Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 1. marca 2018 - BruselFinálna verzia
Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I
 Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia ***
 Vymenovanie členky Dvora audítorov – Annemie Turtelboomová
 Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
 Zriadenie osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (TAX3)
 Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín a ochrana ich zemepisných označení ***I
 Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
 Geneticky modifikovaná kukurica DAS-59122-7
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku
 Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016
 Perspektívy a výzvy pre včelársky sektor EÚ
 Banková únia – výročná správa za rok 2017
 Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu
 Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I
PDF 325kWORD 44k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0792),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0449/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. februára 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0024/2018),

A.  keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať skôr, ako skončí osemtýždňová lehota stanovená v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. marca 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov

P8_TC1-COD(2017)0350


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2018/411.)


Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia ***
PDF 242kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08054/2017),

–  so zreteľom na dvojstrannú dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (08065/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 114 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0338/2017),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0008/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

(1) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.


Vymenovanie členky Dvora audítorov – Annemie Turtelboomová
PDF 238kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu na vymenovanie Annemie Turtelboomovej za členku Dvora audítorov (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))
P8_TA(2018)0046A8-0027/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0008/2018),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0027/2018),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 20. februára 2018 vypočul kandidátku Rady na členku Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Annemie Turtelboomovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
PDF 247kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu Komisie na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. februára 2018 na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0052/2018),

–  so zreteľom na článok 56 ods. 6 tretí pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0030/2018),

A.  keďže v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa stanovuje, že členovia Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedení v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia sa majú vymenovať na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových a finančných záležitostí a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a riešením krízových situácií bánk;

B.  keďže podľa článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa výberový postup riadi zásadami rovnováhy rodového zastúpenia, skúseností a kvalifikácie;

C.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia schválila 20. decembra 2017 užší zoznam kandidátov na pozíciu člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedený v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia;

D.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 poskytla tento zoznam Európskemu parlamentu;

E.  keďže Komisia 14. februára 2018 schválila návrh na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a postúpila ho Európskemu parlamentu;

F.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, a to najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

G.  keďže výbor usporiadal 21. februára 2018 vypočutie Boštjana Jazbeca, ktorý počas neho predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh Komisie na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na obdobie piatich rokov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.


Zriadenie osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (TAX3)
PDF 272kWORD 45k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3) (2018/2574(RSO))
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Európsky parlament,

—  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 12. februára 2015(1) o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku („osobitný výbor TAXE 1“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(2),

—  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 2. decembra 2015(3) o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku („osobitný výbor TAXE 2“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(4),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2016(5) o zriadení vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi („vyšetrovací výbor PANA“), a o jeho pôsobnosti, zložení a funkčnom období,

—  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(6),

—  so zreteľom na článok 197 rokovacieho poriadku,

1.  zriaďuje osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky s týmito právomocami:

   a) využívať a dopĺňať prácu, ktorú vykonali osobitné výbory TAXE 1 a TAXE 2, najmä so zameraním na účinné vykonávanie odporúčaní určených vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 25. novembra 2015 a 6. júla 2016 zo strany členských štátov, Komisie a/alebo Rady, ako aj na ich dosah;
   b) využívať a dopĺňať prácu, ktorú vykonal vyšetrovací výbor PANA, najmä so zameraním na účinné vykonávanie odporúčaní vo svojom odporúčaní z 13. decembra 2017 zo strany členských štátov, ako aj Komisie a/alebo Rady, ako aj na ich dosah;
   c) nadviazať na pokrok, ktorý vykonali členské štáty v odstraňovaní daňových postupov umožňujúcich vyhýbanie sa daňovým povinnostiam alebo daňové úniky, ktoré poškodzujú riadne fungovanie jednotného trhu, ako je uvedené v jeho vyššie uvedených uzneseniach z 25. novembra 2015 a 6. júla 2016 a v odporúčaní z 13. decembra 2017;
   d) zhodnotiť, akým spôsobom sa obchádzali pravidlá EÚ pre DPH v rámci tzv. Paradise Papers, a všeobecnejšie vyhodnotiť dosah podvodov v oblasti DPH a pravidiel administratívnej spolupráce v Únii a analyzovať výmenu informácií a koordináciu medzi členskými štátmi a sieťou Eurofisc;
   e) prispievať k prebiehajúcej diskusii o zdaňovaní digitálneho hospodárstva;
   f) posúdiť vnútroštátne systémy poskytujúce daňové výhody (napríklad programy občianstva);
   g) pozorne sledovať prebiehajúcu prácu Komisie a členských štátov a ich prínos v rámci medzinárodných inštitúcií vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, G20, OSN a FATF a pritom v plnej miere rešpektovať právomoci Výboru pre hospodárske a menové veci, pokiaľ ide o daňové záležitosti;
   h) získať prístup k dokumentom týkajúcim sa jeho činnosti a nadväzovať potrebné kontakty a organizovať vypočutia s medzinárodnými, európskymi (vrátane skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov)) a vnútroštátnymi inštitúciami a fórami, národnými parlamentmi a vládami členských štátov a tretích krajín, ako aj so zástupcami vedeckej obce, podnikov a občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov, a to v úzkej spolupráci so stálymi výbormi; zohľadňovať pritom efektívne využívanie zdrojov Európskeho parlamentu;
   i) analyzovať a zhodnotiť rozmer tretích krajín v praktikách vyhýbania sa daňovým povinnostiam vrátane dosahu na rozvojové krajiny; monitorovať zlepšenia a existujúce nedostatky v oblasti výmeny informácií s tretími krajinami v tejto oblasti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať korunným závislým územiam a zámorským územiam;
   j) zhodnotiť postup posudzovania a preverovania, ktorý Komisia používa pri začleňovaní krajín do zoznamu vysokorizikových tretích krajín v rámci delegovaného aktu podľa smernice o boji proti praniu špinavých peňazí;
   k) posúdiť metodiku, proces preverovania krajín a dosah zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely (čierneho zoznamu EÚ daňových rajov), ako aj odstránenie krajín zo zoznamu a sankcie prijaté voči uvedeným krajinám;
   l) preskúmať dôsledky bilaterálnych daňových zmlúv uzatvorených členskými štátmi;
   m) predkladať akékoľvek odporúčania, ktoré považuje v tejto veci za potrebné;

2.  rozhodol, že osobitný výbor by mal zohľadniť vo svojej práci nedávne zistenia tzv. Paradise Papers z 5. novembra 2017 a akékoľvek podstatné skutočnosti patriace do pôsobnosti výboru, ktoré vzniknú počas jeho funkčného obdobia;

3.  rozhodol, že osobitný výbor bude zložený zo 45 členov;

4.  rozhodol, že funkčné obdobie osobitného výboru bude trvať 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

(1) Ú. v. EÚ C 310, 25.8.2016, s. 42.
(2) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51.
(3) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 201.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0310.
(5) Ú. v. EÚ L 166, 24.6.2016, s. 10.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0491.


Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín a ochrana ich zemepisných označení ***I
PDF 936kWORD 115k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 1. marca 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Opatreniami, ktoré sa vzťahujú na liehoviny, by sa malo prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, predchádzaniu klamlivým praktikám, dosiahnutiu transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaži. Mala by sa nimi chrániť dobrá povesť, ktorú liehoviny Únie dosiahli v Únii a na svetovom trhu, pričom by sa naďalej mali zohľadňovať tradičné postupy používané pri výrobe liehovín, ako aj zvyšujúce sa nároky na ochranu a informovanosť spotrebiteľa. Technologické inovácie by sa mali zohľadniť aj v súvislosti s liehovinami, v prípade ktorých tieto inovácie prispievajú k zvyšovaniu kvality bez toho, aby ovplyvnili tradičný charakter dotknutých liehovín. Výroba liehovín je úzko prepojená s poľnohospodárskym odvetvím. Okrem toho, že predstavuje dôležitý odbyt pre poľnohospodárstvo Únie, je toto prepojenie určujúce pre kvalitu a dobrú povesť liehovín vyrábaných v Únii. Preto by sa táto silná väzba na poľnohospodárske odvetvie mala prehĺbiť regulačným rámcom.
(3)  Opatreniami, ktoré sa vzťahujú na liehoviny, by sa malo prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, odstráneniu informačnej asymetrie, predchádzaniu klamlivým praktikám, dosiahnutiu transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaži. Mala by sa nimi chrániť dobrá povesť, ktorú liehoviny Únie dosiahli v Únii a na svetovom trhu, pričom by sa naďalej mali zohľadňovať tradičné postupy používané pri výrobe liehovín, ako aj zvyšujúce sa nároky na ochranu a informovanosť spotrebiteľa. Technologické inovácie by sa mali zohľadniť aj v súvislosti s liehovinami, v prípade ktorých tieto inovácie prispievajú k zvyšovaniu kvality bez toho, aby ovplyvnili tradičný charakter dotknutých liehovín. Výroba liehovín sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/20021a, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/20111b a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/6251c a je úzko prepojená s poľnohospodárskym odvetvím. Okrem toho, že predstavuje dôležitý odbyt pre poľnohospodárstvo Únie, toto prepojenie je určujúce pre kvalitu, bezpečnosť a dobrú povesť liehovín vyrábaných v Únii. Preto by sa táto silná väzba na agropotravinárske odvetvie mala prehĺbiť regulačným rámcom.
____________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).
1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   Opatrenia vzťahujúce sa na liehoviny predstavujú osobitný prípad v porovnaní so všeobecnými pravidlami stanovenými pre agropotravinárske odvetvie. Osobitosti v tomto prípade súvisia s tým, že v odvetví liehovín sa naďalej uplatňujú tradičné výrobné metódy, že liehoviny sú úzko prepojené s poľnohospodárskym odvetvím, s využívaním vysoko kvalitných výrobkov a so záväzkom k ochrane bezpečnosti spotrebiteľov, od ktorého odvetvie liehovín sľúbilo nikdy nepopustiť.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Na zabezpečenie jednotnejšieho prístupu v právnych predpisoch v oblasti liehovín, by sa v tomto nariadení mali stanoviť jasné kritériá definovania, prezentácie a označovania liehovín, ako aj ochrany zemepisných označení. Mali by sa v ňom stanoviť aj pravidlá používania etylalkoholu alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe alkoholických nápojov a používania predajných názvov liehovín pri prezentácii a označovaní potravín.
(4)  Na zabezpečenie jednotnejšieho prístupu v právnych predpisoch v oblasti liehovín by sa v tomto nariadení mali stanoviť jasné kritériá definovania, prezentácie a označovania liehovín, ako aj ochrany zemepisných označení, a to bez toho, aby bola dotknutá rôznorodosť úradných jazykov a abecied Únie. Mali by sa v ňom stanoviť aj pravidlá používania etylalkoholu alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe alkoholických nápojov a používania predajných názvov liehovín pri prezentácii a označovaní potravín.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu mať v niektorých prípadoch povinnosť uviesť pôvod liehoviny, alebo ho môžu chcieť uviesť, aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na vlastnosti svojho výrobku. Takéto označenia pôvodu by mali byť v súlade s harmonizovanými kritériami. Preto by sa mali prijať osobitné ustanovenia o označovaní krajiny pôvodu alebo miesta proveniencie pri prezentácii a označovaní liehovín.
(15)  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu mať v niektorých prípadoch povinnosť uviesť pôvod liehoviny, alebo ho môžu chcieť uviesť, aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na vlastnosti svojho výrobku. Preto by sa mali prijať osobitné ustanovenia o označovaní krajiny pôvodu alebo miesta proveniencie pri prezentácii a označovaní liehovín.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení, je dôležité náležite zohľadniť ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), a najmä jej články 22 a 23, a Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT“), ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES12.
(17)  Pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení, je dôležité náležite zohľadniť ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), a najmä jej články 22 a 23, a Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT“), ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES12. V záujme zvýšenia ochrany a účinnejšieho boja proti falšovaniu by sa táto ochrana mala uplatňovať aj na tovar, ktorý je prepravovaný colným územím Únie.
__________________
__________________
12 Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).
12 Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/201213 sa na liehoviny neuplatňuje. Mali by sa preto stanoviť pravidlá ochrany zemepisných označení liehovín. Komisia by mala registrovať zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo inú vlastnosť liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu.
(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/201213 sa na liehoviny neuplatňuje. Mali by sa preto stanoviť pravidlá ochrany zemepisných označení liehovín. Komisia by mala registrovať zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť, tradičnú metódu spracovania a výroby alebo inú vlastnosť liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu.
_________________
_________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  Je vhodné, aby v prípade liehovín so zemepisným označením, ktoré sú vyrobené z vín bez chráneného označenia pôvodu a registrované v súlade s týmto nariadením, boli k dispozícii rovnaké nástroje riadenia, pokiaľ ide o výrobný potenciál, ako sú nástroje, ktoré sú k dispozícii na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/20131a.
_______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Mali by sa stanoviť postupy registrácie, úpravy a prípadného zrušenia zemepisných označení Únie alebo tretej krajiny v súlade s dohodou TRIPS, pričom by sa automaticky uznalo postavenie existujúcich chránených zemepisných označení Únie. S cieľom zosúladiť procesné pravidlá týkajúce sa zemepisných označení vo všetkých dotknutých odvetviach by postupy pre liehoviny mali vychádzať z podrobnejších a dobre overených postupov pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktoré sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, pričom by sa mali zohľadňovať osobitosti liehovín. S cieľom zjednodušiť postupy registrácie a zabezpečiť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a spotrebiteľom elektronickú dostupnosť informácií by sa mal zriadiť elektronický register zemepisných označení.
(19)  Mali by sa stanoviť postupy registrácie, úpravy a prípadného zrušenia zemepisných označení Únie alebo tretej krajiny v súlade s dohodou TRIPS, pričom by sa automaticky uznalo postavenie existujúcich registrovaných zemepisných označení Únie. S cieľom zosúladiť procesné pravidlá týkajúce sa zemepisných označení vo všetkých dotknutých odvetviach by postupy pre liehoviny mali vychádzať z podobných postupov, aké sa uplatňujú v prípade poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktoré sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, pričom by sa mali zohľadňovať osobitosti liehovín. S cieľom zjednodušiť postupy registrácie a zabezpečiť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a spotrebiteľom elektronickú dostupnosť informácií by sa mal zriadiť transparentný, podrobný a ľahko prístupný elektronický register zemepisných označení, ktorý by bol rovnako právne záväzný ako príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008. Zemepisné označenia zaregistrované v zmysle nariadenia (ES) č. 110/2008 by Komisia mala automaticky zapísať do registra. Komisia by mala dokončiť overovanie zemepisných označení uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 v súlade s článkom 20 tohto nariadenia, a to pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Orgány členských štátov by mali byť zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia a Komisia by mala mať možnosť monitorovať a overovať jeho dodržiavanie. Komisia a členské štáty by preto mali mať povinnosť navzájom si poskytovať príslušné informácie.
(20)  Ochrana vysokej úrovne kvality je nevyhnutná pre zachovanie dobrej povesti a hodnoty odvetvia liehovín. Orgány členských štátov by mali byť zodpovedné za zabezpečenie ochrany tejto úrovne kvality prostredníctvom dodržiavania tohto nariadenia. Komisia by však mala mať možnosť monitorovať a overovať jeho dodržiavanie v záujme zaručenia jeho jednotného uplatňovania. Komisia a členské štáty by preto mali mať povinnosť navzájom si poskytovať príslušné informácie.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Členským štátom by sa pri uplatňovaní politiky kvality a s cieľom zohľadniť vysokú úroveň kvality liehovín a rozmanitosti v tomto odvetví malo umožniť prijímať prísnejšie pravidlá definovania, prezentácie a označovania liehovín vyrábaných na ich území, ako sú tie, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení,
(21)  Členským štátom by sa pri uplatňovaní politiky kvality a s cieľom zohľadniť vysokú úroveň kvality liehovín a rozmanitosti v tomto odvetví malo umožniť prijímať prísnejšie pravidlá výroby, definovania, prezentácie a označovania liehovín vyrábaných na ich území, ako sú tie, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania výrobkov na trh, tradičný proces zrenia a vo výnimočných prípadoch právne predpisy dovážajúcich tretích krajín, ako aj zabezpečiť ochranu zemepisných označení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o zmenu technických definícií a požiadaviek v prípade jednotlivých kategórií liehovín a osobitných pravidiel týkajúcich sa niektorých z nich uvedených v kapitole I tohto nariadenia, o zmenu označovania a prezentácie uvedených v kapitole II tohto nariadenia, o zmenu zemepisných označení uvedených v kapitole III tohto nariadenia a o zmenu kontrol a výmeny informácií podľa kapitoly IV tohto nariadenia alebo o výnimky z uvedených pravidiel.
(22)  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania výrobkov na trh, tradičný proces zrenia a vo výnimočných prípadoch právne predpisy dovážajúcich tretích krajín, ako aj zabezpečiť úplnú ochranu zemepisných označení, zohľadňujúc dôležitosť tradičných postupov, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o zmenu technických definícií a požiadaviek v prípade jednotlivých kategórií liehovín a osobitných pravidiel týkajúcich sa niektorých z nich uvedených v kapitole I tohto nariadenia, o zmenu označovania a prezentácie uvedených v kapitole II tohto nariadenia, o zmenu zemepisných označení uvedených v kapitole III tohto nariadenia a o zmenu kontrol a výmeny informácií podľa kapitoly IV tohto nariadenia alebo o výnimky z uvedených pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  S cieľom rýchlo reagovať na hospodársky a technologický rozvoj v oblasti liehovín, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje a v prípade ktorých neexistujú žiadne kategórie a technické špecifikácie, a to v záujme ochrany spotrebiteľov a hospodárskych záujmov výrobcov a zjednotenia požiadaviek na danú výrobu a na kvalitu týchto liehovín, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o doplnenie (za určitých podmienok) nových kategórií liehovín ku kategóriám uvedeným v časti I a II prílohy II k tomuto nariadeniu a súvisiacich technických špecifikácií.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod i – úvodná časť
i)  buď priamo ktoroukoľvek z týchto metód:
i)  buď priamo ktoroukoľvek z týchto metód, a to jednotlivo alebo v kombinácii:
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod i – zarážka 2
—  macerovaním alebo podobným spracovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovinách alebo ich zmesi v zmysle tohto nariadenia,
—  macerovaním alebo podobným spracovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovinách alebo ich kombináciách v zmysle tohto nariadenia,
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod i – zarážka 3 – úvodná časť
—  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo do liehovín:
—  pridaním jednej alebo viacerých z týchto látok do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo do liehovín:
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod ii – úvodná časť
ii)  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok do liehoviny:
ii)  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok do liehoviny, a to jednotlivo alebo v kombinácii:
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod ii – zarážka 4 a (nová)
—  nápojov;
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť
(3)  „zmes“ je liehovina uvedená v časti I prílohy II alebo zodpovedajúca zemepisnému označeniu zmiešaná s niektorou z týchto látok:
(3)  „zmes“ je liehovina uvedená v časti I prílohy II alebo zodpovedajúca zemepisnému označeniu zmiešaná s jednou alebo viacerými z týchto látok:
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)
ba)  s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť
(4)  „zložený výraz“ je kombinácia výrazov predajného názvu liehoviny stanovených v časti I prílohy II, alebo výrazov zemepisného označenia opisujúcich liehovinu, z ktorej pochádza všetok alkohol konečného výrobku, s niektorým z týchto výrazov:
(4)  „zložený výraz“ je kombinácia výrazov predajného názvu liehoviny stanovených v časti I prílohy II, alebo výrazov zemepisného označenia opisujúcich liehovinu, z ktorej pochádza všetok alkohol konečného výrobku, s jedným alebo viacerými z týchto výrazov:
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
(6)  „zemepisné označenie“ je označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti tejto liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu;
(6)  „zemepisné označenie“ je názov zaregistrovaný v súlade s týmto nariadením, ktorý označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti tejto liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
(7)  „špecifikácia výrobku“ je dokumentácia priložená k žiadosti o ochranu zemepisného označenia, v ktorej sa stanovujú špecifikácie, ktoré musí táto liehovina spĺňať;
(7)  „špecifikácia výrobku“ je dokumentácia priložená k žiadosti o ochranu zemepisného označenia, v ktorej sa stanovujú špecifikácie, ktoré musí táto liehovina spĺňať, a ktorá sa zhoduje s „technickou dokumentáciou“ stanovenou v nariadení (ES) č. 110/2008;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 a (nový)
(11a)  „skupina“ je zoskupenie výrobcov, spracovateľov alebo dovozcov liehovín, ktorí sa združujú podľa konkrétneho odvetvia a vykazujú významný obrat;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 b (nový)
(11b)  „poľnohospodárskeho pôvodu“ sú výrobky získané z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Alkoholom používaným vo výrobe alkoholických nápojov a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave alkoholických nápojov, je etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.
1.  Alkoholom používaným vo výrobe liehovín a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave liehovín, je etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.  Destiláty používané vo výrobe alkoholických nápojov a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave alkoholických nápojov, musia byť poľnohospodárskeho pôvodu.
2.  Destiláty používané vo výrobe liehovín a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave liehovín, musia byť poľnohospodárskeho pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípade uvádzania etylalkoholu alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu na trh sa v ich elektronických sprievodných dokladoch uvedú suroviny, z ktorých boli získané.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e)   sladené výlučne podľa bodu 3 prílohy I, a to na dotvorenie konečnej chuti výrobku.
e)  nie sú sladené, s výnimkou na dotvorenie konečnej chuti výrobku. Maximálny obsah sladidiel vyjadrený ako invertný cukor nesmie presahovať prahové hodnoty stanovené pre každú kategóriu v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e
e)  možno sladiť tak, aby zodpovedali osobitným vlastnostiam výrobku, a v súlade s bodom 3 prílohy I, pričom sa zohľadňujú príslušné právne predpisy členských štátov.
e)  možno sladiť.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e
e)  možno sladiť tak, aby zodpovedali osobitným vlastnostiam výrobku, a v súlade s bodom 3 prílohy I.
e)  možno sladiť.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 5
Článok 5
Článok 5
Delegované právomoci
Delegované právomoci
1.  Komisia sa v súlade s článkom 43 splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov, pokiaľ ide o:
1.  Komisia sa v súlade s článkom 43 splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov, pokiaľ ide o:
a)   zmenu technických definícií stanovených v prílohe I;
a)  zmenu technických definícií stanovených v prílohe I.
b)  zmenu požiadaviek na kategórie liehovín stanovených v časti I prílohy II a osobitných pravidiel týkajúcich sa určitých liehovín uvedených v časti II prílohy II.
Delegované akty uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa obmedzujú na naplnenie preukázaných potrieb, ktoré vyplývajú z vyvíjajúcich sa požiadaviek spotrebiteľov, technologického pokroku, vývoja príslušných medzinárodných noriem alebo potreby inovovať výrobky.
Delegované akty uvedené v písmene a) prvého pododseku vyzdvihujú dôležitosť tradičných postupov v členských štátoch a obmedzujú sa na naplnenie preukázaných potrieb, ktoré vyplývajú z vyvíjajúcich sa požiadaviek spotrebiteľov, technologického pokroku, vývoja príslušných medzinárodných noriem alebo potreby inovovať výrobky.
2.  Komisia sa splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o doplnenie nových kategórií liehovín do prílohy II.
Novú kategóriu možno doplniť za týchto podmienok:
a)  uvádzanie liehoviny na trh pod konkrétnym názvom a v súlade s jednotnými technickými špecifikáciami je z hospodárskeho aj technického hľadiska nevyhnutné z dôvodov ochrany záujmov spotrebiteľov a výrobcov;
b)  liehovina má významný podiel na trhu aspoň v jednom členskom štáte;
c)  názov novej kategórie musí byť buď bežne používaným názvom, alebo v prípade, že to nie je možné, mať opisný charakter, najmä tým, že sa ním odkazuje na surovinu, ktorá sa používa na výrobu príslušnej liehoviny;
d)  technické špecifikácie novej kategórie sa stanovujú na základe posúdenia existujúcich kvalitatívnych a výrobných parametrov, ktoré sa na trhu Únie používajú. Pri stanovovaní technických špecifikácií sa dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie na ochranu spotrebiteľov a zohľadňujú všetky príslušné medzinárodné normy. Musí sa nimi zabezpečiť spravodlivá hospodárska súťaž medzi výrobcami v Únii, ako aj výborná povesť liehovín Únie.
3.  Vo výnimočných prípadoch, keď sa to vyžaduje na základe právnych predpisov dovážajúcej tretej krajiny, sa Komisia takisto splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o výnimky z požiadaviek podľa technických definícií stanovených v prílohe I, o požiadavky podľa kategórií liehovín stanovené v časti I prílohy II a o osobitné pravidlá týkajúce sa určitých liehovín uvedených v časti II prílohy II.
3.  Vo výnimočných prípadoch, keď sa to vyžaduje na základe právnych predpisov dovážajúcej tretej krajiny, sa Komisia takisto splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o výnimky z požiadaviek podľa technických definícií stanovených v prílohe I, o požiadavky podľa kategórií liehovín stanovené v časti I prílohy II a o osobitné pravidlá týkajúce sa určitých liehovín uvedených v časti II prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
1a.  Názvy surovín alebo rastlinné názvy, ktoré sú vyhradené ako označenia pre určité kategórie liehovinových výrobkov, sa smú používať pri všetkých potravinách vrátane liehovín pri opise a prezentácii, pokiaľ je najmä v prípade liehovín zaistené, že spotrebiteľ nie je uvedený do omylu.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Ak liehovina spĺňa požiadavky podľa viac ako jednej kategórie liehovín 15 až 47 uvedenej v časti I prílohy II, možno ju predávať pod jedným alebo viacerými príslušnými predajnými názvami uvedenými pre tieto kategórie.
3.  Ak liehovina spĺňa požiadavky na viac ako jednu kategóriu liehovín uvedených v časti I prílohy II, možno ju uviesť na trh pod jedným alebo viacerými príslušnými predajnými názvami uvedenými pre tieto kategórie.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 – úvodná časť
Ak sa predajný názov doplní alebo nahradí v súlade s prvým pododsekom písm. a), zemepisné označenie v uvedenom bode možno doplniť len buď:
Ak sa zákonný názov doplní alebo nahradí v súlade s prvým pododsekom písm. a), zemepisné označenie v uvedenom bode možno doplniť len buď:
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a
a)  výrazmi, ktoré sa už používali 20. februára 2008 pre existujúce zemepisné označenia v zmysle článku 34 ods. 1, alebo
a)  výrazmi, ktoré sa už používali 20. februára 2008 pre existujúce zemepisné označenia v zmysle článku 34 ods. 1, vrátane výrazov, ktoré sa tradične používajú v členských štátoch na označenie toho, že výrobok má chránené označenie pôvodu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, alebo
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b
b)  výrazmi uvedenými v príslušnej špecifikácii výrobku.
b)  všetkými výrazmi povolenými pre príslušnú špecifikáciu výrobku.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a
a)  alkohol používaný pri výrobe potravín pochádza výlučne z liehovín uvedených v zloženom výraze alebo zmienke okrem etylalkoholu, ktorý sa môže nachádzať v arómach používaných na výrobu tejto potraviny a
a)  alkohol používaný pri výrobe potravín pochádza výlučne z liehovín uvedených v zloženom výraze alebo zmienke okrem etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, ktorý sa môže používať ako nosič aróm používaných na výrobu tejto potraviny a
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5
5.  Na účely prezentácie potraviny sa zmienka o žiadnej kategórii liehovín ani zemepisnom označení nesmie uviesť v tom istom riadku ako predajný názov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 druhý pododsek, na účely prezentácie alkoholických nápojov sa zmienka uvádza menším písmom, než je písmo použité na predajný názov a zložený výraz.
5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, na účely prezentácie potraviny sa zmienka o žiadnej kategórii liehovín ani zemepisnom označení nesmie uviesť v tom istom riadku ako predajný názov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 druhý pododsek tohto nariadenia, na účely prezentácie alkoholických nápojov sa zmienka uvádza menším písmom, než je písmo použité na predajný názov a zložený výraz.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Označovanie pri pridaní alkoholu
Ak sa do liehoviny uvedenej v kategóriách 1 až 14 prílohy II pridal alkohol definovaný v prílohe I bode 4, zriedený alebo nezriedený, táto liehovina má obchodný názov „liehovina“. Nesmie mať v žiadnej forme názov, ktorý je vyhradený v kategóriách 1 až 14.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
Zmes má predajný názov „liehovina“.
Zmes má predajný názov „liehovina“, ktorý musí byť jasne zobrazený na poprednom mieste na etikete.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.  Pri prezentácii alebo označovaní liehoviny možno uviesť čas zrenia alebo vek iba vtedy, ak sa vzťahuje na alkoholickú zložku s najkratším časom zrenia a za predpokladu, že liehovina dozrievala pod dohľadom daňových orgánov členského štátu alebo pod dohľadom, ktorý poskytuje rovnaké záruky.
3.  Pri prezentácii alebo označovaní liehoviny možno uviesť čas zrenia alebo vek iba vtedy, ak sa vzťahuje na alkoholickú zložku s najkratším časom zrenia a za predpokladu, že všetky operácie dozrievania liehoviny pod dohľadom daňových orgánov členského štátu alebo pod dohľadom, ktorý poskytuje rovnaké záruky. Komisia vytvorí verejný register obsahujúci zoznam orgánov zodpovedných za dohľad nad procesmi dozrievania vymenovaných v každom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.  Keď sa pri prezentácii alebo označovaní uvádza čas zrenia alebo starnutia liehoviny, musí sa uviesť aj v elektronických sprievodných dokladoch.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 b (nový)
3b.  Odchylne od odseku 3 tohto článku sa v prípade brandy, ktoré dozrievalo pomocou systému dynamického dozrievania čiže systému „criaderas y solera“, sa priemerné dozrievanie, vypočítané podľa opisu v prílohe IIa, môže uvádzať pri prezentácii alebo na etikete za predpokladu, že dozrievanie brandy podliehalo systému kontroly, ktorý schválil príslušný orgán. Priemerné dozrievanie na etikete brandy je vyjadrené v rokoch a obsahuje odkaz na systém „criaderas y solera“.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Ak sa uvádza pôvod liehoviny, musí zodpovedať krajine alebo územiu pôvodu v súlade s článkom 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/201316.
1.  Ak sa uvádza pôvod liehoviny, musí zodpovedať miestu alebo regiónu, kde sa uskutočnilo štádium výrobného procesu konečného výrobku, ktorým liehovina získala svoj charakter a podstatné vlastnosti.
__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, v prípade liehovín vyrobených v Únii a určených na vývoz môže byť k zemepisným označeniam a výrazom uvedeným kurzívou v prílohe II priložený preklad, keď ide o právnu požiadavku dovážajúcej krajiny.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 14
Článok 14
Článok 14
Používanie symbolu Únie pre chránené zemepisné označenia
Používanie symbolu Únie pre zemepisné označenia
Pri označovaní a prezentácii liehovín možno používať symbol Únie pre chránené zemepisné označenia.
Pri prezentácii a označovaní liehovín so zemepisným označením možno používať symbol Únie pre chránené zemepisné označenia prijaté v súlade s článkom 12 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 16
Článok 16
Článok 16
Delegované právomoci
Delegované právomoci
1.  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania na trh sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o:
1.  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania na trh, pri súčasnom zabezpečení ochrany spotrebiteľov a zohľadnení tradičných postupov, sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov dopĺňajúcich toto nariadenie, v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o:
a)  zmeny pravidiel uvádzania zložených výrazov alebo zmienok na etikete liehovín;
a)  zmeny pravidiel uvádzania zložených výrazov alebo zmienok na etikete liehovín;
b)  zmeny pravidiel prezentovania a označovania zmesí a
b)  zmeny pravidiel prezentácie a označovania zmesí a
c)  aktualizáciu a dokončenie referenčných metód analýzy liehovín v Únii.
c)  aktualizáciu a dokončenie referenčných metód analýzy liehovín v Únii.
2.  S cieľom zohľadniť tradičný proces stárenia v členských štátoch sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43 týkajúcich sa výnimiek z článku 11 ods. 3, pokiaľ ide o špecifikáciu času zrenia alebo veku pri prezentácii alebo označovaní liehoviny.
2.  S cieľom zohľadniť tradičný proces dozrievania v členských štátoch sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43 týkajúcich sa výnimiek z článku 11 ods. 3, pokiaľ ide o špecifikáciu času zrenia alebo veku pri prezentácii alebo označovaní liehoviny.
3.  Vo výnimočných prípadoch, keď sa to vyžaduje v právnych predpisoch dovážajúcej tretej krajiny, sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o výnimky z ustanovení o prezentácií a označovaní uvedených v tejto kapitole.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Chránené zemepisné označenia môže používať ktorýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh liehovinu vyrobenú v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.
1.  Zemepisné označenia môže používať ktorýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh liehovinu vyrobenú v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Chránené zemepisné označenia a liehoviny, v prípade ktorých sa tieto chránené názvy používajú v súlade so špecifikáciou výrobku, sú chránené pred:
2.  Zemepisné označenia a liehoviny, v prípade ktorých sa tieto chránené názvy používajú v súlade so špecifikáciou výrobku, sú chránené pred:
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a – bod i
i)  prostredníctvom porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom, alebo
i)  prostredníctvom porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka, alebo
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b
b)  akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolávaním dojmu, hoci je uvedený skutočný pôvod výrobku alebo služby, alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „príchuť“, „ako“ alebo podobne;
b)  akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolávaním dojmu, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobku alebo služby, alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „druh“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „príchuť“, „ako“ alebo podobne, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno c
c)  akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o provenienciu, pôvod, povahu alebo základné vlastnosti výrobku, na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj na prepravnom balení výrobku, ktoré by mohli vyvolať mylnú predstavu o jeho pôvode;
c)  akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o provenienciu, pôvod, povahu, zložky alebo základné vlastnosti výrobku, v prezentácii alebo označovaní výrobku, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Chránené zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 32 ods. 1.
3.  Zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 32 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ochrana zemepisných označení uvedená v odseku 2 sa uplatňuje aj na tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie bez toho, aby v nej bol prepustený do voľného obehu.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Členské štáty prijímajú nevyhnutné kroky, aby zastavili nezákonné používanie chránených zemepisných označení uvedených v odseku 2.
4.  Členské štáty prijímajú nevyhnutné kroky, aby zastavili nezákonné používanie zemepisných označení uvedených v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty môžu uplatňovať ustanovenia uvedené v článkoch 61 až 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, na plochy, z ktorých sa produkuje víno vhodné na výrobu liehovín so zemepisným označením. Na účely týchto ustanovení možno na tieto plochy nazerať analogicky ako na plochy, z ktorých možno produkovať vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno e
e)  opis spôsobu získavania liehoviny a, ak je to vhodné, opis originálnych a nemenných miestnych postupov, ako aj informácie o balení v prípade, že tak skupina žiadateľov rozhodne a uvedie dostatočné, pre výrobok špecifické odôvodnenie toho, prečo sa na zabezpečenie kvality, zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä právo vzťahujúce sa na voľný pohyb tovaru a voľné poskytovanie služieb;
e)  opis spôsobu výroby liehoviny a, ak je to vhodné, opis originálnych a nemenných miestnych postupov, ako aj informácie o balení v prípade, že tak žiadateľ alebo skupina žiadateľov (ďalej spoločne len „žiadateľ“) rozhodnú a uvedú dostatočné, pre výrobok špecifické odôvodnenie toho, prečo sa na zabezpečenie kvality, zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä právo vzťahujúce sa na voľný pohyb tovaru a voľné poskytovanie služieb;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno f
f)  podrobnosti, ktorými sa potvrdzuje súvislosť danej kvality, dobrej povesti alebo iných vlastností liehoviny so zemepisnou oblasťou uvedenou v písmene d);
f)  podrobnosti, ktoré potvrdzujú spojenie so zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  mená a adresy členov skupiny žiadateľov a názvy a adresy orgánov alebo, ak existujú, subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku;
a)  mená a adresy žiadateľov a názvy a adresy orgánov alebo, ak existujú, subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c – bod i
i)  hlavné body špecifikácie výrobku: názov a opis liehoviny vrátane prípadných špecifických pravidiel balenia a označovania a stručného vymedzenia zemepisnej oblasti;
i)  hlavné body špecifikácie výrobku: názov, kategória a opis liehoviny vrátane prípadných špecifických pravidiel balenia a označovania a stručného vymedzenia zemepisnej oblasti;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno a
a)  názov a adresu skupiny žiadateľov;
a)  názov a adresu žiadateľa;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno c
c)  vyhlásenie členského štátu, že podľa jeho názoru žiadosť, ktorú predložila skupina žiadateľov a ktorej možno vyhovieť, spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia a ustanovenia prijaté na jeho základe;
c)  vyhlásenie členského štátu, že podľa jeho názoru žiadosť, ktorú predložil žiadateľ a ktorej možno vyhovieť, spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia a ustanovenia prijaté na jeho základe;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 3
Spoločnú žiadosť predkladá Komisii dotknutý členský štát alebo skupina žiadateľov v dotknutej tretej krajine, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov uvedenej tretej krajiny. K žiadostí sa prikladá vyhlásenie uvedené v článku 20 ods. 2 písm. c) každého dotknutého členského štátu. Požiadavky stanovené v článku 20 musia byť splnené v každom dotknutom členskom štáte a každej dotknutej tretej krajine.
Spoločnú žiadosť predkladá Komisii dotknutý členský štát alebo žiadateľ v dotknutej tretej krajine, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov uvedenej tretej krajiny. K žiadostí sa prikladá vyhlásenie uvedené v článku 20 ods. 2 písm. c) každého dotknutého členského štátu. Požiadavky stanovené v článku 20 musia byť splnené v každom dotknutom členskom štáte a každej dotknutej tretej krajine.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5
5.  Ak sa žiadosť týka zemepisnej oblasti v určitej tretej krajine, žiadosť sa podá Komisii, a to buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov dotknutej tretej krajiny.
5.  Ak sa žiadosť týka zemepisnej oblasti v určitej tretej krajine, žiadosť sa podá Komisii, a to prostredníctvom orgánov dotknutej tretej krajiny.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22
vypúšťa sa
Prechodná vnútroštátna ochrana
1.  Členský štát môže podľa tohto nariadenia poskytnúť, a to výhradne prechodne, ochranu názvu na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou odo dňa podania žiadosti Komisii.
2.  Takáto vnútroštátna ochrana zaniká dňom prijatia rozhodnutia o zápise do registra podľa tohto nariadenia alebo dňom stiahnutia žiadosti.
3.  Ak názov nie je zapísaný do registra podľa tejto kapitoly, je za dôsledky takejto vnútroštátnej ochrany zodpovedný výlučne príslušný členský štát.
4.  Opatrenia prijaté členskými štátmi podľa odseku 1 platia iba na vnútroštátnej úrovni a nesmú mať žiadny vplyv na obchod v rámci Únie ani na medzinárodný obchod.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
1.  Komisia vhodnými prostriedkami preskúma každú žiadosť, ktorú dostane podľa článku 21, aby overila, či je odôvodnená a či spĺňa podmienky tejto kapitoly. Toto preskúmanie by nemalo trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Ak sa táto lehota prekročí, Komisia žiadateľovi písomne oznámi dôvody tohto zdržania.
1.  Komisia vhodnými prostriedkami preskúma každú žiadosť, ktorú dostane podľa článku 21, aby overila, či je odôvodnená a či spĺňa podmienky tejto kapitoly. Toto preskúmanie pozostáva z kontroly, či v žiadosti nie sú nijaké zjavné chyby a spravidla netrvá dlhšie ako šesť mesiacov. Ak sa táto lehota prekročí, Komisia žiadateľovi bezodkladne písomne oznámi dôvody tohto zdržania.
Komisia aspoň raz za mesiac zverejní zoznam názvov, pre ktoré jej boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj dátumy ich podania.
Komisia aspoň raz za mesiac zverejní zoznam názvov, pre ktoré jej boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj dátumy ich podania.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1
1.  Ak sa Komisia na základe dostupných informácií získaných pri preskúmaní vykonanom podľa článku 23 ods. 1 prvého pododseku domnieva, že podmienky na zápis do registra nie sú splnené, prijme vykonávacie akty, ktorými sa žiadosť zamietne. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
1.  Ak sa Komisia na základe dostupných informácií získaných pri preskúmaní vykonanom podľa článku 23 ods. 1 prvého pododseku domnieva, že podmienky na zápis do registra nie sú splnené, prijme v súlade s článkom 43 delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie, ktorými sa žiadosť zamietne.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Ak Komisia nedostane žiadne oznámenie o námietke ani žiadnu prípustnú odôvodnenú námietku podľa článku 24, bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 44 ods. 2 prijme vykonávacie akty, ktorými sa názov zapíše do registra.
2.  Ak Komisia nedostane žiadne oznámenie o námietke ani žiadnu prípustnú odôvodnenú námietku podľa článku 24, v súlade s článkom 43 prijme delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie, ktorými sa názov zapíše do registra.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno a
a)  ak sa dosiahla dohoda, zapíše názov do registra prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 44 ods. 2 a v prípade potreby zmení informácie uverejnené podľa článku 23 ods. 2 za predpokladu, že takéto zmeny nie sú podstatné; alebo
a)  ak sa dosiahla dohoda, v súlade s článkom 43 prijme delegované akty doplňujúce toto nariadenie, aby sa názov zapísal do registra, a v prípade potreby zmení informácie uverejnené podľa článku 23 ods. 2 za predpokladu, že takéto zmeny nie sú podstatné; alebo
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno b
b)  ak sa nedosiahla dohoda, prijme vykonávacie akty, ktorými rozhodne o zápise do registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
b)  ak sa nedosiahla dohoda, prijme v súlade s článkom 43 delegované akty doplňujúce toto nariadenie, ktorými sa rozhodne o zápise do registra.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Ak sa uplatňujú vnútroštátne právne prepisy, žiadosť sa musí riadiť postupom stanoveným vo vnútroštátnych právnych prepisoch.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3
3.  Preskúmanie žiadosti sa sústredí na navrhovanú zmenu.
3.  Preskúmanie žiadosti sa zaoberá iba navrhovanou zmenou.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť
Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty na zrušenie zápisu zemepisného označenia do registra, a to v týchto prípadoch:
Komisia má právomoc z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom v súlade s článkom 43 prijať delegované akty doplňujúce toto nariadenie s cieľom zrušiť zápis zemepisného označenia do registra, a to v týchto prípadoch:
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno b
b)  ak za posledných najmenej sedem rokov nebol na trh uvedený žiaden výrobok s uvedeným zemepisným označením.
b)  ak za posledných najmenej sedem po sebe idúcich rokov nebol na trh uvedený žiaden výrobok s uvedeným zemepisným označením.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
Vykonávacie akty uvedené v prvom odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 a (nový)
Akty týkajúce sa zrušenia registrácie zemepisných označení sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
Komisia prijme vykonávacie akty bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 44 ods. 2, ktorými sa zriadi a udržiava verejne prístupný aktualizovaný elektronický register zemepisných označení liehovín uznaných v rámci tohto systému (ďalej len „register“).
Komisia prijme v súlade s článkom 43 delegované akty doplňujúce toto nariadenie, ktorými sa zriadi a udržiava verejne prístupný aktualizovaný elektronický register zemepisných označení liehovín uznaných v rámci tohto systému (ďalej len „register“), ktorý nahrádza prílohu III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a je rovnako právne záväzný. Tento register [vložiť poznámku pod čiarou s priamym odkazom na príslušné webové sídlo] poskytuje priamy prístup ku všetkým špecifikáciám výrobkov pre liehoviny zapísané do registra ako zemepisné označenia.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa formy a obsahu registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty doplňujúce toto nariadenie, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa formy a obsahu registra.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
Zemepisné označenia liehovín vyrábaných v tretích krajinách, ktoré sú v Únii chránené podľa medzinárodnej dohody, ktorej je Únia zmluvnou stranou, možno zapísať do registra ako zemepisné označenia.
Zemepisné označenia liehovín vyrábaných v tretích krajinách, ktoré sú v Únii chránené podľa medzinárodnej dohody, ktorej je Únia zmluvnou stranou, možno zapísať do registra ako zemepisné označenia až potom ako Komisia na tento účel prijme delegované akty.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ochrana zemepisných označení liehovín v súlade s článkom 2 tohto nariadenia sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté chránené zemepisné označenia a označenia pôvodu výrobkov vymedzené v článku 93 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
3.  Názov nemožno chrániť ako zemepisné označenie, ak sa výroba alebo kroky prípravy, ktoré sú povinné pre príslušnú kategóriu liehoviny, neuskutočňujú v príslušnej zemepisnej oblasti.
3.  Názov nemožno chrániť ako zemepisné označenie, ak sa kroky, ktoré sú povinné pre príslušnú kategóriu liehoviny, neuskutočňujú v príslušnej zemepisnej oblasti.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 34
Článok 34
Článok 34
Vykonávacie právomoci v súvislosti s existujúcimi chránenými zemepisnými označeniami
Právomoci v súvislosti s existujúcimi zemepisnými označeniami
1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, zemepisné označenia liehovín chránené podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 sa automaticky chránia ako zemepisné označenia podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra.
Zemepisné označenia liehovín chránené podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 sa automaticky chránia ako zemepisné označenia podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra.
2.  Komisia môže z vlastnej iniciatívy prostredníctvom vykonávacích aktov do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zrušiť ochranu zemepisných označení uvedených v článku 20 nariadenia (ES) č. 110/2008, ak nespĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 bode 6. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  kontrolný orgán v zmysle článku 2 druhého pododseku bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/200419, ktorý pôsobí ako orgán pre certifikáciu výrobkov.
b)  delegovaný orgán v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () 2017/62519, ktorý pôsobí ako orgán pre certifikáciu výrobkov.
__________________
__________________
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1). 1).
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady () 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014,(EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 2
Bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy členských štátov náklady na uvedené overovanie dodržiavania špecifikácií výrobkov znášajú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí podliehajú uvedeným kontrolám.
Bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy členských štátov náklady na uvedené overovanie dodržiavania špecifikácií výrobkov znášajú subjekty, ktoré podliehajú uvedeným kontrolám.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 5
5.  Príslušné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré overujú súlad chráneného zemepisného označenia so špecifikáciou výrobkov, musia byť objektívne a nestranné. Musia mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.
5.  Príslušné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré overujú súlad zemepisného označenia so špecifikáciou výrobkov, musia byť objektívne a nestranné. Musia mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1
1.  Postupy a požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004 sa uplatňujú mutatis mutandis na kontroly stanovené v článkoch 35 a 36 tohto nariadenia.
1.  Postupy a požiadavky stanovené v nariadení () 2017/625 sa uplatňujú mutatis mutandis na kontroly stanovené v článkoch 35 a 36 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti zamerané na kontrolu povinností podľa tejto kapitoly výslovne uviedli v samostatnom oddiele v rámci viacročných národných plánov kontroly v súlade s článkami 4143 nariadenia (ES) č. 882/2004.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti zamerané na kontrolu povinností podľa tejto kapitoly výslovne uviedli v samostatnom oddiele v rámci viacročných národných plánov kontroly v súlade s článkami 109111 nariadenia () 2017/625.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3
3.  Do výročných správ podľa článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa v samostatnom oddiele uvedú informácie, ktoré sa podľa daného ustanovenia týkajú kontroly povinností stanovených týmto nariadením.
3.  Do výročných správ podľa článku 113 ods. 1 nariadenia () 2017/625 sa v samostatnom oddiele uvedú informácie, ktoré sa podľa daného ustanovenia týkajú kontroly povinností stanovených týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 38
Článok 38
Článok 38
Delegované právomoci
Delegované právomoci
1.  S cieľom zohľadniť špecifické črty výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti sa Komisia v súlade s článkom 43 splnomocňuje prijať delegované akty týkajúce sa:
a)  ďalších kritérií vymedzovania zemepisnej oblasti a
b)  obmedzení a odchýlok súvisiacich s výrobou vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
2.  Komisia s cieľom zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 43 stanoviť podmienky, na základe ktorých možno do špecifikácie výrobku zahrnúť informácie o balení, ako sa uvádza v článku 19 písm. e), alebo akékoľvek osobitné pravidlo označovania, ako sa uvádza v článku 19 písm. h).
3.  Komisia s cieľom zaistiť práva alebo oprávnené záujmy výrobcov alebo prevádzkovateľov potravinárskych podnikov môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 43 vymedziť:
3.  Komisia s cieľom zaistiť práva alebo oprávnené záujmy výrobcov alebo subjektov môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 43 vymedziť:
a)  prípady, v ktorých o ochranu zemepisného označenia môže požiadať jednotlivý výrobca;
a)  prípady, v ktorých o ochranu zemepisného označenia môže požiadať jednotlivý výrobca;
b)  podmienky, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu zemepisného označenia, predbežné vnútroštátne konania, preskúmanie zo strany Komisie, námietkové konanie a zrušenie zemepisných označení vrátane prípadov, v ktorých zemepisná oblasť pokrýva územie viac ako jednej krajiny.
b)  podmienky, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu zemepisného označenia, predbežné vnútroštátne konania, preskúmanie zo strany Komisie, námietkové konanie a zrušenie zemepisných označení vrátane prípadov, v ktorých zemepisná oblasť pokrýva územie viac ako jednej krajiny.
4.  S cieľom zabezpečiť, aby špecifikácie výrobkov obsahovali podstatné a stručné informácie, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá obmedzujúce informácie obsiahnuté v špecifikácii výrobku, keď je takéto obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do registra.
4.  S cieľom zabezpečiť, aby špecifikácie výrobkov obsahovali podstatné a stručné informácie, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá obmedzujúce informácie obsiahnuté v špecifikácii výrobku, keď je takéto obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do registra.
5.  S cieľom uľahčiť administratívny postup podávania žiadostí o zmenu, a to aj v prípade, ak zmena zahŕňa dočasnú zmenu špecifikácie výrobku, ktorá vyplýva z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo ktorá súvisí so živelnými pohromami alebo nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré príslušné orgány formálne uznali, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia podmienky a požiadavky v súvislosti s postupom, pokiaľ ide o zmeny, ktoré majú schváliť členské štáty aj Komisia.
5.  S cieľom uľahčiť administratívny postup podávania žiadostí o zmenu, a to aj v prípade, ak zmena zahŕňa dočasnú zmenu špecifikácie výrobku, ktorá vyplýva z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo ktorá súvisí so živelnými pohromami alebo nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré príslušné orgány formálne uznali, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia podmienky a požiadavky v súvislosti s postupom, pokiaľ ide o zmeny, ktoré majú schváliť členské štáty aj Komisia.
6.  Komisia sa s cieľom zabrániť nezákonnému používaniu zemepisných označení splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o vhodných opatreniach, ktoré majú členské štáty v tejto súvislosti vykonávať.
6.  Komisia sa s cieľom zabrániť nezákonnému používaniu zemepisných označení splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o vhodných opatreniach, ktoré majú členské štáty v tejto súvislosti vykonávať.
7.  Komisia sa s cieľom zaistiť účinnosť kontrol stanovených v tejto kapitole splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o nevyhnutných opatreniach týkajúcich sa oznámení prevádzkovateľov potravinárskych podnikov príslušným orgánom.
7.  Komisia sa s cieľom zaistiť účinnosť kontrol stanovených v tejto kapitole splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o nevyhnutných opatreniach týkajúcich sa oznámení subjektov príslušným orgánom.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1
1.  Členské štáty sú zodpovedné za kontroly liehovín. Prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a určia príslušné orgány zodpovedné za dodržiavanie súladu s týmto nariadením.
1.  Členské štáty sú zodpovedné za kontroly liehovín v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625. Prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a určia príslušné orgány zodpovedné za dodržiavanie súladu s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 5, 16, 38, 41 a 46 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 a 46 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu päť rokov od ... [Ú. v., vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 3 – pododsek 1
3.  Články 19 až 23, 28 a 29 sa uplatňujú na žiadosti o ochranu, žiadosti o zmenu a zrušenie predložené po začatí uplatňovania tohto nariadenia.
3.  Články 19 až 23, 28 a 29 sa uplatňujú na žiadosti o ochranu, žiadosti o zmenu a zrušenie predložené po začatí uplatňovania tohto nariadenia. Odkaz na špecifikácie výrobku vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 7 sa považuje aj za odkaz na technickú dokumentáciu liehovín chránenú podľa nariadenia (ES) č. 110/2008, ak je to vhodné, a najmä so zreteľom na tento článok a články 18, 28, 29, 35, 38 a 39 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 a (nový)
1a.  „Poľnohospodárskeho pôvodu“ sú výrobky získané z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 b (nový)
1b.  „Destilácia“ je proces, pri ktorom sa zahrieva zmes látok obsahujúca alkohol alebo alkoholová kvapalina a para, ktorá sa tvorí, sa následne kondenzuje (skvapalňuje). Pri tomto tepelnom procese sa majú oddeliť buď látky v počiatočnej zmesi, alebo sa posilňujú určité senzorické vlastnosti alkoholovej kvapaliny. V závislosti od kategórie výrobku, spôsobu výroby alebo použitého destilačného zariadenia sa destilácia uskutočňuje raz alebo viackrát.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 –bod 2 – odsek 2
Ak sa odkazuje na použité suroviny, destilát musí byť vyrobený výlučne z dotknutých surovín.
Ak sa odkazuje na použité suroviny, destilát musí byť vyrobený výlučne z týchto surovín.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a.  V kontexte tohto nariadenia sa všeobecný pojem „destilácia“ používa pre samostatnú a viacnásobnú destiláciu alebo redestiláciu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno e a (nové)
ea)   stévia;
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
f)  akékoľvek iné prírodné sacharidy, ktoré majú podobný účinok ako výrobky uvedené v písmenách a) až e).
f)  akékoľvek iné prírodné látky alebo poľnohospodárske suroviny, ktoré majú podobný účinok ako výrobky uvedené v písmenách a) až e).
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4
4.  „Pridanie alkoholu“ je pridanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo oboch do liehoviny.
4.  „Pridanie alkoholu“ je pridanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo oboch do liehoviny. Používanie alkoholu poľnohospodárskeho pôvodu na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, dochucovadiel alebo iných povolených prísad používaných pri príprave liehovín sa nepovažuje za pridávanie alkoholu.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 8 a (nový)
8a.   „Aróma“ znamená, že pri príprave liehoviny sa do nej pridali arómy alebo potravinové zložky s aromatickými vlastnosťami.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 14
14.  „Farbenie“ je pridávanie jedného farbiva alebo viacerých farbív podľa vymedzenia v bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 do pripravovaných liehovín.
14.  „Farbenie“ je pridávanie jedného farbiva alebo viacerých farbív podľa vymedzenia v bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 do vyrábaných liehovín.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 16 a (nový)
16a.   „Miesto výroby“ je miesto alebo región, kde sa uskutočnilo štádium výrobného procesu konečného výrobku, ktorým liehovina získala svoj charakter a podstatné konečné vlastnosti.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 16 b (nový)
16b.   „Popis“ sú výrazy, ktoré sa používajú pri označení a prezentácii liehoviny a na jej obale; v sprievodných dokladoch pri preprave liehoviny; v obchodných dokumentoch, najmä na faktúrach a dodacích listoch; a v reklamách na liehovinu.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 1 – písmeno a – bod ii
ii)  liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou zo šťavy cukrovej trstiny, ktorá má aromatické vlastnosti špecifické pre rum a obsah prchavých látok najmenej 225 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu. Túto liehovinu možno uvádzať na trh s výrazom „poľnohospodársky“, ktorý určuje predajný názov „rum“ doplnený ktorýmkoľvek z registrovaných zemepisných označení francúzskych zámorských departementov a autonómnej oblasti Madeira.
ii)  liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou zo šťavy cukrovej trstiny, ktorá má aromatické vlastnosti špecifické pre rum a obsah prchavých látok najmenej 225 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu. Túto liehovinu možno uvádzať na trh s výrazom „poľnohospodársky“, ktorý určuje zákonný názov „rum“, len keď je doplnený jedným z registrovaných zemepisných označení francúzskych zámorských departementov a autonómnej oblasti Madeira.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 1 – písmeno f a (nové)
fa)  Rum môže byť sladený maximálnou dávkou 20 gramov cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertovaný cukor, na dotvorenie konečnej chuti výrobku.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I - kategória 2 – názov
2.  Whisky alebo Whiskey
2.  Whisky alebo Whiskey
(Slová „Whisky alebo Whiskey“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 2 – písmeno c
c)  Nepridáva sa alkohol, ako sa vymedzuje v bode 54 prílohy I, zriedený ani nezriedený.
c)  Nepridáva sa alkohol, ako sa vymedzuje v bode 4 prílohy I, zriedený ani nezriedený.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 2 – písmeno d
d)  Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená ani aromatizovaná, ani obsahovať iné prídavné látky okrem obyčajného karamelu, ktorý sa používa na sfarbenie.
d)  Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená ani aromatizovaná, ani obsahovať iné prídavné látky okrem obyčajného karamelu (E150a), ktorý sa používa na sfarbenie.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 3 – písmeno b
b)  S výnimkou liehoviny „Korn“ je minimálny obsah alkoholu obilného destilátu 37 obj. %.
b)  S výnimkou liehoviny „Korn“ je minimálny obsah alkoholu obilného destilátu 35 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 3 – písmeno f a (nové)
fa)  Obilné destiláty môžu byť sladené na dotvorenie konečnej chuti iba do 10 gramov na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertovaný cukor.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 4 – písmeno d
d)  Vínny destilát sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.
d)  Vínny destilát sa nearomatizuje. To nevylučuje pridávanie látok, ktoré sa tradične používajú pri výrobe. Komisia v súlade s článkom 43 prijme delegované akty, ktorými určí látky povolené v celej Únii, a riadi sa pritom tradičnými výrobnými postupmi v jednotlivých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 4 – písmeno f a (nové)
fa)  Vínny destilát sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 4 – písmeno f b (nové)
fb)  Pojem „vínny destilát“ v spojení s „octom“ zostáva prípustný na opis, prezentáciu a označovanie octu.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 5 – názov
5.  Brandy alebo Weinbrand
5.  Brandy alebo Weinbrand
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 5 – písmeno d
d)  Brandy alebo Weinbrand sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.
d)  Brandy alebo Weinbrand sa nearomatizuje. To nevylučuje pridávanie látok, ktoré sa tradične používajú pri výrobe. Komisia v súlade s článkom 43 prijme delegované akty, ktorými určí látky povolené v celej Únii, a riadi sa pritom tradičnými výrobnými postupmi v jednotlivých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 5 – písmeno e a (nové)
ea)  Brandy alebo Weinbrand sa smie dosládzať maximálnou dávkou 35 g na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slová „Brandy alebo Weinbrand“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 6 – písmeno e a (nové)
ea)  Destilát z hroznových výliskov alebo matolinovica sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 7 – písmeno a – bod iv
iv)  maximálny obsah kyseliny kyanovodíkovej je 7 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu v prípade výliskov z kôstkového ovocia;
iv)  maximálny obsah kyseliny kyanovodíkovej je 1 gram na hektoliter 100 obj. % alkoholu v prípade výliskov z kôstkového ovocia; v prípade výliskov z kôstkového ovocia je obsah etylkarbamátu najviac 1 mg na liter konečného výrobku.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 7 – písmeno f a (nové)
fa)  Destilát z ovocných výliskov sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 8 – názov
8.  Hrozienkový destilát alebo raisin brandy (hrozienkové brandy)
8.  Hrozienkový destilát alebo raisin brandy (hrozienkové brandy)
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 8 – písmeno e a (nové)
ea)  Hrozienkový destilát alebo raisin brandy (hrozienkové brandy) sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slová „raisin brandy“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno a – bod iv
iv)  v prípade destilátov z kôstkového ovocia obsahuje najviac 7 gramov kyseliny kyanovodíkovej na hektoliter 100 obj. % alkoholu.
iv)  v prípade destilátov z kôstkového ovocia nesmie byť prekročený obsah kyseliny kyanovodíkovej v množstve 1 gram na hektoliter 100 obj. % alkoholu. V prípade destilátov z kôstkového ovocia obsahuje najviac 1 mg etylkarbamátu na liter konečného výrobku.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno b – bod ii a (nový)
iia)  – jarabina brekyňová [Sorbus torminalis (L.) Crantz,
–  oskoruša (Sorbus domestica L.),
–  ruža šípová (Rosa canina L.).
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno f – odsek 3 a (nový)
Obchodný názov „Obstler“ sa prípadne môže použiť pre ovocný destilát vyrobený výlučne z rôznych druhov jabĺk, hrušiek alebo z oboch.
(Slovo „Obstler“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno h
h)  Kedykoľvek sú spolu destilované dva alebo viaceré druhy ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny, výrobok sa musí predávať pod názvom „ovocný destilát“ alebo, ak je to vhodné, „zeleninový destilát“. Názov možno doplniť názvom každého druhu ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny v zostupnom poradí použitého množstva.
h)  Kedykoľvek sú spolu destilované dva alebo viaceré druhy ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny, výrobok sa musí predávať pod názvom „ovocný a zeleninový destilát“, alebo „zeleninový a ovocný destilát“ podľa toho, či sú spolu destilované prevažne zápary z druhov ovocia alebo bobúľ, alebo zápary z druhov zeleniny. Názov možno doplniť názvom každého druhu ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny v zostupnom poradí použitého množstva.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno h a (nové)
ha)  Ovocný destilát sa smie dosládzať maximálnou dávkou 18 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 10 – písmeno d
d)  Destilát z jablčného vína ani destilát z hruškového vína sa nearomatizujú.
d)  Destilát z jablčného vína ani destilát z hruškového vína sa nearomatizujú. Nevylučuje to však uplatnenie tradičných výrobných metód.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 10 – písmeno e a (nové)
ea)  Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína sa smie dosládzať maximálnou dávkou 15 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 11 – písmeno f a (nové)
fa)  Medový destilát sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 12 – názov
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand alebo destilát z kalov
(Slová „alebo destilát z kalov“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 12 – písmeno a
a)  Hefebrand alebo destilát z kalov je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou vínnych kalov alebo kalov z kvaseného ovocia na menej ako 86 obj. %.
a)  Hefebrand alebo destilát z kalov je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou vínnych kalov alebo kalov z kvaseného ovocia na menej ako 86 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 12 – písmeno f a (nové)
fa)  Hefebrand alebo destilát z kalov sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slovo „Hefebrand“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 13 – názov
13.  Bierbrand alebo eau de vie de bière
13.  Bierbrand alebo eau de vie de bière
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 13 – písmeno e a (nové)
ea)  Bierbrand alebo eau de vie de bière sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slová „Bierbrand alebo eau-de-vie de bière“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 14 – názov
14.  Topinambur
14.  Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičok
(Slová „destilát z jeruzalemských artičok“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 14 – písmeno e a (nové)
ea)  Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičok sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slovo „Topinambur“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno a – odsek 3
maximálny reziduálny limit pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu musí spĺňať limit uvedený v bode 1 prílohy I okrem toho, že obsah metylalkoholu nesmie prekročiť 10 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.
maximálny reziduálny limit pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu používaný na výrobu vodky musí spĺňať limit uvedený v bode 1 prílohy I okrem toho, že obsah metylalkoholu nesmie prekročiť 10 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno b
b)  Minimálny obsah alkoholu vodky je 37,5 obj. %.
b)  Obsah alkoholu vodky je najmenej 37,5 obj. % a najviac 80 %.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno b a (nové)
ba)  Vodka sa neprifarbuje.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – odsek 15 – písmeno d
d)  V opise, prezentácii alebo označení vodky, ktorá sa nevyrobila výlučne zo zemiakov alebo obilnín, sa uvádza označenie „vyrobené z...“, ktoré sa doplní o názov surovín použitých na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.
d)  V opise, prezentácii alebo označení vodky, ktorá sa nevyrobila výlučne zo zemiakov alebo obilnín alebo obidvoch, sa uvádza označenie „vyrobené z...“, ktoré sa doplní o názov surovín použitých na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – bod 15 – písmeno d a (nové)
da)  Vodka môže byť sladená na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 10 g sladidiel na liter, vyjadrených ako ekvivalent invertovaného cukru.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno d b (nové)
db)  Obchodný názov môže byť prípadne „vodka“ v ktoromkoľvek členskom štáte.
(Slovo vodka“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod i
i)  vyrába sa maceráciou čiastočne vykvaseného alebo nevykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia uvedených v bode ii), pričom možno pridať najviac 20 litrov etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu alebo destilačného výrobku (alebo ich zmesi) pochádzajúcich z toho istého ovocia na každých 100 kg vykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia, po ktorom nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %;
i)  vyrába sa maceráciou čiastočne vykvaseného alebo nevykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia uvedených v bode ii), pričom možno pridať najviac 20 litrov etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu alebo destilačného výrobku alebo ich kombinácie pochádzajúcich z toho istého ovocia na každých 100 kg vykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia, po ktorom nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod ii – zarážka 9
–  jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.),
–  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod ii – zarážka 10
–  jarabina oskurošová (Sorbus domestica L.),
–  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod ii – zarážka 32 a (nová)
–   arónia (Aronia MEDIK.),
–   čremcha obyčajná (Prunus padus L.).
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 17 – písmeno a
a)  Geist (s použitím názvu ovocia alebo použitých surovín) je liehovina, ktorá sa získava maceráciou nekvaseného ovocia a bobuľovitého ovocia uvedených v kategórii 16 písm. a) bode ii) alebo nekvasenej zeleniny, orechov alebo iných rastlinných surovín, ako sú napr. byliny alebo ružové lupienky, v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorej nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %.
a)  Geist (s použitím názvu ovocia alebo použitých surovín) je liehovina, ktorá sa získava maceráciou nekvaseného ovocia a bobuľovitého ovocia uvedených v kategórii 16 písm. a) bode ii) alebo nekvasenej zeleniny, orechov, húb alebo iných rastlinných surovín, ako sú napr. byliny alebo ružové lupienky, v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorej nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 17 – názov
17.  Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny)
17.   Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny)
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 17 – písmeno c a (nové)
ca)  Použitie výrazu „-geist“ pred iným pojmom ako ovocie zostáva v sektore liehovín prípustné ako vymyslený názov.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 19 – písmeno a
a)  Liehoviny aromatizované borievkami sú liehoviny, ktoré sa vyrábajú aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo obilného destilátu alebo destilátu z obilia (alebo ich zmesi) plodmi borievky obyčajnej alebo borievky cédrovitej (Juniperus communis L. alebo Juniperus oxicedrus L.).
a)  Liehoviny aromatizované borievkami sú liehoviny, ktoré sa vyrábajú aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo obilného destilátu alebo destilátu z obilia alebo ich kombinácie plodmi borievky obyčajnej alebo borievky cédrovitej (Juniperus communis L. alebo Juniperus oxicedrus L.).
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 20 – názov
20.  Gin
20.  Gin
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 21 – názov
21.  Destilovaný gin
21.  Destilovaný gin
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 21 – písmeno a – bod ii
ii)  zmes výrobku takejto destilácie a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s rovnakým zložením, čistotou a obsahom alkoholu; na aromatizovanie destilovaného ginu možno použiť aj aromatické látky alebo aromatické prípravky alebo oboje stanovené v kategórii 20 písm. c).
ii)  kombinácia výrobku takejto destilácie a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s rovnakým zložením, čistotou a obsahom alkoholu; na aromatizovanie destilovaného ginu možno použiť aj aromatické látky alebo aromatické prípravky alebo oboje stanovené v kategórii 20 písm. c).
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 22 – názov
22.  London gin
22.  London gin
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 22 – písmeno c
c)  Výraz London gin možno doplniť výrazom „dry“ (suchý).
c)  Výraz London gin môže zahŕňať výraz „dry“ (suchý).
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 24 – názov
24.  Akvavit alebo aquavit
24.  Akvavit alebo aquavit
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 26 – názov
26.  Pastis
26.  Pastis
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 27 – názov
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 28 – názov
28.  Anis
28.  Anis
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 28 – písmeno b
b)  Minimálny obsah alkoholu liehoviny anis je 37 obj. %.
b)  Minimálny obsah alkoholu liehoviny anis je 35 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 29 – názov
29.  Destilovaný anis
29.  Destilovaný anis
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 30 – názov
30.  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter
30.  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 30 – písmeno a
a)  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter sú liehoviny s prevládajúcou horkou chuťou, vyrobené aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu aromatickými látkami.
a)  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter sú liehoviny s prevládajúcou horkou chuťou, vyrobené aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu aromatickými látkami, aromatickými prípravkami alebo obidvomi.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 31 – písmeno d a (nové)
da)  Maximálny obsah cukru v aromatizovanej vodke je 100 g na liter liehoviny, vyjadrený ako invertný cukor.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 31 – písmeno d b (nové)
db)  Slovo vodka sa vo všetkých úradných jazykoch Únie môže nahradiť slovom vodka.
(Slovo vodka“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 32 – písmeno a – bod ii
ii)  sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo jednej alebo viacerých liehovín alebo ich zmesi a ku ktorým sa pridala jedna alebo viaceré arómy, výrobky poľnohospodárskeho pôvodu alebo potraviny.
ii)  sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo jednej alebo viacerých liehovín alebo ich kombinácie a ku ktorým sa pridala jedna alebo viaceré arómy, výrobky poľnohospodárskeho pôvodu alebo potraviny.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 32 – písmeno d – odsek 2 a (nový)
Obchodný názov môže byť prípadne „likér“ v ktoromkoľvek členskom štáte.
(Slovo likér“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 32 – písmeno d a (nové)
da)  Obchodné označenie likér alebo liqueur môže byť doplnené aj o názov arómy alebo potraviny používanej pri príprave výrobku.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 34 – názov
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 35 – názov
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 36 – názov
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 37 – názov
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 38 – názov
38.   Liehovina aromatizovaná trnkami alebo Pacharán
31a.   Liehovina aromatizovaná trnkami alebo Pacharán
(Kategóriu „Liehovina aromatizovaná trnkami alebo Pacharán“ treba presunúť medzi kategóriu 31 „Vodka“ a kategóriu 32 „Likér“.)
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 39 – názov
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 39 – písmeno a – bod ii
ii)  má minimálny obsah cukru 370 gramov na liter vyjadreného ako invertovaný cukor;
ii)  má minimálny obsah cukru 350 gramov na liter vyjadreného ako invertovaný cukor;
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 40 – názov
40.  Maraschino, marrasquino alebo maraskino
40.  Maraschino, marrasquino alebo maraskino
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 41 – názov
41.  Nocino
41.  Nocino
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – názov
42.  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat
42.  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – písmeno a
a)  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, ktorá sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich zmesi a ktorej zložkami sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah čistého vaječného žĺtka musí byť 140 gramov na liter konečného výrobku.
a)  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, ktorá sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich kombinácie a ktorej zložkami sú vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah čistého vaječného žĺtka musí byť 140 gramov na liter konečného výrobku. V prípade, že sa použijú iné vajcia ako vajcia sliepok druhu Gallus, malo by to byť uvedené na etikete.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – písmeno c
c)  Na výrobu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat, avocat alebo advokat možno používať len aromatické látky a aromatické prípravky.
c)  Na výrobu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat, avocat alebo advokat možno používať len potraviny s aromatickými vlastnosťami, prírodné aromatické látky a aromatické prípravky.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – písmeno c a (nové)
ca)  Na výrobu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat, avocat alebo advokat možno používať smotanu.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 43 – písmeno a
a)  Likér s vajcom je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, získaná z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich zmesi, ktorej charakteristické zložky sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah vaječného žĺtka musí byť 70 gramov na liter konečného výrobku.
a)  Likér s vajcom je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, získaná z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich kombinácie, ktorej charakteristické zložky sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah vaječného žĺtka musí byť 70 gramov na liter konečného výrobku.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 44 – názov
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 45 – názov
45.  Väkevä glögi alebo spritglögg
45.  Väkevä glögi alebo spritglögg
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 46 – názov
46.  Berenburg alebo Beerenburg
46.  Berenburg alebo Beerenburg
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2 a (nový)
2a.  Guignolet Kirsch sa vyrába vo Francúzsku a získava sa zmiešaním guignoletu a čerešňového destilátu, pričom minimálne 3 % celkového objemu čistého alkoholu v konečnom výrobku pochádzajú z čerešňového destilátu. Minimálny obsah alkoholu liehoviny Guignolet Kirsch je 15 obj. %. Pokiaľ ide o označovanie a prezentáciu, slovo Guignolet sa musí uvádzať pri prezentácii a označovaní písmenami rovnakého typu, veľkosti a farby ako slovo Kirsch, pričom obe slová musia byť v tom istom riadku a v prípade fliaš na prednej etikete. Informácie o alkoholickom zložení musia obsahovať údaje o percentuálnom podiele čistého alkoholu, ktorý guignolet a kirsch predstavujú z celkového objemu alkoholu v liehovine Guignolet Kirsch.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Príloha Il a (nová)
PRÍLOHA IIa
SYSTÉM DYNAMICKÉHO DOZRIEVANIA „CRIADERAS Y SOLERA“
Systém dynamického dozrievania „criaderas y solera“ spočíva vo vykonávaní pravidelnej extrakcie porcie brandy obsiahnutého v každom z dubových sudov a nádob, ktoré tvoria škálu dozrievania, a príslušné doplnenie o brandy extrahovaného z predchádzajúcej škály dozrievania.
Vymedzenia
Škály dozrievania: Každá skupina dubových sudov a nádob s rovnakou úrovňou zrenia, ktorými brandy postupuje v priebehu svojho procesu dozrievania. Každá škála je známa ako „criadera“, s výnimkou poslednej, pred expedíciou brandy, známej ako „solera“.
Extrakcia: Čiastočný objem brandy odčerpaný z každého dubového suda a nádoby v škále dozrievania na jeho vypustenie do dubových sudov alebo nádob v nasledujúcej škále dozrievania alebo, v prípade „solera“, na jeho expedíciu.
Dopĺňanie: Objem brandy z dubových sudov a nádob danej škály dozrievania, ktorý je obsiahnutý a zmiešaný s obsahom dubových sudov a nádob nasledujúcej škály dozrievania.
Priemerné dozrievanie: Obdobie zodpovedajúce rotácii celkového množstva brandy, ktoré prechádza procesom dozrievania, vypočítané ako pomer medzi celkovým objemom brandy obsiahnutého vo všetkých škálach dozrievania a objemom extrakcií z poslednej škály – solera – za jeden rok.
Priemerný vek brandy odčerpaného zo solery možno vypočítať podľa tohto vzorca: ̅𝑡̅ = Vt/Ve
Kde:
− 𝑡̅ je priemerný vek vyjadrený v rokoch,
− Vt je celkový objem zásob v systéme dozrievania, vyjadrený v litroch čistého alkoholu,
− Ve je celkový objem výrobku extrahovaného na prepravu počas roka, vyjadrený v litroch čistého alkoholu.
Minimálne priemerné dozrievanie: V prípade dubových sudov a nádob s objemom menším ako 1 000 litrov sa počet ročných extrakcií a doplnení rovná dvojnásobku počtu škál v systéme alebo je nižší, s cieľom zabezpečiť, aby najmladšia zložka dozrievala rovnako alebo dlhšie ako šesť mesiacov.
V prípade dubových sudov a nádob s objemom 1 000 litrov alebo viac sa počet ročných extrakcií a doplnení rovná dvojnásobku počtu škál v systéme alebo je nižší, s cieľom zabezpečiť, aby najmladšia zložka dozrievala rovnako alebo dlhšie ako jeden rok.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0021/2018).


Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
PDF 528kWORD 65k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0335),

