Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ***I
 Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση ***
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή (TAX3)
 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I
 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος DAS-59122-7
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία
 Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016
 Προοπτικές και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα στην ΕΕ
 Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017
 Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

Ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ***I
PDF 388kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0792),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0449/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0024/2018),

A.  έχοντας υπόψη ότι για λόγους επείγουσας ανάγκης δικαιολογείται να προχωρήσει στην ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 1 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

P8_TC1-COD(2017)0350


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/411.)


Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση ***
PDF 380kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08054/2017),

–  έχοντας υπόψη τη διμερή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (08065/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 114 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0338/2017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0008/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom
PDF 379kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Annemie Turtelboom ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))
P8_TA(2018)0046A8-0027/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0008/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0027/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2018, προέβη σε ακρόαση της προτεινόμενης από το Συμβούλιο υποψήφιας για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Annemie Turtelboom μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
PDF 387kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0052/2018),

–  έχοντας υπόψη το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0030/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής σέβεται τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, της πείρας και των προσόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ο πίνακας επικρατέστερων υποψηφίων διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, την οποία και υπέβαλε στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση του Boštjan Jazbec, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.


Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή (TAX3)
PDF 399kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3) (2018/2574(RSO))
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 12ης Φεβρουαρίου 2015(1), για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος («ειδική επιτροπή ΤΑΧΕ 1»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 2ας Δεκεμβρίου 2015(3), σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα ή αποτελέσματος («ειδική επιτροπή TAXE 2»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Ιουνίου 2016(5), σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή («εξεταστική επιτροπή PANA»),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 197 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) αξιοποίηση και συμπλήρωση του έργου των ειδικών επιτροπών TAXE 1 και TAXE 2, με ειδική έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, της Επιτροπής ή/και του Συμβουλίου, των συστάσεων που περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 και της 6ης Ιουλίου 2016, καθώς και στον αντίκτυπο τους·
   β) αξιοποίηση και συμπλήρωση του έργου της εξεταστικής επιτροπής PANA, με ειδική έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, της Επιτροπής ή/και του Συμβουλίου, των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και στον αντίκτυπο τους·
   γ) παρακολούθηση της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς την εξάλειψη των φορολογικών πρακτικών οι οποίες καθιστούν δυνατή τη φοροαποφυγή ή/και τη φοροδιαφυγή που θίγουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όπως αναφέρεται στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 και της 6ης Ιουλίου 2016 και στη σύσταση της 13ης Δεκεμβρίου 2017·
   δ) εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο παρακάμφθηκαν οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ στο πλαίσιο των Paradise Papers και γενικότερη αξιολόγηση του αντικτύπου της σχετικής με τον ΦΠΑ απάτης και των κανόνων διοικητικής συνεργασίας στην Ένωση· και ανάλυση των πολιτικών για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη και το Eurofisc·
   ε) συνεισφορά στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας·
   στ) αποτίμηση των εθνικών καθεστώτων παροχής φορολογικών πλεονεκτημάτων (όπως τα προγράμματα υπηκοότητας)·
   ζ) στενή παρακολούθηση του εν εξελίξει έργου και της συνεισφοράς της Επιτροπής και των κρατών μελών σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ομάδα των 20, ο ΟΗΕ και η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), με πλήρη σεβασμό, παράλληλα, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων όσον αφορά ζητήματα φορολογίας·
   η) πρόσβαση σε σχετικά με το έργο της έγγραφα, σύναψη των απαραίτητων επαφών και διεξαγωγή ακροάσεων με διεθνή, ευρωπαϊκά (περιλαμβανομένης της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων) και εθνικά θεσμικά όργανα και φόρουμ, με τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς και με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, σε στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες επιτροπές· κατά την εκτέλεση των ανωτέρω, αποδοτική χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   θ) ανάλυση και εκτίμηση της διάστασης της τρίτης χώρας σε πρακτικές φοροαποφυγής, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στις αναπτυσσόμενες χώρες· παρακολούθηση, στο πλαίσιο αυτό, των βελτιώσεων και των υφιστάμενων κενών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξαρτώμενα από το βρετανικό στέμμα εδάφη και τα υπερπόντια εδάφη·
   ι) αποτίμηση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου, εκ μέρους της Επιτροπής, για την προσθήκη χωρών στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που συμπληρώνει την οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD)·
   ια) αποτίμηση της μεθοδολογίας, του ελέγχου των χωρών και του αντικτύπου του ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (ενωσιακή μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων), καθώς και της διαγραφής χωρών από τον εν λόγω κατάλογο και των κυρώσεων που επιβάλλονται στις χώρες του καταλόγου·
   ιβ) εξέταση των συνεπειών των διμερών φορολογικών συμβάσεων που συνάπτουν τα κράτη μέλη·
   ιγ) διατύπωση οιωνδήποτε συστάσεων κρίνει απαραίτητες επί του θέματος·

2.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της, κατά την εκτέλεση του έργου της, τις πρόσφατες αποκαλύψεις της 5ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τα Paradise Papers και οιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις αφορούν το αντικείμενό της και προκύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας της·

3.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 45 μέλη·

4.  αποφασίζει ότι η διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής θα είναι δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(1) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 42.
(2) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 51.
(3) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 201.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(5) ΕΕ L 166 της 24.6.2016, σ. 10.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0491.


Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I
PDF 1104kWORD 97k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον γεωργικό τομέα.
(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.
____________________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).
Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Τα μέτρα που ισχύουν για τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν ειδική περίπτωση σε σχέση με τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται για τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην προκειμένη περίπτωση αφορούν το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής εξακολουθούν να διατηρούνται ζωντανές, ότι τα αλκοολούχα ποτά συνδέονται στενά με τον γεωργικό τομέα, τη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη δέσμευση για την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών, την οποία ο τομέας των αλκοολούχων ποτών υπόσχεται να μην εγκαταλείψει ποτέ.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.
(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χωρίς να θιγεί η ποικιλία επίσημων γλωσσών και αλφαβήτων στην Ένωση. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Οι εν λόγω ενδείξεις που αφορούν την καταγωγή θα πρέπει να πληρούν εναρμονισμένα κριτήρια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.
(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου12.
(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου12. Για την ενίσχυση της προστασίας και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η προστασία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται και σε αγαθά που διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
__________________
__________________
12 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).
12 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.
(18)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη, παραδοσιακή μέθοδος επεξεργασίας ή παραγωγής ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.
_________________
_________________
13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).
13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Είναι σκόπιμο τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη, τα οποία βασίζονται σε οίνους χωρίς προστασία ένδειξης προέλευσης και τα οποία έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να επωφελούνται από τα εργαλεία διαχείρισης του δυναμικού παραγωγής που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_______________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά , θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.
(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται σε παρόμοιες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαφανές, αναλυτικό και εύκολα προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων με την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα πρέπει αυτομάτως να εγγράφονται στο μητρώο της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει την επαλήθευση των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, σύμφωνα με το άρθρο 20 του εν λόγω κανονισμού, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.
(20)  Η διατήρηση υψηλού προτύπου ποιότητας έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διατηρηθεί η φήμη και η αξία του τομέα των αλκοολούχων ποτών. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση του ότι το πρότυπο διατηρείται μέσω της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτεια τους, οι οποίοι θα είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(21)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για την παραγωγή, τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτεια τους, οι οποίοι θα είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.
(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη σημασία των παραδοσιακών πρακτικών, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Προκειμένου να αντιδρούν ταχέως στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για τα οποία δεν υφίστανται τεχνικές προδιαγραφές ούτε κατηγορία και με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών συμφερόντων των παραγωγών και την ενοποίηση της συγκεκριμένης παραγωγής και των απαιτήσεων ποιότητας για τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την προσθήκη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών σε εκείνες που απαριθμούνται αντίστοιχα στα μέρη Ι και ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού και των τεχνικών τους προδιαγραφών.
διαγράφεται
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – εισαγωγικό μέρος
i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους:
i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – περίπτωση 2
—  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή μείγμα αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,
—  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή συνδυασμό αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – περίπτωση 3 – εισαγωγικό μέρος
—  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά οιουδήποτε από τα κάτωθι:
—  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος
ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι:
ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii – περίπτωση 4 α (νέα)
—  ποτά·
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
(3)  «μείγμα»:αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με οιοδήποτε εκ των κάτωθι:
(3)  «μείγμα»: αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με ένα ή περισσότερα εκ των κάτωθι:
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος
(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με οιοδήποτε από τα κάτωθι στοιχεία:
(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι στοιχεία:
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6
(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·
(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ονομασία, που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό·
(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό και ταυτίζεται με τον «τεχνικό φάκελο» μνεία του οποίου γίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
(11α)  «ένωση»: ένωση παραγωγών, μεταποιητών ή εισαγωγέων αλκοολούχων ποτών που οργανώνονται στο πλαίσιο του κλάδου και παρουσιάζουν μη αμελητέο κύκλο εργασιών·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)
(11β)  «γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.
1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.
2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Στην περίπτωση αιθυλικής αλκοόλης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης που διατίθενται στο εμπόριο, οι πρώτες ύλες από τις οποίες έχουν ληφθεί πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά συνοδευτικά δικαιολογητικά τους.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  έχουν υποστεί γλύκανση μόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 3 με αποκλειστικό σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος.
ε)  δεν έχουν υποστεί γλύκανση παρά μόνο για την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που ορίζονται για κάθε κατηγορία στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικείες νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών.
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3.
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
α)   την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·
α)  την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·
β)  την τροποποίηση των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος II και τους ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας, λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της σημασίας των παραδοσιακών πρακτικών εντός των κρατών μελών.
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με την προσθήκη νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών στο παράρτημα II.
Η προσθήκη νέας κατηγορίας επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  η διάθεση στο εμπόριο του αλκοολούχου ποτού με μια συγκεκριμένη ονομασία και σύμφωνα με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι από οικονομική και τεχνική άποψη αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·
β)  το αλκοολούχο ποτό κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς τουλάχιστον ενός κράτους μέλους.
γ)  η ονομασία που επιλέγεται για τη νέα κατηγορία είναι είτε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ονομασία ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ονομασία περιγραφικού χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει, ειδικότερα, αναφορά στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού.
δ)  έχουν θεσπιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τη νέα κατηγορία οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων ποιότητας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, τηρείται η εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Οι εν λόγω προδιαγραφές διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών της Ένωσης καθώς και την εξαιρετική φήμη των αλκοολούχων ποτών της Ένωσης.
3.  Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.
3.  Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι ονομασίες των πρώτων υλών ή των φυτών που χρησιμοποιούνται ως επωνυμίες ορισμένων κατηγοριών αλκοολούχων προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών, στην επωνυμία και την παρουσίαση εφόσον, ιδίως στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, διασφαλίζεται ότι δεν οδηγούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.
3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά με μία ή και περισσότερες από τις επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος
Όταν μια επωνυμία πώλησης συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:
Όταν μια επίσημη ονομασία συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, ή
α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των όρων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα κράτη μέλη για να δηλώσουν ότι ένα προϊόν έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης βάσει του εθνικού δικαίου· ή
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  με όρους που αναφέρονται στις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.
β)  με οποιουσδήποτε όρους που επιτρέπονται από τις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη που μπορεί να υπάρχει σε αρωματικές ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και
α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας αρωματικών υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη κατά την παρουσίαση ενός τροφίμου δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Με την επιφύλαξη του του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, για την παρουσίαση των ποτών με αλκοόλη, η μνεία αναγράφεται με μέγεθος γραμματοσειράς μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τις επωνυμίες πώλησης και τον σύνθετο όρο.
5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη κατά την παρουσίαση ενός τροφίμου δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, για την παρουσίαση των ποτών με αλκοόλη, η μνεία αναγράφεται με μέγεθος γραμματοσειράς μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τις επωνυμίες πώλησης και τον σύνθετο όρο.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Επισήμανση της προσθήκης αλκοόλης
Τα αλκοολούχα ποτά που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 14 του παραρτήματος ΙΙ τα οποία έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης, αραιωμένης ή μη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 4, φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Τα ποτά δεν επιτρέπεται να φέρουν υπό ουδεμία μορφή επωνυμία προοριζόμενη αποκλειστικά για τις κατηγορίες 1 έως 14.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό».
Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό», η οποία αναγράφεται καθαρά σε εμφανές σημείο της ετικέτας.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι το αλκοολούχο ποτό έχει υποστεί παλαίωση υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.
3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι όλες οι διαδικασίες παλαίωσης του αλκοολούχου ποτού έχουν διενεργηθεί υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις. Η Επιτροπή δημιουργεί δημόσιο μητρώο στο οποίο παρατίθενται οι οργανισμοί που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία της διαδικασίας παλαίωσης.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν στην παρουσίαση ή την επισήμανση αναφέρεται η περίοδος ωρίμασης ή παλαίωσης ενός αλκοολούχου ποτού, αυτή πρέπει να αναφέρεται και στο ηλεκτρονικό συνοδευτικό έγγραφο.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση του brandy που έχει παλαιωθεί με χρήση του δυναμικού συστήματος παλαίωσης ή συστήματος «criaderas y solera», η μέση ηλικία, η οποία υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙα, μπορεί να αναφέρεται μόνο στην παρουσίαση ή στην επισήμανση υπό την προϋπόθεση ότι η παλαίωση του brandy έχει υποβληθεί σε σύστημα ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Η μέση ηλικία στην επισήμανση του brandy εκφράζεται σε έτη και περιλαμβάνει αναφορά στο σύστημα «criaderas y solera».
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στη χώρα ή το έδαφος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.
1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή νοείται ως ο τόπος ή η περιοχή όπου έλαβε χώρα το στάδιο της διαδικασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιαστικές ιδιότητές του.
__________________
16 Κανονισμός (EE) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (EE L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση και προορίζονται για εξαγωγή, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι όροι που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ είναι δυνατόν να συνοδεύονται από μετάφραση, όταν αυτό συνιστά νομική απαίτηση στη χώρα εισαγωγής.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Χρήση συμβόλου της Ένωσης για προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις
Χρήση συμβόλου της Ένωσης για γεωγραφικές ενδείξεις
Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορεί να χρησιμοποιείται για την επισήμανση και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών.
Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, που εγκρίνονται βάσει του άρθρο 12 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, μπορεί να χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
Άρθρο 16
Άρθρο 16
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές πρακτικές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
α)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και αφορούν σύνθετους όρους ή μνείες·
α)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και αφορούν σύνθετους όρους ή μνείες·
β)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση μειγμάτων· και
β)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση μειγμάτων· και
γ)  επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μεθόδων αναφοράς της Ένωσης για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών·
γ)  επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μεθόδων αναφοράς της Ένωσης για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών·
2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές διαδικασίες παλαίωσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με παρεκκλίσεις από το άρθρο 11 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας ωρίμασης ή παλαίωσης στην παρουσίαση ή επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού.
2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές διαδικασίες παλαίωσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με παρεκκλίσεις από το άρθρο 11 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας ωρίμασης ή παλαίωσης στην παρουσίαση ή επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού.
3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.
1.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:
2.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – στοιχείο i
i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή
i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά· ή
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·
β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «στυλ», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, σε διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και σε σχέση με τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·
γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα, τα συστατικά ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στην παρουσίαση ή την επισήμανση του προϊόντος που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.
3.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ισχύει και για τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, σε περιοχές όπου ο παραγόμενος οίνος είναι κατάλληλος για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη. Για τους σκοπούς των διατάξεων αυτών, οι σχετικές περιοχές μπορούν να θεωρούνται περιοχές όπου μπορούν να παράγονται οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει η αιτούσα ομάδα και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·
ε)  περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει ο αιτών ή η αιτούσα ομάδα (εφεξής από κοινού «ο αιτών») και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  λεπτομέρειες που αποδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ δεδομένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του αλκοολούχου ποτού, αφενός, και της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο στοιχείο δ), αφετέρου·
στ)  τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τα ονόματα και τις διευθύνσεις της αιτούσας ομάδας και των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος·
α)  τα ονόματα και τις διευθύνσεις του αιτούντος και των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i
i)  τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος: ονομασία, περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση, και συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·
i)  τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος: ονομασία, κατηγορία, περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση, και συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·
α)  το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  δήλωση του κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία θεωρεί πως η αίτηση που υποβλήθηκε από την αιτούσα ομάδα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού·
γ)  δήλωση του κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία θεωρεί πως η αίτηση που υποβλήθηκε από τον αιτούντα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούσα ομάδα που είναι εγκατεστημένη σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις του άρθρο 20 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.
Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούντα που είναι εγκατεστημένος σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις του άρθρο 20 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5
5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.
5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
Άρθρο 22
διαγράφεται
Μεταβατική εθνική προστασία
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μόνο για μία μεταβατική περίοδο, να παρέχουν προστασία σε ονομασία βάσει του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό επίπεδο, με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στην Επιτροπή.
2.  Η εθνική αυτή προστασία παύει από την ημερομηνία κατά την οποία είτε λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την καταχώριση βάσει του παρόντος κανονισμού είτε ανακαλείται η αίτηση.
3.  Σε περίπτωση που μια ονομασία δεν είναι καταχωρισμένη σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι συνέπειες αυτής της εθνικής προστασίας βαρύνουν αποκλειστικά το οικείο κράτος μέλος.
4.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 παράγουν αποτελέσματα μόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν θίγουν το ενδοενωσιακό ή το διεθνές εμπόριο.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.
1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή συνίσταται σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης εμφανών σφαλμάτων στην αίτηση και δεν πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει αμέσως εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, τουλάχιστον ανά μήνα, τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, τουλάχιστον ανά μήνα, τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καταχώρισης της ονομασίας, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2.
2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, για την καταχώριση της ονομασίας.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, καταχωρίζει την ονομασία μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2 και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή
α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, για την καταχώριση της ονομασίας και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Όταν εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο, η αίτηση ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική διαδικασία.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
3.  Η εξέταση της αίτησης εστιάζει στην προτεινόμενη τροποποίηση.
3.  Η εξέταση της αίτησης αφορά μόνο την προτεινόμενη τροποποίηση.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά έτη.
β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
διαγράφεται
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)
Οι πράξεις για τη διαγραφή της καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρο 44 παράγραφος 2, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»).
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»), το οποίο αντικαθιστά και έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Το μητρώο [να εισαχθεί υποσημείωση με απευθείας σύνδεσμο στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο] παρέχει απευθείας πρόσβαση σε όλες τις προδιαγραφές προϊόντος για τα αλκοολούχα ποτά που έχουν καταχωριστεί ως γεωγραφικές ενδείξεις.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις μόνο μετά την έκδοση από την Επιτροπή κατ' εξουσιοδότηση πράξης για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με που το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, δεν θίγει τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης των προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια παραγωγής ή παρασκευής που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.
3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34
Άρθρο 34
Άρθρο 34
Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις
Αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις
1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.
2.  Για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  έναν ή περισσότερους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς κατά την έννοια του σημείου 5 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 ο οποίος λειτουργεί ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων.
__________________
__________________
19 Κανονισμός (ΕΚ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις τροφίμων που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.
Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5
5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες για τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται ρητά σε χωριστό τμήμα των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 41, 42 και 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες για τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται ρητά σε χωριστό τμήμα των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 111 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις , που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 περιλαμβάνουν σε χωριστό τμήμα τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 περιλαμβάνουν σε χωριστό τμήμα τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
α)  τα πρόσθετα κριτήρια για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής· και
β)  τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις σχετικά με την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
2.  Για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, μπορεί να προβλέπει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι προδιαγραφές προϊόντος μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 στοιχείο ε) ή τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 στοιχείο η).
3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων τροφίμων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:
3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:
α)  σε ποιες περιπτώσεις ένας μεμονωμένος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας για μια γεωγραφική ένδειξη·
α)  σε ποιες περιπτώσεις ένας μεμονωμένος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας για μια γεωγραφική ένδειξη·
β)  ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης, τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.
β)  ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης, τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.
4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον περιορισμό των πληροφοριών που περιέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αποφεύγονται οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης.
4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον περιορισμό των πληροφοριών που περιέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αποφεύγονται οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης.
5.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης, μεταξύ άλλων όταν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που συνδέονται με θεομηνίες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για να καθορίζει τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διαδικασία που αφορά τις τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή.
5.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης, μεταξύ άλλων όταν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που συνδέονται με θεομηνίες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για να καθορίζει τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διαδικασία που αφορά τις τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή.
6.  Για να προληφθεί η αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τις κατάλληλες σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη.
6.  Για να προληφθεί η αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τις κατάλληλες σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη.
7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρμόδιες αρχές.
7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 και 46 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εξουσίας αυτής το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Τα άρθρα 19 έως 23, 28 και 29 εφαρμόζονται σε αιτήσεις προστασίας, αιτήσεις τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
3.  Τα άρθρα 19 έως 23, 28 και 29 εφαρμόζονται σε αιτήσεις προστασίας, αιτήσεις τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αναφορά στις προδιαγραφές προϊόντος όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 7 θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνει τους τεχνικούς φακέλους των αλκοολούχων ποτών που απολαμβάνουν προστασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 κατά περίπτωση και, ιδίως, στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 18, 28, 29, 35, 38, 39 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
(1α)  «γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
(1β)  «απόσταξη»: διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ένα αλκοολούχο μείγμα ουσιών ή ένα αλκοολούχο υγρό θερμαίνεται και, στη συνέχεια, ο ατμός που παράγεται συμπυκνώνεται (υγροποιείται) εκ νέου. Με αυτή τη θερμική διαδικασία είτε διαχωρίζονται ουσίες στο προκύπτον μείγμα είτε ενισχύονται ορισμένες αισθητηριακές ιδιότητες των αλκοολούχων ρευστών. Ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, τη φάση της παρασκευής ή τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό καύσης, πραγματοποιείται είτε μονή είτε πολλαπλή απόσταξη.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2
Όταν αναφέρονται οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, το απόσταγμα πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες.
Όταν αναφέρονται οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, το απόσταγμα πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από αυτές τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
(2α)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο γενικός όρος «απόσταξη» χρησιμοποιείται τόσο για τη μονή και πολλαπλή απόσταξη όσο και για την επαναπόσταξη.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   στέβια·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ
στ)  κάθε άλλου φυσικού υδατάνθρακα που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).
στ)  κάθε άλλης φυσικής ουσίας ή γεωργικής πρώτης ύλης που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  «Προσθήκη αλκοόλης»: η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, ή και των δύο, σε αλκοολούχο ποτό.
(4)  «Προσθήκη αλκοόλης»: η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, ή και των δύο, σε αλκοολούχο ποτό. Η χρήση αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών, αρωματικών υλών ή οποιωνδήποτε άλλων επιτρεπόμενων πρόσθετων χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών δεν θεωρείται προσθήκη αλκοόλης.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
(8α)   «Αρωμάτιση»: η προσθήκη αρωματικών υλών ή συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 14
(14)  «Χρωματισμός»:η χρήση, κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού, μίας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.
(14)  «Χρωματισμός»:η χρήση, κατά την παραγωγή αλκοολούχου ποτού, μίας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)
(16α)   «Τόπος παρασκευής»: η τοποθεσία ή η περιοχή όπου συντελέστηκε το στάδιο εκείνο της διεργασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος, το οποίο προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιώδεις τελικές του ιδιότητες.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 16 β (νέο)
(16β)   «Περιγραφή»: οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών· στα συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά τους· στα εμπορικά έγγραφα, ειδικότερα στα τιμολόγια και στα δελτία παράδοσης· καθώς και σε διαφημίσεις των ποτών.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 1 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επωνυμία πώλησης «ρούμι», ακολουθούμενο από οποιαδήποτε καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.
ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επίσημη ονομασία «ρούμι», μόνον εφόσον ακολουθείται από μια από τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το ρούμι μπορεί να υποστεί γλύκανση σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, με σκοπό τη βελτίωση της τελικής γεύσης.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – τίτλος
2.  Whisky ή Whiskey
2.  Whisky ή Whiskey
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «Whisky ή Whiskey» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – στοιχείο γ
γ)  Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 54 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.
γ)  Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – στοιχείο δ
δ)  Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε γλύκανση ή αρωματισμό, ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.
δ)  Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε γλύκανση ή αρωματισμό, ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα (E150α) το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 3 – στοιχείο β
β)  Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών σιτηρών είναι 37 %.
β)  Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών σιτηρών είναι 35 %.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 3 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Τα αλκοολούχα ποτά από σιτηρά μπορούν να υποστούν γλύκανση μόνο μέχρι 10 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένο σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η γεύση.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο δ
δ)  Το απόσταγμα οίνου δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
δ)  Το απόσταγμα οίνου δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει την προσθήκη ουσιών που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κατά την παραγωγή. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, διευκρινίζοντας ποιες ουσίες επιτρέπονται στο σύνολο της Ένωσης και προσανατολίζεται εν προκειμένω με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής στα μεμονωμένα κράτη μέλη.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το απόσταγμα οίνου μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  Η χρήση του όρου «απόσταγμα οίνου» σε συνδυασμό με το «ξύδι» εξακολουθεί να επιτρέπεται για την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση ξυδιών.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – τίτλος
5.  Brandy ή Weinbrand
5.  Brandy ή Weinbrand
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – στοιχείο δ
δ)  Το Brandy ή Weinbrand δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
δ)  Το Brandy ή Weinbrand δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει την προσθήκη ουσιών που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κατά την παραγωγή. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, διευκρινίζοντας ποιες ουσίες επιτρέπονται στο σύνολο της Ένωσης και προσανατολίζεται εν προκειμένω με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής στα μεμονωμένα κράτη μέλη.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το Brandy ή Weinbrand μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι και κατά 35 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «Brandy ή Weinbrand’» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 6 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής ή τα στέμφυλα σταφυλής μπορεί να έχουν υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 7 – στοιχείο α – σημείο iv
iv)  προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·
iv)  προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.· για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόγραμμο ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 7 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 8 – τίτλος
8.  Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy
8.  Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 8 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «raisin brandy» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο α – σημείο iv
iv)  προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
iv)  προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 χιλιοστόγραμμο ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)
iiα)  – καρπούς πλατανόφυλλης σορβιάς [Sorbus torminalis (L.Crantz),
–  οικιακή σορβιά (Sorbus domestica L.),
–  καρπούς κυνορροδέας (Rosa canina L.),
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο στ – εδάφιο 3 α (νέο)
Εναλλακτικά, η επωνυμία πώλησης «Obstler» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το απόσταγμα φρούτων που παράγεται αποκλειστικά από διάφορες ποικιλίες μήλων, αχλαδιών ή και των δύο.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Obstler» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο η
η)  Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων» ή «απόσταγμα λαχανικών», ανάλογα με την περίπτωση. Η επωνυμία μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.
η)  Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων και λαχανικών» ή «απόσταγμα λαχανικών και φρούτων» ανάλογα με το αν συναποστάζονται κυρίως είδη φρούτων και ραγών ή είδη λαχανικών. Η επωνυμία μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  Το απόσταγμα φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 18 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 10 – στοιχείο δ
δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται.
δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται. Αυτό, εντούτοις, δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 10 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το απόσταγμα μηλίτη και το απόσταγμα απίτη μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 15 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 11 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το απόσταγμα μελιού μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση έως και 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – τίτλος
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «ή απόσταγμα λάσπης» πρέπει να εμφανίζονται σε απλούς έντονους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – στοιχείο α
α)  Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., οινολάσπης ή λασπών από ζυμωθέντα φρούτα.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση έως και 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Hefebrand» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 13 – τίτλος
13.  Bierbrand ή eau de vie de bière
13.  Bierbrand ή eau de vie de bière
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 13 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το Bierbrand ή eau-de-vie de bière μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «Bierbrand ή eau-de-vie de bière» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 14 – τίτλος
14.  Topinambur
14.  Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου» πρέπει να εμφανίζονται σε απλούς έντονους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 14 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Topinambur» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο α – παράγραφος 3
Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βότκας, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο β
β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι 37,5 %.
β)  Ο κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι τουλάχιστον 37,5 % και δεν υπερβαίνει το 80 %.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Απαγορεύεται ο χρωματισμός της βότκας.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ
δ)  Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από γεώμηλα ή σιτηρά φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» και συμπληρώνεται με το όνομα των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
δ)  Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από γεώμηλα ή σιτηρά ή από αμφότερα φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» και συμπληρώνεται με το όνομα των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Η βότκα μπορεί να υπόκειται σε γλύκανση για να βελτιωθεί η τελική γεύση. Ωστόσο, το τελικό προϊόν δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από 10 γραμμάρια γλυκαντικών ουσιών ανά λίτρο, εκπεφρασμένων ως ιμβερτοποιημένο ισοδύναμο σακχάρου.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  Εναλλακτικά, η επωνυμία πώλησης μπορεί να είναι «Vodka» σε όλα τα κράτη μέλη.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Vodka» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο i
i)  παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών που αναφέρονται στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης κατ’ ανώτατο όριο 20 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχου ποτού ή αποστάγματος που προέρχεται από το ίδιο φρούτο, ή μείγματος αυτών, ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,
i)  παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών που αναφέρονται στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης κατ’ ανώτατο όριο 20 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχου ποτού ή αποστάγματος που προέρχεται από το ίδιο φρούτο, ή συνδυασμού αυτών, ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 9
–  καρπούς σορβιάς (Sorbus aucuparia L.),
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 10
–  καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, κοινώς αγριοσορβιάς (Sorbus domestica L.),
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 32 α (νέα)
–  καρπούς των ειδών Aronia,
–  μαυροκέρασο (Prunus padus L.).
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – στοιχείο α
α)  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών όπως αναφέρονται στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii) ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.
α)  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών όπως αναφέρονται στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii) ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος, μυκήτων ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – τίτλος
17.  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)
17.   Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Η χρήση της [γερμανικής] επωνυμίας «-geist» σε συνδυασμό με άλλο όρο, πλην φρούτου, εξακολουθεί να επιτρέπεται ως επινοηθέν όνομα στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 19 – στοιχείο α
α)  Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχο ποτό σιτηρών ή απόσταγμα σιτηρών με την προσθήκη καρπών αρκεύθου ή μείγμα αυτών (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).
α)  Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχο ποτό σιτηρών ή απόσταγμα σιτηρών με την προσθήκη καρπών αρκεύθου ή συνδυασμού αυτών (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 20 – τίτλος
20.  Τζιν
20.  Gin
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 21 – τίτλος
21.  Αποσταγμένο gin
21.  Αποσταγμένο gin
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 21 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  μείγμα του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο· αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της κατηγορίας 20 ή και τα δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη αρώματος/γεύσης στο αποσταγμένο gin.
ii)  συνδυασμός του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο· αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της κατηγορίας 20 ή και τα δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη αρώματος/γεύσης στο αποσταγμένο gin.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 22 – τίτλος
22.  London gin
22.  London gin
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 22 – στοιχείο γ
γ)  Η επωνυμία London gin μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «dry».
γ)  Η επωνυμία London gin μπορεί να περιέχει τον όρο «dry».
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 24 – τίτλος
24.  Akvavit ή aquavit
24.  Akvavit ή aquavit
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 26 – τίτλος
26.  Pastis
26.  Pastis
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 27 – τίτλος
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 28 – τίτλος
28.  Anis
28.  Anis
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 28 – στοιχείο β
β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 37 %.
β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 35 %.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 29 – τίτλος
29.  Αποσταγμένο άνισο
29.  Αποσταγμένο anis
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 30 – τίτλος
30.  Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter
30.  Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 30 – στοιχείο α
α)  Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter είναι αλκοολούχα ποτά με πικρή κυρίως γεύση που παράγονται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται αρωματικές ουσίες.
α)  Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter είναι αλκοολούχα ποτά με πικρή κυρίως γεύση που παράγονται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα ή αμφότερα.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 31 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη της αρωματισμένης βότκας είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 31 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  Ο όρος «βότκα» μπορεί, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης, να αντικαθίσταται από την ονομασία «vodka».
(Αν εγκριθεί, η λέξη ‘vodka’ πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  παράγεται με τη χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή μείγματος αυτών, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες, προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα.
ii)  παράγεται με τη χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή συνδυασμού αυτών, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες, προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο δ – εδάφιο 2 α (νέο)
Εναλλακτικά, η επωνυμία πώλησης μπορεί να είναι «liqueur» σε όλα τα κράτη μέλη.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «liqueur» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Η επωνυμία πώλησης “liqueur” μπορεί επίσης να συμπληρώνεται με την ονομασία του αρώματος ή τροφίμου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του προϊόντος.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 34 – τίτλος
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 35 – τίτλος
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 36 – τίτλος
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 37 – τίτλος
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 38 – τίτλος
38.   «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán»
31α.   «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán»
(Η κατηγορία «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán» πρέπει να μετακινηθεί μεταξύ των κατηγοριών 31 «βότκα» και 32 «λικέρ».)
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 39 – τίτλος
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 39 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 370 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο·
ii)  έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 350 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο·
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 40 – τίτλος
40.  Maraschino, Marrasquino ή Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino ή Maraskino
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 41 – τίτλος
41.  Nocino
41.  Nocino
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – τίτλος
42.  Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat
42.  Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο α
α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή μείγμα αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή συνδυασμό αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλα αυγά εκτός από αυγά όρνιθας του γένους Gallus Gallus, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο γ
γ)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.
γ)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο τρόφιμα με αρωματικές ιδιότητες, φυσικές αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά, το οποίο επονομάζεται και advocaat ή avocat ή advokat, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κρέμα γάλακτος.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 43 – στοιχείο α
α)  Λικέρ με αυγό είναι το αλκοολούχο ποτό, στο οποίο έχουν ή δεν έχουν προστεθεί αρτύματα, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, τα χαρακτηριστικά συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
α)  Λικέρ με αυγό είναι το αλκοολούχο ποτό, στο οποίο έχουν ή δεν έχουν προστεθεί αρτύματα, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή συνδυασμό αυτών, τα χαρακτηριστικά συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 44 – τίτλος
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 45 – τίτλος
45.  Väkevä glögi ή spritglögg
45.  Väkevä glögi ή spritglögg
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 46 – τίτλος
46.  Berenburg ή Beerenburg
46.  Berenburg ή Beerenburg
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Το Guignolet Kirsch παράγεται στη Γαλλία και λαμβάνεται με ανάμειξη guignolet και kirsch, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ποσοστό τουλάχιστον 3% της συνολικής καθαρής αλκοόλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν να προέρχεται από το απόσταγμα κερασιών. Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Guignolet Kirsch είναι 15 %. Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση, η λέξη «Guignolet» αναγράφεται στην παρουσίαση και την επισήμανση με χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου μεγέθους και χρώματος με τους χαρακτήρες της λέξης «Kirsch», στην ίδια γραμμή με αυτή και, αν πρόκειται για φιάλη, στην εμπρόσθια ετικέτα. Στις πληροφορίες για την αλκοολική του σύνθεση περιλαμβάνεται αναφορά του ποσοστού, κατ’ όγκο, της καθαρής αλκοόλης που αντιπροσωπεύουν guignolet και kirsch στο συνολικό κατ’ όγκο περιεχόμενο σε καθαρή αλκοόλη του Guignolet Kirsch.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙα
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑ «CRIADERAS Y SOLERA»
Το δυναμικό σύστημα παλαίωσης ή σύστημα «criaderas y solera» αφορά την εκτέλεση περιοδικής εκχύλισης μέρους του brandy που περιέχεται σε καθένα από τα δρύινα βαρέλια και περιέκτες που διαμορφώνουν κλίμακα παλαίωσης και την αντίστοιχη αναπλήρωση με brandy που αποτελεί προϊόν εκχύλισης από την προηγούμενη κλίμακα παλαίωσης.
Ορισμοί
Κλίμακες παλαίωσης: κάθε ομάδα δρύινων βαρελιών και περιεκτών με το ίδιο επίπεδο ωρίμανσης, μέσα από τα οποία διέρχεται το brandy στη διάρκεια της διαδικασίας παλαίωσής του. Κάθε κλίμακα είναι γνωστή ως «criadera», εκτός από την τελευταία, πριν από την προσθήκη του γευστικού διαλύματος στο brandy, που είναι γνωστή ως «solera».
Εκχύλιση: αφαίρεση μερικού όγκου brandy από κάθε δρύινο βαρέλι και περιέκτη σε μια κλίμακα παλαίωσης, ο οποίος προστίθεται στα δρύινα βαρέλια και τους περιέκτες της επόμενης κλίμακας παλαίωσης ή, στην περίπτωση της solera, χρησιμοποιείται ως γευστικό διάλυμα.
Αναπλήρωση: ο όγκος του brandy από τα δρύινα βαρέλια και τους περιέκτες μιας δεδομένης κλίμακας γήρανσης που προστίθεται και αναμειγνύεται με το περιεχόμενο των δρύινων βαρελιών και περιεκτών της ακόλουθης ηλικιακής κλίμακας.
Μέση ηλικία: χρονική περίοδος που αντιστοιχεί στην εναλλαγή του συνολικού αποθέματος brandy που υπόκειται στη διαδικασία παλαίωσης, υπολογιζόμενη ως κλάσμα του συνολικού όγκου του brandy που περιέχεται σε όλες τις κλίμακες παλαίωσης και του όγκου των εκχυλίσεων που πραγματοποιήθηκαν από την τελευταία κλίμακα –τη solera– σε ένα έτος.
Η μέση ηλικία του brandy που λαμβάνεται από τη solera μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 𝑡̅ = Vt/Ve
Όπου:
− 𝑡̅ είναι η μέση ηλικία, εκπεφρασμένη σε έτη.
− Vt είναι ο συνολικός όγκος του αποθέματος στο σύστημα παλαίωσης, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης.
− Ve είναι ο συνολικός όγκος του προϊόντος που λαμβάνεται για αποστολή στη διάρκεια ενός έτους, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης.
Ελάχιστη μέση ηλικία: Στην περίπτωση των δρύινων βαρελιών και περιεκτών περιεκτικότητας κάτω των 1 000 λίτρων, ο αριθμός των ετήσιων εκχυλίσεων και αναπληρώσεων είναι ίσος με ή μικρότερος από το διπλάσιο του αριθμού των κλιμάκων στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ηλικία του νεότερου στοιχείου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6 μήνες.
Στην περίπτωση των δρύινων βαρελιών και περιεκτών περιεκτικότητας 1 000 λίτρων και άνω, ο αριθμός των ετήσιων εκχυλίσεων και αναπληρώσεων είναι ίσος με ή μικρότερος από τον αριθμό των κλιμάκων στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ηλικία του νεότερου στοιχείου είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα έτος.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0021/2018).


Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *
PDF 585kWORD 68k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0335),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0195/2017),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A8-0016/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Τα κράτη μέλη δυσκολεύονται διαρκώς περισσότερο να προστατεύσουν τις εθνικές φορολογικές βάσεις τους από τη διάβρωση, καθώς οι δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν εξελιχθεί και έχουν καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκες, επωφελούμενες συχνά από την αυξημένη κινητικότητα κεφαλαίων και προσώπων στην εσωτερική αγορά. Οι δομές αυτές αποτελούνται συνήθως από ρυθμίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφόρων φορολογικών δικαιοδοσιών και μεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη σε ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα ή έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής φορολογικής εισφοράς των φορολογουμένων, με συνέπεια τη σημαντική μείωση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα τελευταία να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να λαμβάνουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες για δυνητικά επιθετικές φορολογικές ρυθμίσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα έδιναν στις αρχές τη δυνατότητα να αντιδρούν άμεσα σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και να λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, θεσπίζοντας νομοθεσία ή εκπονώντας κατάλληλες αξιολογήσεις κινδύνων και διενεργώντας φορολογικούς ελέγχους.
(2)  Τα κράτη μέλη δυσκολεύονται διαρκώς περισσότερο να προστατεύσουν τις εθνικές φορολογικές βάσεις τους από τη διάβρωση, καθώς οι επιθετικές και σύνθετες δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν εξελιχθεί και έχουν καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκες, επωφελούμενες συχνά από την αυξημένη κινητικότητα κεφαλαίων και προσώπων στην εσωτερική αγορά. Οι δομές αυτές αποτελούνται συνήθως από ρυθμίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφόρων φορολογικών δικαιοδοσιών και μεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα ή έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογικού αντικτύπου στους φορολογούμενους, με συνέπεια τη σημαντική μείωση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών. Επιπλέον, αυξάνεται η εξάπλωση των συντελεστών φορολογίας των εταιρειών στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών αυξάνεται και επιβάλλεται τούτο να μην υπονομεύσει την αρχή της φορολογικής ισότητας. Κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να λαμβάνουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες για ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Οι εν λόγω πληροφορίες θα έδιναν στις αρχές τη δυνατότητα να αντιδρούν άμεσα σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και να λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, θεσπίζοντας νομοθεσία ή εκπονώντας κατάλληλες αξιολογήσεις κινδύνων και διενεργώντας φορολογικούς ελέγχους. Ωστόσο, η έλλειψη αντίδρασης από τις φορολογικές αρχές σχετικά με μεθοδεύσεις που αναφέρονται δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως σιωπηρή έγκριση εκ μέρους των αρχών. Οι μορφότυποι υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να είναι συνοπτικοί και φιλικοί προς τον χρήστη, έτσι ώστε ο όγκος των πληροφοριών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από την παρούσα οδηγία να μην παρεμποδίζει την ανάληψη ουσιαστικής δράσης για τις μεθοδεύσεις που αναφέρονται.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Δεδομένου ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού αφορούν περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, η γνωστοποίηση πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα έχει ενδεχομένως πρόσθετα θετικά αποτελέσματα όταν οι πληροφορίες ανταλλάσσονται και μεταξύ των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι τελευταίες να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που τους χρειάζονται για να λαμβάνουν μέτρα όταν εντοπίζουν επιθετικές φορολογικές πρακτικές.
(3)  Δεδομένου ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού αφορούν περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, η γνωστοποίηση πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα έχει ενδεχομένως πρόσθετα θετικά αποτελέσματα όταν οι πληροφορίες ανταλλάσσονται και μεταξύ των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και η εξασφάλιση του συντονισμού με μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι τελευταίες να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που τους χρειάζονται για να λαμβάνουν μέτρα όταν εντοπίζουν επιθετικές φορολογικές πρακτικές. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να θεσπίσουν παρόμοιες απαιτήσεις γνωστοποίησης για ρυθμίσεις που εμπίπτουν αποκλειστικά στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Καθώς αναγνωρίζεται πόσο πολύ μπορεί να συμβάλει η ύπαρξη διαφανούς πλαισίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πάταξη της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή έχει κληθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τη Δράση 12 του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των ενδιαμέσων που συνεργούν σε ρυθμίσεις δυνάμενες να οδηγήσουν σε φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.
(4)  Καθώς αναγνωρίζεται πόσο πολύ μπορεί να συμβάλει η ύπαρξη διαφανούς πλαισίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πάταξη της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή έχει κληθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τη Δράση 12 του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταδείξει τον καίριο ρόλο των ενδιαμέσων στην παροχή συμβουλών, τη δημιουργία και τη διαχείριση των φορολογικών καθεστώτων και έχει ζητήσει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των ενδιαμέσων που συνεργούν σε ρυθμίσεις δυνάμενες να οδηγήσουν σε φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Είναι απαραίτητο να υπενθυμιστεί ο τρόπος με τον οποίον ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι και λοιποί πάροχοι φορολογικών συμβουλών φέρονται να έχουν βοηθήσει ενεργά τους πελάτες τους να αποκρύψουν χρήματα σε υπεράκτιες χώρες. Επιπλέον, το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της οδηγίας 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου27 και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης διαφανούς φορολογικού πλαισίου στην Ένωση, επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις πληροφορίες επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
(5)  Είναι απαραίτητο να υπενθυμιστεί ο τρόπος με τον οποίον ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι και λοιποί πάροχοι φορολογικών συμβουλών, καθώς και ελεγκτές, έχουν βοηθήσει ενεργά τους πελάτες τους να αποκρύψουν χρήματα σε υπεράκτιες χώρες. Επιπλέον, το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της οδηγίας 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου27 και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης διαφανούς φορολογικού πλαισίου στην Ένωση, επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις πληροφορίες επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Εκτός αυτού, θα πρέπει να ενισχυθεί ανάλογα η ικανότητα των κρατών μελών να επεξεργάζονται τον όγκο των οικονομικών πληροφοριών που λαμβάνουν και θα πρέπει να αυξηθούν οι οικονομικοί, ανθρώπινοι και πληροφοριακοί πόροι των φορολογικών αρχών, όπου απαιτείται, και να διατηρηθούν σε επαρκή επίπεδα.
_________________
_________________
27 Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1).
27 Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1).
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού διασυνοριακής διάστασης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης στην εσωτερική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιβολή υποχρέωσης στους ενδιαμέσους να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για ορισμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς φοροαποφυγής συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική, είναι επιπλέον σημαντικό, ως δεύτερο βήμα μετά τη γνωστοποίηση, να προβαίνουν οι φορολογικές αρχές σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις ομόλογες αρχές άλλων κρατών μελών. Οι εν λόγω διευθετήσεις θα πρέπει επίσης να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του Κοινού Προτύπου Αναφοράς. Είναι ζωτικής σημασίας ακόμη να δοθεί στην Επιτροπή πρόσβαση σε επαρκή όγκο πληροφοριών, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να κοινοποιούν κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.
(6)  Η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού διασυνοριακής διάστασης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης στην εσωτερική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιβολή υποχρέωσης στους ενδιαμέσους, τους ελεγκτές και κατά περίπτωση, στους φορολογούμενους, να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για ορισμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς φοροαποφυγής συνιστά ένα αναγκαίο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική, είναι επιπλέον σημαντικό, ως δεύτερο βήμα μετά τη γνωστοποίηση, να προβαίνουν αυτόματα οι φορολογικές αρχές σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις ομόλογες αρχές άλλων κρατών μελών. Οι εν λόγω διευθετήσεις θα πρέπει επίσης να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του Κοινού Προτύπου Αναφοράς. Είναι ζωτικής σημασίας ακόμη να δοθεί στην Επιτροπή πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της παρούσας οδηγίας και να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της στο πλαίσιο των πολιτικών ανταγωνισμού. Η εν λόγω πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να κοινοποιούν κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή. Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαμέσους και τους φορολογούμενους, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει κατάλογο με τις γνωστοποιούμενες φορολογικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς φοροαποφυγής, χωρίς να γίνεται η οποιαδήποτε αναφορά σε ενδιάμεσο ή φορολογούμενο.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Αναγνωρίζεται ότι η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όταν οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις φορολογικές αρχές σε αρχικό στάδιο, δηλαδή πριν από την εφαρμογή των γνωστοποιημένων ρυθμίσεων στην πράξη. Όταν η υποχρέωση γνωστοποίησης μετατοπίζεται στους φορολογουμένους, είναι ενδεχομένως πρακτικό η υποχρέωση γνωστοποίησης των εν λόγω ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού να επιβάλλεται σε ελαφρώς μεταγενέστερο χρόνο, καθώς οι φορολογούμενοι είναι πιθανό να μην γνωρίζουν τη φύση των ρυθμίσεων κατά τον χρόνο έναρξης της εφαρμογής τους. Για να διευκολυνθούν οι αρχές των κρατών μελών, η επακόλουθη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα μπορούσε να διενεργείται ανά τρίμηνο.
(7)  Αναγνωρίζεται ότι η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όταν οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις φορολογικές αρχές σε αρχικό στάδιο, δηλαδή πριν από την εφαρμογή των γνωστοποιημένων ρυθμίσεων στην πράξη. Επιπλέον, θα πρέπει να επιβάλλονται κατάλληλες κυρώσεις για την πρόληψη και την καταστολή των εν λόγω ρυθμίσεων. Όταν η υποχρέωση γνωστοποίησης μετατοπίζεται στους φορολογουμένους, είναι ενδεχομένως πρακτικό η υποχρέωση γνωστοποίησης των εν λόγω ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού να επιβάλλεται σε ελαφρώς μεταγενέστερο χρόνο. Για να διευκολυνθούν οι αρχές των κρατών μελών, η επακόλουθη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα μπορούσε να διενεργείται ανά τρίμηνο.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Ο διαρκώς αυξανόμενος ρόλος και η σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα επιχειρηματικά μοντέλα και τις φορολογικές δομές των μεγάλων εταιρειών υπογραμμίζουν περαιτέρω τον επείγοντα χαρακτήρα της καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις ρυθμίσεις φοροαποφυγής, δεδομένων των διαφόρων εύκολων επιλογών που προσφέρει η χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την εικονική μεταφορά κερδών.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)   Η έλλειψη ολοκληρωμένων, δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με τα συναφή οικονομικά στοιχεία μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων συνέβαλε στον χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας των συγκεντρωτικών στοιχείων για τις υπεράκτιες δομές, κάτι το οποίο κατέστη πρόδηλο από το γεγονός ότι πολλές από τις πρόσφατες προβεβλημένες δομές φοροαποφυγής δεν εμφανίζονται στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων χρηματοοικονομικών λογαριασμών εμπορικών εταιρειών. Αυτά τα κενά στα στατιστικά στοιχεία παρακωλύουν τις προσπάθειες των φορολογικών αρχών για εκπόνηση αξιολογήσεων κινδύνων σε δικαιοδοσίες κινδύνου και υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις δομές φορολογικού σχεδιασμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας νομικής πράξης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι ενδεχομένως σημαντικό να μην θεσπιστούν στο επίπεδο της Ένωσης κανονιστικές ρυθμίσεις πέραν των απολύτως αναγκαίων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Για τον λόγο αυτό είναι ενδεχομένως αναγκαίο να περιοριστούν τυχόν κοινοί κανόνες για τη γνωστοποίηση σε διασυνοριακές καταστάσεις, και συγκεκριμένα σε καταστάσεις που αφορούν είτε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη είτε ένα κράτος μέλος και μια τρίτη χώρα. Σε τέτοιες περιστάσεις, λόγω του πιθανού αντίκτυπου στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αιτιολογείται η ανάγκη θέσπισης κοινής δέσμης κανόνων έναντι της αντιμετώπισης του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο.
(10)  Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας νομοθετικής πράξης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, είναι ενδεχομένως σημαντικό να μην θεσπιστούν στο επίπεδο της Ένωσης κανονιστικές ρυθμίσεις πέραν των απολύτως αναγκαίων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Για τον λόγο αυτό είναι ενδεχομένως αναγκαίο να περιοριστούν τυχόν κοινοί κανόνες για τη γνωστοποίηση σε διασυνοριακές καταστάσεις, και συγκεκριμένα σε καταστάσεις που αφορούν είτε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη είτε ένα κράτος μέλος και μια τρίτη χώρα. Σε τέτοιες περιστάσεις, λόγω του πιθανού αντίκτυπου στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αιτιολογείται η ανάγκη θέσπισης κοινής δέσμης κανόνων έναντι της αντιμετώπισης του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο. Εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει περαιτέρω εθνικά μέτρα υποβολής εκθέσεων παρόμοιου χαρακτήρα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που συλλέγονται θα πρέπει να κοινοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη, εάν κρίνεται σκόπιμο.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Δεδομένου ότι ενδέχεται να μην έχουν όλα τα κράτη μέλη κίνητρα για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές κυρώσεις και προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων και τις καταστάσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις θα πρέπει να είναι επίσης αυτόματη.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων δυνάμει των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και να διασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων στην πράξη, καθώς και τον αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα τους.
(13)  Προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων δυνάμει των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και να διασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων στην πράξη χωρίς καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, καθώς και τον αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο με τους ενδιαμέσους και τους φορολογουμένους στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στον οποίο θα αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το όνομα, η ιθαγένεια και ο τόπος κατοικίας τους.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες μη ουσιαστικές πτυχές της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικαιροποίηση των διακριτικών, ώστε να περιλαμβάνει στον κατάλογο διακριτικών ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις εν λόγω ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων, οι οποίες προκύπτουν από την υποχρεωτική γνωστοποίηση τέτοιων ρυθμίσεων.
(14)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες μη ουσιαστικές πτυχές της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικαιροποίηση των διακριτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει ανά διετία ένα σχέδιο επικαιροποίησης του καταλόγου διακριτικών βάσει των οποίων ορίζεται ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, προκειμένου να περιλαμβάνει τυχόν νέες ή τροποποιημένες ρυθμίσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που θα έχουν εντοπιστεί μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης επικαιροποίησης και που θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ μέσα σε τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση του σχεδίου επικαιροποίησης.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη χρήση και ερμηνεία των διακριτικών, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις δραστηριότητες των φορολογικών αρχών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποθάρρυνσης της προσφυγής σε ρυθμίσεις διασυνοριακού επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και ασυντόνιστα, αλλά μπορεί αντιθέτως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει σε μηχανισμούς που αναπτύσσονται για να εκμεταλλευτούν δυνητικά τις ανεπάρκειες της αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι αφορά μόνο ρυθμίσεις διασυνοριακής διάστασης είτε μεταξύ τουλάχιστον δύο κρατών μελών είτε μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας.
(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα ο σημαντικός περιορισμός των καταστροφικών συνεπειών της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στα δημόσια έσοδα και η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποθάρρυνσης της προσφυγής σε ρυθμίσεις διασυνοριακού επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και ασυντόνιστα, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει σε μηχανισμούς που αναπτύσσονται για να εκμεταλλευτούν δυνητικά τις ανεπάρκειες της αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι αφορά μόνο ρυθμίσεις διασυνοριακής διάστασης είτε μεταξύ τουλάχιστον δύο κρατών μελών είτε μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 18 – στοιχείο γ
γ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης ευρισκόμενης σε εκείνη τη δικαιοδοσία και η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας εκείνης της μόνιμης εγκατάστασης,
γ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή μέσω ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας κάθε είδους, ευρισκόμενης σε εκείνη τη δικαιοδοσία και η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας εκείνης της μόνιμης εγκατάστασης,
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 18 – στοιχείο δ
δ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης μη ευρισκόμενης σε εκείνη τη δικαιοδοσία και η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας εκείνης της μόνιμης εγκατάστασης,
δ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία χωρίς να έχουν φορολογική παρουσία σε εκείνη τη δικαιοδοσία,
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 20
20.   «διακριτικό»: τυπικό χαρακτηριστικό ή γνώρισμα ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων που παρατίθεται στο παράρτημα IV·
20)  «διακριτικό»: ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που παρατίθεται στο παράρτημα IV·
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 23 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  ο φορολογούμενος είναι ο πραγματικός δικαιούχος άλλου φορολογουμένου, κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων των δηλώσεων των πελατών τους, οι ελεγκτές υπόκεινται σε υποχρεώσεις ταυτοποίησης και γνωστοποίησης σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των υποχρεώσεων ταυτοποίησης και γνωστοποίησης που ορίζονται στο παρόν άρθρο εκ μέρους της ελεγχόμενης οντότητας ή των ενδιαμέσων της, των οποίων ο ελεγκτής έχει λάβει γνώση. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει στους ελεγκτές την υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για παρόμοιες παραβιάσεις εντός 10 εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των εκθέσεων ελέγχου τους.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να χορηγήσει στους ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, όταν το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει ότι καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο που προστατεύει την επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για τέτοια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων βαρύνει τον φορολογούμενο και οι ενδιάμεσοι ενημερώνουν τους φορολογουμένους για τη μετατόπιση σε αυτούς της εν λόγω υποχρέωσης λόγω του απορρήτου.
2.  Κάθε κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει, όπου αρμόζει, τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να χορηγήσει στους ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, όταν το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει ότι καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο που προστατεύει την επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για τέτοια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων βαρύνει τον φορολογούμενο και οι ενδιάμεσοι ενημερώνουν γραπτώς τους φορολογουμένους για τη μετατόπιση σε αυτούς της εν λόγω υποχρέωσης λόγω του απορρήτου, ενώ πρέπει να έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση παραλαβής υπογεγραμμένη από τον φορολογούμενο. Ο φορολογούμενος υποβάλλει πληροφορίες στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 4
4.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει στους ενδιαμέσους και τους φορολογουμένους την υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή μεταξύ [ημερομηνία πολιτικής συμφωνίας] και 31ης Δεκεμβρίου 2018. Ενδιάμεσοι και φορολογούμενοι, κατά περίπτωση, υποβάλλουν πληροφορίες για τις εν λόγω δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις έως τις 31 Μαρτίου 2019.
4.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει στους ενδιαμέσους, τους ελεγκτές και τους φορολογουμένους την υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις οι οποίες είναι ενεργές την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και για εκείνες που θα τεθούν σε ισχύ στο εξής.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αξιολογήσει τις φορολογικές ρυθμίσεις που γνωστοποιούνται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, καθώς και να παράσχει στις οικείες φορολογικές αρχές τους απαιτούμενους για τον σκοπό αυτό πόρους.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο α
α)  τα στοιχεία αναγνώρισης ενδιαμέσων και φορολογουμένων, μεταξύ άλλων, το όνομα, τη φορολογική κατοικία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) τους και, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον ενδιάμεσο ή τον φορολογούμενο·
α)  τα στοιχεία αναγνώρισης ενδιαμέσων, ή, κατά περίπτωση, ελεγκτών, και φορολογουμένων, μεταξύ άλλων, το όνομα, την εθνικότητα, τη φορολογική κατοικία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) τους και, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον ενδιάμεσο ή τον φορολογούμενο·
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
γ)  σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή σειράς τέτοιων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορά της ονομασίας με την οποία είναι ευρέως γνωστές, εφόσον υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή ρυθμίσεων υπό γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται τυχόν εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ή εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη·
γ)  σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή σειράς τέτοιων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορά της ονομασίας με την οποία είναι ευρέως γνωστές, εφόσον υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή ρυθμίσεων υπό γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται τυχόν διανοητική ιδιοκτησία, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη·
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο δ
δ)  την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει ή ξεκίνησε η εφαρμογή της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή του πρώτου βήματος μιας σειράς τέτοιων ρυθμίσεων·
δ)  την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή του πρώτου βήματος μιας σειράς τέτοιων ρυθμίσεων·
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο ε
ε)  λεπτομερείς πληροφορίες για τις εθνικές φορολογικές διατάξεις των οποίων η εφαρμογή εξασφαλίζει φορολογικό πλεονέκτημα, κατά περίπτωση·
ε)  λεπτομερείς πληροφορίες για τις εθνικές φορολογικές διατάξεις που αποτελούν τη βάση για τις δηλωτέες ρυθμίσεις ή σειρά ρυθμίσεων, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο η
η)  τα στοιχεία αναγνώρισης οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον υπάρχει, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται από τη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, με αναφορά στα κράτη μέλη με τα οποία συνδέονται οι θιγόμενοι ενδιάμεσοι ή φορολογούμενοι.
η)  τα στοιχεία αναγνώρισης οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον υπάρχει, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται από τη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, με αναφορά στα κράτη μέλη με τα οποία συνδέονται οι θιγόμενοι ενδιάμεσοι, ελεγκτές ή φορολογούμενοι.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 7
7.  Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.
7.  Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις και παρέχει επαρκείς πόρους, που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8ααα – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και η) της παραγράφου 6.
8.  Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ) της παραγράφου 6. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο με τις γνωστοποιούμενες διασυνοριακές φορολογικές ρυθμίσεις, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στον αντίστοιχο ενδιάμεσο ή φορολογούμενο.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόματη ανταλλαγή.
Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόματη ανταλλαγή.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8ααα παράγραφοι 5, 6 και 7 της παρούσας οδηγίας, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόματη ανταλλαγή.
Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8ααα, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο αυτόματη ανταλλαγή. Επιπλέον, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 8, 8α και 8αα είναι επίσης προσβάσιμες μέσω του κεντρικού καταλόγου, όπου η πρόσβαση περιορίζεται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο εν λόγω ευρετήριο. Η Επιτροπή έχει επίσης πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο ευρετήριο, με την επιφύλαξη ωστόσο των περιορισμών του άρθρου 8α παράγραφος 8 και του άρθρου 8ααα παράγραφος 8. Οι αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
Οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών και η Επιτροπή έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο εν λόγω ευρετήριο. Οι αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α, στο άρθρο 8αα και στο άρθρο 8ααα, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.».
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α, στο άρθρο 8αα και στο άρθρο 8ααα· την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν· και τις νομοθετικές αλλαγές που προτείνονται ή εφαρμόζονται για την κάλυψη των κενών του κανονιστικού πλαισίου που αποκάλυψαν αυτές οι πληροφορίες. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.». Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την κάλυψη των κενών στην ισχύουσα νομοθεσία.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
5α)  Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον αριθμό των ρυθμίσεων ή σειρών ρυθμίσεων που γνωστοποιήθηκαν, όπως ταξινομούνται στο παράρτημα IV, μαζί με περιγραφή των εν λόγω ρυθμίσεων, την ιθαγένεια των φορολογουμένων που επωφελήθηκαν από αυτές τις ρυθμίσεις και τον αριθμό και την έκταση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε ενδιαμέσους ή φορολογούμενους που γνωστοποίησαν τέτοιες ρυθμίσεις. Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια δημόσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.».
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)
5β)  Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3β. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή κατάλογο με τις διασυνοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θεωρείται από την αρμόδια φορολογική αρχή ότι συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.».
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23αα – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26α για την τροποποίηση του παραρτήματος IV, ώστε να περιλαμβάνει στον κατάλογο διακριτικών ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις εν λόγω ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων οι οποίες προκύπτουν από την υποχρεωτική γνωστοποίηση τέτοιων ρυθμίσεων.».
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26α για την τροποποίηση του παραρτήματος IV, ώστε να περιλαμβάνει στον κατάλογο διακριτικών ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις εν λόγω ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων οι οποίες προκύπτουν από την υποχρεωτική γνωστοποίηση τέτοιων ρυθμίσεων.». Πράττει το ίδιο κάθε δύο έτη με βάση τις πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες σχετικά με νέες ή τροποποιημένες ρυθμίσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, τα δε νέα κριτήρια θα δημοσιεύονται υπό τη μορφή σχεδίου τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον αφορά το άρθρο 8αα και το άρθρο 8ααα, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον αφορά το άρθρο 8αα και το άρθρο 8ααα, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει ενδεικτικό πίνακα των κυρώσεων.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 26α – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Έως … [3 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα IV – Δοκιμή του κυρίου οφέλους – εδάφιο 1
Η δοκιμή θα πληρούται όταν το κύριο όφελος μιας ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων συνίσταται στην απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλεονέκτημα είναι το αποτέλεσμα το οποίο δύναται να αναμένει κάποιος από μια τοιαύτη ρύθμιση, ή σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων επωφελούμενος του ειδικού τρόπου δομής της ρύθμισης ή της σειράς ρυθμίσεων.
Η δοκιμή θα πληρούται όταν ένα από τα κύρια οφέλη μιας ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων συνίσταται στην απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλεονέκτημα είναι το αποτέλεσμα το οποίο δύναται να αναμένει κάποιος από μια τοιαύτη ρύθμιση, ή σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων επωφελούμενος του ειδικού τρόπου δομής της ρύθμισης ή της σειράς ρυθμίσεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.


Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος DAS-59122-7
PDF 451kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D054772-02 – 2018/2568(RSP))
P8_TA(2018)0051B8-0122/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D054772-02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 16ης Ιανουαρίου 2018, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 18 Μαΐου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 2007/702/ΕΚ της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 («ΓΤ αραβόσιτος 59122»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την απόφαση αυτή της Επιτροπής, στις 23 Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 3 Απριλίου 2007(5) (η «πρώτη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ»)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιουλίου 2016, οι εταιρείες Pioneer Overseas Corporation και Dow AgroSciences Ltd. («ο αιτών») υπέβαλαν κοινή αίτηση για την ανανέωση της έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤ αραβόσιτο 59122 σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά ΓΤ αραβοσίτου 59122 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος αραβοσίτου, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Μαΐου 2017, η ΕΑΑΤ διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017(6) (η «δεύτερη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΓΤ αραβόσιτος 59122 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry35Ab1 και Cry34Ab1 που προσδίδουν αντοχή σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα που ανήκουν στο γένος Diabrotica ,όπως στις προνύμφες της χρυσομήλης του αραβοσίτου, και την πρωτεΐνη PAT, η οποία προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν glufosinate·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης τα κράτη μέλη υπέβαλαν πολλές επικριτικές παρατηρήσεις σε σχέση με την πρώτη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ(7) που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανεπάρκεια του σχεδίου επιτήρησης, τον κίνδυνο έκθεσης μη στοχευόμενων οργανισμών σε τοξίνες BT, την απουσία βάσης για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι ζωοτροφές από ΓΤ αραβόσιτο 59122 είναι ουσιαστικά ισοδύναμες, διατροφικά ισοδύναμες και εξίσου ασφαλείς με τις ζωοτροφές από κοινό αραβόσιτο και, όσον αφορά τη μελέτη σε αρουραίους πόυ διήρκεσε 90 ημέρες, το γεγονός ότι ο ΓΤ αραβόσιτος 59122 έχει χορηγηθεί σε ένα μόνο επίπεδο δόσης για το σύνολο της μελέτης, κατά παράβαση της σύστασης που περιέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την υποβολή από τον αιτούντα για την επανέγκριση, ζητήθηκε από την ΕΑΑΤ να αξιολογήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τον αιτούντα, περιλαμβάνοντας τις εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά την τοποθέτηση στην αγορά και τις 11 μελέτες πρωτογενούς έρευνας που δημοσιεύθηκαν από το 2007 έως το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν, η ΕΑΑΤ εξέδωσε θετική γνώμη (στη δεύτερη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ, όπως αναφέρεται ανωτέρω), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκαν νέοι κίνδυνοι ή τροποποιημένη έκθεση, ούτε νέες επιστημονικές αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τα συμπεράσματα της αρχικής αξιολόγησης κινδύνου για τον αραβόσιτο 59122·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης τα κράτη μέλη υπέβαλαν πολλές επικριτικές παρατηρήσεις σε σχέση με τη δεύτερη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ(8) στις οποίες αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρακολούθηση που διενεργήθηκε για τον ΓΤ αραβόσιτο 59122 δεν είναι σε θέση να προσφέρει χρήσιμα αποτελέσματα για την τρέχουσα αξιολόγηση και να εξαλείψει τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με την εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται πριν από την αδειοδότηση, π.χ. όσον αφορά την έκθεση του περιβάλλοντος, και ότι η προσέγγιση παρακολούθησης που εφαρμόστηκε για τον ΓΤ αραβόσιτο 59122 δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος έθεσε το ερώτημα γιατί δεν υποβλήθηκαν από τον αιτούντα μια σειρά από δημόσιες μελέτες που αποδεικνύουν την ανοσογονικότητα των πρωτεϊνών Cry σε ποντίκια και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την ΕΑΑΤ, και ανέφερε ότι οι ανησυχίες όσον αφορά την ανοσογονικότητα και την ανοσοενισχυτικότητα των πρωτεϊνών Cry που εκφράζονται στον ΓΤ αραβόσιτο 59122 πρέπει να επιλυθούν πριν από την ανανέωση της έγκρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος σημείωσε ότι η Ένωση ενέκρινε τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία, η οποία δημιουργεί διεθνή ευθύνη για τις χώρες εξαγωγής και εισαγωγής, όσον αφορά τη βιολογική ποικιλομορφία και ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της εισαγωγής του ΓΤ αραβοσίτου 59122 στην Ένωση, για τη βιοποικιλότητα τόσο στην Ένωση όσο και στις χώρες καλλιέργειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(10)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων συνιστά μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(11)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις γνωμοδοτήσεις της EFSA δεν αξιολόγησε τα κατάλοιπα από τον ψεκασμό με glufosinate· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπολείμματα της δραστικής ουσίας glufosinate θα είναι παρόντα σε ΓΤ αραβόσιτο 59122 που εισάγεται στην Ένωση για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν απαράδεκτο από την άποψη της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και εξαιρετικά ασυνεπές, να δοθεί άδεια εισαγωγής ΓΤ αραβόσιτου ανθεκτικού στο glufosinate, δεδομένου ότι η άδεια για τη χρήση glufosinate στην Ένωση λήγει στις 31 Ιουλίου 2018 λόγω της τοξικότητας για την αναπαραγωγή(12)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 16 Ιανουαρίου 2018, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 12 κράτη μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο το 38,83% του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και τέσσερα κράτη μέλη απείχαν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελούσε μάλλον την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(13)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003(14) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 αναφέρει πως η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ευαίσθητα θέματα όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), να προσφέρει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τους αρμόδιους νομοθέτες να επισπεύσουν τις εργασίες σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 κατεπειγόντως και, μεταξύ άλλων, να μεριμνήσουν ώστε, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώνει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση·

6.  καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή γενετικώς τροποποιημένων φυτών που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές και έχουν γίνει ανθεκτικά σε ένα συμπληρωματικό φυτοφάρμακο το οποίο είναι απαγορευμένο ή πρόκειται να απαγορευθεί στο εγγύς μέλλον στην Ένωση·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(4)–––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15),Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271),Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390,Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(7) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(8) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(9) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(10) Σημείο 7 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/404 της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της 12.3.2015, σ. 6).
(11) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(12) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(13) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωση του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(14) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(15) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × NK603
PDF 465kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (D054771-02 – 2018/2569(RSP))
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603 (D054771-02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 16ης Ιανουαρίου 2018, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 28 Ιουνίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή του Βελγίου αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο (ΓΤ) αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που αποτελούνται ή περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως κάθε άλλο είδος αραβοσίτου, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αίτηση συμπεριλαμβάνονταν, για τις χρήσεις αυτές, και οι τρεις επιμέρους συνδυασμοί ΓΤ αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × NK603·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΓΤ αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × NK603 περιέχει δύο γονίδια για την ανθεκτικότητα στη γλυφοσάτη και παράγει πρωτεΐνες Cry1A.105 και Cry2Ab2, οι οποίες προσδίδουν ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2017(5)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις επικριτικές παρατηρήσεις περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η ανάλυση σύστασης δεν καλύπτει τα κατάλοιπα των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων ούτε τους μεταβολίτες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω προβληματισμών μεταξύ άλλων όσον αφορά μελέτες που δείχνουν αύξηση των κρουσμάτων ουρολιθίασης σε ποντίκια που τρέφονταν με MON 89034, δεν είναι δυνατό να συναχθεί συμπέρασμα σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του εν λόγω ΓΤ οργανισμού (ΓΤΟ) στις ανθρώπινες ή ζωικές τροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες προτού οριστικοποιηθεί η εκτίμηση κινδύνου και ότι δεν είναι δυνατό να συναχθούν συμπεράσματα όσον αφορά τις υποχρόνιες (δεν διεξήχθη μελέτη 90 ημερών) και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του τροφίμου ή/και της ζωοτροφής στην αναπαραγωγή ή στην ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στον ΓΤ αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (ο οποίος υπέστη επεξεργασία με γλυφοσάτη) και τον μη ΓΤ συγκρινόμενο οργανισμό όσον αφορά 16 καταληκτικά σημεία σιτηρών(7) και 2 καταληκτικά σημεία χορτονομής(8), ότι εντοπίστηκαν ακόμη περισσότερα (42) διαφορετικά καταληκτικά σημεία σιτηρών κατά τη σύγκριση ανάμεσα σε ΓΤ αραβόσιτο ο οποίος δεν είχε υποστεί επεξεργασία με γλυφοσάτη και τον συναφή μη ΓΤ συγκρινόμενο οργανισμό, και ότι η σημαντική μείωση στην περιεκτικότητα των καλλιεργειών σε βιταμίνες και μέταλλα αποτελεί μείζον ζήτημα για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, δεδομένου ότι ο υποσιτισμός λόγω κακής διατροφής συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη(9), δεδομένων των εν λόγω στατιστικών διαφορών μπορεί να υποτεθεί ότι ο ΓΤ αραβόσιτος διαφέρει ουσιωδώς από τον συναφή συγκρινόμενο οργανισμό όσον αφορά πληθώρα χαρακτηριστικών της σύστασης και της βιολογίας του και ότι, ενώ οι αλλαγές ως μεμονωμένα στοιχεία ενδέχεται να μην εγείρουν ανησυχίες ως προς την ασφάλεια, θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί πιο ενδελεχείς έρευνες λόγω του συνολικού αριθμού επιδράσεων και της μεγάλης τους σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν προέβη σε περαιτέρω μελέτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών δεν παρείχε πειραματικά δεδομένα όσον αφορά τους επιμέρους συνδυασμούς MON 87427 × MON 89034 και MON 87427 × NK603· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA εκτιμά, κατόπιν παρέκτασης των πειραματικών δεδομένων που παρασχέθηκαν για τον άλλο επιμέρους συνδυασμό και για τις μεμονωμένες σειρές, ότι οι δύο επιμέρους συνδυασμοί είναι εξίσου ασφαλείς με τις μεμονωμένες σειρές αραβοσίτου που αξιολογήθηκαν (MON 89034 × NK603 και MON 87427 × MON 89034 × NK603), δεν διεξήχθη αξιολόγηση της αβεβαιότητας όσον αφορά την παρέκταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το κενό ενδέχεται να ακυρώνει τα γενικά συμπεράσματα της γνωμοδότησης της EFSA και επίσης να συνιστά παραβίαση των κατευθυντηρίων γραμμών για την αβεβαιότητα στις επιστημονικές αξιολογήσεις της EFSA, που δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2018·(10) λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να τεθεί ζήτημα αδειοδότησης προτού διεξαχθεί εκτενής αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων για κάθε επιμέρους συνδυασμό στο πλαίσιο συσσωρευμένου συμβάντος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA παρατήρησε ότι το σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την περίοδο μετά τη διάθεση στην αγορά που υπέβαλε ο αιτών όσον αφορά τον αραβόσιτο συσσώρευσης τριών συμβάντων δεν αναφέρεται διόλου στους δύο επιμέρους συνδυασμούς MON 87427 × MON 89034 και MON 87427 × NK603, και ως εκ τούτου συνέστησε να αναθεωρήσει αναλόγως ο αιτών το σχέδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης που υπέβαλε ο αιτών, η σύσταση αυτή δεν ακολουθήθηκε(11)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του συσσωρεμένου συμβάντος είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας του φυτού στη γλυφοσάτη (τόσο το NK603 όσο και το MON 87427 εκφράζουν ένζυμα EPSPS τα οποία προσδίδουν ανθεκτικότητα στη γλυφοσάτη)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, αναμένεται ότι το φυτό θα εκτεθεί σε υψηλότερες αλλά και επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η καλλιέργεια με κατάλοιπα, αλλά και να επηρεαστεί ενδεχομένως η σύσταση των φυτών και τα γεωπονικά χαρακτηριστικά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση κινδύνου δεν κάλυπτε την πτυχή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η γνωμοδότηση της EFSA αξιολόγησε τα κατάλοιπα από τον ψεκασμό με γλυφοσάτη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συνεπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων συνεπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της ΠΟΥ ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογόνες για τον άνθρωπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν ο κλάδος άσκησε αθέμιτη επιρροή στα συμπεράσματα των ενωσιακών οργανισμών όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα και με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι τα κατάλοιπα που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι προβληματικές πρόσθετες ουσίες και προβληματικά μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται αυτός ο ΓΤ αραβόσιτος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγόμενος ΓΤ αραβόσιτος χρησιμοποιείται ευρέως στην Ένωση για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιολογηθείσα από ομοτίμους επιστημονική μελέτη διαπίστωσε την ύπαρξη πιθανού συσχετισμού μεταξύ της γλυφοσάτης που χρησιμοποιείται στα σιτηρέσια εγκύων χοιρομητέρων και της αύξησης της εμφάνισης κρουσμάτων σοβαρών συγγενών ανωμαλιών στα χοιρίδια(14)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τα ανθεκτικά χαρακτηριστικά του συσσωρευμένου συμβάντος οφείλονται στο MON 89034, το οποίο εκφράζει πρωτεΐνες Bt (Cry1A.105 και Cry2Ab2) που προσδίδουν ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (π.χ. στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis))· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη, στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου που διεξήγαγε η EFSA, τα κατάλοιπα γλυφοσάτης θα έπρεπε να είχαν επίσης θεωρηθεί σημαντικός συμπληρωματικός παράγοντας πίεσης, καθώς ο αντίκτυπος στα κύτταρα και στους οργανισμούς που εκτίθενται ταυτόχρονα σε διάφορους παράγοντες πίεσης μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των τοξινών Bt(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονική μελέτη του 2017 σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των τοξινών Bt και των καταλοίπων από τον ψεκασμό με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα στην υγεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων και τη διάδρασή τους με τοξίνες Bt(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν προέβη σε σχετική έρευνα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 16 Ιανουαρίου 2018, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 11 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 38,75 % μόνο του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ, και τρία κράτη μέλη απείχαν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, κάτι που αποτελεί μάλλον την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(17)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε, στις 28 Οκτωβρίου 2015, σε πρώτη ανάγνωση τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003(18) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να θεσπίσει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, ενώ εξασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τους αρμόδιους νομοθέτες να επισπεύσουν τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για κατεπείγουσα τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και, μεταξύ άλλων, να μεριμνήσουν ούτως ώστε, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώνει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ) χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί πολύ πιο λεπτομερείς δοκιμές όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία που άπτονται συσσωρευμένων συμβάντων όπως είναι η ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × NK603·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την αξιολόγηση των κινδύνων κατά της υγείας και για την τοξικολογία, καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ΑΖ ΓΤΟ, είτε το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση είτε εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(4)–––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ειδικής ομάδας για τους ΓΤΟ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(7) ADF, τέφρα, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορος, ψευδάργυρος, αργινίνη, γλυκίνη, στεατικό οξύ, νιασίνη, α-τοκοφερόλη, φερουλικό οξύ και ρ-κουμαρικό οξύ. Βλέπε σελ. 94 του παραρτήματος Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ειδικής ομάδας για τους ΓΤΟ (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) και σελ. 13 της γνωμοδότησης της EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)
(8) Υγρασία και ασβέστιο.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11) Παράρτημα ΣΤ – Σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(12) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη. Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Πχ., στην εναρκτήρια δήλωση στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(18) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
PDF 423kWORD 55k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0686 – C8‑0011/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0033/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 303 απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 («κατασκευή ειδών ένδυσης»), στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας (ES11) στην Ισπανία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση το κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται, σε επίπεδο NUTS 2, σε ένα κράτος μέλος·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι οριζόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ προϋποθέσεις πληρούνται και ότι η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 720 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους, ύψους 1 200 000 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 19 Ιουλίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ισπανία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 28 Νοεμβρίου 2017 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2018·

3.  σημειώνει ότι η Ισπανία υποστηρίζει πως οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στην απελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης εν συνεχεία της εκπνοής της συμφωνίας πολυϊνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στα τέλη του 2004, γεγονός που οδήγησε σε ριζικές αλλαγές της δομής του παγκόσμιου εμπορίου·

4.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις στις οποίες προέβησαν πέντε επιχειρήσεις αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν τεράστιες πιέσεις στη θιγόμενη περιοχή και επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες της επανένταξης των εργαζομένων λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας και τούτο διότι η περιοχή βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, διότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των απολυθέντων εργαζομένων είναι χαμηλό και οι ειδικές επαγγελματικές τους δεξιότητες αναπτύχθηκαν σε έναν τομέα ο οποίος βρίσκεται πλέον σε παρακμή και διότι ο αριθμός όσων αναζητούν εργασία είναι υψηλός·

5.  τονίζει ότι η Ordes, η περιοχή που πλήττεται από τις απολύσεις, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη βιομηχανία ένδυσης και ότι έχει υποστεί σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων ειδών ένδυσης κατά τα τελευταία έτη· εκφράζει τη λύπη του διότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιοχής μειώνεται επίσης·

6.  εκτιμά ότι, όταν συνυπολογιστούν η μείωση του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και η βιομηχανική βάση της εν λόγω περιφέρειας, η αίτηση πληροί τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ μολονότι οι απολύσεις δεν ξεπερνούν τις 500·

7.  αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση έγινε αιτία να ασκηθεί καθοδική πίεση στις τιμές και ότι αυτό, με τη σειρά του, επέδρασε αρνητικά στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην Ένωση και έδωσε το έναυσμα για μια γενική τάση μεταφοράς της παραγωγής του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης σε χώρες χαμηλότερου κόστους εκτός Ένωσης· αντιλαμβάνεται ότι τούτο είχε ως αποτέλεσμα στη Γαλικία τη σταθερή μείωση του αριθμού των εταιρειών ειδών ένδυσης και, ως εκ τούτου, την αύξηση των απολύσεων·

8.  υπογραμμίζει ότι 83,5 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι γυναίκες και ότι αυτές είναι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, μεταξύ 30 και 54 ετών· αντιλαμβάνεται κατόπιν τούτου ότι τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ είναι ιδιαιτέρως σημαντικά προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας αυτής της ευάλωτης ομάδας·

9.  εκφράζει την ανησυχία του διότι παρόμοιες απολύσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν την ανεργία που πλήττει την περιφέρεια από τις απαρχές της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έως σήμερα·

10.  σημειώνει ότι η Ισπανία σχεδιάζει έξι ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) συναντήσεις υποδοχής και προπαρασκευαστικά εργαστήρια, ii) επαγγελματικό προσανατολισμό, iii) κατάρτιση, iv) υποστήριξη για την εντατική αναζήτηση εργασίας, v) καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία, vi) κίνητρα· θεωρεί ότι η συμβολή στις δαπάνες τους για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των απολυθέντων εργαζομένων·

11.  εκτιμά ότι η επαγγελματική κατάρτιση που θα παρασχεθεί οφείλει να διευρύνει το φάσμα των ευκαιριών για τους ανέργους, ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης θα πρέπει να άπτονται διερευνητικής μελέτης των τάσεων στο πεδίο της απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις δράσεις που θα καλύψει η εν λόγω χρηματοδότηση και θεωρεί επίσης ότι η επαγγελματική κατάρτιση οφείλει να διευρύνει τις επιλογές των επαγγελματικών σταδιοδρομιών χωρίς προκαταλήψεις λόγω φύλου και χωρίς να περιορίζεται η προσφορά σε ανειδίκευτη απασχόληση·

12.  θεωρεί ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα οφείλει να στηρίξει, μέσω της παροχής συμβουλών και χρηματοδοτικής στήριξης, πρωτοβουλίες για τη σύσταση συνεταιρισμών που πρέπει να αναλάβουν τα πρόσωπα που δέχονται τις σχεδιαζόμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες·

13.  τονίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ οφείλει, από την άποψη του σχεδιασμού της, να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην απασχόληση, στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στην αξιοποίηση της προϋπηρεσίας τους προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, καθώς επίσης να συντονίζεται με τα υφιστάμενα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

14.  γνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους·

15.  θεωρεί λυπηρό το ότι η εν λόγω αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), δεδομένης της τάσης των νέων να εγκαταλείπουν την περιοχή σε αναζήτηση μεγαλύτερων οικονομικών ευκαιριών αλλού·

16.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 18,21 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του μεγίστου ορίου του 35 % που ορίζει ο κανονισμός ΕΤΠ· σημειώνει ότι οι ενέργειες αυτές εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

17.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που αυτή θα απαιτεί και να είναι συμβατός με την αλλαγή κατεύθυνσης προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία οι δυνατότητες της συντονισμένης δέσμης να διευκολύνει μια τέτοια στροφή εμφανίζονται να είναι μεγάλες·

18.  τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι επιλέξιμες ενέργειες δεν τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ούτε ενέργειες που είναι υποχρεωμένες να λάβουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερα αναλυτικά στοιχεία, στο πλαίσιο μελλοντικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και που ενδέχεται συνεπώς να προσλάβουν προσωπικό, καθώς επίσης να συγκεντρώσει εμπεριστατωμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης του ΕΤΠ στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

21.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2018/515.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson
PDF 426kWORD 56k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0032/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανακατανομή και η επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται, η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια 2 388 απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Στοκχόλμη (SE11), Västsverige (SE23) και Östra Mellansverige (SE12) και στην περιοχή Sydsverige (SE22)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη υποβλήθηκαν πολλές αιτήσεις από τον ίδιο τομέα ή από συναφείς τομείς οι οποίες αφορούσαν μεγάλες εταιρείες·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Σουηδία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 130 400 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 550 667 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι σουηδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Σουηδία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2018·

3.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για δεύτερη αίτηση της Σουηδίας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε σχέση με απολύσεις στην Ericsson, ύστερα από αίτηση που υπέβαλε τον Μάρτιο 2016 και τη σχετική θετική απόφαση(4)·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή αξιοποίηση του προηγούμενου ΕΤΠ 2016 στην υπόθεση των απολύσεων στην Ericsson, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από αυτήν· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι πρώην υπάλληλοι τους οποίους αφορά η παρούσα αίτηση θα μπορέσουν να λάβουν εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι αποζημιώσεις τους λόγω απόλυσης·

5.  επισημαίνει ότι η Σουηδία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, και, ειδικότερα, με την αρνητική ανάπτυξη της επικεντρωμένης στον εξοπλισμό επιχειρηματικής γραμμής της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, από την οποία πλήττεται η Ericsson στη Σουηδία, λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η Ericsson προέβη σε σταδιακή μείωση του προσωπικού της στη Σουηδία, ενώ παράλληλα σημείωσε ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο·

6.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για άτομα με δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής στις διάφορες περιφέρειες, ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των απολυμένων εργαζόμενων της Ericsson και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· διαπιστώνει ότι πολλά άτομα με τις ίδιες δεξιότητες απολύονται ταυτόχρονα, στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές· θεωρεί ότι οι χειρώνακτες και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας· σημειώνει ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία των εργαζομένων από τομείς σε συρρίκνωση σε ορισμένα κράτη μέλη προς αναπτυσσόμενους τομείς σε άλλα κράτη μέλη·

7.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού αφορούσαν εργαζόμενους όλων των κατηγοριών, τόσο στην παραγωγή όσο και στη διοίκηση· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια αγορά εργασίας με σχετικά χαμηλή ζήτηση για παραδοσιακή μεταποίηση· αναγνωρίζει ότι προσφέρονται ευκαιρίες για τους εν λόγω εργαζομένους στον κλάδο των υπηρεσιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες επανακατάρτισης·

8.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 2 388 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Ericsson, εκ των οποίων 900 θα καλύπτονται από τα προτεινόμενα μέτρα· επισημαίνει ότι πάνω από το 30 % αυτής της ομάδας ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των μεταξύ 55 και 64 ετών και διαθέτουν προσόντα που ενδείκνυνται ειδικά για τον τομέα παραγωγής εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, τα οποία είναι παρωχημένα για τη σημερινή αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν στην εργασία λόγω αυτού του μειονεκτήματος και να διατρέχουν κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τα «Μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες» του έργου·

9.  επιδοκιμάζει την απόφαση παροχής εξειδικευμένης βοήθειας σε απολυμένους εργαζομένους ηλικίας άνω των 50 ετών που διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστούν μακροχρόνια άνεργοι, και στα άτομα με μαθησιακές ή σωματικές αναπηρίες, ενόψει των αυξημένων προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση άλλης εργασίας·

10.  διαπιστώνει ότι το κόστος των επιδομάτων και των κινήτρων για τους απολυμένους εργαζόμενους φτάνει σχεδόν μέχρι το ανώτατο όριο του 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι οι δράσεις αυτές εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχοθετημένων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  σημειώνει ότι η Σουηδία σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) παροχή συμβουλών και επαγγελματικός προγραμματισμός, (ii) μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες, (iii) στήριξη της επιχειρηματικότητας, (iv) εκπαίδευση και κατάρτιση, (v) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κινητικότητας· σημειώνει επίσης ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα βοηθήσουν τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και θα διευκολύνουν της μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας ή θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις· τονίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα μέτρα κοινωνικής προστασίας· χαιρετίζει την απόφαση της Σουηδίας να αρχίσει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους τον Φεβρουάριο 2017, πριν από την εφαρμογή του ΕΤΠ·

12.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους εκπροσώπους τους καθώς και τους τοπικούς δημόσιους φορείς· ζητεί περισσότερες διαβουλεύσεις με τους επιχειρηματίες, ώστε η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· επικροτεί την υποχρέωση για τη σουηδική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να συμπεριλάβει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών και στις δικές της πρακτικές·

14.  τονίζει ότι οι σουηδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

15.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα, τη διάρκεια και την βιωσιμότητα των νέων θέσεων εργασίας, τον αριθμό και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Σουηδίας – EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2018/514.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2016/1858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (έπειτα από αίτηση της Σουηδίας — EGF/2016/002 SE/Ericsson) (ΕΕ L 284 της 20.10.2016, σ. 25).


Απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία
PDF 378kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP))
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας (COM(2017)0835),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/103 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η οποία είναι συμπληρωματική προς τις συστάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1374, (ΕΕ) 2017/146 και (ΕΕ) 2017/1520(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράβαση του δικαίου της Ένωσης από τον νόμο για την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία(3) καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το ίδιο θέμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία, διευκρινίζει ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

1.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία και στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τις πολωνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα·

2.  καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει ταχεία δράση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως και τακτικά ενήμερο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

(1) ΕΕ L 17 της 23.1.2018, σ. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0442.


Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016
PDF 535kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 (2017/2125(INI))
P8_TA(2018)0056A8-0025/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αναφορές που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες εκθέσεις για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων και οργανισμών,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ΜΚΟ,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ηγετών της Αφρικής και της Ευρώπης, της 1ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής Αφρικανικής Ένωσης - Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕ-ΕΕ) στο Αμπιτζάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0025/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εδράζεται στο σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, αξίες που είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη και τις οποίες πρέπει να σέβεται και να προωθεί με ενεργητικότητα και συνέπεια η ΕΕ και κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος σε όλες τους τις πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 ΣΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή των Συνθηκών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να ενισχύονται αδιαλείπτως· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόπειρα υπονόμευσης των αρχών αυτών είναι επιζήμια όχι μόνο για το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αλλά και για ολόκληρη την Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, αποτελεί υποχρέωση εκ της Συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 ΣΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών ομάδων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίνουσες πρακτικές διακυβέρνησης που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη μαρτυρούν μια επιλεκτική προσέγγιση όσον αφορά τα οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους της Ένωσης, και ότι η άρνηση των εν λόγω κρατών μελών να σέβονται πλήρως το ενωσιακό δίκαιο, τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα της δράσης του κράτους υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ ως χώρου δικαιοσύνης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη συνεχίστηκε το 2016(1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους μετανάστες αυτούς ακολουθούν εξαιρετικά επικίνδυνες διαδρομές, ευρισκόμενοι στο έλεος διακινητών και εγκληματιών και είναι θύματα βιαιοπραγιών, καταχρήσεων και εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το 27 % των μεταναστών που καταφθάνουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της UNICEF και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), περίπου το ένα τέταρτο των εφήβων που ερωτήθηκαν στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου δεν έχουν φοιτήσει ποτέ σε σχολείο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές αντιδράσεις κατά προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών ήταν διαδεδομένες και ότι ιδιαιτέρως ευάλωτοι πληθυσμοί, συνεχίζουν να εκτίθενται, σε αυξημένο βαθμό, σε διακρίσεις, βία και επαναλαμβανόμενες τραυματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη μεταναστευτική πίεση που υφίστανται εδώ και αρκετά χρόνια ορισμένα κράτη μέλη απαιτεί την δημιουργία, στο πλαίσιο μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, κατάλληλων υποδομών υποδοχής για τους πιο ενδεείς και ευάλωτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μετανάστες βρίσκονται στο έλεος λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, της κακομεταχείρισης και της εκμετάλλευσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα εμπορίας, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης από τους διακινητές και, επομένως, πρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν συστήματα προστασίας των παιδιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης και της εκμετάλλευσης των παιδιών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης της Βαλέτα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνεχιζόμενο κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, έχει πυροδοτήσει μια γενικευμένη δυσπιστία έναντι των μουσουλμάνων, τόσο πολιτών της ΕΕ όσο και μεταναστών, και ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα εκμεταλλεύονται τη δυσπιστία αυτή και υιοθετούν μια ρητορική πολιτισμικού απομονωτισμού και μίσους έναντι των ξένων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική επιβολή καθεστώτων έκτακτης ανάγκης και η εφαρμογή έκτακτων δικαστικών και διοικητικών μέτρων καθώς και συνοριακών ελέγχων δεν λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό αποτρεπτικά για τους τρομοκράτες, οι οποίοι συχνά είναι μακροχρόνιοι κάτοικοι ή ακόμη και πολίτες κρατών μελών της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν πολλά κράτη μέλη στο πλαίσιο των αφίξεων αιτούντων άσυλο και μεταναστών περιλαμβάνουν την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, μέτρο που φαίνεται όλο κα περισσότερο ότι θα έχει μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ρητορική μίσους περιλαμβάνονται όλες οι μορφές έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, με τις οποίες διασπείρονται, ενθαρρύνονται, προάγονται ή δικαιολογούνται το φυλετικό μίσος, η ξενοφοβία ή οι προκαταλήψεις έναντι κάποιου προσώπου λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλες μορφές μίσους που οφείλονται σε μισαλλοδοξία, περιλαμβανομένων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ηγετών που προωθούν ρατσιστικές και ξενόφοβες ιδέες, πολιτικές, ρητορικές και πρακτικές και διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων μορφών μέσων επικοινωνίας διευκολύνει την χρήση ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το φαινόμενο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και δράση, προκειμένου να θεσπιστούν ρυθμίσεις και να εξευρεθούν νέες μέθοδοι καταπολέμησης της ρητορικής αυτού του είδους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο η άνοδος του ρατσιστικού ή σεξιστικού μίσους, της βίας και της ξενοφοβίας, είτε αυτά εκφράζονται υπό μορφήν εγκλημάτων μίσους, ψευδών ειδήσεων, ανώνυμων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, διαμαρτυρίες ή πολιτικής προπαγάνδας, να αρχίσει να θεωρείται φυσιολογική κατάσταση στα κράτη μέλη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες κοινωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν χωρίς ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, επαγγελματικό και υπεύθυνο σύστημα μέσων επικοινωνίας που βασίζεται σε αρχές όπως η εξακρίβωση των γεγονότων, η αποτύπωση ενός φάσματος τεκμηριωμένων απόψεων και η προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πηγών των μέσων ενημέρωσης και η ασφάλεια των δημοσιογράφων καθώς και η προστασία της ελευθερίας έκφρασης, αλλά και χωρίς μέτρα για τον περιορισμό των ψευδών ειδήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των δημόσιων μέσων ενημέρωσης είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από όλες τις πρόσφατες εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, καθώς και της κοινωνίας πολιτών, όπως οι ΜΚΟ, συνάγεται ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά μεταξύ άλλων διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων διαφθορά, ανοχή στη ρητορική μίσους, συνθήκες κράτησης και συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ» διαπιστώθηκε ότι το ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στην ενήλικη ζωή τους και ότι το 20 % των γυναικών έχουν υποστεί παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και η βία λόγω φύλου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, αποτελούν εκτεταμένα φαινόμενα στην ΕΕ και πρέπει να θεωρηθούν ακραίες μορφές διακρίσεων που πλήττουν τις γυναίκες όλων των κοινωνικών στρωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας να καταγγέλλουν τις εμπειρίες τους και να αναζητήσουν βοήθεια·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και του δικαιώματος σε ισότιμη μεταχείριση αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 8 % των πολιτών της EE ανήκει σε εθνική μειονότητα και περίπου το 10 % ομιλεί περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, και με την εξαίρεση τις διαδικασίες επί παραβάσει, η ΕΕ διαθέτει εργαλεία περιορισμένης μόνον αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση συστηματικών και θεσμικών εκδηλώσεων διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας κατά μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αναγνώριση αυτών των μειονοτήτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής προστασίας των μειονοτήτων είναι περιορισμένα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα προσφέρουν στα παιδιά τεράστιες ευκαιρίες· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, ταυτόχρονα, τα παιδιά αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώονται για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να προστατεύονται πιο αποτελεσματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γραμμές βοήθειας για τα παιδιά είναι απαραίτητα εργαλεία σε υποθέσεις που σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού, καθώς και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και πληροφοριών πρέπει να προωθείται στο πλαίσιο του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης και από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αυξήθηκε σε όλη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης επιτρέπει στους πολίτες και τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομικές διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης·

