми в областта на пчеларството, като целта е те да бъдат подобрени и да се коригират евентуални проблеми, които могат да възникнат;

Управление на риска

8.  призовава Комисията да започне проучване на осъществимостта на схема за управление на риска в пчеларството като част от национални програми в областта на пчеларството, с цел справяне със загубите на продукция, понасяни от професионалните пчелари; поради тази причина предлага обезщетение, изчислено в съответствие със средния оборот на засегнатите предприятия; подчертава, че застрахователните компании в редица държави членки отказват да застраховат пчелните колонии и че пчеларите срещат затруднения при достъпа си до инструментите за управление на риска по стълб II на ОСП. поради това призова Комисията и държавите членки да улеснят достъпа на пчеларите до инструментите за управление на риска;

Съфинансирани от ЕС национални програми за пчеларство

9.  подчертава необходимостта от подходящо обучение в областта на пчеларството и насърчава държавите членки да включат това като предварително условие в националните програми; счита, че разходите за закупуване на пчеларско оборудване, които са допустими и съфинансирани по отделните национални програми в областта на пчеларството, следва да бъдат признавани през целия тригодишен програмен период, а не само за програмната година, през която са направени разходите;

10.  призовава държавите членки да разгледат възможността за въвеждане в националните програми в областта на пчеларството на схема за обезщетение за смъртността сред пчелните колонии вследствие на природни бедствия, болести или хищнически набези;

11.  призовава Комисията да предложи промяна в графика на програмната година за целите на националните програми в областта на пчеларството, така че краят ѝ бъде удължен до 30 октомври, предвид факта, че съгласно действащия в момента регламент програмната година завършва на 30 юли — дата, която попада в рамките на активния пчеларски сезон в някои държави членки и поради това е неподходяща;

12.  отбелязва, че разпространението на кафявите мечки и на други хищници в някои региони на Европа поставя нови предизвикателства пред пчеларите във връзка с личната им сигурност и икономическите им дейности, и призовава Комисията и държавите членки да разработят подходящи мерки за справяне с този проблем, по-специално чрез обезщетяване за причинени щети;

Научни изследвания, обучение и образование

13.  предлага разширяването и споделянето между държавите членки на темите и констатациите на научните изследвания по подобие на консорциума „Apitherapy project“ — особено когато те са финансирани от ЕС, — с цел да се избегне дублирането; призовава в тази връзка за създаването на обща цифрова база данни, хармонизирана на равнището на ЕС за обмен на информация между пчеларите, изследователите и всички участващи страни; поради това призовава Комисията да насърчава и стимулира европейските научноизследователски проекти в областта на пчеларството, като например програмата за научни изследвания на ЕОБХ в рамките на проекта „Събиране и споделяне на данни относно здравето на пчелите: към Европейско партньорство за пчелите“; счита, че по-високата степен на публични и частни инвестиции в технически и научни знания е от съществено значение и следва да бъде стимулирано на национално равнище и на равнището на ЕС, по-специално по отношение на генетичните и ветеринарните аспекти и разработването на иновативни лекарства за здравето на пчелите; подкрепя дейността на референтните институти и лаборатории в ЕС, която води до подобрена координация в областта на научните изследвания, наред с другото за целите на по-нататъшно разследване на причините за смъртността сред пчелите;

14.  призовава държавите членки да осигурят подходящи програми за основно и за професионално обучение за пчелари; изтъква, че извън селскостопанския и другите икономически аспекти на пчеларството учебният материал следва да съдържа знания, свързани с опрашването и други практики, като поддържането на екологичното равновесие и опазването на биологичното разнообразие, както и подобряването на условията за оцеляване на опрашителите в рамките на селскостопанските площи; счита, че следва също така да бъдат разработени, заедно с пчеларите, специфични модули за обучение по тези въпроси на селскостопанските производители, занимаващи се с отглеждането на земя; призовава Комисията и държавите членки да насърчават засиленото сътрудничество и обмена на знания и информация, включително усъвършенствани и взаимни системи за ранно предупреждение между земеделските производители и пчеларите, горските стопани, учените и ветеринарните лекари относно периодите на разпръскване и други начини на прилагане на инсектициди, превенцията и контрола на болести, технологиите, които не са вредни за пчелите, както и методите за растителна защита, които свеждат до минимум смъртността сред опрашителите;

15.  призовава Комисията да приеме препоръки, с цел да подкрепя различни национални висококачествени основни и професионални образователни програми по пчеларство в ЕС; призовава за това програмите да насърчават младите хора да навлязат в професията на пчеларството, предвид спешната необходимост за обновяването на поколенията в сектора; счита, че е необходимо да се доразвие потенциалът на сектора на пчеларството по начини, които са съобразени с потребностите на всички пчелари; призовава също така Комисията да работи с държавите членки и със сектора по създаването на кодекс на най-добри практики в пчеларството, който да е подкрепен с достъп до висококачествено обучение на равнището на държавите членки; по отношение на професионалното образование, насърчава факултетите по ветеринарна медицина в университетите да укрепят областите на ветеринарния надзор и участие; счита, че програми като „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ следва да благоприятстват изследванията и обученията в областта на терапията с пчелни продукти;

Здравето на пчелите и екологични аспекти

16.  отново изразява опасения, че повишената смъртност и влошаването на положението при пчелите и дивите опрашители, включително дивите пчели, в Европа ще имат силно отрицателно въздействие върху селското стопанство, производството на храни и продоволствената сигурност, биологичното разнообразие, екологичната устойчивост и екосистемите;

17.  изтъква необходимостта ЕС и неговите държави членки да предприемат необходимите и неотложни мерки, за да изпълнят широкомащабна и дългосрочна стратегия за здравето и повторното заселване на пчелите, за да се запазят понастоящем намаляващите на брой диви пчели в ЕС, също и чрез агроекологични мерки в подкрепа на създаването на пчелни колонии;

18.  изтъква значението на биологичното разнообразие за здравето и благоденствието на пчелите, като им се предоставят пчелни пасища и естествени и полуестествени местообитания, заедно с екстензивни постоянни пасища; насочва вниманието към постепенното изчезване на ценни медоносни фуражни растения — като например метличина, фий, магарешки бодил или бяла детелина, дължащо се на неподходящото използване на продукти за растителна защита, намаленото използване на пасищата като места за паша и повишеното им използване за производство на сено; отбелязва, че това води до липса на полен и така причинява недохранване на пчелите, което допринася за влошаването на здравето на пчелите и повишаването на уязвимостта им от патогенни организми и паразити; изтъква необходимостта от защита на дивите цветя и важните за насекомите видове в цяла Европа; припомня, че „зоните на пчеларство“ с коефициент 1,5 са вид ЕНП в рамките на екологизирането на ОСП; призовава Комисията, селекционерите на семена и селскостопанските производители да насърчават качествени схеми за отглеждане на растения с висок и доказан капацитет за производство на мед и полени в критериите за подбор, с предпочитание за максимално биологично разнообразие от адаптирани към местните условия и с местен произход видове и сортове;

19.  посочва необходимостта от подходящи финансови стимули за развиващите биологично пчеларство, предвид необходимите изисквания, на които те трябва да отговорят, както и нарастващото въздействие на околната среда;

20.  подчертава необходимостта от запазване на изключителното генетично наследство, разнообразието и способността за адаптиране на местните ендемични популации на медоносните пчели, като всяко от тези качества се е формирало у пчелите поколения наред в зависимост от особеностите на местната среда, като припомня, че това разнообразие е важно в борбата срещу инвазивни видове, включително паразити и болести;

21.  отбелязва, че основаното на монокултури земеделие намалява биологичното разнообразие и представлява риск от недостатъчно опрашване и изчезването на медоносна флора, и призовава държавите членки да разработят стратегии за засяване на произвеждащи нектар растения върху неизползвана земя; подчертава в тази връзка, че опазването на абиотични ресурси, по-специално почвата и водата, както и значителното разнообразие на цветен прашец и голямото разнообразие от хранителни вещества са от съществено значение за опазването на пчелите;

22.  във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да осигурят необходимите стимули за насърчаване на местно разработени практики, с цел опазване на ековидовете на медоносните пчели и отглеждането в целия ЕС;

23.  призовава Комисията и държавите членки да въведат мерки за засилване на правната защита и финансовата подкрепа за местните екотипове и популации медоносни пчели в целия ЕС, включително чрез създаването на местно равнище на защитени от закона ендемични защитени зони за медоносните пчели;

24.  призовава Комисията да направи преглед на съществуващите и възникващите здравни рискове на европейско и международно равнище с цел определянето на план за действие за борба срещу смъртността при пчелите;

25.  настоятелно призовава Комисията да отбележи напредък в изпълнението на пилотните проекти за пчелите и други опрашители, като индикатори за екологичното здраве и здравето на местообитания, тъй като могат да се окажат полезни за разработването на бъдещата политика;

26.  призовава Комисията да гарантира, че селскостопанските субсидии от различните бюджетни редове на ОСП вземат предвид подходящи за пчелите практики, като например създаването на ЕНП или отглеждането на диви цветя, които са предпочитани от пчелите, на земя под угар;

27.  подчертава необходимостта от прилагане на принципа на предпазливост, за да бъдат защитени опрашителите като цяло, били те питомни или диви;

28.  отбелязва, че здравите пчели са по-устойчиви на паразити, болести и хищници; разбира, че някои инвазивни чужди видове, например акарът Varroa destructor, малкият кошерен бръмбар (Aethina tumida), азиатският стършел (много агресивен вид спрямо останалите насекоми), както и американският гнилец и определени патогени като nosemosis са основни причини за смъртността сред пчелите и причина за сериозни икономически щети за пчеларите; потвърждава подкрепата си за пилотния проект, започнат от Европейския парламент, относно програмата за развъждане и подбор за научни изследвания в областта на устойчивостта на Varroa; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят приложните научни изследвания в целия ЕС чрез ефективни програми за развъждане, които създават пчелните видове, които са устойчиви по отношение на инвазивни видове и болести и притежават поведенческата характеристика за хигиена по отношение на акара Varroa; с оглед на риска някои инвазивни чужди видове, като Varroa destructor, да развият резистентност към някои ветеринарномедицински продукти (ВМП), насърчава държавите членки да извършват годишни проверки на степента на устойчивост на паразитите на различни активни вещества, използвани във ВМП; предлага да се запази задължителната борба срещу акара Varroa на равнището на ЕС;

29.  призовава Комисията да включи всички съответни производители на лекарства в изследванията за лекарства за пчелите, наред с другото с цел борба срещу Varroa destructor и избягване на отрицателните странични ефекти върху имунната система на пчелите от тези лекарства, както и да изгради обща ИТ платформа за споделяне на най-добри решения и лекарства със заинтересованите страни, да подобри достъпността на ветеринарните продукти, необходими за грижите за пчелите, да засили ролята на ветеринарните лекари в управлението на здравето на пчелите, както и да информира пчеларите относно всички налични решения; призовава за публични и частни научни изследвания в областта на биологичните и физичните алтернативни методи, които са безвредни за здравето на хората и животните, както и използването на естествени вещества и съединения за контрол на вароатозите, при отчитане на конкретните предимства на биологичното третиране;

30.  признава, че резултатите от извършвания от някои държави членки мониторинг за оценка на здравното състояние на пчелите са важни и следва да бъдат споделяни с останалите държави членки и с Комисията;

31.  призовава държавите членки и регионите да използват всички възможни средства за защита на местните и регионалните видове пчели (разновидности на Apis Mellifera) от нежеланото разпространение на натурализирани или инвазивни чужди видове с пряко или непряко въздействие върху опрашителите; подкрепя повторно заселване на кошерите, изгубени поради инвазивни чужди видове, с местни видове пчели; препоръчва на държавите членки да създадат центрове за развъждане и опазване на местни видове пчели; в тази връзка подчертава значението на разработването на стратегии за развъждане с цел увеличаване на честотата на ценните специфични особености сред местните популации на пчелите; отбелязва възможностите, уредени съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно инвазивните чужди видове, както и евентуално съгласно наскоро приетите регламенти относно здравеопазването на животните и здравето на растенията (Регламент (ЕС) 2016/429 и съответно Регламент (ЕС) 2016/2031); изразява загрижеността си във връзка с това, че замърсен пчелен восък, внесен от Китай, често причинява здравословни проблеми на пчелите;

32.  призовава за добре обмислена процедура за разширяване на списъка на инвазивните растителни видове, които биха могли да доведат до намаляване на разнообразието на пчелните пасища в ЕС;

Химични вещества, опасни за пчелите

33.  призовава Комисията да суспендира разрешението на активните вещества в пестицидите, които застрашават здравето на пчелите, въз основа на научните констатации на ЕОБХ, които се основават на полеви проверки, до публикуването на окончателната подробна оценка на въздействието на ЕОБХ; отново заявява, че всеки процес на вземане на решения трябва да се основава на научна оценка и констатации;

34.  призовава Комисията и държавите членки да действат въз основа на утвърдения научен консенсус и да забранят активните вещества в пестицидите, включително неоникотиноидите, и системните инсектициди, за които е научно доказано (въз основа на резултатите от лабораторни анализи и по-специално полеви проверки), че са опасни за здравето на пчелите; призовава в същото време към прилагането на безопасни алтернативни продукти или агрономски методи (напр. различни ефективни форми на управление на вредителите със слаба употреба на пестициди, биологичен контрол и интегрирано управление на вредителите), за да бъдат заменени активните вещества, които представляват риск за здравето на пчелите;

35.  призовава Комисията да следи отблизо, съвместно със съответните агенции на ЕС и експерти от държавите членки, насоките на ЕОБХ за оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху пчелите, и призовава държавите членки да ги прилагат;

36.  подчертава, че всеки продукт, който съдържа вещества, потвърдени като опасни за пчелите при използването им за селскостопански цели, следва да бъде етикетиран като „опасен за пчелите“;

37.  призовава Комисията и държавите членки незабавно да увеличат научните изследвания, с ясно определен график, на всички вещества, които могат да застрашат здравето на пчелите;

38.  подчертава, че дългосрочните въздействия на системичните продукти за растителна защита са подценени; приветства неотдавнашното приемане на пилотен проект за мониторинга на околната среда посредством наблюдението на медоносните пчели във връзка с използването на пестициди;

39.  признава, че устойчивостта на пчелите е значително отслабена от кумулативното излагане на химикали, което ги прави неспособни да се справят със стресови фактори, като влажни години, липса на нектар, болести или паразити, съобразно независими научни доказателства, преминали през партньорски преглед;

40.  припомня Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди и по-специално член 14 от нея, който задължава всички земеделски производители да прилагат общите принципи на интегрираното управление на вредителите в своите стопанства, считано от 2014 г., и член 9 от нея, който установява цялостна забрана на въздушното пръскане;