–  so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0195/2017),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(1),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0016/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Členským štátom sa zdá čoraz ťažšie chrániť svoje vnútroštátne základy dane pred eróziou voči štruktúram daňového plánovania, ktoré sa vyvinuli do obzvlášť sofistikovanej podoby a nezriedka profitujú z intenzívnejšieho pohybu kapitálu aj osôb v rámci vnútorného trhu. Tieto štruktúry zvyčajne pozostávajú z opatrení, ktoré sa vytvorili naprieč rôznymi jurisdikciami, a presúvajú zdaniteľné zisky do priaznivejších daňových režimov alebo sa ich účinkom znižuje celkový daňový výmer daňovníka. Členské štáty v dôsledku toho často zažívajú výrazné zníženie svojich daňových príjmov, čo im bráni v uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Preto je veľmi dôležité, aby daňové orgány členských štátov získavali ucelené a relevantné informácie o potenciálne agresívnych daňových opatreniach. Tieto informácie by uvedeným orgánom umožnili okamžite reagovať proti škodlivým daňovým praktikám a odstrániť existujúce medzery prostredníctvom právnych predpisov alebo tak, že vykonajú zodpovedajúce posúdenia rizika a daňové audity.
(2)  Členským štátom sa zdá čoraz ťažšie chrániť svoje vnútroštátne základy dane pred eróziou voči štruktúram agresívneho a komplexného daňového plánovania, ktoré sa vyvinuli do obzvlášť sofistikovanej podoby a nezriedka profitujú z intenzívnejšieho pohybu kapitálu aj osôb v rámci vnútorného trhu. Uvedené štruktúry zvyčajne pozostávajú z opatrení, ktoré sa vytvorili naprieč rôznymi jurisdikciami, a presúvajú zdaniteľné zisky spoločností a jednotlivcov do priaznivejších daňových režimov alebo sa ich účinkom znižuje daňové zaťaženie daňovníkov. Členské štáty v dôsledku toho často zažívajú výrazné zníženie svojich daňových príjmov. Okrem toho sa zvyšujú rozdiely v sadzbách dane z príjmov právnických osôb v rámci členských štátov a medzi členskými štátmi a je kľúčové, aby nebola ohrozená zásada daňovej rovnosti. Toto členským štátom bráni v uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Preto je veľmi dôležité, aby daňové orgány členských štátov získavali ucelené a relevantné informácie o opatreniach, ktoré uľahčujú daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Tieto informácie by uvedeným orgánom umožnili okamžite reagovať proti škodlivým daňovým praktikám a odstrániť existujúce medzery prostredníctvom právnych predpisov alebo tak, že vykonajú zodpovedajúce posúdenia rizika a daňové audity. Nedostatočná reakcia daňových orgánov na oznámené režimy by sa však nemala interpretovať ako implicitné schválenie zo strany týchto orgánov. Formáty podávania správ by mali byť stručné a ľahko použiteľné, aby objem informácií, ktorý by v dôsledku tejto smernice mohol vzniknúť, nebránil zmysluplným opatreniam na ohlasované praktiky.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Vzhľadom na to, že väčšina opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania zasahuje do viacerých jurisdikcií, zverejňovanie informácií o uvedených opatreniach by prinieslo ďalšie pozitívne výsledky, keby sa dané informácie vymieňali aj medzi členskými štátmi. Na to, aby uvedené orgány dostávali potrebné informácie, ktoré im umožnia konať, ak spozorujú agresívne daňové praktiky, je kľúčová predovšetkým automatická výmena informácií medzi daňovými správami.
(3)  Vzhľadom na to, že väčšina opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania zasahuje do viacerých jurisdikcií, zverejňovanie informácií o uvedených opatreniach by prinieslo ďalšie pozitívne výsledky, keby sa dané informácie vymieňali aj medzi členskými štátmi. Na to, aby uvedené orgány dostávali potrebné informácie, ktoré im umožnia konať, ak spozorujú agresívne daňové praktiky, je kľúčová predovšetkým automatická výmena informácií medzi daňovými správami a zabezpečenie koordinácie s finančnými spravodajskými jednotkami, ktoré sa zaoberajú praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Členské štáty by však mali byť nabádané k tomu, aby zaviedli podobné požiadavky na zverejňovanie opatrení, ktoré existujú len v ich vlastnej jurisdikcii.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  S vedomím toho, ako by transparentný rámec na vyvíjanie podnikateľskej činnosti mohol prispieť k zakročeniu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom na vnútornom trhu, bola Komisia vyzvaná, aby prikročila k iniciatívam týkajúcim sa povinného zverejňovania opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania v súlade s opatrením 12 akčného plánu OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS). Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval na prijatie prísnejších opatrení proti sprostredkovateľom nápomocným pri opatreniach, ktoré môžu viesť k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovému úniku.
(4)  S vedomím toho, ako by transparentný rámec na vyvíjanie podnikateľskej činnosti mohol prispieť k zakročeniu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom na vnútornom trhu, bola Komisia vyzvaná, aby prikročila k iniciatívam týkajúcim sa povinného zverejňovania opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania v súlade s opatrením 12 akčného plánu OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS). Európsky parlament v tejto súvislosti preukázal kľúčovú úlohu sprostredkovateľov pri poskytovaní poradenstva, vytváraní a správe daňových schém a vyzval na prijatie prísnejších opatrení proti sprostredkovateľom nápomocným pri opatreniach, ktoré môžu viesť k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovému úniku.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Treba pripomenúť, že určití finanční sprostredkovatelia a iní poskytovatelia daňového poradenstva pravdepodobne aktívne napomáhali svojim klientom pri skrývaní finančných prostriedkov v krajinách, ktoré sú daňovými rajmi. Hoci spoločný štandard oznamovania zavedený smernicou Rady 2014/107/EÚ27 je významným krokom k vytvoreniu transparentného daňového rámca v Únii, prinajmenšom pokiaľ ide o informácie o finančných účtoch, dá sa ešte zlepšiť.
(5)  Treba pripomenúť, že určití finanční sprostredkovatelia a iní poskytovatelia daňového poradenstva a audítori aktívne napomáhali svojim klientom pri skrývaní finančných prostriedkov v krajinách, ktoré sú daňovými rajmi. Hoci spoločný štandard oznamovania zavedený smernicou Rady 2014/107/EÚ27 je významným krokom k vytvoreniu transparentného daňového rámca v Únii, prinajmenšom pokiaľ ide o informácie o finančných účtoch, dá sa ešte zlepšiť. Okrem toho by sa mala zodpovedajúcim spôsobom posilniť schopnosť členských štátov spracúvať množstvo prijatých finančných informácií a v prípade potreby by sa mali zvýšiť finančné, ľudské a IT zdroje daňových správ, ktoré by sa mali udržiavať na zodpovedajúcej úrovni.
_________________
_________________
27 Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).
27 Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Zverejňovanie opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania s cezhraničným rozmerom môže účinne prispieť k úsiliu smerujúcemu k tomu, aby sa na vnútornom trhu vytvorilo prostredie spravodlivého zdaňovania. Krok správnym smerom by v tomto ohľade predstavovala povinnosť sprostredkovateľov informovať daňové orgány o určitých cezhraničných opatreniach, ktoré by sa prípadne mohli využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam. V snahe vypracovať ucelenejšiu politiku sa zdá rovnako dôležité, aby si daňové orgány ako druhý krok po zverejnení informácií navzájom poskytovali tieto informácie so svojimi partnermi v iných členských štátoch. Vďaka takýmto opatreniam by sa zároveň zvýšila efektívnosť spoločného štandardu oznamovania. Okrem toho by bolo dôležité udeliť Komisii prístup k dostatočnému množstvu informácií, aby mohla monitorovať riadne fungovanie tejto smernice. Takýto prístup Komisie k informáciám nezbavuje členský štát jeho povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.
(6)  Zverejňovanie opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania s cezhraničným rozmerom môže účinne prispieť k úsiliu smerujúcemu k tomu, aby sa na vnútornom trhu vytvorilo prostredie spravodlivého zdaňovania. Potrebný krok správnym smerom by v tomto ohľade predstavovala povinnosť sprostredkovateľov, audítorov a v prípade potreby daňovníkov informovať daňové orgány o určitých cezhraničných opatreniach, ktoré by sa prípadne mohli využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam. V snahe vypracovať ucelenejšiu politiku sa zdá rovnako dôležité, aby si daňové orgány ako druhý krok po zverejnení informácií navzájom automaticky poskytovali tieto informácie so svojimi partnermi v iných členských štátoch. Vďaka takýmto opatreniam by sa zároveň mala zvýšiť efektívnosť spoločného štandardu oznamovania. Okrem toho by bolo dôležité udeliť Komisii prístup k relevantným informáciám, aby mohla monitorovať riadne fungovanie tejto smernice a vykonávať svoje úlohy v rámci politík hospodárskej súťaže. Takýto prístup Komisie k informáciám nezbavuje členský štát jeho povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc. S cieľom zvýšiť právnu istotu pre sprostredkovateľov a daňovníkov by Komisia mala zverejniť zoznam ohlásených cezhraničných dohôd, ktoré by sa potenciálne mohli využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a to bez akéhokoľvek odkazu na sprostredkovateľa alebo daňovníka.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Je zrejmé, že zamýšľaný odrádzajúci účinok zverejňovania cezhraničných opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania by sa dosiahol s väčšou pravdepodobnosťou, keď sa daňové orgány dostanú k príslušným informáciám v ranej fáze, inak povedané skôr, ako sa zverejnené opatrenia skutočne vykonajú. Keď je povinnosť zverejňovania presunutá na daňovníkov, bolo by praktické uložiť povinnosť zverejňovať uvedené cezhraničné opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania v o niečo neskoršej fáze, keďže daňovníci nemusia poznať charakter opatrení v čase ich skoncipovania. Aby sa uľahčila práca správnym orgánom členských štátov, následná automatická výmena informácií o týchto opatreniach by sa mohla uskutočňovať štvrťročne.
(7)  Je zrejmé, že zamýšľaný odrádzajúci účinok zverejňovania cezhraničných opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania by sa dosiahol s väčšou pravdepodobnosťou, keď sa daňové orgány dostanú k príslušným informáciám v ranej fáze, inak povedané skôr, ako sa zverejnené opatrenia skutočne vykonajú. Okrem toho by sa s cieľom predchádzať týmto opatreniam a odstraňovať ich mali ukladať primerané sankcie. Keď je povinnosť zverejňovania presunutá na daňovníkov, bolo by praktické uložiť povinnosť zverejňovať uvedené cezhraničné opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania v o niečo neskoršej fáze. Aby sa uľahčila práca správnym orgánom členských štátov, následná automatická výmena informácií o týchto opatreniach by sa mohla uskutočňovať štvrťročne.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Neustále rastúca úloha a význam práv duševného vlastníctva v podnikateľských modeloch a daňových štruktúrach veľkých podnikov ďalej zdôrazňujú naliehavú potrebu lepšej výmeny informácií o opatreniach pre vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to vzhľadom na rôzne jednoduché spôsoby využitia práv duševného vlastníctva na umelý prevod zisku.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)   Chýbajúce komplexné a verejné oznamovanie podľa jednotlivých krajín, pokiaľ ide o relevantné finančné údaje o veľkých nadnárodných spoločnostiach, prispieva k nedostatočnej spoľahlivosti súhrnných údajov o offshorových štruktúrach, čo zdôrazňuje skutočnosť, že mnohé z nedávnych známych štruktúr pre daňové úniky nie sú viditeľné v súčasných komerčných databázach finančných účtov obchodných spoločností. Tieto štatistické nedostatky bránia snahám daňových orgánov vykonávať posúdenie rizika v oblasti rizikových jurisdikcií a poukazujú na potrebu lepšej výmeny informácií o štruktúrach daňového plánovania.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Keďže hlavný cieľ takýchto právnych predpisov by sa mal zameriavať na zaistenie riadneho fungovania vnútorného trhu, je dôležité, aby sa na úrovni Únie neregulovalo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie vytýčených cieľov. Akékoľvek spoločné pravidlá zverejňovania by preto bolo potrebné obmedziť na cezhraničné situácie, konkrétne situácie, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny. Za takýchto okolností z dôvodu možného vplyvu na fungovanie vnútorného trhu sa môže považovať za opodstatnenú skôr potreba stanoviť spoločný súbor pravidiel, než ponechať túto záležitosť na riešenie na vnútroštátnej úrovni.
(10)  Keďže hlavný cieľ takýchto právnych predpisov by sa mal zameriavať na zaistenie riadneho fungovania vnútorného trhu a obmedzenie daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, je dôležité, aby sa na úrovni Únie neregulovalo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie vytýčených cieľov. Akékoľvek spoločné pravidlá zverejňovania by preto bolo potrebné obmedziť na cezhraničné situácie, konkrétne situácie, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny. Za takýchto okolností z dôvodu možného vplyvu na fungovanie vnútorného trhu sa považuje za opodstatnenú skôr potreba stanoviť spoločný súbor pravidiel, než ponechať túto záležitosť na riešenie na vnútroštátnej úrovni. Ak členský štát vykonáva ďalšie podobné vnútroštátne opatrenia v oblasti podávania správ, dodatočné zhromaždené informácie by sa mali vymieňať s inými členskými štátmi, pokiaľ sú relevantné.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Keďže všetky členské štáty nemusia mať motiváciu navrhovať a uplatňovať účinné sankcie a s cieľom zabezpečiť konzistentné vykonávanie tejto smernice vo všetkých členských štátoch, výmena informácií medzi daňovými orgánmi, pokiaľ ide o uloženie sankcií a situácie, keď členský štát žiadne sankcie neuložil, by mala takisto byť automatická.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  V záujme lepších vyhliadok na účinnosť tejto smernice by členské štáty mali stanoviť sankcie za porušenie vnútroštátnych predpisov, ktorými sa táto smernica transponuje, a zabezpečiť, aby sa tieto sankcie skutočne v praxi uplatňovali, boli primerané a mali odrádzajúci účinok.
(13)  V záujme lepších vyhliadok na účinnosť tejto smernice by členské štáty mali stanoviť sankcie za porušenie vnútroštátnych predpisov, ktorými sa táto smernica vykonáva, a zabezpečiť, aby sa tieto sankcie vrátane finančných sankcií skutočne urýchlene v praxi uplatňovali, boli účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali predložiť Komisii zoznam sprostredkovateľov a daňovníkov, ktorým boli uložené pokuty podľa tejto smernice, vrátane mien, štátnej príslušnosti a miesta pobytu, a tento zoznam sprístupniť verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu v súvislosti s aktualizáciou charakteristických znakov tak, aby sa do zoznamu charakteristických znakov zaradili opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania alebo série takýchto opatrení v reakcii na aktualizované informácie o uvedených opatreniach alebo sérii opatrení odvodené z povinného zverejňovania takýchto opatrení.
(14)  S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o aktualizáciu charakteristických znakov. Komisia by mala každé dva roky zverejniť návrh aktualizovaného zoznamu charakteristických znakov, ktoré definujú agresívne daňové plánovanie tak, aby zahŕňal akékoľvek nové alebo upravené opatrenia v oblasti daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré boli zistené od predchádzajúcej aktualizácie, a tento návrh by mal nadobudnúť platnosť do štyroch mesiacov od zverejnenia návrhu aktualizácie.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie a jednotný výklad charakteristických znakov by Komisia mala pravidelne monitorovať činnosti daňových orgánov v súlade s touto smernicou.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne zlepšiť fungovanie vnútorného trhu odrádzaním od využívania cezhraničných opatrení agresívneho daňového plánovania, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov konajúcich jednotlivo a nekoordinovane, ale možno ich dosiahnuť ľahšie na úrovni Únie z toho dôvodu, že smernica sa zameriava na schémy, ktoré sa vytvárajú s cieľom potenciálne využiť nedostatky trhu, ktoré majú svoj pôvod v spolupôsobení nesúrodých vnútroštátnych daňových predpisov, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v danom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa, s osobitným zreteľom na to, že sa obmedzuje na opatrenia s cezhraničným rozmerom týkajúce sa viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny.
(18)  Keďže ciele tejto smernice, konkrétne výrazne obmedziť katastrofálne dôsledky daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam na verejné financie a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu odrádzaním od využívania cezhraničných opatrení agresívneho daňového plánovania, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov konajúcich jednotlivo a nekoordinovane, ale možno ich dosiahnuť ľahšie na úrovni Únie z toho dôvodu, že smernica sa zameriava na schémy, ktoré sa vytvárajú s cieľom potenciálne využiť nedostatky trhu, ktoré majú svoj pôvod v spolupôsobení nesúrodých vnútroštátnych daňových predpisov, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v danom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov, s osobitným zreteľom na to, že sa obmedzuje na opatrenia s cezhraničným rozmerom týkajúce sa viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 18 – písmeno c
c)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej prevádzkarne nachádzajúcej sa v uvedenej jurisdikcii a dané opatrenie alebo séria opatrení predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť uvedenej stálej prevádzkarne;
c)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo akejkoľvek formy kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ktorá sa nachádza v uvedenej jurisdikcii, a dané opatrenie alebo séria opatrení predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť uvedenej stálej prevádzkarne;
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 18 – písmeno d
d)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa nenachádza v uvedenej jurisdikcii, a dané opatrenie alebo séria opatrení predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť uvedenej stálej prevádzkarne;
d)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonáva alebo vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii, bez toho, aby v tejto jurisdikcii vytvárali zdaniteľnú prítomnosť;
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 20
20.  „charakteristický znak“ je typická vlastnosť alebo aspekt opatrenia alebo série opatrení, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe IV;
20.  „charakteristický znak“ je opatrenie alebo séria opatrení, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe IV;
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 23 – písmeno c a (nové)
ca)  daňovník je konečným užívateľom výhod iného daňovníka v zmysle smernice (EÚ) 2015/849.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 1 a (nový)
1a.  Počas vykonávania štatutárnych auditov finančných výkazov svojich klientov audítori podliehajú identifikačným a informačným povinnostiam týkajúcim sa možných porušení identifikačných a informačných povinností stanovených v tomto článku zo strany kontrolovaného subjektu alebo jeho sprostredkovateľov, o ktorých sa audítor dozvedel. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom požadovať od audítorov, aby príslušným orgánom predložili informácie o takýchto porušeniach do 10 pracovných dní, počnúc dňom nasledujúcim po uverejnení svojich audítorských správ.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 2 – pododsek 1
2.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, na základe ktorých budú mať sprostredkovatelia právo nepodať informácie o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu alebo sérii takýchto opatrení, pokiaľ majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov daného členského štátu povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Za takýchto okolností bude za povinnosť podať informácie o takomto opatrení alebo sérii opatrení zodpovedný daňovník a sprostredkovatelia z dôvodu svojej povinnosti zachovávať mlčanlivosť daňovníkov upovedomia o tejto zodpovednosti.
2.   Každý členský štát môže v prípade potreby prijať potrebné opatrenia, na základe ktorých budú mať sprostredkovatelia právo nepodať informácie o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu alebo sérii takýchto opatrení, pokiaľ majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov daného členského štátu povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Za takýchto okolností bude za povinnosť podať informácie o takomto opatrení alebo sérii opatrení zodpovedný daňovník a sprostredkovatelia z dôvodu svojej povinnosti zachovávať mlčanlivosť daňovníkov písomne upovedomia o tejto zodpovednosti, pričom si ponechajú potvrdenie o prijatí podpísané príslušným daňovníkom. Daňovník oznamuje cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu alebo sériu takýchto opatrení príslušným orgánom do 10 pracovných dní.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 4
4.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom uložiť sprostredkovateľom a daňovníkom povinnosť podať informácie o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, ktoré boli vykonané v období od [dátum politickej dohody] do 31. decembra 2018. Sprostredkovatelia, resp. daňovníci podajú informácie o uvedených cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu do 31. marca 2019.
4.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom uložiť sprostredkovateľom, audítorom a daňovníkom povinnosť podať informácie o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, ktoré sú aktívne ku dňu ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice], a o tých opatreniach, ktoré sa začnú uplatňovať neskôr.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 4 a (nový)
4a.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na posúdenie daňových opatrení zverejnených prostredníctvom výmeny informácií ustanovenej v tejto smernici a svojim daňovým orgánom sprístupní potrebné zdroje.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno a
a)  identifikačné údaje sprostredkovateľov a daňovníkov vrátane ich mena/názvu, daňovej rezidencie, daňového identifikačného čísla (DIČ) a prípadne osôb, ktoré sú pridruženými podnikmi sprostredkovateľa alebo daňovníka;
a)  identifikačné údaje sprostredkovateľov alebo v prípade potreby audítorov a daňovníkov vrátane ich mena/názvu, štátnej príslušnosti, daňovej rezidencie, daňového identifikačného čísla (DIČ) a prípadne osôb, ktoré sú pridruženými podnikmi sprostredkovateľa alebo daňovníka;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno c
c)  zhrnutie obsahu cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo série takýchto opatrení vrátane odkazu na prípadný názov, pod akým sú obvykle známe, a všeobecný opis príslušných podnikateľských činností alebo opatrení bez toho, aby to viedlo k zverejneniu obchodného, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;
c)  zhrnutie obsahu cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo série takýchto opatrení vrátane odkazu na prípadný názov, pod akým sú obvykle známe, a všeobecný opis príslušných podnikateľských činností alebo opatrení bez toho, aby to viedlo k zverejneniu tajomstva spojeného s duševným vlastníctvom, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno d
d)  dátum, ku ktorému má začať alebo začalo vykonávanie cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo prvého kroku série takýchto opatrení;
d)  dátum začatia vykonávania cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo prvého kroku série takýchto opatrení;
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno e
e)  údaje o vnútroštátnych daňových ustanoveniach, ktorých uplatňovaním prípadne vzniká daňové zvýhodnenie;
e)  údaje o vnútroštátnych daňových ustanoveniach, ktoré tvoria základ opatrení podliehajúcich oznamovaniu alebo súboru takýchto opatrení, ak je to vhodné;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno h
h)  identifikáciu akejkoľvek prípadnej osoby v ostatných členských štátoch, ktorej sa cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu alebo séria takýchto opatrení pravdepodobne týka, pričom sa uvedie, s ktorými členskými štátmi sú dotknutí sprostredkovatelia alebo daňovníci spojení;
h)  identifikáciu akejkoľvek prípadnej osoby v ostatných členských štátoch, ktorej sa cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu alebo séria takýchto opatrení pravdepodobne týka, pričom sa uvedie, s ktorými členskými štátmi sú dotknutí sprostredkovatelia, audítori alebo daňovníci spojení;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 7
7.  Na uľahčenie výmeny informácií uvedených v odseku 5 tohto článku Komisia prijme praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 6 tohto článku, ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.
7.  Na uľahčenie výmeny informácií uvedených v odseku 5 tohto článku Komisia prijme praktické opatrenia a poskytne dostatočné zdroje potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 6 tohto článku, ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aaa – odsek 8
8.  Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v odseku 6 písm. a), c) a h).
8.  Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v odseku 6 písm. b), c), d), e), f) a g). Komisia sprístupní verejnosti zoznam oznámených cezhraničných opatrení bez toho, aby uviedla akýkoľvek odkaz na príslušného sprostredkovateľa alebo daňovníka.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 21 – odsek 5 – pododsek 1
Komisia do 31. decembra 2017 zriadi bezpečný centrálny register členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, kde sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8a ods. 1 a 2, s cieľom vykonávať automatickú výmenu stanovenú v uvedených odsekoch, a poskytne mu technickú a logistickú podporu.
Komisia do 31. decembra 2017 zriadi bezpečný centrálny register pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, s prístupom obmedzeným pre členské štáty a Komisiu, kde sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8a ods. 1 a 2, s cieľom vykonávať automatickú výmenu stanovenú v uvedených odsekoch, a poskytne mu technickú a logistickú podporu.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 21 – odsek 5 – pododsek 2
Komisia do 31. decembra 2018 zriadi bezpečný centrálny register členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, kde sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8aaa ods. 5, 6 a 7, s cieľom vykonávať automatickú výmenu stanovenú v uvedených odsekoch, a poskytne mu technickú a logistickú podporu.
Komisia do 31. decembra 2018 zriadi bezpečný centrálny register pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, s prístupom obmedzeným pre členské štáty a Komisiu, v ktorom sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8aaa, s cieľom splniť automatickú výmenu stanovenú v uvedenom článku, a poskytne mu technickú a logistickú podporu. Okrem toho informácie vymieňané v rámci automatickej výmeny informácií stanovenej v článkoch 8, 8a a 8aa sú takisto prístupné prostredníctvom centrálneho registra, a to s prístupom obmedzeným pre členské štáty a Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 21 – odsek 5 – pododsek 3
Príslušné orgány všetkých členských štátov majú prístup k informáciám zaznamenaným v uvedenom registri. Komisia má takisto prístup k informáciám zaznamenaným v uvedenom registri, avšak v rámci obmedzení stanovených v článku 8a ods. 8 a článku 8aaa ods. 8. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Príslušné orgány všetkých členských štátov a Komisia majú prístup k informáciám zaznamenaným v uvedenom registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 3
3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a, 8aa a 8aaa, ako aj dosiahnuté praktické výsledky. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a, 8aa a 8aaa, kvalitu a množstvo vymieňaných informácií a legislatívne zmeny navrhované alebo vykonané na základe nedostatkov v regulačnom rámci, ktoré odhalili tieto informácie. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Na základe týchto hodnotení Komisia predloží legislatívne návrhy s cieľom vyplniť medzery v existujúcich právnych predpisoch.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 3 a (nový)
5a.  V článku 23 sa vkladá tento odsek:
„3a. Členské štáty oznámia Komisii počet oznámených opatrení alebo série opatrení, ako sú klasifikované v prílohe IV, spolu s opisom takýchto opatrení, štátnej príslušnosti daňovníkov, ktorí majú z takýchto opatrení prospech, a počtom a rozsahom sankcií uložených sprostredkovateľom alebo daňovníkom oznamujúcim takéto opatrenia. Komisia každoročne vypracúva správu, ktorá obsahuje tieto informácie.“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 3 b (nový)
5b.  V článku 23 sa vkladá tento odsek:
„3b. Členské štáty každý rok predložia Komisii zoznam cezhraničných opatrení, ktoré príslušný daňový orgán považuje za zlučiteľné s touto smernicou.“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23aa – odsek 1
Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 26a delegované akty na zmenu prílohy IV s cieľom zaradiť do zoznamu charakteristických znakov opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania alebo série takýchto opatrení v reakcii na aktualizované informácie o uvedených opatreniach alebo sérii opatrení odvodené z povinného zverejňovania takýchto opatrení.
Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 26a delegované akty na zmenu prílohy IV s cieľom zaradiť do zoznamu charakteristických znakov opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania alebo série takýchto opatrení v reakcii na aktualizované informácie o uvedených opatreniach alebo sérii opatrení odvodené z povinného zverejňovania takýchto opatrení. Robí tak každé dva roky na základe dostupných informácií o nových alebo pozmenených opatreniach v oblasti daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, pričom návrh nových kritérií zverejní štyri mesiace pred ich uvedením do platnosti.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 1
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkami 8aa a 8aaa a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkami 8aa a 8aaa a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Komisia môže uverejniť orientačnú tabuľku sankcií.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 26a – odsek 5 a (nový)
5a.   Komisia do ... [troch rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každé tri roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Príloha 1
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha IV – Test hlavného prínosu – odsek 1
Charakteristický znak vyhovie tomuto testu v prípade, že hlavným prínosom opatrenia alebo série opatrení je získať daňové zvýhodnenie, ak možno stanoviť, že toto zvýhodnenie je výsledok, ktorý možno podľa očakávania získať z takéhoto opatrenia alebo série opatrení, vrátane získania výhody zo špecifickej štruktúry opatrenia alebo série opatrení.
Charakteristický znak vyhovie tomuto testu v prípade, že jedným z hlavných prínosov opatrenia alebo série opatrení je získať daňové zvýhodnenie, ak možno stanoviť, že toto zvýhodnenie je výsledok, ktorý možno podľa očakávania získať z takéhoto opatrenia alebo série opatrení, vrátane získania výhody zo špecifickej štruktúry opatrenia alebo série opatrení.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0310.


Geneticky modifikovaná kukurica DAS-59122-7
PDF 290kWORD 53k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (D054772-02 – 2018/2568(RSP))
P8_TA(2018)0051B8-0122/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (D054772-02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 16. januára 2018 a výsledkom ktorého nebolo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA ) 18. mája 2017 a uverejnené 29. júna 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozhodnutím Komisie 2007/702/ES sa povoľuje umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené; keďže pred uvedeným rozhodnutím Komisie prijal EFSA 23. marca 2007 v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 3. apríla 2007(5) (prvé stanovisko EFSA);

B.  keďže spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. (ďalej len „žiadateľ“) spoločne predložili 19. júla 2016 žiadosť o obnovenie povolenia na umiestňovanie na trh potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené, v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003; keďže táto žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh geneticky modifikovanej kukurice 59122 vo výrobkoch z nej zložených alebo ju obsahujúcich na iné použitie než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade inej kukurice, s výnimkou pestovania;

C.  keďže EFSA 18. mája 2017 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 29. júna 2017(6) (druhé stanovisko EFSA);

D.  keďže geneticky modifikovaná kukurica 59122 vykazuje proteíny Cry34Ab1 a Cry35Ab1 zaručujúce rezistenciu proti škodcom Diabrotica, ako sú larvy západného kukuričiara koreňového, a proteín PAT, ktorý zaručuje toleranciu proti herbicídom obsahujúcim glufozinát;

E.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa uvádza, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie a že Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadní všetky relevantné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

F.  keďže mnohé kritické pripomienky, ktoré predložili členské štáty vo vzťahu k prvému stanovisku EFSA počas trojmesačného obdobia konzultácií(7) sa týkali okrem iného nedostatočného plánu dohľadu, rizika vystavenia necieľových organizmov toxínom BT, nedostatočného základu pre záver, že „krmivové výrobky z geneticky modifikovanej kukurice 59122 sú v podstate rovnocenné, nutrične rovnocenné a bezpečné ako krmivá z komerčnej kukurice“, a, pokiaľ ide o 90-dňovú štúdiu na potkanoch, skutočnosti, že geneticky modifikovaná kukurica 59122 bola podaná len v jednej úrovni dávkovania počas celej štúdie, čo je v rozpore s odporúčaním uvedeným v usmerneniach OECD;

G.  keďže potom, ako žiadateľ predložil žiadosť o obnovenie povolenia, EFSA bol požiadaný, aby posúdil údaje predložené žiadateľom, a to vrátane správ o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh a 11 primárnych výskumných štúdií uverejnených v rokoch 2007 až 2016; keďže na základe posúdenia predložených údajov EFSA prijal kladné stanovisko (druhé stanovisko EFSA, ako sa uvádza vyššie) a dospel k záveru, že „neboli zistené žiadne nové alebo zmenené vystavenia a žiadne nové vedecké neistoty, ktoré by zmenili závery pôvodného hodnotenia rizika pre kukuricu 59122“;

H.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií mnohé kritické pripomienky v súvislosti s druhým stanoviskom EFSA(8) vrátane, okrem iného, toho, „že monitorovanie geneticky modifikovanej kukurice 59122 nemôže poskytnúť zmysluplné výsledky pre súčasné posúdenie a vyriešenie neistôt súvisiacich s posúdením rizika vykonaným pred udelením povolenia, napr. pokiaľ ide o vystavenie životného prostredia“ a že „prístup k monitorovaniu v prípade geneticky modifikovanej kukurice 59122 nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VII k smernici 2001/18/ES“;

I.  keďže jeden členský štát položil otázku, prečo žiadateľ nepredložil viacero štúdií, ktoré preukazujú imunogenicitu proteínov Cry u myší, v dôsledku čoho neboli posúdené úradom EFSA, a poukázal na to, že problémy súvisiace s imunogenicitou a adjuvanticitou proteínov Cry obsiahnutých v geneticky modifikovanej kukurici 59122 by sa mali vyriešiť pred obnovením povolenia;

J.  keďže jeden členský štát uviedol, že Únia schválila Dohovor o biologickej diverzite, ktorý ukladá medzinárodnú zodpovednosť oboch krajinám – vyvážajúcej a dovážajúcej – pokiaľ ide o biologickú diverzitu, a že je preto dôležité vziať do úvahy vplyv geneticky modifikovanej kukurice 59122 dovážanej do Únie tak na biodiverzitu Únie, ako aj na biodiverzitu v krajinách pestovania;

K.  keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú kritériá vylúčenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(9); keďže platnosť povolenia glufozinátu sa skončí 31. júla 2018(10);

L.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú vždy prítomné v zbere a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(11);

M.  keďže rezíduá z postrekov glufozinátom neboli posúdené v žiadnom stanovisku EFSA; keďže rezíduá glufozinátu budú prítomné v geneticky modifikovanej kukurici 59122 dovážanej do Únie na použitie v potravinách a krmivách;

N.  keďže z pohľadu bezpečnosti potravín by bolo neprijateľné a veľmi nekonzistentné povoliť dovoz geneticky modifikovanej kukurice odolnej voči glufozinátu vzhľadom na to, že povolenie na používanie glufozinátu v Únii platí len do 31. júla 2018 vzhľadom na jeho reprodukčnú toxicitu(12);

O.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 16. januára 2018 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 12 členských štátov hlasovalo proti, 12 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,83 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

P.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(13);

Q.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní(14) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

R.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 by mala Komisia konať v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(15) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o schvaľovanie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  žiada najmä Komisiu, aby nepovolila dovoz žiadnej geneticky modifikovanej rastliny určenej na použitie v potravinách alebo krmivách, u ktorej bola vyvolaná tolerancia na doplnkový herbicíd, ktorý je v Únii zakázaný alebo sa v blízkej budúcnosti zakáže;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(4)–––––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto udalostí, sú z nich zložené alebo vyrobené, (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformačných udalostí Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0215).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0396).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0397).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(7) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(8) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(9) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(10) Bod 7 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/404 (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 6).
(11) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(12) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(13) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(14) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(15) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × NK603
PDF 305kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (D054771-02 – 2018/2569(RSP))
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603 (D054771-02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 16. januára 2018 a neprinieslo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 28. júna 2017 a uverejnené 1. augusta 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 13. septembra 2013 spoločnosť Monsanto Europe S.A. v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 predložila príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Belgicku žiadosť o umiestnenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh; keďže táto žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh produktov, ktoré sú zložené z geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 alebo ju obsahujú, na iné použitie než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade inej kukurice, s výnimkou pestovania;

B.  keďže táto žiadosť sa vzťahovala na uvedené použitie na všetky tri čiastkové kombinácie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603;

C.  keďže geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × NK603 obsahuje dva gény odolnosti voči glyfozátu a produkujúce proteíny Cry1A.105 a Cry2Ab2, ktoré jej zaručujú odolnosť voči špecifickým škodcom z radu Lepidoptera;

D.  keďže EFSA 28. júna 2017 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 1. augusta 2017(5);

E.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa uvádza, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie a že Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadní všetky relevantné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

F.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok(6); keďže väčšina kritických pripomienok zahŕňa skutočnosť, že porovnávacia analýza sa nevzťahuje na rezíduá doplnkových herbicídov, ani ich metabolity; keďže vzhľadom na obavy týkajúce sa, okrem iného, štúdií, ktoré preukazujú zvýšený výskyt kameňov v močovom mechúre myší kŕmených kukuricou MON 89034, nemožno vyvodiť záver o rizikách spojených s používaním tohto geneticky modifikovaného organizmu (ďalej len „GMO“) na výživu ľudí alebo zvierat; keďže sú potrebné ďalšie informácie predtým, ako sa ukončí posudzovanie rizika, a keďže nemožno vyvodiť žiadne závery vzhľadom na subchronické (nebola uskutočnená žiadna 90-dňová štúdia), dlhodobé, reprodukčné alebo vývinové účinky potravín a/alebo krmív;

G.  keďže príslušný orgán jedného členského štátu poukázal na skutočnosť, že v prípade geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 (ošetrenej glyfozátom) boli zistené štatisticky významné rozdiely oproti geneticky nemodifikovaným referenčným vzorkám u 16 koncových vzorkách zrna(7) a dvoch koncových vzorkách krmiva(8), že ešte viac štatisticky odlišných koncových vzoriek zrna (42) bolo zistených v rámci porovnania medzi geneticky modifikovanou kukuricou, ktorá nebola ošetrená glyfozátom, a jej geneticky nemodifikovanou referenčnou vzorkou a že výrazný pokles obsahu vitamínov a minerálov v plodinách je vážnym ohrozením pre zdravie ľudí a zvierat vzhľadom na to, že podvýživa typu B je celosvetovým problémom;

H.  keďže nezávislá štúdia(9) zistila, že vzhľadom na tieto štatistické rozdiely možno predpokladať, že geneticky modifikovaná kukurica je v zásade odlišná od referenčného organizmu so zreteľom na mnohé charakteristiky zloženia a biologických znakov a že napriek tomu, že zmeny zistené ako izolované údaje nemusia vyvolávať obavy o bezpečnosť, celkový počet účinkov a ich veľký význam by mali byť východiskom pre podrobnejšie vyšetrovanie; keďže EFSA nevykonal ďalšie štúdie;

I.  keďže žiadateľ nepreložil žiadne experimentálne údaje pre čiastkové kombinácie MON 87427 × MON 89034 a MON 87427 × NK603; keďže hoci vedecká skupina úradu EFSA pre GMO očakáva, že vzhľadom na extrapoláciu experimentálnych údajov poskytnutých pre iné čiastkové kombinácie a jednotlivé udalosti budú dve čiastkové kombinácie rovnako bezpečné ako posudzované jednotlivé udalosti kukurice MON 89034 × NK603 a MON 87427 × MON 89034 × NK603, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie neistoty extrapolácie; keďže tento nedostatok môže znehodnotiť všeobecný záver stanoviska EFSA a môže byť takisto v rozpore s „Usmernením EFSA o analýze neurčitosti vo vedeckom hodnotení“ uverejneným v januári 2018(10); keďže by sa nemalo uvažovať o povolení bez dôkladného posúdenia experimentálnych údajov pre každé čiastkové kombinácie transformačných udalostí;

J.  keďže vedecká skupina úradu EFSA pre GMO uviedla, že návrh plánu monitorovania životného prostredia po uvedení na trh predložený žiadateľom pre trojkombinácie transformačných udalostí kukurice neobsahuje žiadne ustanovenia o dvoch čiastkových kombináciách MON 87427 × MON 89034 a MON 87427 × NK603, a preto odporučila, aby žiadateľ plán upravil; keďže podľa plánu monitorovania predloženého žiadateľom sa na toto odporúčanie neprihliadlo(11);

K.  keďže jedným z hlavných účelov transformačných udalostí je zvýšiť toleranciu rastliny voči glyfozátu (obe NK603 a MON 87427 vykazujú enzýmy EPSPS, ktoré udeľujú toleranciu voči glyfozátu); keďže v dôsledku toho treba očakávať, že rastlina bude vystavená vyšším a tiež opakovaným dávkam glyfozátu, čo povedie nielen k vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri žatve, ale môže mať vplyv aj na zloženie rastliny a jej agronomické charakteristiky; keďže tento aspekt nie je v hodnotení rizika zahrnutý; keďže rezíduá z postrekov glyfozátom tiež neboli v stanovisku EFSA posúdené;

L.  keďže naďalej pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná žiadna klasifikácia; keďže, naopak, v roku 2015 Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny klasifikovala glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka; keďže Európsky parlament zriadil osobitný výbor pre postup povoľovania Únie pre pesticídy, ktorý pomôže zistiť, či nedošlo k neprimeranému vplyvu odvetvia na závery agentúr Únie, čo sa týka karcinogenity glyfozátu;

M.  keďže podľa panelu EFSA pre pesticídy nemožno na základe doteraz poskytnutých údajov vyvodiť závery týkajúce sa bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(12); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrekovanie glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(13); keďže Únia už odstránila z trhu prídavnú látku známu ako etoxylovaný alkylamín vzhľadom na obavy týkajúce sa jej toxicity; keďže však problematické prídavné látky a zmesi môžu byť povolené v krajinách, kde sa pestuje geneticky modifikovaná kukurica;

N.  keďže v Únii sa na kŕmenie zvierat vo veľkej miere používa dovezená geneticky modifikovaná kukurica; keďže odborne recenzovaná vedecká štúdia zistila možnú súvislosť medzi glyfozátom v krmive podávanom prasným prasniciam a zvýšeným výskytom závažných vrodených anomálií u ich prasiatok(14);

O.  keďže vývoj geneticky modifikovaných plodín odolných voči niekoľkým selektívnym herbicídom je spôsobený najmä rýchlym vývojom odolnosti burín voči glyfozátu v krajinách, ktoré sa výrazne spoliehali na geneticky modifikované plodiny;

P.  keďže rezistentnosť proti hmyzu transformačnej udalosti zaručuje modifikácia MON 89034, ktorá vykazuje proteíny Bt (Cry1A.105 a Cry2Ab2) zaručujúce rezistenciu proti špecifickým škodcom z radu Lepidoptera (napr. proti vijačke kukuričnej – Ostrinia nubilalis); keďže podľa nezávislej štúdie, v rámci posúdenia rizík zo strany EFSA, by sa zvyšky z glyfozátu mali tiež považovať za silný stresový spolučiniteľ, pretože vplyv na bunky a organizmy vystavené viacerým stresovým činiteľom súbežne môže mať veľký význam pre účinnosť toxínov Bt(15); keďže vedecká štúdia z roku 2017 o možných zdravotných následkoch toxínov Bt a rezíduí z postreku doplnkovými herbicídmi dospela k záveru, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rezíduám herbicídu a ich interakciám s toxínmi Bt(16); keďže toto nebolo predmetom prešetrovania zo strany EFSA;

Q.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 16. januára 2018 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 14 členských štátov hlasovalo proti a iba 11 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,75 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a tri členské štáty sa hlasovania zdržali;

R.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(17);

S.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní(18) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

T.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 by Komisia mala konať v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o schvaľovanie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi a ich komerčnými zmesami, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby požadovala oveľa podrobnejšie testovanie zdravotných rizík súvisiacich s transformačnými udalosťami ako v prípade geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603;

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie pre posudzovanie zdravotných rizík, toxikológiu a pre monitorovanie po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

9.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika geneticky modifikovaných rastlín odolných voči herbicídom, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná rastlina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(4)–––––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto udalostí, sú z nich zložené alebo vyrobené, (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformačných udalostí Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0215).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0396).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0397).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765.
(7) ADF, popol, vápnik, horčík, fosfor, zinok, arginín, glycín, kyselina stearová, niacín, α-tokoferol, kyselina ferulová a kyselina ρ-kumarová. Pozri stranu 94 prílohy G – pripomienky členských štátov a odpovede skupiny pre GMO (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) a strana 13 stanoviska EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922).
(8) Vlhkosť a vápnik.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11) Príloha F – plán monitorovania životného prostredia po uvedení na trh: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765.
(12) Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA journal) 2015,13(11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(18) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
PDF 347kWORD 47k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0033/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,

C.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 303 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 14 (výroba odevov) v regióne úrovne NUTS 2 v Galícii (ES11) v Španielsku;

D.  keďže žiadosť vychádza z kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF, odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého muselo byť prepustených aspoň 500 pracovníkov v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré fungujú v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 v jednom členskom štáte;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené a že Španielsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 720 000 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 1 200 000 EUR;

2.  konštatuje, že španielske orgány podali žiadosť 19. júla 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Španielsko, Komisia 28. novembra 2017 dokončila svoje hodnotenie a 15. januára 2018 o tom informovala Európsky parlament;

3.  berie na vedomie tvrdenie Španielska, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, najmä liberalizácie obchodu s textilom a odevmi po uplynutí platnosti dohody o obchode s textilnými výrobkami v rámci Svetovej obchodnej organizácie na konci roku 2004, ktorá viedla k radikálnym zmenám v štruktúre svetového obchodu;

4.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v piatich podnikoch, bude predstavovať nesmiernu záťaž pre postihnuté územie a že dosah prepúšťania súvisí s ťažkosťami pri presunoch pracovníkov z dôvodu nedostatku pracovných miest, keďže ide o územie nachádzajúce sa ďaleko od veľkých priemyselných centier, z dôvodu nízkej úrovne vzdelania prepustených pracovníkov, ich špecifických odborných zručností nadobudnutých v odvetví, ktoré upadá, a vysokého počtu uchádzačov o zamestnanie;

5.  zdôrazňuje, že región Ordes postihnutý prepúšťaním je vo veľkej miere závislý od odevného priemyslu a v posledných rokoch zaznamenal prudký pokles počtu odevných podnikov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že HDP regiónu na obyvateľa takisto klesá;

6.  domnieva sa, že vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov, klesajúce HDP na obyvateľa a miznúcu priemyselnú základňu v príslušnom regióne žiadosť spĺňa kritériá na zásah z EGF napriek tomu, že sa týka menej ako 500 prepustených pracovníkov;

7.  uvedomuje si, že zvyšovanie dovozu do Únie tlačí ceny nadol, čo má negatívny vplyv na finančnú pozíciu podnikov v textilnom odvetví v Únii a podnecuje všeobecný trend presunu výroby textilného a odevného priemyslu do krajín s nižšími nákladmi nachádzajúcich sa mimo Únie; uznáva, že táto skutočnosť vedie v Galícii k neustálemu poklesu počtu odevných podnikov, a preto k čoraz častejšiemu prepúšťaniu;

8.  zdôrazňuje, že 83,5 % cieľových prijímateľov sú ženy, pričom veľká väčšina z nich je vo veku od 30 do 54 rokov; uznáva v tejto súvislosti, že je dôležité prijať aktívne opatrenia trhu práce spolufinancované z EGF, ktorými sa zlepšia šance opätovného začlenenia tejto zraniteľnej skupiny do trhu práce;

9.  je znepokojený skutočnosťou, že toto prepúšťanie by mohlo ešte zhoršiť situáciu týkajúcu sa nezamestnanosti, ktorej tento región čelí od začiatku hospodárskej a finančnej krízy;

10.  poznamenáva, že Španielsko plánuje prijať šesť typov opatrení zameraných na prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) úvodné stretnutia a prípravné semináre, ii) profesijné poradenstvo, iii) odborná príprava, iv) pomoc pri intenzívnom hľadaní zamestnania, v) tútorstvo po opätovnom začlenení do práce, vi) stimuly; domnieva sa, že príspevok na výdavky pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby, má osobitný význam, pokiaľ ide o profil prepustených pracovníkov;

11.  domnieva sa, že odborná príprava, ktorá sa má poskytnúť, musí rozšíriť spektrum príležitostí pre nezamestnaných ľudí, že činnosti v oblasti odbornej prípravy by mali súvisieť s výhľadovou štúdiou trendov zamestnanosti, ktoré by sa mali začleniť medzi opatrenia tohto financovania, a že by sa tým mali rozšíriť možnosti profesijnej kariéry bez rodových predsudkov alebo obmedzenia nekvalifikovaného zamestnania;

12.  domnieva sa, že schválený program by mal prostredníctvom poradenstva a finančnej podpory podporovať iniciatívy na vytváranie družstiev, ktoré majú prevziať osoby, na ktoré sú zamerané plánované personalizované služby;