Κράτος δικαίου

1.  δηλώνει ότι ούτε η εθνική κυριαρχία ούτε η επικουρικότητα μπορούν να δικαιολογήσουν ή να νομιμοποιήσουν τη συστηματική άρνηση ενός κράτους μέλους, να συμμορφωθεί με τις θεμελιώσεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες διαπνέονται τα εισαγωγικά άρθρα των ευρωπαϊκών Συνθηκών και τις οποίες αξίες όλα τα κράτη μέλη έχουν οικειοθελώς αποδεχθεί και έχουν δεσμευτεί να σέβονται·

2.  επισημαίνει ότι η συμμόρφωση των κρατών με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης κατά την προσχώρησή τους στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς ελέγχου και διαλόγου τόσο στους κόλπους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσο και μεταξύ των θεσμικών αυτών οργάνων·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών νομιμοποιείται και εξουσιοδοτείται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τις αρχές του κράτους δικαίου και τις άλλες αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· εκτιμά, συνεπώς, ότι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και για την διασφάλιση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από την προσχώρηση των κρατών μελών, δεν είναι δυνατόν να παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι και το Συμβούλιο έχει ευθύνη να εξετάζει ζητήματα κράτους δικαίου και διακυβέρνησης· επικροτεί την ιδέα της καθιέρωσης τακτικού διαλόγου σχετικά με το κράτος δικαίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει να εφαρμόζει τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να αποτελούν αντικείμενο τακτικής αξιολόγησης·

4.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συμμορφούνται με την αρχή του κράτους δικαίου αλλά και το γεγονός ότι τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι αναποτελεσματικά· φρονεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες διαλόγου αλλά ότι, ελλείψει απτών αποτελεσμάτων, δεν θα πρέπει η διαδικασία αυτή να παρατείνεται επ’ αόριστον· τονίζει ότι το άρθρο 7 της ΣΕΕ δεν πρέπει να θεωρείται πλέον αμιγώς θεωρητικό εργαλείο, αλλά ότι πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση αποτυχίας όλων των άλλων μέσων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 7 δεν συνεπάγεται αυτομάτως την επιβολή κυρώσεων κατά του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

5.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ανάγκη από μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη διακυβέρνηση ενός δημοκρατικού κράτους και την εφαρμογή των θεμελιωδών αξιών, η οποία προς το παρόν δεν υφίσταται και η διαμόρφωση της οποίας θα πρέπει να προωθηθεί και να αποφασιστεί δημοκρατικά μέσω της συγκέντρωσης εμπειριών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι αυτή η κοινή αυτή προσέγγιση σε θέματα διακυβέρνησης πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινή αντίληψη για τον ρόλο της πλειοψηφίας σε μια δημοκρατία, προκειμένου να αποτρέπονται καταχρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυραννία της πλειοψηφίας·

6.  επισημαίνει την εγγενή σχέση μεταξύ κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων· διαπιστώνει τις έντονες κινητοποιήσεις με τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ εκδηλώνουν την ισχυρή προσήλωσή τους στα θεμελιώδη δικαιώματά τους και στις ευρωπαϊκές αξίες· υπενθυμίζει στη συνάρτηση αυτή την ανάγκη να αποκτήσουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες μεγαλύτερη επίγνωση των κοινών αξιών της Ένωσης και του Χάρτη·

7.  φρονεί ότι οι διαφορετικές ερμηνείες και η μη συμμόρφωση με τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ υπονομεύουν τη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων και την δέουσα αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών·

8.  τονίζει ότι, στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016(2), τάχθηκε υπέρ της θέσπισης ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα συμβάλει καθοριστικά σε μια συντονισμένη προσέγγιση για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία προς το παρόν απουσιάζει· καλεί μετ’επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

9.  επισημαίνει ότι ένα ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης του κράτους δικαίου θα συνέβαλε στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των υφιστάμενων εργαλείων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ετήσια εξοικονόμηση δαπανών· τονίζει τη σημασία της χρήσης πολλών και ανεξάρτητων πηγών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρακολούθησης· τονίζει ότι η πρόληψη των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πιο σημαντική από εκ των υστέρων αντιδράσεις, όταν οι παραβιάσεις αυτές επαναλαμβάνονται·

10.  καταδικάζει απερίφραστα τους αυξανόμενους περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, με βίαιες ενίοτε αντιδράσεις από τις αρχές κατά των διαδηλωτών· επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για την προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  τονίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

12.  υπογραμμίζει ότι στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 κάλεσε την Επιτροπή να συμπράξει με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να αναπτύξει και να διεξαγάγει μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ένωσης να ενστερνιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις συνθήκες και τον Χάρτη (π.χ. ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα ψήφου), και να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών σε έννομη προστασία και τις δυνατότητες προσφυγής στη δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν παραβιάσεις της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων από εθνικές κυβερνήσεις ή θεσμικά όργανα της Ένωσης·

13.  καλεί την Επιτροπή, ως θεμτατοφύλακα των Συνθηκών, να συγκροτήσει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), ενήμερες βάσεις δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα μεμονωμένα κράτη μέλη·

14.  επισημαίνει ότι η διαφθορά υποσκάπτει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών· επαναλαμβάνει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για τη χρηστή διακυβέρνηση και για ένα δίκαιο και κοινωνικά πρόσφορο δικαστικό σύστημα και ότι αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τη δράση τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ελέγχουν τακτικά τον τρόπο χρήσης των δημόσιων κονδυλίων, ευρωπαϊκών και εθνικών·

15.  υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι μάρτυρες και οι πληροφοριοδότες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων και οι σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου διώκονται και τιμωρούνται·

16.  καλεί, τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

Μετανάστευση και ένταξη

17.  επισημαίνει ότι οι βίαιες συγκρούσεις, οι διώξεις, οι ανισότητες, η τρομοκρατία, τα καταπιεστικά καθεστώτα, οι φυσικές καταστροφές, οι ανθρωπογενείς κρίσεις και η χρόνια φτώχεια αποτελούν αιτίες για μετανάστευση σε τρίτες χώρες·

18.  υπενθυμίζει ότι οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους και αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μια πιο αυστηρή πολιτική προσέγγιση όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση και ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους στους εν λόγω τομείς·

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ για το μεταναστευτικό·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν και να εφαρμόσουν στο ακέραιο την εγκριθείσα δέσμη μέτρων για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου καθώς και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, προκειμένου να προστατεύσουν κυρίως τους αιτούντες άσυλο από τη βία, τις διακρίσεις και τις επαναλαμβανόμενες τραυματικές εμπειρίες στη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες· υπενθυμίζει ότι τα παιδιά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των αιτούντων άσυλο και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν την εξαφάνιση ασυνόδευτων ανηλίκων·

22.  επικροτεί τη συνεργασία μεταξύ FRA και FRONTEX για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου σχετικά με τη μεταχείριση των παιδιών στα χερσαία σύνορα·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τις μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής που επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία δεν μεριμνούν για μια κατάλληλη και αξιοπρεπή μεταχείριση των αιτούντων διεθνή προστασία·

24.  καταδικάζει απερίφραστα την αύξηση που παρατηρείται στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων και φρονεί ότι οι δράστες, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι και κρατικοί παράγοντες, πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να συνεργαστούν περισσότερο και να εντείνουν τη δράση τους για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και της εκμετάλλευσης, της αναγκαστικής εργασίας, της σεξουαλικής κακοποίησης και των βασανιστηρίων, προστατεύοντας παράλληλα τα θύματα·

25.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης από τους διακινητές·

26.  φρονεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμες οδοί για τη μετανάστευση και ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που δεν μπορούν να εισέλθουν νομίμως στην Ευρώπη επιτυγχάνεται μέσω της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των μεταναστευτικών ροών, της εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις και της ανάπτυξης συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων· πιστεύει ότι αυτές πρέπει να συμβάλουν στην ταχεία και σταθερή ανάπτυξη των χωρών καταγωγής και διέλευσης, με την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την παροχή νέων ευκαιριών καθώς και με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε συστήματα ασύλου στις χώρες διέλευσης, στο πλαίσιο πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον εν λόγω τομέα·

27.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς για τους πρόσφυγες και ιδίως να αυξήσουν τον αριθμό των τόπων επανεγκατάστασης που προσφέρονται στους πιο ευάλωτους πρόσφυγες·

28.  επισημαίνει ότι η πολιτική επιστροφής πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μη επαναπροώθησης· φρονεί ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην αξιοπρέπεια των ατόμων που τελούν σε καθεστώς επιστροφής και ζητεί, στη συνάρτηση αυτή, να ενισχυθούν οι εκούσιες επιστροφές και η υποστήριξη της επανένταξης στις κοινωνίες προέλευσης·

29.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να προωθήσει μια πολιτική υποδοχής και ενσωμάτωσης σε όλα τα κράτη μέλη και ότι είναι ανεπίτρεπτο ορισμένα κράτη μέλη να ισχυρίζονται ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν τα αφορά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις περιπτώσεις στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και μέτρων για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη· επικροτεί την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενσωμάτωσης και προτείνει να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ενσωμάτωσης·

30.  τονίζει τη σημασία της παροχής εκπαίδευσης σε μετανάστες, παιδιά και ενήλικες, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία υποδοχής τους· επισημαίνει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ιδίως όσον αφορά την εκμάθηση της γλώσσας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέτρα προκειμένου να τους δοθεί πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε καλές συνθήκες διαβίωσης καθώς και δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης·

31.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί στο γενικό πληθυσμό η παροχή εκπαιδευτικών πόρων για τον διαπολιτισμικό διάλογο·

32.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέτρα κατά προτεραιότητα προκειμένου να προσφέρονται σε όλα τα παιδιά μετανάστες κατάλληλες και αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής, μαθήματα γλωσσών, βασικά στοιχεία διαπολιτισμικού διαλόγου, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται σε αιτούντες άσυλο, μετανάστες και παιδιά πρόσφυγες· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτικές ιδέες σχετικά με συστήματα επιτροπείας, ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων· ζητεί να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν ειδικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των παιδιών, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

34.  επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ένταξη ανθρώπων με διαφορετικό θρήσκευμα στην ευρωπαϊκή κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και όσων κατοικούν από μακρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

35.  τονίζει ότι με την ανάπτυξη στρατηγικών κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης και πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του αποκλεισμού μπορεί να ανατραπεί η ένταξη ευάλωτων ατόμων σε βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις·

36.  συνιστά όπως οι προσεγγίσεις με γνώμονα την ασφάλεια για την αντιμετώπιση όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας στην Ευρώπη να συμπληρώνονται, ιδίως στο πεδίο της δικαιοσύνης, με μακρόπνοες πολιτικές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης πολιτών της ΕΕ από βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις·

37.  εκφράζει τον προβληματισμό του για την ανησυχητική αύξηση των εκδηλώσεων μίσους, της ρητορικής μίσους και του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων· καταδικάζει τα περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· υπογραμμίζει ότι η ανοχή απέναντι στην εξάπλωση της ρητορικής μίσους και των ψευδών ειδήσεων τροφοδοτεί τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό· πιστεύει ότι η αρνητική αυτή εξέλιξη μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου·

38.  τονίζει ότι η εσκεμμένη διάδοση ανακριβών πληροφοριών για κατηγορίες προσώπων που διαβιούν στην ΕΕ, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί τεράστια απειλή για τις δημοκρατικές αξίες και για την ενότητα της ΕΕ·

39.  επισημαίνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανωνυμία που διασφαλίζουν πολυάριθμες πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ευνοούν κάθε είδους έκφραση μίσους, όπως τον ακροδεξιό και τζιχαντιστικό εξτρεμισμό, και τονίζει ότι το διαδίκτυο δεν μπορεί να αποτελεί χώρο ανομίας·

40.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καταδικάζει έντονα τη βία, τις πιέσεις ή τις απειλές κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων·

41.  καταδικάζει την επικράτηση φαινομένων ρητορικής μίσους που χρηματοδοτούνται ή υποστηρίζονται από αρχές, πολιτικά κόμματα και πολιτικούς ηγέτες και μεταδίδονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

42.  τονίζει ότι η καταπολέμηση αυτών των φαινομένων προϋποθέτει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης στα σχολεία και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό, ιδίως μέσω της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών για τον σκοπό αυτό·

43.  πιστεύει ότι η ευαισθητοποίηση του προσωπικού των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών των κρατών μελών για τα εγκλήματα μίσους θα πρέπει να συστηματοποιηθεί και ότι τα θύματα των εγκλημάτων αυτών θα πρέπει να ενημερώνονται και να ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν τις σχετικές πράξεις· ζητεί μια κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ των αστυνομικών υπαλλήλων της ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους· τονίζει ότι η κατάριση αυτή θα πρέπει να παρέχεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και να βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και στο έργο του FRA·

44.  επικροτεί τη συγκρότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας ομάδας υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

45.  καλεί ειδικότερα την ομάδα υψηλού επιπέδου που συγκρότησε η Επιτροπή να εργαστεί για την εναρμόνιση των εννοιών «έγκλημα μίσους» και «ρητορική μίσους» στην ΕΕ· φρονεί ότι η εν λόγω ομάδα θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ζήτημα της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης της βίας που προέρχεται από πολιτικά πρόσωπα·

46.  ζητεί να δοθεί τέλος στο φαινόμενο αυτό μέσω της ενισχυμένης παρακολούθησης, της διερεύνησης και της δίωξης από τις αρμόδιες αρχές όσων προβαίνουν σε δηλώσεις ή χρησιμοποιούν ρητορική που δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις εταιρείες ΤΠ·

47.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προτείνει σε αναδιατυπωμένη μορφή την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, ώστε να καλύπτει και άλλες μορφές εγκλημάτων λόγω προκαταλήψεων·

Διακρίσεις

48.  καταδικάζει τις διακρίσεις ανεξαρτήτως αιτίας, όπως προκαταλήψεις βάσει φύλου, φυλής, χρώματος ή εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή άλλων απόψεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Χάρτη καθώς και κάθε άλλη μορφή διάκρισης λόγω έλλειψης ανεκτικότητας ή ξενοφοβίας και επισημαίνει το άρθρο 2 ΣΕΕ·

49.  αναγνωρίζει ότι ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους με αυστηρό διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, και η ουδετερότητα του κράτους είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων, τη διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των θρησκευμάτων και των πεποιθήσεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων·

50.  επισημαίνει ότι η πρόταση οδηγίας του 2008 για την ισότιμη μεταχείριση δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Συμβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να καθορίσει το ταχύτερο δυνατόν τη θέση του για την πρόταση·

51.  υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών·

52.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οικουμενικό χαρακτήρα και ότι καμία μειονότητα δεν πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις· τονίζει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρχής του κράτους δικαίου· επισημαίνει ότι ο κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι μεγαλύτερος όταν το κράτος δικαίου δεν γίνεται σεβαστό·

53.  στηλιτεύει τα κρούσματα διακρίσεων, διαχωρισμού, ρητορικής μίσους, εγκλημάτων μίσους και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν οι Ρομά· καταδικάζει τις συνεχείς διακρίσεις εις βάρος των Ρομά όσον αφορά την πρόσβασή τους στη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας· τονίζει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τυγχάνουν εξίσου βοήθειας και προστασίας ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σε θέματα ισότητας, σε διαβούλευση με εκπροσώπους μειονοτήτων και με σκοπό την καταγραφή των ανισοτήτων και των διακρίσεων·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην εφαρμογή δοκιμασμένων λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

56.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται πολιτικές ισότητας που επιτρέπουν σε όλες τις εθνικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές μειονότητες να απολαμβάνουν κατά τρόπο αδιαφιλονίκητο τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

57.  προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να επικυρώσουν τη σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον ευρωπαϊκό χάρτη για τις περιφερειακές και τις μειονοτικές γλώσσες· επισημαίνει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)·

58.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να διασφαλίσουν το δικαίωμα χρήσης μειονοτικής γλώσσας και να διαφυλάξουν τη γλωσσική πολυμορφία στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με μεγαλύτερη ένταση το σχέδιό της σχετικά με την προαγωγή της διδασκαλίας και της χρήσης των περιφερειακών γλωσσών, ως πιθανό τρόπο αντιμετώπισης των γλωσσικών διακρίσεων στην ΕΕ·

59.  τονίζει την ανάγκη να παρέχεται, στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος εκπαίδευση στα παιδιά για την αξία της ανεκτικότητας, ώστε να τους δοθούν τα μέσα για να διαπιστώνουν κάθε μορφή διάκρισης, είτε αυτή στρέφεται κατά των Μουσουλμάνων, των Εβραίων, των Αφρικανών, των Ρομά, των ΛΟΑΔΜ είτε κατά οποιασδήποτε άλλης μειονότητας·

60.  καλεί την Επιτροπή να γνωστοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν τις στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο στο σχολείο·

61.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ΛΟΑΔΜ βιώνουν εκφοβισμό και παρενόχληση και υφίστανται διακρίσεις σε διάφορες πτυχές της ζωής τους·

62.  καταδικάζει κάθε μορφή διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔΜ· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις και να εφαρμόσουν πολιτικές για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας·

63.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει έναν κατάλογο δραστηριοτήτων που διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, σεβόμενη ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και να παρακολουθήσει την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

64.  καλεί τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης ή/και τους γάμους ομοφύλων να αναγνωρίζουν τις διατάξεις με παρόμοιες συνέπειες που έχουν θεσπίσει άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2004/38/ΕΚ, και για τα ζευγάρια ομοφύλων και για τα παιδιά τους· χαιρετίζει το γεγονός ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή/και προσαρμόσει τους νόμους τους για τη συγκατοίκηση, το αστικό σύμφωνο συμβίωσης και τον γάμο, προκειμένου να εξαλείψουν τη διάκριση που βασίζεται στον γενετήσιο προσανατολισμό και που βιώνουν τα ζευγάρια ομοφύλων και τα παιδιά τους, και καλεί τα άλλα κράτη μέλη να θεσπίσουν αντίστοιχους νόμους· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για την πλήρη αμοιβαία αναγνώριση της ισχύος όλων των ληξιαρχικών εγγράφων σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομικής αναγνώρισης του φύλου, των γάμων και των συμφώνων συμβίωσης, προκειμένου να μειωθούν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις για τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·

65.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που απαγορεύουν τις θεραπείες αλλαγής φύλου των ΛΟΑΔΜ και την παθολογικοποίηση της διεμφυλικής ταυτότητας και ζητεί επιτακτικά από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν αντίστοιχα μέτρα που θα σέβονται και θα προστατεύουν το δικαίωμα στην ταυτότητα φύλου και στην έκφραση φύλου·

66.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην πλειονότητα των κρατών μελών, τα διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να θεωρούνται ψυχικά άρρωστα και ζητεί από τα κράτη αυτά να επανεξετάσουν τους εθνικούς καταλόγους ψυχικής υγείας και να αναπτύξουν εναλλακτικά μοντέλα πρόσβασης που δεν εμπεριέχουν στιγματισμό, διασφαλίζοντας ότι όλα τα διεμφυλικά άτομα θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη από ιατρική άποψη περίθαλψη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σήμερα πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στα διεμφυλικά άτομα, όπως ιατρική επέμβαση προκειμένου να αναγνωριστεί η αλλαγή του φύλου (μεταξύ άλλων στα διαβατήρια και τα επίσημα έγγραφα ταυτότητας) και αναγκαστική στείρωση ως όρο για τον επαναπροσδιορισμό φύλου· σημειώνει ότι αυτές οι απαιτήσεις συνιστούν κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τα καλύτερα μοντέλα για τη νομική αναγνώριση φύλου στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αλλαγή φύλου και να παράσχουν πρόσβαση σε ταχείες, προσβάσιμες και διαφανείς διαδικασίες νομικής αναγνώρισης φύλου χωρίς ιατρικές απαιτήσεις, όπως εγχείριση ή στείρωση ή σύμφωνη γνώμη ψυχιάτρου·

67.  επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή υπέρ της αποπαθολογικοποίησης των διεμφυλικών ταυτοτήτων κατά την αναθεώρηση της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των νόσων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ICD)· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψει να καθιερωθεί για τις παρεκκλίσεις φύλου στην παιδική ηλικία νέα διάγνωση της ICD·

68.  καλεί την Επιτροπή να συλλέξει δεδομένα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τα μεσοφυλικά άτομα σε όλους τους τομείς της ζωής και να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη ως προς τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι εγχειρήσεις για την αναμόρφωση των γεννητικών οργάνων σε μεσοφυλικά παιδιά πραγματοποιούνται ακόμα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που δεν είναι αναγκαίες από ιατρική άποψη και μολονότι οι ιατρικές επεμβάσεις σε παιδιά τους προκαλούν μακροπρόθεσμα ψυχολογικά τραύματα·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων(3) και να εντοπίσουν και να καλύψουν τα κενά στο οικείο τους σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά, μειονοτικές ομάδες ή θύματα εγκλημάτων μίσους·

70.  καλεί κατεπειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας και διακρίσεων εις βάρος γυναικών και να διώξουν ποινικά τους δράστες· καλεί, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε όλες τις μορφές τους, συμπεριλαμβανομένης της βίας εις βάρος προσφύγων και παιδιών μεταναστών, καθώς και το φαινόμενο του πρώιμου ή καταναγκαστικού γάμου·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να παρέχουν τακτική εκπαίδευση σε αστυνομικούς υπαλλήλους και δικαστικούς λειτουργούς για τις νέες μορφές βίας κατά των γυναικών·

72.  επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει υπογράψει· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να προβούν στην επικύρωση της εν λόγω σύμβασης·

73.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της επιθετικής σεξουαλικής συμπεριφοράς·

74.  επισημαίνει ότι η φτώχεια στην τρίτη ηλικία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική στην περίπτωση των γυναικών, λόγω του συνεχιζόμενου μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων που οδηγεί σε ανάλογο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλες πολιτικές για τη στήριξη των ηλικιωμένων γυναικών και να εξαλείψουν τις διαρθρωτικές αιτίες που οδηγούν σε διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές·

76.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί τέλος στις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες και να τους αναγνωριστούν ίσα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου, όπως ορίζεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

77.  αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών συναρτάται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη μη υποβολή σε βασανιστήρια, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην μη διακριτική μεταχείριση· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι τα άτομα με αναπηρίες δικαιούνται να απολαμβάνουν σε ισότιμη βάση όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους·

78.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η πρόσβαση σε προληπτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα· τονίζει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ένωση στην ευαισθητοποίηση για τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το θέμα και την προώθησή τους, καθώς και στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, σεβόμενη παράλληλα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μείζονος σημασίας·

79.  τονίζει ότι τα συστήματα αδιάκριτης μαζικής παρακολούθησης συνεπάγονται σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· τονίζει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τις δυνατότητες των υπηρεσιών πληροφοριών να ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει πάντοτε να είναι συμβατές με τον Χάρτη και τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της νομιμότητας·

80.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά (116 000) και τις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για παιδιά (116 και 111) περισσότερο γνωστές στο ευρύ κοινό και μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων προστασίας του παιδιού· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε κατάλληλες και φιλικές προς το παιδί υπηρεσίες, προσπελάσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα σε όλη την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν, εφόσον απαιτείται, επαρκή κονδύλια·

81.  καλεί επειγόντως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να καταπολεμήσουν τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών στο διαδίκτυο· απευθύνει νέα έκκληση προς τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να θέσουν σε εφαρμογή κατά τρόπο αποτελεσματικό την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών καθώς και της παιδικής πορνογραφίας(4)· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη νομική ικανότητα, τις τεχνικές δυνατότητες και τους οικονομικούς πόρους των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού· τονίζει τον ρόλο των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά στον εντοπισμό ενδείξεων σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλύτερη ενημέρωση και την επαρκή κατάρτιση των επαγγελματιών αυτών·

82.  επισημαίνει τις θετικές τάσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμφανή κενά στις γενικές υπηρεσίες παροχής βοήθειας στα θύματα αξιόποινων πράξεων·

83.  επικροτεί το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της ΕΕ 2016-2020, και το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη 2014-2018·

84.  προτρέπει την Επιτροπή να διορίσει συντονιστές της ΕΕ για την αφρικανοφοβία και τον αντιαθιγγανισμό, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ θεσμικών οργάνων, υπηρεσιών και κρατών μελών της ΕΕ καθώς και διεθνών φορέων, καθώς επίσης να αναπτύξει τις υπάρχουσες αλλά και τις νέες ενωσιακές πολιτικές για την αντιμετώπιση της αφρικανοφοβίας και του αντιαθιγγανισμού· τονίζει, ειδικότερα, ότι ο ρόλος του συντονιστή της ΕΕ για τον αντιαθιγγανισμό πρέπει να συνίσταται στην ενίσχυση και συμπλήρωση του έργου της συντονιστικής μονάδας κατά των διακρίσεων και θεμάτων των Ρομά της επιτροπής, μέσω της ενίσχυσης της ομάδας, της χορήγησης επαρκών πόρων και της απασχόλησης περισσότερων υπαλλήλων προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκείς ικανότητες για την καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού, να αυξηθεί η ενημέρωση για το Ολοκαύτωμα των Ρομά και να προωθηθεί η ανάμνηση του Ολοκαυτώματος· συνιστά τη θέσπιση ευρωπαϊκών πλαισίων για εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της αφρικανοφοβίας, του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας·

85.  καταδικάζει τα μέτρα που έλαβαν κυβερνήσεις των κρατών μελών για την υπονόμευση και τη δαιμονοποίηση της κοινωνίας πολιτών και των ΜΚΟ· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, δεδομένου ότι αυτές συχνά επιτελούν σημαντικό έργο, συμπληρώνοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος ή ακόμη και καλύπτοντας τα κενά που δεν ρυθμίζονται από το κράτος·

86.  προτείνει τον διορισμό ενός συντονιστή της ΕΕ για τον κοινωνικοπολιτικό χώρο και τη δημοκρατία, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό του έργου της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα αυτό, θα ασκεί εποπτικό ρόλο και θα αποτελεί σημείο επαφής για τις ΜΚΟ όσον αφορά κρούσματα παρενόχλησης που παρακωλύουν το έργο τους·

87.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών και δείκτες για τον κοινωνικοπολιτικό χώρο·

o
o   o

88.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(3) Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(4) Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).