41.  изтъква, че ЕС е въвел временни ограничения върху използването на четири неоникотиноидни инсектицида (клотианидин, тиаметоксам, имидаклоприд и фипронил) с цел да се смекчи въздействието върху пчелите;

Борба с фалшифицирането на мед

42.  очаква държавите членки и Комисията да гарантират пълно съответствие на внесения мед и други пчелни продукти със стандартите за високо качество на ЕС, като по този начин се справят както с производителите на мед в страни извън ЕС, които използват непочтени методи, така и опаковчиците и търговците на мед от ЕС, които умишлено смесват фалшифициран вносен мед с мед от ЕС;

43.  призовава Комисията да разработи ефективни процедури за лабораторен анализ, като например изпитвания с ядрено-магнитен резонанс, които откриват специфични за пчелите пептиди и други специфични за тях маркери, с цел разкриването на случаи на фалшифициране на мед, и призовава държавите членки да налагат по-строги санкции на нарушителите; приканва Комисията да включи международно признати частни лаборатории, като френската EUROFINS или германската QSI, за да бъде извършен възможно най-съвършен анализ; призовава Комисията да разработи официална база данни за меда, като категоризира меда с различен произход, използвайки общ аналитичен метод;

44.  отбелязва, че предприятията за опаковане на мед, които смесват или преработват мед от различни производители, подлежат на мониторинг на безопасността на храните в ЕС, както е определено в Регламент (ЕО) № 853/2004; счита, че това следва да включва всички предприятия, които преработват внесен мед; посочва необходимостта да се избегне създаването на допълнителна финансова или административна тежест за пчеларите в ЕС, които опаковат своя собствен мед;

45.  изтъква, че предложените мерки биха засилили мониторинга на ЕС, прилаган към опаковчици на мед в държави извън ЕС, като по този начин се дава възможност на официалните контролни органи да установят, дали е използван фалшифициран мед, и се гарантира отстраняването му от хранителната верига;

46.  счита, че медът следва винаги да може да бъде идентифициран по протежение на веригата на продоволствени доставки, както и следва да подлежи на класифициране в съответствие с неговия растителен произход, независимо от това дали е местна или внесена стока, освен в случаи на директни сделки между производител и потребител; във връзка с това призовава за въвеждането на по-строги изисквания за проследимост на меда; счита, че предприятията, които внасят чуждестранен мед, както и веригите за търговия на дребно, следва да спазват правилата на ЕС и да продават само пчелни продукти, които са в съответствие с определението за мед в Codex Alimentarius;

47.  отправя искане Комисията да измени „Директивата за меда“, с цел да се дадат ясни определения и да се определят основните характеристики на всички пчелни продукти, като например монофлорен и многоцветен мед, прополис, пчелно млечице, пчелен восък, гранули цветен полен, пчелен хляб и пчелна отрова, както вече е призовавал в текстове, приети от Парламента;

48.  призовава Комисията обстойно да проучи функционирането на пазара на ЕС на храни, фуражи, добавки и лекарства за пчелите, както и да вземе необходимите мерки за рационализиране на пазара и предотвратяване на фалшифицирането и незаконната търговия с тези продукти;

49.  призовава Комисията да установи протоколи за равнищата, при които не се предприемат действия (NALs), референтните стойности за предприемане на действия (RPAs) или максималните граници за остатъчни вещества (MRLs) за пчелния мед и други продукти на пчеларството, за да бъдат обхванати веществата, които не могат да бъдат разрешени за сектора на пчеларството в ЕС, както и да хармонизира ветеринарния граничен контрол и контрола на вътрешния пазар, като има предвид, че в случая с меда вносът с ниско качество, примесите и заместителите нарушават функционирането на пазара и упражняват постоянен натиск върху цените и в крайна сметка върху качеството на продукта на вътрешния пазар, както и че трябва да има еднакви условия на конкуренция за продуктите и производителите от ЕС и от трети държави;

50.  запознат е с практическата значимост на система за ранно предупреждение за храни и фуражи и поради това приканва Комисията винаги да включва случаите на недвусмислено фалшив пчелен мед в списъка на RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи);

51.  призовава Комисията да забрани разпространението на филтриран със смоли мед във възможно най-кратък срок, тъй като този мед е абсолютно лишен от биологична стойност;

52.  призовава за постоянни проверки на качеството на меда, внасян от трети държави, чието законодателство разрешава третирането на пчелните колонии с антибиотици;

53.  призовава Комисията да изготви производствени стандарти за восъчни основи, които следва да включват съответните позволени пропорции на парафин, гнилецови спори и акарицидни остатъци, като се има предвид, че съдържанието на акарицидни остатъци във восъка, използван за получаване на восъчна основа, не трябва да е такова, че да позволява на остатъчните вещества да могат да започнат да преминават в меда;

54.  призовава Комисията да осъществява цялостна проверка на широкомащабния внос на мед от Китай, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1036, и по‑специално да проучи операциите на дружествата, изнасящи мед от Китай, както и да извършва оценка на качеството, дела на количеството и продажната цената на меда на пазара на пчелен мед в ЕС;

55.  счита, че с оглед на големите количества мед, внасяни от Китай — тенденция, която се засили през последните 15 години, изкупната цена на меда под реалните производствени разходи в ЕС и лошото качество на „фабричния“ (а не произведен), вносен мед следва да дадат на Комисията ясен знак, че е време да започне да разследва практиката на някои китайски износители с цел евентуално стартиране на антидъмпингова процедура;

56.  призовава Комисията да изиска официално предоставяне на мостри и изпитване на меда от държави извън ЕС по външните граници на ЕС, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 (предишния Регламент (ЕО) № 882/2004);

57.  отбелязва, че „Директивата за меда“, изменена с Директива 2014/63/EС, постановява, че държавата, в която е бил добит медът, трябва да бъде посочвана върху етикета, когато медът произхожда от една държава членка или трета държава; въпреки това признава, че са необходими по-нататъшни действия за справяне с измамите в областта на пчелните продукти и за справяне с нелоялната конкуренция, какъвто е случаят с фалшивия „мед“;

58.  припомня на Комисията, че потребителите имат право да знаят за мястото на произхода на всички хранителни продукти; счита, въпреки това, че указания като „смес от мед, произхождащ от ЕС“, „смес от мед, непроизхождащ от ЕС“ и най-вече „смес от мед, произхождащ и непроизхождащ от ЕС“ изцяло прикриват произхода на меда от потребителя и следователно не изпълняват принципите на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите; поради това призовава Комисията да гарантира точното и задължително етикетиране на меда и пчелните продукти, както и по-голяма хармонизация за производството на мед, в съответствие със законодателството в областта на схемите за качество за селскостопанските продукти, за да се избегне подвеждане на потребителите и да се улесни откриването на измами; признава успеха на директните продажби на мед, които премахват част от проблема по отношение на обозначаването на произхода;

59.  изисква описанието „смес от мед, произхождащ и непроизхождащ от ЕС“ да бъде заместено с указание на конкретната държава или държави, от които произхожда медът в крайния продукт, като държавите бъдат посочени в реда, съответстващ на процента използвано количество в крайния продукт (като допълнително се посочва процентът за съответните държави за дадения продукт);

60.  призовава Комисията да измени Директивата за меда по отношение на използването на наименованието „мед“, изразите „съдържащ мед“ или „приготвен с мед“ при обозначаването на преработени продукти, или в графични или неграфични елементи, посочващи, че продуктът съдържа мед, така че тези означения да могат да се използват единствено ако поне 50% от захарното съдържание на продукта произхожда от мед;

61.  подкрепя идеята за това държавите членки да наложат задължението за посочване на мястото на произход на пчелния мед върху меда и други пчелни продукти, какъвто е случаят с някои месни и млечни продукти;

Популяризиране на пчелните продукти и терапевтичната употреба на меда

62.  приветства европейската инициатива „Медена закуска“ и насърчава държавите членки да информират децата за местни продукти и преоткриването на отдавна установени традиции в производството; отбелязва, че медът има високо съдържание на калории и може да се използва умерено за замяна на рафинираната захар и други подсладители, като по този начин допринася за общественото здраве;

63.  изтъква, че медът е един от селскостопанските продукти, които биха могли да бъдат включени в схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училище; насърчава държавите членки да стимулират участието на местните производители на мед в съответните училищни програми и изтъква значението на образователните мерки, насочени към повишаване на осведомеността сред младите хора за местните продукти, при същевременно разкриване на света на селското стопанство пред децата;

64.  призовава Комисията да представи предложение за увеличаване на ежегодната подкрепа на ЕС за тези програми с 50 %, за да се даде възможност на програмите да работят ефективно, като се организират предучилищни конкурси и местните продукти, като например мед, маслини и маслиново масло, да бъдат включени по подходящ начин;

65.  призовава Комисията да изготви доклад относно консумираното количество мед и моделите на потребление във всички държави членки, заедно с доклад относно различните терапевтични практики, използващи мед, цветен прашец, пчелно млечице и пчелна отрова в ЕС; изтъква нарастващото значение на терапията с пчелни продукти като логична алтернатива на лечение с традиционни лекарствени продукти и поради това насърчава всички държави членки да насърчават тези продукти сред медиците и парамедиците и обществеността в ЕС;

66.  призовава Комисията да вземе под внимание доброволното въвеждане на марката „Мед от ЕС“, която обозначава мед с произход 100% и само в държавите-членки на ЕС; призовава също така Комисията да направи всичко възможно, за да се гарантира, че ООН ще обяви 20 май за Световен ден на пчелите;

67.  призовава Комисията да задели определена сума от бюджета на ЕС за реклама за популяризиране на пчелните продукти от ЕС за консумация и медицински цели, включително мерки като насърчаване на директните продажби на мед на местни пазари, публични дегустации на мед, семинари и други събития; насърчава държавите членки да увеличат местните и регионалните продажби на мед, по-специално на био мед, с всички средства, с които разполагат, и по-специално като окажат интензивна подкрепа на късите вериги на доставка чрез програмите за развитие на селските райони и като насърчават висококачествени продукти на основата на схеми за географско обозначаване; отчита ролята на консумацията на местно произведен мед като средство за изграждането на резистентност към местните алергени; призовава Комисията да включи пчелния восък като продукт, обхванат от Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, като се има предвид нарастващият интерес от страна на потребителите и производителите, както и дългогодишното традиционна производство в някои държави членки;

68.  предлага, държавите членки да насърчават — с всички средства, с които разполагат — употребата на продукти на пчеларството, като цветен прашец, прополис или пчелното млечице, във фармацевтичната промишленост;

69.  призовава Комисията да насърчава хармонизирането на законодателството на държавите членки в областта на биологичното производство на мед, за да се преодолеят евентуалните несъответствия, които могат да попречат на европейските биологични пчелари да навлязат на пазара при еднакви правила;

70.  изисква от Комисията да гарантира, че медът и другите пчелни продукти ще се считат за „чувствителни продукти“ в текущите или бъдещите преговори за споразумения за свободна търговия, тъй като пряката конкуренция може да изложи пчеларския сектор в ЕС на твърде висок или неустойчив натиск; поради това призовава Комисията потенциално да ги изключи от обхвата на преговорите по споразумения за свободна търговия;

71.  призовава Комисията и държавите членки да разработят в сътрудничество със секторите на селското стопанство и на пчеларството система за етикетиране, която да благоприятства установяването на отговорна производствена система по отношение на пчелите;

72.  приветства продължаващата тенденция за градско пчеларство и в същото време призовава за тясно и задължително интегриране между сдруженията на пчеларите и органите, както и за въвеждането на минимални стандарти за спиране на неправомерните животновъдни практики и предотвратяване на умишленото разпространение на болести и заболявания сред пчелните популации;

o
o   o

73.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 43.
(2) https://ec.europa.eu/agriculture/honey_en
(3) Това води до намалена продуктивност, тъй като пчеларите трябва да увеличат запасите от пчели, за да произвеждат еквивалентни количества мед;
(4) „Генотипове на медоносните пчели и околната среда“ в Journal of Agricultural Research 53 (2), стр. 183—187 (2014 г.)


Банков съюз — Годишен доклад за 2017 г.
PDF 624kWORD 73k
Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно „Банков съюз — Годишен доклад за 2017 г.“ (2017/2072(INI))
P8_TA(2018)0058A8-0019/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г., озаглавена „Банков съюз — Годишен доклад за 2016 г.“(1),

—  като взе предвид обратната информация от Комисията и Европейската централна банка (ЕЦБ) относно резолюцията на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г., озаглавена „Банков съюз — Годишен доклад за 2016 г.“,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 11 октомври 2017 г. относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ), създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (COM(2017)0591),

—  като взе предвид предложенията за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (капиталовите изисквания) и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (РКИ), както и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ДКИ IV),

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г. относно изменения на рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници(2) ,

—  като взе предвид доклада на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) от 9 юли 2017 г. относно въздействията на МСФО върху финансовата стабилност,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юли 2017 г. относно Плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа,

—  като взе предвид доклада на подгрупата към Комитета по финансовите услуги на Съвета от 31 май 2017 г. относно необслужваните кредити,

—  като взе предвид насоките на Европейската централна банка към банките относно необслужваните кредити от 20 март 2017 г., както и обществената консултация относно проекта на ЕЦБ за допълнение към тези насоки от 4 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид консултационния документ на Комисията от 10 ноември 2017 г. относно законоустановените пруденциални предпазни механизми за справяне с недостатъчното обезпечение на нововъзникнали кредити, които се превръщат в необслужвани,

—  като взе предвид доклада на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) от 11 юли 2017 г. относно преструктурирането на необслужваните кредити в Европа,

—  като взе предвид извършената на 10 юли 2017 г. от Комисията обществена консултация относно разработването на вторични пазари за необслужвани кредити и необслужвани активи и относно защитата на обезпечените кредитори от неплатежоспособност на кредитополучателите,

—  като взе предвид оценката на ЕЦБ от 6 юни 2017 г., в която се определя, че Banco Popular Español S.A. е проблемна или има вероятност да стане проблемна,

—  като взе предвид изявлението на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) от 7 юни 2017 г. относно приемането на решение за преструктуриране на Banco Popular Español S.A.,

—  като взе предвид оценката на ЕЦБ от 23 юни 2017 г., в което тя определи, че Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza са проблемни или има вероятност да станат проблемни,

—  като взе предвид изявлението от 23 юни 2017 г. на ЕСП относно решението да не се предприема действие по преструктуриране по отношение на Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca,

—  като взе предвид изявлението на Комисията от 25 юни 2017 г. относно одобряването на държавната помощ за напускането на пазара от Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca съгласно италианското законодателство в областта на несъстоятелността, включващо продажбата на някои части на Intesa Sanpaolo,