13.  pripomína, že koncepcia koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EFG by mala byť zameraná na iniciatívy, ktoré prispievajú k zamestnanosti, k spôsobilostiam pracovníkov a k zhodnoteniu ich doterajšej kariéry v záujme ich priblíženia podnikateľskému svetu, vrátane družstiev, a mala by byť koordinovaná s existujúcimi programami Únie, ako je Európsky sociálny fond;

14.  berie na vedomie, že koordinovaný balík presonalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so sociálnymi partnermi;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadosť neobsahuje žiadne opatrenia pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) vzhľadom na tendenciu mladých ľudí opúšťať región v snahe nájsť lepšie ekonomické príležitosti;

16.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 18,21 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení o EGF; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

17.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je udržateľné a účelné z hľadiska využívania zdrojov; víta vyhlásenie Španielska, že koordinovaný balík má veľký potenciál na uľahčenie takéhoto prechodu;

18.  zdôrazňuje, že španielske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

19.  víta potvrdenie zo strany Španielska, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd či opatrení na reštrukturalizáciu podnikov či odvetví;

20.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/515.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson
PDF 347kWORD 47k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0032/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie s cieľom uľahčiť opätovné uplatnenie a začlenenie prepustených pracovníkov;

C.  keďže Švédsko predložilo žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 2388 pracovníkov v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 26 (Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 Štokholm (SE11), Västsverige (SE23) a Östra Mellansverige (SE12), ako aj v oblasti Sydsverige (SE22);

D.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

E.  keďže v posledných rokoch bolo podaných viacero žiadostí v rámci toho istého alebo súvisiaceho odvetvia, ktoré sa týkali veľkých spoločností;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 13 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Švédsko má nárok na finančný príspevok vo výške 2 130 400 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 3 550 667 EUR;

2.  konštatuje, že švédske orgány podali žiadosť 9. augusta 2017 a že na základe dodatočných informácií poskytnutých Švédskom Komisia dokončila svoje hodnotenie 18. decembra 2017 a 15. januára 2018 o tom informovala Parlament;

3.  pripomína, že toto je už druhá žiadosť Švédska o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Ericsson, pričom prvá bola predložená v marci 2016 a bola kladne posúdená(4);

4.  vyjadruje poľutovanie nad nízkym využitím EGF v roku 2016 v súvislosti s prepusteniami v spoločnosti Ericsson, víta však skutočnosť, že sa z toho získali skúsenosti; súhlasne konštatuje, že bývalí zamestnanci, ktorých sa týka aktuálna žiadosť, budú môcť začať vzdelávanie a odbornú prípravu bez toho, aby to nepriaznivo ovplyvňovalo vyplatenie ich odstupného;

5.  berie na vedomie argument Švédska, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, najmä s negatívnym rastom v hardvérovom odvetví činnosti telekomunikačného priemyslu, ktorý zaznamenala spoločnosť Ericsson vo Švédsku v dôsledku celosvetovej konkurencie; poukazuje na to, že spoločnosť Ericsson postupne znižovala počet zamestnancov vo Švédsku, pričom celosvetovo rástla;

6.  uvedomuje si, že v rôznych regiónoch existuje veľký dopyt po ľuďoch so zručnosťami v oblasti informačných technológií, pričom existuje nesúlad medzi ponúkanými zručnosťami u osôb, ktoré spoločnosť Ericsson prepustila, a medzi požiadavkami trhu práce; berie na vedomie, že mnohí ľudia s rovnakými zručnosťami sa prepúšťajú v rovnakom čase a v rovnakých zemepisných oblastiach; domnieva sa, že robotníci a starší pracovníci obzvlášť potrebujú pomoc; berie na vedomie, že EGF by tiež mohol uľahčiť cezhraničný pohyb pracovníkov z upadajúcich odvetví nachádzajúcich sa v niektorých členských štátoch do rozvíjajúcich sa odvetví v iných členských štátoch;

7.  pripomína, že prepúšťanie postihlo rôznorodé profesie v radoch robotníkov, ako aj administratívnych zamestnancov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektorí pracovníci sú konfrontovaní s trhom práce, kde je dopyt v tradičných výrobných odvetviach pomerne nízky; berie na vedomie, že príležitosti pre týchto pracovníkov v odvetví služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore si budú vyžadovať značné rekvalifikačné úsilie;

8.  konštatuje, že žiadosť sa týka 2 388 pracovníkov prepustených zo spoločnosti Ericsson, pričom navrhované opatrenia budú zamerané na 900 z nich; poukazuje na skutočnosť, že viac ako 30 % osôb v tejto skupine je vo veku 55 až 64 rokov s osobitnou kvalifikáciou v rámci odvetvia telekomunikačného hardvéru, ktorá je vzhľadom na súčasný trh zastaralá, a že tieto osoby sú preto znevýhodnené, pokiaľ ide o návrat na pracovný trh, a hrozí im dlhodobá nezamestnanosť; víta preto zameranie projektu na opatrenia pre znevýhodnené skupiny;

9.  víta rozhodnutie poskytnúť špecializovanú pomoc prepusteným pracovníkom vo veku nad 50 rokov, ktorým hrozí dlhodobá nezamestnanosť, a osobám, ktoré majú poruchu učenia alebo telesné postihnutie, keďže budú pri hľadaní alternatívneho zamestnania pravdepodobne čeliť väčším výzvam;

10.   konštatuje, že náklady na príspevky a stimuly pre prepustených pracovníkov dosahujú takmer 35 % celkových nákladov koordinovaného balíčka personalizovaných služieb uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, a tiež že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  poznamenáva, že Švédsko plánuje prijať päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) poradenstvo a plánovanie kariéry, ii) opatrenia pre znevýhodnené skupiny, iii) podpora podnikania, iv) vzdelávanie a odborná príprava, v) príspevky na hľadanie práce a mobilitu; konštatuje tiež, že navrhované opatrenia by pomohli prepusteným pracovníkom prispôsobiť ich zručnosti a uľahčiť ich prechody do nových zamestnaní alebo by im poskytli podporu pri zriaďovaní vlastných podnikov; zdôrazňuje, že uvedené opatrenia predstavujú aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia o EGF a nenahrádzajú opatrenia sociálnej ochrany; víta rozhodnutie Švédska začať poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom vo februári 2017, čiže pred podaním žiadosti o príspevok z EGF;

12.  uznáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách s cieľovými príjemcami a ich zástupcami, ako aj miestnymi verejnými aktérmi; žiada o väčší počet konzultácií s podnikateľmi v záujme prispôsobenia rozvoja nových zručností a vzdelávania ich potrebám;

13.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je udržateľné a účelné z hľadiska využívania zdrojov; víta skutočnosť, že švédske verejné služby zamestnanosti musia do svojich výziev na predkladanie ponúk a do praxi zahrnúť environmentálne požiadavky;

14.  zdôrazňuje, že švédske orgány potvrdili, že na oprávnené opatrenia nie je čerpaná pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

15.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

16.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest, trvaní a udržateľnosti nových pracovných miest, počte a percentuálnom podiele samostatne zárobkovo činných osôb a začínajúcich podnikov a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

17.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/514.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1858 z 11. októbra 2016 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (v nadväznosti na žiadosť Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 25.


Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku
PDF 246kWORD 43k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odôvodnený návrh Komisie z 20. decembra 2017 v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) týkajúci sa zásad právneho štátu v Poľsku: návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky (COM(2017)0835),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/103 z 20. decembra 2017 týkajúce sa zásady právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčaní (EÚ) 2016/1374, (EÚ) 2017/146 a (EÚ) 2017/1520(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie postaviť Poľsko pred Súdny dvor Európskej únie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie kvôli porušeniu právnych predpisov Únie zákonom, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných súdov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku(3) a na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojom uznesení z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku uvádza, že súčasná situácia v Poľsku predstavuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ;

1.  víta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2017 aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku a podporuje výzvu Komisie adresovanú poľským orgánom, aby riešili uvedené problémy;

2.  vyzýva Radu, aby urýchlene prijala opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

3.  vyzýva Komisiu a Radu, aby ho pravidelne a v plnom rozsahu informovali o dosiahnutom pokroku a opatreniach prijímaných v každej etape postupu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Poľska, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

(1) Ú. v. EÚ L 17, 23.1.2018, s. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0442.


Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016
PDF 232kWORD 59k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016 (2017/2125(INI))
P8_TA(2018)0056A8-0025/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odkazy v predchádzajúcich správach o stave základných práv v Európskej únii,

–  so zreteľom na existujúce uznesenia Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií a agentúr EÚ a medzinárodných agentúr,

–  so zreteľom na jednotlivé správy národných, európskych a medzinárodných mimovládnych organizácií,

–  so zreteľom na činnosť Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „FRA“), Rady Európy a Benátskej komisie,

–  so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na prácu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre ústavné veci, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre petície,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie európskych a afrických vedúcich predstaviteľov k migračnej situácii v Líbyi z 1. decembra 2017 v nadväznosti na samit Africkej únie a Európskej únie v Abidžane,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0025/2018),

A.  keďže základom európskej integrácie je dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv, základných slobôd, demokracie, právneho štátu a hodnôt a zásad zakotvených v zmluvách Únie, Charte základných práv Európskej únie a medzinárodných nástrojoch súvisiacich s ľudskými právami;

B.  keďže podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) je Únia založená na hodnote rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, čo sú spoločné hodnoty všetkých členských štátov, ktoré musí dodržiavať a aktívne presadzovať Únia i každý jednotlivý členský štát konzistentne v rámci všetkých svojich politík tak na vnútornej, ako aj na vonkajšej úrovni; keďže v súlade s článkom 17 Zmluvy o EÚ Komisia musí zabezpečiť uplatňovanie zmlúv;

C.  keďže rešpektovanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom pre ochranu základných práv a keďže členské štáty nesú konečnú zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania ľudských práv všetkých ľudí tým, že budú prijímať a vykonávať medzinárodné zmluvy a dohovory v oblasti ľudských práv; keďže zásada právneho štátu a základné práva sa musia nepretržite konsolidovať; keďže všetky pokusy o narušenie týchto zásad je na ujmu nielen príslušného členského štátu, ale aj Európskej únie ako celku;

D.  keďže pristúpenie Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je zmluvne ustanovenou povinnosťou vyplývajúcou z článku 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ;

E.  keďže osobitnú pozornosť treba venovať ochrane ľudských práv najzraniteľnejších skupín;

F.  keďže neštandardné riadiace postupy v niektorých členských štátoch svedčia o selektívnom prístupe k výhodám a zodpovednosti vyplývajúcim z členstva v EÚ a keďže odmietnutie týchto štátov v plnej miere podporovať právo EÚ, oddelenie právomocí, nezávislosť súdnictva a predvídateľnosť konania štátu spochybňuje dôveryhodnosť Európskej únie ako priestoru zákonnosti;

G.  keďže príchod migrantov a žiadateľov o azyl do Európy v roku 2016 pokračoval(1); keďže mnohí migranti sa vydávajú na mimoriadne nebezpečnú cestu, na ktorej zverujú svoje životy do rúk pašerákov a zločincov, a sú zraniteľní voči násiliu, zneužívaniu a vykorisťovaniu; keďže podľa údajov UNHCR 27 % migrantov prichádzajúcich do Európy cez Stredozemné more sú deti; keďže podľa správ UNICEF a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) približne štvrtina dospievajúcich, ktorí sa zúčastnili prieskumu na stredomorskej ceste, nikdy nechodila do školy;

H.  keďže v roku 2016 sa rozšírili rasistické a xenofóbne reakcie na utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov a keďže osobitne zraniteľné skupiny obyvateľstva naďalej zažívajú zvýšenú mieru diskriminácie, násilia a opakovanej traumatizácii počas konania o azyle;

I.  keďže silný migračný tlak, ktorému sú niektoré členské štáty vystavené už niekoľko rokov, si vyžaduje skutočnú solidaritu EÚ, aby sa zaviedli náležité štruktúry prijímania pre tých, ktorí to najviac potrebujú a sú najzraniteľnejší; keďže mnohí migranti sú vydaní napospas pašerákom a zločincom a sú zraniteľní voči porušovaniu ich práv vrátane násilia, zneužívania a vykorisťovania;

J.  keďže ženy a deti sú vystavené väčšiemu riziku obchodovania, vykorisťovania a sexuálneho zneužívania v rukách obchodníkov s ľuďmi, a preto je potrebné budovať a posilňovať systémy ochrany detí s cieľom predchádzať násiliu, zneužívaniu, zanedbávaniu a vykorisťovaniu detí a reagovať na tieto javy, v súlade so záväzkami akčného plánu z Valletty;

K.  keďže v dôsledku nepretržitej vlny teroristických útokov na území Únie sa vytvorila všeobecná nedôvera voči migrantom i občanom EÚ moslimského vierovyznania a keďže niektoré politické strany využívajú túto nedôveru a používajú rétoriku kultúrnej uzavretosti a nenávisti voči tým, ktorí sú odlišní;

L.  keďže systematické využívanie výnimočného stavu a mimoriadne justičné a administratívne opatrenia a kontroly na hraniciach sú vo veľkej miere neúčinné v porovnaní s teroristami, ktorí mali často dlhodobý pobyt v členských štátoch EÚ alebo boli dokonca ich občanmi;

M.  keďže politické opatrenia, ktoré prijali mnohé členské štáty v reakcii na príchod žiadateľov o azyl a migrantov, zahŕňajú pretrvávajúce obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru ;

N.  keďže nenávistné prejavy zahŕňajú všetky formy prejavu, na internete i mimo neho, ktoré propagujú, povzbudzujú, podporujú alebo odôvodňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu alebo predsudky na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, alebo iné formy nenávisti založené na neznášanlivosti, a to vrátane politických strán a politických vodcov, ktorí propagujú rasistické a xenofóbne myšlienky, politiky a postupy a šíria falošné správy; keďže s rozvojom nových druhov médií je jednoduchšie zapojiť sa do nenávistných prejavov na internete; keďže podľa názoru Rady Európy nenávistné prejavy v online priestore si vyžadujú ďalšie úvahy a ďalšie opatrenia na reguláciu a nové spôsoby boja proti týmto prejavom;

O.  keďže sa začína zaznamenávať banalizácia vzostupu rasovej alebo rodovo motivovanej nenávisti, násilia a xenofóbie vo všetkých členských štátoch, či už prostredníctvom nenávistných aktov, falošných správ, anonymných správ šírených na sociálnych sieťach, protestných podujatí alebo politickej propagandy;

P.  keďže moderné spoločnosti nemôžu fungovať a rozvíjať sa bez slobodného, nezávislého, profesionálneho a zodpovedného masmediálneho systému založeného na zásadách, ako sú napríklad overovanie skutočnosti, úvaha založená na rôznorodosti informovaných názorov a ochrana dôvernosti zdrojov médií a bezpečnosť novinárov, ako aj ochrana slobody prejavu a prostriedky na obmedzovanie falošných správ; keďže verejnoprávne médiá zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní nezávislosti médií;

Q.  keďže všetky nedávne správy medzinárodných a európskych agentúr a organizácií občianskej spoločnosti vrátane MVO, uvádzajú, že v mnohých oblastiach sa dosiahol pokrok; keďže však v niektorých členských štátoch pretrváva porušovanie základných práv, a to aj pokiaľ ide o diskrimináciu menšín, korupciu, toleranciu nenávistných prejavov, podmienky zadržiavania a životné podmienky migrantov;

R.  keďže správa Agentúry EÚ pre základné práva s názvom Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum, ktorý bol uverejnený v marci 2014, odhalil, že jedna tretina všetkých žien v Európe zažila akt fyzického alebo sexuálneho násilia minimálne raz v priebehu svojho dospelého života a že 20 % žien zažilo online obťažovanie; keďže násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie, či už fyzické alebo psychické, je v EÚ rozšírené a treba ho chápať ako extrémnu formu diskriminácie, ktorá postihuje ženy vo všetkých vrstvách spoločnosti; keďže sú potrebné ďalšie opatrenia s cieľom povzbudiť ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, k tomu, aby svoje skúsenosti nahlasovali a aby vyhľadali pomoc;

S.  keďže rešpektovanie práv osôb patriacich k menšinám a právo na rovnaké zaobchádzanie je jednou zo základných zásad EÚ; keďže približne 8 % občanov EÚ patrí k národnostnej menšine a približne 10 % hovorí regionálnym jazykom alebo jazykom menšín; keďže s výnimkou konaní vo veci nesplnenia povinnosti má EÚ v súčasnosti k dispozícii len nástroje s obmedzenou účinnosťou, pomocou ktorých môže reagovať na systematické a inštitucionálne prejavy diskriminácie, rasizmu a xenofóbie voči menšinám; keďže medzi členskými štátmi existujú rozdiely v uznávaní menšín a rešpektovaní ich práv; keďže napriek mnohým výzvam určeným Komisii sa podnikli iba obmedzené kroky na zabezpečenie účinnej ochrany menšín;

T.  keďže digitálne médiá poskytujú deťom obrovské príležitosti; keďže sú však deti zároveň vystavené novým rizikám; keďže deti by mali byť poučené o svojich základných právach v digitálnom prostredí, aby sa toto prostredie stalo pre ne bezpečnejšie; keďže linky pomoci pre deti sú dôležitými nástrojmi v prípadoch spojených s porušovaním práv detí; keďže by sa mal podporiť rozvoj digitálnej gramotnosti vrátane mediálnej a počítačovej gramotnosti ako súčasť osnov základného vzdelania a od najskoršieho veku školskej dochádzky; keďže základné práva by sa mali podporovať a chrániť na internete rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu ako mimo neho;

U.  keďže služby elektronickej verejnej správy sa v roku 2016 stali čoraz dostupnejšie v celej EÚ; keďže Európsky portál elektronickej justície umožňuje občanom a odborníkom pracujúcim v oblasti práva získavať informácie o európskych a vnútroštátnych právnych postupoch a fungovaní súdnictva;

Právny štát

1.  vyhlasuje, že ani národná zvrchovanosť, ani subsidiarita nemôžu odôvodniť alebo ospravedlniť to, že niektorý členský štát systematicky odmieta základné hodnoty Európskej únie, ktoré tvorili hlavnú myšlienku pri vypracúvaní úvodných článkov európskych zmlúv, s ktorými každý členský štát dobrovoľne súhlasil a zaviazal sa, že ich bude dodržiavať;

2.  konštatuje, že dodržiavanie kodanských kritérií štátmi v čase ich pristúpenia k EÚ sa musí nepretržite monitorovať a musí byť predmetom nepretržitého dialógu v rámci Európskeho parlamentu, Komisie a Rady a medzi nimi;

3.  pripomína, že v súlade s článkom 17 ods. 1 Zmluvy o EÚ zastáva Komisia úlohu strážkyne zmlúv, a preto je oprávnená a má právomoc zabezpečiť, aby všetky členské štáty dodržiavali zásady právneho štátu a ostatné hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ; domnieva sa preto, že opatrenia, ktoré prijíma Komisia na plnenie tejto úlohy a na zabezpečenie toho, aby sa stále dodržiavali podmienky, ktoré existovali pred pristúpením členského štátu, neporušujú zvrchovanosť členských štátov; pripomína zodpovednosť samotnej Rady za zapojenie do záležitostí týkajúcich sa právneho štátu a správy vecí verejných; víta myšlienku pravidelných rozhovorov o právnom štáte v rámci Rady pre všeobecné záležitosti a vyzýva Radu, aby pokračovala v tomto trende tak, bol každý členský štát predmetom pravidelného hodnotenia;

4.  berie na vedomie úsilie Komisie zabezpečiť, aby všetky členské štáty v plnej miere dodržiavali zásady právneho štátu, ale aj eviduje aj neúčinnosť nástrojov, ktoré sa doteraz využívali; domnieva sa, že všetky formy dialógu by sa mali preskúmať, ale že by sa nemali predlžovať donekonečna bez hmatateľných výsledkov; trvá na tom, aby využitie článku 7 Zmluvy o EÚ už nebolo brané ako čisto teoretický predpoklad, ale aby sa k nemu pristúpilo v prípade zlyhania ostatných prostriedkov; v tejto súvislosti pripomína, že aktivácia článku 7 automaticky neznamená, že sa dotknutému členskému štátu uložia sankcie;

5.  zdôrazňuje, že Únia potrebuje spoločný prístup k správe demokratického štátu a k uplatňovaniu základných hodnôt, ktorý zatiaľ neexistuje, a že sa o ňom musí demokraticky rozhodnúť a musí sa vybudovať na základe zhromaždených skúseností z európskeho riadenia; domnieva sa, že tento spoločný prístup k správe by mal zahŕňať spoločné chápanie úlohy väčšiny v rámci demokracie, aby sa zabránilo zneužívaniu, ktoré by mohlo viesť k tyranii väčšiny;

6.  pripomína vnútornú súvislosť, ktorá existuje medzi právnym štátom a základnými právami; berie na vedomie veľkú mobilizáciu občanov EÚ, ktorou prejavujú pevnú oddanosť základným právam a európskym hodnotám; v tejto súvislosti pripomína, že je potrebné, aby boli všetci Európania lepšie informovaní o spoločných hodnotách EÚ a charty;

7.  domnieva sa, že rozdiely vo výklade a nedodržiavanie hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ oslabujú súdržnosť európskeho projektu, práva všetkých Európanov a vzájomnú dôveru potrebnú medzi členskými štátmi;

8.  pripomína svoje uznesenie z 25. októbra 2016(2), v ktorom odporúča vytvorenie európskeho mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva; poukazuje na to, že tento mechanizmus by do veľkej miery prispel ku koordinovanému prístupu k európskej správe, ktorý v súčasnosti chýba; trvá na tom, aby Komisia predložila návrh na zriadenie takéhoto mechanizmu v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality;

9.  zdôrazňuje, že širší rámec monitorovania právneho štátu by viedol k lepšej súdržnosti medzi existujúcimi nástrojmi, lepšej účinnosti a ročným úsporám nákladov; zdôrazňuje význam využívania rôznorodých a nezávislých zdrojov počas celého procesu monitorovania; pripomína, že v prípade opakovaného porušovania základných práv je dôležitejšie tomuto porušovaniu predchádzať, než naň potom reagovať;

10.  dôrazne odsudzuje narastajúce obmedzenia slobody zhromažďovania, kde v niektorých prípadoch došlo k násilným reakciám príslušných orgánov proti protestujúcim; opätovne potvrdzuje kľúčovú úlohu týchto základných slobôd pri fungovaní demokratických spoločností a vyzýva Komisiu, aby zohrala aktívnu úlohu pri presadzovaní týchto práv v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

11.  poukazuje na to, že právo na prístup k spravodlivosti je nevyhnutné na ochranu všetkých základných práv, demokracie a právneho štátu;

12.  poukazuje na to, že vo svojom uznesení z 25. októbra 2016 vyzýva Komisiu, aby spolu s občianskou spoločnosťou pripravila a vykonala kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti, umožnila občanom a osobám s pobytom v Únii plne si osvojiť vlastné práva vyplývajúce zo zmlúv a z charty (napr. sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a právo voliť) a poskytla informácie o právach občanov na justičnú nápravu a prostriedky súdneho sporu v prípadoch súvisiacich s porušovaním demokracie, právneho štátu a základných práv národnými vládami alebo inštitúciami EÚ;

13.  vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) vypracovala aktualizované databázy o situácii v oblasti základných práv v jednotlivých členských štátoch;

14.  pripomína, že korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu, ľudské práva a rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi; opakuje, že korupcia predstavuje hrozbu pre dobrú správu vecí verejných a spravodlivý a sociálny systém súdnictva a že brzdí hospodársky rozvoj; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby posilnili svoj boj proti korupcii tým, že budú pravidelne monitorovať spôsob využívania prostriedkov EÚ a verejných finančných prostriedkov členských štátov;

15.  zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu svedkov a osôb spolupracujúcich so spravodlivosťou pre zabezpečenie stíhania alebo potrestania činnosti zločineckých organizácií alebo závažných porušení zásad právneho štátu;

16.  vyzýva členské štáty, aby uľahčili rýchle zriadenie Európskej prokuratúry;

Migrácia a integrácia

17.  konštatuje, že príčiny migrácie v tretích krajinách sú najmä násilné konflikty, prenasledovanie, nerovnosť, terorizmus, represívne režimy, prírodné katastrofy, krízy spôsobených človekom a chronická chudoba;

18.  pripomína, že žiadatelia o azyl a migranti pri pokusoch o nelegálne prekročenie vonkajšej hranice EÚ naďalej prichádzajú o život a čelia viacerým nebezpečenstvám;

19.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že viacero členských štátov pritvrdilo svoj politický prístup k azylu a migrácii a že niektoré členské štáty plne nedodržiavajú svoje záväzky súvisiace s týmito oblasťami;

20.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby kládli solidaritu a dodržiavanie základných práv migrantov a žiadateľov o azyl do centra migračných politík EÚ;

21.  vyzýva členské štáty, aby rešpektovali a plne uplatňovali prijatý spoločný európsky azylový balík a spoločné právne predpisy v oblasti migrácie, najmä v záujme ochrany žiadateľov o azyl pred násilím, diskrimináciou a opätovnou traumatizáciou počas azylového procesu, a aby venovali osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám; pripomína, že deti tvoria takmer tretinu žiadateľov o azyl a sú mimoriadne zraniteľné; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zabrániť miznutiu maloletých osôb bez sprievodu;

22.  víta spoluprácu medzi FRA a FRONTEX s cieľom vytvoriť príručku o zaobchádzaní s deťmi na pozemných hraniciach;

23.  je znepokojený značnými rozdielmi v úrovni podmienok prijímania poskytovaných niektorými členskými štátmi, pričom niektoré členské štáty nezabezpečujú primerané a dôstojné zaobchádzanie so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu;

24.  dôrazne odsudzuje nárast obchodovania s ľuďmi, ktorých páchatelia – vrátane úradných a vládnych činiteľov – by sa mali za svoje skutky zodpovedať a byť predvolaní pred súd, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili spoluprácu a zintenzívnili svoj boj proti organizovanej trestnej činnosti vrátane pašovania a obchodovania s ľuďmi, ale aj vykorisťovania, nútenej práce, sexuálneho zneužívania a mučenia, a aby pritom zabezpečili ochranu obetí;

25.  pripomína, že ženy a deti sú vystavené zvýšenému riziku obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a sexuálneho zneužívania zo strany obchodníkov s ľuďmi;

26.  zastáva názor, že by mali byť k dispozícii bezpečné a legálne cesty migrácie a že najlepším spôsobom ochrany práv ľudí, ktorí nemôžu legálne vstúpiť do Európy, je riešiť základné príčiny migračných tokov, nájsť trvalé riešenia konfliktov a rozvíjať spoluprácu a partnerstvá; domnieva sa, že tieto cesty by mali prispieť k rýchlemu a silnému rozvoju krajín pôvodu a tranzitu, a to rozvíjaním miestnych hospodárstiev a ponúkaním nových príležitostí, ako aj prostredníctvom investícií do azylových systémov v tranzitných krajinách, ktoré by plne rešpektovali medzinárodné právo a základné práva v tejto oblasti;

27.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby posilnili bezpečné a legálne cesty pre utečencov a najmä aby zvýšili počet miest ponúkaných najzraniteľnejším utečencom, kde by sa mohli nanovo usadiť;

28.  pripomína, že návratová politika by mala byť plne v súlade so základnými právami migrantov vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia; domnieva sa, že treba venovať potrebnú pozornosť ochrane dôstojnosti vrátených osôb, a v tejto súvislosti žiada posilnenie dobrovoľných návratov a pomoci na opätovné začlenenie do spoločností v krajinách pôvodu;

29.  zdôrazňuje, že EÚ by mala podporovať politiky prijímania a integrácie vo všetkých členských štátoch a že je neprijateľné, aby niektoré členské štáty tvrdili, že sa ich fenomén migrácie netýka; zdôrazňuje skutočnosť, že zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie by mali byť vždy zaručené v rámci všetkých politík migrácie a integrácie; víta aktiváciu Európskej integračnej siete a odporúča zvýšiť výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi v oblasti integrácie;

30.  pripomína, že je dôležité poskytovať migrantom, a to deťom i dospelým, vzdelanie, ktoré je nevyhnutné pre ich začlenenie do hostiteľskej spoločnosti; zdôrazňuje ich osobitné potreby, najmä pokiaľ ide o jazykové vzdelávanie; trvá na tom, že je dôležité, aby sa v každom členskom štáte zaviedli opatrenia s cieľom poskytnúť im prístup k zdravotnej starostlivosti, k dobrým podmienkam prijímania a možnosti zlúčenia so svojimi rodinami;

31.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby boli širokej verejnosti poskytnuté vzdelávacie zdroje o medzikultúrnom dialógu;

32.  trvá na tom, že je dôležité, aby sa v každom členskom štáte zaviedli prioritné opatrenia s cieľom poskytnúť všetkým deťom migrantov primerané a dôstojné podmienky prijímania, jazykové kurzy, základné znalosti o medzikultúrnom dialógu, vzdelanie a odbornú prípravu;

33.  vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje služby na ochranu detí vrátane služieb pre deti z radov žiadateľov o azyl, utečencov a migrantov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila ucelenú koncepciu systémov opatrovníctva na ochranu najlepšieho záujmu maloletých osôb bez sprievodu; žiada, aby sa vypracovali a zaviedli osobitné postupy s cieľom zabezpečiť ochranu všetkých detí v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

34.  potvrdzuje absolútnu nevyhnutnosť čo možno najúčinnejšej integrácie ľudí s rôznymi náboženskými pôvodmi do európskej spoločnosti, a to vrátane tých, ktorí v Európskej únii bývajú už dlho;

35.  zdôrazňuje, že rozvoj stratégií týkajúcich sa sociálneho začlenenia a vzdelávania a politík boja proti diskriminácii a vylúčeniu by mohol zabrániť tomu, aby sa zraniteľné osoby pridávali k násilným extrémistickým organizáciám;

36.  odporúča, aby sa bezpečnostné prístupy určené na boj proti všetkým formám radikalizácie a terorizmu v Európe doplnili, najmä v oblasti súdnictva, o dlhodobé politiky zamerané na predchádzanie radikalizácii a náboru európskych občanov násilnými extrémistickými organizáciami;

37.  je znepokojený alarmujúcim nárastom prejavov nenávisti, nenávistných prejavov a falošných správ; odsudzuje prípady nenávistných prejavov a trestné činy z nenávisti motivované rasizmom, xenofóbiou, náboženskou neznášanlivosťou alebo predsudkami na základe zdravotného postihnutia osoby, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, ktoré sa v EÚ objavujú každý deň; zdôrazňuje, že tolerovanie šírenia rétoriky založenej na nenávisti a falošných správ podnecuje populizmus a extrémizmus; domnieva sa, že systematické občianskoprávne alebo trestnoprávne opatrenia môžu tento škodlivý vývoj zastaviť;

38.  zdôrazňuje, že úmyselné šírenie nepravdivých informácií o ktorejkoľvek kategórii osôb žijúcich v EÚ, o právnom štáte a základných právach predstavuje obrovskú hrozbu pre demokratické hodnoty EÚ a jej súdržnosť;

39.  pripomína, že sociálne siete a zaručená anonymita mnohých mediálnych platforiem podporujú nenávistné prejavy akéhokoľvek druhu, vrátane krajne pravicového a džihádistického extrémizmu, a pripomína, že internet nemôže predstavovať priestor, v ktorom neplatia žiadne zákony;

40.  pripomína, že sloboda prejavu, právo na informácie a sloboda médií sú nevyhnutné s cieľom zabezpečiť demokraciu a právny štát; dôrazne odsudzuje násilie, nátlak a hrozby namierené proti novinárom a médiám, a to aj v súvislosti s odhalením informácií o porušovaní základných práv;

41.  odsudzuje nenávistné prejavy sponzorované alebo podporované orgánmi, politickými stranami alebo politickými lídrami a oznamované sociálnymi médiami;

42.  pripomína, že boj proti týmto javom závisí od vzdelávania a informovanosti verejnosti; vyzýva členské štáty, aby zaviedli programy na zvýšenie informovanosti na školách, a naliehavo vyzýva Komisiu na podporu úsilia členských štátov v tejto súvislosti, najmä vypracovaním usmernení pre tento postup;

43.  je presvedčený, že by sa mala systematicky rozvíjať informovanosť o trestných činoch z nenávisti medzi príslušníkmi polície a súdnymi orgánmi v členských štátoch a že obete týchto trestných činov by mali byť informované a podporované, aby tieto prípady nahlásili; žiada, aby sa na úrovni EÚ zaviedla odborná príprava pre policajných príslušníkov, ktorá im umožní účinne bojovať proti trestným činom z nenávisti a nenávistným prejavom; zdôrazňuje, že túto odbornú prípravu má zabezpečovať Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a má stavať na osvedčených postupoch na vnútroštátnej úrovni a na práci FRA;

44.  víta skutočnosť, že Komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti;

45.  vyzýva túto skupinu na vysokej úrovni vytvorenej Komisiou, aby pracovala predovšetkým na harmonizácii vymedzenia pojmov „trestný čin z nenávisti“ a „nenávistný prejav“ v Európe; je presvedčený, že skupina by sa mala zaoberať aj nenávistnými prejavmi a podnecovaním násilia, ktoré možno pripísať politickým predstaviteľom;

46.  žiada, aby sa tento jav zastavil zlepšeným monitorovaním, vyšetrovaním a následným stíhaním autorov prejavov, ktoré sú nezlučiteľné s európskymi právnymi predpismi, zo strany príslušných justičných orgánov a v spolupráci s občianskou spoločnosťou a spoločnosťami zo sektora IT, pričom sa bude chrániť sloboda prejavu a právo na súkromie;

47.  vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby navrhla prepracovanie rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, aby zahŕňala ostatné formy trestných činov z nenávisti, aby zahŕňalo iné formy trestných činov z nenávisti;

Diskriminácia

48.  odsudzuje akúkoľvek diskrimináciu z akýchkoľvek dôvodov, ako sú predsudky voči pohlaviu, rase, farbe pleti, etnickému či sociálnemu pôvodu, genetickým vlastnostiam, jazyku, náboženstvu alebo osobnému presvedčeniu, politickému alebo inému názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodeniu, zdravotnému postihnutiu, veku alebo sexuálnej orientácii, ako je zakotvené v článku 21 charty, alebo akúkoľvek inú formu neznášanlivosti alebo xenofóbie a pripomína článok 2 Zmluvy o EÚ;

49.  uznáva, že sekularizmus ako striktné oddelenie cirkvi a štátu a neutrálnosť štátu sú nevyhnutné na ochranu slobody náboženského vyznania alebo viery, na zaručenie rovnakého prístupu ku všetkým náboženstvám a vieram, na boj proti diskriminácii založenej na základe náboženského vyznania alebo viery;

50.  poznamenáva, že navrhovaná smernica o rovnakom zaobchádzaní z roku 2008 ešte stále čaká na schválenie v Rade; opakuje svoju výzvu Rade, aby čo najskôr prijala svoju pozíciu k návrhu;

51.  pripomína povinnosť členských štátov v plnej miere implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať v rámci územia členských štátov;

52.  pripomína, že ľudské práva sú všeobecné a žiadna menšina by nemala byť diskriminovaná; zdôrazňuje, že práva menšín sú neoddeliteľnou súčasťou zásady právneho štátu; konštatuje, že riziko porušovania práv menšín je väčšie, keď sa nedodržiava zásada právneho štátu;

53.  odsudzuje prípady diskriminácie, segregácie, nenávistných prejavov, trestných činov z nenávisti a sociálneho vylúčenia, ktoré Rómovia zažívajú; odsudzuje sústavnú diskrimináciu Rómov v prístupe k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a trhu práce; pripomína, že všetkým európskym občanom by sa mala poskytovať rovnaká pomoc a ochrana bez ohľadu na ich etnický pôvod;

54.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v konzultácii s predstaviteľmi menšín zhromažďovali spoľahlivé a porovnateľné údaje o rovnosti s cieľom merať nerovnosti a diskrimináciu;

55.  vyzýva členské štáty, aby si pri riešení problémov, ktoré prekonávajú menšiny v celej Európskej únii, vymieňali osvedčené postupy a uplatňovali overené riešenia;

56.  zdôrazňuje význam vykonávania politík rovnosti, ktoré umožňujú všetkým etnickým, kultúrnym a náboženským menšinám uplatňovanie ich nesporných základných práv;

57.  nabáda tie členské štáty, ktoré to ešte neurobili, aby ratifikovali Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov; rovnako pripomína potrebu uplatňovať zásady vypracované v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE);

58.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby dôsledne zohľadnili práva menšín, zaistili právo na používanie menšinového jazyka a chránili jazykovú rozmanitosť v Únii; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoj plán na podporu vyučovania a používania regionálnych jazykov, ktorý ponúka možnosť bojovať proti jazykovej diskriminácii v EÚ;

59.  nabáda k začleneniu vzdelávania o hodnotách tolerancie do školských osnov s cieľom poskytnúť deťom nástroje, ktoré potrebujú na identifikáciu všetkých foriem diskriminácie, či už antimoslimského, antisemitského, antiafrického, protirómskeho charakteru, alebo diskriminácie LGBTI alebo inej menšiny;

60.  vyzýva Komisiu, aby poskytovala informácie o najlepších postupoch v členských štátoch s cieľom riešiť rodové stereotypy v školách;

61.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že osoby LGBTI zažívajú šikanovanie a obťažovanie a sú diskriminované v rôznych oblastiach svojho života;

62.  odsudzuje všetky formy diskriminácie LGBTI osôb; nabáda členské štáty k tomu, aby prijímali zákony a opatrenia na potláčanie homofóbie a transfóbie;

63.  nabáda Európsku komisiu, aby predložila program EÚ, ktorým sa zaručia rovnaké práva a príležitosti pre všetkých občanov, a rešpektovala pritom právomocí členských štátov a aby monitorovala správnu transpozíciu a vykonávanie právnych predpisov EÚ, ktoré súvisia s právami LGBTI osôb; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovala s organizáciami občianskej spoločnosti zastupujúcimi práva LGBTI osôb;

64.  vyzýva členské štáty, ktoré prijali právne predpisy týkajúce sa partnerstva a/alebo manželstva osôb rovnakého pohlavia, aby uznali ustanovenia s podobnými účinkami, ktoré prijali iné členské štáty; pripomína povinnosť členských štátov v plnej miere vykonávať smernicu 2004/38/ES, a to aj v prípade párov rovnakého pohlavia a ich detí; víta skutočnosť, že čoraz viac členských štátov zaviedlo a/alebo upravilo svoje právne predpisy v oblasti spolužitia, registrovaného partnerstva a manželstva s cieľom prekonať diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, s ktorou sa stretávajú páry rovnakého pohlavia a ich deti, a vyzýva ostatné členské štáty, aby zaviedli podobné právne predpisy; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na úplné vzájomné uznávanie účinkov všetkých dokladov o osobnom stave v celej EÚ vrátane právneho uznania rodu, manželstiev a registrovaných partnerstiev, aby sa občanom, ktorí využívajú svoje právo na voľný pohyb, zmenšili diskriminačné právne a administratívne prekážky;

65.  víta iniciatívy na zákaz terapie na zmenu sexuálnej orientácie LGBTI osôb a na zákaz patologizácie transidentít a naliehavo žiada všetky členské štáty, aby prijali podobné opatrenia, ktoré rešpektujú a presadzujú právo na rodovú identitu a rodové vyjadrenie;

66.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že transrodové osoby sú v niekoľkých členských štátoch ešte stále považované za duševne choré, a vyzýva tieto štáty, aby prehodnotili svoje vnútroštátne katalógy duševných chorôb a vypracovali alternatívne modely prístupu bez stigmatizácie, a tak zaistili, že potrebná lekárska starostlivosť bude naďalej dostupná pre všetky transrodové osoby; vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že v súčasnosti niektoré členské štáty stále uplatňujú požiadavky na transrodové osoby, napr. lekárske zásahy, aby mohla byť ich zmena pohlavia uznaná (a to i v pasoch a úradných dokladoch totožnosti), a nútenú sterilizáciu ako podmienku na zmenu pohlavia; poznamenáva, že takéto požiadavky jasne porušujú ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenie o najlepších modeloch právneho uznania rodu v Európe; vyzýva členské štáty, aby uznali zmenu pohlavia a poskytli prístup k rýchlemu, dostupnému a transparentnému právnemu uznaniu rodu bez nutnosti lekárskych zásahov, ako sú operácie či sterilizácie alebo súhlas psychiatra;

67.  víta iniciatívu Komisie, pokiaľ ide o depatologizáciu transrodových identít v rámci revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie; vyzýva Komisiu na zintenzívnenie úsilia s cieľom zabrániť tomu, aby sa z rodovej variácie v detstve stala nová diagnóza v tejto klasifikácii;

68.  vyzýva Komisiu, aby zbierala údaje o porušovaní ľudských práv, s ktorým sa stretávajú intersexuálne osoby v rôznych oblastiach života, a aby členským štátom poskytla usmernenia o najlepších postupoch na ochranu základných práv intersexuálnych osôb; vyjadruje poľutovanie nad tým, že operácia zameraná na tzv. normalizáciu intersexuálnych detí sa stále realizuje v členských štátoch EÚ, hoci nie je lekársky potrebná a aj keď deťom tieto lekárske postupy spôsobujú dlhodobú psychickú traumu;