Προοπτικές και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα στην ΕΕ
PDF 587kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις προοπτικές και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα στην ΕΕ (2017/2115(INI))
P8_TA(2018)0057A8-0014/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υγεία των μελισσών και τις προκλήσεις του μελισσοκομικού τομέα(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας (8606/11 ADD 1 REV 1) σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την υγεία των μελισσών (COM(2010)0714),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εβδομάδας για τις μέλισσες και την επικονίαση – EU BeeWeek – που διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) με τίτλο «Collecting and Sharing Data on Bee Health: Towards a European Bee Partnership» (Συλλογή και κοινοποίηση στοιχείων για την υγεία των μελισσών: προς μια ευρωπαϊκή συνεργασία για τις μέλισσες) του Σεπτεμβρίου 2017, για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για τις μέλισσες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0014/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μελισσοκομικός τομέας συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας, αριθμώντας πάνω από 620 000 μελισσοκόμους στην ΕΕ(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελισσοκομία ασκείται ευρέως ως ερασιτεχνική ενασχόληση ή για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης, καθώς και επαγγελματικά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική αξία που συνεπάγεται η επικονίαση από τις μέλισσες και η παραγωγή μελιού, κηρός και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, και ότι τα ξύλινα πλαίσια ή οι κυψέλες, καθώς και ο μελισσοτουρισμός, έχουν επίσης μεγάλη σημασία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μελισσοκομικός τομέας έχει ζωτική σημασία για την ΕΕ και συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνία, τόσο οικονομικά με περί τα 14,2 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, όσο και περιβαλλοντικά χάρη στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας, δεδομένου ότι το 84 % των φυτικών ειδών και το 76 % της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτώνται από την επικονίαση από οικόσιτες και άγριες μέλισσες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές παρέχουν την επικονίαση, διασφαλίζοντας έτσι την αναπαραγωγή πολλών καλλιεργούμενων και άγριων φυτών, καθώς και την παραγωγή τροφής και την επισιτιστική ασφάλεια, ενώ παράλληλα διατηρούν δωρεάν τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη και τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της επικονίασης στην ΕΕ δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς και συχνά θεωρείται δεδομένη, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δαπανώνται 2 δισεκατομμύρια EUR ετησίως σε τεχνητή επικονίαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη φιλοξενεί περίπου το 10 % της παγκόσμιας ποικιλότητας των μελισσών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομικής Έρευνας της Γαλλίας, ο θάνατος των μελισσών θα κόστιζε 150 δισεκατομμύρια EUR σε όλο τον κόσμο, ή 10 % της αγοραίας αξίας των τροφίμων, κάτι που καταδεικνύει την ανάγκη προστασίας των εντόμων επικονιαστών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μελέτες του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), οι οποίες καταδεικνύουν ότι η αύξηση της πυκνότητας και της ποικιλίας των εντόμων-επικονιαστών έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή και ότι μπορεί τούτο να βοηθήσει γενικά τις εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας να αυξήσουν τη μέση παραγωγικότητά τους κατά 24 %·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλες οι χώρες σύστημα καταχώρισης μελισσοκόμων και κυψελών που διευκολύνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του τομέα, της αγοράς και της υγείας των μελισσών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2004 η Επιτροπή έδωσε εγγυήσεις ύψους 32 εκατομμυρίων EUR ανά έτος για εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που ωφελούσαν αποκλειστικά τη μελισσοκομία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 2016 το ποσό αυτό είχε ανέλθει σε 36 εκατομμύρια EUR, αλλά απέχει ακόμη πολύ από το να είναι επαρκές (αντιστοιχώντας σε 0,0003 % του προϋπολογισμού της ΚΓΠ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2004 και 2016 ο αριθμός των αποικιών μελισσών αυξήθηκε κατά 47,8 % μέσω της προσχώρησης νέων κρατών μελών, αλλά η χρηματοδότηση της ΕΕ αυξήθηκε μόλις κατά 12 %, γεγονός που σημαίνει ότι η διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ δεν είναι επαρκής για τη διατήρηση του πληθυσμού των μελισσών και την κατάλληλη υποστήριξη των μελισσοκόμων στην ανανέωση των μελισσιών τους ύστερα από τις απώλειες πληθυσμού στα κράτη μέλη που πλήττονται από υψηλά ποσοστά θνησιμότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εν λόγω στατιστική αύξηση, πολλοί επαγγελματίες μελισσοκόμοι έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ο αριθμός των αποικιών μελισσών μειώθηκε κατά 50 % ή και περισσότερο(3), λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. εαρινός παγετός, ξηρασία, πυρκαγιές), ορισμένων χημικών δραστικών ουσιών, και των διαταραχών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στον τομέα του μελιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιπτώσεις χειμερινών απωλειών και διαταραχών εξακολουθούν να καταγράφονται σήμερα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση της ΕΕ έχουν συνολικά θετικό αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανότερο να είναι η εθνική εφαρμογή που μπορεί μερικές φορές να δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς του τομέα και, ως εκ τούτου, να μειώνει την απορρόφηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μελισσοκομικός τομέας πλήττεται από ένα ιδιαιτέρως σοβαρό δημογραφικό και ηλικιακό πρόβλημα, με μόνο ένα μικρό ποσοστό των μελισσοκόμων να είναι μικρότεροι των 50 ετών, κάτι που ενέχει κινδύνους για το μέλλον του κλάδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελισσοκομία αποτελεί δυνητική πηγή εργασίας και ένταξης για τους νέους στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες η πρόσβαση στη γη είναι περιορισμένη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άρτιες θεωρητικές γνώσεις, σε συνδυασμό με την πρακτική κατάρτιση, μπορούν να διευκολύνουν την καλύτερη κατανόηση και τη δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εγείρονται στο μέλλον για τις αποικίες μελισσών, και είναι, συνεπώς, σημαντικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να λειτουργούν με υπεύθυνο και επαγγελματικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με τους αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές, η μείωση της νομής, οι επιθέσεις από άγρια ζώα και είδη αποδημητικών πτηνών σε ορισμένες περιοχές (οι κυψέλες είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένες σε αυτού του είδους τα αρπακτικά, καθώς η μελισσοκομία ασκείται συχνά στην ύπαιθρο), και ο μεγάλος διοικητικός φόρτος σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναλάβουν έργα έρευνας και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα που στέφονται με επιτυχία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση του τομέα και στη βελτίωση της ικανότητάς του να ανθίσταται καλύτερα σε οικολογικές κρίσεις και κρίσεις της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά γνώσεων και η ανταλλαγή ορθών και καινοτόμων πρακτικών παρέχουν προστιθέμενη αξία στον κλάδο της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας, ιδίως εάν συμπληρώνονται από ένα ειδικό πρόγραμμα, όπως το ισχύον «Erasmus για μελισσοκόμους» στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική της λεγόμενης «νομαδικής» μελισσοκομίας παρουσιάζει πολλές θετικές πτυχές αλλά και αρκετά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες για τη μη εξάπλωση επικίνδυνων καταστάσεων· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι απαιτούνται πιο προσεκτικοί έλεγχοι·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατηρούμενη σήμερα αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών και των άγριων επικονιαστών στην Ευρώπη είναι ανησυχητική λόγω του αρνητικού της αντίκτυπου στη γεωργία, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν την αυξημένη θνησιμότητα των μελισσών, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις κλιματικές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παράγοντες περιλαμβάνουν τις σοβαρές επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, όπως το Varroa destructor, ο μικρός κάνθαρος κυψελών (Aethina tumida), η ασιατική σφήκα (Vespa velutina) και της αμερικανικής σηψιγονίας, καθώς και ζωικών παθογόνων όπως η νοζεμίαση, τις επιπτώσεις ορισμένων δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και άλλα βιοκτόνα, την αλλαγή του κλίματος, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την υποβάθμιση των οικοτόπων και την προοδευτική κατάργηση των ανθοφόρων φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μέλισσες εξαρτώνται από γεωργικές εκτάσεις, με τη συνολική έκταση και την ποικιλότητα των καλλιεργειών να παρέχουν την κύρια πηγή τροφής, και συνεπώς θα ήταν χρήσιμο τόσο για τους μελισσοκόμους όσο και για τους γεωργούς να εφαρμόζουν έναν συγκεκριμένο τύπο περιοχών οικολογικής εστίασης που ονομάζονται «μελισσοκομικές περιοχές», που θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιόδου χαμηλής ανθοφορίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελισσοκόμοι συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν τις ασθένειες και τα παράσιτα των μελισσών, λόγω της έλλειψης πληροφόρησης, κατάρτισης και αποτελεσματικών μέσων για την αντιμετώπισή τους, όπως η πρόσβαση σε φάρμακα για τη θεραπεία των μελισσών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελισσοκόμοι λαμβάνουν στήριξη για μέτρα προστασίας κατά της βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor), αν και τα μέτρα αυτά δεν είναι ακόμη πλήρως επιτυχή, καθώς οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης παραμένουν ανεπαρκείς ως προς τις θεραπείες κατά των παρασιτικών ειδών, της επίδρασης της διατροφής των μελισσών και της έκθεσης σε χημικά προϊόντα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση των μελισσοκόμων να δηλώνουν τις ασθένειες και τα παράσιτα οδηγεί στη συστηματική καταστροφή των κυψελών και ενδέχεται να τους ενθαρρύνει να μην προβαίνουν σε δήλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα φάρμακα στην αγορά για τη θεραπεία ασθενειών των μελισσών είναι περιορισμένα και δεν ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ανάγκη για αποτελεσματικά κτηνιατρικά φάρμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον έλεγχο της βαρρόασης έχουν υποβληθεί σε δοκιμές διάφορες φυσικές ουσίες, τρεις από τις οποίες αποτελούν πλέον τη βάση για οργανικές θεραπείες, και συγκεκριμένα το μυρμηκικό οξύ, το οξαλικό οξύ και η θυμόλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασιζόμενη στη μονοκαλλιέργεια γεωργία που κάνει χρήση φυτικών ποικιλιών και υβριδίων με χαμηλότερο νεκταροφόρο και γυροφόρο δυναμικό και μικρότερες περιόδους άνθησης μειώνει σημαντικά τόσο τη βιοποικιλότητα όσο και την έκταση των περιοχών νομής των μελισσών· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρετανοί επιστήμονες κατέληξαν πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι οι τοπικές και περιφερειακές φυλές μελισσών επιβιώνουν καλύτερα σε μια δεδομένη περιοχή από ό,τι οι φυλές μελισσών που προέρχονται από άλλες περιοχές(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση υγιούς και βιώσιμου μελισσοκομικού κλάδου στην Ευρώπη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτάται από την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης υγείας και βιωσιμότητας των τοπικών οικοτύπων μελισσών, λόγω της ποικιλότητας και της προσαρμοστικότητάς τους στα τοπικά περιβάλλοντα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2016, η Διακυβερνητική Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος (IPBES), καθώς και η Διεθνής Ένωση Διατήρησης της Φύσης (IUCN) στις παγκόσμιες ενσωματωμένες εκτιμήσεις της για τα συστημικά εντομοκτόνα, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση των επικονιαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μέλισσες αποτελούν σημαντικό δείκτη της ποιότητας του περιβάλλοντος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελισσοκόμοι, οι γεωργοί, οι περιβαλλοντολόγοι και οι πολίτες αναμένουν ενέργειες με βάση σαφή επιστημονική συναίνεση σχετικά με όλα τα αίτια της θνησιμότητας των μελισσών, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων των δραστικών ουσιών γεωργικών φαρμάκων (π.χ. ορισμένων νεονικοτινοειδών και άλλων συστημικών εντομοκτόνων), όπως έχουν προσδιοριστεί από την ΕΑΑΤ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλία επιστημονικών συμπερασμάτων εξηγείται εν μέρει από τη χρήση διαφορετικών αναλυτικών μεθόδων και ερευνητικών πρωτοκόλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμού της έρευνας για τους επικονιαστές σε επίπεδο ΕΕ και προσβάσιμων και εναρμονισμένων δεδομένων μεταξύ φορέων έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των αποκλινουσών ή αντιφατικών μελετών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διατήρησης και εμβάθυνσης του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων (μελισσοκόμων, γεωργών, επιστημόνων, ΜΚΟ, τοπικών αρχών, βιομηχανιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ιδιωτικού τομέα, κτηνιάτρων και του ευρύτερου κοινού), του συντονισμού της έρευνας και της ανταλλαγής όλων των σχετικών συλλεγόμενων στοιχείων σε εύλογο χρόνο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει γενική ζήτηση για μια κοινή και εναρμονισμένη βάση δεδομένων, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το είδος της καλλιέργειας και των γεωργικών πρακτικών, την παρουσία επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών, τις κλιματικές και καιρικές συνθήκες, το τοπίο και την υποδομή, την πυκνότητα των αποικιών μελισσών και το ποσοστό θνησιμότητας των μελισσών ανά περιφέρεια, καθώς και για συναφή ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες που είναι αβλαβή για τις μέλισσες, και μέσα επικοινωνίας, όπως προτείνεται στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τις Μέλισσες» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης επιστημονικής επισκόπησης της ΕΑΑΤ, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει για πάνω από ένα έτος, είναι αναγκαία για να μπορούν οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ανακοπεί και να μειωθεί η θνησιμότητα των μελισσών, χρειάζονται το συντομότερο δυνατόν σαφή αποτελέσματα για όλους τους δείκτες υγείας των μελισσών, ιδίως από δοκιμές πεδίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελισσοκόμοι, οι γεωργοί και οι πολίτες αναμένουν από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, μαζί με τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΑΤ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μέλισσες, και αναμένουν από τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν δεόντως·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή μελιού επηρεάζεται επίσης από τις καιρικές συνθήκες, καθώς ο θερμός και υγρός καιρός ευνοεί την παραγωγή μελιού, ενώ ο ψυχρός και ταυτόχρονα υγρός καιρός την παρεμποδίζει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φθινοπωρινές και χειμερινές απώλειες συντελούν στην αραίωση των αποικιών μελισσών και στη μείωση της παραγωγής μελιού, η οποία μπορεί να φθάσει το 50 % σε ορισμένα κράτη μέλη, ή και το 100 % σε ορισμένες περιφέρειες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο διαφορετικό μέγεθος του πληθυσμού μελισσών σε διάφορους γεωργικούς τομείς, δεδομένου ότι αυξάνεται σε ορισμένες χώρες παραγωγής μελιού και μειώνεται σε άλλες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών υποχρεώνει τους μελισσοκόμους να αγοράζουν πιο τακτικά αποικίες, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του κόστους παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος μιας αποικίας μελισσών έχει τουλάχιστον τετραπλασιαστεί από το 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση μιας αποικίας μελισσών μπορεί να οδηγήσει συχνά σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη μείωση της παραγωγής, εφόσον οι νέες αποικίες είναι λιγότερο παραγωγικές κατά το αρχικό διάστημα της εγκατάστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελισσοκόμοι δεν χρησιμοποιούν ποτέ για την παραγωγή μελιού τόσες αποικίες μελισσών όσες αναφέρουν οι στατιστικές, δεδομένου ότι αποκαθιστούν τον αρχικό αριθμό αποικιών κατά τη διάρκεια του έτους, σε βάρος της παραγόμενης ποσότητας, καθώς η ανανέωση των χαμένων αποικιών απαιτεί επίσης μέλι·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραχθείσα και εξαχθείσα ποσότητα μελιού έχει διπλασιαστεί σε ορισμένες τρίτες χώρες κατά τα τελευταία 15 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σταθερά μόλις κατά 60 % αυτάρκης στο μέλι, ποσοστό το οποίο δεν αυξάνεται, ενώ ο αριθμός των κυψελών στην ΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2003 και 2016 και ο αριθμός των μελισσοκόμων αυξήθηκε από περίπου 470 000 σε περίπου 620 000 κατά την ίδια περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 οι τρεις κύριοι ευρωπαίοι παραγωγοί μελιού ήταν η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, ακολουθούμενες από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει κάθε χρόνο περίπου το 40 % του μελιού της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το εισαγόμενο μέλι ήταν κατά μέσο όρο 2,3 φορές φθηνότερο από ό,τι το μέλι που παράγεται στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει περίπου 200 000 τόνους μελιού ετησίως, κυρίως από την Κίνα, την Ουκρανία, την Αργεντινή και το Μεξικό, κάτι που δημιουργεί σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους μελισσοκόμους της Ευρώπης σε σύγκριση με τους παραγωγούς από τρίτες χώρες και που αποτρέπει έναν υψηλότερο βαθμό αυτάρκειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισαγόμενο μέλι συχνά δεν πληροί τα πρότυπα που επιβάλλονται στους μελισσοκόμους της ΕΕ·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές σκέφτονται συχνά να καταναλώσουν μέλι από την ΕΕ, όταν ένα ποσοστό αυτού του μελιού είναι στην πραγματικότητα ένα μίγμα μελιού της ΕΕ και τρίτης χώρας, ενώ μια μεγάλη αναλογία του εισαγόμενου μελιού νοθεύεται·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2002 η ποσότητα μελιού στις μεγαλύτερες περιφέρειες παραγωγής μελιού στον κόσμο έχει παραμείνει στάσιμη ή έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της κακής κατάστασης της υγείας των μελισσών, ενώ η ποσότητα παραγόμενου μελιού στην Κίνα έχει διπλασιαστεί (περίπου 450 000 τόνοι ετησίως από το 2012), κάτι που αντιστοιχεί στη συνδυασμένη παραγωγή μελιού της ΕΕ, της Αργεντινής, του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Καναδά μαζί·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 πάνω από το ήμισυ των εισαγωγών μελιού στην ΕΕ προήλθε από την Κίνα – περίπου 100 000 τόνοι –το διπλάσιο από ό,τι το 2002– αν και ο αριθμός των αποικιών μελισσών έχει μειωθεί σε άλλα μέρη του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ενώσεις μελισσοκόμων και τους επαγγελματίες, ένα μεγάλο ποσοστό του εισαγόμενου μελιού από την Κίνα ενδέχεται να νοθεύεται με εξωγενές σάκχαρο αραβοσίτου ή ζαχαροκάλαμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διενεργούν αναλύσεις για να ανιχνεύσουν παρατυπίες στο εισαγόμενο μέλι στα σημεία ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλι είναι το τρίτο πιο νοθευμένο προϊόν στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νοθεία ζημιώνει σημαντικά τους ευρωπαίους μελισσοκόμους και εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους την υγεία των καταναλωτών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους ειδικούς, το 2002 οι εταιρείες που εξάγουν μέλι από την Κίνα αντιμετώπισαν το πρόβλημα με τη χλωραμφενικόλη, όχι με τη συμμόρφωση προς τους κανόνες αλλά με τη διήθηση μελωμάτων·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2015, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας συζήτησε προβληματισμούς σχετικά με την ποιότητα του εισαγόμενου μελιού και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μελισσοκομικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν τούτου, η Επιτροπή επέβαλε τον κεντρικό έλεγχο του μελιού·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δείγματα μελιού από τα κράτη μέλη ελέγχθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι το 20 % των δειγμάτων που είχαν ληφθεί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων δεν πληρούσαν τα κριτήρια για τη σύνθεση ή/και τις μεθόδους παραγωγής του μελιού, όπως ορίζονται στην οδηγία για το μέλι (2001/110/ΕΚ) και στο 14 % των δειγμάτων βρέθηκε πρόσθετη ζάχαρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά ταύτα, εξακολουθεί να εισέρχεται στην Ευρώπη νοθευμένο και παραποιημένο μέλι·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Codex Alimentarius, που χρησιμοποιείται στην ΕΕ, το μέλι είναι φυσικό προϊόν στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσθήκη ή η αφαίρεση ουσιών, και το οποίο δεν πρέπει να ξηραίνεται εκτός της κυψέλης·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά μελιού, αποτέλεσμα μιας πολιτικής μαζικής εισαγωγής νοθευμένου και φθηνού μελιού, έχει μειώσει την τιμή αγοράς του μελιού στις κύριες χώρες παραγωγής της ΕΕ (Ρουμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Κροατία) κατά το ήμισυ μεταξύ 2014 και 2016, και ότι τούτο εξακολουθεί να θέτει τους ευρωπαίους μελισσοκόμους σε δυσχερή και επιζήμια θέση·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της οδηγίας για το μέλι όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/63/ΕΕ αναφέρεται ότι, εάν το μέλι προέρχεται από περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, η υποχρεωτική ένδειξη των χωρών προέλευσης μπορεί να αντικαθίσταται από μία από τις ακόλουθες ενδείξεις, κατά περίπτωση: «μίγμα μελιών ΕΕ», «μίγμα μελιών εκτός ΕΕ» ή «μίγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σήμα «μίγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ» δεν είναι αρκετά διαφωτιστικό για τον καταναλωτή·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί συσκευαστές και έμποροι μελιού χρησιμοποιούν τώρα αθέμιτα αυτή την ένδειξη προέλευσης, για να αποκρύψουν την πραγματική χώρα καταγωγής, καθώς και την αναλογία μελιού από τις διάφορες οικείες χώρες, δεδομένου ότι οι αγοραστές είναι πλέον πιο ενημερωμένοι και δεν εμπιστεύονται τα τρόφιμα ορισμένων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μεγάλες χώρες παραγωγής μελιού, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αργεντινή ή το Μεξικό, προβλέπουν πολύ αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση του μελιού από ό,τι οι απλουστευμένοι κανόνες της ΕΕ, παρέχοντας συνεπώς πολύ καλύτερες εγγυήσεις για την απαραίτητη ενημέρωση των καταναλωτών από ό,τι η ΕΕ·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες κανόνες δεν λαμβάνουν υπόψη τις δόλιες πρακτικές σχετικά με τα προϊόντα μεταποίησης, όπως τα μπισκότα, τα δημητριακά για πρωινό, τα είδη ζαχαροπλαστικής κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ονομασία «μέλι» μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική περιεκτικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται συχνά όταν πολύ λιγότερο από το 50 % της περιεκτικότητας του προϊόντος σε σάκχαρα προέρχεται από μέλι·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκό μέλι για πρόγευμα» που ξεκίνησε το 2014 αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία, και ότι η εξαίρετη αυτή πρωτοβουλία είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη και έχει ως στόχο να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ώστε να καταναλώνουν υγιεινά τρόφιμα, όπως το μέλι, καθώς και να προωθήσει τον μελισσοκομικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαΐου 2015, η Σλοβενία εισηγήθηκε στη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας την επίσημη αναγνώριση της 20ής Μαΐου και την ανακήρυξή της από τα Ηνωμένα Έθνη ως «Παγκόσμιας Ημέρας της Μέλισσας», ιδέα η οποία στηρίχθηκε από όλα τα κράτη μέλη και εγκρίθηκε από τον FAO στη διάσκεψη του στη Ρώμη τον Ιούλιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνήθηκε πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον μελισσοκομικό τομέα από πλευράς γεωργίας, φυτοπροστασίας και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, διότι οι μέλισσες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικολογική ισορροπία παγκοσμίως·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολικά προγράμματα της ΕΕ για τα φρούτα, τα λαχανικά και το γάλα αποτελούν εργαλείο καίριας σημασίας για την επανασύνδεση των παιδιών με τη γεωργία και την ποικιλία των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, ιδίως των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν της προώθησης των φρέσκων φρούτων και λαχανικών και της κατανάλωσης γάλακτος, τα εν λόγω προγράμματα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν και άλλα ιδιότυπα προϊόντα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής παραγωγής, όπως το μέλι·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η συμμετοχή τοπικών παραγωγών στα προγράμματα της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου «Φρούτα, λαχανικά και γάλα στο σχολείο» συνεπάγεται πρόσθετη διοικητική και οικονομική επιβάρυνση, τα δυνητικά οφέλη από την άποψη της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα διατροφικά οφέλη του μελιού, τη σημασία της μελισσοκομίας, την ενθάρρυνση της αυξημένης κατανάλωσης και την απρόσκοπτη συμμετοχή τοπικών κυρίως μελισσοκόμων, θα μπορούσαν να ευνοήσουν τον κλάδο και την αλυσίδα μελιού συνολικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα προγράμματα που εντάσσονται στο σχέδιο της ΕΕ για τα σχολεία, λόγω της περιοριστικής εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την απευθείας προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προωθηθεί η τοπική παραγωγή και κατανάλωση·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια κατανάλωση μελιού παρουσιάζει τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών: ενώ τα κράτη μέλη της Δυτικής Ευρώπης έχουν μέση κατανάλωση 2,5-2,7 κιλά ανά άτομο, η αντίστοιχη ποσότητα στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, της τάξης μόλις των 0,7 κιλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, και ιδίως τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων, είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν καταχωριστεί περισσότερες από 30 γεωγραφικές ενδείξεις για το μέλι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετικέτες «ευρωπαϊκά» και «made in Europe» συνδέονται συχνά με προϊόντα υψηλής αξίας·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλι έχει θετική επίδραση στον οργανισμό, ειδικότερα όσον αφορά την υγεία, λόγω των αντισηπτικών, αντιφλεγμονωδών και θεραπευτικών του ιδιοτήτων, κάτι που θα μπορούσε να τύχει περαιτέρω αναγνώρισης στη μελλοντική γεωργική πολιτική·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμα παραδείγματα αυτοοργάνωσης και απευθείας πώλησης από τον μελισσοκόμο καταδεικνύουν πως η πώληση μελιού, ιδίως βιολογικού, και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων με βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και σε τοπικές αγορές παραγωγών είναι εξαιρετικά επιτυχημένη·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστική μελισσοκομία έχει γίνει ιδιαιτέρως δημοφιλής τα τελευταία χρόνια και έχει τις δυνατότητες να αυξήσει την ευαισθητοποίηση ευρέος κύκλου πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της μελισσοκομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση ανθοφόρων φυτών σε κήπους και σε αστικές περιοχές από τις δημόσιες και/ή τις τοπικές και περιφερειακές αρχές συμβάλλει επίσης στον εμπλουτισμό της πηγής τροφοδοσίας των επικονιαστών·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα μελισσοκομικά προϊόντα, όπως είναι η γύρη, η πρόπολη, το κερί, το δηλητήριο μελισσών και ο βασιλικός πολτός συμβάλλουν σημαντικά στην ευημερία των πολιτών και χρησιμοποιούνται ως υψηλής ποιότητας τρόφιμα και αναζητούνται στο πλαίσιο ενός φυσιολογικού τρόπου ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά διαδραματίζουν επίσης καίριο ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη και τη βιομηχανία καλλυντικών, και, ως εκ τούτου, αποτελούν πρόσθετο πόρο για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μελισσοκόμων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα προϊόντα αυτά δεν ορίζονται στην οδηγία για το μέλι, και ότι η παράλειψη αυτή αποβαίνει σε βάρος της εφαρμογής μιας αποτελεσματικής τομεακής πολιτικής και δυσχεραίνει τόσο τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην ποιότητα όσο και την καταπολέμηση της απάτης και της νοθείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει για την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά του, ώστε να προστατεύσει τους ευρωπαίους καταναλωτές από μέλι το οποίο έχει μολυνθεί από γενετικώς τροποποιημένη γύρη·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εισάγοντα στην ΕΕ μεγάλες ποσότητες μελιού και αυτό προκαλεί πολλές φορές σοβαρές διαταραχές, ακόμη δε και κρίσεις, στην αγορά μελιού της ΕΕ, συντελώντας στην αποδυνάμωση του ευρωπαϊκού μελισσοκομικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μελισσοκομικός τομέας αξίζει να αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα στην ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, και ότι το μέλι και τα άλλα μελισσοκομικά προϊόντα θα πρέπει να ταξινομηθούν ως «ευαίσθητα προϊόντα»·

Η σημασία της μελισσοκομίας

1.  επισημαίνει ότι οι μέλισσες μελιτοπαραγωγής, παράλληλα με τις άγριες μέλισσες και άλλους επικονιαστές, επιτελούν βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος και γεωργίας με την επικονίαση των ανθών, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, χωρίς την οποία ευρωπαϊκή μελισσοκομία, και ειδικά η καλλιέργεια εντομόφιλων φυτών (φυτά που επικονιάζονται από έντομα), δεν θα υπήρχε· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ΚΓΠ που είναι προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία είναι καλύτερη όχι μόνο για την επιβίωση και την ανασύσταση του πληθυσμού των μελισσών, αλλά και για την απόδοση των καλλιεργειών·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εξέχουσα θέση της μελισσοκομίας στη μελλοντική γεωργική πολιτική από πλευράς στήριξης και απλοποίησης, έρευνας και καινοτομίας, και μελισσοκομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

3.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η ΕΕ μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα για τους μελισσοκόμους και τις μέλισσες, είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η συμβολή της σημερινής ΚΓΠ στη στήριξη της μελισσοκομίας και, δυνητικώς, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως με μέτρα για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, περιοχές οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ), το δίκτυο Natura 2000, τη βιολογική γεωργία, άλλα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που συμβάλλουν στην εγκατάσταση αποικιών μελισσών, μέτρα για την προστασία του κλίματος ή με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας·

Η στήριξη της ΕΕ στη μελισσοκομία

4.  υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του μελισσοκομικού κλάδου για την παραγωγή τροφίμων και θεραπευτικούς σκοπούς πρέπει να διαρθρωθεί με πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και να αυξηθεί καταλλήλως στο πλαίσιο μιας μελλοντικής γεωργικής πολιτικής (που αναμένεται από το 2021)·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη στον μελισσοκομικό τομέα της ΕΕ μέσω μιας ισχυρής πολιτικής και των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέτρων, που να ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο απόθεμα μελισσών· προτείνει, ως εκ τούτου, να αυξηθεί κατά 50 % το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα, ώστε να αποτυπώνει τον σημερινό πληθυσμό των μελισσών μελιτοπαραγωγής στην ΕΕ και τη σημασία του τομέα συνολικά· ενθαρρύνει έντονα όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την ενιαία ΚΟΑ, να θεσπίσουν εθνικό πρόγραμμα για τον μελισσοκομικό τους τομέα·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά την προσθήκη ενός νέου καθεστώτος στήριξης για τους μελισσοκόμους για την ΚΓΠ μετά το 2020, ώστε να αποτυπωθεί ο οικολογικός ρόλος των μελισσών ως επικονιαστών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων ασκούν τις δραστηριότητές τους σε εξόχως απόκεντρες και ορεινές περιοχές· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει πρόσθετα μέτρα, όπως η στήριξη της αγοράς βάσεων κηρήθρας·

7.  ζητεί από τους μελισσοκόμους να διεξαγάγουν ενεργό διάλογο με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων μελισσοκομίας, με στόχο τη βελτίωσή τους και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν·

Διαχείριση κινδύνων

8.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη ως προς τη σκοπιμότητα ενός συστήματος διαχείρισης των μελισσοκομικών κινδύνων στο πλαίσιο των εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απώλειες στην παραγωγή των επαγγελματιών μελισσοκόμων· προτείνει, συνεπώς, ένα επίδομα που θα υπολογίζεται με βάση τον γενικό μέσο όρο του κύκλου εργασιών των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί· υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη μέλη αρνούνται να ασφαλίσουν αποικίες μελισσών και ότι οι μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ της ΚΓΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των μελισσοκόμων στα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων·

Συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας

9.  τονίζει την ανάγκη κατάλληλης κατάρτισης στη μελισσοκομία, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να τη συμπεριλάβουν ως απαραίτητη προϋπόθεση στα εθνικά προγράμματα· θεωρεί ότι οι δαπάνες για την αγορά μελισσοκομικού εξοπλισμού, που είναι επιλέξιμος και συγχρηματοδοτείται από τα επιμέρους εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετούς περιόδου προγραμματισμού και όχι μόνο κατά το έτος του προγράμματος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση ενός συστήματος αποζημίωσης στα οικεία εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας τους για τη θνησιμότητα των αποικιών μελισσών, η οποία οφείλεται σε θεομηνίες, ασθένειες ή αρπακτικά·

11.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει αλλαγή στον προγραμματισμό των ετών του προγράμματος όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας, με το τέλος του έτους να επεκτείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας το έτος του προγράμματος λήγει στις 31 Ιουλίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την κορύφωση της μελισσοκομικής περιόδου σε ορισμένα κράτη μέλη, καθιστώντας την ημερομηνία αυτή ακατάλληλη·

12.  επισημαίνει ότι η επέκταση των καστανών αρκούδων και άλλων αρπακτικών σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης δημιουργεί νέες προκλήσεις για τους μελισσοκόμους σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ασφάλεια και τις οικονομικές τους δραστηριότητες, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλα μέτρα εν προκειμένω, και ιδίως αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από αυτές·

Έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση

13.  συνιστά την επέκταση και κοινή χρήση των θεμάτων και των αποτελεσμάτων της μελισσοκομικής έρευνας, σύμφωνα και με την κοινοπραξία του προγράμματος Μελισσοθεραπεία – ιδίως αν χρηματοδοτείται από την ΕΕ – μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία μιας κοινής ψηφιακής βάσης δεδομένων, εναρμονισμένων σε επίπεδο ΕΕ, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μελισσοκόμων, ερευνητών και όλων των εμπλεκομένων μερών· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προωθήσει και να ενισχύσει τα ερευνητικά σχέδια για την ευρωπαϊκή μελισσοκομία, όπως το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΑΑΤ στο πλαίσιο του σχεδίου «Collecting and Sharing Data on Bee Health: towards a European Bee Partnership» (Συλλογή και κοινοποίηση στοιχείων για την υγεία των μελισσών: προς μια ευρωπαϊκή συνεργασία για τις μέλισσες)· θεωρεί ότι η αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία είναι σημαντική και θα πρέπει να ενθαρρύνεται, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως σε γενετικά και κτηνιατρικά θέματα και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων για την υγεία των μελισσών· στηρίζει τη δραστηριότητα των ιδρυμάτων και εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ, η οποία οδηγεί στη βελτίωση του συντονισμού των ερευνών, μεταξύ άλλων για τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών όσον αφορά τα αίτια θνησιμότητας των μελισσών·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν επαρκή προγράμματα βασικής και επαγγελματικής κατάρτισης για μελισσοκόμους· επισημαίνει ότι, πέραν των γεωργικών και άλλων οικονομικών πτυχών της μελισσοκομίας, το διδακτικό υλικό θα πρέπει να περιέχει γνώσεις σχετικές με την επικονίαση και άλλες περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και η προστασία της βιοποικιλότητας, και η βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης για τους επικονιαστές σε καλλιεργημένες εκτάσεις· πιστεύει ότι θα πρέπει, από κοινού με τους μελισσοκόμους, να αναπτυχθούν ειδικά μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τα θέματα αυτά για παραγωγούς γεωργικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια της γης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αύξηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων και αμοιβαίων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ γεωργών και μελισσοκόμων, δασοκόμων, επιστημόνων και κτηνιάτρων σχετικά με τις περιόδους ψεκασμού και άλλων εντομοκτόνων, την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων, τις τεχνολογίες που δεν είναι επιβλαβείς για τις μέλισσες, και τις φυτοπροστατευτικές μεθόδους που ελαχιστοποιούν τη θνησιμότητα των επικονιαστών·

15.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις για τη στήριξη διαφόρων υψηλής ποιότητας εθνικών προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τη μελισσοκομία στην ΕΕ· ζητεί προγράμματα για την ενθάρρυνση των νέων να εισέλθουν στο μελισσοκομικό επάγγελμα, δεδομένης της πιεστικής ανάγκης για ανανέωση των γενεών στον κλάδο· κρίνει αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού του τομέα της μελισσοκομίας, με τρόπους που θα είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες όλων των μελισσοκόμων· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τον κλάδο για την εκπόνηση κώδικα βέλτιστων πρακτικών στη μελισσοκομία, με την παροχή στήριξης μέσω της πρόσβασης, σε επίπεδο κρατών μελών, σε κατάρτιση υψηλού επιπέδου· όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, ενθαρρύνει τις πανεπιστημιακές σχολές κτηνιατρικής να ενισχύσουν τους τομείς της κτηνιατρικής εποπτείας και συνεργασίας· θεωρεί ότι προγράμματα το Ορίζοντας 2020 και το Erasmus+ θα πρέπει να ενθαρρύνουν την έρευνα και την κατάρτιση στον τομέα της μελισσοθεραπείας·

Υγεία των μελισσών και περιβαλλοντικές πτυχές

16.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του όσον αφορά το γεγονός ότι η αύξηση της θνησιμότητας και η μείωση των μελισσών και των άγριων επικονιαστών, συμπεριλαμβανομένων των άγριων μελισσών, στην Ευρώπη θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τα οικοσυστήματα·

17.  τονίζει την ανάγκη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν τις αναγκαίες και άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την υγεία των μελισσών και την ανασύσταση των αποθεμάτων, προκειμένου να διατηρηθεί το επί του παρόντος μειούμενο απόθεμα άγριων μελισσών στην ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων για την υποστήριξη της δημιουργίας αποικιών μελισσών·

18.  τονίζει τη σημασία της βιοποικιλότητας για την υγεία και την καλή διαβίωση των μελισσών, παρέχοντάς τους περιοχές νομής και φυσικούς και ημιφυσικούς οικοτόπους, παράλληλα με εκτεταμένες μόνιμες περιοχές νομής· εφιστά την προσοχή στη σταδιακή εξαφάνιση πολύτιμων κτηνοτροφικών φυτών των μελισσών – όπως η κενταύρεια, ο βίκος, το κίρσιο ή το λευκό τριφύλλι – ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, της μείωσης στη χρήση των λειμώνων για βοσκή και της αύξησης της χρήσης τους για θερισμό· επισημαίνει ότι τούτο έχει ως με αποτέλεσμα την έλλειψη γύρης και προκαλεί, συνεπώς, τον υποσιτισμό των μελισσών, γεγονός που συντελεί στην επιδείνωση της υγείας των μελισσών και στην αυξημένη ευαισθησία τους στα παθογόνα και τα παράσιτα· τονίζει την ανάγκη προστασίας των άγριων λουλουδιών και των εντομόφιλων ειδών σε ολόκληρη την Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι οι «μελισσοκομικές περιοχές» με συντελεστή στάθμισης 1.5 αποτελούν έναν τύπο ΠΟΕ στο πλαίσιο της οικολογικής συνιστώσας της ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή, τους βελτιωτές σπόρων και τους γεωργούς να προωθήσουν ποιοτικά συστήματα βελτίωσης των φυτών με υψηλή και αποδεδειγμένη μελιτοφόρα ικανότητα και ικανότητα επικονίασης στα κριτήρια επιλογής, με προτίμηση στη μέγιστη βιολογική ποικιλότητα ειδών και ποικιλιών τοπικής προσαρμογής και τοπικής προέλευσης·