—  като взе предвид изявлението на Комисията от 4 юли 2017 г. относно одобряването на държавната помощ в подкрепа на предпазна рекапитализация на Monte dei Paschi di Siena,

—  като взе предвид версията от февруари 2017 г. на насоките на ЕЦБ за целевия преглед на вътрешните модели (TRIM),

—  като взе предвид проекта от юли 2017 г. на версия на Ръководството на ЕЦБ за проверки на място и изследвания на вътрешните модели,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) от 31 май 2017 г. относно общите принципи за подкрепа на сближаването на надзорните практики във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, както и на своите три становища от 13 юли 2017 г. относно сближаването на надзорните практики в областта на управлението на инвестициите, инвестиционните посредници и вторичните пазари в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския банков орган (ЕБО) от 12 октомври 2017 г. по въпроси, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2017 г. относно укрепването на интегриран надзор за укрепването на съюза на капиталовите пазари и финансовата интеграция в променяща се среда (COM(2017)0542), както и предложенията на Комисията от 20 септември 2017 г. относно прегледа на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), включително предложението „Омнибус“ за изменение на управлението, финансирането и правомощията на европейските надзорни органи (ЕНО),

—  като взе предвид обществените консултации от 21 септември 2017 г., извършени от ЕЦБ, относно проекта на насоки за оценки на заявленията за лицензия на кредитните институции и заявленията на кредитните институции за лицензии във връзка с финансови технологии,

—  като взе предвид договореностите от ноември 2015 г. на Съвета за финансова стабилност за общ капацитет за поемане на загуби (Total Loss Absorbing Capacity — TLAC),

—  като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за възстановяване и преструктуриране на банките — ДВПБ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (Регламент за ЕМП),

—  като взе предвид предложенията на Комисията от 23 ноември 2016 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС относно капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и на инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО (COM(2016)0852) и за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014, що се отнася до капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и на инвестиционните посредници (COM(2016)0851),

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г. относно преразглеждане на рамката на Съюза за управление на кризи(3) ,

—  като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата от 19 декември 2017 г., озаглавен „Единен съвет за преструктуриране (ЕСП): започнала е работата по амбициозна задача във връзка с банковия съюз, но трябва да се положат още много усилия“,

—  като взе предвид оттеглянето на предложението на Комисията относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (COM(2014) 0043),

—  като взе предвид публикувания на 27 април 2017 г. от Комисията документ, озаглавен „Априлски пакет на процедурите по нарушения: основни решения“ (MEMO/17/1045),

—  като взе предвид индикативната таблица на риска на ЕБО, доклад № 2 на ЕОЦКП от 2017 г относно тенденциите, рисковете и слабостите, индикативната таблица на риска на ЕССР, годишния доклад на ЕССР за 2016 г., прегледа ЕССР на макропруденциалната политика в ЕС от април 2017 г.,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност,

—  като взе предвид член 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: Въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари“(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането, считано от 1 август 2013 г., на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор“)(5),

—  като взе предвид Директива 2014/49/EС на Европейския парламент и Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (Директива относно схемите за гарантиране на депозитите)

—  като взе предвид доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г. относно завършването на европейския икономически и паричен съюз,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 24 ноември 2015 г. за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите („ЕСЗД“) (COM(2015)0586),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 ноември 2015 г., озаглавено „Към завършването на банковия съюз“ (COM(2015)0587),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси (Съвет ECOFIN) от 17 юни 2016 г. относно пътна карта с оглед на приключване на изграждането на банковия съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 октомври 2017 г., озаглавено „Завършване на банковия съюз“ (COM(2017)0592),

—  като взе предвид доклад № 2 на ЕССР от май 2017 г. относно наблюдението на паралелната банкова система в ЕС,

—  като взе предвид доклада на ЕССР от март 2015 г. относно нормативното третиране на експозициите към държавни дългови инструменти,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0019/2018),

А.  като има предвид, че на неконсолидирана основа общият брой на кредитните институции в еврозоната възлизаше на 5073 в края на 2016 г., като те са намалели от 5475 в края на 2015 г. и 6768 в края на 2008 г., което прави 25% намаление за периода от 2008 до 2016 г.; като има предвид, че на консолидирана основа общият брой на кредитните институции в еврозоната възлизаше на 2290 в края на 2016 г., като те са намалели от 2904 през 2008 г. на 2379 в края на 2015 г.(6); като има предвид, че въпреки това е желателно да се включи и посочване на начина, по който делът на банките, които са „твърде големи, за да фалират“, се е променил през същия период;

Б.  като има предвид големите различия по отношение на общия брой и коефициентите на необслужваните кредити между държавите членки и като има предвид, че се наблюдават съществени различия между банките в държавите с най-високи коефициенти на необслужвани кредити; като има предвид, че размерът на необслужваните кредити възлиза на общо 1 трилиона евро според доклада на ЕССР от юли 2017 г., озаглавен „Преструктуриране на необслужваните кредити в Европа“; като има предвид, че според тримесечната индикативна таблица на риска на ЕБО основните европейски банки отчитат среднопретеглен коефициент на необслужваните кредити (необслужвани кредити, брутни обезценки, разделени на общия брой кредити) от 4,47% към 30 юни 2017 г.; като има предвид, че този коефициент показва низходяща тенденция през последните 30 месеца;

В.  като има предвид, че според неотдавнашно проучване, проведено от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), пазарът на деривати в Европейския съюз възлиза на 453 трилиона евро в условна стойност;

Г.  като има предвид, че банковият съюз трябва да бъде засилен, тъй като той е основна цел за финансовата стабилност на еврозоната и абсолютно необходим градивен елемент на един истински икономически и паричен съюз; като има предвид, че са необходими по-нататъшни усилия за завършването на банковия съюз, тъй като той остава незавършен поради липса на фискален предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) и на трети стълб, който е европейският подход за (пре)застраховане на депозитите; като има предвид, че председателят на ЕЦБ Марио Драги многократно е заявявал, че Европейската схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД) остава един от основните стълбове на банковия съюз; като има предвид, че завършеният банков съюз е от основно значение за прекъсване на обвързаността между държавите и техните банки; като има предвид, че трябва да се увеличат усилията за преминаване от рекапитализация чрез външни източници към рекапитализация чрез вътрешни източници; като има предвид, че за рисковете в някои национални банкови системи все още не са намерени задоволителни решения; като има предвид, че текущите благоприятни икономически условия представляват възможност за ускоряване на необходимите реформи за завършване на банковия съюз;

Д.  като има предвид, че надлежното изчистване на счетоводните баланси на банките след кризата беше забавено, което все още спъва икономическия растеж; като има предвид, че през последните години като цяло коефициентите на капитала и ликвидността на банките в ЕС са се подобрили, въпреки че все още съществуват банки, включително няколко големи банки, които продължават да бъдат с недостатъчен капитал; като има предвид, че рисковете за финансовата стабилност остават, но че вече са били значително намалени от началото на създаването на банковия съюз; като има предвид, че институционалната и регулаторна рамка на европейските банки беше засилена във всички отношения;

Е.  като има предвид, че участието в банковия съюз е отворено за държавите членки, които все още не са приели еврото; като има предвид, че до момента нито една държава – членка на ЕС, не е решила да участва на тази основа; като има предвид, че няколко държави членки обсъждат възможността да се присъединят към банковия съюз; като има предвид, че според различни финансови институции участието в банковия съюз носи предимства;

Ж.  като има предвид, че работата по изграждането на съюза на капиталовите пазари не следва да измества натиска от завършването на нашата работа по банковия съюз, който остава предварително условие за финансова стабилност в зависимата от банките среда в Европейския съюз;

З.  като има предвид, че основната отговорност на банките е да предоставя финанси на реалната икономика;

И.  като има предвид, че ЕЦБ се нуждае от известна гъвкавост при упражняването на своята надзорна дейност, но че вземането на широкомащабни и принципни решения трябва безусловно да бъде оставено на европейския законодател;

1.  призовава Комисията да използва регламента като законодателен инструмент при предлагането на законодателство в банковата сфера;

Надзор

2.  приема за сведение извършените от ЕЦБ оценки за 2017 г., свързани с банковия сектор, на институциите, които са „проблемни или има вероятност да станат проблемни“; отбелязва също така, че надзорните механизми и единните механизми за преструктуриране като цяло са функционирали ефективно в този контекст, и изразява съгласие с Комисията, че процедурите, водещи до решения дали дадена банка е „проблемна или има вероятност да стане проблемна“ трябва да бъдат подобрени;

3.  отбелязва предстоящите стрес тестове на ЕБО през 2018 г.; призовава ЕБО, ЕССР, ЕЦБ и Комисията да използват последователни методики, сценарии и допускания при определянето на стрес тестовете, за да се избягват във възможно най-голяма степен евентуални изкривявания на резултатите е несъответствия, каквито вече бяха наблюдавани, между резултатите от стрес тестовете и решенията за преструктуриране, взети скоро след представянето на тези резултати; подчертава обаче, че стабилността на дадена банка не може да се прецени единствено от моментна оценка на нейния балансов отчет, тъй като този аспект е гарантиран от динамични взаимодействия между банката и пазарите и върху него оказват влияние различни елементи на икономиката като цяло; освен това счита, че стрес тестовете, извършвани от ЕЦБ за допълнителни банки под неин надзор, биха могли да се възползват от повече прозрачност;

4.  подчертава значението на сътрудничеството между ЕБО като регулаторен орган и ЕНМ като надзорен орган; в този контекст насочва вниманието към разделението на функциите между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейския банков орган (ЕБО) и към разликата в географския обхват на дейностите на всяка институция; във връзка с това препоръчва да се подобри конкретната координация на инициативите, които ще бъдат предприемани от двете институции, когато е практически осъществимо, за да се гарантира съгласуваността на единната нормативна уредба, като признава, че ЕНМ следва да водеща роля по конкретни въпроси, свързани с банковия съюз, или при установяването на нормативни пропуски;

5.  приветства факта, че банковият съюз е довел до по-добър обмен на значима информация между надзорните органи и до подобряване на събирането и обмена на данни относно европейската банкова система, което по този начин се допринася например за по-добро сравнение и се дава възможност за по-цялостен надзор на трансграничните банкови групи; приветства отличната работа на съвместните надзорни екипи; отбелязва, че Комисията е определила области за подобрения по отношение на обмена на информация и сътрудничеството между банковия надзор на ЕЦБ и ЕСП, по-специално що се отнася до изключително важните въпроси за допустимостта на дадена институция за предпазна рекапитализация и за това дали тя е проблемна или има вероятност да стане проблемна; отбелязва, че настоящият меморандум за разбирателство между ЕЦБ и на ЕСП не е достатъчно всеобхватен, за да гарантира, че ЕСП разполага с цялата информация, която изисква от ЕЦБ, за да изпълнява своите задачи по бърз и ефективен начин; приканва ЕЦБ и ЕСП да се възползват от възможността, предоставена от текущите дискусии относно актуализирането на меморандум за разбирателство между тях, за да отстранят съществуващите пропуски и да подобрят ефективността на действията по преструктуриране; призовава за подобряване на практическите условия за сътрудничество и обмен на информация между надзорните органи и органите за преструктуриране, което е от изключително значение за гладкото и ефективно провеждане на действията по преструктуриране, и между всички европейски и национални органи, участващи в ранната намеса и преструктурирането; призовава ЕЦБ и ЕСП да продължат да подобряват ежедневното си сътрудничество и да укрепват работните си взаимоотношения; във връзка с това би приветствал промяна на съответния Регламент за ЕНМ, така че той да дава възможност за участие на представител на Единния съвет за преструктуриране като постоянен наблюдател на заседанията на Надзорния съвет на ЕНМ; призовава за междуинституционално споразумение между ЕЦБ и Европейската сметна палата за уточняване на условията за обмен на информация между двете институции, що се отнася до техните съответни мандати, както са определени в Договорите;

6.  отбелязва, че разпоредбата по линия на ДВПБ за предпазна рекапитализация е била приложена през 2017 г.; отбелязва, че следва да се поясни начинът за използването на проверките на качеството на активите, за да се определи дали са изпълнени условията за предпазна капитализация; подчертава, че предварителните оценки на активите трябва да се основават на солидни доказателства, включително доказателства, които показват, че банката е платежоспособна и спазва правилата на ЕС за държавната помощ; призовава Комисията, ЕНМ и ЕСП да обмислят начини за увеличаване на прозрачността при оценката на платежоспособността на кредитните институции и разглеждането на решения за преструктуриране;

7.  изразява отново своята загриженост относно високото равнище на необслужвани кредити в някои юрисдикции; приветства усилията на отделните държави членки за намаляване на равнището на необслужвани кредити; изразява съгласие с Комисията, че докато „държавите членки и самите банки носят основната отговорност за справянето с необслужваните кредити, интегрирането на усилията на национално равнище и на равнището на Европейския съюз ще гарантира въздействие върху равнището на необслужваните кредити и ще възпрепятства бъдещото натрупване на нови необслужвани кредити в балансовите отчети на банките“(7);

8.  приветства като цяло работата, извършена от различните институции и органи на ЕС, по този въпрос; все пак би приветствал наличието на по-голяма координация между техните усилия; призовава тези участници и държавите членки да изпълняват надлежно и бързо заключенията на Съвета от 11 юли 2017 г. относно плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа; очаква с нетърпение пакета от мерки за ускоряване на намаляването на необслужваните кредити, който ще бъде предложен през идните месеци; с оглед на това подкрепя решението на Комисията да проучи потенциала за хармонизиране в пруденциален аспект на равнището на ЕС на нови заеми, които стават необслужвани; призовава Комисията да предприеме законодателни и незаконодателни действия, които да насърчават предоставянето на информация на потенциалните инвеститори, създаването на специализирани дружества за управление на активи („лоши банки“) и разработването на вторични пазари за необслужвани заеми, за да се спомогне за справянето с огромния проблем с необслужваните заеми; припомня необходимостта държавите членки, когато е необходимо, да подобряват и хармонизират рамката в областта на несъстоятелността, включително чрез работа по предложението на Комисията относно ранното преструктуриране и предоставянето на втори шанс, както и с оглед на защитата на най-уязвимите длъжници, като например МСП и домакинствата;

9.  приветства намерението за ускоряване на процеса на изчистване на счетоводните баланси на банките, като същевременно подчертава, че задължението за прехвърляне на необслужвани кредити на един неликвиден и непрозрачен пазар може да доведе до неоправдани загуби на стойност в счетоводните баланси на банките; отново изразява своята загриженост относно проекта на добавка към насоките на ЕЦБ относно необслужваните кредити; подчертава, че при този процес за мониторинг и оценка в рамките на механизмите за банков надзор Европейската централна банка в никакъв случай не трябва да накърнява правомощията на европейския законодател; припомня, че общите принципи на законотворчеството в Съюза, които изискват оценки на въздействието и консултации, както и оценка на пропорционалността и субсидиарността, се отнасят и до законодателството от ниво 3;