69.  vyzýva členské štáty, aby plne vykonali smernicu o právach obetí(3) a identifikovali a napravili nedostatky v systéme ochrany práv obetí s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny ako práva detí, menšinových skupín alebo obetí trestných činov z nenávisti;

70.  naliehavo žiada, aby EÚ a jej členské štáty bojovali proti všetkým formám násilia a diskriminácie voči ženám a aby stíhali páchateľov; predovšetkým vyzýva členské štáty, aby účinne riešili dôsledky domáceho násilia a sexuálneho vykorisťovania vo všetkých jeho formách, a to aj v prípade utečencov a detí migrantov, ako aj v prípade manželstiev maloletých či manželstiev vynútených násilím;

71.  vyzýva členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy a poskytovali pre policajných a justičných pracovníkov pravidelnú odbornú prípravu o nových formách násilia páchaného na ženách;

72.  víta skutočnosť, že všetky členské štáty podpísali Istanbulský dohovor a že ho podpísala Európska únia; vyzýva členské štáty, ktoré ešte dohovor neratifikovali, aby to urobili;

73.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu a sexuálnemu násiliu;

74.  pripomína, že chudoba vo vyššom veku je mimoriadne znepokojivá v prípade žien z dôvodu pretrvávajúcich rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ktoré vyúsťujú do rozdielov v dôchodkoch žien a mužov;

75.  vyzýva členské štáty, aby vypracovali vhodné politiky na podporu starších žien a odstránenie systémových príčin rodových rozdielov v odmeňovaní;

76.  zdôrazňuje potrebu ukončiť diskrimináciu voči osobám so zdravotným postihnutím, udeliť im rovnaké sociálne a politické práva vrátane volebného práva, ako je uvedené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

77.  uznáva, že sexuálne a reprodukčné zdravie žien súvisí s radom ľudských práv vrátane práva na život, práva na život bez mučenia, práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, práva na súkromie, práva na vzdelanie a zákazu diskriminácie; zdôrazňuje, že osoby so zdravotným postihnutím majú nárok požívať svoje základné práva rovnocenne s inými;

78.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby uznali základné právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti; trvá na tom, že Únia musí zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní informovanosti o najlepších postupoch v tejto oblasti a ich podpore, a to aj v súvislosti so stratégiou EÚ v oblasti zdravia, pričom je nutné rešpektovať právomoci členských štátov, keďže zdravie je základným ľudským právom nevyhnutným na uplatňovanie ďalších ľudských práv; v tejto súvislosti pripomína veľký význam, ktorý má súlad a konzistentnosť vnútorných a vonkajších politík EÚ v oblasti ľudských práv;

79.  zdôrazňuje, že akýkoľvek systém plošného hromadného sledovania predstavuje vážne porušenie základných práv občanov; zdôrazňuje, že všetky legislatívne návrhy členských štátov týkajúce sa spôsobilostí spravodajských orgánov vykonávať dohľad by mali vždy byť v súlade s chartou a so zásadou proporcionality a zákonnosti;

80.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby propagovali čísla na horúcu linku pre nezvestné deti (116 000) a detské linky pomoci (116 a 111) medzi širokou verejnosťou a príslušnými zainteresovanými stranami vo vnútroštátnych systémoch ochrany detí; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili občanom prístup k vhodným službám zohľadňujúcim potreby detí, ktoré sú prístupné dvadsaťštyri hodín denne sedem dní v týždni v celej EÚ; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v prípade potreby vyčlenili dostatočné finančné prostriedky;

81.  naliehavo žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa spojili v úsilí bojovať proti porušovaniu práv detí; opakuje svoju výzvu, aby členské štáty, ktoré to ešte neurobili, transponovali a účinne vykonali smernicu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii(4); vyzýva členské štáty, aby v záujme boja proti tomuto javu posilnili právne možnosti, technické kapacity a finančné zdroje orgánov presadzovania práva s cieľom zintenzívniť spoluprácu vrátane spolupráce s Europolom; zdôrazňuje úlohu odborníkov, ktorí pracujú s deťmi, pri odhaľovaní známok fyzického a psychického násilia páchaného na deťoch vrátane kybernetického šikanovania; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa zvýši povedomie týchto pracovníkov a aby dostali primeranú odbornú prípravu;

82.  berie na vedomie pozitívny vývoj v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o práva obetí; konštatuje však, že vo všeobecných službách podpory obetiam trestných činov stále existujú zjavné nedostatky;

83.  víta akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 a akčný plán týkajúci sa európskej elektronickej justície (2014 – 2018);

84.  vyzýva Komisiu, aby vymenovala koordinátorov EÚ pre boj proti afrofóbii a neznášanlivosti voči Rómom, ktorí budú zodpovední za zlepšenie koordinácie a súdržnosti medzi inštitúciami EÚ, agentúrami EÚ, členskými štátmi a medzinárodnými aktérmi a za rozvoj existujúcich a nových politík EÚ v záujme odstraňovania afrofóbie a neznášanlivosti voči Rómom; zdôrazňuje predovšetkým, že úlohou koordinátora pre boj proti neznášanlivosti voči Rómom je posilniť a doplniť činnosť oddelenia Komisie pre nediskrimináciu a koordináciu Rómov tým, že sa posilní tím, vyčlenia sa primerané prostriedky a zamestná sa viac ľudí, aby sa dosiahli dostatočné kapacity na boj proti neznášanlivosti voči Rómom, zvyšovanie povedomia o holokauste Rómov a podporu pamiatky holokaustu; navrhuje prijatie európskych rámcov pre národné stratégie na boj proti afrofóbii, antisemitizmu a islamofóbii;

85.  odsudzuje kroky vlád členských štátov, aby oslabili a démonizovali civilizovanú spoločnosť a mimovládne organizácie; naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytli podporu organizáciám občianskej spoločnosti, keďže často vykonávajú dôležitú prácu, ktorá dopĺňa sociálne služby poskytované štátom alebo dokonca kompenzuje nedostatky, ktoré nerieši štát;

86.  navrhuje vymenovanie koordinátora EÚ pre občiansky priestor a demokraciu, ktorého úlohou bude koordinácia práce EÚ a členských štátov v tejto oblasti a ktorý zároveň bude mať úlohu v oblasti dohľadu a slúžiť ako kontaktný bod pre MVO, pokiaľ ide o prípady spojené s obťažovaním, ktoré obmedzujú ich prácu;

87.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre zapojenie občianskej spoločnosti a ukazovatele týkajúce sa občianskeho priestoru;

o
o   o

88.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV.
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).


Perspektívy a výzvy pre včelársky sektor EÚ
PDF 511kWORD 71k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o perspektívach a výzvach pre včelársky sektor EÚ (2017/2115(INI))
P8_TA(2018)0057A8-0014/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2011 o zdraví včiel medonosných a problémoch odvetvia včelárstva(1),

–  so zreteľom na závery Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (8606/11 ADD 1 REV 1) o oznámení Komisie o zdraví včiel medonosných (COM(2010)0714),

–  so zreteľom na Európsky týždeň včiel a opeľovania (EU Bee Week – Týždeň včiel v EÚ), ktorý sa v Európskom parlamente usporadúva od roku 2012,

–  so zreteľom na správu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) Zber a výmena údajov o zdraví včiel: budovanie Európskeho partnerstva pre včely (Collecting and Sharing Data on Bee Health: Towards a European Bee Partnership) zo septembra 2017, ktorou sa prakticky vykonáva Európske partnerstvo pre včely,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0014/2018),

A.  keďže odvetvie včelárstva je neoddeliteľnou súčasťou európskeho poľnohospodárstva a v rámci EÚ združuje vyše 620 000 včelárov(2); keďže včelárstvo je všeobecne rozšírené ako záľuba alebo sa vykonáva pre vlastnú spotrebu a tiež ako profesijná činnosť;

B.  keďže hospodárska hodnota včiel spočíva v opeľovaní a produkcii medu, včelieho vosku a ďalších včelích produktov, pričom veľký význam majú aj drevené rámiky, resp. úle, ako aj apiturizmus;

C.  keďže odvetvie včelárstva má pre EÚ zásadný význam a má výrazný prínos pre spoločnosť tak z hospodárskeho (približne 14,2 mld. EUR ročne), ako aj z environmentálneho hľadiska, pretože udržiava ekologickú rovnováhu a biologickú diverzitu, keďže 84 % druhov rastlín a 76 % výroby potravín v Európe závisí od opeľovania divo žijúcimi a domestikovanými včelami;

D.  keďže včely a iné opeľovače sa starajú o opeľovanie, čím zabezpečujú rozmnožovanie mnohých kultúrnych a voľne rastúcich rastlín, a tak zdarma zaisťujú potravinovú produkciu a potravinovú bezpečnosť a zachovávajú biodiverzitu v Európe aj vo svete; keďže význam opeľovania je v EÚ nedocenený a často sa berie ako samozrejmosť, pričom napr. v USA sa na umelé opeľovanie každoročne vynaložia celkovo 2 mld. EUR; keďže Európa je domovom približne 10 % všetkých druhov včiel; keďže podľa Francúzskeho národného inštitútu pre poľnohospodársky výskum spôsobuje včelia úmrtnosť v celosvetovom meradle náklady vo výške 150 mld. EUR, teda 10 % trhovej ceny potravín, čo svedčí o potrebe chrániť opeľujúci hmyz;

E.  keďže z nedávneho výskumu, ktorý vykonala Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), vyplýva, že zvyšovanie hustoty a rozmanitosti opeľujúceho hmyzu má priamy vplyv na objem úrody a môže pomôcť malým poľnohospodárom zvýšiť ich produktivitu v celkovom priemere o 24 %;

F.  keďže nie všetky krajiny majú systém registrácie včelárov a včelstiev, ktorý by uľahčil monitorovanie vývoja v tomto odvetví, trhu a zdravia včiel;

G.  keďže v roku 2004 Komisia zaručila 32 miliónov EUR ročne pre vnútroštátne programy v odvetví včelárstva s výhradným prospechom pre včelárstvo a keďže táto suma bola v roku 2006 zvýšená na 36 miliónov, no stále ani zďaleka nepostačuje (predstavuje len 0,0003 % rozpočtu SPP);

H.  keďže v rozmedzí rokov 2004 a 2016 sa vďaka pristúpeniu nových členských štátov zvýšil počet včelstiev o 47,8 %, no finančné prostriedky EÚ sa zvýšili len o 12 %, čo znamená, že dostupné finančné prostriedky EÚ nepostačujú na zachovanie včelej populácie a na náležitú pomoc včelárom pri obnove ich včelstiev v dôsledku úbytku populácií v členských štátoch s vysokou úmrtnosťou včiel;

I.  keďže napriek tomuto štatistickému zvýšeniu mnohí profesionálni včelári prestali vykonávať svoju činnosť a v niektorých členských štátoch sa počet včelstiev znížil najmenej o 50 %(3) v dôsledku účinkov zmeny klímy (napr. jarné mrazy, suchá, požiare), určitých chemicky účinných látok a narušení na vnútornom trhu EÚ s medom; keďže aj dnes sa stále zaznamenávajú mnohé prípady zimných strát a abnormalít;

J.  keďže vnútroštátne programy pre odvetvie včelárstva, ktoré využívajú spolufinancovanie zo strany EÚ, majú celkovo pozitívny účinok; keďže občasný nedostatok sebadôvery v tomto odvetví, a teda slabšie rozširovanie jeho profesijnej základne, má najpravdepodobnejšie na svedomí vykonávanie predpisov na vnútroštátnej úrovni;

K.  keďže odvetvie včelárstva sužuje mimoriadne závažný demografický problém starnutia, pretože iba malé percento včelárov má menej ako 50 rokov, čo ohrozuje budúcnosť tohto odvetvia; keďže včelárstvo predstavuje potenciálny zdroj práce a integrácie mladých ľudí vo vidieckych oblastiach, pretože v mnohých európskych regiónoch je prístup k pôde obmedzený;

L.  keďže dobré teoretické znalosti v spojení s praktickou odbornou prípravou sú dôležité, pretože môžu napomôcť lepšiemu chápaniu výziev súvisiacich so včelstvami, ktoré prináša budúcnosť, a prijímaniu krokov na ich riešenie; keďže včelári by mali pracovať zodpovedne a profesionálne a v úzkej spolupráci s poľnohospodármi s cieľom riešiť budúce výzvy, napríklad zmenu klímy, prírodné pohromy, ubúdanie včelích pastvín, útoky divých zvierat a sťahovavých vtákov v niektorých regiónoch (včelárstvo sa často praktizuje vo voľnej prírode, takže úle sú vo veľkej miere vystavené takémuto ohrozeniu dravcami) a vysokú administratívnu záťaž v niektorých členských štátoch;

M.  keďže vnútroštátne včelárske programy spolufinancované z prostriedkov EÚ poskytujú účastníkov príležitosť vykonávať výskumné a vývojové projekty; keďže úspešné projekty môžu výrazne prispieť k posilneniu odvetvia a zlepšeniu jeho kapacity odolávať prírodným a trhovým krízam; keďže prenos vedomostí a výmena osvedčených a inovatívnych postupov prinášajú európskemu odvetviu včelárstva pridanú hodnotu, najmä ak ich dopĺňajú osobitné programy, napríklad aktuálny Erasmus pre včelárov v rámci druhého piliera SPP;

N.  keďže tzv. kočovné poľnohospodárstvo má mnoho pozitívnych, ale aj niekoľko problematických aspektov, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel, ktorých cieľom je zabrániť výskytu rizikových situácií; keďže je preto nevyhnutné vykonávať dôkladnejšie monitorovanie;

O.  keďže vyššia úmrtnosť včiel medonosných a voľne žijúcich opeľovačov, ktorú v súčasnosti možno pozorovať v Európe, vyvoláva znepokojenie vzhľadom na jej negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, biodiverzitu a ekosystémy; keďže pod vyššiu úmrtnosť včiel sa podpisuje viacero stresových faktorov, ktoré sa líšia v závislosti od zemepisnej oblasti, miestnych špecifík a klimatických podmienok; keďže medzi tieto faktory patrí závažný vplyv inváznych nepôvodných druhov, ako je klieštik včelí (Varroa destructor), malý úľový chrobák (Aethina tumida), sršeň ázijský (Vespa velutina), a moru včelieho plodu, ako aj živočíšnych patogénov, napríklad patogénov vyvolávajúcich nozematózu, vplyv niektorých účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín a iných biocídoch, zmeny klímy, zhoršovanie stavu životného prostredia, úpadok biotopov a postupné miznutie kvitnúcich rastlín; keďže včely sú odkázané na poľnohospodársku pôdu, ktorá im svojou plochou a rôznorodosťou plodín poskytuje hlavný zdroj potravy, a preto by pre včelárov aj poľnohospodárov bolo užitočné, aby vyčleňovali určitý druh oblastí ekologického záujmu nazvaných „včelárske oblasti“, ktoré by sa následne mohli zoširoka využívať vo všetkých členských štátoch, najmä počas obdobia, keď kvitne málo kvetov;

P.  keďže včelári často nedokážu bojovať proti včelím chorobám a parazitom, pretože nemajú dostatočné informácie, odbornú prípravu a účinné prostriedky na ich potlačenie, napríklad prístup k liekom na ošetrenie včiel; keďže včelári dostávajú podporu na ochranné opatrenia proti klieštikovi Varroa destructor, hoci uvedené opatrenia zatiaľ nie sú úplne úspešné, pretože výskumno-vývojové snahy, čo sa týka liečby proti parazitickým druhom, vplyvu včelej stravy a vystavenia chemickým výrobkom, sú stále nedostatočné;

Q.  keďže povinnosť včelárov nahlasovať choroby a parazitov vedie k systematickému ničeniu včelstiev, čo môže včelárov motivovať k tomu, aby ich nenahlasovali; keďže na trhu je dostupné len obmedzené množstvo liekov na choroby včiel, ktoré nepokrýva zvýšený dopyt po účinných veterinárnych liekoch; keďže na potlačenie varoázy sa vyskúšalo viacero prírodných látok, pričom tri z nich sa stali základom ekologického ošetrovania, a to kyselina mravčia, kyselina šťaveľová a tymol;

R.  keďže monokultúrne poľnohospodárstvo využívajúce odrody plodín a krížence so slabšou nektárodajnosťou a peľodajnosťou a kratším obdobím kvitnutia výrazne znižuje biodiverzitu a rozsah včelích pastvín; keďže britskí vedci nedávno dospeli k záveru, že v konkrétnej oblasti lepšie prežívajú miestne a regionálne plemená včiel než plemená včely medonosnej presídlené odinakiaľ(4); keďže dlhodobé zdravie a udržateľnosť odvetvia včelárstva v Európe závisí od zabezpečenia dlhodobého zdravia a udržateľnosti miestnych ekotypov včely medonosnej vzhľadom na ich rozmanitosť a schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam;

S.  keďže na úbytok opeľovačov upozornila Medzivládna platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) vo svojej správe prijatej 26. februára 2016 a tiež Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) vo svojich celosvetových integrovaných posúdeniach systémových insekticídov; keďže včely sú dôležitý ukazovateľ kvality životného prostredia;

T.  keďže včelári, poľnohospodári, ochrancovia životného prostredia aj občania očakávajú jasný vedecký konsenzus v otázke všetkých príčin úmrtnosti včiel vrátane vplyvu účinných látok v pesticídoch (napr. niektorých neonikotinoidov a niektorých ďalších systémových insekticídov), na ktoré poukázal EFSA;

U.  keďže odchýlky medzi vedeckými zisteniami možno sčasti pripísať použitiu odlišných analytických metód a výskumných postupov; keďže nedostatočná koordinácia výskumu opeľovačov na úrovni EÚ a dostupných a harmonizovaných údajov medzi zainteresovanými stranami má za následok šírenie rozdielnych či protichodných štúdií;

V.  keďže je dôležité udržať a prehĺbiť dialóg a spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami (včelármi, poľnohospodármi, vedcami, mimovládnymi organizáciami, miestnymi orgánmi, odvetviami zameranými na ochranu rastlín, súkromným sektorom, veterinármi a širokou verejnosťou), koordinovať výskum a včas poskytnúť všetky relevantné zozbierané údaje;

W.  keďže vládne všeobecný dopyt po spoločnej harmonizovanej databáze, v ktorej by sa uvádzal o. i. druh plodiny a poľnohospodárskeho postupu, výskyt škodcov a chorôb, klimatické a poveternostné podmienky, krajinný ráz a infraštruktúra, hustota včelstiev a úmrtnosť včiel na región, ako aj po príslušných digitálnych nástrojoch a technológiách, ktoré sú pre včely neškodné, a médiách, ako sa v navrhuje v iniciatíve Európske partnerstvo pre včely, prijatej v júni 2017; keďže sú nevyhnutne potrebné výsledky komplexného vedeckého preskúmania zrealizovaného EFSA, ktoré už meškajú vyše roka, aby sa tak mohli prijať rozhodnutia na základe najnovších vedeckých poznatkov; keďže čo najskôr treba poskytnúť jasné výsledky ohľadom všetkých ukazovateľov zdravia včiel, aby sa znížila a zastavila ich úmrtnosť, najmä prostredníctvom testovania v teréne; keďže včelári, poľnohospodári a občania očakávajú, že Komisia bude spolu s príslušnými agentúrami EÚ a odborníkmi z členských štátov podrobne monitorovať pokyny EFSA k posúdeniu vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely a že členské štáty sa nimi budú náležite riadiť;

X.  keďže na produkciu medu majú vplyv aj poveternostné podmienky, pričom teplé, vlhké počasie podporuje jeho tvorbu, zatiaľ čo studené, mokré počasie jej bráni; keďže jesenné a zimné straty prispievajú k zmenšovaniu včelstiev a poklesu produkcie medu, ktorý môže v niektorých členských štátoch dosiahnuť až 50 % a v niektorých regiónoch dokonca 100 %;

Y.  keďže by sa mala venovať pozornosť tomu, že populácie včely medonosnej sa v jednotlivých poľnohospodárskych oblastiach rôznia, čo do veľkosti – v niektorých krajinách produkcie medu sa rozmáhajú, v iných zase vládne opačná situácia;

Z.  keďže vyššia úmrtnosť včiel núti včelárov pravidelnejšie obnovovať stav svojich včelstiev, čo má za následok vyššie výrobné náklady; keďže od roku 2002 narástla cena za včelstvo aspoň štvornásobne; keďže výmena včelstva môže často priniesť krátkodobý a strednodobý pokles produkcie, pretože nové včelstvo je po prvom osadení menej produktívne; keďže včelári nikdy nepoužívajú pri výrobe medu taký počet včelstiev, ako ukazujú štatistiky, pretože v priebehu roka obnovujú pôvodný počet včelstiev, a to na úkor objemu produkcie, lebo na opätovné osadenie uhynutého včelstva je tiež potrebný med;

AA.  keďže za posledných 15 rokov došlo v niektorých tretích krajinách k dvojnásobnému zvýšeniu množstva vyrábaného a vyvážaného medu; keďže v produkcii medu dosahuje EÚ sotva 60-percentnú sebestačnosť, ktorá nemá stúpajúcu tendenciu, pričom v rozmedzí rokov 2003 a 2016 sa v EÚ takmer zdvojnásobilo množstvo včelstiev a počet včelárov narástol z približne 470 000 na asi 620 000; keďže v roku 2016 obsadili v Európe prvé tri priečky v produkcii medu Rumunsko, Španielsko a Maďarsko a za nimi nasledovalo Nemecko, Taliansko a Grécko;

AB.  keďže EÚ každý rok dováža asi 40 % medu; keďže v roku 2015 bol dovezený med v priemere 2,3-krát lacnejší ako med vyrobený v EÚ; keďže EÚ každoročne dováža asi 200 000 ton medu, hlavne z Číny, Ukrajiny, Argentíny a Mexika, čo závažne konkurenčne znevýhodňuje európskych včelárov v porovnaní s výrobcami z tretích krajín a bráni dosiahnutiu vyššej miery sebestačnosti; keďže dovezený med často nezodpovedá štandardom, ktoré uplatňujú včelári v EÚ;

AC.  keďže spotrebitelia sú často presvedčení, že jedia med z EÚ, no časť tohto medu je v skutočnosti zmesou medu z EÚ a z tretích krajín, pričom veľká časť dovážaného medu je falšovaná;

AD.  keďže od roku 2002 množstvo medu vyprodukovaného v hlavných svetových regiónoch produkcie medu stagnuje alebo klesá v dôsledku zlého zdravotného stavu včiel, zatiaľ čo množstvo medu vyprodukovaného v Číne sa zdvojnásobilo (od roku 2012 zhruba na 450 000 ton ročne), čo je viac než množstvo medu spoločne vyprodukovaného v EÚ, Argentíne, Mexiku, USA a Kanade;

AE.  keďže v roku 2015 pochádzala viac ako polovica medu dovezeného do EÚ z Číny (100 000 ton – dvojnásobok množstva z roku 2002), hoci počet včelstiev v iných častiach sveta poklesol; keďže podľa združení včelárov a odborníkov je pravdepodobné, že veľká časť medu dovozeného z Číny je falšovaná pridaním trstinového alebo kukuričného cukru; keďže nie každý členský štát má možnosť vykonať analýzy na zistenie nezrovnalostí v dovezenom mede na vonkajších hraničných kontrolných staniciach EÚ;

AF.  keďže med je tretím najčastejšie falšovaným výrobkom na svete; keďže falšovanie spôsobuje európskym včelárom výraznú ujmu a vystavuje spotrebiteľov vážnym zdravotným rizikám;

AG.  keďže podľa odborníkov problém chlóramfenikolu v roku 2002 nevyriešili spoločnosti vyvážajúce med z Číny dodržiavaním pravidiel, ale použitím živicových filtrov;

AH.  keďže Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo na svojom zasadnutí v decembri 2015 diskutovala o kvalitatívnych problémoch týkajúcich sa dovážaného medu a o konkurencieschopnosti európskeho odvetvia včelárstva; keďže v nadväznosti na to Komisia nariadila centralizované testovanie medu;

AI.  keďže vzorky medu z členských štátov boli testované Spoločným výskumným centrom, ktoré okrem iného zistilo, že 20 % vzoriek odobratých na vonkajších hraniciach EÚ a v priestoroch patriacim dovozcom nezodpovedalo predpísanému zloženiu medu a/ani postupom výroby medu stanoveným v smernici o mede (2001/110/ES), pričom 14 % vzoriek obsahovalo pridaný cukor; keďže napriek tomu do Európy stále prúdi falšovaný med;

AJ.  keďže podľa Codex Alimentarius, ktorý sa používa v EÚ, med je prírodný produkt, do ktorého sa nemôžu pridávať žiadne látky a z ktorého sa žiadne látky nemôžu extrahovať a ktorý by nemal byť sušený mimo úľa;

AK.  keďže nerovnováha na európskom trhu s medom, zapríčinená veľkoobchodným dovozom lacného falšovaného medu, spôsobila, že v rokoch 2014 až 2016 kúpna cena medu v EÚ v hlavných krajinách jeho produkcie (Rumunsko, Španielsko, Maďarsko, Bulharsko, Portugalsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko a Chorvátsko) klesla o polovicu, v dôsledku čoho je situácia európskych včelárov naďalej zložitá a nepriaznivá;

AL.  keďže druhý odsek písm. a) článku 2 ods. 4 smernice o mede zmenenej smernicou 2014/63/EÚ stanovuje, že ak med pochádza z viacerých členských štátov alebo z tretích krajín, môže byť povinné označenie krajín pôvodu prípadne nahradené jedným z týchto označení: „zmes medov z EÚ“, „zmes medov mimo EÚ“, alebo „zmes medov z EÚ a mimo EÚ“; keďže označenie „zmes medov z EÚ a mimo EÚ“ nie je pre spotrebiteľov dostatočne informatívne;

AM.  keďže mnohí baliči medu a obchodníci v súčasnosti zneužívajú tento spôsob označenia pôvodu s cieľom zakryť skutočnú krajinu pôvodu, ako aj podiel medu z rôznych príslušných krajín, pretože kupujúci majú čoraz viac znalostí a nedôverujú potravinovým výrobkom z určitých krajín; keďže mnohí veľkí producenti medu, napríklad USA, Kanada, Argentína alebo Mexiko, majú na označovanie medu oveľa prísnejšie požiadavky než zjednodušené pravidlá EÚ, a preto v porovnaní s EÚ poskytujú oveľa vyššie záruky, čo sa týka poskytnutia potrebných informácií spotrebiteľom;

AN.  keďže v súčasných pravidlách sa nezohľadňujú podvodné praktiky, ktoré sa dotýkajú spracovaných výrobkov, napríklad sušienok, raňajkových cereálií či cukroviniek; keďže označenie „med“ môže zavádzať spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočné zloženie daného výrobku, pretože sa často používa aj vtedy, keď z medu pochádza oveľa menej ako 50 % cukru obsiahnutého vo výrobku;

AO.  keďže ukážková iniciatíva „Raňajky s európskym medom“, spustená v roku 2014, zaznamenala veľký úspech, pričom sa do nej môžu zapojiť všetky členské štáty s cieľom prispieť k výchove detí v otázkach zdravej stravy, ktorú predstavuje napríklad med, a propagovať odvetvie včelárstva; keďže 11. mája 2015 na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo dalo Slovinsko podnet, aby OSN oficiálne vyhlásila 20. máj za Svetový deň včiel, pričom túto myšlienku široko podporili všetky členské štáty a FAO ju schválil na svojej konferencii v Ríme v júli 2017; keďže bolo dohodnuté, že vzhľadom na významný vplyv včiel na ekologickú rovnováhu na celom svete treba venovať mimoriadnu pozornosť odvetviu včelárstva, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, ochranu rastlín a udržateľné poľnohospodárske postupy;

AP.  keďže programy EÚ zamerané na konzumáciu ovocia, zeleniny a mlieka v školách sú rozhodujúcim nástrojom, ktorý môže deťom priblížiť poľnohospodárstvo a pestrosť európskych poľnohospodárskych výrobkov, najmä tých, čo sa pestujú v ich regióne; keďže okrem podpory konzumácie čerstvého ovocia, zeleniny a mlieka tieto programy umožňujú členským štátom zaradiť ďalšie miestne, regionálne alebo národné špeciality, napríklad med;

AQ.  keďže napriek tomu, že zapájanie miestnych výrobcov do programov EÚ v rámci podpory konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách predstavuje dodatočnú administratívnu a finančnú záťaž, potenciálne výhody z hľadiska zvyšovania povedomia o nutričnom prínose medu a význame včelárstva, nabádanie na vyššiu konzumáciu medu a plynulé zapojenie prevažne miestnych včelárov by mohli byť pozitívom pre toto odvetvie a celý reťazec produkcie medu; keďže pre miestnych výrobcov je zložité zapájať sa do uvedených programov vzhľadom na reštriktívne uplatňovanie právnych predpisov o priamom dodávaní malých množstiev medu v niektorých členských štátoch; keďže podpora miestnej výroby a spotreby má zásadný význam;

AR.  keďže ročná spotreba medu sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši: zatiaľ čo členské štáty v západnej Európe majú priemernú spotrebu 2,5 – 2,7 kg na osobu, v niektorých členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a neskôr, táto spotreba dosahuje len 0,7 kg; keďže európske systémy kvality, najmä systémy zemepisného označenia, majú nesmierny význam pre zachovanie a tvorbu pracovných miest; keďže doteraz bolo zaregistrovaných viac ako 30 zemepisných označení; keďže označenia „európske“ a „vyrobené v Európe“ sa často spájajú s produktmi vysokej hodnoty;

AS.  keďže med má pozitívny fyziologický vplyv, najmä na zdravie, vzhľadom na svoje dezinfekčné, protizápalové a liečivé účinky, čo by sa mohlo väčšmi vyzdvihnúť v rámci budúcej poľnohospodárskej politiky;

AT.  keďže mnohé príklady samoorganizácie a priameho predaja od včelárov ukazujú, že predaj medu, najmä ekologického medu, a iných včelárskych výrobkov v rámci krátkych dodávateľských reťazcov a na trhoch miestnych výrobcov je veľmi úspešný;

AU.  keďže v posledných rokoch sa stáva čoraz populárnejším mestské včelárstvo, ktoré má potenciál zvýšiť povedomie o charaktere a výhodách včelárstva u širšieho okruhu občanov vrátane detí; keďže opeľovačom sa rozširujú zdroje obživy aj vďaka tomu, že miestne a regionálne verejné orgány vysádzajú kvitnúce rastliny v záhradách a na mestských priestranstvách;

AV.  keďže iné včelárske produkty, napríklad peľ, propolis, včelí vosk, včelí jed a materská kašička, takisto výrazne prispievajú k zlepšeniu kvality života občanov a nachádzajú uplatnenie ako kvalitné potraviny vyhľadávané ako súčasť prirodzeného životného štýlu; keďže tiež zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti zdravotnej starostlivosti a kozmetického priemyslu, a preto predstavujú dodatočný zdroj na zlepšenie ekonomickej situácie včelárov; keďže tieto produkty však nie sú vymedzené v smernici o mede, čo bráni vykonávaniu účinnej odvetvovej politiky, uplatňovaniu kvalitatívneho prístupu a boju proti podvodom a falšovaniu; keďže každý členský štát môže prijať rozhodnutie o zákaze pestovania GMO na svojom území, a tak chrániť európskych spotrebiteľov pred medom kontaminovaným geneticky modifikovaným peľom;

AW.  keďže do EÚ sa dovážajú veľké množstvá medu, čo v mnohých prípadoch spôsobuje závažné narušenia, či dokonca krízy na únijnom trhu s medom, čo prispieva k oslabeniu európskeho odvetvia včelárstva; keďže odvetvie včelárstva si zasluhuje, aby mu venovala osobitná pozornosť pri rokovaniach o dohodách o voľnom obchode, pričom med a iné včelie produkty by mali byť označené ako „citlivé výrobky“;

Význam včelárstva

1.  zdôrazňuje, že včely medonosné spolu s divožijúcimi včelami a inými opeľovačmi poskytujú opeľovaním kvetov vrátane plodín zásadné ekosystémové a poľnohospodárske služby, bez ktorých by nemohlo existovať európske poľnohospodárstvo, najmä pestovanie entomofilných rastlín (teda rastlín opeľovaných hmyzom); v tomto smere zdôrazňuje význam SPP zameranej na rozvoj a posilňovanie biodiverzity, ktorá nie je lepšia iba pre trvalú existenciu a obnovu populácie včiel, ale aj pre výnosy plodín;

2.  vyzýva Komisiu, aby sa pri budúcich návrhoch poľnohospodárskej politiky prioritne sústredila na včelárstvo, čo sa týka podpory a zjednodušenia, výskumu a inovácií a vzdelávacích včelárskych programov;

3.  zdôrazňuje, že EÚ síce môže prijať ďalšie opatrenia v prospech včelárov a včiel, je však potrebné uznať aj prínos súčasnej SPP z hľadiska podpory včelárstva a tiež potenciálneho zlepšovania životného prostredia a biodiverzity rôznymi nástrojmi, ako sú opatrenia na diverzifikáciu plodín, oblasti ekologického záujmu, Natura 2000, ekologické poľnohospodárstvo, ďalšie agroenvironmentálne opatrenia na podporu vytvárania včelstiev, opatrenia na ochranu klímy či európske partnerstvo v oblasti inovácií;

Podpora EÚ pre včelárov

4.  zdôrazňuje, že v rámci budúcej poľnohospodárskej politiky (ktorá sa má uplatňovať od roku 2021) sa musí financovanie včelárstva na účel výroby potravín a na liečebné účely cielenejšie a účinnejšie štruktúrovať a náležite zvýšiť;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili odvetvie včelárstva v EÚ silnými politickými nástrojmi a vhodnými opatreniami na financovanie, ktoré budú zodpovedať súčasnému stavu populácie včiel; navrhuje preto 50-percentné zvýšenie rozpočtového riadku, ktorý je v rozpočte EÚ venovaný národným programom v odvetví včelárstva, aby sa tak zohľadnila súčasná populácia včiel medonosných v EÚ a celkovo aj význam tohto odvetvia; rozhodne podporuje každý členský štát, aby podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 o jednotnej spoločnej organizácii trhov vypracoval národný program pre svoje odvetvie včelárstva;

6.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne zvážila zaradenie novej podpornej schémy pre včelárov do SPP po roku 2020 s cieľom náležite zohľadniť ekologickú úlohu včiel ako opeľovačov; v tomto smere poukazuje na to, že treba vziať do úvahy osobitné potreby mikropodnikov a malých a stredných podnikov vrátane tých, ktoré vykonávajú svoju činnosť v najvzdialenejších regiónoch, v horských regiónoch a na ostrovoch; okrem toho vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti prijatia ďalších opatrení, napríklad podpory na nákup včelárskych plástov;

7.  vyzýva včelárov, aby nadviazali aktívny dialóg s príslušnými orgánmi v záujme účinnejšieho uplatňovania vnútroštátnych programov v oblasti včelárstva s cieľom zlepšiť ich a napraviť všetky prípadné problémy;

Riadenie rizík

8.  vyzýva Komisiu, aby zadala štúdiu o možnosti realizácie systému riadenia rizík vo včelárstve v rámci vnútroštátnych programov pre odvetvie včelárstva s cieľom riešiť prepad produkcie profesionálnych včelárov; navrhuje preto poskytovať príspevok vypočítaný na základe priemerného obratu dotknutého podniku; zdôrazňuje, že vo viacerých členských štátoch poisťovne odmietajú poistiť včelstvá a včelári sa stretajú s ťažkosťami pri prístupe k nástrojom riadenia rizík v rámci druhého piliera SPP; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby uľahčili prístup včelárov k nástrojom riadenia rizík;

Národné programy pre odvetvie včelárstva spolufinancované z prostriedkov EÚ

9.  zdôrazňuje potrebu náležitej odbornej prípravy včelárov a nabáda členské štáty, aby ju zaradili do svojich národných programov ako základnú podmienku; je presvedčený, že výdavky na nákup včelárskeho zariadenia, ktoré sú spolufinancovateľné v rámci jednotlivých národných programov pre odvetvie včelárstva, by sa mali uznávať počas celého trojročného programového obdobia, a nie iba počas programového roku, v ktorom boli vynaložené;

10.  vyzýva členské štáty, aby zvážili možnosť zaviesť do svojich národných programov pre odvetvie včelárstva systém náhrad za včelstvá uhynuté v dôsledku prírodných pohrôm, chorôb alebo napadnutia dravcami;

11.  vyzýva Komisiu, aby na účely národných programov pre odvetvie včelárstva navrhla zmenu harmonogramu programového roku a posunula jeho koniec na 30. októbra, pretože podľa platného nariadenia sa programový rok končí 31. júla, keď v niektorých členských štátoch vrcholí včelárska sezóna, a teda ide o nevhodne zvolený dátum;

12.  poukazuje na to, že rozšírenie medveďa hnedého a iných dravcov v niektorých regiónoch Európy stavia včelárov pred nové výzvy z hľadiska ich osobnej bezpečnosti a hospodárskej aktivity, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali vhodné spôsoby riešenia tohto problému, najmä prostredníctvom poskytovania náhrad za vzniknuté škody;

Výskum, odborná príprava a vzdelávanie

13.  navrhuje, aby sa v záujme predchádzania duplicite včelárske výskumné témy a zistenia, najmä ak ich financuje EÚ, rozširovali a vymieňali medzi členskými štátmi, medziiným po vzore projektového konzorcia Apitherapy; v tejto súvislosti požaduje, aby sa vytvorila spoločná digitálna databáza harmonizovaná na úrovni EÚ, ktorá by slúžila na výmenu informácií medzi včelármi, výskumníkmi a všetkými zúčastnenými stranami; vyzýva preto Komisiu, aby propagovala a podporovala európske výskumné projekty v oblasti včelárstva, napríklad výskumný program EFSA v rámci projektu Zber a výmena údajov o zdraví včiel: budovanie Európskeho partnerstva pre včely; domnieva sa, že súkromné a verejné investície do technického a vedeckého know-how majú zásadný význam a mali by sa podporovať na vnútroštátnej aj únijnej úrovni, najmä pokiaľ ide o genetické a veterinárne aspekty a rozvoj inovatívnych liečiv pre včely; podporuje činnosť referenčných ústavov a laboratórií EÚ, ktorá prináša lepšiu koordináciu výskumu, okrem iného na účely hlbšieho skúmania príčin úmrtnosti včiel;

14.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primerané programy základnej a odbornej prípravy pre včelárov; poukazuje na to, že učebné materiály by mali okrem poľnohospodárskych a ďalších ekonomických stránok včelárstva obsahovať aj poznatky o opeľovaní a iných environmentálnych postupoch, napríklad o udržiavaní ekologickej rovnováhy, zachovávaní biodiverzity a zlepšovaní podmienok prežitia opeľovačov v poľnohospodárskej krajine; je presvedčený, že za účasti včelárov by sa mali vypracovať osobitné školiace moduly venované týmto otázkam, ktoré by boli určené poľnohospodárskym výrobcom obrábajúcim pôdu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali užšiu spoluprácu a výmenu poznatkov a informácií vrátane vyspelých systémov vzájomného včasného varovania pre poľnohospodárov, včelárov, lesníkov, vedcov a veterinárov, ktoré by informovali o obdobiach aplikácie postrekov a iných insekticídov, prevencii a kontrole chorôb, technológiách neškodných pre včely a metódach ochrany rastlín, ktorými sa minimalizuje úmrtnosť opeľovačov;

15.  vyzýva Komisiu, aby prijala odporúčania na podporu rôznych kvalitných základných a odborných národných vzdelávacích programov v oblasti včelárstva v EÚ; vzhľadom na naliehavú potrebu generačnej obnovy v odvetví včelárstva požaduje programy, ktoré by motivovali mladých ľudí vstúpiť do včelárskej profesie; považuje za nevyhnutné ďalej rozvíjať potenciál odvetvia včelárstva spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám všetkých včelárov; vyzýva tiež Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi a odvetvím včelárstva na vypracovaní kódexu najlepších postupov v rámci včelárstva, podporovaných prostredníctvom prístupu ku kvalitnej odbornej príprave na úrovni členských štátov; pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, nabáda univerzitné fakulty veterinárneho lekárstva, aby posilnili oblasti veterinárneho dohľadu a nasadenia; domnieva sa, že programy ako Horizont 2020 a Erasmus+ by mali podporovať výskum a odbornú prípravu v oblasti apiterapie;

Zdravie včiel a environmentálne hľadiská

16.  opätovne vyjadruje obavy, že vyššia úmrtnosť a pokles stavu včiel medonosných a voľne žijúcich opeľovačov vrátane divých včiel bude mať zásadný negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, výrobu potravín a potravinovú bezpečnosť, biodiverzitu, udržateľnosť životného prostredia a ekosystémy;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty prijali nevyhnutné a okamžité kroky na vykonávanie rozsiahlej dlhodobej stratégie pre zdravie včiel a obnovu ich stavu s cieľom udržať aktuálne klesajúci stav divých včiel v EÚ, a to aj prostredníctvom agroenvironmentálnych opatrení na podporu vytvárania včelstiev;