19.  επισημαίνει την ανάγκη να δοθούν κατάλληλα χρηματοδοτικά κίνητρα σε όσους ασχολούνται με τη βιολογική μελισσοκομία, δεδομένων των πρόσθετων απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν και του αυξανόμενου αντίκτυπου που προέρχεται από το περιβάλλον·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθούν η εξαιρετική γενετική κληρονομιά, η ποικιλότητα και η ικανότητα προσαρμογής των τοπικών, ενδημικών πληθυσμών μελισσών μελιτοπαραγωγής, οι οποίοι προσαρμόστηκαν μετά γενιές στις ιδιαιτερότητες του τοπικού τους περιβάλλοντος, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η ποικιλότητα είναι σημαντική για την καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και των νόσων·

21.  σημειώνει ότι η γεωργία που βασίζεται στη μονοκαλλιέργεια μειώνει τη βιοποικιλότητα και δημιουργεί τον κίνδυνο ανεπαρκούς επικονίασης και εξαφάνισης της μελιτοφόρου χλωρίδας, και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές σποράς μελιτοφόρων φυτών σε μη χρησιμοποιούμενη γη· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διατήρηση των αβιοτικών πόρων, ιδίως του εδάφους και των υδάτων, καθώς και η ουσιαστική πολυμορφία της γύρης και μία ευρεία ποικιλία διατροφής, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την προστασία των μελισσών·

22.  ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τα αναγκαία κίνητρα για να ενθαρρύνουν πρακτικές που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη διατήρηση τοπικών οικοτύπων και καλλιεργειών μελισσών μελιτοπαραγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ·

23.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της νομικής προστασίας και οικονομικής στήριξης για τους τοπικούς οικοτύπους και πληθυσμούς των μελισσών μελιτοπαραγωγής σε ολόκληρη την ΕE, μεταξύ άλλων και μέσω νομικώς προστατευόμενων περιοχών διατήρησης τοπικά ενδημικών ειδών μελισσών μελιτοπαραγωγής·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο αξιολόγησης των υφιστάμενων και αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία, σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της θνησιμότητας των μελισσών·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει στην υλοποίηση των πιλοτικών έργων για τις μέλισσες και τους άλλους επικονιαστές ως δεικτών της υγείας του περιβάλλοντος και των οικοτόπων, δεδομένου ότι τα εν λόγω έργα ενδέχεται να αποβούν χρήσιμα για την ανάπτυξη της μελλοντικής πολιτικής·

26.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι γεωργικές επιδοτήσεις από τις διάφορες γραμμές προϋπολογισμού της ΚΓΠ λαμβάνουν υπόψη τις επωφελείς για τις μέλισσες πρακτικές, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός περιοχών οικολογικής εστίασης ή η καλλιέργεια άγριων λουλουδιών μελισσοκομικού ενδιαφέροντος σε εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση·

27.  τονίζει την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης προκειμένου να προστατευθούν οι επικονιαστές εν γένει, τόσο οι οικόσιτοι όσο και οι άγριοι·

28.  επισημαίνει ότι οι υγιείς μέλισσες είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις παρασιτώσεις, τις ασθένειες και τους θηρευτές· επισημαίνει ότι ορισμένα χωροκατακτητικά ξένα είδη όπως το Varroa destructor, ο μικρός κάνθαρος κυψελών (Aethina tumida), η ασιατική σφήκα (είδος πολύ επιθετικό με τα υπόλοιπα έντομα) και η αμερικανική σηψιγονία, καθώς και ορισμένα παθογόνα όπως η νοζεμίαση, αποτελούν βασικές αιτίες της θνησιμότητας των μελισσών και προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημία στους μελισσοκόμους· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το πιλοτικό έργο που δρομολογήθηκε από το Κοινοβούλιο όσον αφορά το πρόγραμμα αναπαραγωγής και επιλογής για την έρευνα σχετικά με την ανθεκτικότητα στο Varroa· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν σε επίπεδο ΕΕ την εφαρμοσμένη έρευνα μέσω αποτελεσματικών προγραμμάτων αναπαραγωγής ειδών μελισσών που είναι ανθεκτικά σε χωροκατακτητικά είδη και ασθένειες και διαθέτουν το χαρακτηριστικό της εξυγιαντικής συμπεριφοράς ως μηχανισμού άμυνας κατά της βαρρόασης (Varroa sensitive hygiene, VSH)· λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου ορισμένα χωροκατακτητικά ξένα είδη, όπως το Varroa destructor, να έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε ορισμένα κτηνιατρικά φάρμακα, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διενεργούν ετήσιες δοκιμές του επιπέδου ανθεκτικότητας του ακάρεος στις διάφορες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα κτηνιατρικά φάρμακα· προτείνει να εξακολουθήσει να είναι υποχρεωτική η καταπολέμηση του παρασίτου Varroa σε επίπεδο ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη συμμετοχή όλων των σχετικών παραγωγών φαρμάκων στη φαρμακευτική έρευνα για τις μέλισσες, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταπολεμηθεί το Varroa destructor και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα ανοσοποιητικά συστήματα των μελισσών λόγω των συγκεκριμένων φαρμάκων, και να δημιουργήσει μια κοινή πλατφόρμα ΤΠ για την ανταλλαγή βέλτιστων λύσεων και φαρμάκων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των κτηνιατρικών προϊόντων που έχουν ζωτική σημασία για τη μελισσοκομία, να ενισχύσει τον ρόλο των κτηνιάτρων στη διαχείριση της υγείας των μελισσών και να καταστήσει γνωστές στους μελισσοκόμους όλες τις διαθέσιμες λύσεις· ζητεί δημόσια και ιδιωτική έρευνα σχετικά με τις βιολογικές και φυσικές εναλλακτικές μεθόδους που είναι ακίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, καθώς και τη χρήση φυσικών ουσιών και ενώσεων για τον έλεγχο της βαρροϊκής ακαρίασης, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα των οργανικών θεραπειών·

30.  αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των μελισσών από ορισμένα κράτη μέλη είναι σημαντικά και θα πρέπει να ανταλλάσσονται με άλλα κράτη μέλη και με την Επιτροπή·

31.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν όλα τα δυνατά μέσα για την προστασία των τοπικών και περιφερειακών ειδών μελισσών μελιτοπαραγωγής (στελέχη των μελισσών Apis mellifera) από την ανεπιθύμητη εξάπλωση εγκλιματισμένων ή χωροκατακτητικών ξένων ειδών που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στους επικονιαστές· υποστηρίζει την ανασύσταση των κυψελών που χάθηκαν λόγω των χωροκατακτητικών ξένων ειδών με μέλισσες των τοπικών αυτοχθόνων ειδών· συνιστά στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα για την αναπαραγωγή και διατήρηση των αυτόχθονων ειδών μελισσών· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της ανάπτυξης στρατηγικών εκτροφής για την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης πολύτιμων χαρακτηριστικών στους τοπικούς πληθυσμούς μελισσών· επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και, ενδεχομένως, δυνάμει των κανονισμών για την υγεία των ζώων και των φυτών που εκδόθηκαν πρόσφατα (κανονισμοί (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031 αντιστοίχως)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το μολυσμένο κερί μέλισσας που εισάγεται από την Κίνα μπορεί συχνά να προκαλέσει προβλήματα υγείας στις μέλισσες·

32.  ζητεί να υπάρξει μια ισορροπημένη διαδικασία για την επέκταση του καταλόγου χωροκατακτητικών φυτικών ειδών η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ποικιλότητας των «βοσκοτόπων» των μελισσών στην ΕΕ·

Χημικές ουσίες επιβλαβείς για τις μέλισσες

33.  ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει την άδεια κυκλοφορίας των δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων οι οποίες, βάσει επιστημονικών πορισμάτων της ΕΑΑΤ που στηρίζονται σε δοκιμές πεδίου, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των μελισσών, έως ότου δημοσιευθεί η τελική λεπτομερής εκτίμηση επιπτώσεων της ΕΑΑΤ· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να βασίζεται σε επιστημονική αξιολόγηση και ευρήματα·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν επί τη βάσει της καθιερωμένης επιστημονικής συναίνεσης και να απαγορεύσουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και όσων νεονικοτινοειδών και συστημικών εντομοκτόνων είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο (με βάση τα πορίσματα των αναλύσεων εργαστηρίου και, ιδίως, τις δοκιμές πεδίου) ότι είναι επικίνδυνα για την υγεία των μελισσών· ζητεί ταυτόχρονα ασφαλή εναλλακτικά προϊόντα ή αγρονομικές μεθόδους (π.χ. διάφορες αποτελεσματικές μορφές διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή φυτοφαρμάκων, βιολογικό έλεγχο και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία) που θα χρησιμοποιηθούν προς αντικατάσταση των δραστικών εκείνων ουσιών που συνιστούν κίνδυνο για τις μέλισσες·

35.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, από κοινού με τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΑΤ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μέλισσες, και αναμένει από τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν δεόντως·

36.  υπογραμμίζει ότι κάθε προϊόν που χρησιμοποιείται στη γεωργία και έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι επιβλαβές για τις μέλισσες θα πρέπει να επισημαίνονται ως «επιβλαβές για τις μέλισσες»·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν άμεσα την επιστημονική έρευνα, με σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, επί όλων των ουσιών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των μελισσών·

38.  τονίζει ότι υποτιμούνται οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των συστημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη έγκριση δοκιμαστικού σχεδίου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της χρήσης φυτοφαρμάκων μέσω των μελισσών·

39.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα των μελισσών εξασθενεί σημαντικά λόγω της σωρευτικής έκθεσης σε χημικές ουσίες, με συνέπεια να μην είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίζουν παράγοντες επιβάρυνσης, όπως τα έτη υγρασίας, η έλλειψη νέκταρ, οι ασθένειες ή τα παράσιτα, σύμφωνα με ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους·

40.  υπενθυμίζει την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, ιδίως δε το άρθρο 14, που καθιστά υποχρεωτική για όλους τους αγρότες την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις εκμεταλλεύσεις τους από το 2014, καθώς και το άρθρο 9 που θεσπίζει γενική απαγόρευση των αεροψεκασμών·

41.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει επιβάλει προσωρινό περιορισμό στη χρήση 4 νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων (clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid και fipronil), με σκοπό να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στις μέλισσες·

Καταπολέμηση της νόθευσης του μελιού

42.  αναμένει από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση των εισαγωγών μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων με τα πρότυπα υψηλής ποιότητας της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας έτσι τόσο τους εξωενωσιακούς παραγωγούς μελιού που χρησιμοποιούν ανέντιμες μεθόδους, όσο και τους ενωσιακούς συσκευαστές και εμπόρους που αναμειγνύουν σκόπιμα το εισαγόμενο μέλι με μέλι της ΕΕ·

43.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες εργαστηριακών αναλύσεων, όπως δοκιμές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, για την ανίχνευση των πεπτιδίων που χαρακτηρίζουν τις μέλισσες και άλλων δεικτών που αφορούν ειδικώς τις μέλισσες, προκειμένου να εντοπίζονται τα κρούσματα νόθευσης μελιού, και καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν αυστηρές ποινές στους παρανομούντες· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει διεθνώς αναγνωρισμένα ιδιωτικά εργαστήρια, όπως το γαλλικό EUROFINS ή το γερμανικό QSI, στη διεξαγωγή των πλέον προηγμένων εξετάσεων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια επίσημη βάση δεδομένων για το μέλι, ώστε να κατηγοριοποιείται το μέλι διαφόρων προελεύσεων με βάση μια κοινή μέθοδο ανάλυσης·

44.  σημειώνει ότι οι μονάδες συσκευασίας μελιού, οι οποίες αναμειγνύουν ή επεξεργάζονται μέλι από πολλούς παραγωγούς, υπόκεινται σε έλεγχο διατροφικής ασφάλειας από την ΕΕ, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004· πιστεύει ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας εισαγόμενου μελιού· επισημαίνει την ανάγκη να αποφεύγεται η δημιουργία οποιασδήποτε οικονομικής ή διοικητικής επιβάρυνσης για τους μελισσοκόμους της ΕΕ που συσκευάζουν το δικό τους μέλι·

45.  τονίζει ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα επέτρεπαν την ενίσχυση του ελέγχου που ασκεί η ΕΕ σε εξωενωσιακούς συσκευαστές μελιού, διευκολύνοντας έτσι τους επίσημους ελεγκτές στο να διαπιστώνουν αν έχει χρησιμοποιηθεί νοθευμένο μέλι και εξασφαλίζοντας την απομάκρυνση του από την τροφική αλυσίδα·

46.  θεωρεί ότι το μέλι θα πρέπει να είναι πάντα ταυτοποιήσιμο σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα και ταξινομήσιμο σύμφωνα με τη φυτική του προέλευση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εγχώριο ή για εισαγόμενο προϊόν, εκτός των περιπτώσεων άμεσων συναλλαγών μεταξύ ενός παραγωγού και ενός καταναλωτή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της απαίτησης ιχνηλασιμότητας για το μέλι· εκτιμά ότι οι εταιρείες που εισάγουν ξένο μέλι, καθώς και οι λιανοπωλητές, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ και να πωλούν μόνο μελισσοκομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στον ορισμό του μελιού σύμφωνα με τον Codex Alimentarius·

47.  ζητεί από την Επιτροπή την τροποποίηση της οδηγίας για το μέλι με στόχο την παροχή σαφών ορισμών και την περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών όλων των μελισσοκομικών προϊόντων, όπως το μονοανθικό και το πολυανθικό μέλι, η πρόπολη, ο βασιλικός πολτός, το κερί από μέλισσες, οι σβώλοι γύρης, το χωμί μελισσών και το δηλητήριο μέλισσας, όπως έχει ήδη ζητήσει στα κείμενα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τη λειτουργία της αγοράς ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και φαρμάκων της ΕΕ για τις μέλισσες και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον εξορθολογισμό της αγοράς και την αποτροπή της παραποίησης και της παράνομης εμπορίας των προϊόντων αυτών·

49.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει πρωτόκολλα NAL (no-action level), τιμές αναφοράς για παρεμβάσεις (RPA), ή μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRL) για το μέλι και άλλα μελισσοκομικά προϊόντα, προκειμένου να καλύπτονται οι ουσίες που δεν μπορούν να λάβουν άδεια για τον μελισσοκομικό τομέα της ΕΕ, και να εναρμονίσει τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα και τους ελέγχους στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι, σε ό,τι αφορά το μέλι, οι εισαγωγές χαμηλής ποιότητας, οι νοθείες και τα υποκατάστατα στρεβλώνουν την αγορά και εξακολουθούν να ασκούν πίεση επί των τιμών και τελικώς επί της ποιότητας του προϊόντος στην εσωτερική αγορά, και ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες για τα προϊόντα και τους παραγωγούς τόσο της ΕΕ όσο και των τρίτων χωρών·

50.  επισημαίνει την πρακτική σημασία της ύπαρξης ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να καταχωρίζει όλα τα κρούσματα σαφώς νοθευμένου μελιού στον κατάλογο RASFF (Σύστημα Ταχείας Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές)·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να απαγορεύσει τη διανομή μελωμάτων το συντομότερο δυνατό, καθώς το μέλι αυτό δεν περιλαμβάνει κανένα απολύτως συστατικό με βιολογική αξία·

52.  ζητεί να διεξάγονται διαρκείς έλεγχοι της ποιότητας του μελιού που εισάγεται από τρίτες χώρες των οποίων η νομοθεσία επιτρέπει τη χορήγηση αντιβιοτικών σε αποικίες μελισσών·

53.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πρότυπα παραγωγής για τις κηρήθρες, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες επιτρεπόμενες αναλογίες παραφίνης, σπόρων σηψιγονίας και καταλοίπων ακαρεοκτόνων, υπό την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε κατάλοιπα ακαρεοκτόνων του κεριού που μετατρέπεται σε κηρήθρα δεν θα είναι τόση ώστε τα κατάλοιπα να μπορούν να περάσουν στο μέλι·

54.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη εξέταση της ευρείας εισαγωγής μελιού από την Κίνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036, ιδίως σε σχέση με τις λειτουργίες των εταιρειών που εξάγουν μέλι από την Κίνα, και να αξιολογήσει την ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή πώλησης του μελιού στην αγορά μελιού της ΕΕ·

55.  θεωρεί ότι, δεδομένων των μεγάλων ποσοτήτων μελιού που εισάγονται από την Κίνα, τάση που έχει επιταχυνθεί κατά τα τελευταία 15 έτη, της τιμής αγοράς του μελιού με βάση το πραγματικό κόστος παραγωγής στην ΕΕ και της κακής ποιότητας του εισαγόμενου μελιού που «παρασκευάζεται» και δεν παράγεται, θα πρέπει να καταστεί σαφές στην Επιτροπή ότι είναι πλέον καιρός να αρχίσει να διερευνά την πρακτική ορισμένων κινέζων εξαγωγέων, προκειμένου να κινήσει ενδεχομένως διαδικασία αντιντάμπινγκ·

56.  καλεί την Επιτροπή να απαιτεί επίσημη δειγματοληψία και δοκιμή του μελιού από τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 (πρώην κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004)·

57.  σημειώνει ότι η οδηγία για το μέλι όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/63/ΕΕ ορίζει ότι πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η χώρα στην οποία συνελέγη το μέλι, στις περιπτώσεις που το μέλι προέρχεται από ένα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα των μελισσοκομικών προϊόντων και για να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που συνίσταται στην παραγωγή νοθευμένου «μελιού»·

58.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τον τόπο προέλευσης όλων των τροφίμων· θεωρεί, ωστόσο, ότι επισημάνσεις όπως «μίγμα μελιών ΕΕ», «μίγμα μελιών εκτός ΕΕ» και ιδίως «μίγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ» αποκρύπτουν εντελώς την προέλευση του μελιού από τον καταναλωτή και, κατά συνέπεια, δεν πληρούν τις αρχές που θέτει η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διασφαλίσει την επακριβή και υποχρεωτική επισήμανση του μελιού και των μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και τη μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ό,τι αφορά την παραγωγή μελιού σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, προκειμένου να αποφεύγεται η παραπλάνηση των καταναλωτών και να διευκολύνεται ο εντοπισμός της απάτης· αναγνωρίζει την επιτυχία των άμεσων πωλήσεων μελιού, οι οποίες εξαλείφουν μέρος του προβλήματος όσον αφορά την επισήμανση της προέλευσης·

59.  ζητεί την αντικατάσταση της ένδειξης «μίγμα μελιών ΕΚ και εκτός ΕΚ» στις ετικέτες από επακριβή ένδειξη της χώρας ή των χωρών προέλευσης του μελιού που χρησιμοποιείται στα τελικά προϊόντα, με σειρά που να αντιστοιχεί στις ποσοστιαίες αναλογίες στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο τελικό προϊόν (αναφέροντας, επιπροσθέτως, το ποσοστό ανά χώρα σε ένα δεδομένο προϊόν)·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία για το μέλι σε ό,τι αφορά τη χρήση του όρου «μέλι» ή των όρων «περιέχει μέλι» ή «παρασκευάζεται με μέλι» στην ονομασία μεταποιημένων προϊόντων ή σε οιοδήποτε γραφιστικό ή μη στοιχείο όπου αναφέρεται ότι το προϊόν περιέχει μέλι, έτσι ώστε οι όροι αυτοί να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εάν τουλάχιστον το 50 % των σακχάρων που περιέχονται στο εν λόγω προϊόν προέρχεται από μέλι·

61.  υποστηρίζει την ιδέα να καταστήσουν υποχρεωτική τα κράτη μέλη την αναγραφή του τόπου προέλευσης του μελιού, τόσο στο μέλι όσο και στα άλλα μελισσοκομικά προϊόντα, όπως συμβαίνει με ορισμένα προϊόντα κρέατος και ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα·

Προώθηση των μελισσοκομικών προϊόντων και της θεραπευτικής χρήσης του μελιού

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Μέλι για πρόγευμα» και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τα παιδιά για τα τοπικά κατασκευασμένα προϊόντα και να ανακαλύπτουν εκ νέου τις μακρόχρονες παραδόσεις παραγωγής· σημειώνει ότι το μέλι είναι πλούσιο σε θερμίδες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μέτρο σε αντικατάσταση της ραφιναρισμένης ζάχαρης και άλλων γλυκαντικών, συμβάλλοντας έτσι στη δημόσια υγεία·

63.  υπογραμμίζει ότι το μέλι ανήκει στα αγροτικά προϊόντα που μπορούν να περιληφθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος «Φρούτα, λαχανικά και γάλα στο σχολείο»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συμμετοχή των τοπικών παραγωγών μελιού στα σχετικά σχολικά προγράμματα, και τονίζει τη σημασία των εκπαιδευτικών μέτρων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα τοπικά προϊόντα και τη γνωριμία των παιδιών με τον αγροτικό κόσμο·

64.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αύξηση της ετήσιας στήριξης της ΕΕ προς τα προγράμματα αυτά κατά 50 %, για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική λειτουργία τους, με τη διοργάνωση προσχολικών διαγωνισμών και τη δέουσα συμπερίληψη τοπικών προϊόντων, όπως το μέλι, οι ελιές και το ελαιόλαδο·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την ποσότητα μελιού που καταναλώνεται και τις καταναλωτικές συνήθειες σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και μια άλλη έκθεση για τις διάφορες θεραπευτικές πρακτικές που κάνουν χρήση του μελιού, της γύρης, του βασιλικού πολτού και του δηλητηρίου μέλισσας στην ΕΕ· τονίζει την αυξανόμενη σημασία της μελισσοθεραπείας ως φυσικής εναλλακτικής λύσης στην αγωγή με συμβατικά φάρμακα, και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα εν λόγω προϊόντα μεταξύ του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και μεταξύ των πολιτών της ΕΕ·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την προαιρετική θέσπιση του σήματος «Μέλι από την ΕΕ», το οποίο θα περιγράφει το μέλι που προέρχεται κατά 100 % και αποκλειστικά από τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΟΗΕ θα ανακηρύξει την 20ή Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα της Μέλισσας·

67.  καλεί την Επιτροπή να διαθέτει συγκεκριμένο ποσό από τον προϋπολογισμό προβολής της ΕΕ για τη διαφήμιση των προϊόντων μελιού της ΕΕ που προορίζονται για κατανάλωση και για ιατρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η προώθηση της άμεσης πώλησης μελιού στις τοπικές αγορές, οι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας για το μέλι σε δημόσιους χώρους, τα εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να τονώσουν τις τοπικές και περιφερειακές πωλήσεις μελιού, ιδίως βιολογικού μελιού, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, ιδίως δε παρέχοντας εντατική στήριξη στις μικρές αλυσίδες εφοδιασμού μέσω των προγραμμάτων τους για την αγροτική ανάπτυξη και προωθώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας με βάση τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων· αναγνωρίζει τον ρόλο της κατανάλωσης τοπικού μελιού ως μέσου για την ενίσχυση της αντοχής στα τοπικά αλλεργιογόνα· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το κερί από μέλισσες ως προϊόν που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των καταναλωτών και των παραγωγών και της μακροχρόνιας παραδοσιακής παραγωγής του σε ορισμένα κράτη μέλη·

68.  προτείνει στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, τη χρήση των μελισσοκομικών προϊόντων, όπως η γύρη, η πρόπολη ή ο βασιλικός πολτός, στη φαρμακευτική βιομηχανία·

69.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών που αφορά την παραγωγή βιολογικού μελιού, προκειμένου να εξαλειφθούν ενδεχόμενες αποκλίσεις που μπορεί να εμποδίζουν την πρόσβαση των ευρωπαίων μελισσοκόμων βιολογικής παραγωγής στην αγορά με βάση τους ίδιους κανόνες·

70.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το μέλι και άλλα μελισσοκομικά προϊόντα θεωρούνται «ευαίσθητα προϊόντα» στις τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, καθώς ο άμεσος ανταγωνισμός δύναται να εκθέσει τον μελισσοκομικό τομέα της ΕΕ σε υπερβολική ή μη βιώσιμη πίεση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να τα εξαιρέσει δυνητικώς από το πεδίο εφαρμογής των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

71.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, σε συνεργασία με τον γεωργικό και τον μελισσοκομικό τομέα, ένα σύστημα επισήμανσης που θα προωθεί την καθιέρωση ενός συστήματος παραγωγής υπεύθυνου όσον αφορά τις μέλισσες·

72.  επιδοκιμάζει την τάση των τελευταίων ετών προς την αστική μελισσοκομία και ζητεί, ταυτόχρονα, τη στενή και υποχρεωτική ολοκλήρωση μεταξύ των περιφερειακών μελισσοκομικών ενώσεων και των αρχών, καθώς και τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών ώστε να δοθεί τέλος στις καταχρηστικές κτηνοτροφικές πρακτικές και να προλαμβάνεται η σκόπιμη διάδοση νόσων στους πληθυσμούς μελισσών·

o
o   o

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 43.
(2) https://ec.europa.eu/agriculture/honey_en
(3) Τούτο οδηγεί σε απώλεια παραγωγικότητας διότι οι μελισσοκόμοι πρέπει να αυξήσουν τα αποθέματα μελισσών για την παραγωγή αντίστοιχων ποσοτήτων μελιού.
(4) ‘Honey bee genotypes and the environment’, στο Journal of Agricultural Research 53(2), σσ. 183-187 (2014).


Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017
PDF 545kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2017 (2017/2072(INI))
P8_TA(2018)0058A8-0019/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (COM(2017)0591),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (CRR), και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (CRDIV),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) της 9ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις επιπτώσεις των ΔΠΧΑ στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της υποομάδας της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) της 31ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ προς τις τράπεζες της 20ής Μαρτίου 2017 για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο προσθήκης στις κατευθυντήριες γραμμές της 4ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τους υποχρεωτικούς προληπτικούς μηχανισμούς στήριξης με τους οποίους αντιμετωπίζεται η ανεπαρκής κάλυψη πρόσφατα χορηγηθέντων δανείων που εξελίσσονται σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΣΣΚ της 11ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την επίλυση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα επισφαλή στοιχεία ενεργητικού και την προστασία των ενέγγυων πιστωτών από την αθέτηση των υποχρεώσεων δανειοληπτών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ της 6ης Ιουνίου 2017 με την οποία προσδιορίζεται ότι η Banco Popular Español S.A. είναι υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) της 7ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έγκριση απόφασης εξυγίανσης για την Banco Popular Español, S.A.,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ της 23ης Ιουνίου 2017 με την οποία έκρινε ότι οι τράπεζες Veneto Banca και Banca Popolare di Vicenza ήταν υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσουν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΣΕ της 23ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την απόφαση να μην αναληφθεί δράση εξυγίανσης όσον αφορά τις τράπεζες Banca Popolare di Vicenza και Veneto Banca,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έγκριση κρατικής ενίσχυσης για την έξοδο από την αγορά των τραπεζών Banca Popolare di Vicenza και Veneto Banca δυνάμει της ιταλικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, που προβλέπει την πώληση ορισμένων τμημάτων στην Intesa Sanpaolo,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη της προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena,

–  έχοντας υπόψη το τεύχος του οδηγού της ΕΚΤ του Φεβρουαρίου 2017 για τη στοχευμένη επανεξέταση των εσωτερικών υποδειγμάτων (ΜΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του σχεδίου οδηγού της ΕΚΤ του Ιουλίου 2017 για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις έρευνες εσωτερικών υποδειγμάτων,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με τις γενικές αρχές για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, καθώς και τρεις γνωμοδοτήσεις της, της 13ης Ιουλίου 2017, για την εποπτική σύγκλιση στα πεδία της διαχείρισης επενδύσεων, τις εταιρείες επενδύσεων και τις δευτερογενείς αγορές στο πλαίσιο της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΤΑ) της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2017 για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης εποπτείας για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και την οικονομική ολοκλήρωση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (COM(2017)0542), καθώς και την πρόταση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της πρότασης «omnibus» για την τροποποίηση της διοίκησης, της χρηματοδότησης και των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ),

–  έχοντας υπόψη τις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΚΤ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τα σχέδια οδηγών για την αξιολόγηση των αιτήσεων πιστοποιητικών πιστωτικών ιδρυμάτων και των αιτήσεων πιστοποιητικών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πιστωτικών ιδρυμάτων,

–  έχοντας υπόψη τους όρους λειτουργίας της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), του Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (οδηγία για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων – BRRD),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (κανονισμός ΕΜΕ),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2016 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και την αναδιάρθρωση κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ (COM(2016)0852), και κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών και αναδιάρθρωσης κεφαλαίων για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (COM(2016)0851),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 8ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις αναθεωρήσεις του ενωσιακού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων(3),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο «Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: ένα φιλόδοξο έργο της τραπεζικής ένωσης δρομολογήθηκε, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά»,

–  έχοντας υπόψη την απόσυρση από την Επιτροπή της πρότασης κανονισμού σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ (COM(2014)0043),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Παραβάσεις του Απριλίου: βασικές αποφάσεις» (MEMO/17/1045),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της ΕΑΤ, την έκθεση της ΕΑΚΑΑ με τίτλο «Trends, risks, vulnerabilities No 2 (2017)» (Τάσεις, κίνδυνοι και τρωτά σημεία αριθ. 2), τον πίνακα κινδύνου του ΕΣΣΚ, την Ετήσια Έκθεση 2016 του ΕΣΣΚ, την αναθεώρηση της μακροπροληπτικής πολιτικής στην ΕΕ του ΕΣΣΚ του Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («Ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα»)(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) (COM(2015)0586),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 με τίτλο «Προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης» (COM(2015)0587),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 17ης Ιουνίου 2016 σχετικά με οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης (COM(2017)0592),

–  έχοντας υπόψη την επισκόπηση του σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ αριθ. 2 (EU Shadow Banking Monitor No 2) που εξέδωσε το ΕΣΣΚ τον Μάιο 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΣΣΚ του Μαρτίου 2015 σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0019/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μη ενοποιημένη βάση, ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 5 073 στα τέλη του 2016, από 5 474 που ήταν στα τέλη του 2015 και από 6 768 στα τέλη του 2008 και ότι ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με μείωση κατά 25 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2008 έως το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ενοποιημένη βάση, ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 2 290 στα τέλη του 2016, από 2 904 που ήταν το 2008 και από 2 379 στα τέλη του 2015(6)· ωστόσο, ευκταίο είναι να συμπεριληφθεί αναφορά του τρόπου με τον οποίο έχει μεταβληθεί το ποσοστό των τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να αφεθούν να καταρρεύσουν κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του συνολικού ποσού και των ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ των κρατών μελών και ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τραπεζών στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε συνολικά σε 1 τρισεκατομμύριο EUR σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣΣΚ του Ιουλίου 2017 με τίτλο «Επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον τριμηνιαίο πίνακα κινδύνου της ΕΑΤ, οι κύριες ευρωπαϊκές τράπεζες ανέφεραν στις 30 Ιουνίου 2017 σταθμισμένο μέσο ποσοστό ΜΕΔ (μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων δια των συνολικών δανείων) της τάξης του 4,47 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία αυτή παρουσιάζει σταθερή μείωση τους τελευταίους 30 μήνες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η αγορά παραγώγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνολική ονομαστική αξία της τάξεως των 453 000 δισεκατομμυρίων EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Τραπεζική Ένωση αποτελεί θεμελιώδη στόχο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης και αποτελεί αναπόσπαστο δομικό στοιχείο μιας γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν σύντομα περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, δεδομένου ότι θα παραμείνει ατελής εάν δεν αποκτήσει δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας και έναν τρίτο πυλώνα, αυτόν του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι το ΕΣΑΚ εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης έχει κεφαλαιώδη σημασία για την διάρρηξη του διπόλου κρατών-τραπεζών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να επιτευχθεί η μετάβαση από τη διάσωση με ίδια μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι σε ορισμένα εθνικά τραπεζικά συστήματα εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες προσφέρουν μια ευκαιρία για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει η διενέργεια μιας ολοκληρωμένης εκκαθάρισης των ισολογισμών των τραπεζών μετά την κρίση, γεγονός που εξακολουθεί να παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικοί δείκτες επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας των τραπεζών της ΕΕ έχουν βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ενώ ορισμένες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και μεγάλων τραπεζών, εξακολουθούν να είναι σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησε η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έχει ενισχυθεί σημαντικά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει αποφασίσει μέχρι τώρα να το κάνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη συζητούν τη δυνατότητα προσχώρησης στην Τραπεζική Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην Τραπεζική Ένωση ενέχει πλεονεκτήματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες για την Ένωση Κεφαλαιαγορών δεν θα πρέπει να μετατοπίσουν την πίεση από την ολοκλήρωση των εργασιών για την τραπεζική ένωση, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο συγκεκριμένο τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο βασίζεται στις τράπεζες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωταρχική ευθύνη των τραπεζών είναι να παρέχουν χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η ΕΚΤ, κατά την άσκηση του εποπτικού της ρόλου, χρειάζεται κάποιο περιθώριο δράσης, οι σημαντικές αποφάσεις και οι αποφάσεις αρχής πρέπει να εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του νομοθέτη·

1.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό ως νομοθετικό εργαλείο κατά την υποβολή προτάσεων για τον τραπεζικό τομέα·

Εποπτεία

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις αξιολογήσεις της ΕΚΤ του 2017 περί τραπεζών που «τελούν υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσουν»· σημειώνει επίσης ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί και ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης εν γένει λειτούργησαν σε αυτό το πλαίσιο, και συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι διαδικασίες που οδηγούν σε αποφάσεις σχετικά με το κατά πόσον μια τράπεζα «τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει» πρέπει να βελτιωθούν·

3.  σημειώνει τις επικείμενες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ, το 2018· καλεί την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ, την ΕΚΤ και την Επιτροπή να χρησιμοποιούν συνεκτικές μεθοδολογίες, σενάρια και υποθέσεις κατά τον καθορισμό των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων έτσι ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι πιθανές στρεβλώσεις των αποτελεσμάτων και η αναντιστοιχία, που παρατηρείται μεταξύ των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και των αποφάσεων εξυγίανσης που λαμβάνονται σύντομα μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η ευρωστία μιας τράπεζας δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο από την αξιολόγηση του ισολογισμού της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, δεδομένου ότι διασφαλίζονται μέσω δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της τράπεζας και των αγορών και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες στο σύνολο της οικονομίας· θεωρεί, εξάλλου, ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων της ίδιας της ΕΚΤ για περισσότερες τράπεζες υπό την εποπτεία της θα μπορούσε να επωφεληθεί από μεγαλύτερη διαφάνεια·

4.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΤ ως ρυθμιστικής αρχής και του ΕΕΜ ως εποπτικής αρχής· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΚΤ και της ΕΑΤ και των διαφορών στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου· προτείνει ο συντονισμός των ρυθμιστικών πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν από τα δύο όργανα να βελτιωθεί, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο ΕΕΜ πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο σε ζητήματα που αφορούν την Τραπεζική Ένωση ή όταν εντοπίζονται ρυθμιστικά κενά·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Τραπεζική Ένωση βελτίωσε την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών και βελτίωσε τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα συμβάλλοντας, για παράδειγμα, στην καλύτερη συγκριτική αξιολόγηση και επιτρέποντας μια πιο ολιστική εποπτεία των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων· εκφράζει ικανοποίηση για το εξαιρετικό έργο των ΜΕΟ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή προσδιόρισε τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ και το ΕΣΕ, ιδίως όσον αφορά τα καίρια ζητήματα του κατά πόσον ένα ίδρυμα είναι επιλέξιμο για προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και κατά πόσο τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει· επισημαίνει ότι το ισχύον μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΚΤ και του ΕΣΕ δεν είναι αρκετά σφαιρικό ώστε να εξασφαλιστεί ότι το ΕΣΕ έχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί από την ΕΚΤ για να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο· καλεί την ΕΚΤ και το ΕΣΕ να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία που τους παρουσιάζεται από τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με την επικαιροποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ τους, ώστε να κλείσουν τα υπάρχοντα κενά και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων εξυγίανσης· ζητεί να βελτιωθούν οι πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας και επίλυσης διαφορών, που είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των ενεργειών επίλυσης, και μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων που συμμετέχουν στην έγκαιρη παρέμβαση και εξυγίανση· καλεί την ΕΚΤ και το ΕΣΕ να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν την καθημερινή τους συνεργασία και να ενισχύουν την επαγγελματική τους σχέση· θα επικροτούσε σε αυτό το πλαίσιο, αλλαγή στον σχετικό κανονισμό ΕΕΜ, ώστε να καταστεί δυνατή μια αντιπροσωπευτική σύνθεση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης ως μόνιμου παρατηρητή στη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου του ΕΕΜ· ζητεί την κατάρτιση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΚΤ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσδιορισμό της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις αντίστοιχες εντολές τους όπως ορίζονται στις Συνθήκες·

6.  σημειώνει ότι η διάταξη BRRD σχετικά με την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση, εφαρμόστηκε το 2017· σημειώνει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η χρήση των ελέγχων ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού για να καθορίζεται κατά πόσο πληρούνται οι όροι για την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση· τονίζει ότι οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις των στοιχείων ενεργητικού πρέπει να βασίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι η τράπεζα είναι φερέγγυα και συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων· καλεί την Επιτροπή, τον ΕΕΜ και το ΕΣΕ να μελετήσουν τρόπους για να αυξηθεί η διαφάνεια κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την εξέταση αποφάσεων εξυγίανσης·

7.  εκφράζει και πάλι την ανησυχία του σχετικά με το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ορισμένες δικαιοδοσίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλουν διάφορα κράτη μέλη να μειώσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι «παρότι τα κράτη μέλη και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, οι ολοκληρωμένες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυώνται ότι θα έχουν αντίκτυπο στα αποθέματα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και θα αποτρέψουν τη δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών»(7)·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελείται από διάφορα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ για το θέμα αυτό· θα χαιρέτιζε, ωστόσο, τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών τους· καλεί τους φορείς αυτούς και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δεόντως και χωρίς καθυστέρηση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2017, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη· προσβλέπει στη δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, που θα προταθεί μέσα στους επόμενους μήνες· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Επιτροπής να εξετάσει την πιθανή εναρμόνιση των όρων προληπτικής εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ για τα νέα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές ή μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαφάνειας και της παροχής πληροφοριών σε δυνητικούς επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ, την πιθανή δημιουργία εθνικών εταιρειών διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού· Υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη, να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν, όπου απαιτείται, το πλαίσιο αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με εργασίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, και με σκοπό τη διασφάλιση των πλέον ευάλωτων οφειλετών, όπως είναι οι ΜΜΕ και τα νοικοκυριά·

9.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιταχύνει την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, τονίζοντας παράλληλα ότι η υποχρεωτική διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μη ρευστοποιήσιμη και αδιαφανή αγορά μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες ζημίες του ισολογισμού των τραπεζών· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του ΕΚ και της Νομικής Υπηρεσίας του σχετικά με την προσθήκη στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ)· τονίζει ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τις προνομίες του νομοθέτη της ΕΕ στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης βάσει των κανόνων τραπεζικής εποπτείας· υπενθυμίζει ότι οι γενικές αρχές του νομοθετικού έργου της Ένωσης που απαιτούν εκτίμηση επιπτώσεων και διαβούλευση, καθώς και την αξιολόγηση της αναλογικότητας και της επικουρικότητας είναι επίσης σημαντικές για τη νομοθεσία σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 3·

10.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για τους κινδύνους που απορρέουν από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων επιπέδου 3, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, και ιδίως από τη δυσκολία εκτίμησής τους· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό το γεγονός ότι η ΕΑΤ ενσωμάτωσε στη μεθοδολογία της δοκιμασίας προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2018 ειδική μεταχείριση για τους κινδύνους που απορρέουν από τα μέσα του επιπέδου 2 και του επιπέδου 3· επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του στον ΕΕΜ να θέσει το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα της ενιαίας εποπτείας για το 2018·

11.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επενδύουν υπερβολικά σε ομόλογα που εκδίδει η κυβέρνησή τους, οδηγώντας σε υπέρμετρη «εγχώρια μεροληψία» ενώ ένας από τους κύριους στόχους της Τραπεζικής Ένωσης είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλομορφία στα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων των τραπεζών· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την προληπτική αντιμετώπιση του κρατικού χρέους θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· επισημαίνει τις συνεχιζόμενες εργασίες της Επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας (BCBS) για τον κίνδυνο των κρατικών τίτλων, και πιο συγκεκριμένα το πρόσφατα δημοσιευθέν έγγραφο συζήτησης «Η ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων»· αναμένει, ως εκ τούτου, με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών του FSB όσον αφορά το δημόσιο χρέος προκειμένου να προσανατολίσει τις μελλοντικές αποφάσεις· τονίζει τον καίριο ρόλο των κρατικών ομολόγων για την παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τους επενδυτές και σταθερές πηγές χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής σχετικά με την ιδέα των αποκαλούμενων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων (bond-backed SBBS) ως πιθανό τρόπο αντιμετώπισης του θέματος· υπενθυμίζει ότι τα SBBS δεν συνιστούν μορφή αμοιβαιοποίησης του χρέους· θεωρεί ότι οι εισροές από τους συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να βοηθήσει να εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον της αγοράς SBBS·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα εσωτερικά υποδείγματα προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία τους και να επιτευχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ιδρυμάτων· τονίζει, εν προκειμένω, ότι το έγγραφο εξωτερικής έρευνας με τίτλο «Ποια συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν από την συγκριτική αξιολόγηση κινδύνων της αγοράς ΕΑΤ 2016;» που εκπονήθηκε από τη Μονάδα στήριξης της οικονομικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «εάν τα αποτελέσματα της μελέτης συγκριτικής ανάλυσης της ΕΑΤ είναι ορθή, και όσον αφορά τα μέσα δοκιμής χαρτοφυλακίων είναι αντιπροσωπευτικά, τα μοντέλα κινδύνου της εσωτερικής αγοράς που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τις ευρωπαϊκές τράπεζες θα παραβίαζαν την αρχή των ισότιμων όρων ανταγωνισμού («Αν διαφορετικές τράπεζες κατέχουν το ίδιο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να υποχρεούνται να έχουν την ίδια ποσότητα ρυθμιστικού κεφαλαίου.»)»· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση των τροποποιήσεων της BCBS για την οριστικοποίηση του «Βασιλεία III», καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεών του τραπεζικού τομέα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να επιφέρει σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ενωσιακό επίπεδο, ούτε να πλήξει την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, ιδίως τις ΜΜΕ· επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελεστεί από την ΕΚΤ όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών υποδειγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νέου οδηγού για το πρόγραμμα TRIM, με σκοπό την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της ίδιας κατηγορίας σε πιστωτικά ιδρύματα· χαιρετίζει, τέλος, το έργο που επιτελείται από την ΕΑΤ στο πλαίσιο των συγκριτικών αξιολογήσεών της· θεωρεί ότι η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μπορεί να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της μείωσης των πληρωμών μερισμάτων και της άντλησης νέων ιδίων κεφαλαίων και ότι η ενίσχυση της γενικής οικονομικής θέσης των ευρωπαϊκών τραπεζών θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα·

13.  επισημαίνει ότι οι προτάσεις που κατατίθενται από τα διεθνή φόρουμ θα πρέπει να μεταφέρονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο με τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου·

14.  τονίζει ότι ειδικά τα πρότυπα της BCBS δεν θα πρέπει να μεταφέρονται αυτούσιες στο ευρωπαϊκό δίκαιο όταν δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και δεν τηρείται επαρκώς η αρχή της αναλογικότητας·

15.  υπενθυμίζει την αρχή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας του ΕΕΜ και θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να γίνεται σεβαστή για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων· είναι της άποψης ότι η αρχή αυτή έχει σε γενικές γραμμές γίνει σεβαστή· θεωρεί ότι το κριτήριο που πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα επιμερισμένων υπηρεσιών πρέπει να είναι η πολιτική σημασία των καθηκόντων που εκτελούν· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι κοινές υπηρεσίες δεν δημιουργούν προβλήματα όταν ασχολούνται με ζητήματα που δεν είναι κρίσιμα από την άποψη της χάραξης πολιτικής, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ανησυχίας και να απαιτήσει πρόσθετες εγγυήσεις σε αντίθετη περίπτωση·

16.  είναι της άποψης ότι η συμμετοχή περισσότερων υπαλλήλων της ΕΚΤ στις επιτόπιες επιθεωρήσεις θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της εποπτείας των τραπεζών από τα εθνικά συμφέροντα·

17.  σημειώνει την τραπεζική δέσμη μεταρρυθμίσεων που πρότεινε η Επιτροπή στα τέλη Νοεμβρίου 2016· υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας διαδικασίας που οδήγησε στη συμφωνία για τη σταδιακή εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9, καθώς και τις μεταβατικές ρυθμίσεις για την εξαίρεση από το όριο υψηλού χρηματοδοτικού ανοίγματος που ισχύει για ανοίγματα ορισμένων ειδών χρέους του δημόσιου τομέα κρατών μελών εκπεφρασμένου σε νομίσματα κρατών μελών (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395) προκειμένου να αποφεύγονται «φαινόμενα κατακρήμνισης» σχετικά με τις ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων· σημειώνει, ωστόσο, τις γνώμες της ΕΚΤ και της ΕΑΤ ότι η ύπαρξη μεταβατικής διαδικασίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9· τονίζει την ανάγκη για την παρακολούθηση του αντικτύπου του ΔΠΧΑ 9 σχετικά με τη φύση και την κατανομή των δανείων στις τράπεζες, καθώς και σχετικά με τις ενδεχόμενες φιλοκυκλικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την κυκλική ευαισθησία των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου· καλεί το ΕΣΣΚ και τον ΕΕΜ να διερευνήσουν τα εν λόγω θέματα· ζητεί από την ΕΑΤ και την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) να παράσχουν την κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με αυτό το θέμα·

18.  επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται, σύμφωνα με τους κανόνες εποπτείας, να υποβάλλουν σε διάφορες υπηρεσίες, σε διάφορες μορφές, πολλές παρόμοιες εκθέσεις και ότι αυτό αποτελεί σημαντικό πρόσθετο βάρος· ως εκ τούτου, ζητεί την καθιέρωση ενιαίου συστήματος υποβολής εκθέσεων, στο οποίο οι ερωτήσεις όλων των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία θα συγκεντρώνονται από ένα κεντρικό σημείο επαφής το οποίο θα τις διαβιβάζει στα υπό επίβλεψη όργανα και, στη συνέχεια, θα διαβιβάζει στις αρχές τα συλλεγέντα δεδομένα· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο για την αποφυγή επικαλυπτόμενων ερωτήσεων και αιτήσεων για ταυτόσημα στοιχεία, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τις τράπεζες και τις αρμόδιες αρχές και ότι αυτό θα καταστήσει επίσης αποτελεσματικότερη την εποπτεία·

19.  αναγνωρίζει ότι το υψηλό κόστος εφαρμογής των απαιτήσεων εποπτείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις μικρότερες τράπεζες· θεωρεί ότι η αρχή της αναλογικότητας θα μπορούσε να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη σε ορισμένες ρυθμίσεις εποπτείας από την ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών της δραστηριοτήτων· τονίζει συνεπώς την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί το καθεστώς τραπεζικής εποπτείας πιο αναλογικό για τα μικρά ιδρύματα χαμηλού κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της αναλογικότητας σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μείωση των εποπτικών προτύπων και ότι σημαίνει απλώς ότι ο διοικητικός φόρτος, για παράδειγμα, θα μειωθεί, όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και απόρριψης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την απάντηση της Επιτροπής στην Ετήσια Έκθεση 2016 της Τραπεζικής Ένωσης, η οποία συμμερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, καθώς και τις προσπάθειες της Επιτροπής να εισαγάγει μεγαλύτερη αναλογικότητα στην εποπτεία·

20.  υπενθυμίζει ότι οι δυνατότητες και οι διακριτικές εξουσίες που προβλέπονται στο δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την τραπεζική εποπτεία πρέπει να εναρμονισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο· θεωρεί ότι πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι προσωρινές και πρέπει να αποσύρονται όταν δεν χρειάζονται περαιτέρω, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική περιπλοκή του καθημερινού έργου των ευρωπαϊκών και των εθνικών εποπτικών αρχών·

21.  τονίζει ότι στο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να τηρούνται οι ιδιαίτερες αρχές λειτουργίας και να γίνεται σεβαστή η ειδική αποστολή των συνεταιριστικών τραπεζών και των τραπεζών αμοιβαίων κεφαλαίων και ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παραπάνω και να μεριμνούν ώστε να αντικατοπτρίζονται στις πρακτικές και τις προσεγγίσεις τους·

22.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 17ης Μαΐου 2017(8) σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία: θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία, η οποία ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες με τους άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας· ζητεί, εν προκειμένω, την ανάπτυξη προσέγγισης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία που να επιτυγχάνει τη σωστή εξισορρόπηση ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών, τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της καινοτομίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Επιτροπής, την πρόταση συμπερίληψης της τεχνολογικής καινοτομίας στις εντολές των ΕΕΑ και την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΚΤ για την αξιολόγηση των τραπεζικών αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών τραπεζικής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

23.  αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη ψηφιοποίηση όλων των πτυχών των τραπεζικών εργασιών κατέληξε να τις καταστήσει πολύ πιο ευάλωτες σε κινδύνους ασφαλείας στον κυβερνοχώρο· τονίζει ότι η διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, ευθύνη των ίδιων των τραπεζών· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της κυβερνασφάλειας για τις τραπεζικές υπηρεσίες και την ανάγκη ενθάρρυνσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επιδεικνύουν μεγάλη φιλοδοξία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και την εγγύηση της κυβερνοασφάλειας· ζητεί από τις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν στενά και να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ να επιδεικνύουν μεγάλη φιλοδοξία ως προς την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της ΕΚΤ να υποχρεώσει τις εποπτευόμενες τράπεζες να αναφέρουν τις σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις σε υπηρεσία συναγερμού σε πραγματικό χρόνο και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις του ΕΕΜ να εποπτεύουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· καλεί τον ΕΕΜ να εντείνει τις προσπάθειές του και να την καταστήσει επισήμως μία από τις σημαντικές προτεραιότητες·

24.  επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελεσθεί από την ΕΑΤ την ΕΑΚΑΑ και τον ΕΕΜ σχετικά με την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, προκειμένου να περιοριστεί η ανάπτυξη ρυθμιστικών και εποπτικών κινδύνων αρμπιτράζ· πιστεύει ότι κάθε εποπτική συνεργασία που θα αναπτυχθεί μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να σέβεται τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ και το κανονιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπα και την εφαρμογή τους· υπενθυμίζει τη σημασία του κατάλληλου σχεδιασμού ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης από τις τράπεζες για τον μετριασμό των συνεπειών του Brexit· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες, ιδίως οι μικρότερες, ίσως παρουσιάσουν καθυστέρηση όσον αφορά την προετοιμασία τους για το Brexit, και τις καλεί να εντείνουν τις εργασίες τους· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία για την απόκτηση αδειών λειτουργίας τραπεζών και έχουν εγκεκριμένα εσωτερικά υποδείγματα που εγκρίθηκε, διαρκεί περισσότερα έτη και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί·

25.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις σχετικά με την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της πρότασης «omnibus» για την τροποποίηση της διοίκησης, της χρηματοδότησης και των εξουσιών των ΕΕΑ·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις που δείχνουν τάσεις των τραπεζικών ομίλων να χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκες δομές και φορείς που αναλαμβάνουν, σε μεγάλο βαθμό, τις ίδιες δραστηριότητες με τις τράπεζες, αλλά αποφεύγουν την τραπεζική εποπτεία· σημειώνει, σε σχέση με αυτό, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις επενδυτικές εταιρείες που θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων και των νομικών κενών που επιτρέπουν ενδεχομένως τη χρήση μεγάλων επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να αποφεύγονται οι τραπεζικές ρυθμιστικές απαιτήσεις·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για την εξάπλωση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος στην ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την επισκόπηση περί του σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ για το 2017 από το ΕΣΣΚ, η οποία υπογραμμίζει αρκετούς κινδύνους και τρωτά σημεία που χρήσουν παρακολούθησης στον σκιώδη τραπεζικό τομέα της ΕΕ· ζητεί, κατά συνέπεια, συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, θεσπίστηκαν πολιτικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοπιστωτικής αστάθειας που απορρέουν από τη σκιώδη τραπεζική λειτουργία· ενθαρρύνει τις αρχές να συνεχίσουν να παρακολουθούν με προσοχή και να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να συνοδεύουν κάθε ενέργεια σχετικά με τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα να συνοδεύεται από κατάλληλη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αναφέρθηκε στο τελευταίο ζήτημα στο πλαίσιο των απαντήσεων της στην περσινή έκθεση(9)·

28.  θεωρεί ότι, παρόλο που θα ήταν ευκταία η επίτευξη βελτιώσεων, ιδίως όσον αφορά την επικοινωνία και τη διαφάνεια, η Τραπεζική Ένωση παραμένει μια θετική και θεμελιώδης αλλαγή για τα κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το ευρώ· υπενθυμίζει ότι η Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενταχθούν στην Τραπεζική Ένωση, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν προοδευτικά με ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

29.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί ώστε να προβλεφθεί κάποια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον τομέα της λήψης κατάλληλων αποφάσεων από την απόφαση της ΕΚΤ του Ιουνίου 2017· επαναλαμβάνει την εκτίμησή του ότι οι κανονισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη και ευκολότερη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων σχετικά με ορισμένα τετριμμένα ζητήματα από το Εποπτικό Συμβούλιο σε αρμόδιους υπαλλήλους· επαναλαμβάνει την ευνοϊκή τοποθέτησή του προς μια τέτοια τροποποίηση που θα συνέβαλε στην άσκηση αποτελεσματικότερης τραπεζικής εποπτείας από την ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να διευκρινίσει τα καθήκοντα για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων·

Εξυγίανση

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη εφαρμογή του νέου καθεστώτος εξυγίανσης το 2017· σημειώνει τον μεγάλο αριθμό νομικών προσφυγών που κατατέθηκαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ όσον αφορά την υπόθεση αυτή· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του νέου καθεστώτος εξυγίανσης και να καταστήσει το πλαίσιο ανάλυσης ουσιαστικά ανεφάρμοστο· καλεί το ΕΣΕ και την Επιτροπή να δημοσιεύουν από κοινού συνοπτική παρουσίαση των ζητημάτων που επικρίθηκαν περισσότερο από τις νομικές προσφυγές· θεωρεί ότι οι τραπεζικές υποθέσεις του 2017 θέτουν ερωτήματα όσον αφορά τη διαφάνεια και την επικοινωνία και ζητεί περισσότερη διαφάνεια στις μελλοντικές αποφάσεις επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό σαφείς και κατάλληλες συνθήκες, σε βασικά έγγραφα που ενημερώνουν τις αποφάσεις επίλυσης, από ανεξάρτητους εκτιμητές, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το εκ των προτέρων σύστημα ρυθμίσεων· καλεί τους συννομοθέτες να συνεκτιμήσουν τις τραπεζικές υποθέσεις του 2017 ως διδάγματα κατά τη διαδικασία συναπόφασης όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών και την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (TLAC/MREL) και το εργαλείο αναστολής·

31.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αναντιστοιχία μεταξύ των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και της νομοθεσίας της Ένωσης, σχετικά με την ικανότητα των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) να συμμετέχουν στην εξυγίανση, όπως προβλέπεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζικών καταθέσεων (BRRD) και στην οδηγία για την προστασία των καταθέσεων (ΟΣΕΚ), όπως διατυπώθηκε στην προηγούμενη έκθεση(10)· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ερμηνεία της ως προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με τα άρθρα 11 παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 6 της ΟΣΕΚ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προληπτικά και τα εναλλακτικά μέτρα που προβλέπονται από τον ευρωπαίο νομοθέτη μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη· θεωρεί ότι στις τραπεζικές υποθέσεις του 2017 επιβεβαιώθηκε ως η BRRD προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβούν σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, οι οποίες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύεται από «ενίσχυση εκκαθάρισης»· πιστεύει ότι η αιτία των ευκαιριών καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που αποκάλυψαν οι πρόσφατες υποθέσεις εξυγίανσης είναι η διαφορά μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που προβλέπονται, αντιστοίχως, στο καθεστώς εξυγίανσης και της εθνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προβεί σε ανασκόπηση των πλαισίων για την αφερεγγυότητα των τραπεζών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης για το τραπεζικό σύστημα του 2013, προκειμένου να αντλήσει διδάγματα από τις τραπεζικές υποθέσεις του 2017·

32.  υπενθυμίζει ότι η BRRD σχεδιάστηκε για να διασφαλίζει τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών, να αποτρέπει δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να προστατεύει τους δημόσιους πόρους ελαχιστοποιώντας την εξάρτηση από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη προς ιδρύματα που πτωχεύουν και να προστατεύει τους καλυμμένους καταθέτες, τους επενδυτές, τα κεφάλαια των πελατών και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών· υπενθυμίζει ότι τα έκτακτα μέτρα δημόσιας οικονομικής στήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αντιμετώπιση «σοβαρής διαταραχής της οικονομίας» και «διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας» και ότι «δεν χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση ζημιών που ένα ίδρυμα έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί το κοντινό μέλλον»· θεωρεί ότι η έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από διορθωτικές ενέργειες· καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατόν στην αναθεώρηση που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας BRRD, που έχει λήξει από το 2015· υπογραμμίζει ότι η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποτελεί θεμιτό μέσο για τη διαχείριση κρίσεων·

33.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει σε ετήσια βάση κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

34.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον έχει ωφεληθεί ο τραπεζικός τομέας, από την αρχή της κρίσης από έμμεσες επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις μέσω της παροχής μη συμβατικής στήριξης της ρευστότητας·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιεράρχηση από πλευράς ΕΣΕ της ενίσχυσης της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και την πρόοδο που σημειώθηκε στον καθορισμό δεσμευτικών στόχων όσον αφορά τους στόχους για ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) σε επίπεδο εξυγίανσης· υπογραμμίζει τη σημασία των επιχειρησιακών και αξιόπιστων σχεδίων εξυγίανσης και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει τα προβλήματα που θα μπορούσε να συνεπάγεται το ενιαίο σημείο εισόδου στρατηγικών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των χωρών υποδοχής εάν δεν σχεδιαστεί κατάλληλα· υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό καθεστώς για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της εν λόγω απαίτησης και ότι οι MREL θα πρέπει να έχουν επίγνωση των επιχειρηματικών μοντέλων των ιδρυμάτων με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των εν λόγω ιδρυμάτων· καλεί το ΕΣΕ να παράσχει πλήρη κατάλογο με τα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης που απαντώνται στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία· τονίζει ότι η αναθεώρηση της BRRD δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπολείπεται των προτύπων που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο·

36.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την συμπληρωματική εναρμόνιση της κατάταξης των μη εξασφαλισμένων χρεογράφων μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2399· ζητεί ταχεία εφαρμογή από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε οι τράπεζες να μπορούν να εκδίδουν χρεωστικούς τίτλους στο πλαίσιο της νέας κατηγορίας αφερεγγυότητας και, ως εκ τούτου, να δημιουργούν τα απαιτούμενα αποθέματα ασφαλείας· επαναλαμβάνει τη θέση του, όπως διατυπώνεται στην προηγούμενη έκθεση(11), ότι εργαλεία διάσωσης με ίδια μέσα θα πρέπει να διατίθενται σε κατάλληλους επενδυτές οι οποίοι είναι σε θέση να απορροφήσουν δυνητικές ζημίες χωρίς να απειλείται η δική τους οικονομική επιφάνεια· συνιστά, ως εκ τούτου, οι αρχές εξυγίανσης να παρακολουθούν τον βαθμό στον οποίο είναι πιθανό αντικείμενα διάσωσης με ίδια μέσα να κατέχονται από μη επαγγελματίες επενδυτές και η ΕΑΤ να προβαίνει σε ετήσια γνωστοποίηση των ποσών αυτών, καθώς και, κατά περίπτωση, να εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων·

37.  σημειώνει τις εν εξελίξει νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) στο δίκαιο της Ένωσης με στόχο τη μείωση των κινδύνων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα·

38.  υπενθυμίζει ότι η ουσία της διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι ένα δημοσιονομικό σύστημα στήριξης είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξυγίανση και την ικανότητα αντιμετώπισης συστημικών κρίσεων στην Τραπεζική Ένωση, καθώς και για την αποτροπή της προσφυγής σε διάσωση τραπεζών με δημόσιους πόρους· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα φιλοξενεί τον δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας για το SRF·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες του ΕΣΕ, στην ενίσχυση των ικανοτήτων της όσον αφορά την εξυγίανση των τραπεζών σε επίπεδο Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο σχεδιασμός της εξυγίανσης είναι ακόμη σε εξέλιξη· σημειώνει επίσης ότι το ΕΣΕ έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού· καλεί το ΕΣΕ να εντείνει τις προσπάθειες πρόσληψης και τις εθνικές αρχές να θέσουν αποσπασμένους εμπειρογνώμονες εύκολα στη διάθεση του ΕΣΕ· υπενθυμίζει, σε σχέση με αυτό, την ανάγκη, στο πλαίσιο του ΕΣΕ, για την κατάλληλη εξισορρόπηση των υπαλλήλων από το κεντρικό επίπεδο και από προσωπικό των εθνικών αρχών εξυγίανσης, καθώς και την ανάγκη για σαφή καταμερισμό της εργασίας μεταξύ του ΕΣΕ και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΣΕ κατά την κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων εντός του ΕΜΕ· επισημαίνει ότι πέραν των τραπεζών που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, το ΕΣΕ έχει επίσης άμεση ευθύνη για σημαντικά διασυνοριακά ιδρύματα· καλεί τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την ΕΚΤ να ενεργούν κατά τρόπο που θα περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόσθετη επιβάρυνση και την πολυπλοκότητα του ΕΣΕ που απορρέει από αυτή τη διαφορά στο πεδίο εφαρμογής·

40.  ζητεί όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, να υπολογιστούν με διαφανή τρόπο, μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού και, παράλληλα, να καταβληθούν προσπάθειες για την εναρμόνιση των πληροφοριών για τα αποτελέσματα των υπολογισμών·

41.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιρροή που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις εξυγίανσης σχετικά με τη διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό και τη συνέχεια που δίδεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται και να ενημερώνει σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της·

Ασφάλιση καταθέσεων

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΕΑΤ να δημοσιεύει σε ετήσια βάση τα δεδομένα που έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10 της ΟΣΕΚ· θεωρεί ότι η παρουσίαση των δεδομένων πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η απευθείας σύγκριση με την επάρκεια της χρηματοδότησης μέσω των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ)· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη για περισσότερα ΣΕΚ προκειμένου να επιταχυνθεί η αύξηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη του επιπέδου-στόχου τους έως τις 3 Ιουλίου 2024·

43.  καλεί την ΕΑΤ να διευρύνει την ανάλυση, μεταξύ άλλων, εναλλακτικών ρυθμίσεων χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 9 της ΟΣΕΚ, και να δημοσιεύσει την εν λόγω ανάλυση, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρο 10 παράγραφος 10 της ΟΣΕΚ·

44.  εφιστά την προσοχή στον υψηλό αριθμό δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στο πλαίσιο της ΟΣΕΚ· θεωρεί ότι η περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων είναι αναγκαία για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της Τραπεζικής Ένωσης·

45.  υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταθέσεων είναι θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες της ΕΕ και ότι η Τραπεζική Ένωση παραμένει ημιτελής χωρίς τον τρίτο πυλώνα· συζητά αυτή τη στιγμή την πρόταση σχετικά με ένα ΕΣΑΚ σε επίπεδο επιτροπών· σημειώνει, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017·

46.  επισημαίνει ότι διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη νομική βάση για την ίδρυση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης των Καταθέσεων·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ, στο ΕΣΕ, στα εθνικά κοινοβούλια και στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζεται στο σημείο 40 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0041.
(2) ΕΕ C 34 της 31.1.2018, σ. 5.
(3) ΕΕ C 34 της 31.1.2018, σ. 17.
(4) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 24.
(5) ΕΕ C 216 της 30.7.2013, σ. 1.
(6) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Έκθεση σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές διαρθρώσεις, Οκτώβριος 2017, σ. 23.
(7) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης (COM(2017)0592), σ. 15.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0211.
(9) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση, παράγραφος 9.
(10) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση, παράγραφος 38.
(11) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση, παράγραφος 48.


Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
PDF 461kWORD 68k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2017/2203(INI))
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1999 για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη(1) και το ψήφισμά του της 30ης Απριλίου 2015 σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh)(2),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2003, σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2465/96(3),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) και 2368 (2017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (COM(2016)0450),

–  έχοντας υπόψη δήλωση της Μανάμα, της 9ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) για στοχοθετημένες οικονομικές κυρώσεις σε σχέση με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της FATF της 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» (ΙΚΙΛ), καθώς και την έκθεση της FATF του Φεβρουαρίου 2015 για τη χρηματοδότηση της ΙΚΙΛ,

–  έχοντας υπόψη την 11η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης Ασφαλείας, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την προσθήκη στο Μνημόνιο του Αλγερίου σχετικά με τις χρηστές πρακτικές για την πρόληψη και την απόρριψη των κερδών από απαγωγές που γίνονται από τρομοκράτες για λύτρα του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας (GCTF) του Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 26ης Μαΐου 2017 διακήρυξη των G7 στην Ταορμίνα σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού,

–  έχοντας υπόψη τη νεοσυσταθείσα Ειδική Επιτροπή για την τρομοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/827 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, του Φεβρουαρίου 2016, για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ σχετικά με τις τάσεις και την κατάσταση στο θέμα της τρομοκρατίας στην ΕΕ το 2017 (TE-SAT),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 26ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες (COM(2017)0340),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (COM(2017)0375),

–  έχοντας υπόψη την 9η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης Ασφαλείας, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 27 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ενδέκατη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας» (COM(2017)0608),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0035/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιτρομοκρατικός αγώνας έχει ως βασικό στοιχείο το «στέγνωμα» των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω των κρυφών κυκλωμάτων της απάτης και της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των φορολογικών παραδείσων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της χρηματοδότησης μπορεί να προέρχεται από ευρωπαϊκές χώρες για να χρησιμοποιηθεί αλλού από τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ άλλο μέρος προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης, με σκοπό τη χρηματοδότηση της ριζοσπαστικοποίησης και των τρομοκρατικών ενεργειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές και οι εσωτερικές διαστάσεις της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι αλληλοσυνδεόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φραγή των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να αποτελέσει μέρος ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ, το οποίο θα ενσωματώνει τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές διαστάσεις της ασφάλειας

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνίας και συμμετοχικής χρηματοδότησης, ειδικότερα, έχουν αποδειχθεί φθηνός και αποτελεσματικός τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή τη διαχείριση του δικτύου τζιχαντιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν πρόσθετα κεφάλαια για τις δραστηριότητές τους με τη χρήση ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), κλοπής ταυτότητας ή αγοράζοντας λεπτομέρειες κλεμμένων πιστωτικών καρτών σε διαδικτυακά φόρουμ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση έχει τρεις προορισμούς: τρομοκρατικές ενέργειες που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια· τρομοκρατικές ενέργειες που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια· άλλες τρομοκρατικές ενέργειες που, αν και εξίσου βίαιες ως προς τα αποτελέσματά τους, απαιτούν λιγότερα κεφάλαια· και για τη χρηματοδότηση της προπαγάνδας που μπορεί να ωθήσει τις επιθέσεις των «μοναχικών λύκων» που ενδέχεται να απαιτούν ελάχιστο προσχεδιασμό ή χρήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση πρέπει να είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση όλων αυτών των περιπτώσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση από νόμιμες πηγές είναι δυνατό να εκτρέπεται από τον αποδέκτη προς τρίτους, άτομα, ομάδες, εταιρείες ή οντότητες, συνδεόμενους με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον η τρομοκρατία συνιστά έγκλημα σε παγκόσμια κλίμακα, πρέπει και η απάντηση να είναι σε παγκόσμια κλίμακα για να είναι αποτελεσματική, με εντατικό διεθνή συντονισμό μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών επιβολής του νόμου και δικαστικών οργάνων, καθώς και την ανταλλαγή βασικών πληροφοριών σχετικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα και ύποπτες δραστηριότητες να έχουν κεντρική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διαρροών δεδομένων κατά τα τελευταία έτη, έχει αυξηθεί σημαντικά η επίγνωση των σημείων σύνδεσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής με το οργανωμένο έγκλημα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα ζητήματα δε αυτά έχουν καταστεί μείζον αντικείμενο διεθνούς πολιτικής ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, πρόσφατα δημοσιεύματα έχουν επίσης συνδέσει απάτες μεγάλης κλίμακας με τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης με το οργανωμένο έγκλημα(8)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλες οι δικαιοδοσίες των κρατών μελών έχουν ποινικοποιήσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ως χωριστή αξιόποινη πράξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοοικονομικά δεδομένα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών με σκοπό την ανάλυση των τρομοκρατικών δικτύων και την αποτελεσματικότερη παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για κατάλληλη επιβολή της νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ολοκληρωμένες και προληπτικές στρατηγικές βασισμένες στην ανταλλαγή βασικών πληροφοριών και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των υπηρεσιών πληροφοριών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις εξελισσόμενες τάσεις στον τομέα της διεθνούς χρηματοδότησης όπως Bitmap, SWIFT κωδικοποίηση και κρυπτονομίσματα και τους αντίστοιχους ρυθμιστικούς μηχανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να συνοδεύεται από παγκόσμια πρότυπα διαφάνειας των τελικών πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, των εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης και παρεμφερών μορφωμάτων, για να χυθεί φως στη χρηματοπιστωτική αδιαφάνεια, που διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και φορέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή πλατφόρμα εντός των υφισταμένων δομών, που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο ατύπως, για να οργανώσει συγκεντρωτικά την παραλαβή των πληροφοριών, οι οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα 28 κράτη μέλη, και μέσω της πλατφόρμας αυτής τα κράτη μέλη θα μπορούν να δίνουν πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής τους και την πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι προορατική·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές διεθνείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις, άλλα ιδρύματα και ιδιώτες χορηγοί, τα οποία έχουν ή ισχυρίζονται ότι έχουν κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς έθεσαν τα θεμέλια για τις οικονομικές δυνατότητες του ISIS/Daesh, της Αλ Κάιντα και άλλων τζιχαντιστικών οργανώσεων και λειτουργούν ως κάλυψη για καταχρηστικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου είναι ζωτική ανάγκη η εποπτεία και συλλογή πληροφοριών σχετικά με αυτές τις οργανώσεις, τους χρηματοδότες και τις δραστηριότητές τους και τις διασυνδέσεις τους με παράγοντες στην ΕΕ, οι οποίες συχνά είναι εκτεταμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παύσει η στήριξη που παρέχουν στην επέκταση του ισλαμικού εξτρεμισμού σε Αφρική, Μέση Ανατολή, Ασία και Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση αυτή στα σύνορα της ΕΕ και στις γειτονικές μας χώρες και χώρες εταίρους μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων της FATF σε αυτούς τους τομείς εκ μέρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) και των κρατών μελών του είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο δίκτυο συγκέντρωσης κεφαλαίων της Αλ Κάιντα βασίζεται σε δωρεές προς φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ, που επικοινωνούν με χορηγούς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών φόρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί λογαριασμοί για να ζητηθούν από υποστηρικτές δωρεές για τους σκοπούς του τζιχάντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων από τρομοκρατικές οργανώσεις, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η προβολή τους και να ενθαρρυνθούν οι δωρεές από υποστηρικτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου·

ΙΓ.  τονίζει ότι τα κρατίδια και τα κράτη με προβληματικό ιστορικό όσον αφορά το κράτος δικαίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ώστε να καταστούν κέντρα υπόθαλψης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μυστικές πληροφορίες που διαρρέουν δείχνουν μάλιστα πως θεσμοί και άτομα στις αραβικές χώρες του Κόλπου παρέχουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στο ISIS/Daesh, στην Αλ Κάιντα και σε άλλες ριζοσπαστικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση πολλές από τις εν λόγω τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα ήταν αυτάρκεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και η Αλ Κάιντα έχουν καταστεί οικονομικά αυτόνομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και η Αλ Κάιντα προσπαθούν να διοχετεύσουν τα χρήματά τους έξω από το συρρικνούμενο έδαφος που κατέχει σε Συρία και Ιράκ, με εξαγωγές πετρελαίου, επιχειρηματικές επενδύσεις, παροχή χρηματικών υπηρεσιών, παράνομες μεταφορές κεφαλαίων, παράνομες μεταφορές κεφαλαίων και επαγγελματικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και η Αλ Κάιντα «ξεπλένουν» τα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητές του αγοράζοντας κάθε είδους επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και η Αλ Κάιντα «ξεπλένουν» επίσης παράνομα έσοδα από την εμπορία κλεμμένων αρχαιοτήτων και το λαθρεμπόριο έργων τέχνης και αρχαίων αντικειμένων με την πώλησή τους στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε αγορές κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία παραποιημένων προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, ναρκωτικών, τσιγάρων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η δουλεία, η εκμετάλλευση παιδιών, η παροχή «προστασίας» έναντι χρημάτων και οι εκβιασμοί έχουν καταστεί τρόποι χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη αλληλοσύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικών ομάδων συνιστά αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο ISIS/Daesh και την Αλ Κάιντα να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση μελλοντικών αξιόποινων πράξεων μετά την εδαφική τους κατάρρευση στη Συρία και το Ιράκ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διεθνής απαγόρευση καταβολής λύτρων έχει επιβληθεί βάσει μιας σειράς από διεθνείς δεσμεύσεις στηριζόμενες σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε εθνικούς νόμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη η απαγόρευση του ΟΗΕ στερείται της υποστήριξης των βασικών υπογραφόντων οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στην άμεση διαφύλαξη της ζωής και όχι στις αντιτρομοκρατικές δεσμεύσεις τους και με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτούν ακουσίως τις τρομοκρατικές οργανώσεις·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ):

   α) καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τη μείωση των πηγών χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων που αποτελεί βασική προτεραιότητα, δεδομένου ότι συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο που εμποδίζει την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δικτύων· εκτιμά πως, στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κεντρική σημασία έχουν οι προληπτικές στρατηγικές, μέσω του συμμερισμού των βέλτιστων πρακτικών και της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών· καλεί, συνεπώς, τις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών να συντονιστούν και να συνεργαστούν καλύτερα δημιουργώντας μια σταθερή ευρωπαϊκή πλατφόρμα αντιτρομοκρατικών πληροφοριών για οικονομικά θέματα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών (π.χ. Ευρωπόλ), ούτως ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός άλλου οργανισμού, που να συμβάλλει στην προορατική ανταλλαγή πληροφοριών για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των τρομοκρατικών δικτύων· πιστεύει ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα δημιουργήσει μια κοινή βάση δεδομένων όπου θα εισάγονται δεδομένα για ύποπτα φυσικά και νομικά πρόσωπα και για ύποπτες δραστηριότητες· τονίζει ότι δεδομένα υψηλής προστιθέμενης αξίας που συγκεντρώνονται από οιαδήποτε υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, θα πρέπει να διαβιβάζονται γρήγορα τη στιγμή που καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να επιτρέπεται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αρχής του περιορισμού του σκοπού· υπογραμμίζει ότι ο σχετικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν κατάλογο με τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εμπορικές οντότητες εντός και εκτός Ευρώπης, όπως και τρίτες χώρες με κενά στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει το ταχύτερο δυνατό κατάλογο με τα δικά της κριτήρια και ανάλυση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849· επαναλαμβάνει ότι οι υπεύθυνοι άμεσα ή έμμεσα για την τέλεση, οργάνωση ή υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους·
   β) καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες, τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και τρίτες χώρες, να παράσχουν χρηματοδότηση για προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ άλλων, και σχετικά με τη διερεύνηση και ανάλυση των τρομοκρατών και των μεθόδων στρατολόγησης και μεταφοράς της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις τρομοκρατικές οργανώσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ζήτημα των τριμηνιαίων δημόσιων αξιολογήσεων των απειλών που συνδυάζουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την Ευρωπόλ και το κέντρο ανάλυσης πληροφοριών της ΕΕ (INTCEN)· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό στις υπηρεσίες πληροφοριών·
   γ) τονίζει, όπως έχει τονίσει και ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), η οποία έχει αναπτύξει στρατηγική για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τη σημασία μιας καλύτερης και πιο έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των δυνάμεων ασφαλείας και πληροφοριών εντός της δικής τους δικαιοδοσίας, μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών, όπως και με τον ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα τον τραπεζικό·
   δ) χαιρετίζει τη συνεργασία του ΣΣΚ με την FATF· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνουν ενεργά τους εταίρους της ΕΕ, ιδίως με το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του, να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της FATF για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στους τομείς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την επίτευξη προόδου σε αυτούς τους τομείς·
   ε) καλεί την ΑΠ/ΥΕ να στηρίξει τις προσπάθειες της FATF και να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως με τον εντοπισμό και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη του ΟΗΕ όσον αφορά τις στρατηγικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   στ) ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ με τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η στενότερη συνεργασία θα επιτρέψει την καλύτερη πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών κόμβων της τρομοκρατίας· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το άτυπο δίκτυο των ευρωπαϊκών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIU.net), βάσει του έργου που έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπόλ, με την εφαρμογή της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με τη θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση άλλων θεμάτων που απορρέουν από το διαφορετικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ιδίως για τη διευκόλυνση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών τόσο μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσο και μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου για τον συμμερισμό σχετικών πληροφοριών με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·
   ζ) υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας ο ενισχυμένος πολιτικός διάλογος, η αυξημένη χρηματοδοτική συνδρομή και η στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τους εταίρους της ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·
   η) καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν καλύτερα τις ύποπτες οργανώσεις που συνδέονται με τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως το παράνομο εμπόριο, το λαθρεμπόριο, την παραποίηση και τις δόλιες πρακτικές, μέσω της διαμόρφωσης κοινών ομάδων έρευνας με την Ευρωπόλ, παρέχοντας στις δυνάμεις ασφαλείας πρόσβαση στις ύποπτες συναλλαγές, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας και του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν προς το σκοπό αυτό την κατάρτιση και την εξειδίκευση των ερευνητών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει επαρκώς την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών·
   θ) καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, ειδικότερα, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να παρεμποδιστεί η χρηματοδότηση του ISIS/Daesh και της Αλ Κάιντα· υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επενδύσει περισσότερο από ό, τι άλλα στον τομέα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, ως εκ τούτου, η καλύτερη λύση θα είναι να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και, συγκεκριμένα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή·
   ι) επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτηθούν μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλων αρμόδιων αρχών, που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στα εν λόγω μητρώα· σημειώνει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει προσεχώς μια πρωτοβουλία για την επέκταση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα σχετικά μητρώα· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ιδίως στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό·
   ια) ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα ώστε οι τράπεζες να εποπτεύουν τις προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες, για να μπορούν αυτές να επαναφορτίζονται μόνο μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από λογαριασμούς και προσωπικώς προσδιοριζόμενους λογαριασμούς· τονίζει τη σημασία που έχει η αναγνώριση της αλυσίδας που επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να διαπιστωθεί όταν μια συναλλαγή ενέχει σοβαρό κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί για τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες σοβαρές εγκληματικές πράξεις· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις απαραίτητες διατάξεις για να διευκολύνει πλήρως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για όλους όσοι βρίσκονται στην επικράτειά τους·
   ιβ) τονίζει την ανάγκη να τεθεί τέλος σε κάθε είδος φορολογικών παραδείσων που επιτρέπουν τη νομιμοποίηση χρημάτων, την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, που είναι κεντρικά στοιχεία της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να συστρατευθούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει και να εφαρμόσει μέτρα για τη στενή παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και φορολογικών παραδείσων·
   ιγ) λαμβάνει υπό σημείωση την επιτυχία της συνεργασίας και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται χάρη στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και άλλων εταίρων περί ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός καθαρά ευρωπαϊκού συστήματος που θα συμπληρώνει το σημερινό πλαίσιο και θα διορθώνει τις σημερινές ελλείψεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τις πληρωμές SEPA, σταθμίζοντας την ισορροπία μεταξύ ασφαλείας και ατομικών ελευθεριών· υπενθυμίζει ότι αυτό το ενδοευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
   ιδ) καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον συντονιστή της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να καταρτίσουν κατάλογο ατόμων και οντοτήτων που λειτουργούν με αδιαφανή καθεστώτα και με υψηλά ποσοστά ύποπτων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αρμόδιες αρχές παρέλειψαν να ενεργήσουν, ιδίως εάν συνδέονται με τζιχαντικό ριζοσπαστισμό· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη μια παρέμβαση κράτους στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στις σχέσεις τους με το εν λόγω κράτος·
   ιε) καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την επιβολή επιλεκτικών κυρώσεων και άλλων περιοριστικών μέτρων σε βάρος όλων των προσώπων και οντοτήτων τα οποία, με οποιονδήποτε τρόπο, διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την ISIS/Daesh, την Αλ Κάιντα και άλλες ομάδες της τζιχάντ· ζητεί τη δέσμευση των κεφαλαίων και των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων των προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, των ανωτέρω ή προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ’ εντολή τους)· υποδέχεται με ικανοποίηση τη δημιουργία της επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την εντολή να επιβλέπει την εφαρμογή των κυρώσεων· σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα από την απόφαση 2253 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργεί γρήγορα σε δέσμευση κεφαλαίων και άλλων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων προς το ISIS/Daesh, την Αλ Κάιντα και των συνδεδεμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να στηρίξει την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ προς τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσουν με σθένος και αποφασιστική δράση για τον περιορισμό της ροής των κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων σε πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κυρώσεων που αφορά το ISIS/Daesh και την Αλ Κάιντα·
   ιστ) καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν ένα σύστημα ελέγχου και εκκαθάρισης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χώροι λατρείας και εκπαίδευσης, τα κέντρα, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι πολιτιστικές ενώσεις και παρόμοιες οντότητες, όπου υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές ομάδες, να επεξηγούν με ποιον τρόπο κατανέμουν τα κεφάλαια που λαμβάνουν τόσο από έξω όσο και από μέσα από την ΕΕ, όπως επίσης και να εισάγουν σε μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων, συσταθείσα με όλες τις δέουσες εγγυήσεις, όλες τις συναλλαγές των εταιρειών μεταφοράς χρημάτων· ζητεί να εφαρμόζεται υποχρεωτικά ένας εκ των προτέρων έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων και του προορισμού τους σε περιπτώσεις ποσών από ελεημοσύνες, όταν υπάρχουν εύλογες υποψίες για σύνδεση με την τρομοκρατία, ώστε να αποφεύγεται η κακόβουλη ή απερίσκεπτη διανομή τους για τρομοκρατικούς σκοπούς· απαιτεί να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων κατά της ισλαμοφοβίας, ώστε να αποφύγουμε την αύξηση των εγκλημάτων μίσους και των επιθέσεων κατά μουσουλμάνων ή οποιαδήποτε ρατσιστική ή ξενοφοβική επίθεση για ζητήματα θρησκείας ή εθνότητας·
   ιζ) καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εποπτεία και να ρυθμίσουν τους παραδοσιακούς τρόπους μεταφοράς χρηματικών ποσών (όπως το hawala ή το κινέζικο fei ch’ien, μεταξύ άλλων) ή τα άτυπα συστήματα μεταφοράς αξιών, συγκεκριμένα μέσω της τρέχουσας διαδικασίας για την έκδοση κανονισμού (2016/0413(COD)), καθιστώντας υποχρεωτικό για τους πράκτορες που πραγματοποιούν τις συναλλαγές να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτών των συστημάτων και τονίζοντας ότι, ενώ επικοινωνούν με ομάδες που επηρεάζονται από τα μέτρα αυτά, ότι στόχος δεν είναι να καταστρατηγηθούν οι παραδοσιακές ανεπίσημες μεταφορές χρημάτων, αλλά η παράνομη διακίνηση στην οποία εμπλέκεται το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία ή βιομηχανικά/εμπορικά κέρδη που προέρχονται από βρώμικο χρήμα· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί:
   i) κάθε ενδιάμεσος και/ή πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα (ελεγκτές ή χρηματομεσίτες, μεσάζοντες και ενδιάμεσοι,συντονιστές, εισπράκτορες και μεταφορείς χρημάτων) να πρέπει να καταχωρίζεται στην αρμόδια εθνική αρχή·
   ii) κάθε συναλλαγή να δηλώνεται και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο που να διευκολύνει τη μεταφορά πληροφοριών, όταν ζητείται·
   iii) να θεσπιστούν αποτρεπτικές ποινές για τους ενδιάμεσους και/ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μη δηλωμένες δραστηριότητες·
   ιη) ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα προκειμένου να εποπτεύονται καλύτερα όλες οι ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές στις εταιρείες που δημιουργούν ηλεκτρονικό χρήμα που συμπεριλαμβάνονται και οι ενδιάμεσοι, ώστε να απαγορεύεται η μετατροπή χρημάτων σε χρήστες μη πλήρως ταυτοποιημένους, όπως μπορεί π.χ. να συμβεί με χρήστες δημοσίων δικτύων ή ανώνυμων συστημάτων πλοήγησης· στο πλαίσιο αυτό, η μετατροπή κρυπτονομισμάτων σε πραγματικό χρήμα και το αντίστροφο πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται μέσω ταυτοποιήσιμου τραπεζικού λογαριασμού· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των συνεπειών της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούν δραστηριότητες ηλεκτρονικών παιγνίων, εικονικά νομίσματα, κρυπτογραφικά νομίσματα, τεχνολογία της αλυσίδας των μπλοκ (blockchain) και χρηματοοικονομική τεχνολογία· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να εξετάσει πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας, για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τις εν λόγω δραστηριότητες, προκειμένου να περιοριστούν τα μέσα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   ιθ) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την παρακολούθηση όσον αφορά τη ρύθμιση και τον έλεγχο της διακίνησης χρυσού, πολύτιμων λίθων και πολύτιμων μετάλλων, ώστε τα εμπορεύματα αυτά να μην χρησιμοποιούνται ως τρόποι χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων· ζητεί τη θέσπιση κριτηρίων που θα συμφωνηθούν και θα ακολουθούνται από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απαγορεύουν και να επιβάλλουν κυρώσεις σε όλες τις εμπορικές μεταφορές (τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών) από και προς περιοχές που ελέγχονται από Τζιχαντιστές, με την εξαίρεση των ανθρωπιστικών αγαθών που είναι αναγκαία για τον απλό πληθυσμό· ζητεί τη δίωξη και επιβολή κυρώσεων για τις επιπόλαιες ή κακόβουλες πράξεις όλων των ανωτέρω (φυσικών ή νομικών προσώπων) που συμμετέχουν στην εν λόγω διακίνηση, υπό οιαδήποτε μορφή (αγορά, πώληση, διανομή, διαμεσολάβηση, μεταξύ άλλων)· σημειώνει τους ειδικούς κινδύνους της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων ή κινητών αξιών (MTVS )· ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ παραγόντων MTVS και των ευρωπαϊκών οργανισμών επιβολής του νόμου και να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες μεταφορές χρημάτων·
   κ) χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις εισαγωγές πολιτιστικών αγαθών και επισημαίνει τη σημασία της για την αντιμετώπιση της παράνομης εισαγωγής των εμπορευμάτων αυτών για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πιστοποιητικό ιχνηλασιμότητας για τα αντικείμενα τέχνης και τις αρχαιότητες που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, ιδίως από εδάφη ή τόπους που ελέγχονται από ένοπλους μη κρατικούς φορείς, καθώς και από οργανώσεις, ομάδες ή άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρομοκρατίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, η Unesco, η Ιντερπόλ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ώστε να ενταθεί ο αγώνας κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αστυνομικές μονάδες ειδικευμένες στο λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών και να μεριμνήσουν για τον μεταξύ τους συντονισμό· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε εμπορία έργων τέχνης να δηλώνουν όλες τις ύποπτες συναλλαγές και να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες των εταιρειών που ασχολούνται με εμπορία έργων τέχνης και παλαιών αντικειμένων (αντίκες) που συμμετέχουν στη διακίνηση των εν λόγω εμπορευμάτων, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων, όταν κρίνεται απαραίτητο — με σκοπό τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη προς τις τρίτες χώρες, και ιδίως τις γειτονικές, στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων ως πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   κα) καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας της προέλευσης, της μεταφοράς και της μεσιτείας των βασικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα πετροχημικά προϊόντα, να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα και να σταματήσει η ανυποψίαστη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων·
   κβ) καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα μεταρρύθμισης των σχετικών κανονισμών και οδηγιών, ώστε οι χρηματοπιστωτικές οντότητες να υποχρεούνται να ζητούν πληροφορίες για το λόγο πραγματοποίησης μιας ύποπτης συναλλαγής υψηλής αξίας, και έτσι να ελέγχεται η τυχόν καταβολή λύτρων σε τρομοκρατικές οργανώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν προληπτικά μέτρα για τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κινδύνου ώστε να τους βοηθούν στη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους·
   κγ) ζητεί από την ΕΥΕΔ να ορίσει ένα ειδικό επί χρηματοπιστωτικών πληροφοριών στη νέα αποστολή ΚΠΑΑ στο Ιράκ για να παρέχει υποστήριξη στην Ιρακινή Κυβέρνηση προκειμένου να εμποδίσει την διαφυγή στοιχείων ενεργητικού του ISIS/Daesh από τη χώρα, ενώ θα πρέπει επίσης να βοηθήσει τις ιρακινές αρχές να αναπτύξουν προγράμματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
   κδ) ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των διαλόγων που διεξάγουν με τρίτα κράτη εταίρους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων και ορθών πρακτικών προκειμένου να βελτιωθούν οι συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   κε) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση δικτύου εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση αυτού του δικτύου και την επέκτασή του στις περισσότερες περιφέρειες και ιδίως στο Κέρας της Αφρικής και τη Νοτιοανατολική Ασία· επισημαίνει τη σημασία που έχει η πρόβλεψη αντιτρομοκρατικών στόχων στο πλαίσιο των εντολών των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ της ΕΕ, ιδίως στη Λιβύη, το Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής και Μέση Ανατολή· ζητεί από την ΕΥΕΔ να διορίσει εμπειρογνώμονα για θέματα οικονομικών πληροφοριών στις αποστολές ΚΠΑΑ που βρίσκονται σε χώρες με υψηλό κίνδυνο φιλοξενίας βάσεων τρομοκρατών και στην περιοχή του Σαχέλ, και να αναπτύξουν με αποτελεσματικό τρόπο στενή συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις·
   κστ) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις ενέργειές τους ώστε να ενθαρρύνουν τα τρίτα κράτη εταίρους να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση του 1999 για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που θέτει ορισμένες βασικές αρχές και πρότυπα για την εξάλειψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και να την θέσουν αποτελεσματικά σε εφαρμογή·
   κζ) τονίζει ότι η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών δεινών, η προώθηση βιώσιμων κρατών και η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να μειωθεί το γόνιμο έδαφος για το ISIS/Daesh, την Αλ Κάιντα και άλλες ομάδες τζιχαντιστών, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις δυνατότητες οικονομικής αυτονομίας·
   κη) καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων ή την εμπορία αγαθών και με χώρες προέλευσης παράνομων τσιγάρων, ώστε να κατάσχονται·
   κθ) προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να ηγηθεί πρωτοβουλιών σε διεθνή φόρα με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιρειών, μέσω και της δημιουργίας ενός παγκόσμιου μητρώου νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων, και ενός παγκόσμιου κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοδοτικών μέσων, ακίνητης περιουσίας, ασφαλιστηρίων ζωής και άλλων σχετικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν αντικείμενο κατάχρησης για λόγους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   λ) καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ένα ετήσιο μηχανισμό υποβολής εκθέσεων οριοθεσίων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   λα) προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν τους ξένους εταίρους μας στις εγχώριες προσπάθειές τους, ώστε να αναχαιτισθεί η ροή κεφαλαίων από ιδιώτες σε οργανισμούς που θεωρούνται ότι παρέχουν βοήθεια και πόρους σε τρομοκράτες·
   λβ) ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν χωρίς χρονοτριβή τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, ώστε να απαγορευτεί στις εγκληματικές οργανώσεις να αξιοποιούν τα κενά του ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων·
   λγ) χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης·
   λδ) επιβεβαιώνει εκ νέου την άποψη ότι η αντιμετώπιση και η εξουδετέρωση του ISIS/Daesh, της Αλ Κάιντα και άλλων ομάδων τζιχαντιστών, οικονομικά, στρατιωτικά ή ιδεολογικά, πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή του θεματολογίου ασφάλειας και άμυνας· καλεί την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική συνεργασία με τα κράτη της περιοχής να υπογραμμίσει αυτόν τον κοινό στόχο τόσο για την ΕΕ όσο και για τους περιφερειακούς φορείς·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0422.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 55.
(3) ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 6.
(4) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(5) ΕΕ L 132 της 29.5.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ L 88 της 31.03.2017, σ. 6.
(7) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm·.


Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
PDF 509kWORD 63k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 προς το Συμβούλιο αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2194(INI))
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας, το θέμα προτεραιότητάς της με τίτλο «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές» και το υπό επανεξέταση θέμα της με τίτλο «Συμμετοχή και πρόσβαση των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και ο αντίκτυπος και η χρήση αυτών ως μέσο για την πρόοδο και τη χειραφέτηση των γυναικών»,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης για τη χειραφέτηση των γυναικών που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα μεταγενέστερα τελικά έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους του ΟΗΕ «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, τα οποία εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005, στις 2 Μαρτίου 2010 και στις 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 157 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη χειραφέτηση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 34 (2016) της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών σε αγροτικές περιοχές,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017(6) σχετικά με την ένταξη της ΕΕ στην εν λόγω Σύμβαση,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της 12ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0022/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης, η οποία αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ5) του ΟΗΕ είναι η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, και ότι πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στο θεματολόγιο του 2030 προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος ως προς όλους τους ΣΒΑ και επιδιώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους ΣΒΑ περιλαμβάνεται στόχος «διπλασιασμού της γεωργικής παραγωγικότητας και των εισοδημάτων των μικρών παραγωγών τροφίμων, ιδίως των γυναικών»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών και έχουν καθήκον να εργαστούν για την επίτευξη πλήρους ισότητας των φύλων στο εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και να προωθήσουν αυτόν τον στόχο σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης έχουν αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων χωρών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία κυβερνητικής δράσης κατά της ανισότητας των φύλων υπονομεύει τα υφιστάμενα και μελλοντικά επιτεύγματα στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των παραδοσιακών σχέσεων ισχύος μεταξύ των φύλων, των στερεοτύπων και των πεποιθήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη χειραφέτηση των γυναικών και την εξάλειψη της φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες επηρεάζουν και τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των γυναικών ανά τον κόσμο ζουν σε αγροτικές περιοχές και, συνεπώς, είναι πιο εκτεθειμένες σε πολλαπλές διακρίσεις λόγω ηλικίας, τάξης, εθνότητας, φυλής, αναπηρίας και ταυτότητας φύλου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας πέρα από τη συμβατική γεωργία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία μιας γυναίκας της υπαίθρου συχνά αμείβεται λιγότερο από την ίσου αποτελέσματος εργασία ενός άντρα, συχνά δεν αναγνωρίζεται επίσημα, όπως π.χ. στην περίπτωση της μη αμειβόμενης παροχής φροντίδων, και δεν αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των γυναικών που είναι ιδιοκτήτριες αγροκτημάτων· λαμβάνοντας υπόψη εντούτοις ότι οι γυναίκες είναι βασικός παράγων για την επίτευξη των μετασχηματιστικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες της υπαίθρου, συχνά πρωτοβάθμιοι πάροχοι φροντίδων στην οικογένεια και στην κοινότητά τους, δυσκολεύονται πολύ να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα μια δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών και την παρεμπόδιση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας είναι βασικής σημασίας για τις γυναίκες και προάγει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολλούς περιορισμούς στην πρόσβασή τους σε κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες υγείας λόγω της περιορισμένης κινητικότητας και της έλλειψης πρόσβασης στις μεταφορές ή μέσων επικοινωνίας με μεταφορικά μέσα (για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο)· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας οι οποίες αποσκοπούν στη σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία των γυναικών σε αγροτικές περιοχές (για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην εκπαίδευση είναι πιο περιορισμένη στις αγροτικές περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, με ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, είναι ουσιαστικής σημασίας για την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς η διατήρηση του περιβάλλοντος και του τοπίου εξαρτώνται από αυτόν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ανισότητας των φύλων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η