10.  отново изразява своята загриженост във връзка с рисковете, произтичащи от държането на активи от ниво 3, включително деривати, и по-специално произтичащи от трудността на тяхното оценяване; във връзка с това приветства решението на ЕБО да включи в методиката на тестовете за устойчивост през 2018 г. специално третиране на рисковете, произтичащи от инструменти от ниво 2 и ниво 3; потвърждава отново своя призив към ЕНМ да превърне въпроса в приоритет на единния надзор за 2018 г.;

11.  припомня, че съществуват рискове, свързани с държавния дълг; отбелязва, че в някои държави членки финансовите институции са инвестирали прекалено много в облигации, емитирани от собствените им правителства, което води до прекомерна „пристрастност в полза на националните институции“, въпреки че една от основните цели на банковия съюз е прекъсване на връзката между банка, държава и риск; отбелязва, че е желателно да има повече многообразие в портфейлите на държавни ценни книжа на банките, за да се ограничат рисковете за финансовата стабилност; счита, че регулаторната рамка на ЕС относно пруденциалното третиране на държавния дълг следва да отговаря на международните стандарти; изтъква текущата работа на Базелския комитет по банков надзор (БКБН) относно риска от кредитно неизпълнение от държавата, по-специално в наскоро публикувания от Базелския комитет документ за обсъждане, озаглавен „Регулаторното третиране на експозициите към държавен дълг“; поради това очаква с голям интерес резултатите от работата на СФС по държавния дълг с цел ориентиране на бъдещите решения; подчертава изключително важната роля на държавните облигации за осигуряването на висококачествени и ликвидни активи за инвеститорите и стабилни източници на финансиране за правителствата; в този контекст отбелязва продължаващата работа на Комисията във връзка с идеята за т.нар. ценни книжа, обезпечени с държавни облигации (sovereign bond-backed securities (SBBS)), като възможен начин за оказване на принос за справяне с въпроса; припомня, че ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (SBBS), няма да представляват форма на обединяване на дълга; счита, че приносът на участниците на пазара може да спомогне да се гарантира пазарен интерес към SBBSs;

12.  подчертава, че е важно да се отстранят установените пропуски във вътрешните модели, с цел да се възстанови доверието в тях и да се постигнат еднакви условия на конкуренция между кредитните институции; във връзка с това изтъква външното проучване „What conclusions can be drawn from the EBA 2016 Market Risk Benchmarking Exercise?“ („Какви заключения може да бъдат направени от сравнителния анализ на пазарния риск, извършен от ЕБО през 2016 г.?“), възложено от Отдела на Европейския парламент за подкрепа на икономическото управление, в което наред с другото се посочва, че „ако резултатите от сравнителния анализ на ЕБО са верни и доколкото инструментите от портфейла за изпитване са представителни, вътрешните модели за пазарен риск, използвани понастоящем от европейските банки, биха нарушавали в голяма степен принципа на еднакви условия на конкуренция („Ако различните банки имат един и същ портфейл, от тях следва да се изисква да притежават еднакъв регулаторен капитал.“)“; отбелязва в този контекст одобрението от страна на Базелския комитет по банков надзор на измененията с оглед на финализирането на Базел III, както и оценката на Европейския банков орган (ЕБО) на неговото въздействие върху банковия сектор в ЕС; припомня, че споразумението не следва да води до значително повишаване на капиталовите изисквания на равнището на ЕС, нито да нарушава способността на банките да финансират реалната икономика, по-специално МСП; посреща със задоволство работата, извършена от ЕЦБ, за оценка на адекватността на вътрешните модели, включително новия наръчник на ЕЦБ за целевия преглед на вътрешните модели (TRIM), с оглед на преодоляване на различията в рисковите тегла, прилагани по отношение на рисково претеглените активи от един и същи клас на различните кредитни институции; и накрая, посреща със задоволство работата на ЕБО в рамките на извършваните от него сравнителни анализи; счита, че капиталовата позиция на банките може да бъде укрепена, наред с другото, чрез намаляване на изплащането на дивиденти и набиране на нов капитал и че укрепването на цялостното финансово положение на европейските банки следва да продължи да бъде приоритет;

13.  подчертава, че предложенията, направени от международни органи, следва да бъдат прилагани в европейското право по начин, който да отчита специфичните характеристики на европейския банков сектор;

14.  подчертава, че по-специално стандартите на БКБН не следва да бъдат прилагани едно към едно в европейското право, без да бъдат взети надлежно под внимание специфичните характеристики на европейската банкова система и принципът на пропорционалност;

15.  припомня принципа на отделяне на функцията на паричната политика и функцията на надзор на единния надзорен механизъм (ЕНМ) и счита, че спазването му е изключително важно с цел да се избегнат конфликтите на интереси; счита, че досега този принцип като цяло се спазва добре; счита, че критерият, който следва да се използва, за да се определи доколко са подходящи споделените услуги, следва да се състои в това доколко задачите, които те изпълняват, съответстват на политиката; поради това счита, че споделените услуги не са проблематични, когато засягат въпроси, които не са стратегически по отношение на политиката, но че те могат да предизвикат загриженост и да наложат въвеждането на допълнителни защитни мерки, когато случаят е различен;

16.  счита, че участието на повече служители на ЕЦБ в проверките на място може да спомогне за допълнително засилване на независимостта на банковия надзор от националните приоритети;

17.  отбелязва пакета за банкова реформа, предложен от Комисията през ноември 2016 г.; подчертава значението на ускорената процедура, която допринесе за постигането на споразумение за постепенното въвеждане на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9, както и на преходните мерки за освобождаване от ограничението за големи експозиции, що се отнася до експозициите към определени вземания от публичния сектор на държавите членки, деноминирани във валути на която и да е държава членка (Регламент (ЕС) 2017/2395), с цел регулаторният капитал на кредитните институции да бъде предпазван от ефекта на срутването; взема под внимание при все това становищата на ЕЦБ и ЕБО, съгласно които съществуването на преходни мерки не следва да води до неоправдано забавяне на прилагането на МСФО 9; подчертава, че е необходимо да се следи въздействието на МСФО 9 върху характера и отпускането на заемите от страна на банките, както и върху потенциалните проциклични ефекти, произтичащи от цикличната чувствителност на параметрите на кредитния риск; призовава ЕССР и ЕНМ да разгледат тези въпроси; приканва ЕБО и БМР да предоставят подходящи насоки в това отношение;

18.  отбелязва, че съгласно правилата за надзор институциите трябва да представят голям брой сходни доклади в различни формати пред редица институции, което означава значителна допълнителна тежест; поради това призовава за въвеждането на единна отчетна процедура, при която едно централно звено за контакт да обединява запитванията във връзка с надзора от страна на всички компетентни институции, да ги предава на поднадзорните институции и след това да предоставя събраните данни на компетентните органи; подчертава, че по този начин биха могли да бъдат предотвратени дублирането на запитванията и изискването на едни и същи данни и това би намалило значително административната тежест за банките и компетентните органи и същевременно би подобрило ефективността на надзора;

19.  отчита, че за по-малките банки може да бъде особено трудно да се справят с високите разходи за изпълнение на надзорните изисквания; счита, че в рамките на някои механизми за надзор ЕЦБ би могла при изпълнението на своите надзорни дейности да взема предвид в по-голяма степен принципа на пропорционалност; поради това подчертава неотложната необходимост от полагането на допълнителни усилия, за да се осигури, че механизмите за банков надзор за малките институции с нисък риск са по-пропорционални; подчертава, че подобряването на пропорционалността в никакъв случай не означава понижаване на надзорните стандарти, а предполага единствено облекчаване на административната тежест, например по отношение на задълженията за спазване на изискванията и оповестяване; съответно посреща със задоволство отговора на Комисията във връзка с годишния доклад относно банковия съюз за 2016 г., в който тя споделя становището на Парламента, че изискванията за отчетност следва да бъдат рационализирани, както и усилията на Комисията за въвеждане на по-висока степен на пропорционалност в рамките на надзора;

20.  припомня, че възможностите и правомощията за вземане на решения по собствена преценка, предвидени в законодателството на Съюза относно банковия надзор, трябва да бъдат хармонизирани във възможно най-голяма степен; счита, че те трябва да бъдат временни, доколкото това е възможно, и трябва да бъдат премахвани, когато вече няма нужда от тях, за да се избегне прекомерното усложняване на всекидневната работа на европейските и националните надзорни органи;

21.  подчертава, че регулаторната рамка следва да включва конкретните принципи на функциониране и да зачита специфичната функция на кооперативните и взаимоспомагателните банки, както и че надзорните органи следва да ги вземат под внимание и да ги прилагат в своите практики и подходи;

22.  припомня своята резолюция от 17 май 2017 г(8). относно финансовите технологии (FinTech); счита, че финансовите технологии (FinTech), които извършват същия вид дейности като другите участници във финансовата система, следва съответно да се ръководят от същите правила относно своето функциониране; във връзка с това призовава към финансовите технологии да се приложи подход, чрез който да се постигне правилният баланс между защитата на потребителите, поддържането на финансова стабилност и насърчаването на иновациите; отбелязва във връзка с това работата на Комисията, предложеното включване на технологичните иновации в мандатите на европейските надзорни органи и извършваната понастоящем от ЕЦБ обществена консултации относно проекта на насоки на ЕЦБ за оценяване на заявленията на банките за получаване на лицензии за финансови технологии;

23.  признава, че засилената цифровизация на всички аспекти на банковия сектор е причина тези банки да бъдат значително по-уязвими спрямо рисковете, свързани с киберсигурността; подчертава, че управлението на киберсигурността е преди всичко отговорност на самите банки; подчертава изключително важната роля на киберсигурността за банковите услуги и необходимостта от стимулиране на финансовите институции, с цел те да бъдат изключително амбициозни по отношение на защитата на данните на потребителите и обезпечаването на киберсигурността; призовава надзорните органи да следят отблизо и да извършват оценка на рисковете за киберсигурността и призовава финансовите институции в целия ЕС да бъдат изключително амбициозни по отношение на защитата на данните на потребителите и гарантирането на киберсигурността; посреща със задоволство инициативата на ЕЦБ да задължи поднадзорните банки да докладват, когато се окажат обект на значителни кибератаки, чрез услугата за уведомяване в реално време и посреща със задоволство също така проверките на място на ЕНМ за надзор на киберсигурността; призовава ЕНМ да активизира усилията си и официално да превърне киберсигурността в един от водещите си приоритети;

24.  приветства усилията, полагани от ЕБО, Европейския орган за ценни книжа и пазари и ЕНМ, за насърчаване на сближаването на надзорните практики в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС с оглед на ограничаването на възникването на рискове, свързани с регулаторния и надзорния арбитраж; счита, че всеки модел за сътрудничество в областта на надзора, разработен между ЕС и Обединеното кралство, следва да зачита финансовата стабилност на ЕС и неговия регулаторен и надзорен режим, както и неговите стандарти в тази област и тяхното прилагане; припомня значението на готовността за действия при непредвидени ситуации и подходящото им планиране от страна на банките с оглед на смекчаването на отрицателното въздействие на излизането на Обединеното кралство от ЕС; изразява загриженост във връзка с това, че е възможно някои банки, предимно по-малки банки, да са изостанали в подготовката си за излизането на Обединеното кралство от ЕС, и ги призовава да активизират своите усилия; припомня, че процедурата за получаване на банков лиценз и на одобрение на вътрешните модели отнема няколко години и че това следва да се вземе предвид;

25.  приема за сведение предложенията относно прегледа на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), включително предложението „Омнибус“ за изменение на управлението, финансирането и правомощията на европейските надзорни органи (ЕНО);

26.  изразява загриженост във връзка с промените, разкриващи тенденция, при която банковите групи използват все по-сложни структури и субекти, които извършват до голяма степен същите дейности като банките, без да подлежат на банков надзор; във връзка с това изтъква предложението на Комисията относно инвестиционните посредници, което следва да допринесе за установяване на еднакви условия на конкуренция между инвестиционните посредници и кредитните институции и за отстраняване на пропуските, които биха предоставили възможност за използване на големи инвестиционни посредници с цел избягване на банковите регулаторни изисквания;

27.  изразява загриженост във връзка с разпространението в ЕС на банкирането в сянка; взема под внимание доклада за 2017 г. относно наблюдението на банкирането в сянка в ЕС, изготвен от ЕССР, в който се подчертават някои рискове и слабости, които трябва да бъдат наблюдавани в рамките на системата за банкиране в сянка в ЕС; поради това призовава за координирани действия за справяне с тези рискове с цел гарантиране на лоялна конкуренция и финансова стабилност; отчита обаче, че след възникването на финансовата криза бяха въведени политики за справяне с рисковете от финансова нестабилност, произтичащи от банкирането в сянка; насърчава органите да продължат да следят внимателно възникващите рискове за финансовата стабилност и да предприемат мерки по отношение на тях, както и да придружават всички действия за регулиране на банковия сектор с подходящо регулиране на сектора на банкирането в сянка; изразява съжаление, че Комисията не е засегнала този въпрос в отговорите си във връзка с миналогодишния доклад(9);

28.  счита, че въпреки че е желателно да се въведат подобрения, особено от гледна точка на комуникацията и прозрачността, банковият съюз продължава да бъде положителна промяна от съществено значение за държавите членки от еврозоната; припомня, че всички държави членки могат да участват в банковия съюз; насърчава всички държави членки, които са извън еврозоната, да предприемат всички необходими стъпки, за да се присъединят към банковия съюз с оглед на неговото постепенно привеждане в съответствие с целия вътрешен пазар;

29.  приветства напредъка в предоставянето на възможност за делегиране на определени правомощия в областта на решенията относно надеждността и пригодността, постигнат чрез решението на ЕЦБ от юни 2017 г.; отново заявява, че според неговата преценка е необходимо да се въведе промяна в разпоредбите с цел увеличаване и улесняване на делегирането от Надзорния съвет на съответните служители на правомощия за вземане на решения по някои рутинни въпроси; отново изразява положителното си отношение към такава промяна, която би допринесла за постигането на по-голяма ефикасност и ефективност на банковия надзор, упражняван от ЕЦБ; призовава ЕЦБ да уточни задачите за делегиране на правомощия за вземане на решения;

Преструктуриране

30.  приветства първото прилагане на новия режим на преструктуриране през 2017 г.; взема под внимание големия брой съдебни жалби, подадени пред Общия съд на Европейския съюз, във връзка с това производство; приканва Комисията да оцени дали и в кои случаи това би могло да застраши ефективността на новия режим на преструктуриране и да доведе до това нормативната уредба за преструктурирането да се окаже неприложима; приканва Комисията и Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) съвместно да публикуват повдигнатите в съдебните жалби въпроси, които са повод за най-силни критики; счита, че производствата от 2017 г., свързани с банковия сектор, повдигат въпроси във връзка с прозрачността и комуникацията, и отправя призив за повече прозрачност в бъдещите решения за преструктуриране, включително предоставяне на достъп на Европейския парламент, при ясни и подходящи условия, до основни документи, на които се базират решенията за преструктуриране, например доклади за оценка от независими оценители, с цел предварително да се получи по-добра представа за режима на преструктуриране; призовава съзаконодателите да извлекат поуки от производствата от 2017 г., свързани с банковия сектор, и да ги използват при вземането на съвместни решения във връзка с предложенията на Комисията относно общия капацитет за поемане на загуби/минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения и инструмента за мораториум;

31.  изразява загриженост във връзка с несъответствието между правилата за държавна помощ и законодателството на Съюза, свързано със способността на схемите за гарантиране на депозитите да участват в преструктурирането, както е предвидено в Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите — загриженост, която той вече беше изразил в предишния си доклад(10); призовава Комисията да преразгледа своето тълкуване на правилата за държавна помощ с оглед на член 11, параграфи 3 и 6 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите, с цел да се гарантира, че превантивните и алтернативните мерки, предвидени от европейския законодател, могат действително да се прилагат; счита, че в производствата от 2017 г., свързани с банковия сектор, беше потвърдено, тъй както се посочва в Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, че държавите членки могат да продължават да прилагат обичайното производство по несъстоятелност, което при определени условия може да се придружава от „помощ за ликвидация“; счита, че една от причините за съществуването на възможности за арбитраж, която се открои при последните производства, свързани с преструктуриране, е несъответствието между правилата за държавна помощ, прилагани, от една страна, съгласно настоящия режим за преструктуриране и, от друга страна, съгласно националното право в областта на несъстоятелността; поради това призовава Комисията да извърши преглед на нормативните уредби относно несъстоятелността на банките в Съюза, в т.ч. съобщението от 2013 г. относно банковия сектор, с цел извличане на поуки от производствата от 2017 г., свързани с банковия сектор;

32.  припомня, че целите на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките включваха осигуряване на непрекъснатост на важните функции, избягване на неблагоприятните последици за финансовата стабилност, защита на публичните средства чрез свеждане до минимум на зависимостта от извънредна публична финансова подкрепа за институции в несъстоятелност, както и защита на гарантираните суми на вложителите, инвеститорите и средствата и активите на клиентите; припомня, че мерките за извънредна публична финансова подкрепа могат да се използват единствено за коригиране на „сериозни смущения в икономиката“ и за „запазване на финансовата стабилност“, както и че те „не се използват за компенсиране на загуби, които институцията е понесла или е вероятно да понесе в близко бъдеще“; счита, че извънредната публична финансова подкрепа следва също така по целесъобразност да се придружава от коригиращи действия; призовава Комисията да извърши възможно най-скоро прегледа, посочен в последната алинея на член 32, параграф 4 от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, който трябваше да се извърши още през 2015 г.; подчертава, че предпазната рекапитализация представлява инструмент за управление на банкови кризи;

33.  призовава Комисията ежегодно да преразглежда дали продължават да се изпълняват изискванията за прилагането на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС по отношение на възможностите за предоставяне на държавна помощ във финансовия сектор;

34.  призовава Комисията да оцени дали от началото на кризата банковият сектор се е възползвал от скрити субсидии и държавна помощ посредством предоставяне на нетрадиционна подкрепа за ликвидността;

35.  приветства отдаването от страна на ЕСП на приоритетно значение на подобряването на възможността за преструктуриране на кредитните институции, както и постигнатия напредък по отношение на определянето на обвързващи цели по отношение на специфичните цели на консолидирано равнище във връзка с минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения; подчертава значението на функциониращите и надеждни планове за преструктуриране и в този контекст отбелязва проблемите, които стратегиите, характеризиращи се с „една входна точка“, биха могли да създадат за финансовата стабилност на приемащите държави, ако не са проектирани по подходящ начин; подчертава необходимостта от ефективен режим за справяне с нарушенията на това изискване, както и че минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения следва да взема предвид бизнес моделите на институциите с оглед да се осигури възможността за преструктуриране на тези институции; призовава ЕСП да предостави изчерпателен списък на пречките пред възможността за преструктуриране, които се срещат в националното или европейското законодателство; подчертава, че преразглеждането на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките в никакъв случай не следва да води до стандарти, които са по-ниски от международно съгласуваните стандарти;

36.  приветства постигнатото споразумение относно допълнителната хармонизация на реда на необезпечените дългови инструменти чрез Директива (ЕС) 2017/2399; призовава за бързо прилагане от държавите членки, така че банките да могат да емитират дългове в новата категория, свързана с несъстоятелността, и по този начин да изградят необходимите резерви; отново заявява позицията си, изразена в предишния доклад(11), а именно че инструментите с възможност за споделяне на загуби следва да се продават на подходящи инвеститори, които могат да поемат евентуални загуби, без да се застрашава тяхното собствено финансово състояние; поради това отправя препоръка, че органите за преструктуриране следва да наблюдават степента, в която инструментите, допускащи споделяне на загуби, се притежават от непрофесионални инвеститори, както и че ЕБО следва ежегодно да оповестява тези суми, както и по целесъобразност да отправя предупреждения и да дава препоръки за коригиращи действия;

37.  изтъква текущите законодателни предложения за интегриране на общия капацитет за поемане на загуби в правото на Съюза с цел намаляване на рисковете в европейския банков сектор;

38.  припомня, че същността на междуправителственото споразумение относно Единния фонд за преструктуриране трябва в крайна сметка да бъде включен в нормативната уредба на Съюза; припомня, че наличието на фискален предпазен механизъм е от ключово значение за осигуряването на надеждна и ефикасна рамка за преструктуриране и за способността за справяне със системни кризи в рамките на банковия съюз, както и за избягването на прибягване до финансираните с публични средства спасявания на банки; отбелязва предложението на Комисията да превърне Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен фонд, който ще включва функцията на фискален предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране;

39.  приветства работата, извършвана от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) с оглед на изграждането на неговия капацитет за преструктуриране на банките на равнището на Съюза; отбелязва при все това, че понастоящем планирането на преструктурирането е все още в процес на развитие; отбелязва също така значителния недостиг на персонал в ЕСП; призовава ЕСП да положи повече усилия за наемане на персонал и призовава националните органи да предоставят командировани експерти на разположение на ЕСП; във връзка с това припомня необходимостта в рамките на ЕСП да се постигне подходящ баланс между служителите на централно ниво и служителите от националните органи за преструктуриране, както и необходимостта от ясно разделение на труда между ЕСП и националните органи за преструктуриране; във връзка с това посреща със задоволство стъпките, предприети от ЕСП, с оглед на разпределянето на ролите и задачите в рамките на Единния механизъм за преструктуриране; посочва, че в допълнение към банките, които са под прекия надзор на ЕЦБ, ЕСП също така носи пряка отговорност за значимите трансгранични институции; призовава държавите членки, компетентните национални органи и ЕЦБ да действат по начин, който би ограничил във възможно най-голяма степен допълнителната тежест и сложността за ЕСП, произтичащи от различието в обхвата;

40.  призовава предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране да бъдат изчислявани по прозрачен начин чрез предоставяне на информация относно методологията за изчисляване и посредством усилия за хармонизиране на информацията относно резултатите от изчисленията;

41.  изразява загриженост относно влиянието, което решенията за преструктуриране могат да окажат върху структурата на банковата система; призовава Комисията да следи отблизо този въпрос, да предприема последващи действия относно взетите решения и редовно да уведомява Европейския парламент за своите констатации;

Застраховане на депозитите

42.  приветства решението на ЕБО да публикува ежегодно данни, получавани от него в съответствие с член 10, параграф 10 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите; предлага да се подобри представянето на данните, за да се предостави възможност за пряко сравнение на целесъобразността на финансирането във всички схеми за гарантиране на депозитите; отбелязва при все това, че са необходими няколко схеми за гарантиране на депозитите, за да се ускори натрупването на налични финансови средства с оглед на постигането на техните целеви равнища в срок до 3 юли 2024 г.;

43.  приканва ЕБО да разшири обхвата на своя анализ, като включи в него, наред с други аспекти, алтернативните механизми за финансиране, въведени от държавите членки в съответствие с член 10, параграф 9 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите, както и да публикува този анализ заедно с информацията, получавана съгласно член 10, параграф 10 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите;

44.  насочва вниманието към големия брой варианти и възможности за преценка в рамките на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите; счита, че е необходимо правилата, приложими за схемите за гарантиране на депозитите, да се хармонизират допълнително, с цел да се създадат еднакви условия на конкуренция в рамките на банковия съюз;

45.  припомня, че защитата на депозитите е въпрос от общ интерес за всички граждани на ЕС и че банковият съюз ще остане незавършен, ако не се добави трети стълб; в момента обсъжда на равнище комисии предложението за европейска схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД); във връзка с това взема под внимание съобщението на Комисията от 11 октомври 2017 г.:

46.  отбелязва, че се водят разисквания относно подходящото правно основание за създаването на европейски фонд за застраховане на депозитите;

o
o   o

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ЕБО, ЕЦБ, ЕСП, националните парламенти и компетентните органи съгласно посоченото в член 4, параграф 1, точка 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0041.
(2) ОВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5
(3) ОВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17
(4) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 24.
(5) ОВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1.
(6) Европейска централна банка, Доклад относно финансовите структури, октомври 2017 г., стр. 23 — 24.
(7) Съобщение на Комисията относно завършването на банковия съюз, 11 октомври 2017 г., (COM(2017)0592), стр. 15.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0211.
(9) Резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. относно „Банков съюз — Годишен доклад за 2016 г.“, параграф 9.
(10) Резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. относно „Банков съюз — Годишен доклад за 2016 г.“, параграф 38.
(11) Резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. относно „Банков съюз — Годишен доклад за 2016 г.“, параграф 48.


Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите — борба с финансирането на тероризма
PDF 606kWORD 63k
Препоръка на Европейския парламент от 1 март 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник—председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прекъсване на източниците на доходи за джихадистите – борба с финансирането на тероризма (2017/2203(INI))
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма от 1999 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно положението в Северен Ирак/Мосул(1) и своята резолюция от 30 април 2015 г. относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш(2),

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96(3),

—  като взе предвид Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма и резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) и 2368 (2017) на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията(4),

—  като взе предвид предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450),

—  като взе предвид Декларацията от Манама за противодействие на финансирането на тероризма от 9 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид най-добрите практики на Специалната група за финансови действия (FATF) в областта на целенасочените финансови санкции във връзка с тероризма и финансирането на тероризма,

—  като взе предвид изявлението на FATF от 24 октомври 2014 г. относно противодействието на финансирането на „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ) и доклада на FATF от февруари 2015 г. относно финансирането на ИДИЛ,

—  като взе предвид Единадесетия доклад относно състоянието на Съюза на сигурност, публикуван от Комисията на 18 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид „Допълнението към Меморандума от Алжир относно добрите практики в предотвратяването и отказването на облагите от отвличания за откуп от страна на терористи“ на Глобалния форум за борба с тероризма от септември 2015 г.,

—  като взе предвид Декларацията от срещата на Г-7 в Таормина относно борбата с тероризма и свързания с насилие екстремизъм от 26 май 2017 г.,

—  като взе предвид новосъздадената специална комисия относно тероризма,

—  като взе предвид член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно защитата на личните данни,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/827 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия(5),

—  като взе предвид Плана за действие на Комисията от февруари 2016 г. за засилване на борбата с финансирането на тероризма,

—  като взе предвид Доклада на Европол за тенденциите и състоянието на тероризма в ЕС за 2017 г. (TE-SAT),

—  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 26 юни 2017 г. относно оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които засягат вътрешния пазар и са свързани с презгранични дейности (COM(2017)0340),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета(6),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(7),

—  като взе предвид предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2017 г. относно вноса на движими културни ценности (COM(2017)0375),

—  като взе предвид Деветия доклад относно състоянието на Съюза на сигурност, публикуван от Комисията на 27 юли 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 октомври 2017 г. до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета, озаглавено „Единадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност“ (COM(2017)0608),

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0035/2018),

А.  като има предвид, че един от съществените елементи на борбата с тероризма е задушаването на източниците на финансирането му, включително тези, представляващи скрити системи за измами и отклонение от данъчно облагане, изпиране на пари и данъчни убежища;

Б.  като има предвид, че известна част от финансирането може да идва от европейски държави с цел използване на друго място от терористичните организации, а друга част от финансирането идва от държави извън Европа с цел финансиране на радикализацията и на действителни терористични актове; като има предвид, че вътрешните и външните измерения на борбата срещу тероризма са взаимосвързани; като има предвид, че прекъсването на източниците на финансиране на тероризма следва да бъде част от по-широка стратегия на ЕС, в която са интегрирани както външните, така и вътрешните измерения на сигурността;

В.  като има предвид, че съвременните комуникационни мрежи и по-специално колективното финансиране се оказаха евтин и ефективен начин за набиране на средства за финансиране на терористични дейности или управление на джихадистката мрежа; като има предвид, че терористичните групи могат да събират допълнителни средства за своите дейности, като използват фишинг атаки и кражба на самоличност или закупуване на данни от откраднати кредитни карти в онлайн форуми;

Г.  като има предвид, че това финансиране може да се използва по три начина: за терористични нападения, за които са необходими много средства; за терористични нападения, чиито резултати са също толкова жестоки, но за които са необходими по-малко средства; както и за финансиране на пропаганда, която може да вдъхнови нападения на „вълци единаци“, за които може да се изисква много малко предварително планиране или пари; като има предвид, че реагирането трябва да бъде ефикасно във всички тези случаи;

Д.  като има предвид, че финансиране от законни източници може да бъде отклонено от получателя за трети страни – отделни лица, групи, дружества или организации, свързани с терористични дейности;

Е.  като има предвид, че тъй като тероризмът е глобално престъпление, ефикасната реакция също трябва да бъде глобална и цялостна, като координацията между финансовите институции, правоприлагащите агенции и съдебните органи и обменът на относима информация относно физически и юридически лица и съмнителни дейности са жизнено необходими, като се има предвид, че защитата на личните данни и зачитането на неприкосновеността на личния живот са важни основни права;

Ж.  като има предвид, че в резултат от изтичането на данни през последните години осведомеността относно връзките между изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане, от една страна, и организираната престъпност и финансирането на тероризма, от друга страна, нарасна значително, и като има предвид ,че тези въпроси се превърнаха във важна тема на обсъждане в международната политика; като има предвид, както беше признато от Комисията, че в неотдавнашни публикации на медиите е установена също и връзка между широкомащабни измами с ДДС и акцизи и организираната престъпност, в т.ч. тероризма(8);

З.  като има предвид, че юрисдикциите на почти всички държави членки инкриминират финансирането на тероризма като отделно престъпление;

И.  като има предвид, че финансовите данни са важен инструмент за събиране на разузнавателни данни, за да се анализират терористичните мрежи и как по-добре да се пресече тяхната дейност; като има предвид, че продължава да е налице необходимост от адекватно прилагане на законодателството за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма; като има предвид, че са необходими всеобхватни и превантивни стратегии, базиращи се на обмена на основна информация и подобрено сътрудничество между звената за финансово разузнаване, разузнавателните агенции и правоприлагащите служби, ангажирани в борбата с финансирането на тероризма; като има предвид, че тази информация следва да обхваща променящите се тенденции в областта на международните финанси като битмап, SWIFT кодове, криптовалута и съответстващите им регулаторни механизми; като има предвид, че борбата с финансирането на тероризма на световно равнище трябва да включва глобални стандарти за прозрачност по отношение на крайните действителни собственици на корпоративни образувания, доверителни фондове и други подобни структури, така че да се освети финансовата непрозрачност, която улеснява изпирането на приходи от престъпна дейност и финансирането на терористични организации и участници;

Й.  като има предвид, че е необходима формализирана европейска платформа в рамките на съществуващите структури, каквато до този момент съществува в неформален вид, за да бъде централизирано събирането на информация, понастоящем разпръснато в 28-те държави членки, и чрез която държавите членки да могат да предоставят информация относно степента на тяхната ангажираност и напредъка в борбата с финансирането на тероризма; като има предвид, че този обмен на информация следва да бъде проактивен;

К.  като има предвид, че редица международни организации с нестопанска цел, благотворителни организации, други фондации, мрежи и частни донори, които имат или твърдят, че имат социални или културни цели, поставиха основите за финансовия капацитет на ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други джихадистки организации и служат за прикритие на неправомерни практики; като има предвид, че поради това наблюдението и събирането на разузнавателни данни за тези организации, техните източници на финансиране, техните дейности и връзките им с участници в ЕС, които често са обширни, е жизненоважно; като има предвид, че тяхната подкрепа за експанзията на джихадисткия радикализъм в Африка, Близкия изток, Азия и Европа следва да бъде блокирана; като има предвид, че тази експанзия на границите на ЕС и в нашите съседни и партньорски държави е особено тревожна; като има предвид, че пълното прилагане на препоръките на FATF в тези области от страна на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави членки е от решаващо значение за борбата със световния тероризъм;

Л.  като има предвид, че световната мрежа за набиране на средства на Ал-Кайда се основава на дарения за благотворителни организации и НПО, които осъществяват връзка с донорите чрез социални медии и интернет форуми; като има предвид, че сметките се използват и за да се искат от поддръжниците дарения в полза на каузата на джихад; като има предвид, че през последните години терористичните организации разработиха няколко приложения за смартфони с цел максимално увеличаване на контактите и насърчаване на даренията от поддръжници, повечето от които се намират в държави от Персийския залив;

М.  като има предвид, че микродържавите и държавите с незадоволителни резултати в прилагането на принципите на правовата държава са особено уязвими и изложени на риск да се превърнат в „горещи точки“ за финансирането на тероризма;

Н.  като има предвид, че разузнавателните данни сочат, че институции и физически лица в Персийския залив предоставят финансова и логистична подкрепа за ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други радикални групи; като има предвид, че без това финансиране много от тези терористични групи не биха могли да се самоиздържат;

О.  като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда са станали финансово независими; като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда се опитват да насочат парите си в Сирия и Ирак чрез износ на петрол и инвестиции в предприятия, включително чрез парични и професионални куриерски услуги, незаконно прехвърляне на средства и парични и професионални услуги; като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда изпират приходите от своите престъпни дейности чрез купуване на предприятия и активи от всякакъв вид; като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда изпират и приходите от откраднати антики и контрабанда на произведения на изкуството и артефакти, като ги продават в чужбина, включително на пазари на държавите членки; като има предвид, че незаконната търговия със стоки, огнестрелни оръжия, петрол, наркотици, цигари и предмети на културата, наред с другото, както и трафикът на човешки същества, робството, експлоатацията на деца, рекетът и изнудването се превърнаха в начин за финансиране на терористичните групи; като има предвид, че засилващите се връзки между организираната престъпност и терористичните групи представляват все по-голяма заплаха за сигурността на Съюза; като има предвид, че тези източници биха могли да дадат възможност на ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда да продължат да финансират бъдещи престъпни деяния след териториалното си разпадане в Сирия и Ирак;

П.  като има предвид, че е въведена международна забрана за плащане на откуп по силата на редица международни ангажименти, подкрепени от резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и националните закони; като има предвид, че на практика забраната на ООН не се ползва с подкрепата на някои ключови страни по споразуменията, които дават приоритет на непосредственото запазване на човешкия живот пред ангажиментите си за борба с тероризма и по този начин позволяват финансирането на терористични организации;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП):

   а) призовава държавите членки и Комисията да считат прекъсването на източниците на финансиране на терористичните мрежи за ключов приоритет, тъй като то е ефективен инструмент за ограничаване на ефективността на тези мрежи; счита, че превантивните стратегии, базиращи се на споделянето на добри практики и обмена на съмнителна и относима информация между разузнавателните служби, е от съществено значение в борбата с финансирането на тероризма и в по-общ план с терористичните нападения; поради това призовава разузнавателните служби на държавите членки да подобрят координацията и сътрудничеството чрез установяване на стабилна Европейска платформа за разузнаване за борба срещу тероризма в рамките на съществуващите структури (например Европол), така че да се избегне създаването на още една агенция, с фокус върху проактивния обмен на информация относно финансовата подкрепа за терористични мрежи; счита, че такава платформа би създала обща база данни за данни относно физически и юридически лица и съмнителни операции; подчертава, че данните с висока стойност, събрани от всяка национална агенция по сигурността, следва бързо да бъдат предавани веднага след записването им в централната система, която следва да може да включва информация за граждани на държави извън ЕС, като се обръща особено внимание на евентуалното отражение върху основните права, и по-специално правото на защита на личните данни и на принципа на ограничаване в рамките на целта; подчертава, че съответната информация трябва да включва, наред с останалото, списък на банки, финансови институции и търговски дружества, както европейски, така и извън Европа, както и списък на трети държави, при които се наблюдават недостатъци в борбата с финансирането на тероризма; призовава Комисията възможно най-бързо да изготви такъв списък въз основа на собствени критерии и анализ в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849; отново заявява, че от лицата, извършващи, организиращи или подпомагащи терористични актове пряко или непряко, трябва да се търси отговорност за действията им;
   б) призовава европейските държави – както държавите – членки на ЕС, така и трети държави – да предоставят финансиране за програми за насърчаване на споделянето на най-добри практики между своите разузнавателни агенции, включително относно разследването и анализа на методите на терористите и терористичните организации за набиране и прехвърляне на финансиране на тероризма; препоръчва въвеждането на тримесечни оценки на обществената заплаха, в които се комбинират разузнавателни данни и информация, събрана от Европол и Центъра на ЕС за анализ на информация (INTCEN); призовава държавите членки да гарантират достатъчно финансиране и човешки ресурси за разузнавателните агенции;
   в) подчертава, както беше заявено от Специалната група за финансови действия (FATF), която разработи стратегия за борба с финансирането на тероризма, че е изключително важно да се подобри и ускори споделянето на информация между звената за финансово разузнаване, между звената за финансово разузнаване, силите за сигурност и правоприлагащите и разузнавателните служби в рамките на техните собствени юрисдикции, между юрисдикции и в частния сектор, особено банковия;
   г) приветства ангажирането на Съвета за сътрудничество в Персийския залив с FATF; призовава Комисията и ЕСВД активно да насърчават партньорите на ЕС, особено Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави членки, да изпълняват изцяло препоръките на FATF за преодоляване на слабостите в областта на борбата с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, както и да предлагат техническа помощ за постигане на напредък в тези области;
   д) призовава ЗП/ВП да подкрепи усилията на FATF и да даде приоритет на борбата с финансирането на тероризма, по-специално чрез идентифициране на държавите — членки на ООН, които имат стратегически слабости в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и работа с тях;
   е) призовава за укрепване на сътрудничеството между Европол и ключовите стратегически партньори на ЕС, които играят основна роля в борбата срещу тероризма по света; счита, че по-тясното сътрудничество би дало възможност за по-ефективно предотвратяване, разкриване и реагиране на финансовите центрове на тероризма; призовава държавите членки да се възползват по-добре от неформалната мрежа на европейските звена за финансова информация (FIU.net), въз основа на работата, извършена от Европол, като прилагат Петата директива относно борбата с изпирането на пари и като приемат регулаторни мерки за преодоляване на другите проблеми, произтичащи от разликите в статута и правомощията на звената за финансово разузнаване, по-специално с цел улесняване на координацията и обмена на информация както между самите звена за финансово разузнаване, така и между звената за финансово разузнаване и правоприлагащите органи, за целите на споделяне на съответната информация с Европейската платформа за разузнаване за борба срещу тероризма;
   ж) припомня, че засиленият политически диалог, увеличената финансова помощ и оказването на подкрепа за изграждането на капацитет за борба с тероризма на партньорите на ЕС, които са на предната линия в борбата срещу тероризма, са от първостепенно значение;
   з) призовава държавите — членки на ЕС да засилят наблюдението на съмнителни организации, занимаващи се с дейности като незаконна търговия, контрабанда, фалшифициране и измами, чрез сформиране на съвместни екипи за разследване с Европол, като улесняват достъпа на силите за сигурност до съмнителни трансакции, като вземат предвид принципа на пропорционалност и правото на неприкосновеност на личния живот; призовава държавите членки да предоставят повече обучение и да засилят специализацията на разследващите с оглед постигането на посочената цел; призовава Комисията да подкрепи и да предостави подходящо финансиране за разработването на програми за обучение за правоприлагащите и съдебните органи в държавите членки;
   и) призовава държавите членки и Комисията да представят годишен доклад относно постигнатия напредък и предприетите мерки в областта на борбата с финансирането на тероризма, и по-специално на положените усилия за възпрепятстване на финансирането на ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда; припомня, че някои държави членки са инвестирали повече от други в целенасочени усилия срещу финансирането на тероризма, и затова най-добрият отговор следва да бъде да се увеличи споделянето на информация, по-специално по отношение на ефективността на мерките, които вече са въведени;
   й) приветства предложението на Комисията за създаване на регистри на банковите сметки и за улесняване на достъпа до тях на звената за финансово разузнаване и на други компетентни органи, които се борят срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; отбелязва, че Комисията скоро ще предложи инициатива за разширяване достъпа на правоприлагащите органи до тези регистри; подчертава необходимостта от спазване на правилата за полицейско и съдебно сътрудничество при обмена на информация за банкови сметки, особено в контекста на наказателни производства; в този контекст призовава държавите членки, които все още не са транспонирали Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси, да направят това възможно най-скоро;
   к) призовава държавите членки да приемат необходимите законодателни мерки, така че банките да могат да наблюдават отблизо предплатените дебитни карти, за да се гарантира, че те могат да бъдат презареждани единствено чрез банкови преводи и сметки, чийто титуляр може да бъде идентифициран; подчертава значението на създаването на верига, която дава възможност на разузнавателните служби да установят кога за дадена трансакция е налице сериозен риск да бъде използвана за терористично или друго тежко престъпление; призовава освен това държавите членки да приемат необходимите разпоредби, за да улеснят напълно откриването на банкова сметка за всички лица на тяхна територия;
   л) подчертава необходимостта от премахването на всички видове данъчни убежища, които улесняват изпирането на пари, избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, които могат да играят роля във финансирането на терористичните мрежи; във връзка с това призовава държавите членки да се борят с отклонението от данъчно облагане и настоятелно призовава Комисията да предложи и приложи мерки за стриктно наблюдение на финансовите потоци и данъчните убежища;
   м) отбелязва успешното сътрудничество със САЩ и други партньори и ползата от информацията, получена по силата на споразумението между ЕС и САЩ за споделяне на информация от Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (TFTP) на САЩ; призовава Комисията да предложи създаването на собствена европейска система в тази област, която да допълни действащата рамка и да допринесе за преодоляване на настоящите пропуски, особено по отношение на единната зона за плащания в евро (SEPA), като гарантира постигането на баланс между сигурността и индивидуалните свободи; припомня, че по отношение на вътрешноевропейската система ще се прилагат европейските стандарти за защита на данните;
   н) призовава ЗП/ВП и държавите членки, в сътрудничество с координатора на ЕС за борба срещу тероризма, да съставят списък на лица и дружества, функциониращи в рамките на непрозрачни режими и с голям брой съмнителни финансови операции, за които са налице доказателства, че компетентните органи не са предприели необходимите действия, особено ако въпросните лица и дружества са свързани с джихадисткия радикализъм; призовава ЗП/ВП и държавите членки да вземат предвид участието на дадена държава във финансирането на тероризма при отношенията си с тази държава;
   о) призовава Съвета на Европейския съюз да засили прилагането на целенасочени санкции и други ограничителни мерки срещу всички лица и дружества, които по някакъв начин предоставят икономически ресурси на ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда или други джихадистки групировки; призовава за замразяване на паричните средства и други финансови активи или икономически ресурси на тези лица, групи, предприятия и образувания (включително средства от имущество, притежавано или контролирано пряко или непряко от тях или от лица, действащи от тяхно име или по тяхно указание); приветства създаването на комитет към Съвета за сигурност на ООН, отговарящ за контрола на прилагането на санкции; отбелязва, че всички държави членки са задължени по силата на Резолюция 2253 (2015) на Съвета за сигурност на ООН да предприемат бързи действия за блокирането на средства и финансови активи на ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания; призовава ЗП/ВП да подкрепи призива на Съвета за сигурност на ООН към държавите – членки на ООН да предприемат енергични и решителни стъпки за прекъсване на потока от финансови средства и други финансови активи и икономически ресурси за лицата и организациите, които са включени в списъка на санкциите срещу ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда;
   п) призовава държавите — членки на ЕС да установят система за контрол и клиринг, която да гарантира, че местата за поклонение и образование, институциите, центровете, благотворителните организации, културните сдружения и подобни организации, когато е налице основателно подозрение за връзки с терористични групи, предоставят подробна информация относно източниците си на финансиране и начина, по който получените средства се разпределят, както в рамките на ЕС, така и извън него, и призовава всички трансакции, осъществени от лицата, изпращащи средствата, да бъдат регистрирани в централизирана база данни, установена с всички подходящи гаранции; изисква да бъде въведен задължителен предварителен контрол на произхода на парите и на предназначението им, когато става въпрос за благотворителни организации, когато са налице основателни причини за подозрение за връзки с тероризма, така че да се попречи на насочването на средствата за терористични цели поради недобросъвестност или небрежност; настоятелно призовава всички мерки да се осъществят като част от специални програми за борба с ислямофобията с цел да се предотврати увеличаването на престъпленията от омраза, нападенията срещу мюсюлмани или всякакви расистки и ксенофобски нападения, мотивирани от религия или етнос;
   р) призовава държавите членки да установят по-строг надзор и да регламентират традиционните начини за парични преводи (като системата „hawalа“ или китайската система „fei ch’ien“), или неформалните системи за парични преводи, а именно чрез текущата процедура за приемане на Регламент относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него (2016/0413(COD), като наложат задължение за лицата, извършващи трансакциите, да декларират пред компетентните органи всяка значителна трансакция, осъществена чрез използване на тези системи, и като подчертават при комуникацията си с групи, засегнати от тези мерки, че целта не е санкциониране на традиционните неформални преводи, а на трафика, свързан с организираната престъпност, тероризма или приходите от промишленост/търговия от мръсни пари; във връзка с това призовава:
   i) да се изисква всички посредници и/или лица, които участват в посочените дейности (контрольори или брокери, дистрибутори и комисионери, координатори, събиращи или изпращащи), да се регистрират в компетентния национален орган;
   ii) всички операции да се декларират и документират по начин, който улеснява предаването на информация при поискване;
   iii) да се установят и налагат разубеждаващи санкции за посредниците и/или други лица, които участват в недекларирани дейности;
   с) призовава Комисията да предложи законодателство, каквото е необходимо за по-добро контролиране на всички електронни финансови трансакции и дружества, издаващи електронни пари, включително посредниците, за да се предотврати превеждането на средства на потребители, които не са напълно идентифицирани, като например ползватели на публични мрежи или анонимни браузъри; в този смисъл подчертава, че обменът на криптовалута за реални пари или обратно трябва да се извършва задължително посредством банкова сметка, която може да бъде идентифицирана; призовава Комисията да извърши оценка на последиците за финансирането на тероризма от дейности, свързани с онлайн игри, виртуални валути, криптовалути, технологии за блоквериги и финансови технологии; призовава също така Комисията да обмисли възможни мерки, включително законодателство, за създаване на регулаторна рамка за тези дейности с цел ограничаване на средствата за финансиране на тероризма;
   т) призовава Комисията и държавите членки да засилят наблюдението си по отношение на регламентирането и контрола на трафика на злато, скъпоценни камъни и благородни метали, така че тези стоки да не бъдат използвани като средства за финансиране на терористични дейности; призовава за установяването на критерии, договорени и спазвани от държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да забранят и да санкционират всички форми на търговски трафик (както внос, така и износ) с райони, контролирани от джихадисти, с изключение на стоките, предоставяни в рамките на хуманитарна помощ, които са необходими за потиснатото население; призовава за наказателно преследване и санкциониране за небрежност или злонамереност на всички лица (както физически, така и юридически), които участват в посочения трафик, в която и да било от неговите форми (покупки, продажби, разпространение, посредничество или други); отбелязва специфичните рискове от финансиране на тероризма чрез услуги за прехвърляне на пари или стойност (MVTS); призовава държавите членки да установят засилено партньорство и сътрудничество между лицата, занимаващи се с услуги за прехвърляне на пари или стойност, и европейските правоприлагащи агенции, и да публикуват насоки с цел идентифициране и преодоляване на специфичните пречки, които възпрепятстват споделянето на информация относно съмнителни парични преводи;
   у) приветства предложението за Регламент относно вноса на културни ценности и подчертава значението му за справянето с незаконния внос на тези стоки с оглед финансирането на тероризма; призовава Комисията да въведе сертификат за проследимост за предмети на изкуството и антики, влизащи на пазара на ЕС, особено за предмети с произход от територии или места, контролирани от въоръжени недържавни формирования, както и от организации, групи или лица, включени в списъка на ЕС на терористичните организации; призовава Комисията да засили сътрудничеството си с международни организации като Организацията на обединените нации, ЮНЕСКО, Интерпол, Световната митническа организация и Международния съвет на музеите с цел укрепване на усилията в борбата срещу трафика на културни ценности като средство за финансиране на тероризма; призовава държавите членки да сформират полицейски звена, специализирани в противодействието на трафика на културни ценности, и да гарантират координацията между въпросните звена в държавите членки; призовава държавите членки да въведат задължение за дружествата, занимаващи се с търговия с предмети на изкуството, да декларират всички съмнителни сделки и да налагат на собствениците на дружества, занимаващи се с търговия с предмети на изкуството и антики, които участват в трафика на такива стоки, ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително, когато е необходимо – наказания за финансиране на тероризма при проява на небрежност; призовава Комисията да засили подкрепата за трети държави, по-специално съседните държави, във връзка с техните усилия да се справят с престъпността и трафика като източник на финансиране на тероризма;
   ф) призовава Комисията да предложи мерки за увеличаване на прозрачността на произхода, транспортирането и брокерските услуги за стоките, особено нефтохимическите продукти, с цел да се повиши проследимостта и да се прекрати неумишленото финансиране на терористични организации;
   х) призовава Комисията да проучи възможността за преразглеждане на съответните регламенти и директиви с цел да се гарантира, че от финансовите институции се изисква информация за причината, поради която са били реализирани съмнителни трансакции в малък и голям размер, с оглед да се контролира плащането на откуп на терористични организации; призовава държавите членки да вземат превантивни мерки, насочени към икономическите оператори в рискови райони, с цел да им се окаже съдействие при упражняването на техните дейности;
   ц) призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да назначи специалист по финансово разузнаване в новата мисия по линия на ОПСО в Ирак, който да помага на иракското правителство за предотвратяване на изнасянето от страната на активи на ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда и да съдейства на иракските органи за разработването на програми за борба срещу изпирането на пари;
   ч) призовава Комисията и държавите членки, в рамките на диалога им с партньорски трети държави относно борбата с тероризма, да съсредоточат усилията си върху полицейското и съдебното сътрудничество и върху обмена на данни и добри практики с цел засилване на полезните взаимодействия в световен мащаб, насочени към борбата срещу финансирането на тероризма;
   ш) приветства създаването на мрежа от експерти в областта на борбата с тероризма в делегациите на ЕС; призовава за укрепване и разширяване на мрежата към повече райони, и по-специално района на Африканския рог и Югоизточна Азия; изтъква значението на включването в мандатите на мисиите и операциите на ЕС по линия на ОПСО на цели, свързани с борбата с тероризма, по-специално в Либия, Сахел, Африканския рог и Близкия Изток; настоятелно призовава ЕСВД да назначи специалист по финансово разузнаване в мисиите си по линия на ОПСО в държави, в които би могло да има терористични центрове, и в района на Сахел, и да развие по ефективен начин тясно сътрудничество с органите на управление на съответните райони;
   щ) призовава Комисията и държавите членки да предприемат по-активни действия, за да насърчат партньорските трети държави да подпишат и ратифицират Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма от 1999 г., в която се определят някои принципи и стандарти, насочени към премахването на финансирането на тероризма, и да прилагат Конвенцията ефективно;
   аа) подчертава, че преодоляването и облекчаването на социално-икономическите проблеми, насърчаването на жизнеспособни държави и гарантирането на зачитането на правата на човека са от съществено значение за намаляването на териториите, от които набират своите членове ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други джихадистки групировки, включително по отношение на техния капацитет за финансова самостоятелност;
   аб) настоятелно призовава ЗП/ВП и ЕСВД да засилят сътрудничеството с държавите, в които се намират финансови средства с произход от трафика на наркотици, трафика на хора или трафика на стоки, и с държавите на произход на незаконни цигари, така че те да могат да бъдат конфискувани;
   ав) настоятелно призовава ЗП/ВП и ЕСВД да застанат начело на инициативи в международните форуми с цел увеличаване на прозрачността на собствеността на дружествата, по-конкретно чрез създаване на публични регистри на юридически лица, включително дружества, доверителни фондове и фондации, както и на централен регистър на банковите сметки, финансовите инструменти, недвижимата собственост, договорите за застраховка живот и други относими активи, с които би могло да бъде злоупотребено с цел изпиране на пари и финансиране на тероризма;
   аг) призовава Съвета и Комисията да създадат и прилагат годишен референтен механизъм за докладване пред Парламента относно мерките, предприети от държавите членки и Комисията срещу финансирането на тероризма;
   ад) настоятелно призовава ЗП/ВП и ЕСВД да подкрепят чуждестранните ни партньори в техните усилия на национално равнище за ограничаване на финансовите потоци от частни лица към организации, за които се счита, че предоставят помощ и ресурси на терористи;
   ае) настоятелно призовава държавите членки бързо да приемат предложенията на Комисията за реформа на ДДС, за да се предотврати възможността престъпните организации да се възползват от пропуските в европейската система за ДДС, за да финансират тероризма и други престъпни дейности;
   аж) приветства предложението на Комисията за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация;
   аз) потвърждава възгледа, че борбата срещу ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други джихадистки групировки и разгромът им, както във финансово, така и във военно или идеологическо отношение, трябва да останат приоритет на дневния ред в областта на сигурността и отбраната; призовава ЕСВД да използва дипломатическите си връзки с държавите от региона, за да подчертае този общ интерес както за ЕС, така и за регионалните участници;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0422.
(2) ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 55.
(3) ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.
(4) OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(5) OВ L 132, 29.5.2015 г., стр. 1.
(6) ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6.
(7) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_bg.htm; https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/


Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
PDF 571kWORD 56k
Препоръка на Европейския парламент от 1 март 2018 г. до Съвета относно приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2194(INI))
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените, нейната водеща тема „Предизвикателства и възможности за постигане на равенство между половете и овластяване на жените и момичетата в селските райони“ и темата на оценката „Участие на жените в медиите и информационните и телекомуникационните технологии, достъпът на жените до тях и тяхното въздействие и използване като инструмент за напредък и овластяване на жените“,

—  като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през септември 1995 г., декларацията и платформата за действие за овластяване на жените, приета в Пекин, както и последващите заключителни документи от специалните сесии на ООН „Пекин + 5“, „Пекин + 10“, „Пекин + 15“ и „Пекин + 20“ относно новите действия и инициативи за прилагане на Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г., 2 март 2010 г. и 9 март 2015 г.,

—  като взе предвид член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно жените и тяхната роля в селските райони(4),

—  като взе предвид резолюцията на ООН, озаглавена „Да преобразим света: програма за устойчиво развитие до 2030 г.“, приета на 25 септември 2015 г. в Ню Йорк на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие,

—  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета(5),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Обща препоръка № 34 (2016 г.) на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените относно правата на жените в селските райони,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) и своята резолюция от 12 септември 2017 г.(6) относно присъединяването на ЕС към нея,

—  като взе предвид Парижкото споразумение от 12 декември 2015 г.,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0022/2018),

A.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на Съюза, който се признава в Договорите и в Хартата на основните права;

Б.  като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие (ЦУР 5) на ООН предвижда постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета по света, както и че тази цел трябва да се включи изцяло в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, за да се постигне напредък по всички цели за устойчиво развитие и всички свързани с тях задачи; като има предвид, че целите за устойчиво развитие включват и целта „удвояване на селскостопанската производителност и на доходите на дребните производители на храни, по-специално на жените“;

В.  като има предвид, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълняват водеща роля за овластяването на жените и момичетата и че те имат дълг да работят за постигането на пълно равенство между половете в Съюза, както и да насърчават тази цел във всички външни отношения;

Г.  като има предвид, че социалните и икономическите условия и условията на живот се промениха съществено през последните десетилетия и че между отделните държави членки има значителни различия;

Д.  като има предвид, че липсата на правителствени мерки срещу неравенството между половете излага на риск настоящите и бъдещите постижения в тази област; като има предвид, че преодоляването на традиционните отношения на власт между половете и на стереотипните представи и убеждения е от ключово значение за гарантиране на овластяването на жените и изкореняването на бедността;

Е.  като има предвид, че дискриминацията, на която са подложени жените, засяга и жените в селските райони; като има предвид, че по-голямата част от жените в света живеят в селски райони и че поради това те са изложени в по-голяма степен на различни форми на дискриминация въз основа на възраст, класова принадлежност, етнически произход, раса, увреждане и полова идентичност;

Ж.  като има предвид, че участието на жените на пазара на труда в селските райони включва широк обхват от работни места, които надхвърлят рамките на традиционното селско стопанство;

З.  като има предвид, че в много случаи жените в селските райони получават заплащане, което е по-ниско от заплащането на мъжете за същия вид работа, че тяхната работа често не е официално призната, което важи, например, и за неплатения труд, свързан с полагането на грижи, и че техният принос не е отразен в броя на жените, които са собственици на земеделски стопанства; като има предвид при все това, че жените са основен фактор за осъществяването на преобразяващи икономически, екологични и социални промени, необходими с оглед на устойчивото развитие;

И.  като има предвид, че жените в селските райони, които в много случаи са основните лица, полагащи грижи в своите семейства и общности, срещат множество трудности по отношение на достъпа до грижи за децата и за възрастните хора от своите семейства, което води до несъразмерна тежест за жените и затруднява тяхното интегриране на пазара на труда; като има предвид, че осигуряването на качествени услуги за полагане на грижи е от съществено значение за жените и насърчава равновесието между професионалния и личния живот;

Й.  като има предвид, че жените в селските райони се натъкват на многобройни затруднения, що се отнася до достъпа до подходящи публични здравни услуги, поради ограничената мобилност и поради липсата на достъп до транспорт или на средства за връзка с транспорта (например мобилен телефон); като има предвид необходимостта от интегрални здравни услуги, които да обхващат физическото, психическото и емоционалното благосъстояние на жените в селските райони (например като противодействие на насилието, основано на пола); като има предвид, че достъпът до права, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, и до образование е по-ограничен в селските райони;

К.  като има предвид, че задържането на населението в селските райони – като се обръща специално внимание на районите с природни ограничения – е от съществено значение за обществото като цяло, тъй като опазването на околната среда и на ландшафта зависи от него;

Л.  като има предвид, че е налице непосредствена връзка между неравенството между половете и влошаването на състоянието на околната среда;

М.  като има предвид, че изменението на климата и последиците от него оказват специфично и несъразмерно отрицателно въздействие върху жените и момичетата в селските райони; като има предвид, че жените в селските райони са също така влиятелен фактор за промяна към по-устойчиво и екологосъобразно земеделие и че те могат да играят важна роля за създаването на „зелени“ работни места; като има предвид, че предоставянето на равен достъп на жените – земеделски стопани, до земята и други производствени ресурси е от ключово значение за постигането на равенство между половете, продоволствена сигурност и ефективност на политиките в областта на климата;

Н.  като има предвид, че младите жени в селските райони продължават да бъдат подлагани на неравнопоставеност и многобройни форми на дискриминация; като има предвид необходимостта от вземане на мерки за насърчаване на действителното равенство между мъжете и жените с цел да има повече възможности за работа, включително за самостоятелна заетост и възможности за работа в сектора на науките, технологиите, инженерството и математиката, които да им позволяват да останат в селските райони и по този начин да се осигури приемствеността между поколенията и оцеляването на селскостопанския сектор и селските райони;

О.  като има предвид, че селскостопанският сектор, в който жените играят важна роля, има ключово значение за жизнеспособността на селските райони и за увеличаването на приемствеността между поколенията, социалното сближаване и икономическия растеж; като има предвид, че селското стопанство следва да осигурява безопасна, питателна и здравословна храна; като има предвид, че селскостопанският сектор следва също така да допринася за диверсификацията на ландшафта, за смекчаването на последиците от изменението на климата и за опазването на биологичното разнообразие и културното наследство;

П.  като има предвид, че храненето играе значителна роля за развитието и благосъстоянието на момичетата; като има предвид, че лошото хранене води до физически и психически проблеми, например забавяне на растежа, безплодие, изтощение, умора и слаба концентрация, и съответно намалява икономическия потенциал на жените и оказва въздействие върху благополучието на семейството и общността като цяло;

Р.  като има предвид, че е необходимо жените в селските райони да могат да участват в органите, които вземат решения в публичната сфера; като има предвид, че балансираното представителство е от съществено значение за постигането на равенство;

С.  като има предвид, че що се отнася до предотвратяването на рискове на работното място, мъжете и жените са изложени на различни фактори; като има предвид например, че в много случаи изчисленията при оценката на вредното въздействие на химикалите се основават на телосложението на мъжете, които обикновено имат повече мускулна маса, като дори се пренебрегват специалните препоръки за бременните жени или жените кърмачки; като има предвид обаче, че с оглед на приемането на мерки за защита на здравето на жените в селскостопанския сектор е необходимо да се вземат предвид различни фактори;

Т.  като има предвид, че дискриминацията засяга и жените в медийния сектор; като има предвид, че медиите изпълняват ключова роля за обществото като цяло и че съответно е желателно жените, които представляват най-малко 50% от обществото, да вземат справедливо участие в създаването на медийно съдържание и във вземането на решения в медийните организации;

У.  като има предвид, че ролята на медийния сектор е от решаващо значение за насърчаването на равенството между жените и мъжете, тъй като медиите не само отразяват, но и създават модели и норми на поведение, с което оказват значително влияние върху общественото мнение и културата;

Ф.  като има предвид, че отразяването в медиите допринася за широкото разбиране на сложността на положението на жените и мъжете сред всички слоеве на обществото;

Х.  като има предвид, че въздействието на конфликтите върху жените и децата е непропорционално високо, като те представляват най-големият дял бежанци в лагерите или в потока от придвижващи се хора, търсещи безопасност;

Ц.  като има предвид, че в много общества в юридически план жените нямат равни права върху земята и равни права на собственост, което задълбочава бедността и ограничава тяхното икономическо развитие;

Ч.  като има предвид, че транссексуалните жени са подложени на непропорционална дискриминация, основана на тяхната полова идентичност;

Ш.  като има предвид, че по-решителната подкрепа за сексуалното и репродуктивното здраве и за правата в тази област е предпоставка за равенството между половете и овластяването на жените;

Щ.  като има предвид, че социалните норми за ролите на жените и мъжете поставят жените в положение на по-голяма уязвимост, особено що се отнася до тяхното сексуално и репродуктивно здраве и с оглед на вредни практики като гениталното осакатяване на жени или детските, ранните и принудителните бракове;

1.  препоръчва на Съвета:

  

Общи условия за овластяване на жените и момичетата

   а) да потвърди отново своя непоколебим ангажимент към Пекинската платформа за действие;
   б) да подкрепя майките, които извършват предприемаческа дейност в селските райони, тъй като те са изправени пред специфични предизвикателства; подчертава, че подпомагането на предприемачеството сред жените може не само да доведе до успешно равновесие между професионалния и личния живот, но и да послужи за стимулирането на нови възможности за работа и по-високо качество на живот в селските райони, както и да насърчи други жени да реализират собствените си проекти;
   в) да сложи край на всички форми на дискриминация срещу всички жени и момичета навсякъде и да се бори срещу всички форми на насилие, които представляват тежки нарушения на техните основни права – нарушения, които на свой ред са пряка последица от тази дискриминация;
   г) да ангажира всички правителства и да изисква от тях да изготвят програми, насочени към премахването на сексуалното и основаното на пола насилие и на вредните практики като детските, ранните и принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени и трафика на хора;
   д) да прикани държавите членки да се борят срещу стереотипните представи за пола и да инвестират в достъпа на жените и момичетата до съобразено с индивидуалните обстоятелства образование, учене през целия живот и професионално обучение, особено в селските райони и по-специално в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, както и в областта на предприемачеството и иновациите, тъй като тези области са важни инструменти за изпълнение на целите за устойчиво развитие, и да насърчават равенството в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, туризма и други сектори в селските райони;
   е) да разработва политики, насочени към изкореняване на бедността и гарантиране на подходящ стандарт на живот за особено уязвимите групи, включително за жените и момичетата, по-специално чрез системите за социална закрила;
   ж) да насърчава информацията, мерките за техническа помощ и обмена на добри практики между държавите членки относно установяването на професионален статут за съпругите – помощници в селското стопанство, който да им дава възможност да се ползват с индивидуални права, включително отпуск по майчинство, социално осигуряване срещу трудови злополуки, достъп до обучение и придобиване на пенсионни права;
   з) да премахне разликата в заплащането на жените и мъжете, разликата във възнагражденията (приходите) през целия живот и разликата в пенсиите;
   и) да прикани държавите членки и регионалните и местните органи да гарантират всеобщия достъп до подходящи грижи за деца и възрастни членове на семейството в селските райони;
   й) да прикани държавите членки и регионалните и местните органи да предоставят финансово достъпна и висококачествена материална база и обществени и частни услуги за всекидневния живот, особено в селските райони и със специален акцент върху здравеопазването, образованието и грижите; това предполага осигуряването на инфраструктура за полагане на грижи за деца в селските райони, здравни услуги, образователни заведения, заведения за настаняване на възрастни хора и на лица, нуждаещи се от постоянни грижи, услуги за заместване при болест и майчинство, както и услуги в сферата на културата;
   к) да гарантира включването на призмата на равенството между половете като инструмент за интегриране на принципа на равенство между жените и мъжете и за борба с дискриминацията във всички политики и програми посредством подходящи финансови и човешки ресурси;
   л) да мобилизира необходимите ресурси за постигане на равенство, като интегрира призмата на равенството между половете във всички политики и действия, включително чрез бюджетиране, съобразено с равенството между половете, като инструмент за интегриране на принципа на равенство между жените и мъжете и за борба с дискриминацията;
   м) да гарантира пълноценното участие на Парламента и на неговата комисия по правата на жените и равенството между половете в процеса на вземане на решения относно позицията на ЕС в рамките на 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените;
  

Овластяване на жените в селските райони

   н) да припомня, че в Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените се въвежда задължението за премахване на пряката и непряката дискриминация по отношение на жените чрез правни, политически и програмни мерки във всички сфери на живота и че член 14 от тази конвенция е единственото международно задължение, което обхваща специфичните потребности на жените в селските райони;
   о) да гарантира, че жените и момичетата в селските райони получават достъпно и висококачествено формално и информално образование на достъпни цени, включително обучение, което следва да им предостави възможност да придобият нови умения или да доразвият съществуващите си умения в областта на управлението, финансовата грамотност, икономиката, маркетинга и предприемачеството, както и гражданско и политическо образование и образование в областта на гражданството и обучение в областта на технологиите и устойчивото селско стопанство; да гарантира, че жените имат същите възможности и свобода на избор по отношение на професионалното си развитие;
   п) да гарантира, че жените и момичетата в селските райони имат лесен достъп до кредити и до производствени ресурси и че те получават подкрепа за своите предприемачески и новаторски инициативи;
   р) да защитава правото на висококачествени здравни грижи за всички и достъпа до тези грижи, които отчитат физиологичните различия между жените и мъжете и които са приспособени към потребностите на жените и момичетата в селските райони, по-специално по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област;
   с) да осъжда всички форми на насилие срещу жени и да гарантира, че жертвите, живеещи в селските и отдалечените райони, не са лишени от равен достъп до помощ;
   т) да подобрява ефективността, прозрачността и демократичния характер на международните, националните, регионалните и местните институции, които подпомагат и укрепват ролята на жените в селските райони, като гарантират тяхното присъствие посредством равно участие;
   у) да улеснява прехода на жените в селските райони от неформалната към формалната икономика и да отчита, че жените в тези райони работят в много различни сфери и често са двигател на промяната към устойчиво и екологосъобразно земеделие, продоволствена сигурност и създаване на „зелени“ работни места;
   ф) да планира и прилага устойчиви по отношение на климата селскостопански политики, които вземат надлежно предвид конкретните рискове, пред които са изправени жените в селските райони в резултат на природни или причинени от човека бедствия;
   х) да гарантира участието на жените и момичетата в селските райони във вземането на решения относно планирането и реакцията през всички етапи на бедствията и други кризи, вариращи от своевременното известяване до оказването на помощ, възстановяването, рехабилитацията и реконструкцията, и да гарантира тяхната закрила и безопасност в случай на бедствия и други кризи;
   ц) да вземе всички необходими мерки, за да гарантира сигурна, чиста и здравословна среда за жените в селските райони;
   ч) да предоставя висококачествени, достъпни обществени услуги и инфраструктура за жените и общностите в селските райони и да инвестира в тяхното разработване и поддръжка;
   ш) да улесни цифровото развитие, тъй като то може да допринесе значително за създаването на нови работни места, като опрости започването на дейност в качеството на самостоятелно заети лица, стимулира конкурентоспособността и развитието на туризма и създаде по-добро равновесие между професионалния и личния живот;
   щ) да подкрепя текущите дейности и създаването на местни общностни групи, които да се събират периодично, за да обсъждат проблемите и предизвикателствата, свързани с развитието, и да предприемат конструктивни действия;
   аа) да прикани държавите членки, социалните партньори и гражданското общество да подкрепят и насърчават участието на жените във вземането на решения и в управителните органи на професионалните, стопанските и синдикалните сдружения и организации в областта на политиките за селските райони, здравеопазването, образованието и селското стопанство, както и в органите за управление и представителните органи на равноправни начала;
   аб) да признава и подкрепя активната роля на жените в селските райони и техния принос за икономиката в ролята им на предприемачи, лица, управляващи семейни предприятия, и застъпници за устойчиво развитие;
   ав) да гарантира правата на жените на собственост, по-специално по отношение на земеделските стопанства и наследяването на земята, които са важен инструмент за тяхното икономическо овластяване и им предоставят възможност да участват пълноценно в развитието на селските райони и да се възползват от него;
   аг) да гарантира достъпа на жените в селските райони до производствените ресурси, електронните платформи, пазарите, инструментите за маркетинг и финансовите услуги; да насърчава местните, регионалните и традиционните пазари, включително пазарите за хранителни продукти, тъй като това са места, на които жените обикновено имат повече възможности да продават пряко своите продукти, което допринася за тяхното икономическо овластяване;
   ад) да насърчава заетостта на жените в сектора на науките, технологиите, инженерството и математиката, по-специално на длъжности, които допринасят за кръговата икономика и за борбата с изменението на климата;
   ае) да разработва политики, услуги и програми в областта на заетостта за преодоляване на ситуациите на несигурност на жените в селските райони, които в много случаи работят в неформалния сектор и които може да са изложени на множество прояви на комбинирана дискриминация, основана на пол, възраст, класова принадлежност, религия, етнически произход, увреждане или полова идентичност; да предоставя съдействие и подкрепа, съобразени с техните нужди и интереси;
   аж) да създаде програми, за да гарантира, че жените и техните семейства имат достъп до системи за всеобща социална закрила, които имат отражение върху тяхното положение при пенсиониране в бъдеще и съответно водят до намаляване на разликата в пенсиите между половете, която има многостранен характер;
   аз) да събира разбити по пол данни и да изготвя статистика за ценностите, положението, условията и потребностите на жените в селските райони с оглед на разработването на целесъобразни политики; да следи редовно положението на жените в селските райони;
   аи) да призове настоятелно за ратифицирането и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, включително на член 6 от нея, озаглавен „Жени с увреждания“; да гарантира достъпността на стоките, инфраструктурата и услугите;
   ай) да призове Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да предоставят финансово достъпна, висококачествена материална база и обществени и частни услуги, предназначени за всекидневния живот в селските райони, и да създават необходимите условия за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на жените в тези райони, по-специално като гарантират наличието на подходяща материална база за полагане на грижи за лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, финансово достъпни медицински грижи и обществен транспорт;
   ак) да подчертае, че е важно в политиките на ЕС да се включат гаранции относно условията на живот и труд на жените, наети като сезонни работнички в селското стопанство, особено по отношение на необходимостта те да получават социална закрила, здравно осигуряване и здравни услуги; да насърчи регионалните, местните и националните органи и други институции да гарантират основните права на човека на работниците мигранти и сезонните работници и техните семейства, по-специално на жените и уязвимите лица, и да насърчават тяхната интеграция в местната общност;
  

Участие на жените в медиите и информационните и телекомуникационните технологии, достъпът на жените до тях и тяхното въздействие и използване като инструмент за напредък и овластяване на жените

   ал) да осигури достъп до надеждни услуги и инфраструктура за широколентов високоскоростен интернет; да инвестира в нови технологии и да насърчава тяхното използване в селските райони и в селското стопанство; да отчита важните социални, психологически и икономически ползи от тях; да настоява за разработването на цялостен подход („цифрово село“); да насърчава равните възможности във връзка с достъпа до тези технологии и обучението относно тяхното използване;
   ам) да обръща внимание на присъствието и