18.  zdôrazňuje, že pre zdravie a dobré životné podmienky včiel je dôležitá biodiverzita a zabezpečenie pastvinových plôch, prirodzených a poloprirodzených biotopov a rozsiahlej trvalej pastvy; upriamuje pozornosť na postupné miznutie rastlín, ktoré sú neoceniteľné ako potrava pre včely, napríklad nevädza, vika, bodliak alebo ďatelina plazivá, spôsobené nevhodným používaním prípravkov na ochranu rastlín, menším využívaním lúk na pastvu a ich častejším využívaním na získavanie sena; upozorňuje, že tak nastáva nedostatok peľu, čo následne spôsobuje podvýživu včiel, ktorá prispieva k zhoršovaniu ich zdravia a ich vyššej citlivosti na patogény a parazity; zdôrazňuje, že v celej Európe treba chrániť voľne rastúce kvety a hmyzomilné druhy; pripomína, že v rámci ekologizácie SPP patria medzi oblasti ekologického záujmu včelárske oblasti s váhovým faktorom 1,5; vyzýva Komisiu, semenárov a poľnohospodárov, aby presadzovali systémy šľachtenia kvalitných rastlín a medzi selekčné kritériá zaradili preukázateľne vysokú medonosnosť a peľodajnosť s prioritným zameraním na maximálnu biologickú diverzitu miestnych druhov a odrôd prispôsobených miestnym podmienkam;

19.  poukazuje na potrebu vhodných finančných stimulov pre ekologických poľnohospodárov vzhľadom na dodatočné požiadavky, ktoré musia splniť, a rastúci vplyv životného prostredia;

20.  vyzdvihuje potrebu zachovať mimoriadne genetické dedičstvo, diverzitu a adaptačnú kapacitu miestnych, endemických populácií včely medonosnej, ktoré sa po celé generácie prispôsobovali špecifikám svojho prostredia, a pripomína, že táto diverzita je dôležitá v boji proti inváznym druhom vrátane parazitov a chorôb;

21.  konštatuje, že monokultúrne poľnohospodárstvo znižuje biodiverzitu a predstavuje riziko nedostatočného opelenia a miznutia medonosnej flóry, a vyzýva členské štáty, aby vypracovali stratégie vysievania nektárodajných rastlín na nevyužívanej pôde; v tomto smere zdôrazňuje, že z hľadiska ochrany včiel má zásadný význam zachovanie abiotických zdrojov, najmä pôdy a vody, ako aj veľká rozmanitosť peľu a široká škála potravy;

22.  vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli potrebné stimuly na podporu lokálne vyvinutých postupov s cieľom zachovať ekotypy včely medonosnej a jej chov v celej EÚ;

23.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli opatrenia na posilnenie právnej ochrany a zvýšenie finančnej podpory pre miestne ekotypy a populácie včely medonosnej v celej EÚ, okrem iného prostredníctvom právnej ochrany chránených území pre miestne endemické včely medonosné;

24.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala súpis existujúcich a objavujúcich sa zdravotných rizík na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom vytvoriť akčný plán boja proti úmrtnosti včiel;

25.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokročila pri vykonávaní pilotných projektov týkajúcich sa včiel a ďalších opeľovačov ako ukazovateľov zdravia životného prostredia a zdravia biotopu, keďže by mohli byť prospešné pre vývoj budúcej politiky;

26.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že poľnohospodárske dotácie z rôznych rozpočtových riadkov SPP zohľadnia postupy šetrné voči včelám, napríklad vytyčovanie oblastí ekologického záujmu alebo pestovanie voľne rastúcich kvetov, ktoré včely uprednostňujú, na neobhospodarovanej pôde;

27.  zdôrazňuje, že je potrebné uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti s cieľom chrániť opeľovače vo všeobecnosti, či už domáce alebo voľne žijúce;

28.  konštatuje, že zdravé včely lepšie odolávajú parazitom, chorobám a predátorskému správaniu; domnieva sa, že niektoré invázne nepôvodné druhy, ako je klieštik Varroa destructor, malý úľový chrobák (Aethina tumida), sršeň ázijský (tento druh je mimoriadne agresívny k ostatným druhom hmyzu), a mor včelieho plodu, ako aj niektoré patogény, napríklad patogény vyvolávajúce nozematózu, patria k hlavným príčinám úmrtnosti včiel a spôsobujú včelárom závažné hospodárske škody; potvrdzuje svoju podporu pilotnému projektu, ktorý rozbehol Európsky parlament v súvislosti s programom šľachtenia a selekcie zameraným na výskum odolnosti voči klieštikovi Varroa destructor; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili celoúniový aplikovaný výskum účinnými programami šľachtenia, ktorých výsledkom budú druhy včiel odolné voči inváznym druhom a chorobám a vyznačujúce sa dobrým hygienickým prejavom z hľadiska varroatolerancie; vzhľadom na riziko, že niektoré invázne nepôvodné druhy ako klieštik Varroa destructor si dokážu vyvinúť odolnosť voči niektorým veterinárnym liekom, odporúča členským štátom, aby každý rok testovali mieru odolnosti roztočov voči rôznym účinným látkam použitým vo veterinárnych liekoch; navrhuje, aby sa pokračovalo v nevyhnutnom boji proti klieštikovi Varroa destructor na úrovni EÚ;

29.  vyzýva Komisiu, aby zapojila všetkých príslušných výrobcov liekov do výskumu liečiv pre včely, medziiným s cieľom bojovať proti klieštikovi Varroa destructor a predísť negatívnym vedľajším účinkom týchto liečiv na včelí imunitný systém, a aby vytvorila spoločnú platformu IT, ktorej prostredníctvom by sa so zainteresovanými stranami podelila o najlepšie riešenia a liečivá, zlepšila dostupnosť veterinárnych liekov nevyhnutných pre včelárstvo, posilnila úlohu veterinárov pri starostlivosti o zdravie včiel a informovala včelárov o všetkých dostupných riešeniach; žiada, aby sa realizoval verejný a súkromný výskum biologických a fyzických alternatívnych metód neškodných pre zdravie ľudí a zvierat a tiež aby sa vzhľadom na osobitné výhody ekologického ošetrenia používali na potlačenie varoázy prírodné látky a zlúčeniny;

30.  berie na vedomie, že výsledky monitorovania na posúdenie situácie v oblasti zdravia včiel, ktoré vykonávajú niektoré členské štáty, sú dôležité a mali by sa vymieňať s ostatnými členskými štátmi a s Komisiou;

31.  vyzýva členské štáty a regióny, aby využili všetky možné prostriedky na ochranu miestnych a regionálnych plemien včely medonosnej (Apis mellifera) pred nežiaducim šírením naturalizovaných alebo inváznych nepôvodných druhov, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na opeľovače; podporuje obnovu včelstiev uhynutých vinou inváznych nepôvodných druhov včelami z miestnych autochtónnych druhov; odporúča členským štátom, aby vytvorili centrá venované šľachteniu a ochrane autochtónnych druhov včiel; v tomto smere vyzdvihuje význam rozvoja šľachtiteľských stratégií na zvýšenie početnosti cenných znakov miestnych populácií včiel; všíma si možnosti, ktoré poskytuje nariadenie (EÚ) č. 1143/2014 o inváznych nepôvodných druhoch a prípadne aj nedávno prijaté nariadenia o zdraví zvierat a rastlín (nariadenia (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031); vyjadruje znepokojenie nad tým, že kontaminovaný včelí vosk dovezený z Číny môže včelám často spôsobiť zdravotné problémy;

32.  vyzýva na uvážlivý postup pri rozširovaní zoznamu inváznych druhov rastlín, ktoré by mohlo viesť k znižovaniu rozmanitosti včelej pastvy v EÚ;

Chemické látky škodlivé pre včely

33.  žiada Komisiu, aby na základe vedeckých zistení EFSA z testovania v teréne pozastavila povolenia pre tie účinné látky v pesticídoch, ktoré ohrozujú zdravie včiel, až do uverejnenia konečného podrobného posúdenia vplyvu EFSA; pripomína, že každý rozhodovací proces musí vychádzať z vedeckého posúdenia a zistení;

34.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v duchu nastoleného politického konsenzu zakázali tie účinné látky v pesticídoch vrátane tých neonikotinoidov a tých systémových insekticídov, pri ktorých bolo vedecky preukázané (na základe zistení z laboratórnych analýz a predovšetkým z testovania v teréne) nebezpečenstvo pre zdravie včiel; zároveň žiada, aby sa zavádzali bezpečné alternatívne výrobky alebo agronomické postupy (napr. rôzne účinné formy ochrany proti škodcom s nízkym používaním pesticídov, biologická kontrola a integrovaná ochrana proti škodcom), ktoré by nahradili účinné látky predstavujúce riziko pre včely;

35.  vyzýva Komisiu, aby spolu s príslušnými agentúrami EÚ a odborníkmi z členských štátov podrobne monitorovala pokyny EFSA k posúdeniu vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely, a vyzýva členské štáty, aby sa nimi riadili;

36.  zdôrazňuje, že každý produkt obsahujúci látky, ktoré sú pri poľnohospodárskom použití dokázateľne škodlivé pre včely, by mal byť označený ako „škodlivý pre včely“;

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okamžite zintenzívnili vedecký výskum všetkých látok, ktoré by mohli ohroziť zdravie včiel, a stanovili preň jasný harmonogram;

38.  zdôrazňuje, že sa podceňujú dlhodobé účinky systémových prípravkov na ochranu rastlín; víta nedávno prijatý pilotný projekt pre environmentálne monitorovanie používania pesticídov prostredníctvom včiel medonosných;

39.  uznáva, že podľa nezávislých vedeckých dôkazov, ktoré boli podrobené partnerskému preskúmaniu, je odolnosť včiel značne oslabená kumulatívnym vystavením chemickým látkam, v dôsledku čoho sú neschopné vysporiadať sa so stresovými faktormi, ako sú roky s daždivým počasím, nedostatok nektáru, choroby alebo parazity;

40.  pripomína smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov, a najmä jej článok 14, v dôsledku ktorého je pre všetkých poľnohospodárov povinné od roku 2014 používať vo svojom poľnohospodárskom podniku všeobecné zásady integrovanej ochrany proti škodcom, a článok 9, ktorým sa zavádza všeobecný zákaz leteckých postrekov;

41.  poukazuje na to, že EÚ zaviedla dočasné obmedzenia na používanie štyroch neonikotínoidových insekticídov (klotianidín, tiametoxám, imidakloprid a fipronil) s cieľom znížiť ich vplyv na včely;

Boj proti falšovaniu medu

42.  očakáva, že členské štáty a Komisia zaručia plný súlad dovážaného medu a ďalších včelích produktov s normami vysokej kvality, ktoré platia v EÚ, a tak budú bojovať proti producentom medu v krajinách mimo EÚ, ktorí používajú nekalé metódy, aj európskym baličom a obchodníkom, ktorí úmyselne miešajú falšovaný dovážaný med s medom z EÚ;

43.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula účinné postupy laboratórnych analýz, ako je testovanie na základe jadrovej magnetickej rezonancie, ktorými sa zisťujú včelie peptidy a iné špecifické včelie markery, s cieľom odhaliť prípady falšovania medu, a vyzýva členské štáty, aby páchateľom ukladali prísnejšie tresty; vyzýva Komisiu, aby najzložitejšími testami poverila medzinárodne uznávané súkromné laboratóriá, napríklad francúzske EUROFINS alebo nemecké QSI; vyzýva Komisiu, aby vypracovala oficiálnu databázu pre med, v ktorej by boli na základe spoločnej analytickej metódy roztriedené medy rôzneho pôvodu;

44.  poznamenáva, že baliarne medu, v ktorých sa mieša alebo spracúva med od viacerých výrobcov, podliehajú procesu monitorovania bezpečnosti potravín v EÚ, stanovenému v nariadení (ES) č. 853/2004; je presvedčený, že tento proces by sa mal rozšíriť na všetky podniky, ktoré spracúvajú dovezený med; spresňuje, že sa treba vyhýbať vyvíjaniu akejkoľvek finančnej či administratívnej záťaže na včelárov v EÚ, ktorí si balia med sami;

45.  zdôrazňuje, že navrhovanými opatreniami by sa posilnilo únijné monitorovanie baliarní medu v krajinách mimo EÚ, čím by sa oficiálnym kontrolórom umožnilo odhaliť, či bol použitý falšovaný med, a zabezpečiť jeho stiahnutie z potravinového reťazca;

46.  je presvedčený, že med by mal byť identifikovateľný v každom bode dodávateľského reťazca a mal by sa dať klasifikovať v závislosti od rastlinného pôvodu, bez ohľadu na to, či ide o domáci alebo dovezený produkt, okrem prípadov priamych transakcií medzi výrobcom a spotrebiteľom; v tejto súvislosti požaduje sprísnenie požiadavky na vysledovateľnosť medu; je presvedčený, že spoločnosti, ktoré dovážajú zahraničný med, a tiež maloobchodníci by sa mali riadiť predpismi EÚ a predávať iba také včelárske produkty, ktoré vyhovujú definícii medu vymedzenej v Codex Alimentarius;

47.  žiada, aby Komisia zmenila smernicu o mede s cieľom poskytnúť jasné definície a stanoviť hlavné charakteristické vlastnosti všetkých včelích produktov, ako je jednokvetový a viackvetový med, propolis, materská kašička, včelí vosk, obnôžkový peľ, včelí chlieb a včelí jed, ako to už požadoval Európsky parlament vo svojich dokumentoch;

48.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala fungovanie trhu EÚ so včelím krmivom, doplnkami a liekmi a aby prijala potrebné opatrenia na jeho racionalizáciu a predchádzanie falšovaniu a nezákonnému obchodovaniu s týmito produktmi;

49.  vyzýva Komisiu, aby stanovila postup pre nulové akčné hodnoty (NAL), referenčné body pre opatrenia (RPA) alebo maximálne limity rezíduí (MRL) v mede a ďalších včelárskych produktoch s cieľom pokryť látky, ktoré nemôžu byť v prípade odvetvia včelárstva v EÚ povolené, a zharmonizovať hraničné veterinárne kontroly a kontroly na vnútornom trhu so zreteľom na skutočnosť, že pokiaľ ide o med, dovážané produkty nízkej kvality, falšovanie a náhrady narúšajú trh a naďalej vytvárajú tlak na ceny a v konečnom dôsledku aj na kvalitu produktov na vnútornom trhu, pričom treba zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobcov a výrobky z EÚ aj tretích krajín;

50.  uvedomuje si praktický význam systému včasného varovania pre potraviny a krmivá, a preto vyzýva Komisiu, aby vždy uvádzala prípady medu, ktorý je jednoznačne falošný, v RASFF (systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá);

51.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zakázala distribúciu medu filtrovaného cez živicu, keďže takýto med nemá žiadnu biologickú hodnotu;

52.  požaduje nepretržitú kontrolu kvality medu dovážaného z tretích krajín, ktorých právne predpisy umožňujú liečiť včelstvá antibiotikami;

53.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala výrobné normy pre včelárske plásty, ktoré by mali zahŕňať príslušné povolené množstvá parafínu, spór moru včelieho plodu a rezíduí akaricídov, pričom obsah rezíduí akaricídov vo vosku, ktorý sa má použiť na plásty, nesmie byť taký veľký, aby rezíduá začali prenikať do medu;

54.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne testovala rozsiahly dovoz medu z Číny v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1036, a to najmä s cieľom preskúmať fungovanie spoločností vyvážajúcich med z Číny a vyhodnotiť kvalitu, množstevný podiel a predajnú cenu medu na trhu s medom v EÚ;

55.  domnieva sa, že vzhľadom na trend dovozu veľkých množstiev medu z Číny, ktorý sa za posledných 15 rokov posilnil, by nákupná cena medu pri reálnych výrobných nákladoch v EÚ a zlá kvalita „vyfabrikovaného“ medu (keďže ťažko možno hovoriť o vyprodukovanom mede) mali byť pre Komisiu jasným signálom, že je načase začať vyšetrovať praktiky niektorých čínskych vývozcov s cieľom prípadne začať antidumpingové konania;

56.  vyzýva Komisiu, aby vyžadovala oficiálny odber vzoriek z dávky a testovanie medu z krajín mimo EÚ na vonkajších hraniciach EÚ, a to v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 (predtým nariadenie (ES) č. 882/2004);

57.  konštatuje, že smernica o mede zmenená smernicou 2014/63/EÚ vyžaduje, aby sa na etikete uvádzali krajiny, v ktorých bol med získaný, ak má med pôvod v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine; uznáva však, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na boj proti podvodom v oblasti včelích produktov a na riešenie nekalej hospodárskej súťaže, ktorú predstavuje falšovaný „med“;

58.  pripomína Komisii, že spotrebitelia majú právo poznať miesto pôvodu všetkých potravín; domnieva sa však, že označovanie typu „zmes medov z EÚ“, „zmes medov mimo EÚ“, a najmä „zmes medov z EÚ a mimo EÚ“ úplne zakrýva pôvod medu pred spotrebiteľom, a teda nevyhovuje zásadám právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila presné a povinné označovanie medu a včelích produktov a tiež väčšiu harmonizáciu produkcie medu v súlade s právnymi predpismi pre systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky, a tak bránila zavádzaniu spotrebiteľov a uľahčila odhaľovanie podvodov; berie na vedomie úspech priameho predaja medu, vďaka ktorému odpadá časť problému, pokiaľ ide o označovanie pôvodu;

59.  žiada, aby sa údaj „zmes medov z EÚ a mimo EÚ“ na etikete nahradil presným uvedením krajiny alebo krajín, z ktorých med použitý v konečnom produkte pochádza, a aby sa tieto krajiny uvádzali v poradí, ktoré zodpovedá percentuálnym podielom použitým v konečnom produkte (navyše s uvedením percentuálneho podielu za každú krajinu v danom produkte);

60.  žiada Komisiu, aby pozmenila smernicu o mede, pokiaľ ide o používanie slova „med“ alebo výrazov „s obsahom medu“ či „vyrobené s medom“ pri označovaní spracovaných výrobkov alebo na akomkoľvek grafickom či negrafickom prvku, ktorý uvádza, že výrobok obsahuje med, aby sa tak uvedené výrazy mohli používať len vtedy, keď z medu pochádza aspoň 50 % cukru obsiahnutého vo výrobku;

61.  podporuje myšlienku, aby členské štáty zaviedli povinnosť uvádzať na mede a iných včelích produktoch miesto pôvodu medu, ako je to v prípade určitých mäsových a mliečnych výrobkov;

Propagovanie včelích produktov a liečebného využitia medu

62.  víta iniciatívu „Raňajky s európskym medom“ a nabáda členské štáty, aby informovali deti o miestnych produktoch a znovuobjavovali zaužívané výrobné tradície; poznamenáva, že med má vysoký obsah kalórií a s mierou ho možno použiť ako náhradu rafinovaného cukru a iných sladidiel, a tak prispievať k verejnému zdraviu;

63.  zdôrazňuje, že med patrí medzi poľnohospodárske produkty, ktoré by sa dali zaradiť do programu podpory konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách; nabáda členské štáty, aby podporovali účasť miestnych výrobcov medu na príslušných programoch pre školy, a zdôrazňuje význam výchovno-vzdelávacích opatrení zameraných na zvyšovanie povedomia mladých ľudí o miestnych produktoch, ktorými sa deťom zároveň otvára svet poľnohospodárstva;

64.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zvýšenie ročnej podpory EÚ pre tieto programy o 50 %, aby tak mohli účinne fungovať a mohli sa organizovať predškolské súťaže a aby do nich boli náležite zahrnuté miestne výrobky, ako je med, olivy a olivový olej;

65.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o množstve skonzumovaného medu a stravovacích návykoch vo všetkých členských štátoch a ďalšiu správu o rôznych liečebných postupoch, pri ktorých sa v EÚ využíva med, peľ, materská kašička a včelí jed; vyzdvihuje rastúci význam apiterapie ako prírodnej alternatívy k liečbe klasickými liekmi, a preto povzbudzuje všetky členské štáty, aby tieto produkty presadzovali v radoch lekárov, pomocného zdravotného personálu a širokej verejnosti v EÚ;

66.  vyzýva EÚ, aby zvážila možnosť zaviesť dobrovoľnú značku „med z EÚ“ pre med, ktorý 100 % pochádza výlučne z členských štátov EÚ; vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie o zabezpečenie toho, aby OSN vyhlásila 20. máj za Svetový deň včiel;

67.  vyzýva Komisiu, aby vyčlenila konkrétnu sumu z propagačného rozpočtu EÚ na propagáciu európskych medových produktov na konzumáciu a zdravotné účely, ktorá by zahŕňala opatrenia ako podpora priameho predaja medu na miestnych trhoch, verejné ochutnávky medu, semináre a iné podujatia; nabáda členské štáty, aby podporili miestny a regionálny predaj medu, najmä ekologického medu, všetkými dostupnými prostriedkami, najmä intenzívnym podporovaním krátkych dodávateľských reťazcov prostredníctvom svojich programov rozvoja vidieka a propagovaním kvalitných produktov na báze systémov zemepisných označení; uznáva úlohu konzumácie miestneho medu ako prostriedku na zvyšovanie odolnosti voči miestnym alergénom; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na rastúci záujem spotrebiteľov a výrobcov o včelí vosk a tiež na jeho dlhodobú tradičnú produkciu v niektorých členských štátoch zaradila včelí vosk medzi produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny;

68.  navrhuje, aby členské štáty všetkými dostupnými prostriedkami nabádali na používanie včelárskych produktov, napríklad peľu, propolisu alebo materskej kašičky, vo farmaceutickom priemysle;

69.  vyzýva Komisiu, aby podporovala harmonizáciu právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa ekologickej produkcie medu s cieľom predchádzať rozdielom, ktoré by európskym ekologickým včelárom mohli brániť v prístupe na trh za rovnakých podmienok;

70.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že med a ďalšie včelie produkty sa budú v rámci začatých alebo budúcich rokovaní o dohodách o voľnom obchode považovať za „citlivé výrobky“, pretože priama konkurencia by mohla vystaviť odvetvie včelárstva v EÚ neprimeranému, resp. neudržateľnému tlaku; vyzýva preto Komisiu, aby ich prípadne vyňala z rozsahu rokovaní o voľnom obchode;

71.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s odvetviami poľnohospodárstva a včelárstva vytvorili systém označovania zameraný na podporu zavedenia zodpovedného systému produkcie s ohľadom na včely;

72.  víta pretrvávajúci trend vytvárania mestských chovov včiel a zároveň vyzýva na úzku, povinnú integráciu regionálnych včelárskych združení a orgánov a na stanovenie minimálnych noriem s cieľom zastaviť nekorektné chovateľské praktiky a zabrániť úmyselnému šíreniu chorôb v populácii včiel;

o
o   o

73.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 43.
(2) https://ec.europa.eu/agriculture/honey_en
(3) To vedie k strate produktivity, pretože včelári musia v záujme produkcie rovnakého množstva medu navyšovať včelstvá.
(4) Honey bee genotypes and the environment (Genotypy včely medonosnej a životné prostredie), uverejnené v Journal of Agricultural Research 53(2), s. 183 – 187 (2014).


Banková únia – výročná správa za rok 2017
PDF 391kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o bankovej únii – výročná správa za rok 2017 (2017/2072(INI))
P8_TA(2018)0058A8-0019/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2017 o bankovej únii – výročnej správe za rok 2016(1),

–  so zreteľom na spätnú väzbu Komisie a Európskej centrálnej banky (ECB) na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2017 o bankovej únii – výročnej správe za rok 2016,

–  so zreteľom na správu Komisie z 11. októbra 2017 o jednotnom mechanizme dohľadu vytvorenom podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (COM(2017)0591),

–  so zreteľom na návrhy na zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (CRR), ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (CRD IV),

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2017 k zmene rámca Únie pre kapitálové požiadavky pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti(2),

–  so zreteľom na správu Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) z 9. júla 2017 o účinkoch zavedenia IFRS na finančnú stabilitu,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. júla 2017 o akčnom pláne riešenia nesplácaných úverov v Európe,

–  so zreteľom na správu podskupiny pre nesplácané úvery výboru pre finančné služby Rady z 31. mája 2017,

–  so zreteľom na usmernenie ECB pre banky týkajúce sa nesplácaných úverov z 20. marca 2017 a na verejnú konzultáciu týkajúcu sa jej návrhu dodatku k tomuto usmerneniu zo 4. októbra 2017,

–  so zreteľom na konzultačný dokument Komisie z 10. novembra 2017 s názvom Zákonné prudenciálne zabezpečovacie mechanizmy na riešenie nedostatočnej tvorby rezerv v prípade nedávno poskytnutých úverov, ktoré sa nesplácajú (Statutory prudential backstops addressing insufficient provisioning for newly originated loans that turn non-performing),

–  so zreteľom na správu ESRB z 11. júla 2017 o riešení nesplácaných úverov v Európe,

–  so zreteľom na verejnú konzultáciu Komisie z 10. júla 2017 týkajúcu sa rozvoja sekundárnych trhov pre nesplácané úvery a ohrozené aktíva a ochrany záložných veriteľov pred neplnením záväzkov dlžníkov,

–  so zreteľom na posudok ECB zo 6. júna 2017, v ktorom určila, že banka Banco Popular Español S.A. je v úpadku alebo pravdepodobne bude v úpadku,

–  so zreteľom na vyhlásenie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) zo 7. júna 2017 o prijatí rozhodnutia o riešení krízovej situácie v súvislosti s Banco Popular Español S.A.,

–  so zreteľom na posudok ECB z 23. júna 2017, v ktorom určil, že banky Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza sú v úpadku alebo pravdepodobne budú v úpadku,

–  so zreteľom na vyhlásenie rady SRB z 23. júna 2017 o rozhodnutí neprijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v súvislosti s bankami Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 25. júna 2017 o schválení štátnej pomoci pre odchod bánk Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca z trhu podľa talianskeho konkurzného práva vrátane predaja niektorých častí banke Intesa Sanpaolo,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie zo 4. júla 2017 o schválení štátnej pomoci na podporu preventívnej rekapitalizácie banky Monte dei Paschi di Siena,

–  so zreteľom na verziu pokynov ECB z februára 2017 týkajúcich sa cieleného preskúmania interných modelov (TRIM),

–  so zreteľom na návrh pokynov ECB z júla 2017 týkajúcich sa kontrol na mieste a vyšetrovaní interných modelov,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) z 31. mája 2017 k všeobecným zásadám podpory zbližovania postupov v oblasti dohľadu v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ako aj na jeho tri stanoviská z 13. júla 2017 o zbližovaní postupov v oblasti dohľadu v oblastiach správy investícií, investičných podnikov a sekundárnych trhov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z 12. októbra 2017 k otázkam týkajúcim sa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2017 o posilnení integrovaného dohľadu s cieľom posilniť úniu kapitálových trhov a finančnú integráciu v meniacom sa prostredí (COM(2017)0542) a návrhy Komisie z 20. septembra 2017 na preskúmanie európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) vrátane súhrnného návrhu, ktorým sa mení riadenie, financovanie a právomoci európskych orgánov dohľadu (ESA),

–  so zreteľom na verejné konzultácie ECB z 21. septembra 2017 o návrhu pokynov týkajúcich sa posudzovania žiadostí o licenciu úverovej inštitúcie a žiadostí o licenciu úverovej inštitúcie pre sektor FinTech,

–  so zreteľom na špecifikácie Rady pre finančnú stabilitu týkajúce sa celkovej kapacity na absorpciu strát (TLAC) z novembra 2015,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií),

–  so zreteľom na návrhy Komisie z 23. novembra 2016 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES (COM(2016)0852), a na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (COM(2016)0851),

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2017 k revíziám rámca krízového riadenia Únie(3),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov z 19. decembra 2017 s názvom Jednotná rada pre riešenie krízových situácií: náročná práca súvisiaca s bankovou úniou už začala, ale zostáva ešte prejsť dlhú cestu,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Komisia stiahla návrh o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (COM(2014)0043),

–  so zreteľom na dokument Komisie z 27. apríla 2017 s názvom Aprílový súbor prípadov porušenia práva: kľúčové rozhodnutia (April infringements package: key decisions) (MEMO/17/1045),

–  so zreteľom na prehľad rizík Európskeho orgánu pre bankovníctvo, druhú správu ESMA o trendoch, rizikách a zraniteľných miestach z roku 2017, výročnú správu ESRB za rok 2016, preskúmanie makroprudenciálnej politiky v EÚ zo strany ESRB z apríla 2017,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania,

–  so zreteľom na článok 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou od 1. augusta 2013 („oznámenie o bankovníctve“)(5),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov,

–  so zreteľom na správu piatich predsedov z 22. júna 2015 s názvom Dobudovanie európskej hospodárskej a menovej únie,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 24. novembra 2015 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom zriadiť európsky systém ochrany vkladov („EDIS“) (COM(2015)0586),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. novembra 2015 s názvom Na ceste k dobudovaniu bankovej únie (COM(2015)0587),

–  so zreteľom na závery Rady ECOFIN zo 17. júna 2016 o pláne na dobudovanie bankovej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. októbra 2017 o dobudovaní bankovej únie (COM(2017)0592),

–  so zreteľom na druhú publikáciu ESRB s názvom Monitor tieňového bankovníctva v EÚ (EU Shadow Banking Monitor) z mája 2017,

–  so zreteľom na správu ESRB z marca 2015 o regulačnej úprave expozícií dlhového nástroja,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0019/2018),

A.  keďže koncom roka 2016 bolo v eurozóne celkom 5 073 úverových inštitúcií na nekonsolidovanom základe, čo je nižší počet oproti 5 475 v roku 2015 a 6 767 v roku 2008, čo predstavuje pokles o 25 % v období rokov 2008 až 2016; keďže koncom roka 2016 bolo v eurozóne celkom 2 290 úverových inštitúcií na konsolidovanom základe, čo je nižší počet oproti 2 904 v roku 2008 a 2 379 koncom roku 2015(6); keďže však je vhodné uviesť aj to, ako sa v tom istom období zmenil podiel bánk, ktoré sú „príliš veľké na to, aby skrachovali“;

B.  keďže medzi jednotlivými členskými štátmi existuje výrazný rozptyl celkovej sumy a podielov nesplácaných úverov a medzi bankami v krajinách s najvyšším podielom nesplácaných úverov sú značné rozdiely; keďže podľa správy ESRB z júla 2017 s názvom Riešenie nesplácaných úverov v Európe predstavoval objem nesplácaných úverov celkovo sumu 1 bilión eur; keďže podľa štvrťročného prehľadu rizík, ktorý vypracoval EBA, vykázali hlavné európske banky k 30. júnu 2017 vážený priemerný podiel nesplácaných úverov (podiel nesplácaných úverov vrátane znehodnotených aktív na celkových úveroch) vo výške 4,47 %; keďže tento podiel sa za posledných 30 mesiacov neustále znižuje;

C.  keďže podľa nedávnej štúdie, ktorú vypracoval Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), trh s derivátmi v Európskej únii má celkovú nominálnu hodnotu 453 000 miliárd eur;

D.  keďže banková únia potrebuje posilnenie, pretože je základným cieľom finančnej stability eurozóny a je nevyhnutným stavebným prvkom skutočnej hospodárskej a menovej únie; keďže je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na dobudovanie bankovej únie, pretože zostáva dokončená, pokiaľ nemá fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií a tretí pilier, ktorým by mal byť európsky prístup k poisteniu a zaisteniu vkladov; keďže prezident ECB Mario Draghi opakovane uviedol, že európsky systém ochrany vkladov zostáva základným pilierom bankovej únie; keďže dokončená banková únia má zásadný význam z hľadiska prerušenia prepojenia medzi bankami a rizikom štátneho dlhu; keďže je potrebné zintenzívniť úsilie, aby sa prešlo od záchrany pomocou vonkajších zdrojov (bail-out) k záchrane pomocou vnútorných zdrojov (bail-in); keďže riziká v určitých národných bankových systémoch sa naďalej riešia nedostatočne; keďže súčasné priaznivé hospodárske podmienky predstavujú príležitosť na presadenie potrebných reforiem na dobudovanie bankovej únie;

E.  keďže riadne očistenie bankových súvah po kríze sa oneskorilo, čo naďalej brzdí hospodársky rast; keďže celkový pomer kapitálu a likvidity bánk EÚ sa v uplynulých rokoch zlepšil, aj keď stále existujú banky vrátane veľkých bánk, ktoré naďalej nemajú dostatočný kapitál; keďže riziká pre finančnú stabilitu zostávajú, ale od začiatku vytvorenia bankovej únie sa už výrazne znížili; keďže inštitucionálny a regulačný rámec európskych bánk sa zásadne posilnil;

F.  keďže pre členské štáty, ktoré zatiaľ neprijali euro, je účasť v bankovej únii otvorená; keďže žiaden členský štát EÚ sa doteraz nerozhodol zúčastňovať sa na tomto základe; keďže niektoré členské štáty už rokujú o možnosti pripojiť sa k bankovej únii; keďže rôzne finančné inštitúcie vidia, že členstvo v bankovej únii prináša výhody;

G.  keďže naša práca v oblasti únie kapitálových trhov by nemala znížiť tlak na dokončenie bankovej únie, ktorá je aj naďalej predpokladom finančnej stability v prostredí Európskej únie, ktoré závisí od bánk;

H.  keďže primárnou zodpovednosťou bánk je poskytovať financovanie pre reálnu ekonomiku;

I.  keďže ECB potrebuje určitú flexibilitu pri vykonávaní svojich činností dohľadu, ale ďalekosiahle zásadné rozhodnutia sa v konečnom dôsledku musia ponechať na európskeho zákonodarcu;

1.  vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní právnych predpisov v oblasti bankovníctva využívala ako legislatívny nástroj nariadenie;

Dohľad

2.  berie na vedomie posúdenia ECB o „úpadku alebo možnom úpadku“ v prípadoch bankového sektora v roku 2017; konštatuje tiež, že mechanizmus dohľadu a jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií sú v tejto súvislosti celkovo efektívne, a súhlasí s Komisiou, že je potrebné zlepšiť postupy pri rozhodovaní o tom, či je banka v úpadku alebo pravdepodobne bude v úpadku;

3.  berie na vedomie nadchádzajúce stresové testy EBA v roku 2018; vyzýva EBA, ESRB, ECB a Komisiu, aby používali jednotné metodiky, scenáre a predpoklady pri vymedzovaní stresového testovania s cieľom čo najviac predísť prípadným narušeniam výsledkov a nesúladu medzi výsledkami stresových testov a rozhodnutiami o riešení krízových situácií prijatými krátko po predložení týchto výsledkov; zdôrazňuje však, že spoľahlivosť banky nie je možné vyjadriť len posúdením jej súvahy v určitom časovom okamihu, keďže táto sa zabezpečuje prostredníctvom dynamickej interakcie medzi bankou a trhmi a ovplyvňujú ju rôzne prvky v celom hospodárstve; okrem toho sa domnieva, že stresové testovanie ďalších bánk pod dohľadom ECB, ktoré vykonáva samotná ECB, by mohlo byť transparentnejšie;

4.  zdôrazňuje význam spolupráce medzi EBA ako regulačným orgánom a jednotným mechanizmom dohľadu ako dozorným orgánom; upozorňuje v tejto súvislosti na rozdelenie zodpovedností medzi ECB a EBA a na rozdiel v geografickom rozsahu pôsobnosti činností každého orgánu; v tejto súvislosti odporúča, aby sa vždy, keď je to možné, zlepšila konkrétna koordinácia iniciatív, ktoré majú prijať obe inštitúcie, s cieľom zabezpečiť súdržnosť jednotného súboru pravidiel, pričom uznáva, že jednotný mechanizmus dohľadu by mal zohrávať vedúcu úlohu v prípade, keď ide o otázky špecifické pre bankovú úniu alebo keď sa zistia medzery v súčasných predpisoch;

5.  víta skutočnosť, že banková únia zlepšila výmenu relevantných informácií medzi orgánmi dohľadu, ako aj zber a výmenu údajov o európskom bankovom systéme, čo prispieva napríklad k lepšiemu referenčnému porovnávaniu a umožňuje komplexnejší dohľad nad cezhraničnými bankovými skupinami; víta vynikajúcu prácu spoločných dohliadacích tímov (SDT); poznamenáva, že Komisia určila oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť zlepšenie, pokiaľ ide o výmenu informácií a koordináciu medzi bankovým dohľadom ECB a SRB, najmä čo sa týka kľúčových otázok, či je inštitúcia oprávnená na preventívnu rekapitalizáciu a či je v úpadku alebo pravdepodobne bude v úpadku; konštatuje, že súčasné memorandum o porozumení medzi ECB a SRB nie je dostatočne obšírne na to, aby sa zabezpečilo, že SRB získa od ECB všetky informácie, ktoré bude potrebovať na plnenie svojich úloh, včas a efektívnym spôsobom; vyzýva ECB a SRB, aby využili príležitosť, ktorú ponúkajú ich vzájomné prebiehajúce rokovania o aktualizácii memoranda o porozumení, na odstránenie existujúcich medzier a zlepšenie účinnosti opatrení na riešenie krízových situácií; vyzýva na zlepšenie praktických postupov spolupráce a výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu a orgánmi pre riešenie krízových situácií, čo má zásadný význam pre bezproblémové a účinné vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií, a medzi všetkými európskymi a vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do včasnej intervencie a riešenia krízových situácií; vyzýva ECB a SRB, aby naďalej zlepšovali svoju každodennú spoluprácu a posilňovali svoje pracovné vzťahy; v tejto súvislosti by uvítal zmenu príslušného nariadenia o SSM, aby zástupca jednotnej rady pre riešenie krízových situácií mohol byť stálym pozorovateľom na zasadnutiach dozornej rady jednotného mechanizmu dohľadu; žiada medziinštitucionálnu dohodu medzi ECB a Európskym dvorom audítorov, aby sa špecifikovala výmena informácií medzi oboma inštitúciami v súvislosti s ich príslušnými mandátmi, ako sú vymedzené v zmluvách;

6.  konštatuje, že ustanovenie smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk týkajúce sa preventívnej rekapitalizácie sa v roku 2017 uplatňovalo; konštatuje, že by sa mali objasniť prieskumy kvality aktív s cieľom určiť, či sú splnené podmienky na preventívnu rekapitalizáciu; zdôrazňuje, že predchádzajúce hodnotenia aktív musia byť založené na spoľahlivých dôkazoch vrátane dôkazov, ktoré dosvedčujú, že banka je solventná a dodržiava súlad s pravidlami štátnej pomoci EÚ; vyzýva Komisiu, jednotný mechanizmus dohľadu a SRB, aby zvážili spôsoby, ako zvýšiť transparentnosť pri hodnotení platobnej schopnosti úverových inštitúcií a pri zvažovaní rozhodnutí o riešení krízových situácií;

7.  pripomína svoje znepokojenie v súvislosti s vysokou úrovňou nesplácaných úverov v určitých jurisdikciách; víta úsilie viacerých členských štátov zamerané na zníženie úrovne nesplácaných úverov; súhlasí s Komisiou v tom, že „zatiaľ čo primárnu zodpovednosť za riešenie nesplácaných úverov majú samotné členské štáty a banky, integráciou vnútroštátneho úsilia a úsilia na úrovni Európskej únie sa zaručuje vplyv na objemy nesplácaných úverov a zabránenie hromadeniu nových nesplácaných úverov v súvahách bánk“(7);

8.  vo všeobecnosti víta prácu, ktorú v tejto veci vykonali rôzne inštitúcie a orgány EÚ; privítal by však lepšiu koordináciu ich úsilia; vyzýva týchto aktérov a členské štáty na riadne a urýchlené vykonanie záverov Rady z 11. júla 2017 o akčnom pláne riešenia nesplácaných úverov v Európe; so záujmom očakáva balík opatrení na urýchlenie znižovania nesplácaných úverov, ktoré sa navrhnú v nadchádzajúcich mesiacoch; v tejto súvislosti podporuje rozhodnutie Komisie preskúmať z prudenciálneho hľadiska na úrovni EÚ potenciálnu harmonizáciu nových úverov, ktoré sa nesplácajú; vyzýva Komisiu, aby prijala legislatívne a nelegislatívne opatrenia na podporu poskytovania informácií potenciálnym investorom, zriaďovania špecializovaných spoločností na správu aktív (tzv. „zlých bánk“) a rozvoja sekundárnych trhov pre nesplácané úvery s cieľom riešiť obrovský problém, ktorý predstavujú nesplácané úvery; pripomína, že je potrebné, aby členské štáty v prípade potreby zlepšili a zosúladili rámec platobnej neschopnosti, a to aj prostredníctvom práce na návrhu Komisie zameranom na skorú reštrukturalizáciu a druhú šancu, s cieľom chrániť najzraniteľnejších dlžníkov, ako sú MSP a domácnosti;

9.  víta zámer urýchliť čistenie bankových súvah, pričom zdôrazňuje, že povinná likvidácia nesplácaných úverov na nelikvidnom a neprehľadnom trhu môže viesť k neodôvodneným stratám v súvahách bánk; opätovne vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o návrh dodatku k usmerneniu ECB o nesplácaných úveroch; zdôrazňuje, že v tomto procese monitorovania a hodnotenia v rámci bankového dohľadu ECB nesmie nijakým spôsobom zasahovať do výsad zákonodarcu EÚ; pripomína, že všeobecné zásady tvorby právnych predpisov v Únii, ktoré vyžadujú hodnotenia vplyvu a konzultácie, ako aj posúdenie proporcionality a subsidiarity, sú relevantné aj pre právne predpisy úrovne 3;

10.  opätovne vyjadruje znepokojenie nad rizikami vyplývajúcimi z držby aktív na úrovni III vrátane derivátov, a najmä z ťažkostí ich oceňovania; v tejto súvislosti víta zahrnutie EBA do postupov konkrétnych opatrení na riadenie rizík týkajúcich sa nástrojov úrovne 2 a úrovne 3 v rámci stresového testu v roku 2018; opätovne potvrdzuje svoju výzvu adresovanú jednotnému mechanizmu dohľadu, aby túto otázku stanovil za prioritu jednotného dohľadu na rok 2018;

11.  domnieva sa, že so štátnym dlhom sú spojené riziká; konštatuje, že v niektorých členských štátoch finančné inštitúcie v nadmernej miere investovali do dlhopisov vydaných ich vlastnou vládou, čo viedlo k nadmernému uprednostňovaniu domácich aktív, pričom jedným z hlavných cieľov bankovej únie je prerušiť prepojenie medzi bankami a rizikom štátneho dlhu; berie na vedomie, že v záujme obmedzenia rizík pre finančnú stabilitu by bolo by lepšie, keby portfóliá štátnych dlhopisov bánk boli rôznorodejšie; domnieva sa, že regulačný rámec EÚ na prudenciálne zaobchádzanie so štátnym dlhom by mal byť v súlade s medzinárodnou normou; poukazuje na prebiehajúcu prácu Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS) v súvislosti s rizikom spojeným so štátnymi dlhopismi, konkrétnejšie na jeho nedávno uverejnený diskusný dokument Regulačná úprava expozícií dlhového nástroja; s veľkým záujmom preto očakáva výsledky práce Rady pre finančnú stabilitu v oblasti štátneho dlhu v záujme usmerňovania budúcich rozhodnutí; zdôrazňuje kľúčovú úlohu štátnych dlhopisov pri poskytovaní vysokokvalitných likvidných aktív pre investorov a stabilných zdrojov financovania pre vlády; v tejto súvislosti berie na vedomie súčasnú prácu Komisie na myšlienke tzv. cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi ako možný spôsob prispenia k riešeniu problému; pripomína, že cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi by neboli žiadnou formou spoločného znášania dlhu; domnieva sa, že informácie od účastníkov trhu by mohli pomôcť zabezpečiť záujem trhu o cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi;

12.  zdôrazňuje, že je dôležité riešiť zistené nedostatky v interných modeloch, aby sa obnovila ich dôveryhodnosť a dosiahli rovnaké podmienky medzi jednotlivými inštitúciami; v tejto súvislosti poukazuje na externú štúdiu s názvom Aké závery možno vyvodiť z referenčného porovnávania trhového rizika, ktoré uskutočnil EBA v roku 2016? (What conclusions can be drawn from the EBA 2016 Market Risk Benchmarking Exercise?), ktorú zadalo oddelenie pre podporu správy hospodárskych záležitostí Európskeho parlamentu a v ktorej sa okrem iného uvádza, že „pokiaľ sú výsledky porovnávacej štúdie EBA správne a v rozsahu, v akom sú nástroje testovaných portfólií reprezentatívne, modely vnútorného trhového rizika, ktoré v súčasnosti používajú európske banky, vážne porušujú zásadu rovnakých podmienok pre všetkých („v prípade, že rôzne banky majú rovnaké portfólio, malo by sa od nich požadovať, aby mali rovnaké množstvo regulačného kapitálu.“)“; v tejto súvislosti berie na vedomie schválenie pozmeňujúcich návrhov Bazilejským výborom pre bankový dohľad v záujme dokončenia rámca Bazilej III, ako aj posúdenie jeho vplyvu na bankový sektor v EÚ, ktoré vypracoval EBA; pripomína že dohoda by nemala viesť k značnému navýšeniu kapitálových požiadaviek na úrovni Únie ani oslabiť schopnosť bánk financovať reálnu ekonomiku, najmä MSP; víta prácu, ktorú vykonala ECB s cieľom posúdiť primeranosť interných modelov, ako aj jej nové pokyny týkajúce sa TRIM s cieľom riešiť variabilitu rizikových váh uplatňovaných na rizikovo vážené aktíva rovnakej triedy jednotlivými úverovými inštitúciami; po dlhom očakávaní víta prácu, ktorú vykonal EBA v rámci svojho referenčného porovnávania; domnieva sa, že kapitálová pozícia bánk sa môže posilniť okrem iného znížením vyplácania dividend a zvýšením úrovne vlastného imania a že posilnenie celkovej finančnej pozície európskych bánk by malo zostať prioritou;

13.  zdôrazňuje, že návrhy medzinárodných subjektov by sa mali premietnuť do európskeho práva takým spôsobom, aby náležite zohľadňovali špecifické charakteristiky európskeho bankového sektora;

14.  zdôrazňuje, že predovšetkým normy BCBS by sa do európskych právnych predpisov nemali zavádzať plošne bez toho, aby sa riadne zohľadnili špecifiká európskeho bankového systému a zásada proporcionality;

15.  pripomína zásadu oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu jednotného mechanizmu dohľadu a považuje jej rešpektovanie za rozhodujúce na zamedzenie konfliktu záujmov; zastáva názor, že táto zásada sa vo všeobecnosti dodržiava; domnieva sa, že testom, ktorý sa má použiť na určenie vhodnosti spoločných služieb, by mal byť politický význam úloh, ktoré vykonávajú; preto sa domnieva, že spoločné služby nepredstavujú problém, keď sa týkajú otázok, ktoré nie sú kritické z hľadiska tvorby politiky, no v opačnom prípade by mohli byť dôvodom na obavy a mohli by vyžadovať dodatočné záruky;

16.  zastáva názor, že zapojenie väčšieho počtu zamestnancov ECB do kontrol na mieste by mohlo prispieť k ďalšiemu zvýšeniu nezávislosti bankového dohľadu od vnútroštátnych hľadísk;

17.  berie na vedomie balík bankových reforiem, ktorý Komisia navrhla v novembri 2016; zdôrazňuje význam zrýchleného postupu, ktorý viedol k dohode o postupnom zavedení medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 9, ako aj prechodných opatreniach na vyňatie z limitu veľkej majetkovej angažovanosti dostupné pre expozície voči dlhu určitých subjektov verejného sektora členských štátov denominovanému v menách akýchkoľvek členských štátov (nariadenie (EÚ) 2017/2395) s cieľom zabrániť kaskádovým efektom na regulatórny kapitál úverových inštitúcií; berie však na vedomie stanoviská ECB a EBA, že existencia prechodného mechanizmu by nemala viesť k neprimeranému zdržaniu implementácie IFRS 9; zdôrazňuje, že je potrebné monitorovať vplyv IFRS 9 na charakter a poskytovanie úverov bankami, ako aj na prípadné procyklické účinky vyplývajúce z cyklickej citlivosti parametrov kreditného rizika; vyzýva ESRB a SSM, aby tieto otázky preskúmali; žiada EBA a Banku pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), aby v tejto súvislosti poskytli náležité usmernenia;

18.  poukazuje na to, že inštitúcie sú v súlade s pravidlami dohľadu povinné predkladať viacerým orgánom množstvo podobných správ v rôznych formátoch, čo predstavuje značnú dodatočnú záťaž; vyzýva preto na zavedenie jednotného systému podávania správ, v rámci ktorého by otázky všetkých orgánov zodpovedných za dohľad zhromažďovalo a triedilo centrálne kontaktné miesto, ktoré by ich následne postupovalo inštitúciám podliehajúcim dohľadu a ktoré by potom predkladalo zhromaždené údaje príslušným orgánom; zdôrazňuje, že by to mohol byť prostriedok na zabránenie dvojitým otázkam a žiadostiam o rovnaké údaje, čím by sa výrazne znížilo administratívne zaťaženie bánk a príslušných orgánov a dosiahol aj účinnejší dohľad;

19.  uznáva, že vysoké náklady na plnenie požiadaviek v oblasti dohľadu môžu byť pre malé banky obzvlášť zaťažujúce; domnieva sa, že ECB by pri výkone svojich činností dohľadu mohla pri určitých opatreniach dohľadu lepšie zohľadňovať zásadu proporcionality; zdôrazňuje preto, že je naliehavo potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na dosiahnutie toho, aby opatrenia bankového dohľadu boli primeranejšie pre malé nízkorizikové inštitúcie; zdôrazňuje, že zlepšovanie proporcionality v žiadnom prípade neznamená uvoľnenie noriem dohľadu, ale skôr zníženie administratívnej záťaže, pokiaľ ide o požiadavky na dodržiavanie predpisov a zverejňovanie informácií; víta preto odpoveď Komisie na výročnú správu bankovej únie za rok 2016, v ktorej sa stotožňuje so stanoviskom Európskeho parlamentu, že požiadavky týkajúce sa podávania správ treba zefektívniť, a víta tiež úsilie Komisie zaviesť pri dohľade väčšiu proporcionalitu;

20.  pripomína, že možnosti a diskrečné právomoci ustanovené v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa bankového dohľadu sa musia čo možno najviac zosúladiť; domnieva sa, že musia byť v čo najväčšej možnej miere prechodné, a v prípade, že už nie sú potrebné, sa musia zrušiť, aby sa zabránilo nadmernej komplikácii každodennej práce európskych a vnútroštátnych orgánov dohľadu;

21.  zdôrazňuje, že regulačný rámec by mal zohľadňovať konkrétne zásady fungovania a rešpektovať špecifickú úlohu družstevných a vzájomných bánk a že orgány dohľadu by tieto prvky mali brať do úvahy a zohľadňovať ich vo svojich postupoch a prístupoch;

22.  pripomína svoje uznesenie zo 17. mája 2017(8) o finančných technológiách; domnieva sa, že na finančné technológie (FinTech), ktoré vykonávajú rovnaký druh činností ako iné subjekty v rámci finančného systému, by sa preto mali vzťahovať rovnaké predpisy, čo sa týka ich činností; v tejto súvislosti vyzýva na zaujatie takého prístupu k sektoru finančných technológií, pri ktorom sa dosiahne správna rovnováha medzi ochranou spotrebiteľov, zachovaním finančnej stability a podporou inovácií; v tejto súvislosti berie na vedomie prácu Komisie, navrhované zahrnutie technologickej inovácie do mandátov európskych orgánov dohľadu a verejnú konzultáciu o návrhu usmernení ECB k posudzovaniu žiadostí sektora FinTech o bankovú licenciu;

23.  uznáva, že zvýšená digitalizácia všetkých aspektov bankovníctva spôsobila, že banky sa stali omnoho zraniteľnejšie voči rizikám kybernetickej bezpečnosti; zdôrazňuje, že kybernetická bezpečnosť je v prvom rade a predovšetkým vlastnou zodpovednosťou bánk; zdôrazňuje kľúčovú úlohu kybernetickej bezpečnosti v rámci bankových služieb a potrebu stimulovať finančné inštitúcie, aby boli veľmi ambiciózne, pokiaľ ide o ochranu údajov spotrebiteľov a zaručenie kybernetickej bezpečnosti; vyzýva orgány dohľadu, aby starostlivo monitorovali a hodnotili riziká kybernetickej bezpečnosti, a vyzýva finančné inštitúcie v EÚ, aby boli veľmi ambiciózne, pokiaľ ide o ochranu údajov spotrebiteľov a zaručenie kybernetickej bezpečnosti; víta iniciatívu ECB spočívajúcu v stanovení povinnosti pre kontrolované banky hlásiť v rámci pohotovostnej služby v reálnom čase závažné kybernetické útoky a víta tiež kontroly na mieste vykonávané jednotným mechanizmom dohľadu s cieľom dohliadať na kybernetickú bezpečnosť; vyzýva jednotný mechanizmus dohľadu, aby zintenzívnil svoje úsilie a aby kybernetickú bezpečnosť oficiálne stanovil za jednu zo svojich najdôležitejších priorít;

24.  víta prácu, ktorú vykonali EBA, ESMA a jednotný mechanizmus dohľadu na podporu zbližovania postupov v oblasti dohľadu v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ s cieľom obmedziť vznik rizík regulačnej arbitráže a arbitráže dohľadu; domnieva sa, že akýkoľvek model spolupráce v oblasti dohľadu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mal rešpektovať finančnú stabilitu EÚ a rešpektovať jej režim regulácie a dohľadu a normy v tejto oblasti a ich uplatňovanie; pripomína, že pripravenosť a primerané pohotovostné plány bánk sú dôležité na zmiernenie rušivého vplyvu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie; vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektoré banky, najmä tie menšie, by mohli v prípravách na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie zaostávať, a vyzýva ich, aby svoju prácu zintenzívnili; pripomína, že postup na získanie bankových licencií a schválenie interných modelov trvá niekoľko rokov a že túto skutočnosť treba mať na zreteli;

25.  berie na vedomie návrhy na preskúmanie európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) vrátane súhrnného návrhu, ktorým sa mení správa, financovanie a právomoci európskych orgánov dohľadu;

26.  je znepokojený vývojom, ktorý poukazuje na trend bankových skupín využívať čoraz zložitejšie štruktúry a subjekty, ktoré väčšinou vykonávajú rovnaké činnosti ako banky, ale nepodliehajú bankovému dohľadu; v tejto súvislosti berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa investičných spoločností, ktorý by mal prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok medzi investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami a k odstráneniu medzier, ktoré by mohli umožňovať využívanie veľkých investičných spoločností s cieľom vyhýbať sa regulačným požiadavkám v oblasti bankovníctva;

27.  je znepokojený šírením tieňového bankovníctva v EÚ; berie na vedomie publikáciu ESRB Monitor tieňového bankovníctva v EÚ z roku 2017, v ktorej sa zdôrazňujú viaceré riziká a slabé miesta, ktoré je potrebné monitorovať v systéme tieňového bankovníctva v EÚ; vyzýva preto na koordinované kroky zamerané na riešenie týchto rizík s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a finančnú stabilitu; uznáva však, že od začiatku finančnej krízy sa zaviedli politiky na riešenie rizík finančnej nestability spojených s tieňovým bankovníctvom; nabáda orgány, aby naďalej pozorne monitorovali a riešili vznikajúce riziká pre finančnú stabilitu a aby všetky opatrenia v oblasti regulácie bankového sektora sprevádzala primeraná regulácia tieňového bankového sektora; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa touto otázkou nezaoberala vo svojich odpovediach na minuloročnú správu(9);

28.  domnieva sa, že hoci sú potrebné zlepšenia, najmä pokiaľ ide o komunikáciu a transparentnosť, banková únia zostáva pozitívnou a zásadnou zmenou pre členské štáty, ktoré používajú euro; pripomína, že banková únia je otvorená pre všetky členské štáty; vyzýva všetky členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, aby prijali potrebné kroky na pripojenie sa k bankovej únii s cieľom postupne ju zosúladiť s celým vnútorným trhom;

29.  víta pokrok, ktorý sa prostredníctvom rozhodnutia ECB z júna 2017 dosiahol v súvislosti s možnosťou delegovania v oblasti rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti; pripomína svoje posúdenie, že je potrebná zmena právnych predpisov, aby sa umožnilo ľahšie a rozsiahlejšie delegovanie rozhodovania v niektorých bežných veciach z dozornej rady na príslušných úradníkov; opakuje svoje kladné stanovisko k takejto zmene, ktorá by prispela k tomu, aby sa bankový dohľad ECB stal efektívnejší a účinnejší; vyzýva ECB, aby špecifikovala úlohy na delegovanie rozhodovania;

Uznesenie

30.  víta prvé uplatnenie nového režimu riešenia krízových situácií v roku 2017; berie na vedomie veľký počet právnych prostriedkov podaných na Všeobecný súd EÚ v súvislosti s týmto prípadom; žiada Komisiu, aby posúdila, či a akým spôsobom by to mohlo ohroziť účinnosť nového režimu riešenia krízových situácií a spôsobiť, že rámec riešenia krízových situácií by sa stal vlastne neuplatniteľný; vyzýva SRB a Komisiu, aby spoločne uverejnili zhrnutie záležitostí, ktoré sú v právnych prostriedkoch najviac kritizované; domnieva sa, že prípady týkajúce sa bánk v roku 2017 vyvolávajú otázky, pokiaľ ide o transparentnosť a komunikáciu, a žiada väčšiu transparentnosť v budúcich rozhodnutiach o riešení krízových situácií vrátane toho, aby Európsky parlament mal za jednoznačných a primeraných podmienok prístup ku kľúčovým dokumentom týkajúcim sa rozhodnutí o riešení krízových situácií, ako sú hodnotiace správy vypracované nezávislými odborníkmi, s cieľom lepšie pochopiť ex ante režim riešenia krízových situácií; vyzýva spoluzákonodarcov, aby sa poučili z prípadov týkajúcich sa bánk z roku 2017 a využili tieto skúsenosti počas postupu spolurozhodovania v súvislosti s návrhmi Komisie týkajúcimi sa TLAC/MREL a nástroja moratória;

31.  je znepokojený nesúladom medzi pravidlami štátnej pomoci a právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa schopnosti systémov ochrany vkladov zúčastňovať sa na riešení krízovej situácie, ako je stanovené v smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk a smernici o systémoch ochrany vkladov, ako sa uvádza v predchádzajúcej správe(10); vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoj výklad pravidiel štátnej pomoci podľa článkov 11 ods. 3 a 11 ods. 6 smernice o systémoch ochrany vkladov s cieľom zaručiť, aby sa preventívne a alternatívne opatrenia ustanovené európskym zákonodarcom mohli skutočne uplatňovať; zastáva názor, že v prípadoch týkajúcich sa bánk v roku 2017 sa potvrdilo to, čo stanovuje smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk, že členské štáty môžu pokračovať v bežnom konkurznom konaní, ktoré môže za určitých podmienok byť sprevádzané pomocou na likvidáciu; domnieva sa, že príčinou možností arbitráže spojených s nedávnymi prípadmi riešenia kríz je nesúlad medzi pravidlami štátnej pomoci uplatňovanými v rámci systému riešenia krízových situácií a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti platobnej neschopnosti; vyzýva preto Komisiu, aby uskutočnila revíziu rámcov platobnej neschopnosti bánk v Únii vrátane oznámenia o bankovníctve z roku 2013 s cieľom vyvodiť ponaučenie z prípadov z bankového sektora v roku 2017;

32.  pripomína, že smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk bola navrhnutá s cieľom zabezpečiť kontinuitu zásadných funkcií, zabrániť nepriaznivým účinkom na finančnú stabilitu, chrániť verejné finančné prostriedky a zároveň minimalizovať závislosť na mimoriadnej verejnej finančnej podpore zlyhávajúcim inštitúciám, ako aj chrániť poistených vkladateľov, investorov a finančné prostriedky a aktíva klientov; pripomína, že mimoriadne opatrenia podpory z verejných financií sa môžu použiť len na nápravu „závažnej poruchy fungovania hospodárstva“ a „zachovanie finančnej stability“ a „nesmú sa použiť na kompenzovanie strát, ktoré inštitúcii vznikli alebo pravdepodobne vzniknú v blízkej budúcnosti“; domnieva sa, že mimoriadna verejná finančná podpora by mala byť v prípade potreby sprevádzaná nápravnými opatreniami; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr uskutočnila preskúmanie uvedené v článku 32 ods. 4 poslednom pododseku smernice o ozdravení a riešení krízových situácií, ktoré sa očakávalo už v roku 2015; konštatuje, že preventívna rekapitalizácia je nástroj na riadenie bankových kríz;

33.  vyzýva Komisiu, aby každoročne vyhodnocovala, či sú aj naďalej splnené požiadavky na uplatňovanie článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ týkajúceho sa možného poskytnutia štátnej pomoci vo finančnom sektore;

34.  vyzýva Komisia, aby preskúmala, či bankové odvetvie od začiatku krízy získalo implicitné dotácie a štátnu podporu prostredníctvom nekonvenčnej podpory likvidity;

35.  víta oznámenie SRB, že určila za prioritu posilnenie riešiteľnosti krízových situácií úverových inštitúcií, ako aj pokrok dosiahnutý pri stanovení záväzných cieľov, pokiaľ ide o minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) na konsolidovanej úrovni; zdôrazňuje význam operačných plánov a dôveryhodných plánov na riešenie krízových situácií a v tejto súvislosti uznáva problémy, ktoré by stratégie spojené s jedným východiskovým bodom mohli priniesť pre finančnú stabilitu hostiteľských krajín v prípade, že by neboli náležite vypracované; zdôrazňuje, že je potrebný účinný režim, ktorý by sa zaoberal porušením tejto požiadavky, a že pri MREL by sa mali zohľadňovať obchodné modely inštitúcií, aby sa zabezpečila riešiteľnosť krízovej situácie týchto inštitúcií; vyzýva SRB, aby poskytla podrobný zoznam prekážok brániacich riešiteľnosti krízovej situácie, ktoré sa vyskytli vo vnútroštátnych alebo v európskych právnych predpisoch; zdôrazňuje, že revízia smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk by v žiadnom prípade nemala zaostávať za medzinárodne dohodnutými normami;

36.  víta dohodu, ktorá sa dosiahla v súvislosti s ďalšou harmonizáciou prioritného postavenia nezabezpečených dlhových nástrojov na základe smernice (EÚ) 2017/2399; vyzýva na jej urýchlené vykonávanie členskými štátmi, aby banky mohli emitovať dlhopisy v novej triede platobnej neschopnosti a vybudovať tak požadované rezervy; opätovne pripomína svoju pozíciu uvedenú v predchádzajúcej správe(11), že nástroje schopné záchrany pomocou vnútorných zdrojov by sa mali predávať vhodným investorom, ktorí dokážu absorbovať potenciálne straty bez ohrozenia svojej vlastnej finančnej situácie; odporúča preto, aby orgány pre riešenie krízových situácií monitorovali, do akej miery vlastnia nástroje záchrany pomocou vnútorných zdrojov neprofesionálni investori a aby EBA každoročne uverejňoval súvisiace sumy a podľa potreby vydával varovania a odporúčania na prijatie nápravných opatrení;

37.  berie na vedomie súčasné legislatívne návrhy na začlenenie celkovej kapacity na absorpciu strát (TLAC) do právnych predpisov EÚ s cieľom znížiť riziká v európskom bankovom sektore;

38.  pripomína, že podstata medzivládnej dohody o jednotnom fonde na riešenie krízových situácií spočíva v tom, že má byť nakoniec začlenená do právneho rámca Únie; pripomína, že fiškálny zabezpečovací mechanizmus má kľúčový význam z hľadiska zabezpečenia dôveryhodného a efektívneho rámca na riešenie krízových situácií a schopnosti vyrovnať sa so systémovými krízami v bankovej únii, ako aj zabránenia tomu, aby sa uchyľovalo k záchrane bánk pomocou vonkajších zdrojov s použitím verejných finančných prostriedkov; berie na vedomie návrh Komisie na transformáciu Európskeho mechanizmu pre stabilitu na Európsky menový fond, ktorý by zahŕňal aj funkciu fiškálneho zabezpečovacieho mechanizmu SRF;

39.  víta prácu SRB pri budovaní svojich kapacít na riešenie krízových situácií bánk na úrovni Únie; konštatuje však, že na plánovaní riešenia krízových situácií je v súčasnosti stále potrebné vykonať veľmi veľa práce; konštatuje tiež, že SRB má výrazný nedostatok zamestnancov; vyzýva SRB, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti prijímania zamestnancov, a naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány, aby zabezpečili, aby vyslaní experti boli ľahko dostupní SRB; v tejto súvislosti pripomína, že v rámci SRB je potrebná primeraná rovnováha medzi zamestnancami na centrálnej úrovni a zamestnancami vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií, ako aj jasné rozdelenie úloh medzi SRB a vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií; v tejto súvislosti víta kroky zo strany SRB, pokiaľ ide o prideľovanie funkcií a úloh v rámci SRM; poukazuje na to, že okrem bánk pod priamym dohľadom ECB je SRB tiež priamo zodpovedná za významné cezhraničné inštitúcie; vyzýva členské štáty, príslušné vnútroštátne orgány a ECB, aby konali tak, aby vo vzťahu k SRB čo najviac obmedzili dodatočné zaťaženie a zložitosť, ktoré vyplývajú z tohto rozdielu z hľadiska rozsahu pôsobnosti;

40.  požaduje, aby sa príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií vypočítavali transparentným spôsobom, a to poskytovaním informácií o metodike výpočtu spolu so snahami o harmonizáciu informácií o výsledkoch výpočtu;

41.  je znepokojený tým, aký vplyv môžu mať rozhodnutia o riešení krízových situácií na štruktúru bankového systému; vyzýva Komisiu, aby túto záležitosť pozorne sledovala, nadväzovala na prijaté rozhodnutia a pravidelne podávala Európskemu parlamentu správu o svojich zisteniach;

Ochrana vkladov

42.  víta rozhodnutie EBA každoročne zverejňovať údaje, ktoré získal, v súlade s článkom 10 ods. 10 smernice o systémoch ochrany vkladov; navrhuje zlepšiť prezentáciu údajov, aby sa umožnilo priame porovnanie primeranosti financovania v jednotlivých systémoch ochrany vkladov; poznamenáva však, že je potrebné, aby niekoľko systémov ochrany vkladov urýchlilo získavanie dostupných finančných prostriedkov s cieľom dosiahnuť cieľové úrovne do 3. júla 2024;

43.  vyzýva orgán EBA, aby svoju analýzu rozšíril okrem iných aspektov na alternatívne mechanizmy financovania uplatňované v členských štátoch v súlade s článkom 10 ods. 9 smernice o systémoch ochrany vkladov a aby túto analýzu zverejnil spolu so získanými informáciami podľa článku 10 ods. 10 smernice o systémoch ochrany vkladov;

44.  upozorňuje na vysoký počet možností a právomocí podľa smernice o systémoch ochrany vkladov; zastáva názor, že na dosiahnutie rovnakých podmienok v rámci bankovej únie je nevyhnutná ďalšia harmonizácia pravidiel vzťahujúcich sa na systémy ochrany vkladov;

45.  pripomína, že ochrana vkladov je spoločným záujmom všetkých občanov EÚ a že banková únia bez tretieho piliera zostáva stále nedokončená; v súčasnosti prerokúva na úrovni výboru návrh týkajúci sa európskeho systému ochrany vkladov; v tejto súvislosti berie na vedomie oznámenie Komisie z 11. októbra 2017;

46.  poukazuje na to, že prebiehajú diskusie týkajúce sa vhodného právneho základu na zavedenie navrhovaného európskeho fondu ochrany vkladov;

o
o   o

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, EBA, ECB, SRB, národným parlamentom a príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 1 bode 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0041.
(2) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 5.
(3) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 17.
(4) Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 24.
(5) Ú. v. EÚ C 216, 30.7.2013, s. 1.
(6) Európska centrálna banka, Správa o finančných štruktúrach, október 2017, s. 23 – 24.
(7) Oznámenie Komisie o dobudovaní bankovej únie z 11. októbra 2017 (COM(2017)0592), s. 15.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2017)0211.
(9) Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2017 o bankovej únii – výročná správa za rok 2016, odsek 9.
(10) Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2017 o bankovej únii – výročná správa za rok 2016, odsek 38.
(11) Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2017 o bankovej únii – výročná správa za rok 2016, odsek 48.


Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu
PDF 315kWORD 57k
Odporúčanie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o odstrihnutí džihádistov od zdrojov financovania a cielených opatreniach proti financovaniu terorizmu (2017/2203(INI))
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu z roku 1999,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii v severnom Iraku/Mosule(1) a uznesenie z 30. apríla 2015 o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš(2),

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2465/96(3),

–  so zreteľom na globálnu stratégiu OSN pre boj proti terorizmu a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1267 (1999), č. 1373 (2001), č. 1989 (2011), č. 2133 (2014), č. 2199 (2015), č. 2253 (2015) a č. 2368 (2017),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES(4),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES (COM(2016)0450),

–  so zreteľom na deklaráciu z Manámy z 9. novembra 2014 o boji proti financovaniu terorizmu,

–  so zreteľom na najlepšie postupy Finančnej akčnej skupiny (FATF) týkajúce sa cielených finančných sankcií súvisiacich s terorizmom a financovaním terorizmu,

–  so zreteľom na vyhlásenie FATF z 24. októbra 2014 o boji proti financovaniu teroristickej organizácie Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL) a na správu FATF z februára 2015 o financovaní ISIL,

–  so zreteľom na jedenástu správu o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie, ktorú Komisia uverejnila 18. októbra 2017,

–  so zreteľom na dokument Globálneho fóra pre boj proti terorizmu (GCTF) zo septembra 2015 nazvaný Addendum to the Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits of Kidnapping for Ransom by Terrorists (Dodatok k Memorandu z Alžírska o osvedčených postupoch v oblasti predchádzania únosom za výkupné zo strany teroristov a znemožnenia využívania výhod z takýchto únosov),

–  so zreteľom na vyhlásenie skupiny G7 z Taorminy z 26. mája 2017 o boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu,

–  so zreteľom na novovytvorený Osobitný výbor pre terorizmus,

–  so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

–  so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie o ochrane osobných údajov,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/827 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.º36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii(5),

–  so zreteľom na akčný plán Komisie z februára 2016 na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu,

–  so zreteľom na správu Europolu o vývoji a stave terorizmu v EÚ za rok 2017 (TE-SAT),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 26. júna 2017 o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou (COM(2017)0340),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV(6),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV(7),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2017 o dovoze tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375),

–  so zreteľom na deviatu správu o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie, ktorú Komisia uverejnila 27. júla 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade z 18. októbra 2017 s názvom Jedenásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie (COM(2017)0608),

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0035/2018),

A.  keďže jedným zo základných prvkov boja proti terorizmu je odstrihnutie jeho zdrojov financovania, a to aj prostredníctvom skrytých schém podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, prania špinavých peňazí a daňových rajov;

B.  keďže časť financovania činnosti teroristických organizácií v iných oblastiach, určeného na financovanie radikalizácie a skutočných teroristických činov, môže pochádzať z európskych krajín, pričom iná časť pochádza z mimoeurópskych oblastí; keďže vonkajší a vnútorný rozmer boja proti terorizmu sú spojené, keďže odstrihnutie zdrojov financovania terorizmu by malo byť súčasťou širšej stratégie zahŕňajúcej rozmery vonkajšej aj vnútornej bezpečnosti;

C.  keďže moderné komunikačné siete a predovšetkým kolektívne financovanie sa ukázali ako lacný a efektívny spôsob generovania finančných prostriedkov na financovanie teroristických činností alebo riadenie džihádistickej siete; keďže teroristické skupiny dokážu získavať aj ďalšie prostriedky na financovanie svojich činností, a to prostredníctvom phishingových útokov, krádeže identity alebo získaním ukradnutých údajov o kreditných kartách na internetových fórach;

D.  keďže toto financovanie má tri spôsoby použitia: na teroristické útoky, ktoré si vyžadujú značný podiel finančných prostriedkov; na iné teroristické činy, ktoré sú vo svojom výsledku rovnako brutálne a ktoré si vyžadujú menšie množstvo finančných prostriedkov; a na financovanie propagandy, ktoré môžu inšpirovať k útokom „osamelých vlkov“ vyžadujúcich len veľmi málo prípravy a peňazí; keďže všetky tieto situácie si vyžadujú účinnú reakciu;

E.  keďže príjemca môže odvádzať finančné prostriedky zákonného pôvodu tretím stranám, jednotlivcom, skupinám, podnikom alebo subjektom spájaným s teroristickými aktivitami;

F.  keďže terorizmus je globálny zločin a účinná reakcia musí byť tiež globálna a celostná, s úzkou medzinárodnou koordináciou medzi finančnými inštitúciami, orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi, pričom je výmena základných informácií o fyzických a právnických osobách a podozrivých aktivitách absolútne podstatná, a so zreteľom na to, že ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromia sú dôležité základné práva;

G.  keďže v dôsledku únikov údajov, ku ktorým došlo v ostatných rokoch, sa zvýšila informovanosť o väzbách medzi praním špinavých peňazí a daňovými únikmi na jednej strane a organizovanou trestnou činnosťou a financovaním terorizmu na druhej strane, a keďže tieto záležitosti sa stali významnou témou medzinárodnej politiky; keďže, ako Komisia uznáva, v nedávno uverejnených správach médií sa s organizovanou trestnou činnosťou vrátane terorizmu spojili aj rozsiahle podvody v oblasti DPH a spotrebných daní(8);

H.  keďže v takmer všetkých jurisdikciách členských štátov je financovanie terorizmu samostatným trestným činom;

I.  keďže finančné údaje sú významným nástrojom na získavanie spravodajských informácií na analyzovanie teroristických sietí a toho, ako možno ich operácie lepšie narúšať; keďže je stále potrebné primerané presadzovanie právnych predpisov na zabránenie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; keďže sú potrebné komplexné a preventívne stratégie založené na výmene základných informácií a posilnenej spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami, spravodajskými službami a agentúrami presadzovania práva, ktoré sa zúčastňujú na boji proti financovaniu terorizmu; keďže tieto informácie by mali pokrývať vývojové trendy v oblasti medzinárodných financií, ako sú Bitmapy, kódy SWIFT, kryptomeny a príslušné regulačné mechanizmy; keďže celosvetový boj proti financovaniu terorizmu musí zahŕňať celosvetové normy transparentnosti v súvislosti s konečnými skutočnými vlastníkmi podnikateľských subjektov, trustov a podobných subjektov, aby sa posilnila finančná transparentnosť, ktorá uľahčuje legalizáciu výnosov z trestnej činnosti a financovanie teroristických organizácií a subjektov;

J.  keďže je potrebná formalizovaná európska platforma v rámci súčasných štruktúr – ktorá až doteraz existovala neformálne – na centralizovanie zberu informácií, ktorý je v súčasnosti rozptýlený v 28 členských štátoch, a prostredníctvom ktorej môžu členské štáty poskytovať informácie o svojej miere angažovanosti a o pokroku v boji proti financovaniu terorizmu; keďže táto výmena informácií by mala byť proaktívna;

K.  keďže niektoré z medzinárodných neziskových organizácií, charitatívnych organizácií, iných nadácií, sietí a súkromných darcov položili základ pre finančné kapacity ISIS/Dá’iš, siete al-Káida a iných džihádistických organizácií a pôsobia ako krytie pre nekalé praktiky; keďže dohľad nad týmito organizáciami a zber spravodajských informácií o nich, ich zakladateľoch, činnostiach a väzbách na subjekty v EÚ, ktoré sú často rozsiahle, sú preto veľmi dôležité; keďže ich podpora šírenia džihádistického radikalizmu v Afrike, na Blízkom východe, v Ázii a Európe by sa mala zablokovať; keďže toto šírenie na hraniciach EÚ, v krajinách nášho susedstva a v partnerských krajinách je osobitne znepokojivé; keďže plnohodnotné vykonávanie odporúčaní FATF v týchto oblastiach zo strany Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a jej členských štátov je zásadne dôležité pre boj proti globálnemu terorizmu;

L.  keďže celosvetová sieť al-Káidy na získavanie finančných prostriedkov je založená na daroch charitatívnym organizáciám a MVO, ktoré s darcami komunikujú prostredníctvom sociálnych médií a internetových fór; keďže účty na sieťach sa takisto používajú na odosielanie žiadostí podporovateľov o dary na účel džihádu; keďže v nedávnom období vyvinuli teroristické organizácie niekoľko smartfónových aplikácií na maximalizáciu dosahu a podporu získavania darov od podporovateľov, pričom väčšina z nich sa nachádza v krajinách Perzského zálivu;

M.  keďže mikroštáty a štáty s nedostatočným dodržiavaním zásad právneho štátu sú mimoriadne zraniteľné a hrozí, že sa stanú hotspotmi financovania terorizmu;

N.  keďže spravodajské informácie naznačujú, že inštitúcie a jednotlivci v Perzskom zálive poskytujú ISIS/Dá’išu, sieti al-Káida a ďalším radikálnym skupinám finančnú a logistickú podporu; keďže bez týchto finančných prostriedkov by mnohé z týchto teroristických skupín neboli sebestačné;

O.  keďže ISIS/Dá’iš a al-Káida sa stali finančne sebestačnými; keďže ISIS/Dá’iš a al-Káida sa snažia presmerovať svoje finančné prostriedky do Sýrie a Iraku prostredníctvom vývozu ropy a investícií do podnikov, a to aj prostredníctvom peňažných služieb a profesionálnych kuriérov, nezákonných prevodov finančných prostriedkov a peňažných a profesionálnych služieb; keďže ISIS/Dá’iš a al-Káida prepierajú výnosy zo svojej trestnej činnosti nákupom podnikov a aktív všetkého druhu; keďže ISIS/Dá’iš a al-Káida takisto prepierajú výnosy z ukradnutých starožitností a pašovaných umeleckých diel a artefaktov ich predajom do zahraničia, a to aj na trhoch v členských štátoch; keďže nezákonné obchodovanie s tovarom, medzi inými aj so strelnými zbraňami, s ropou, drogami, cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj obchodovanie s ľuďmi, vymáhanie peňazí a vydieranie sa pre teroristické skupiny stali spôsobmi, ako získať finančné prostriedky, keďže rastúce prepojenie medzi organizovanou trestnou činnosťou a teroristickými skupinami predstavujú pre Úniu narastajúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto zdroje mohli ISIS/Dá’iš a al-Káide umožniť, aby pokračovali vo financovaní budúcich trestných činov po územnom kolapse v Sýrii a Iraku;

P.  keďže na základe série medzinárodných záväzkov založených na rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN a vnútroštátnych právnych predpisoch bol stanovený medzinárodný zákaz výkupného; keďže v praxi nemá zákaz OSN podporu kľúčových signatárov, ktorí uprednostňujú bezprostredné zachovanie života pred svojimi záväzkami v oblasti boja proti terorizmu, čím umožňujú financovanie teroristických organizácií;

1.  predkladá Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) tieto odporúčania:

   a) vyzýva členské štáty a Komisiu, aby odstrihnutie teroristických sietí od zdrojov financovania považovali za kľúčovú prioritu, keďže ide o účinný nástroj brzdiaci účinnosť týchto sietí; domnieva sa, že v boji proti financovaniu terorizmu a všeobecnejšie teroristických útokov sú nevyhnutné preventívne stratégie založené na výmene najlepších postupov a podozrivých a relevantných informácií medzi spravodajskými službami; vyzýva preto spravodajské služby členských štátov na lepšiu koordináciu prostredníctvom vytvorenia stabilnej európskej finančnej spravodajskej protiteroristickej platformyv rámci existujúcich štruktúr (napr. Europolu), aby sa nevytvárala ďalšia agentúra, ktorá sa bude zaoberať proaktívnou výmenou informácií o finančnej podpore teroristických sietí; domnieva sa, že táto platforma by vytvorila spoločnú databázu, ktorá bude obsahovať údaje o fyzických a právnických osobách a podozrivých operáciách; zdôrazňuje, že údaje s vysokou hodnotou zozbierané určitou národnou bezpečnostnou agentúrou by sa mali urýchlene zaslať, a to v momente, keď sa zaznamenajú do centrálneho systému, ktorý by mal mať povolenie zhromažďovať informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, s osobitným zreteľom na možný vplyv na základné práva, a najmä právo na ochranu osobných údajov a zásadu obmedzenia účelu; zdôrazňuje, že príslušné informácie musia okrem iného obsahovať zoznam európskych a mimoeurópskych bánk, finančných inštitúcií a obchodných subjektov, ako aj tretích krajín, ktoré vykazujú nedostatky v boji proti financovaniu terorizmu; vyzýva Komisiu, aby takýto zoznam vypracovala čo najskôr, a to na základe vlastných kritérií a analýz a v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849; opätovne pripomína, že osoby zodpovedné za priame či nepriame páchanie, organizovanie alebo podporu teroristickej činnosti musia za svoje konanie niesť zodpovednosť;
   b) vyzýva európske krajiny, a to tak členské štáty EÚ, ako aj tretie krajiny, aby financovala programy podporujúce výmenu osvedčených postupov medzi európskymi spravodajskými službami vrátane postupov pri preskúmaní a analýze metód najímania osôb a transferu financií teroristov a teroristických organizácií; odporúča vydávať každý štvrťrok posúdenia verejných hrozieb, v ktorých sa spájajú spravodajské informácie a informácie, ktoré získali Europol a Spravodajské a situačné centrum EÚ (INTCEN); vyzýva členské štáty, aby zaistili dostatočné financovanie a ľudské zdroje pre spravodajské služby;
   c) zdôrazňuje, že – ako uviedla Finančná akčná skupina (FATF), ktorá vytvorila stratégiu boja proti financovaniu terorizmu – je nanajvýš dôležité zlepšiť a urýchliť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami, medzi finančnými spravodajskými jednotkami a bezpečnostnými silami a orgánmi presadzovania práva a spravodajskými službami v ich vlastných jurisdikciách, medzi rôznymi jurisdikciami a v súkromnom sektore, najmä sektore bankovníctva;
   d) víta kontakty GCC s FATF; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby aktívne nabádali partnerov EÚ, najmä GCC a jej členské štáty, k tomu, aby v plnej miere vykonávali odporúčania FATF týkajúce sa riešenia nedostatkov v oblastiach boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu a aby ponúkali technickú pomoc s dosahovaním pokroku v týchto oblastiach;
   e) vyzýva PK/VP, aby podporovala úsilie FATF a prioritne riešila boj proti financovaniu terorizmu, najmä prostredníctvom identifikácie členských štátov OSN so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu a spolupráce s týmito štátmi;
   f) vyzýva na posilnenie spolupráce medzi Europolom a kľúčovými strategickými partnermi EÚ, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti terorizmu na celom svete; domnieva sa, že užšia spolupráca by umožnila zlepšiť lepšie predchádzať teroristickým finančným uzlom, odhaľovať ich a reagovať na ne; vyzýva členské štáty, aby vychádzajúc z práce Europolu lepšie využívali neformálnu sieť európskych finančných spravodajských jednotiek (FIU.net), a to vykonávaním 5. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, a prijatím regulačných opatrení na riešenie iných záležitostí vyplývajúcich z rozličných štatútov a právomocí finančných spravodajských jednotiek, najmä s cieľom uľahčiť koordináciu a výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými útvarmi navzájom, ako aj medzi finančnými spravodajskými útvarmi a orgánmi presadzovania práva, a to na účel spoločného využívania informácií s európskou spravodajskou protiteroristickou platformou;
   g) pripomína, že posilnený politický dialóg, zvýšená finančná pomoc a podpora budovania kapacity v oblasti boja proti terorizmu v prípade partnerov EÚ, ktorí sú na frontovej línii boja proti terorizmu, sú maximálne dôležité;
   h) vyzýva členské štáty EÚ, aby lepšie monitorovali podozrivé organizácie zapojené do takýchto činností, ako sú nezákonný obchod, pašeráctvo, falšovanie tovaru a podvodné praktiky, a to vytváraním spoločných vyšetrovacích tímov s Europolom, a aby uľahčili bezpečnostným zložkám prístup k podozrivým transakciám so zreteľom na zásadu proporcionality a právo na ochranu súkromia; vyzýva členské štáty, aby na tento účel posilnili odbornú prípravu a špecializáciu vyšetrovateľov; vyzýva Komisiu, aby podporovala a primerane financovala rozvoj programov odbornej prípravy pre orgány presadzovania práva a justičné orgány v členských štátoch;
   i) vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vydali výročnú správu o dosiahnutom pokroku a prijatých opatreniach v oblasti boja proti financovaniu terorizmu a konkrétne o úsilí o narušenie financovania ISIS/Dá’išu a al-Káidy; pripomína, že niektoré členské štáty sa na oblasť financovania terorizmu zameriavajú viac než iné, a preto by najlepšou reakciou bolo zvýšenie výmeny informácií, konkrétne tých, ktoré sa týkajú účinnosti už zavedených opatrení;
   j) víta návrh Komisie na zriadenie registrov bankových účtov a uľahčenie prístupu k nim pre finančné spravodajské jednotky a iné príslušné orgány zapojené do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; konštatuje, že Komisia má onedlho predložiť návrh iniciatívy poskytujúcej orgánom presadzovania práva rozsiahlejší prístup do registrov; zdôrazňuje, že pri výmene informácií o bankových účtoch je potrebné dodržiavať pravidlá policajnej spolupráce a justičnej spolupráce, a to najmä v kontexte trestného stíhania; v tomto smere vyzýva tie členské štáty, ktoré ešte netransponovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach, aby ju transponovali čo najskôr;
   k) vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné legislatívne opatrenia, aby mohli banky jasne monitorovať predplatené debetné karty tak, aby ich bolo možné dobiť iba prostredníctvom bankových prevodov a osobne identifikovateľných účtov; zdôrazňuje význam reťazca väzieb umožňujúceho spravodajským službám zistiť, či v prípade transakcie hrozí vážne riziko jej využitia na terorizmus alebo iné závažné trestné činy; ďalej vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na plnohodnotné uľahčenie otvorenia nového bankového účtu všetkým osobám, ktoré sú prítomné na ich území;
   l) zdôrazňuje, že je potrebné skoncovať s akýmikoľvek daňovými rajmi, ktoré uľahčujú pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky, čo sú prvky, ktoré môžu hrať úlohu pri financovaní teroristických sietí; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby bojovali proti daňovým únikom a žiada Komisiu, aby navrhla a zaviedla do praxe opatrenia na dôkladné monitorovanie finančných tokov a daňových rajov,
   m) berie na vedomie úspech spolupráce s USA a inými partnermi a užitočnosť informácií získaných prostredníctvom dohody medzi EÚ a USA o výmene informácií na základe programu USA na sledovanie financovania terorizmu (Terrorism Financing Tracking Program, TFTP); vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti navrhla vytvorenie vlastného európskeho systému, ktorý by dopĺňal súčasný rámec a odstránil súčasné medzery, najmä pokiaľ ide o SEPA, pričom by posúdil rovnováhu medzi bezpečnosťou a osobnými slobodami; pripomína, že na tento vnútroeurópsky systém by sa vzťahovali európske normy ochrany osobných údajov;
   n) vyzýva PK/VP a členské štáty, aby v spolupráci s koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu vypracovali zoznam osôb a subjektov pôsobiacich v rámci málo transparentných režimov a s vysokou mierou podozrivých finančných aktivít, ak je dôkaz o tom, že príslušné orgány nekonali, najmä ak sú spojené s džihádistickým radikalizmom; vyzýva PK/VP a členské štáty, aby vo svojich vzťahoch s týmto štátom zohľadňovali zapojenie štátu do financovania terorizmu;
   o) vyzýva Radu EÚ, aby posilnila ukladanie cielených sankcií a iných reštriktívnych opatrení voči všetkým osobám a subjektom, ktoré akýmkoľvek spôsobom sprístupňujú hospodárske zdroje ISIS/Dá’išu, al-Káide a iným džihádistickým skupinám; vyzýva na zmrazenie finančných prostriedkov a iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov (vrátane finančných prostriedkov pochádzajúcich z majetku, ktorý priamo alebo nepriamo vlastnia alebo je pod ich priamou alebo nepriamou kontrolou alebo osôb konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov); s uspokojením víta zriadenie výboru Bezpečnostnej rady OSN povereného monitorovaním uplatňovania sankcií, a konštatuje, že všetky členské štáty sú podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2253(2015) povinné urýchlene konať pri blokovaní finančných prostriedkov alebo aktív ISIS/Dá’išu, al-Káidy a pridružených osôb, skupín, podnikov a subjektov; vyzýva PK/VP, aby podporila výzvu Bezpečnostnej rady OSN adresovanú členským štátom OSN, v ktorej sa požaduje, aby dôraznejšie a rozhodnejšie narúšali tok finančných prostriedkov a iných finančných aktív a hospodárskych zdrojov smerujúci k osobám a subjektom na sankčnom zozname venovanom ISIS/Dá’išu a sieti al-Káida;
   p) vyzýva členské štáty EÚ, aby zaviedli kontrolný a clearingový systém s cieľom zaistiť, aby miesta pre náboženské obrady či vzdelávanie, organizácie, strediská, kultúrne združenia alebo podobné subjekty v prípade odôvodneného podozrenia z väzieb na teroristické skupiny podrobne informovali o tom, od koho dostávajú finančné prostriedky a ako sa prerozdeľujú, a to v rámci EÚ, ako aj mimo nej, a aby tiež zaviedli centralizovanú databázu všetkých transakcií uskutočnených odosielateľmi finančných prostriedkov, ktorá by bola vytvorená so všetkými príslušnými zárukami; požaduje zavedenie povinnej predbežnej kontroly pôvodu peňazí a miesta ich určenia v prípade finančných darov, ak existuje dôvodné podozrenie na väzby na terorizmus, aby sa zabránilo ich škodlivému alebo nevhodnému šíreniu na teroristické účely; naliehavo žiada, aby sa všetky takéto opatrenia uskutočňovali v rámci osobitných programov zameraných na boj proti islamofóbii, a to v záujme zabránenia zvýšeniu výskytu trestných činov spáchaných z nenávisti, útokov na moslimov či akýchkoľvek nábožensky či etnicky motivovaných rasistických a xenofóbnych útokov;
   q) vyzýva členské štáty, aby viac dohliadali nad tradičnými spôsobmi prevodu peňazí (ako sieť hawala alebo čínska fei ch’ien medzi inými) a neformálnymi systémami prevodu hodnoty a regulovali ich, a to konkrétne prostredníctvom pokračujúceho procesu prijímania nariadenia o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu (2016/0413(COD)), a zaviedli povinnosť pre pracovníkov vykonávajúcich tieto transakcie deklarovať príslušným orgánom každú významnú operáciu vykonávanú týmito systémami, a pri súčasnej komunikácii so skupinami, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, zdôrazňuje, že cieľom nie je stíhanie tradičných prevodov rodinného charakteru, ale stíhanie organizovaného zločinu, terorizmu alebo priemyselných/komerčných ziskov pochádzajúcich z prania špinavých peňazí; v tejto súvislosti vyzýva, aby
   i) všetci sprostredkovatelia a/alebo osoby, ktoré sa zúčastňujú na takejto činnosti (kontrolóri alebo zmenárne, prostredníci a vyjednávači, koordinátori, vyberači a sprostredkovatelia) boli zaregistrovaní v príslušnom vnútroštátnom orgáne;
   ii) všetky operácie boli ohlásené a zdokumentované spôsobom, ktorý uľahčuje prenos informácií v prípade ich vyžiadania;
   iii) boli uložené odrádzajúce sankcie voči sprostredkovateľom a/alebo osobám podieľajúcim sa na nelegálnych činnostiach;
   r) vyzýva Komisiu, aby predložila právne predpisy potrebné na lepšie monitorovanie všetkých elektronických finančných transakcií a spoločností vytvárajúcich elektronickú menu vrátane sprostredkovateľov, aby sa zabránilo prevodu finančných prostriedkov na používateľov, ktorí nie sú úplne identifikovaní, ako napríklad používateľov verejných sietí alebo anonymných navigačných systémov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že výmena kryptomeny za hotovosť a naopak sa musí uskutočniť prostredníctvom identifikovateľného bankového účtu; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila posúdenie vplyvu elektronických hier, virtuálnych mien, kryptomien, technológií blockchain a FinTech na financovanie terorizmu; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvážila možné, aj legislatívne opatrenia na vytvorenie regulačného rámca pre tieto činnosti v záujme obmedzenia nástrojov financovania terorizmu;
   s) vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje monitorovanie týkajúce sa regulácie a kontroly nelegálneho obchodovania so zlatom, vzácnymi kameňmi a vzácnymi kovmi, aby sa tento tovar nepoužíval ako spôsob financovania teroristických aktivít; vyzýva na vytvorenie kritérií dohodnutých a dodržiavaných členskými štátmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zakázali a trestali akékoľvek obchodovanie (vývoz aj dovoz) s oblasťami ovládanými džihádistami s výnimkou humanitárnej pomoci potrebnej pre podrobené obyvateľstvo; vyzýva na stíhanie a trestanie všetkých osôb (fyzických aj právnických) za nedbalostný aj úmyselný podiel na tomto obchodovaní, v akejkoľvek podobe (nákup, predaj, distribúcia, sprostredkovanie alebo v inej podobe); berie na vedomie osobitné riziká financovania terorizmu prostredníctvom služieb prevodu peňažnej hodnoty; vyzýva členské štáty, aby vytvorili rozšírené partnerstvo a spoluprácu medzi subjektmi služieb prevodu peňažnej hodnoty a európskymi orgánmi presadzovania práva a aby vydali usmernenia týkajúce sa identifikácie a riešenia akýkoľvek osobitných prekážok, ktoré bránia vo výmene informácií o podozrivých prevodoch peňazí;
   t) víta návrh nariadenia o dovoze predmetov kultúrnej hodnoty a zdôrazňuje jeho význam pre boj proti nelegálnemu dovozu týchto predmetov na účely financovania terorizmu; vyzýva Komisiu, aby zaviedla osvedčenie o vysledovateľnosti pre predmety kultúrnej hodnoty a starožitnosti, ktoré vstupujú na trh EÚ, najmä položky s pôvodom na územiach alebo miestach kontrolovaných akýmikoľvek nelegálne ozbrojenými neštátnymi subjektmi, ako aj organizáciami, skupinami alebo osobami zaradenými na zoznam teroristov EÚ; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu s medzinárodnými organizáciami ako OSN, UNESCO, Interpol, Svetová colná organizácia a Medzinárodná rada múzeí s cieľom posilniť boj proti nelegálnemu obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty využívanému na financovanie terorizmu; vyzýva členské štáty, aby zriadili policajné jednotky špecializované na nelegálne obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty a na ich koordináciu medzi členskými štátmi; vyzýva členské štáty, aby pre podniky, ktoré obchodujú s umením, stanovili povinnosť nahlasovania všetkých podozrivých transakcií a aby v prípade neuváženého financovania terorizmu uložili účinné, primerané a odrádzajúce sankcie – vrátane trestných sankcií, ak je to potrebné – majiteľom spoločností obchodujúcich s umením a starožitnosťami, ktorí sa zaoberajú obchodovaním s týmto druhom tovaru; vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu tretích krajín, najmä susedných krajín, v ich úsilí o boj proti trestným činom a obchodovaniu ako zdroju financovania terorizmu;
   u) vyzýva Komisiu, aby predložila návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti pôvodu, prevozu a sprostredkúvania komodít, najmä ropy a ropných produktov, s cieľom posilniť vysledovateľnosť a zastaviť neúmyselné financovanie teroristických organizácií;
   v) vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť reformy príslušných nariadení a smerníc tak, aby finančné inštitúcie museli požiadať o informácie týkajúce sa dôvodov vykonávania podozrivých transakcií s malými aj vyššími sumami s cieľom kontrolovať vyplácanie výkupného teroristickým organizáciám; vyzýva členské štáty, aby prijali preventívne opatrenia zamerané na hospodárske subjekty prítomné v rizikových oblastiach s cieľom pomôcť im pri vykonávaní ich činností;
   w) naliehavo vyzýva ESVČ, aby v rámci novej misie SBOP v Iraku vymenovala špecialistu na finančné spravodajstvo s cieľom podporiť irackú vládu, pokiaľ ide o predchádzanie presunu majetku ISIS/Dá’išu a al-Káidy z krajiny, ako aj pomôcť irackým orgánom v rozvoji programov na boj proti praniu špinavých peňazí;
   x) žiada Komisiu a členské štáty, aby v rámci dialógov o boji proti terorizmu, ktoré vedú s partnerskými tretími krajinami, zamerali svoje úsilie na policajnú a justičnú spoluprácu a na výmenu údajov a osvedčených postupov s cieľom posilniť na celosvetovej úrovni súčinnosť v boji proti financovaniu terorizmu;
   y) víta vytvorenie siete odborníkov na boj proti terorizmu v rámci delegácií EÚ; vyzýva na posilnenie tejto siete a na jej rozšírenie do ďalších regiónov, najmä do Afrického rohu a juhovýchodnej Ázie; poukazuje na dôležitosť zaradenia protiteroristických cieľov do mandátov misií a operácií SBOP EÚ, najmä v Líbyi, regióne Sahel, Africkom rohu a Blízkom východe; naliehavo vyzýva ESVČ, aby v rámci misií SBOP v krajinách, v prípade ktorých hrozí, že ukrývajú teroristické bunky, a v regióne Sahel vymenovala odborníka pre finančné spravodajské informácie a aby účinne rozvíjala úzku spoluprácu s miestnymi vládami;
   z) vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoju činnosť zameranú na nabádanie partnerských tretích štátov k tomu, aby podpísali a ratifikovali Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu z roku 1999, v ktorom sú vymedzené niektoré zásady a normy likvidácie financovania terorizmu, a aby ho účinným spôsobom zaviedli do praxe;
   aa) zdôrazňuje, že riešenie a zmierňovanie sociálno-ekonomických ťažkostí, podpora životaschopných štátov a zaistenie rešpektovania ľudských práv sú zásadne dôležité prvky obmedzenia živnej pôdy pre ISIS/Dá’iš, al-Káidu a iné džihádistické skupiny, a to aj z hľadiska ich schopností finančnej autonómie;
   ab) naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby posilnili spoluprácu s krajinami, v ktorých sa ukladajú finančné prostriedky pochádzajúce z obchodovania s drogami, obchodovania s ľuďmi a nelegálneho obchodovania s tovarom, a s krajinami pôvodu nezákonných cigariet s cieľom ich zhabania;
   ac) naliehavo žiada PK/VP a ESVČ, aby sa na medzinárodných fórach postavili do čela iniciatív zameraných na zlepšenie transparentnosti vlastníctva právnických osôb, a to konkrétne prostredníctvom vytvorenia verejných registrov právnických osôb vrátane obchodných spoločností, trustov a nadácií, a centrálneho registra bankových účtov, finančných nástrojov, nehnuteľného majetku, zmlúv o životnom poistení a iných relevantných aktív, ktoré možno zneužiť na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu;
   ad) vyzýva Radu a Komisiu, aby vytvorili a zaviedli do praxe mechanizmus každoročného podávania správ Európskemu parlamentu o plnení referenčných kritérií v prípade opatrení prijatých členskými štátmi a Komisiou v oblasti boja proti financovaniu terorizmu;
   ae) naliehavo žiada PK/VP a ESVČ, aby podporovali našich zahraničných partnerov v ich vnútroštátnom úsilí o narušenie finančných tokov smerujúcich od súkromných osôb k organizáciám považovaným za subjekty poskytujúce pomoc a prostriedky teroristom;
   af) naliehavo žiada členské štáty, aby urýchlene prijali návrhy reformy DPH predložené Komisiou, a to cieľom zabrániť zločineckým organizáciám vo využívaní medzier v európskom systéme DPH na financovanie terorizmu a iných trestných činností;
   ag) víta Komisiou predložený návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu;
   ah) opätovne potvrdzuje, že konfrontácia s ISIS/Dá’išom, al-Káidou a inými džihádistickými skupinami, či už finančná, vojenská alebo ideologická, musí zostať v popredí bezpečnostnej a obrannej agendy vyzýva ESVČ, aby využila svoje diplomatické kontakty so štátmi v tomto regióne na zdôraznenie tohto spoločného záujmu EÚ aj regionálnych aktérov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členským štátom.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0422.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 55.
(3) Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.
(4) Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.
(5) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6.
(7) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm;https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/


Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien
PDF 368kWORD 54k
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 1. marca 2018 pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2017/2194(INI))
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, jeho hlavnú tému s názvom Výzvy a príležitosti pri dosahovaní rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia žien a dievčat na vidieku a na jeho tému na preskúmanie Zapojenie žien v médiách a ich prístup k médiám, informačným a komunikačným technológiám a ich vplyv a používanie ako nástroj na napredovanie a posilnenie postavenia žien,

–  so zreteľom na 4. svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, deklaráciu a akčnú platformu na posilnenie postavenia žien, ktoré boli prijaté v Pekingu, a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005, 2. marca 2010 a 9. marca 2015 na osobitných zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20 o nových opatreniach a iniciatívach na vykonávanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na článok 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2016 o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach(4),

–  so zreteľom na rezolúciu OSN s názvom „Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“, ktorý bol prijatý na samite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(5),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

–  so zreteľom na všeobecné odporúčanie č. 34 (2016) Výboru pre odstránenie diskriminácie žien k právam žien na vidieku,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a na svoje uznesenie z 12. septembra 2017(6) o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu z 12. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0022/2018),

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou zo základných zásad EÚ, ktorá je uznaná v zmluvách a Charte základných práv;

B.  keďže piatym cieľom trvalo udržateľného rozvoja je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat na celom svete a keďže piaty cieľ trvalo udržateľného rozvoja treba v plnej miere začleniť do programu 2030, aby sa dosiahol pokrok v plnení všetkých cieľov a zámerov trvalo udržateľného rozvoja; keďže súčasťou cieľov trvalo udržateľného rozvoja je „zdvojnásobenie poľnohospodárskej výroby a príjmov malovýrobcov potravín, najmä žien“;

C.  keďže EÚ a jej členské štáty musia stáť na čele posilňovania postavenia žien a dievčat a majú povinnosť pracovať na dosiahnutí úplnej rovnosti žien a mužov v rámci EÚ a podporovať tento cieľ vo všetkých vonkajších vzťahoch;

D.  keďže sociálna a hospodárska situácia a životné podmienky sa v posledných desaťročiach podstatne zmenili a medzi jednotlivými krajinami sa značne líšia;

E.  keďže nedostatok vládnych opatrení proti rodovej nerovnosti ohrozuje súčasné a budúce úspechy v tejto oblasti; keďže riešenie tradičných rodových mocenských vzťahov, stereotypov a presvedčení je kľúčom k zabezpečeniu posilnenia postavenia žien a k odstráneniu chudoby;

F.  keďže diskriminácia žien sa prejavuje aj v prípade žien žijúcich vo vidieckom prostredí; keďže väčšina žien vo svete žije vo vidieckych oblastiach a v dôsledku toho vo väčšej miere podliehajú viacerým formám diskriminácie na základe veku, triedy, etnickej príslušnosti, rasy, zdravotného postihnutia a rodovej identity;

G.  keďže účasť žien na trhu práce vo vidieckych oblastiach zahŕňa širokú škálu pracovných miest, ktoré presahujú rámec konvenčného poľnohospodárstva;

H.  keďže ženy sú na vidieku za rovnakú prácu často platené menej než muži, ich práca žien často nie je formálne uznaná, ako je to napríklad v prípade neplatenej opatrovateľskej práce, a neprejavuje sa v počte žien, ktoré vlastnia poľnohospodárske podniky; keďže ženy sú kľúčovými aktérmi pri dosahovaní transformačných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych zmien, ktoré sú potrebné pre trvalo udržateľný rozvoj;

I.  keďže ženy žijúce na vidieku, ktoré sú často primárne poskytovateľky starostlivosti vo svojich rodinách a komunitách, čelia mnohým ťažkostiam pri prístupe k starostlivosti o deti a starších ľudí pre členov svojich rodín, čo vedie k tomu, že ženy znášajú neprimeranú záťaž, ktorá im bráni v integrácii na trhu práce; keďže poskytovanie kvalitných opatrovateľských služieb je pre ženy zásadná a podporuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

J.  keďže ženy na vidieku narážajú na početné obmedzenia prístupu k primeraným službám verejného zdravotníctva z dôvodu obmedzenej mobility a chýbajúcej dopravy či prostriedkov, pomocou ktorých môžu kontaktovať dopravné služby (napríklad mobilný telefón); keďže sú potrebné komplexné zdravotnícke služby zamerané na fyzické, duševné a emočné zdravie žien na vidieku (napr. ako pomoc pri riešení rodovo motivovaného násilia); keďže prístup k sexuálnym a reprodukčným právam v oblasti zdravia a k vzdelávaniu je vo vidieckych oblastiach väčšmi obmedzený;

K.  keďže udržanie obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, s osobitným dôrazom na oblasti s prírodnými obmedzeniami, je pre spoločnosť ako celok nevyhnutné, pretože od neho závisí ochrana životného prostredia a krajiny;

L.  keďže existuje priama súvislosť medzi rodovou nerovnosťou a zhoršovaním životného prostredia;

M.  keďže zmena klímy a jej dôsledky majú osobitný a neprimeraný negatívny vplyv na ženy a dievčatá; keďže ženy na vidieku tiež silne podnecujú zmenu smerom k udržateľnejšiemu a ekologickejšiemu poľnohospodárstvu a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní zelených pracovných miest; keďže zabezpečenie rovnakého prístupu žien v poľnohospodárstve k pôde a k ďalším produktívnym zdrojom je kľúčom k dosiahnutiu rodovej rovnosti, potravinovej bezpečnosti a účinnej politiky v oblasti klímy;

N.  keďže mladé ženy vo vidieckych oblastiach naďalej trpia nerovnosťou a viacerými formami diskriminácie; keďže je potrebné prijímať opatrenia na presadzovanie skutočnej rovnosti žien a mužov v snahe zabezpečiť viac pracovných príležitostí vrátane samostatnej zárobkovej činnosti a práce v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ktoré im umožnia zostať na vidieku, a tým sa zaistí generačná obnova a budúcnosť tohto sektora a vidieckych oblastí;

O.  keďže odvetvie poľnohospodárstva, v ktorom ženy zohrávajú dôležitú úlohu, je kľúčom k životaschopnosti vidieckych oblastí, posilneniu generačnej výmeny, sociálnej súdržnosti a hospodárskemu rastu; keďže poľnohospodárstvo by malo poskytovať bezpečné, výživné a zdravé potraviny; keďže poľnohospodárstvo by malo prispievať aj k diverzifikácii krajiny, zmierňovaniu zmeny klímy a zachovaniu biodiverzity a kultúrneho dedičstva;

P.  keďže výživa zohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o rozvoj a dobré životné podmienky dievčat; keďže zlá výživa spôsobuje fyzické a duševné problémy, ako je zaostávanie rastu, neplodnosť, apatia, únava a slabá koncentrácia, čím sa znižuje hospodársky potenciál žien, čo má vplyv na blahobyt širšej rodiny a komunity;

Q.  keďže je potrebná účasť žien pracujúcich v poľnohospodárstve vo verejných rozhodovacích orgánoch; keďže vyvážené zastúpenie je nevyhnutné na dosiahnutie rovnosti;

R.  keďže muži a ženy sú z hľadiska prevencie pracovných rizík vystavení rôznym faktorom; keďže napríklad pri hodnotení škodlivých účinkov chemických látok sa často robia výpočty, pri ktorých sa vychádza z telesnej konštrukcie mužov – ktorí majú zvyčajne viac svalovej hmoty –, a dokonca sa vynechávajú špecifické odporúčania pre tehotné a dojčiace ženy; keďže je preto potrebné zohľadniť rôzne faktory pri prijímaní opatrení zaručujúcich zdravie žien vo vidieckom prostredí;

S.  keďže diskriminácia postihuje aj ženy v mediálnom sektore; keďže médiá zohrávajú kľúčovú úlohu pre celú spoločnosť, a je preto žiaduce, aby ženy, ktoré tvoria minimálne 50 % spoločnosti, boli spravodlivo zapojené do vytvárania mediálneho obsahu a rozhodovania v mediálnych organizáciách;

T.  keďže úloha mediálneho sektora je rozhodujúca pre podporu rodovej rovnosti, keďže médiá nielen odrážajú, ale aj vytvárajú vzory a normy správania, čím významným spôsobom formujú verejnú mienku a kultúru;

U.  keďže mediálne pokrytie prispieva k širokému pochopeniu zložitosti situácií žien a mužov naprieč všetkými vrstvami spoločnosti;

V.  keďže ženy a deti sú neprimerane ovplyvňované konfliktmi a predstavujú najvyšší podiel utečencov či už v táboroch alebo na cestách pri hľadaní bezpečia;

W.  keďže v mnohých spoločnostiach ženy nemajú rovnaký nárok na pôdu a majetok v dôsledku zákonných prostriedkov, čo zhoršuje chudobu a obmedzuje ich hospodársky rozvoj;

X.  keďže transrodové ženy čelia neprimeranej diskriminácii založenej na ich rodovej identite;

Y.  keďže silnejšia podpora sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je podmienkou rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien;

Z.  keďže v dôsledku sociálnych noriem, ktoré sa týkajú úloh žien a mužov, sa ženy nachádzajú v situácii väčšej zraniteľnosti, najmä pokiaľ ide o ich sexuálne a reprodukčné zdravie, a vzhľadom na škodlivé praktiky, ako sú mrzačenie ženských pohlavných orgánov alebo detské, skoré a nútené manželstvá;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

Všeobecné podmienky posilňovania postavenia žien a dievčat

Posilnenie postavenia žien na vidieku

Účasť a prístup žien k médiám a informačným a komunikačným technológiám a ich vplyv a využitie ako nástroj na rozvoj a posilnenie postavenia žien

   a) opätovne potvrdiť svoj pevný záväzok plniť Pekinskú akčnú platformu;
   b) podporovať matky, ktoré sú podnikateľky vo vidieckych oblastiach, keďže čelia špecifickým výzvam; zdôrazňuje, že podpora podnikania u týchto žien môže predstavovať nielen úspešné zosúladenie pracovného a súkromného života, ale slúžiť aj ako stimul pre vytváranie nových pracovných príležitostí a lepšiu kvalitu života vo vidieckych oblastiach, a zároveň podnietiť ostatné ženy, aby realizovali vlastné projekty;
   c) zastaviť všetky formy diskriminácie žien a dievčat vo všetkých oblastiach a bojovať proti všetkým formám násilia, ktoré predstavuje závažné porušovanie ich základných práv, pričom toto porušovanie je priamym dôsledkom tejto diskriminácie;
   d) zapojiť všetky vlády a požadovať, aby vypracovali programy zamerané na odstránenie sexuálneho a rodového násilia a škodlivých praktík, ako sú detské, skoré a nútené manželstvá a mrzačenie ženských pohlavných orgánov a obchodovanie s ľuďmi;
   e) vyzvať členské štáty, aby bojovali proti rodovým stereotypom a investovali do prístupu žien a dievčat k individuálne prispôsobenému vzdelaniu, celoživotnému vzdelávaniu a odbornej príprave, najmä vo vidieckych oblastiach, predovšetkým v oblasti STEM, ako aj podnikania a inovácií, keďže ide o dôležité nástroje z hľadiska plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a aby podporovali rovnosť v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj v odvetví cestovného ruchu a iných priemyselných odvetviach vo vidieckych oblastiach;
   f) vypracovať politiky zamerané na odstránenie chudoby a zaručiť pre mimoriadne zraniteľné skupiny vrátane žien a dievčat primeranú životnú úroveň, najmä prostredníctvom systémov sociálnej ochrany;
   g) propagovať informácie, opatrenia technickej pomoci a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o stanovenie profesijného postavenia pre vypomáhajúcich manželov v poľnohospodárstve, ktoré im umožnia využívať individuálne práva, najmä materskú dovolenku, sociálne poistenie proti nehodám v práci, prístup k odbornej príprave a práva na starobný dôchodok;
   h) odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, rozdiely v celoživotných príjmoch (zárobkoch) a rozdiely v dôchodkoch;
   i) vyzvať členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby vo vidieckych oblastiach zaručili univerzálny prístup k primeranej starostlivosti o deti a staršie osoby;
   j) vyzvať členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby poskytovali cenovo dostupné a kvalitné zariadenia a verejné a súkromné služby pre každodenný život, najmä vo vidieckych oblastiach a s osobitným zreteľom na zdravie, vzdelávanie a starostlivosť; poznamenáva, že by si to vyžadovalo začlenenie vidieckych infraštruktúr v oblasti starostlivosti o deti, služieb zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích zariadení, opatrovateľských domovov pre staršie osoby a závislých ľudí, služieb zastupovania v prípade choroby a materstva a kultúrnych služieb;
   k) zaručiť začlenenie hľadiska rodovej rovnosti ako nástroja na začlenenie zásady rovnosti medzi ženami a mužmi a boj proti diskriminácii do všetkých politík a programov zabezpečením primeraných finančných a ľudských zdrojov;
   l) mobilizovať potrebné zdroje na dosiahnutie rovnosti začlenením hľadiska rodovej rovnosti do všetkých politík a opatrení, a to aj prostredníctvom rodového rozpočtovania, ako nástroj na začlenenie zásady rovnosti medzi mužmi a ženami a boj proti diskriminácii;
   m) zabezpečiť plné zapojenie Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do procesu rozhodovania o pozícii EÚ na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien;
   n) pripomenúť, že v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien sa zavádza povinnosť odstrániť priamu a nepriamu diskrimináciu žien prostredníctvom právnych, politických a programových opatrení vo všetkých sférach života a že článok 14 dohovoru je ako jediný medzinárodný záväzok zameraný na osobitné potreby žien vo vidieckych oblastiach;
   o) zabezpečiť, aby mali ženy a dievčatá prístupné, cenovo dostupné a vysokokvalitné formálne a neformálne vzdelávanie vrátane odbornej prípravy, ktoré by im umožnilo získať nové alebo rozvinúť existujúce zručnosti v oblasti riadenia, finančnej gramotnosti, ako aj hospodárske, obchodné a podnikateľské zručnosti, ako aj vzdelanie v oblasti občianstva, občianske a politické vzdelávanie a vzdelanie v oblasti technológií a trvalo udržateľného poľnohospodárstva; zabezpečiť, aby mali ženy rovnaké príležitosti a slobodu voľby v kariére, ktorej sa chcú venovať;
   p) zabezpečiť, že ženy a dievčatá žijúce na vidieku budú mať jednoduchý prístup k úverom a výrobným zdrojom a že získajú podporu pri svojich podnikateľských a inovačných iniciatívach;
   q) hájiť právo na zdravotnú starostlivosť a prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá by zohľadňovala fyziologické odlišnosti medzi ženami a mužmi a prispôsobila sa potrebám žien a dievčat na vidieku, najmä z hľadiska zdravia a sexuálnych a reprodukčných práv;
   r) odsúdiť všetky formy násilia páchaného na ženách a zabezpečiť, aby obete žijúce vo vidieckych a odľahlých oblastiach neboli zbavené rovnakého prístupu k pomoci;
   s) zlepšiť účinnosť, transparentnosť a demokratický charakter miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných inštitúcií, ktoré by podporovali a posilňovali úlohu žien na vidieku a zabezpečovali ich zastúpenie na základe rovnakej účasti;
   t) uľahčiť prechod žien na vidieku z neformálneho na formálne hospodárstvo a uznať, že ženy vo vidieckych oblastiach pracujú v rôznych sférach a často podnecujú prechod na trvalo udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a tvorbu zelených pracovných miest;
   u) plánovať a vykonávať poľnohospodárske politiky odolné voči klíme, ktoré by náležite zohľadňovali osobitné hrozby, ktorým čelia ženy na vidieku v dôsledku prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom;
   v) zaručiť účasť žien a dievčat na vidieku na rozhodovaní v súvislosti s plánovaním a reakciou na všetky fázy katastrof a iných krízových situácií, počnúc včasným upozornením na potrebu záchrany, cez obnovu a končiac rekonštrukciou a zaručiť ich ochranu a bezpečnosť v prípade katastrof a iných kríz;
   w) prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby sa zaručilo, že ženy na vidieku budú žiť v bezpečnom, čistom a zdravom prostredí;
   x) poskytovať kvalitnú, dostupnú infraštruktúru a verejné služby pre ženy a komunity na vidieku a investovať do ich vývoja a údržby;
   y) uľahčiť digitálny rozvoj, pretože môže výrazne prispieť k vytváraniu nových pracovných miest, zjednodušiť vstup do samostatnej zárobkovej činnosti, zvýšiť konkurencieschopnosť a rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom;
   z) podporovať zakladanie a prebiehajúce činnosti miestnych komunitných skupín, ktoré by sa mali pravidelne stretávať, aby diskutovali o problémoch a výzvach spojených s rozvojom a prijímali tvorivé opatrenia;
   aa) požadovať, aby členské štáty, sociálni partneri a občianska spoločnosť podporovali a presadzovali zapojenie žien do rozhodovacieho procesu a ich účasť v riadiacich orgánoch profesijných, podnikateľských a odborových združení a organizácií v oblastiach vidieckych politík, zdravotníctva, vzdelávania a poľnohospodárstva, ako aj v správnych a zastupiteľských orgánoch na základe rovnomerného zastúpenia;
   ab) uznať a podporovať aktívnu úlohu žien vo vidieckych oblastiach a ich prínos pre hospodárstvo, keď pôsobia ako podnikateľky, riaditeľky rodinných podnikov a podporovateľky trvalo udržateľného rozvoja;
   ac) zabezpečiť vlastnícke práva žien na vidieku, najmä vo vzťahu k poľnohospodárskym podnikom, ako aj k dedeniu pozemkov, čo je dôležitý nástroj posilňovania ich hospodárskeho postavenia a nástroj, ktorý im umožňuje, aby sa plne podieľali na rozvoji vidieka a mali z neho úžitok;
   ad) zabezpečiť prístup žien na vidieku k výrobným zdrojom, elektronickým platformám, na trhy, k marketingovým nástrojom a finančným službám; podporovať miestne, regionálne a tradičné trhy – vrátane trhovísk –, ktoré sú prostredím, kde majú ženy obvykle viac príležitostí na priame uvedenie svojich produktov na trh, čím sa ešte viac posilňuje ich ekonomické postavenie;
   ae) podporovať zamestnanosť žien v sektore STEM, najmä v pozíciách, ktoré prispievajú k obehovému hospodárstvu a boju proti zmene klímy;
   af) rozvíjať politiky, služby a programy v oblasti zamestnanosti, zameraných na riešenie ťažkých situácií žien na vidieku, ktoré často pracujú v neformálnom sektore a ktoré sa môžu stretávať s viacnásobnými formami prierezovej diskriminácie na základe pohlavia, veku, triedy, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia alebo rodovej identity; poskytovať pomoc a podporu prispôsobenú ich potrebám a záujmom;
   ag) zaviesť programy, ktoré by zabezpečili, aby ženy a ich rodiny mohli mať prístup k univerzálnym systémom sociálnej ochrany, ktoré majú vplyv na ich budúcu dôchodkovú situáciu, a tým znížiť rozdiel v dôchodkoch, ktorý je svojou podstatou mnohotvárny;
   ah) zhromaždiť údaje rozčlenené podľa pohlavia a vypracovať štatistiky o hodnotách, situáciách, podmienkach a potrebách žien na vidieku, ktoré umožnia vypracovať vhodné politiky; pravidelne sledovať situáciu žien vo vidieckych oblastiach;
   ai) vyzvať na ratifikáciu a vykonávanie Medzinárodného dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane jeho článku 6 s názvom Ženy so zdravotným postihnutím; zaručiť dostupnosť produktov, infraštruktúry a služieb;
   aj) vyzvať Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne vlády, aby zabezpečili cenovo dostupné, vysoko kvalitné zariadenia a verejné a súkromné služby zamerané na každodenný život vo vidieckych oblastiach a aby vytvorili podmienky potrebné na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre ženy vo vidieckych oblastiach, najmä zaručením vhodných opatrovateľských zariadení pre závislé osoby, dostupnej zdravotnej starostlivosti a verejnej dopravy;
   ak) zdôrazniť význam začlenenia záruk do politík EÚ týkajúcich sa životných a pracovných podmienok žien najímaných ako sezónnych pracovníčok v poľnohospodárstve, najmä pokiaľ ide o potrebu ich sociálnej ochrany, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti; povzbudiť regionálne, miestne a vnútroštátne orgány a ostatné inštitúcie k tomu, aby zaručili základné ľudské práva migrantov a sezónnych pracovníkov a ich rodín, najmä žien a konkrétne zraniteľných ľudí, a aby podporovali ich začlenenie do miestneho spoločenstva;
   al) zabezpečiť prístup k spoľahlivej vysokorýchlostnej širokopásmovej internetovej infraštruktúre a službám; investovať do nových technológií a podporovať využívanie vo vidieckych oblastiach a v poľnohospodárstve; uznať, že to prinesie významné sociálne, psychologické a hospodárske výhody; trvať na rozvoji komplexného prístupu („digitálna dedina“); podporiť rovnaké príležitosti v prístupe k týmto technológiám a odbornú prípravu v oblasti ich používania;
   am) venovať pozornosť zastúpeniu a pokroku žien v mediálnom sektore a nestereotypizovanému mediálnemu obsahu;
   an) podnietiť verejné mediálne organizácie, aby zaviedli vlastné politiky rovnosti, ktoré zabezpečia vyvážené zastúpenie mužov a žien v rozhodovacích orgánoch;
   ao) zabezpečiť efektívny boj proti nárastu sexuálneho zobrazovania žien a dievčat v médiách s náležitým zreteľom na slobodu prejavu;
   ap) povzbudiť mediálne organizácie, aby predchádzali postupom organizačnej kultúry, ktorá často nezodpovedá rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom;
   aq) riešiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v mediálnom sektore prostredníctvom opatrení zameraných proti diskriminácii, čím sa medzi ženami a mužmi zabezpečí rovnaká mzda za rovnakú prácu;
   ar) prijať všetky potrebné opatrenia proti násilným činom páchaných na investigatívnych novinároch, s osobitným dôrazom na novinárky, ktoré sú často zraniteľnejšie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 182.
(2) Ú. v. EÚ C 50, 9.2.2018, s. 25.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0028.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0099.
(5) Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0329.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia