Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
Εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα ***
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών
 Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων ***I
 Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης ***I
 Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
 Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ
 Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα ***
PDF 376kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))
P8_TA(2018)0061A8-0034/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14532/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου αριθ. 37 σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τη λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0444/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0034/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα ***
PDF 375kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))
P8_TA(2018)0062A8-0029/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07712/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα (07682/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0237/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0029/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Νέας Ζηλανδίας.


Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών
PDF 510kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (2017/2067(INI))
P8_TA(2018)0063A8-0036/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» (COM(2016)0766),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς(1), και την επέκταση της διάρκειας της εντολής για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 11ης Οκτωβρίου 2017, για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (CDR 2552/2017),

–  έχοντας υπόψη την από 31 Μαΐου 2017 γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα»(2),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για την πλατφόρμα εγκατάστασης των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS), και ειδικότερα για την πολιτική πιστοποίησης και ασφάλειας των C-ITS,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ»(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Άμστερνταμ της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της διασυνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G»(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0036/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών («η στρατηγική») είναι στενά συνδεδεμένη με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, και ιδίως με το θεματολόγιό της για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την προστασία του κλίματος, και τη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των κρατών μελών και ο βιομηχανικός κλάδος πρέπει να ανταποκριθούν στην πιεστική ανάγκη να καταστούν οι μεταφορές ασφαλέστερες, καθαρότερες, αποτελεσματικότερες, βιώσιμες, πολυτροπικές και προσβάσιμες για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ατόμων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θετική τάση που είχε καταγραφεί στην ΕΕ στον τομέα της οδικής ασφάλειας την τελευταία δεκαετία έχει επιβραδυνθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 92 % των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα και ότι η χρήση των τεχνολογιών C-ITS είναι σημαντική για την αποδοτική λειτουργία ορισμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να ευθύνονται για τον μεγαλύτερο όγκο της χρήσης χώρου στις πόλεις, των ατυχημάτων και εκπομπών από τις μεταφορές, από άποψη θορύβου, αερίων θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα C-ITS θα επιτρέψουν στους χρήστες του οδικού δικτύου και στους διαχειριστές της κυκλοφορίας να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες καθώς και να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις ενέργειές τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοασφάλεια των C-ITS αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εφαρμογής τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αποσπασματικές λύσεις στα θέματα ασφάλειας θα έθεταν σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια του τελικού χρήστη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ως εκ τούτου σαφής ανάγκη για ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια συνεπάγεται την εφαρμογή τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την μη διακριτική μεταχείριση κατά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατά τη διαδικασία υπολογισμού της πιθανότητας ατομικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια θα πρέπει να δίνει στον καθένα χρήσιμες πληροφορίες για τη λογική που ακολουθείται, το νόημα της διαδικασίας και τις συνέπειές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση στον τομέα της ανάλυσης και να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να κατανοούν και να παρακολουθούν τις αποφάσεις που τα αφορούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει περαιτέρω τις ψηφιακές τεχνολογίες, όχι μόνο για να συμβάλλει στη μείωση του ανθρώπινου σφάλματος και άλλων αδυναμιών, αλλά και για να μειώσει το κόστος και να βελτιστοποιήσει τη χρήση των υποδομών μέσω της αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το στοιχείο της συνεργατικότητας, χάρη στην ψηφιακή και κινητή συνδεσιμότητα, θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα της κυκλοφορίας, τη βιωσιμότητα και την πολυτροπικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, θα δημιουργήσει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες και θα μειώσει τα τροχαία ατυχήματα και την ενεργειακή κατανάλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα C-ITS είναι θεμελιώδη για την ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων οδήγησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση αποτελεί μια σημαντική ψηφιακή εξέλιξη στον τομέα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός με όλες τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα, όπως τα ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης GALILEO και EGNOS, έχει πλέον φτάσει σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ικανότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να σέβεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, που αφορούν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες χώρες παγκοσμίως (π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κορέα και Κίνα) κινούνται γρήγορα προς την κατεύθυνση της εγκατάστασης νέων ψηφιακών τεχνολογιών ενώ ήδη διατίθενται στην αγορά οχήματα και υπηρεσίες C-ITS·

Γενικό πλαίσιο

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών και την εντατική συνεργασία της με εμπειρογνώμονες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την ανακοίνωση· στηρίζει τα αποτελέσματα και ζητεί ως εκ τούτου την καθιέρωση διαλειτουργικών υπηρεσιών C-ITS σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση·

2.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται σαφές νομικό πλαίσιο για να υποστηριχθεί η εγκατάσταση C-ITS και επικροτεί τη μελλοντική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βάσει της οδηγίας ITS (οδηγία 2010/40/ΕΕ) προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών, να παρέχεται διαλειτουργικότητα και να υποστηριχθεί η οπισθόδρομη συμβατότητα·

3.  διαπιστώνει τη δυνατότητα των C-ITS να μειώσουν το κόστος της ατομικής μεταφοράς καθώς και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οδικής κυκλοφορίας·

4.  τονίζει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων σε σχέση με τις οδικές μεταφορές και αναγνωρίζει ότι η στρατηγική αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη των C-ITS και, κατ’ επέκταση, για την πλήρως συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα· επισημαίνει ότι τα συνεργατικά, συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα μπορούν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, να κάνουν τις μεταφορές να λειτουργούν απρόσκοπτα και με περισσότερη ασφάλεια, να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές καυσαερίων και να βελτιώσουν τη διασυνδεσιμότητα των διαφόρων μέσων μεταφοράς· επισημαίνει ως εκ τούτου ότι θα πρέπει για τις υποδομές να οριστούν προδιαγραφές που θα επιτυγχάνουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω συστημάτων·

5.  επισημαίνει ότι ενωσιακές βιομηχανίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν την πλεονεκτική θέση τους σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών C-ITS· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη εκπόνησης μιας φιλόδοξης ενωσιακής στρατηγικής που θα συντονίζει τις εθνικές και τις περιφερειακές προσπάθειες, θα προλαμβάνει τον κατακερματισμό, θα επιταχύνει την εγκατάσταση όσων τεχνολογιών C-ITS έχουν αποδειχτεί πλεονεκτικές σε θέματα ασφάλειας, και θα μεγιστοποιεί τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα ειδικό χρονοδιάγραμμα με σαφείς στόχους ως προς το τι πρέπει η ΕΕ να επιτύχει στο διάστημα από 2019 έως 2029, να δώσει προτεραιότητα στην εγκατάσταση, μέχρι το 2019, όσων υπηρεσιών C-ITS έχουν το υψηλότερο δυναμικό ασφάλειας, όπως αυτό ορίζεται στον κατάλογο υπηρεσιών που εκπόνησε η πλατφόρμα C-ITS στην έκθεσή της για τη Φάση ΙΙ, και να μεριμνήσει ώστε οι υπηρεσίες αυτές να είναι διαθέσιμες σε όλα τα νέα οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

6.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός συνεκτικού πλαισίου κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων και κανόνων ασφαλείας προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στον τομέα·

7.  επικροτεί τα αποτελέσματα της πλατφόρμας C-ITS Φάση ΙΙ και υπογραμμίζει τη σημασία των αποτελεσμάτων(5)·

8.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο της στρατηγικής της ΕΕ για τα συνεργατικά, συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα, δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των C-ITS και των διαφόρων αυτών εννοιών·

9.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη και η εγκατάσταση των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων και των C-ITS θα τηρεί πλήρως και θα στηρίζει το στόχο της απεξάρτησης από τον άνθρακα και το όραμα των μηδενικών απωλειών στην οδική ασφάλεια·

10.  υπενθυμίζει ότι τα C-ITS είναι συστήματα που επιτρέπουν σε διαφορετικούς σταθμούς ITS/ΕΣΜ (οχήματα, εξοπλισμός κατά μήκος του οδικού δικτύου, κέντρα ελέγχου της κυκλοφορίας και νομαδικές συσκευές) να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη χρήση τυποποιημένης αρχιτεκτονικής επικοινωνιών, και ότι επομένως η διαλειτουργικότητα των επιμέρους συστημάτων είναι ουσιαστικής σημασίας·

11.  υπενθυμίζει ότι τα συνδεδεμένα οχήματα είναι οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες C-ITS που επιτρέπουν στα οδικά οχήματα να επικοινωνούν με άλλα οχήματα, σηματοδότες κυκλοφορίας, ανθεκτικές παρόδιες και οριζόντιες υποδομές –που πρέπει να ενισχυθούν και να προσαρμοστούν, αλλά και που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμα συστήματα καθ’ οδόν φόρτισης και ασφαλή επικοινωνία με οχήματα – και άλλους χρήστες του οδικού δικτύου· υπενθυμίζει ότι το 92% των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα και ότι η χρήση των τεχνολογιών C-ITS είναι σημαντική για την αποδοτική λειτουργία ορισμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης·

12.  υπενθυμίζει ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα είναι οχήματα ικανά να λειτουργούν και να ελίσσονται ανεξάρτητα, σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, και στα οποία ένα ή περισσότερα κύρια χειριστήρια οδήγησης (διεύθυνση, επιτάχυνση, πέδηση) είναι αυτοματοποιημένα για σημαντικό χρονικό διάστημα·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης συστημάτων διασφάλισης κατά τη μεταβατική φάση στην οποία τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα θα συνυπάρχουν με παραδοσιακά, μη συνδεδεμένα οχήματα, ώστε να μην κινδυνεύει η οδική ασφάλεια· επισημαίνει ότι ορισμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εγκατασταθούν υποχρεωτικά·

14.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς θα αντιμετωπίσει τη συνύπαρξη των συνεργατικών, συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων με τα μη συνδεδεμένα οχήματα και τους οδηγούς, δεδομένου ότι η παλαιότητας του στόλου οχημάτων και το εναπομένον ποσοστό μη συνδεδεμένων ατόμων σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων που θα συνεχίσουν να μη συμμετέχουν στο σύστημα·

15.  θεωρεί λυπηρή την απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις συνιστώμενες υπηρεσίες του ενδιάμεσου καταλόγου Day 1,5 και εντεύθεν, καθώς και για την απουσία πλήρους αξιολόγησης επιπτώσεων και επακριβών πληροφοριών σχετικά με τις πρωτοβουλίες εγκατάστασης κατά την ανάπτυξη υπηρεσιών C-ITS και δυνητικών επεκτάσεων των υπηρεσιών·

16.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε όσες υπηρεσίες C-ITS προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας και να εκπονήσει τους αναγκαίους ορισμούς και απαιτήσεις, να επικαιροποιήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την ευρωπαϊκή δήλωση αρχών σχετικά με τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) στα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών επί των οχημάτων, δεδομένου ότι η αλληλεπίδραση οδηγού και μηχανής είναι σημαντική(6)·

17.  επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων, των C-ITS και των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, όπως και την ανάγκη η ανάπτυξη και αξιοποίησή τους να καλύπτουν πλήρως και να προωθούν το στόχο της απεξάρτησης του συστήματος των μεταφορών από τον άνθρακα· χαιρετίζει τη χρήση των C-ITS ως έναν τρόπο για να βελτιωθεί η κυκλοφοριακή απόδοση, να μειωθούν η κατανάλωση καυσίμων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών (π.χ. από άποψη εκπομπών CO2) και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των αστικών υποδομών·

18.  τονίζει τις δυνατότητες καινοτόμων τεχνολογιών, όπως της αυτοματοποιημένης οδήγησης και της ομαδοποίησης («γκρουπάρισμα») διαφόρων οχημάτων («platooning») στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, κάτι που επιτρέπει καλύτερη αντιμετώπιση της αεροδυναμικής αντίστασης και, ως εκ τούτου, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές· ζητεί περαιτέρω στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, ιδίως σε σχέση με τις απαιτούμενες ψηφιακές υποδομές·

19.  τονίζει την ανάγκη για παροχή περισσότερων επιλογών στους χρήστες του οδικού δικτύου, την ανάγκη για πιο εύχρηστα, οικονομικώς προσιτά και εξατομικευμένα προϊόντα και για περισσότερη πληροφόρηση· προτρέπει επ’ αυτού την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό μεταξύ άλλων την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα C-Roads, καθώς αυτή προορίζεται να έχει σημαντικό συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής, υπό τον όρο ότι θα τηρεί την τεχνολογική ουδετερότητα που απαιτείται ώστε να ενθαρρύνονται οι καινοτομίες· τονίζει την ανάγκη να γίνει η εγκατάσταση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων στα κράτη μέλη σε ευρεία κλίμακα και με συντονισμένο τρόπο, και να καλύπτει και τις δημόσιες μεταφορές· καλεί τους κατασκευαστές οχημάτων να δρομολογήσουν την εγκατάσταση C-ITS προκειμένου να υλοποιηθεί η στρατηγική·

20.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στατιστικές που θα συμπληρώνουν τις υπάρχουσες, ώστε να αξιολογεί καλύτερα την πρόοδο της ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς του τομέα των οδικών μεταφορών· υπογραμμίζει τη σημασία περαιτέρω επενδύσεων στην έρευνα στα συστήματα αισθητήρων και τονίζει ότι, κατά την ανάπτυξη των C-ITS, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην οδήγηση σε αστικά κέντρα, η οποία διαφέρει πολύ από την οδήγηση εκτός πόλης· επισημαίνει ότι η οδήγηση σε αστικό περιβάλλον συνεπάγεται μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με ποδηλάτες, πεζούς και άλλους απροστάτευτους χρήστες των οδών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε οι κύκλοι επαγγελματικών και ανώτατων σπουδών να ανταποκρίνονται στις γνωστικές ανάγκες της βιομηχανίας η οποία θα αναπτύξει τη στρατηγική των C-ITS· ζητεί να εξεταστούν οι προοπτικές νέων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας που συνδέονται με αυτό το νέο πρότυπο κινητικότητας, να γίνουν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών κατά την ανάπτυξη μοντέλων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών συστημάτων, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων πεδίων κατάρτισης, καινοτομίας και παραγωγής·

22.  εκτιμά πως οι υπηρεσίες C-ITS θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαστημική στρατηγική της Ευρώπης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση των C-ITS πρέπει να στηρίζεται σε τεχνολογίες γεωεντοπισμού όπως είναι ο δορυφορικός εντοπισμός·

23.  επισημαίνει ότι θα πρέπει τα κράτη μέλη να αντιληφθούν την εγκατάσταση των υπηρεσιών C-ITS στο ευρύτερο πλαίσιο της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS) και της ενσωμάτωσής τους στα άλλα μέσα μεταφοράς, προκειμένου ειδικότερα να αποφευχθούν πιθανά φαινόμενα υποτροπής όπως είναι η αύξηση του μεριδίου των οδικών μεταφορών·

Προστασία ιδιωτικής ζωής και δεδομένων

24.  τονίζει τη σημασία του να εφαρμοστεί και σε σχέση με τα C-ITS και τα δεδομένα των συνδεδεμένων οικοσυστημάτων η ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, και ότι για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα μόνο για τους σκοπούς των C-ITS και να μην διατηρούνται ούτε να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· τονίζει ότι τα ευφυή οχήματα θα πρέπει να πληρούν πλήρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τους συναφείς κανόνες, και ότι οι πάροχοι υπηρεσιών C-ITS πρέπει να προσφέρουν εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες και σαφείς συμβατικούς όρους στους οδηγούς, που να τους επιτρέπουν να δίνουν την ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή τους, σε συμφωνία με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του GDPR·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης πολύ υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας και αλγοριθμικής λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι ο GDPR προβλέπει ήδη το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες λογικής βάσει των οποίων γίνεται η επεξεργασία δεδομένων· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι ανάγκη να αποφευχθούν οι «φραγμοί στην οδήγηση», κάτι που θα σήμαινε ότι οι χρήστες δεν μπορούν να οδηγήσουν το δικό τους ευφυές αυτοκίνητο εάν αρνηθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους· ζητεί να υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή της «λειτουργίας εκτός σύνδεσης» στα ευφυή αυτοκίνητα, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιούν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλες συσκευές, χωρίς να παρακωλύεται η δυνατότητά τους να οδηγήσουν το αυτοκίνητο·

26.  επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλο τον κύκλο της επεξεργασίας των δεδομένων· τονίζει ότι η εφαρμογή της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» θα πρέπει να αποτελεί την αφετηρία του σχεδιασμού εφαρμογών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υπενθυμίζει ότι οι τεχνικές ανωνυμοποίησης μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών προς τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν·

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

27.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή υψηλών προτύπων κυβερνοασφαλείας με σκοπό την πρόληψη των παραβιάσεων και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε όλα τα κράτη μέλη, λόγω ειδικότερα της κρίσιμης σημασίας που έχει η ασφάλεια των επικοινωνιών C-ITS· επισημαίνει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι το σύστημα μεταφορών καθίσταται ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο και συνδεδεμένο· τονίζει ότι τα αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα οχήματα και οι βάσεις δεδομένων όπου γίνεται επεξεργασία και/ή αποθήκευση των δεδομένων, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, και επομένως κάθε τρωτό σημείο και κίνδυνος που μπορεί να ταυτοποιηθεί και να προβλεφθεί βάσει του εκάστοτε επιπέδου ανάπτυξης πρέπει να αποκλείεται μέσα από μια κοινή πολιτική σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων και αυστηρών προτύπων ασφαλείας, καθώς και μέσα από μια πολιτική πιστοποίησης για την εγκατάσταση των C-ITS·

28.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν στην ΕΕ και σε όλα τα κράτη μέλη, και σε τυχόν συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, εξίσου υψηλά και εναρμονισμένα πρότυπα ασφάλειας· τα πρότυπα αυτά δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εμποδίζουν την πρόσβαση τρίτων επισκευαστών στα ενσωματωμένα συστήματα, ώστε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να μην εξαρτώνται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και/ή επισκευών στο ενσωματωμένο λογισμικό·

Τεχνολογίες και συχνότητες επικοινωνιών

29.  εκτιμά πως μια τεχνολογικά ουδέτερη πολιτική σε θέματα υβριδικής επικοινωνίας που θα παρέχει διαλειτουργικότητα και οπισθόδρομη συμβατότητα και θα συνδυάζει αλληλοσυμπληρούμενες τεχνολογίες επικοινωνίας είναι η σωστή προσέγγιση και ότι το πιο ελπιδοφόρο μείγμα υβριδικής επικοινωνίας φαίνεται να είναι ένας συνδυασμός ασύρματων επικοινωνιών μικρής εμβέλειας και κινητής τηλεφωνίας και δορυφορικών τεχνολογιών, ο οποίος θα παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για την εγκατάσταση των βασικών υπηρεσιών C-ITS·

30.  λαμβάνει γνώση της μνείας περί σύνδεσης των συνδεδεμένων αυτοκινήτων με τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και GALILEO· προτείνει ως εκ τούτου να συμπεριληφθούν στις διαστημικές τεχνολογίες· οι στρατηγικές που έχουν ως επίκεντρο τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα· εκτιμά πως η διαλειτουργικότητα είναι καίρια τόσο για την ασφάλεια του καταναλωτή όσο και για τις εκ μέρους του επιλογές και υπογραμμίζει ότι η ικανότητα ενός οχήματος να επικοινωνεί μέσω τεχνολογιών 5G και συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης πρέπει να συμπεριληφθεί μελλοντικά στο μείγμα υβριδικής επικοινωνίας, όπως προβλέπει το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για τις τεχνολογίες 5G·

31.  προτρέπει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που υποστηρίζουν υπηρεσίες C-ITS να συνεργαστούν, με σκοπό μεταξύ άλλων την ομαλή εγκατάσταση τεχνολογιών επικοινωνίας C-ITS, υπηρεσιών χρέωσης οδικών τελών και ευφυών υπηρεσιών ψηφιακού ταχογράφου, χωρίς παρεμβολές μεταξύ αυτών των υπηρεσιών·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας (Ορίζοντας 2020), ώστε να ανοίξει ο δρόμος κυρίως για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη υποδομών κατάλληλων για την εγκατάσταση των C-ITS·

33.  τονίζει τη σημασία που έχουν τα συστήματα αισθητήρων για την παροχή δεδομένων σχετικών με τη δυναμική του οχήματος, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ποιότητα του αέρα, για παράδειγμα· ζητεί περισσότερες και σωστά συντονισμένες επενδύσεις στα κράτη μέλη για την πλήρη διαλειτουργικότητα των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων και την πιθανή χρήση τους και σε άλλες εφαρμογές πέρα από τις σχετικές με την ασφάλεια, π.χ. τηλεανίχνευση εκπομπών·

34.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου τα στοιχεία για τις ρυπογόνες εκπομπές που είναι διαθέσιμα χάρη στους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στα οχήματα να συλλέγονται και να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών·

Κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση

35.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τους φορείς εκμετάλλευσης οδικών δικτύων και τον κλάδο των ITS/ΕΣΜ να εφαρμόσουν τα C-ITS έως το 2019, και συνιστά στην Επιτροπή, στις τοπικές αρχές και στα κράτη μέλη να χορηγήσουν κατάλληλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για την αναβάθμιση και συντήρηση των μελλοντικών οδικών υποδομών μέσω μιας οριζόντιας θεματικής προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας (Ορίζοντας 2020), με πλήρη σεβασμό της αρχής της διαφάνειας και με τακτική ενημέρωση σχετικά την ενωσιακή συγχρηματοδότηση·

36.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν πρωτοβουλίες και δράσεις που να προάγουν περισσότερες έρευνες και αναζήτηση στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη και τον αντίκτυπο των C-ITS στην πολιτική μεταφορών της ΕΕ· εκτιμά πως εάν δεν διαπιστωθεί σημαντική πρόοδος έως το 2022, ίσως απαιτηθούν νομοθετικές ενέργειες για τη θέσπιση «ελάχιστων κανόνων» και την επιβολή της ενοποίησης στο θέμα αυτό·

37.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η ποιότητα των οδικών υποδομών, που θα πρέπει σταδιακά να συμπληρωθούν με ψηφιακές υποδομές· ζητεί την αναβάθμιση και τη συντήρηση των μελλοντικών οδικών υποδομών·

38.  τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πραγματικά πολυτροπικό σύστημα μεταφορών, με το οποίο όλοι οι τρόποι μεταφοράς θα ενοποιηθούν σε μία ενιαία υπηρεσία κινητικότητας που θα χρησιμοποιεί πληροφορίες πραγματικού χρόνου, θα καλύπτει τις ενοποιημένες υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και διαμοιρασμένης μετακίνησης καθώς και το βάδισμα και την ποδηλασία, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους και εμπορεύματα να μετακινούνται «από πόρτα σε πόρτα» και βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητά των μεταφορών· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να εξασφαλίσει και να προωθήσει τη συνεργασία και τις επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ στο πεδίο της ψηφιοποίησης του μεταφορικού κλάδου μέσω ήδη υφισταμένων αλλά και νέων ταμείων, ώστε τα ευφυή συστήματα μεταφορών να ενσωματωθούν στους διάφορους τρόπους μεταφοράς (C-ITS, ERTMS, SESAR, RIS(7))· τονίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την πληροφόρηση, τα εργαλεία κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, προκειμένου να δημιουργηθούν θελκτικές αλυσίδες κινητικότητας «από πόρτα σε πόρτα»·

39.  ζητεί να χρησιμοποιήσει αυτή η διαδικασία σχεδιασμού την οπτική του χρήστη των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών ως βασική πηγή πληροφοριών, με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των C-ITS και τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων που θα σχετίζονται με αυτή τη νέα αντίληψη της ολοκληρωμένης βιώσιμης κινητικότητας·

40.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν σωστά σε εφαρμογή τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την αναμενόμενη οδηγία για την προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η άνευ εμποδίων προσβασιμότητα όλων των πολιτών στα C-ITS·

41.  συνιστά στην Επιτροπή να θεσπίσει σύντομα το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα σε επίπεδο ΕΕ και ένα πλαίσιο κανόνων περί ευθύνης για τη χρήση των διαφόρων ειδών συνδεδεμένων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μέχρι το τέλος του έτους μια νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα και πόρους· συνιστά να δίνει η πρόταση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ψηφιοποίηση και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και μέγιστη ασφάλεια στην αποθήκευση των επί του οχήματος δεδομένων και στην πρόσβαση όλων των τρίτων μερών σε αυτά, κατά τρόπο δίκαιο, έγκαιρο και χωρίς περιορισμούς, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, να προάγεται η καινοτομία και να διασφαλίζεται στην αγορά ένας ανταγωνισμός χωρίς διακρίσεις, σε συμφωνία με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας· τονίζει την ανάγκη μιας συμβολής στον εκσυγχρονισμό όλων των αστικών και αγροτικών υποδομών που συνδέονται με υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα μεριμνήσει για την πλήρη τήρηση του GDPR και θα υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο έκθεση παρακολούθησης·

42.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση για την τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση των δεδομένων, ώστε να εξασφαλιστούν η συμβατότητα των C-ITS, οι οικονομίες κλίμακος για τους κατασκευαστές και η βελτιωμένη άνεση για τους καταναλωτές·

43.  υπογραμμίζει τη σημασία του να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους των καταναλωτών σε πρώιμο στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα διαφάνειας και εμπιστοσύνης και να επιτευχθεί έτσι η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες και στα δικαιώματα των καταναλωτών· επισημαίνει ότι πρέπει το eSafety Forum να καταρτίσει ένα χάρτη πορείας για την εγκατάσταση των C-ITS ακριβώς όπως έκανε και στην περίπτωση του συστήματος eCall·

44.  τονίζει πως, για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις για το κλίμα και οι εσωτερικοί στόχοι της Ένωσης, απαιτείται μια γενική στροφή προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη μιας επανεξέτασης των κριτηρίων κατανομής των διαφόρων κονδυλίων της ΕΕ, ώστε να προωθηθεί η απεξάρτηση από τον άνθρακα και η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ακόμη και στα συστήματα C-ITS· εκτιμά πως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα κονδύλια της ΕΕ να δίδονται σε έργα που δεν συμμορφώνονται με τους στόχους και τις πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση του CO2·

45.  καλεί τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να ενημερώνουν επαρκώς και με σαφήνεια τους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα οφέλη και τους περιορισμούς των νέων τεχνολογιών C-ITS σε σχέση με την ασφάλεια· ενθαρρύνει τις ενημερωτικές εκστρατείες προκειμένου να εξοικειωθούν οι σημερινοί οδηγοί με τις νέες τεχνολογίες C-ITS, να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των τελικών χρηστών και να επιτευχθεί η αποδοχή από το κοινό· εκτιμά πως η χρήση των C-ITS μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών και παράλληλα να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 85.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0423.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0234.
(5) Τελική έκθεση Πλατφόρμα C-ITS Φάση ΙΙ: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
(6) Σύσταση 2008/653/EK της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2008 σχετικά με ασφαλή και αποτελεσματικά συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών επί οχημάτων: επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής δήλωσης αρχών για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (ΕΕ L 216 της 12.8.2008, σ. 1).
(7) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)· Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR)· Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS).


Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων ***I
PDF 390kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))
P8_TA(2018)0064A8-0315/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0285),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0195/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0315/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

P8_TC1-COD(2016)0149


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/644.)

(1) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 106.


Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης ***I
PDF 390kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
P8_TA(2018)0065A8-0321/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0047),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0025/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0321/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης

P8_TC1-COD(2017)0015


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/645.)

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 115.


Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
PDF 590kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (2017/2015(INI))
P8_TA(2018)0066A8-0023/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8, το άρθρο 10, το άρθρο 153 παράγραφος 1, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 157 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 23 και 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ισότητα των φύλων (00337/2016),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2011-2020 που επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 (07166/2011),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής Εμπόριο για όλους – Άσκηση προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό ΣΓΠ (κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008(1)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(2)),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1, το οποίο απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία, και το άρθρο 14, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, καθώς και τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και το άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης το οποίο ορίζει ότι «ως “φύλο” νοούνται οι κοινωνικά δημιουργημένοι ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για τους άνδρες και τις γυναίκες», καθώς και την Παναμερικανική Σύμβαση του 1994 για την πρόληψη, την τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση του Belem do Pará),

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική του 2007 της ΕΕ και των κρατών μελών της με τίτλο «Βοήθεια για το εμπόριο: ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ για τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών που συνδέονται με το εμπόριο» και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Επίτευξη ευημερίας μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων – Επικαιροποίηση της κοινής στρατηγικής του 2007 της ΕΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο (COM(2017)0667),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2015),

–  έχοντας υπόψη τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ισότητα των φύλων, περιλαμβανομένων της Σύμβασης περί ίσης αμοιβής (αριθ. 100), της Σύμβασης για τις διακρίσεις (στην εργασία και στην απασχόληση) (αριθ. 111), της Σύμβασης για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) και της Σύμβασης για την προστασία της μητρότητας (αριθ. 183),

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 7 του σχεδίου δράσης της συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών ΕΕ-CELAC 2015-2017, το οποίο εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(12),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής(13),

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση της τριάδας των Προεδριών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών», που υποβλήθηκε στις 19 Ιουλίου 2017 από την Εσθονία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία, τα κράτη μέλη που είχαν την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεκαοκτάμηνο μεταξύ Ιουλίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Διεθνές Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες (ICRW) με τίτλο «Trade liberalisation & women’s reproductive health: linkages and pathways» (Η ελευθέρωση του εμπορίου και η αναπαραγωγική υγεία των γυναικών: πώς συνδέονται),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2016 για την ανθρώπινη ανάπτυξη στην Αφρική με τίτλο «Η επιτάχυνση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στην Αφρική»(14),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2014 με τίτλο «Η βελτίωση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας επιχειρήσεων στα κράτη του ΟΟΣΑ»(15),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πλέον πρόσφατων διεθνών συζητήσεων υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διάσταση του φύλου και το εμπόριο, ιδίως των συζητήσεων που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της ΕΕ και των ΠΟΕ/ΔΗΕΕΑ/ΔΚΕ, περιλαμβανομένων, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, του «Διεθνούς Φόρουμ για τις Γυναίκες και το Εμπόριο», το οποίο διοργάνωσαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (Βρυξέλλες, Ιούνιος 2017)(16), της ετήσιας συνόδου ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ με τίτλο «Το εμπόριο ως φορέας κοινωνικής προόδου: η διάσταση του φύλου» (Γενεύη, Ιούνιος 2016)(17) και της συνόδου ολομέλειας του ΠΟΕ με θέμα «Τι μέλλει γενέσθαι για τον ΠΟΕ; Εμπόριο και Ισότητα των Φύλων: η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω αλυσίδων εφοδιασμού χωρίς αποκλεισμούς» (Γενεύη, Ιούλιος 2015)(18),

–  έχοντας υπόψη τις εντεινόμενες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για την προαγωγή της ισότητας των φύλων μέσω των εμπορικών πολιτικών – όπως το πρόγραμμα της ΔΗΕΕΑ για την ισότητα των φύλων και την ανάπτυξη(19) (το οποίο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο του εμπορίου στις γυναίκες, διδακτικό πακέτο όσον αφορά το εμπόριο και την ισότητα των φύλων και επιγραμμική κατάρτιση για τη δημιουργία του τίτλου «πρωτοστάτες σε θέματα φύλου») και τους 14 τομείς εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίοι από το 2016 διαθέτουν όλοι στρατηγική για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ICTSD) με τίτλο «Η διάσταση του φύλου στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας» (Σεπτέμβριος 2016)(20),

–  έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ICTSD) με τίτλο «Η διάσταση του φύλου στις υπηρεσίες» (The Gender Dimensions of Services) (Σεπτέμβριος 2016)(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες του 2015 με τίτλο «Progress of the world’s women 2015-2016: Transforming economies, realising rights» (Πρόοδος των γυναικών ανά τον κόσμο 2015-2016: Μεταμορφώνοντας τις οικονομίες, υλοποιώντας τα δικαιώματα)(22),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο θέσης του φεμινιστικού δικτύου WIDE+ του 2017 σχετικά με το φύλο και το εμπόριο στην ΕΕ με τίτλο «How to transform EU trade policy to protect women’s rights» (Πώς να μεταμορφωθεί η ενωσιακή εμπορική πολιτική ούτως ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των γυναικών)(23),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2016, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου, με τίτλο «Gender Equality in Trade Agreements» (Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες)(24),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2015, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου, με τίτλο «The EU’s Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?» (Εμπορική πολιτική της ΕΕ: από την αγνόηση στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου;)(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0023/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να καταπολεμηθούν οι έμφυλες, μεταξύ άλλων, διακρίσεις, κατά τη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την προώθηση των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, με την έννοια ότι έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άνδρες λόγω διαρθρωτικών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με περιορισμούς που συνδέονται με το φύλο, όπως ο περιορισμός ως προς την πρόσβαση σε πόρους και στον έλεγχο των πόρων αυτών, νομικές διακρίσεις και υπέρμετρη επιβάρυνση στο πλαίσιο της παροχής μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας λόγω των παραδοσιακών ρόλων των φύλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να αφορά εξίσου τις γυναίκες και τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και η σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, έχουν καθοριστική σημασία για την προώθηση των συνεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών, καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα όπως: τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, η συμπεριφορά των επιχειρήσεων, οι δημόσιες συμβάσεις, το ψηφιακό χάσμα και οι πολιτισμικές προκαταλήψεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδίωξη των εμπορικών πολιτικών είναι η επίτευξη, μεταξύ άλλων, της βιώσιμης και δίκαιης οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης που απαιτούνται για να εξασφαλιστούν μείωση της φτώχειας, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρεπής εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για γυναίκες και άνδρες, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών δεν πρέπει απλώς να ενσωματωθεί σε όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ότι αποτελεί επίσης αυτοτελή στόχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο των ΣΒΑ αναγνωρίζει ότι το εμπόριο συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και θα μπορούσε να συμβάλει στην προαγωγή των υψηλότερων διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ αποτελεί σημαντικό μέρος του πλαισίου των ΣΒΑ και ότι μια ισχυρή διάσταση του φύλου συνιστά ουσιώδες στοιχείο του πλαισίου αυτού, σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση δίκαιων και επωφελών αποτελεσμάτων για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική μπορεί επίσης να διευρύνει τις ευκαιρίες για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την πρόσβαση στη μαθητεία και την απασχόληση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύπλοκη σχέση μεταξύ διεθνούς εμπορίου και φύλου απαιτεί βαθιά κατανόηση των υφιστάμενων δυνάμεων, η οποία προϋποθέτει τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την παρακολούθηση της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής που απαιτείται για να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική εμπορική πολιτική με στόχο την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης η οποία θα προωθεί επίσης την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική πρέπει, συνεπώς, να συνεκτιμά τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων, καθώς και τις ειδικές τοπικές συνθήκες, προκειμένου να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ή η όξυνση υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και έμφυλων στερεοτύπων και να ενισχύεται με προδραστικό τρόπο η ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της εμπορικής πολιτικής θα πρέπει επίσης να αξιολογείται ανάλογα με το κατά πόσον έχει θετική και ίδια επίδραση σε γυναίκες και άνδρες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων συχνά συμβαδίζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως αντιληπτό ότι κοινωνίες με μικρότερες ανισότητες μεταξύ των φύλων τείνουν επίσης να αναπτύσσονται ταχύτερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της ελευθέρωσης του εμπορίου στα άτομα εξαρτάται επίσης από τη γεωγραφική τους θέση και από τον οικονομικό τομέα στον οποίον δραστηριοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές, τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών, όσον αφορά τις δομές παραγωγής, τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τα συστήματα πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε τομείς όπως η ένδυση και η κλωστοϋφαντουργία, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, η οικονομία της φροντίδας και η γεωργία, όπου τείνουν να συγκεντρώνονται σε πιο χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας ή χαμηλού κύρους μορφές επίσημης και άτυπης απασχόλησης σε σχέση με τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις στον χώρο εργασίας και σε διακρίσεις, διαχωρισμό των φύλων σε τύπους επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, ανισότητα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας και περιορισμούς που συνδέονται με το φύλο όσον αφορά την πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις υποδομές και τις υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην απασχόληση και σε απώλειες θέσεων εργασίας, ιδίως σε τομείς στους οποίους οι γυναίκες συχνά αποτελούν την πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις ανά χώρα και ανά τομέα με βάση το φύλο παρέχουν, ως εκ τούτου, υψηλή προστιθέμενη αξία κατά τον σχεδιασμό εμπορικών συμφωνιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, το 2011, στον τομέα της εξαρτημένης από τις εξαγωγές απασχόλησης, οι γυναίκες κάλυπταν περίπου μία ανά εννέα θέσεις εργασίας (11 %) στις οποίες απασχολούνται γυναίκες στην ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής του 2017, σχεδόν 12 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ απασχολούνται σε θέσεις που εξαρτώνται από την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών στον υπόλοιπο κόσμο(26)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση μελέτες γεγονότων, η ΔΗΕΕΑ επιμένει να υπογραμμίζει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το εμπόριο, περιορισμοί οι οποίοι οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως έλλειψη τεχνικής κατάρτισης για καλύτερες θέσεις εργασίας, έλλειψη δημόσιων υπηρεσιών για την ελάφρυνση των οικιακών υποχρεώσεων και περιορισμοί ως προς την πρόσβαση σε πόρους και τον έλεγχο των πόρων αυτών, περιλαμβανομένων της πίστωσης και της γης, της πληροφόρησης, καθώς και των δικτύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτή, η ΔΗΕΕΑ προτείνει να εξετάζεται στις εκτιμήσεις ο δυνητικός αντίκτυπος των εμπορικών πολιτικών στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών σε πεδία όπως η απασχόληση, οι μικρές επιχειρήσεις, οι τιμές, η παραγωγικότητα στη γεωργία, η γεωργία συντήρησης και η μετανάστευση(27)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα εμπορική πολιτική της ΕΕ και η στρατηγική της «Εμπόριο για όλους» εδράζεται σε τρεις βασικές αρχές: αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αξίες, αλλά στερείται προοπτικής όσον αφορά την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανανέωσε και διεύρυνε τη δέσμευσή της για την ισότητα των φύλων και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών κατά την επανεξέταση της στρατηγικής «Βοήθεια για το Εμπόριο», δηλώνοντας ότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί απλώς θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά έχει επίσης ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι αξιοποιεί το ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί ο συνολικός τους αντίκτυπος στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των διατάξεων της CEDAW, η ΕΕ θα πρέπει να χτίσει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και αντρών, διασφαλίζοντας την παροχή ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών στις γυναίκες στον πολιτικό, οικονομικό και δημόσιο βίο, καθώς και στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται από το εμπόριο και τις εμπορικές συμφωνίες ως δυνητικοί επιχειρηματίες, καταναλωτές, εργαζόμενες και εργαζόμενες σε άτυπες μορφές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να αναγνωριστεί και να γίνει καλύτερα κατανοητός ο αντίκτυπος της εμπορικής πολιτικής στην ισότητα των φύλων, προκειμένου να δοθούν κατάλληλες πολιτικές απαντήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη μεθοδολογία για να εξασφαλιστεί ότι αξιολογείται πάντα ο πιθανός αντίκτυπος της πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει ποσοτική έρευνα ανά φύλο σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η επιστήμη και η τεχνολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες χωρίς να έχει διενεργήσει εκτιμήσεις του αντίκτυπού τους στις γυναίκες και στην ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι η εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ θα περιλαμβάνει, για πρώτη φορά στην ΕΕ, ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου στη βιωσιμότητα που προβλέπονται στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τα ζητήματα σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των προτέρων εκτίμηση των συνεπειών των εμπορικών πολιτικών στην ισότητα των φύλων μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση και στην ευημερία των γυναικών και, παράλληλα, να βοηθήσει να αμβλυνθούν οι υφιστάμενες ανισότητες και να αποφευχθεί η αύξηση της ανισότητας μεταξύ των φύλων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από επισκόπηση των εν ισχύι πολυμερών και διμερών συμφωνιών της ΕΕ, προκύπτει ότι μόνο το 20 % των συμφωνιών με εμπορικούς εταίρους εκτός Ευρώπης αναφέρεται στα δικαιώματα των γυναικών και ότι το 40 % των συμφωνιών αυτών περιλαμβάνει αναφορές που έχουν ως στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών, οι αναφορές στην προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών είναι κατά κανόνα προαιρετικές και, όταν είναι δεσμευτικές, είναι πρακτικά αδύνατο να επιβληθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής καταδεικνύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη καταδεικνύει ότι η ενδυνάμωση των γυναικών θα μπορούσε να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ έως το 2025 κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ότι είναι απαραίτητη, τόσο από οικονομική και κοινωνική σκοπιά, όσο και σε μια προοπτική εξάλειψης της φτώχειας, λόγω του ρόλου των γυναικών στις κοινότητες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα και παρέχουν τη συντριπτική πλειονότητα των θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, το σύνολο των ΠΜΜΜΕ αντιπροσωπεύει το 95 % όλων των εταιρειών παγκοσμίως, περίπου το 50 % του παγκόσμιου ΑΕΠ και πάνω από το 70 % της συνολικής απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 40 % των ΠΜΜΜΕ ανήκουν σε γυναίκες, αλλά μόλις 15 % των εταιρειών εξαγωγών διευθύνονται από γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, συχνά οι γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθούν να κερδίζουν 30 έως 40% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους(28)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια συζήτηση και η αντίδραση σε όλη την Ευρώπη σχετικά με εμπορικές διαπραγματεύσεις όπως η Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) και η Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (TiSA) έχουν καταδείξει την ανάγκη για διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαπραγματεύσεις, δεδομένων των έντονων ανησυχιών που εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες σε πολλές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν θα πρέπει να υποβιβάζει κανένα από τα πρότυπα της ΕΕ και ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρούνται πάντα από τις διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οιοσδήποτε μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εγγυάται την ικανότητα μεμονωμένων κυβερνήσεων να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και να υπηρετούν τους στόχους της δημόσιας πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναμένεται πρόοδος σε άλλους κομβικούς τομείς προβληματισμού, όπως ενίσχυση των υποχρεώσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την εταιρική ευθύνη για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη και όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, το μέρος στο οποίο βρίσκονται, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη δομή τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 2016 διακηρύσσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματώνονται συστηματικά σε όλους τους τομείς πολιτικής και όλα τα θεσμικά όργανα, ιδίως στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΓΠ+ περιλαμβάνει όρους που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της κύρωσης και της εφαρμογής 27 διεθνών Συμβάσεων – για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση – από επιλέξιμες αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείται η εφαρμογή τους σε τακτική βάση, να αναληφθεί δράση όπου χρειάζεται και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CEDAW είναι μία από τις σχετικές Συμβάσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ+·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 40 % των γεωργικών εργασιών στο νότιο ημισφαίριο εκτελείται από γυναίκες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου και η ένταξη αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (ΠΑΑ) μπορεί να ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή περισσότερο ανταγωνιστικών, από οικονομική άποψη, προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης επιτρέψει σε πολλές εργαζόμενες γυναίκες τη μετάβασή τους από την άτυπη στην επίσημη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες καταγωγής αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο παγκόσμιων αλυσίδων αξίας στις οποίες η παραγωγή εκτείνεται μεταξύ πολλών χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανόνες καταγωγής σαφέστεροι και καλύτερα καθορισμένοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για τη θέσπιση πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού, κάτι που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις γυναίκες, ιδίως σε εκείνες που εργάζονται στον τομέα της ένδυσης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες αυτές ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες που συνδέονται με το εμπόριο έχουν σημαντική συνεισφορά στα εισοδήματα των νοικοκυριών και στη μείωση της φτώχειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία ένδυσης απασχολεί ως επί το πλείστον γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι 289 άτομα χάθηκαν σε πυρκαγιά στο Καράτσι του Πακιστάν, τον Σεπτέμβριο του 2012, ότι την ίδια χρονιά εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο Tazreen Fashions στο Μπανγκλαντές που προκάλεσε τον θάνατο 117 ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από 200 εργαζομένων, και ότι οι δομικές ελλείψεις του κτιρίου Rana Plaza, επίσης στο Μπανγκλαντές, προκάλεσαν το 2013 τον θάνατο 1 129 ατόμων και τον τραυματισμό περίπου 2 500 ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι και στις τρεις περιπτώσεις επρόκειτο για εργοστάσια ένδυσης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των εργαζομένων στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ) είναι γυναίκες και ότι, σε ορισμένες χώρες, οι EPZ εξαιρούνται από το τοπικό εργατικό δίκαιο, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση και δεν παρέχουν νομικά μέσα προσφυγής στους εργαζομένους, γεγονός που συνιστά σαφή παραβίαση βασικών προτύπων της ΔΟΕ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών (ιδίως οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών), οι κοινωνικοί εταίροι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαθέτουν τις γνώσεις και τις δυνατότητες να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της εμπορικής πολιτικής και στη συλλογή δεδομένων που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την ελευθέρωση του εμπορίου, με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών, την οικονομική τους ενδυνάμωση και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκδηλώσεις όπως το Διεθνές Φόρουμ για τις Γυναίκες και το Εμπόριο, που διοργάνωσε η Επιτροπή στις 20 Ιουνίου 2017, επιτρέπουν σε πολλούς οικονομικούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να ανταλλάσσουν και να δρομολογούν πρωτοβουλίες με αντικείμενο τον αντίκτυπο του εμπορίου στην ισότητα των φύλων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυμερείς πλατφόρμες και τα διακυβερνητικά φόρουμ, όπως οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και το δίκτυο Women20 (W20), είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή συζητήσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων για το φύλο και την ανάληψη δράσης στον τομέα αυτό, καθώς και για την εξασφάλιση μιας καλής βάσης για την επίτευξη συναίνεσης·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημόσιες υπηρεσίες, οι υφιστάμενες και μελλοντικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, καθώς και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος θα πρέπει να αποκλείονται από τις διαπραγματεύσεις και το πεδίο εφαρμογής κάθε εμπορικής συμφωνίας που συνάπτει η ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ύδρευσης, της υγείας, της φροντίδας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της επεξεργασίας αποβλήτων και των δημόσιων μεταφορών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι δεν είναι δυνατόν να ζητείται από τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες ούτε να τους στερείται η δυνατότητα να ορίζουν, να ρυθμίζουν, να παρέχουν και να υποστηρίζουν ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών και των δημόσιων συμβάσεων μπορεί να επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και ότι οι δημόσιες συμβάσεις παραμένουν ένα εργαλείο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να επηρεάζουν θετικά μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού, ιδίως τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης ενέχει τον κίνδυνο να ενταθεί η ανισότητα και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις συνθήκες εργασίας πολλών γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας άνω του μέσου όρου αριθμός γυναικών απασχολείται σε δημόσιες υπηρεσίες ή στον τομέα δημόσιων υπηρεσιών και ότι, ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών, είναι πιο εξαρτημένες από υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και προσανατολισμένες στη ζήτηση δημόσιες υπηρεσίες από ό, τι οι άντρες, ιδίως όσον αφορά κοινωνικές υπηρεσίες όπως η παιδική μέριμνα και η φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στα εθνικά νοικοκυριά και οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι τιμολογιακές αυξήσεις, τείνουν να επιβαρύνουν με την παροχή φροντίδας σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες, επιβάρυνση που θα αποτελέσει στη συνέχεια εμπόδιο στην ισότητα των φύλων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) συμβάλλουν στην οικονομία της γνώσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις σχετικά με τα ΔΔΙ για ευρεσιτεχνίες που απαγορεύουν την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε θέματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι οι άντρες από την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και σε φάρμακα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των φαρμάκων αυτών, ιδίως όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φάρμακα σε χώρες εκτός ΕΕ δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται για λόγους προστασίας των ΔΔΙ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μικρό μόνο ποσοστό των αποφάσεων για το εμπόριο και τις εμπορικές συμφωνίες λαμβάνονται από γυναίκες, καθώς οι ομάδες διαπραγματεύσεων, τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις απέχουν ακόμη πολύ από την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπία μεταξύ των φύλων στα θεσμικά αυτά όργανα ενδέχεται να οδηγήσει όχι μόνο στην καλύτερη ενσωμάτωση των ζητημάτων της ισότητας των φύλων, αλλά και στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διατίθενται επαρκείς ανθρώπινοι πόροι στην Επιτροπή και την ΕΥΕΔ για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ και ιδίως στην όλη διαδικασία των εμπορικών διαπραγματεύσεων·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, κατά τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου σχετικά με τα νέα πεδία εμπορικής πολιτικής, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να συνυπολογίζει εξαρχής τον αντίκτυπό τους στους ρόλους των φύλων, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στον όγκο της μη αμειβόμενης εργασίας·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ορυκτών που τροφοδοτούν συρράξεις έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται άμεσα με διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του βιασμού και της σεξουαλικής βίας εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας και των μαζικών εκτοπισμών·

I.Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εμπόριο: γενικές παρατηρήσεις και στόχοι

1.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να ασκεί μια εμπορική πολιτική που βασίζεται σε σύστημα αξιών και η οποία περικλείει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των εργασιακών και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν ένα φιλόδοξο και εκτελεστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)· τονίζει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να υπερισχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών ή της περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμούν το τοπικό πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον·

2.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί πάγιο στοιχείο όλων των πολιτικών της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ· σημειώνει ότι το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεκτικότητα πολιτικής μεταξύ διαφόρων πολιτικών, όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, η γεωργία, η απασχόληση, η μετανάστευση και η ισότητα των φύλων·

3.  τονίζει ότι οι δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς διεθνείς εμπορικές πολιτικές απαιτούν ένα σαφές πλαίσιο το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ενδυνάμωσης των γυναικών και των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους, στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διεθνούς αλληλεγγύης και της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης·

4.  τονίζει ότι πρωταρχικός σκοπός της εμπορικής πολιτικής πρέπει να είναι η προώθηση μιας αμοιβαία επωφελούς οικονομικής μεγέθυνσης· υπενθυμίζει ότι, μολονότι η εμπορική πολιτική μπορεί να προάγει αξίες άλλες από εκείνες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολυμερές επίπεδο, όσον αφορά τα παγκόσμια ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν μέσω εμπορικών πολιτικών και εμπορικών συμφωνιών υπάρχουν όρια·

5.  εμμένει στην άποψη ότι η νέα γενικά εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να προάγει τα σχετικά διεθνή πρότυπα και νομικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων για την ισότητα των φύλων, όπως η CEDAW, η Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, οι Συμβάσεις της ΔΟΕ και οι ΣΒΑ·

6.  τονίζει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα πρέπει να επ’ ουδενί να υπερισχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάγκη καταπολέμησης της έμφυλης βίας· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για να ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ να εγκρίνουν τα δικά τους εθνικά σχέδια δράσης· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού εργαλείου του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και τις λοιπές επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι έχει σημασία να συμμετέχει η ΕΕ ενεργά στην εν λόγω διακυβερνητική διαδικασία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εμπορικούς εταίρους να έχουν μια εποικοδομητική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αυτές·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση των άρθρων 16 και 17 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ, ως μέσο καταπολέμησης των έμφυλων ανισοτήτων στο πεδίο των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων·

8.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να ρυθμίζουν και να ανατρέπουν την ελευθέρωση στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τα καλεί, ως εκ τούτου, να προστατεύσουν θεμελιώδεις στόχους όπως η ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η δημόσια υγεία και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

9.  υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διατηρήσουν την ικανότητά τους να διαθέτουν πόρους για την επίτευξη της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τις κοινωνίες ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει, εν προκειμένω, την πρωταρχική σημασία που έχει η τήρηση, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 17.15, των περιθωρίων άσκησης δημοκρατικής πολιτικής από τις χώρες εταίρους για τη θέσπιση ρυθμίσεων και τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για το δικό τους εθνικό πλαίσιο, την ικανοποίηση των αιτημάτων των πληθυσμών τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων διεθνών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ισότητα των φύλων·

10.  υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει από την Επιτροπή να θέσει τέλος στο σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) και υπογραμμίζει ότι κάθε μηχανισμός επίλυσης των διαφορών θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εγγυάται την ικανότητα των κυβερνήσεων να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και να υπηρετεί τους στόχους δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων καθώς και ισχυρότερων εργασιακών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών δικαιωμάτων·

11.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις σχετικά με τα ΔΔΙ στο εμπόριο συχνά έχουν αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε θέματα υγείας· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις σχετικά με τα ΔΔΙ στις εμπορικές συμφωνίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στην υγεία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) ως εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το θέμα της επέκτασης της προστασίας σε μη γεωργικά προϊόντα, λαμβανομένου υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη συμφωνήσει ως προς την προστασία μη γεωργικών προϊόντων ΓΕ στις ΣΕΣ·

12.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη όλων των στόχων, οι ΣΒΑ απαιτούν δεδομένα ανά φύλο, συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου στην ισότητα των φύλων και ζητεί να συλλέγονται επαρκή και κατάλληλα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου χωριστά ανά φύλο· τονίζει ότι τα δεδομένα αυτού του είδους αναμένεται ότι θα επιτρέψουν τη θέσπιση μεθοδολογίας με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες σε περιφερειακό, εθνικό και τομεακό επίπεδο, τη βελτίωση της ανάλυσης και τον καθορισμό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γυναίκες και άνδρες ωφελούνται εξίσου από το εμπόριο· υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ποσοτική και ποιοτική ανά φύλο ανάλυση της εξέλιξης του εργατικού δυναμικού, την ιδιοκτησία των στοιχείων του ενεργητικού και στη χρηματοπιστωτική ένταξη σε τομείς που πλήττονται από το εμπόριο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), αλλά και με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της συλλογής και της διαθεσιμότητας των εν λόγω δεδομένων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων τις ειδικές ανά χώρα και ανά τομέα επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ ως προς τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης με επίκεντρο το φύλο θα πρέπει να συνεκτιμώνται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις – λαμβανομένων υπόψη τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από το στάδιο των διαπραγματεύσεων έως την εφαρμογή – και θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα πρόληψης ή αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων·

II.Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εμπόριο: παρατηρήσεις και στόχοι ανά τομέα

13.  υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος – συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών υδροδότησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της διαχείρισης αποβλήτων, των δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης – πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των εμπορικών διαπραγματεύσεων και να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών· παροτρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές και επενδυτικές Συνθήκες δεν οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις γυναίκες, υπό την ιδιότητά τους τόσο ως παρόχων υπηρεσιών όσο και ως χρηστών υπηρεσιών, και να επιτείνει την ανισότητα μεταξύ των φύλων· υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της δημόσιας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι ενδεχόμενες αλλαγές όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και την ποιότητά τους μπορεί να οδηγήσουν σε άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας μεταξύ των φύλων· επισημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, και οι εθνικές και τοπικές αρχές, πρέπει να διατηρούν πλήρως το δικαίωμα και την ικανότητα να θεσπίζουν, να ρυθμίζουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν μέτρα που αφορούν την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος·

14.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και να επηρεάσει, κατά συνέπεια, την πρόσβαση στην αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και την πρόοδο ως προς τους συναφείς στόχους στο πλαίσιο πολιτικών, προγραμμάτων και υπηρεσιών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η βασική υγειονομική περίθαλψη – ιδίως η πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή δικαιώματα – εξαιρείται από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και επισημαίνει ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

15.  ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών, εκτελεστών και αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των γυναικών σε οικονομικούς κλάδους με εξαγωγικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τον στόχο της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των γυναικών σε χώρες και τομείς που προξενούν ανησυχία, ιδίως στους τομείς της ένδυσης, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η ελευθέρωση του εμπορίου να συμβάλει στην επιδείνωση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην αύξηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά, και η καθιέρωση κοινών ορισμών, θα πρέπει να επιτρέψουν μια σαφέστερη και καλύτερα συντονισμένη δράση με διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΠΟΕ, η ΔΟΕ και ο ΟΟΣΑ· θεωρεί ότι το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές αποτελεί καλό παράδειγμα και βήμα προόδου όσον αφορά την εφαρμογή ενός μηχανισμού παρακολούθησης, και ζητεί πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους του· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, όλους τους διεθνείς παράγοντες και όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τις νέες κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ για τις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης και υπόδησης και να συμμορφωθούν προς αυτές·

16.  ζητεί να δοθεί αυξημένη προσοχή στις γυναίκες που εργάζονται στον άτυπο τομέα απασχόλησης, καθώς αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προτύπων αξιοπρεπούς εργασίας για τις γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα αυτό·

17.  υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια τείνουν να είναι τα άτομα που πλήττονται περισσότερο, καθώς η παράνομη διακίνηση εργατικού δυναμικού συνδέεται στενά με την παράνομη διακίνηση για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

18.  υπογραμμίζει ότι η αύξηση των γεωργικών εξαγωγών έχει εν γένει λιγότερο θετικό αντίκτυπο στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, καθώς οι αναδυόμενες τάσεις καταδεικνύουν ότι οι μικροκαλλιεργητές, πολλοί εκ των οποίων είναι γυναίκες, συχνά αδυνατούν να είναι ανταγωνιστικοί στις αγορές του εξωτερικού λόγω του κληρονομικού δικαίου και της έλλειψης πρόσβασης σε πίστωση, πληροφόρηση, γη και δίκτυα, καθώς και δυνατοτήτων συμμόρφωσης προς τους νέους κανόνες και πρότυπα· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να βελτιωθεί ο θετικός αντίκτυπος του εμπορίου στις γυναίκες στον τομέα της γεωργίας, έναν τομέα στον οποίο έχει διαπιστωθεί ότι ναι μεν οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, αλλά διαθέτουν επίσης σαφείς δυνατότητες ενδυνάμωσης· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες αναμένεται να ωφεληθούν από την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, την αυξημένη πρόσβαση στην αγορά, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κατάρτιση στο μάρκετινγκ και δικτύωση, καθώς και από τη βελτίωση στο πεδίο της δημιουργίας ικανοτήτων και της κατάρτισης· σημειώνει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις γυναίκες στους τομείς της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων· τονίζει ότι, παρότι οι γυναίκες εργαζόμενες κυριαρχούν στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων (αντιπροσωπεύοντας το 50 έως 80 % του εργατικού δυναμικού), κατέχουν λιγότερο από το 20 % της γης, και, ως εκ τούτου, οι αυξανόμενες εμπορικές ανάγκες για γη και η συνακόλουθη πίεση δυσχεραίνουν, για τις φτωχές γυναίκες, την απόκτηση ή τη διατήρηση ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης σε γη· υπενθυμίζει την ανάγκη να προληφθεί ο δυνητικά αρνητικός αντίκτυπος των ρητρών περί ΔΔΙ, π.χ. σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των σπόρων, στις εμπορικές συμφωνίες για την επισιτιστική κυριαρχία·

19.  τονίζει ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας αυτοσυντήρησης αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσχέρειες όσον αφορά τη διατήρηση της επισιτιστικής κυριαρχίας, εξαιτίας της ισχυρής προστασίας των νέων ποικιλιών φυτών βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (Σύμβαση UPOV) στις εμπορικές συμφωνίες·

20.  υπογραμμίζει ότι οι γεωργικές εισαγωγές της ΕΕ ενδέχεται να αποδυναμώσουν τις παραδοσιακές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα μέσα βιοπορισμού των γυναικών·

21.  υπενθυμίζει τη σημασία των ΠΜΜΜΕ στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη των ΠΜΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες και στα μέτρα που προορίζονται για τις επιχειρήσεις αυτές· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές συνθήκες των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες στο πλαίσιο της σύστασης γραφείων εξυπηρέτησης για τις εξαγωγές, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από τις ΣΕΣ και την ενίσχυση υπηρεσιών, τεχνολογιών και υποδομών (όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο) που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη δημιουργία συμπράξεων ανάμεσα σε γυναίκες επιχειρηματίες στην ΕΕ και γυναίκες επιχειρηματίες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

III.Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εμπόριο: δράσεις που απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο

22.  εμμένει στην άποψη ότι ορισμένα στοιχεία της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι κεφάλαια για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το σύστημα ΣΓΠ+ και η παρακολούθησή τους, μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της προστασίας του περιβάλλοντος· εμμένει στην άποψη ότι χρειάζονται δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ προκειμένου να κατοχυρωθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ισότητας των φύλων και της προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας, και να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή εμπορική πολιτική είναι συνεπής προς τους πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και την ισότητα των φύλων·

23.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ΣΒΑ, και ειδικά ο στόχος 5 για την ισότητα των φύλων, καθώς και η Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019, αποτυπώνονται πλήρως στις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ·

24.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για όλους» δεν ασχολείται με το θέμα της ισότητας των φύλων· χαιρετίζει το γεγονός ότι η «έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εμπορικής πολιτικής Εμπόριο για όλους» της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 αναφέρεται στο θέμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο εμπόριο και επισημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία να γίνει καλύτερα κατανοητός ο αντίκτυπος των εμπορικών μέσων στην ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη διάσταση αυτή στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» και να διασφαλίσει ότι η διάσταση του φύλου θα συμπεριληφθεί και θα ενσωματωθεί στην εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ, δεδομένου ότι αναμένεται ότι θα μεγιστοποιήσει τα συνολικά οφέλη των εμπορικών ευκαιριών για όλους· υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στη διεθνή σκηνή και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των γυναικών, επί ίσοις όροις με τους άνδρες, για παράδειγμα με την υποστήριξη της μείωσης των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων, μέσω της προώθησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας καλύτερης ποιότητας για τις γυναίκες·

25.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν θετικό αντίκτυπο – τουλάχιστον όσον αφορά τη διάσταση του φύλου – όταν περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη στήριξη της πρόσβασης των ΠΜΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις και να αναπτύξει ειδικά μέτρα για τις ΠΜΜΜΕ που ανήκουν σε γυναίκες· ζητεί τη συμπερίληψη διατάξεων που θα στοχεύουν σε απλούστευση των διαδικασιών και θα ενισχύουν τη διαφάνεια, για τους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων από χώρες εκτός ΕΕ· ζητεί την περαιτέρω προώθηση κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων, λαμβανομένων υπόψη του σκοπού της διασφάλισης ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ των φύλων, με βάση την εμπειρία από τους κανόνες για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις «Chile Compras»·

26.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν, στις συμφωνίες εμπορίου, τη δέσμευση υπέρ της έγκρισης, διατήρησης και εφαρμογής, με αποτελεσματικό τρόπο, νόμων, κανονισμών και πολιτικών για την ισότητα των φύλων, περιλαμβανομένων των απαραίτητων ενεργών μέτρων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα·

27.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ θα περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά στην ΕΕ, ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο· τονίζει την ανάγκη να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, με βάση τα υφιστάμενα παραδείγματα, όπως οι ΣΕΣ Χιλής-Ουρουγουάης και Χιλής-Καναδά, και να διασφαλίσουν ότι προβλέπουν συγκεκριμένα τη δέσμευση υπέρ της προώθησης της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών· ζητεί την προώθηση διεθνών δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, με βάση την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τους ΣΒΑ· ζητεί να περιληφθούν επίσης στις εμπορικές αυτές συμφωνίες διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι θεσμικές δομές τους εγγυώνται περιοδικούς ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση, ουσιαστικές συζητήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων και το εμπόριο, μέσω, μεταξύ άλλων, της ένταξης των γυναικών και εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα των οικείων διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματευτικών ομάδων, των μικτών επιτροπών, των ομάδων εμπειρογνωμόνων, των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων, των κοινών συμβουλευτικών επιτροπών και των οργάνων για την επίλυσης διαφορών·

28.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθούν συμφωνίες σε πολυμερές επίπεδο, ώστε να επεκταθεί η προστασία που παρέχει ως προς την ισότητα των φύλων η νομοθεσία της ΕΕ, όπως ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων·

29.  καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να μεριμνά ώστε οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ να υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της ίσης αμοιβής και της διαφάνειας των πληρωμών, καθώς και την αρχή της ισότητας των φύλων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29)·

30.  είναι πεπεισμένο ότι η CEDAW έχει μεγάλη σημασία για όλους τους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένου του εμπορικού τομέα· τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση CEDAW· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εμπορικές συμφωνίες αναφορά στη CEDAW και να λάβει μέτρα για την ένταξη της ΕΕ και την κύρωση της Σύμβασης· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την αρχή της ισότητας των φύλων στο νομικό τους σύστημα, καταργώντας όλους τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις και εγκρίνοντας κατάλληλους νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών·

31.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν διατάξεις που βασίζονται στα βασικά εργασιακά πρότυπα και τις Συμβάσεις της ΔΟΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την κύρωση και την εφαρμογή των εν λόγω Συμβάσεων, ιδίως της Σύμβασης αριθ. 189 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό και της Σύμβασης αριθ. 156 για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις, δεδομένου ότι καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, και να διασφαλίσει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, η μη εισαγωγή διακρίσεων και η ίση μεταχείριση περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες στο πλαίσιο της ΔΟΕ για την εφαρμογή των Συμβάσεων αυτών και για την ενίσχυση των διεθνών εργασιακών προτύπων για την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες· υπενθυμίζει ότι η ουσιαστική εφαρμογή των προτύπων και των Συμβάσεων αυτών μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας των γυναικών στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων εταίρων της συμβάλλουν στην εκρίζωση πρακτικών όπως η εκμετάλλευση των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών·

32.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ειδικότερα δε τα εργασιακά δικαιώματα που καλύπτονται από τις ΣΕΣ και τα αυτόνομα καθεστώτα, εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια των εμπορικών εταίρων, και συγκεκριμένα στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ)·

33.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ και του συστήματος ΣΓΠ+, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή βασικών Συμβάσεων· επισημαίνει ότι, μεταξύ των Συμβάσεων του ΣΓΠ+ περιλαμβάνονται η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών του 1979, η Σύμβαση αριθ. 111 για την εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση και η Σύμβαση αριθ. 100 περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας· επισημαίνει ότι η τήρηση και η εφαρμογή Συμβάσεων αυτού του τύπου συμβάλλουν στη βελτίωση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· σημειώνει ότι τα συστήματα ΣΓΠ και ΣΓΠ+ αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να βρει τρόπους βελτίωσης των συστημάτων αυτών με μέσα όπως η ενίσχυση των προϋποθέσεων που εμπεριέχουν σχετικά με την άρση των νομικών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, και να συνεχίσει να συναρτά τα οικονομικά κίνητρα με την αποτελεσματική έγκριση, εφαρμογή και την κατάλληλη παρακολούθηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών και εργασιακών Συμβάσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση αξιολόγηση των συστημάτων ΣΓΠ από την Επιτροπή·

34.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ΠΟΕ, ότι: δίνεται η δέουσα σημασία στην ισότητα των φύλων κατά την κατάρτιση νέων κανόνων και συμφωνιών και κατά την εφαρμογή και την αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ· ενισχύεται η διαφάνεια σε ολόκληρη τη διαδικασία διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ· λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου σε όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις, σε τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, οι υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο· καλεί ακόμη την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υπερασπίζονται και να προωθούν τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο εργαλεία του ΠΟΕ όπως η Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου), να εκπονήσουν προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και να διοργανώνουν τακτικές συζητήσεις εμπειρογνωμόνων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, για να υποστηριχθεί η έγκριση μέτρων που σχετίζονται με το φύλο στο πλαίσιο της διοικητικής δομής του ΠΟΕ και, ειδικότερα, να διασφαλιστεί ότι η Γραμματεία του ΠΟΕ έχει την τεχνική ικανότητα να αναλάβει την ανάλυση των εμπορικών κανόνων από τη σκοπιά του φύλου (συμπεριλαμβανομένων των μέσων για τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων με βάση το φύλο σε όλες τις φάσεις των εργασιών του, όπως, π.χ., ποσοτικές μελέτες για τις γυναίκες που επωφελούνται από την τεχνική βοήθεια)· καλεί, τέλος, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των εργαλείων του ΠΟΕ για να αντιμετωπίσουν θέματα ισότητας των φύλων, τόσο στη νομολογία του όσο και στις υπό εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις, και, επίσης, να υποστηρίξουν τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ΠΟΕ και άλλων διεθνών οργανισμών όπως η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η ΗΕ–Γυναίκες και η ΔΟΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στην προώθηση του χωρίς αποκλεισμούς διεθνούς εμπορίου και των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας·

35.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής και προγραμμάτων όπως η πρωτοβουλία «She Trades» του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου (ITC), που έχει ως στόχο τη σύνδεση ενός εκατομμυρίου γυναικών επιχειρηματιών με τις αγορές έως το 2020(30), και ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη διεθνή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με πολιτικές και προγράμματα που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο παρόμοιων οργανισμών και οργάνων όπως ο ΠΟΕ, το ITC και τα Ηνωμένα Έθνη·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ΕΚΕ και τη δέουσα επιμέλεια στις ΣΕΣ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια· ζητεί να ενισχύσει η ΕΕ την ΕΚΕ και να λάβει υπόψη τη δέουσα επιμέλεια στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και παροτρύνει τον ΠΟΕ να λάβει υπόψη στην εμπορική του πολιτική την ισότητα των φύλων· τονίζει επίσης τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος στο πλαίσιο άλλων διεθνών και πολυμερών οργανισμών και φόρουμ, όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ· υπενθυμίζει ότι, το 2010, το Κοινοβούλιο κάλεσε τις εταιρείες να δημοσιεύουν ισολογισμούς ΕΚΕ και ζήτησε τη θέσπιση απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας για όλες τις επιχειρήσεις και την εδραίωση της έννοιας της ΕΚΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι, από το 2017, οι μεγάλες επιχειρήσεις καλούνται να δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες για την πολυμορφία, σύμφωνα με την οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση·

37.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι κώδικες δεοντολογίας και τα συστήματα επισήμανσης και δίκαιου εμπορίου και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα όπως οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

38.  καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι γραμματείες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που είναι αρμόδιες για τις εμπορικές πολιτικές και τις διαπραγματεύσεις έχουν τις γνώσεις και την τεχνική ικανότητα να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε ολόκληρη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, από τη σύλληψη έως την εφαρμογή και την αξιολόγηση· χαιρετίζει τον ορισμό, στο πλαίσιο της δομής της ΓΔ Εμπορίου, σημείου επαφής για θέματα φύλου, αρμόδιου να παρακολουθεί κατά πόσον τα θέματα φύλου λαμβάνονται υπόψη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εμπορική πολιτική της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάρτιση σε θέματα φύλου ή να κάνουν χρήση της κατάρτισης που παρέχεται, για παράδειγμα, από την UNCTAD, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι και οι διαπραγματευτές έχουν επίγνωση των ζητημάτων που συνδέονται με την ισότητα των φύλων και το εμπόριο· καλεί τα κράτη μέλη να προσλαμβάνουν γυναίκες σε όλα τα επίπεδα των αρμόδιων για το εμπόριο υπουργείων τους· καλεί διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και η ΔΟΕ να προαγάγουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις εσωτερικές δομές τους, ειδικότερα δε σε ηγετικές θέσεις· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη διοργάνωση τακτικών συζητήσεων και δράσεων σχετικά με το φύλο και το εμπόριο·

39.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, τη δέσμευση να εξασφαλιστεί βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

40.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διεξάγουν εμπορικές διαπραγματεύσεις με διαφάνεια, να σέβονται πλήρως τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσουν ότι, σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο εγκαίρως και σε τακτική βάση· ζητεί ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στις διαπραγματευτικές ομάδες προκειμένου να είναι απολύτως σε θέση να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές με το φύλο πτυχές των εμπορικών συμφωνιών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή σε εμπορικές διαβουλεύσεις, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των αναπτυξιακών οργανώσεων, και να βελτιώσουν τη διαφάνεια για τις πρωτοβουλίες ευρωπαίων πολιτών και τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος της ισότητας των φύλων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αναπτυξιακή συνεργασία τους και ότι πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα βοήθειας, ιδίως στα προγράμματα που συνδέονται με τη στρατηγική σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο· καλεί την ΕΕ να διαθέσει περισσότερους πόρους για προγράμματα συνεργασίας που συνδέονται με την ισότητα των φύλων και την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τόσο οικονομικά όσο και μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η συνοχή μεταξύ του εμπορίου, της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· τονίζει ότι η μείωση των φορολογικών εσόδων που απορρέει από τις μειώσεις δασμών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο και μέσω της χρηματοδότησης της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

42.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες, εστιάζοντας κυρίως στις χώρες στις οποίες οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους περιορισμούς σε σχέση με τους άνδρες σε ό, τι αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις, υποδομές και παραγωγικά μέσα·

43.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων προπαρασκευαστικής κατάρτισης για παρόχους, εργοδότες, επαγγελματίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό τη δικτύωσή τους με ομολόγους τους από όλη την ΕΕ και την εκπαίδευσή τους μέσω διαφόρων επιτυχημένων πρότυπων προγραμμάτων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συμμετοχή των γυναικών στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους για την προσαρμογή των πολιτικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την προώθηση μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ των φύλων στην κατανομή των ευκαιριών απασχόλησης που προσφέρουν οι εξαγωγές·

45.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν, στις εμπορικές συμφωνίες, τη δέσμευση να πραγματοποιούν δραστηριότητες διμερούς συνεργασίας για τη βελτίωση των ικανοτήτων και των συνθηκών, ούτως ώστε να μπορούν οι γυναίκες να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτές οι εμπορικές συμφωνίες και, με γνώμονα αυτό και τη θέσπιση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας, να συγκροτήσουν κοινή επιτροπή για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων και να ελέγχουν την εφαρμογή της διασφαλίζοντας την κατάλληλη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών, και εξασφαλίζοντας ευρεία εκπροσώπηση, ανά κοινότητα και ανά τομέα, μέσω προσβάσιμων μέσων διαβούλευσης (όπως οι ηλεκτρονικές συζητήσεις) πέρα από τον δομημένο διάλογο·

46.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της ΕΕ και οι εμπορικές της συμφωνίες μπορούν να προωθήσουν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή τους σε τομείς όπως οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 107.
(4) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(5) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(6) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 38.
(7) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(8) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 30.
(9) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0298.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0330.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0354.
(14) Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/AfHDR_2016_lowres_EN.pdf?download.
(15) Τεχνική έκθεση του ΟΟΣΑ, http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf.
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1632.
(17) https://www.wto.org/english/forums_e/parliamentarians_e/ipuconf2016_e.htm.
(18) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm.
(19) http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade,-Gender-and-Development.aspx.
(20) https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_global_value_chains_0.pdf.
(21) https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_services.pdf.
(22) http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/unw_progressreport.pdf.
(23) https://wideplus.org/2017/06/25/wide-gender-and-trade-position-paper-is-available/.
(24) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf.
(25) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf.
(26) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/june/tradoc_155632.pdf.
(27) Υλοποίηση εκ των προτέρων εκτιμήσεων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου για τη μεγιστοποίηση των οφελών των εμπορικών μεταρρυθμίσεων για τις γυναίκες, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d7_en.pdf.
(28) Έκθεση ανασκόπησης του ΟΟΣΑ με τίτλο «Enhancing Women’s Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries» (Η βελτίωση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας επιχειρήσεων στα κράτη του ΟΟΣΑ) (2014) http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf
(29) Οδηγία 2006/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).
(30) http://www.intracen.org/itc/women-and-trade/SheTrades/.


Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ
PDF 495kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ (2017/2208(INI))
P8_TA(2018)0067A8-0046/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175 και 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(2),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στα κράτη μέλη(3),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ(5),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2017, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματος: η έκθεση για τις υστερούσες περιφέρειες (SWD(2017)0132),

–  έχοντας υπόψη τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης,

–  έχοντας υπόψη την έβδομη έκθεση για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2017,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Αλιείας (Α8-0046/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΕ επηρέασε αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής έχει συνεισφέρει περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να εξετάσει την περιφερειακή και εθνική συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και τον αντίκτυπό της στα εθνικά ελλείμματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής, η οποία εφαρμόζεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής, αποτελεί την κύρια πολιτική της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων, της οικονομικής μεγέθυνσης και της ανάπτυξης, ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και στην προώθηση της σύγκλισης και, εν τέλει, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής έχουν ως κύριους στόχους για την περίοδο 2014 -2020 τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση, με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, των περιφερειακών οικονομιών και της ευρωπαϊκής περιφερειακής συνεργασίας, τη βελτίωση της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας εντός της Ένωσης και, εν τέλει, τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των επιμέρους περιφερειών της Ευρώπης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για τις υστερούσες περιφέρειες, 47 περιφέρειες σε οκτώ κράτη μέλη παρουσιάζουν υστέρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι υστερούσες περιφέρειες, και, συνεπώς, θα πρέπει να δημοσιοποιείται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις υστερούσες περιφέρειες και αντιπροσωπεύει πολύ υψηλό μερίδιο των δημόσιων επενδύσεων στις περισσότερες εξ αυτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υστερούσες περιφέρειες έχουν χαμηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας, απασχόλησης και σχολικής φοίτησης σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες του ίδιου κράτους μέλους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής διακρίνει δύο είδη υστερουσών περιφερειών: «περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης» – λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες μετάβασης οι οποίες δεν παρουσίασαν σύγκλιση προς τον ενωσιακό μέσο όρο κατά την περίοδο 2000 έως 2013, σε κράτη μέλη που είχαν κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο για το 2013, στις οποίες περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και οι περιφέρειες μετάβασης στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία· και «περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος» – όλες οι περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ κάτω του 50 % του ενωσιακού μέσου όρου για το 2013, στις οποίες περιλαμβάνονται αρκετές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν οικονομική στασιμότητα λόγω, κυρίως, της μείωσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, σε αντίθεση με τις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος που διατηρούν γενικότερα το αναπτυξιακό δυναμικό τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υστερούσες περιφέρειες πλήττονται περισσότερο από άλλες από την έλλειψη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, γεγονός που οφείλεται επίσης στις απαιτήσεις μείωσης του δημοσίου χρέους που επιβάλλονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υστερούσες περιφέρειες συχνά χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, γεγονός που μειώνει τον αντίκτυπο των ήδη περιορισμένων δημόσιων επενδύσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υστερούσες περιφέρειες παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές, τις οικονομικές και ενεργειακές υποδομές, και ότι χρειάζονται πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές επενδύσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι της άποψης ότι χρειάζεται μια στενότερη σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υστερούσες περιφέρειες, και ιδίως οι περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος, συχνά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φυγής των νέων και του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, που αποτελούν απαραίτητους πόρους για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των εν λόγω περιοχών, γεγονός που καθιστά τις εν λόγω περιφέρειες λιγότερο ελκυστικές από την άποψη της απασχόλησης και των επενδύσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός των περιφερειών χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι τελικοί δικαιούχοι σχετικά με τα περιφερειακά και τοπικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, ανεξάρτητα από τα επίπεδα χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης περιφέρειας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση και η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση είναι αναγκαίες στις υστερούσες περιφέρειες, καθώς αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των πλεοναζόντων κανόνων και ελέγχων, καθώς και της διάρκειας και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και η καλύτερη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στη χρηστή διακυβέρνηση στις υστερούσες περιφέρειες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έβδομη έκθεση για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή, οι υστερούσες περιφέρειες βρίσκονται στη χαμηλότερη κατάταξη στον ευρωπαϊκού δείκτη ποιότητας της διακυβέρνησης, γεγονός που σημαίνει ότι ο αντίκτυπος των δημόσιων επενδύσεων μειώνεται·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα, επικαιροποιημένα και αναλυτικά αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία για τη λήψη εμπεριστατωμένων, διαφανέστερων, πιο αμερόληπτων και δικαιότερων πολιτικών αποφάσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αρθούν οι φραγμοί στην ανάπτυξη και να μειωθούν τα κενά των υποδομών στις υστερούσες περιφέρειες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ στις υστερούσες περιφέρειες χρηματοδοτούνται με πολύ υψηλότερα επιτόκια και αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη λήψη δανείων από τον τραπεζικό τομέα για να συγχρηματοδοτήσουν έργα των ΕΔΕΤ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τέσσερις από τις πέντε υστερούσες περιφέρειες τουλάχιστον το 25 % του πληθυσμού μένει σε πόλη ή στην αντίστοιχη ζώνη μετακίνησης προς και από τον τόπο εργασίας, γνωστή ως λειτουργική αστική περιοχή (ΛΑΠ) και σε μία από τις πέντε υστερούσες περιφέρειες περισσότερο από το 50 % του πληθυσμού τους μένει σε ΛΑΠ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η αλιεία ή η γεωργία μικρής κλίμακας, καθορίζουν την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής στις περισσότερες παράκτιες και αγροτικές περιοχές στις υστερούσες περιφέρειες, και έχουν οικονομική, εδαφική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται αναπτυξιακές στρατηγικές προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα για διατήρηση και προσέλκυση ταλαντούχων ατόμων, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, και τόνωση νέων επενδύσεων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης: έκθεση για τις υστερούσες περιφέρειες· επισημαίνει ότι στην έκθεση προτείνονται ορισμένες θετικές λύσεις για τη στήριξη της οικονομικής μεγέθυνσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις περιφέρειες αυτές· τονίζει, επιπλέον, ότι η ανάλυση σχετικά με την ανταγωνιστικότητά τους συμβάλλει σημαντικά στη μελλοντική συζήτηση σχετικά με την πολιτική συνοχής·

2.  χαιρετίζει την εφαρμογή των πιλοτικών πρωτοβουλιών για υστερούσες περιφέρειες σε δύο περιφέρειες της Ρουμανίας και, με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε δύο περιφέρειες της Πολωνίας, ιδίως τον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και συγκεκριμένων, άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων· αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών·

3.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εξασφάλιση και την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, τόσο άμεσα όσο και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η ΕΕ στο σύνολό της, προκειμένου να προωθήσει τη συνολική αρμονική ανάπτυξή της, θα πρέπει να αναλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της και μειώνουν τις ανισότητες μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και την υστέρηση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·

4.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις υστερούσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS III, με βάση τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, και να στοχοθετήσει καλύτερα τη χρηματοδότηση αυτών των περιοχών σύμφωνα με τους κύκλους προγραμματισμού των ΕΔΕΤ·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ειδικά προσαρμοσμένες στρατηγικές, προγράμματα και δράσεις για τις διαφορετικές υστερούσες περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις υποπεριφερειακές ανισότητες, καθώς οι διαδρομές που ακολουθούν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, για να επιταχύνουν τη σύγκλισή τους και να εξασφαλίσουν τις βέλτιστες λύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί ότι οι εν λόγω στρατηγικές, προγράμματα ή δράσεις θα πρέπει να συντονίζονται με το Αστικό Θεματολόγιο, καθώς οι υστερούσες περιφέρειες δεν είναι αμιγώς αγροτικές·

6.  υπογραμμίζει ότι, παράλληλα με το χαμηλή ανάπτυξη των ΜΜΕ και τις χαμηλές επενδύσεις σε αυτές, το ποσοστό ανεργίας, ιδίως των νέων, παραμένει δραματικά υψηλό και αποτελεί ένα από τα πλέον σοβαρά και πιεστικά προβλήματα στην τεράστια πλειονότητα των υστερουσών περιφερειών· υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και της μεταβίβασης γνώσεων για να αντιμετωπιστούν τα ανησυχητικά επίπεδα ανεργίας των νέων και το πρόβλημα του υψηλού αριθμού νέων που εγκαταλείπουν τις εν λόγω περιφέρειες· επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, και η αύξηση των επενδύσεων σε σχέση με τις ανάγκες και την ανάπτυξη των ΜΜΕ και των οικογενειακών επιχειρήσεων· είναι της άποψης ότι η συμμετοχή των νέων οδηγεί σε βελτιωμένες επιδόσεις, δεδομένου ότι συχνά προσφέρουν καινοτόμες λύσεις·

7.  σημειώνει ότι η παρουσία εκπαιδευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, στην παραγωγικότητα και στην ελκυστικότητα της αγοράς εργασίας, η οποία μπορεί έτσι να ανθίσει σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, ανοιχτό στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις· είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα κατάσταση των υστερουσών περιφερειών, ιδίως το αρνητικό ποσοστό μετανάστευσης και ο αρνητικός αντίκτυπός του στην απασχόληση· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν η γεωργία και η αλιεία στις υστερούσες περιφέρειες, δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς, με την προώθηση των οικογενειακών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης, παρέχουν τρόφιμα και εγγυώνται την επισιτιστική ασφάλεια·

8.  σημειώνει ότι η διαφοροποίηση έχει καταστεί αναγκαία για τους γεωργούς και τους αλιείς, ιδίως στις υστερούσες περιφέρειες, ως μέσο για την παροχή πρόσθετων πηγών εισοδήματος και την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων δραστηριοτήτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η εν λόγω διαφοροποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει πιο παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η βιώσιμη αλιεία· προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να στηρίξουν τα έργα γαλάζιας οικονομίας και παρόμοια έργα, ώστε να βοηθηθούν οι κάτοικοι των υστερουσών περιφερειών να αναπτύξουν περιβαλλοντικά βιώσιμες πηγές εισοδήματος·

9.  ευελπιστεί ότι η υλοποίηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η επικείμενη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ και οι στόχοι της, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές ανάγκες των υστερουσών περιφερειών, και ειδικότερα τις ελλείψεις που συνεχίζουν να παρατηρούνται όσον αφορά τις υποδομές και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τις αρνητικές συνέπειες που έχει για την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα είχε μια πιθανή αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ για την προσεχή περίοδο χρηματοδότησης·

10.  κρίνει ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η ορθή ισορροπία μεταξύ διαρθρωτικών παρεμβάσεων, κοινωνικών πολιτικών και βιομηχανικών πολιτικών κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, με στόχο την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω του συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά μέσα και την προσέλκυση πρόσθετης οικονομικής στήριξης, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ελλείψεις που εξακολουθούν να υφίστανται· τονίζει, εν προκειμένω, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χαμηλού κινδύνου μπορεί να είναι προτιμότερα από τα μέσα υψηλότερου κινδύνου, όταν οι οικονομικές προοπτικές το επιτρέπουν·

11.  επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για τη διόρθωση των διαφορών και των ανισορροπιών ανταγωνιστικότητας, καθώς και των μακροοικονομικών ασυμμετριών μεταξύ των περιφερειών, ενθαρρύνοντας την οικοδόμηση ενός ελκυστικού και βιώσιμου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στις περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης, τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται είναι η πρόσβαση σε πιστώσεις, η εκτέλεση των συμβάσεων και η προστασία των μειονοτικών επενδύσεων, ενώ στις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος, τα σημαντικότερα θέματα είναι η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η εκτέλεση των συμβάσεων·

12.  επισημαίνει ότι οι υστερούσες περιφέρειες υφίστανται σημαντική μεταναστευτική πίεση· πιστεύει ότι η συμβολή των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης μπορεί να είναι επιτυχής μόνον εάν εφαρμόζεται αποτελεσματικά και η αρχή της αλληλεγγύης· θεωρεί ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες υπό διεθνή προστασία θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

13.  σημειώνει ότι πολλά από τα προβλήματα των υστερουσών περιφερειών είναι παρόμοια με εκείνα που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη στρατηγική που προτείνεται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της: «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»(9)·

14.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, θα μπορούσαν να εξεταστούν δημογραφικά κριτήρια και κριτήρια κοινωνικής ανάπτυξης, όπως ο περιφερειακός δείκτης κοινωνικής προόδου, και περιβαλλοντικοί ή άλλοι δείκτες, σε συνδυασμό με το ΑΕΠ, και να περιληφθούν στις μελλοντικές εκθέσεις της Επιτροπής για τις υστερούσες περιφέρειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πραγμάτωση του δυναμικού των υστερουσών περιφερειών·

15.  επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδίως για τις περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν μειώσει τα περιθώρια των δημοσιονομικών πολιτικών, με αποτέλεσμα περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις· τονίζει, από την άλλη πλευρά, τη σημασία της μείωσης του χρέους με στόχο την εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος και την προσαρμογή των δημόσιων επενδύσεων στις απαιτήσεις ανάπτυξης·

16.  θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής έχει θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η κοινή θέση για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης σχετικά με την ευελιξία όσον αφορά τις κυκλικές συνθήκες, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις κρατικές επενδύσεις που αποσκοπούν στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και παρόμοιων έργων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί το πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος για τις επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

17.  ζητεί να ενισχυθούν τα μέτρα για την αύξηση της σύγκλισης όλων των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους έναντι αιφνίδιων κλυδωνισμών·

18.  σημειώνει ότι η πρόσβαση σε πιστώσεις είναι δυσκολότερη στις υστερούσες περιφέρειες, ιδίως στις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος, εξαιτίας των υψηλότερων επιτοκίων και, ως ένα βαθμό, της απροθυμίας του πιστωτικού συστήματος να αναλαμβάνει κινδύνους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις για να ενισχυθούν οι ΜΜΕ, να προωθηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, και να προωθηθεί η ανάπτυξη στις υστερούσες περιφέρειες·

19.  τονίζει ότι τα ταμεία της ΕΕ είναι σημαντικά για την τόνωση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της συνοχής των περιφερειών αυτών, καθώς και της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και των ευκαιριών συνεργασίας· αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, τη συμβολή των τοπικών ομάδων δράσης για την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών· συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να προταθεί η διάθεση μεγαλύτερου μέρους της στήριξης στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να βελτιωθούν με τον τρόπο αυτό τόσο η αντιμετώπιση των προκλήσεων όσο και η οικοδόμηση ικανοτήτων· υπενθυμίζει ότι οι υστερούσες περιφέρειες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και γραφειοκρατικές και διοικητικές καθυστερήσεις που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των ταμείων της ΕΕ·

20.  είναι της άποψης ότι θα μπορούσαν να αναζητηθούν θετικά κίνητρα για τις περιφέρειες εντός του υφιστάμενου πλαισίου των μακροοικονομικών προϋποθέσεων που επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

21.  λαμβάνει υπόψη τη σημασία της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης για μια αποτελεσματική συνολική απόδοση των ΕΔΕΤ, με απώτερο στόχο τη διόρθωση των ελλείψεων και την αποφυγή καθυστερήσεων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να αναλυθεί και εν συνεχεία να επανεξεταστεί το ίδιο το σκεπτικό της σύνδεσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της πολιτικής συνοχής·

22.  θεωρεί ότι η αλληλεγγύη, η αύξηση της θεσμικής ικανότητας, η τήρηση της αρχής της χρηστής διακυβέρνησης, η καλύτερη συνδεσιμότητα και η ψηφιοποίηση στις εν λόγω περιφέρειες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξή τους και στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων· εφιστά την προσοχή, για τον λόγο αυτό, στο ζήτημα στήριξης και βελτίωσης της ποιότητας της διοίκησης και των θεσμικών οργάνων στις θιγόμενες περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, δεδομένου ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι η βασική σύσταση για τις υστερούσες περιφέρειες·

23.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντική είναι η αρχή της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η οποία πρέπει να ενισχυθεί με την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας· θεωρεί ότι η συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και των συμφεροντούχων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών και ειδικών προγραμμάτων και δράσεων που απευθύνονται σε αυτές τις περιφέρειες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες·

24.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η καινοτομία, η ψηφιοποίηση και η βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών (υγειονομικών, κοινωνικών, ταχυδρομικών) και των υποδομών για να δημιουργηθεί ένα θετικό περιβάλλον και μια καλή βάση για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνοχής στις υστερούσες περιφέρειες· θεωρεί ότι η παροχή διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των αγροτικών και ορεινών περιοχών· επισημαίνει το δυναμικό των πολυτομεακών έργων, που προωθούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών ταμείων·

25.  συνιστά οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να καταρτίζονται σε πολυετή βάση, να υπόκεινται σε έλεγχο και αναθεώρηση σε μεσοπρόθεσμη βάση και να νοούνται ως θετικά κίνητρα για τη δρομολόγηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και όχι ως μέσα που θα μπορούσαν να αποκλείσουν την πρόσβαση σε επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να συμβάλουν στους κοινούς στόχους της Ένωσης·

26.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση όπως περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων· επιπλέον, πιστεύει ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το σκεπτικό της συνάρτησης των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, ενόψει της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή τους κατά την περίοδο 2014-2020· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει το ενδεχόμενο προσαρμογών στον τρόπο σύνδεσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την πολιτική συνοχής· προτείνει, εν προκειμένω ένα σύστημα θετικών κινήτρων μέσω της δημιουργίας περιθωρίων στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν ως κονδύλι που θα χρησιμοποιείται όταν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και προς άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

27.  θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να υποστηριχθούν παραγωγικές και εγχώριες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις υστερούσες περιφέρειες, μεταξύ άλλων ο βιώσιμος τουρισμός, η κυκλική οικονομία, η τοπική ενεργειακή μετάβαση, η γεωργία, τα μεταποιημένα προϊόντα, και η καινοτομία που εστιάζει στις ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι συνέργειες που προκύπτουν από τον αποτελεσματικό συνδυασμό της χρηματοδότησης από περιφερειακούς και εθνικούς φορείς και μέσα της ΕΕ, με τη χρήση ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών, ιδίως για τους νέους·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιούνται όλες οι ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση στις εν λόγω περιφέρειες· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις υστερούσες περιφέρειες κατά την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί επίσης η χρήση κονδυλίων άμεσης διαχείρισης και του ΕΤΣΕ, παράλληλα και σε συντονισμό με τις ευκαιρίες που παρέχει η πολιτική συνοχής·

29.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα, επίκαιρα και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία· ζητεί, ως εκ τούτου, η Επιτροπή και η Eurostat να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή και γεωγραφικά κατανεμημένα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών συνοχής, μεταξύ άλλων και στις υστερούσες περιφέρειες· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση της Επιτροπής·

30.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της μακροοικονομικής διακυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι η νομιμότητα της πολιτικής απορρέει άμεσα από τις Συνθήκες, και αποτελεί μία από τις πιο ορατές ευρωπαϊκές πολιτικές και τη σημαντικότερη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και προστιθέμενης αξίας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες· θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είναι ισορροπημένη, αμοιβαία και επικεντρωμένη σε ένα σύστημα θετικών κινήτρων· υποστηρίζει την ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής διάστασης, η οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο, η οικονομική διακυβέρνηση και οι στόχοι της πολιτικής συνοχής, από την άποψη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής όπως ορίζεται στις Συνθήκες, καθώς και από την άποψη της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της προστασίας του περιβάλλοντος, να συνεξετάζονται στη βάση μιας ισορροπημένης προσέγγισης·

31.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο όλοι οι πολιτικοί παράγοντες να αναγνωρίσουν τον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής ως το κύριο μέσο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής για την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, που θα λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά και εδαφικά χαρακτηριστικά των περιφερειών·

32.  καλεί τα κράτη μέλη, όπως προτείνεται στην έκθεση της Επιτροπής, να εγκρίνουν εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές και προγράμματα ανάπτυξης που στοχεύουν στη στήριξη των υστερουσών περιφερειών και στη βελτίωση των διοικητικών τους ικανοτήτων, της διακυβέρνησης και άλλων βασικών παραγόντων ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, να παράσχει τεχνική, επαγγελματική και πρακτική βοήθεια στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στους δήμους προκειμένου να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να υποστηρίξουν την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών·

33.  ζητεί η πολιτική συνοχής να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση και να υποστηρίζεται, συνεπώς, από φιλόδοξη χρηματοδότηση, ακόμη και υπό το φως των πιέσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και να αυξηθούν οι συνέργειες με άλλα ταμεία της ΕΕ, και να προσελκυστεί συμπληρωματική χρηματοδοτική στήριξη μέσω χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού μετά το 2020· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπονομεύονται αξίες όπως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την οποία ενσαρκώνει η πολιτική συνοχής·

34.  υπενθυμίζει την ευθύνη του Κοινοβουλίου για τον σχεδιασμό και την έγκριση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη μελλοντική πολιτική συνοχής· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ο βασικός ρόλος και στόχος της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, όχι μόνο για την επίτευξη σύγκλισης, αλλά και για να αποφευχθεί η υστέρηση περιοχών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να εξορθολογιστούν οι κανόνες και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης της πολιτικής και της ύπαρξης κατάλληλων ελέγχων, με παράλληλη μείωση της υπέρμετρης διοικητικής επιβάρυνσης· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 για το ΕΤΠΑ, χρηματοδοτώντας τις συνδέσεις των πόλεων με τις γειτονικές περιοχές τους στις υστερούσες περιφέρειες·

35.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει καλύτερα την ανάπτυξη συστημάτων καινοτομίας, όπως είναι οι στρατηγικές καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση, και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στις υστερούσες περιφέρειες· τονίζει, επιπλέον, ότι οι καλά διασυνδεδεμένες περιοχές είναι ουσιώδεις για το έργο των ερευνητικών συμπράξεων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας, προκειμένου οι καινοτόμες πρακτικές να μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και των συναφών επιχειρήσεων στις υστερούσες περιφέρειες·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(3) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 29.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0245.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0254.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.
(9) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0623).


Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή
PDF 527kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή (2017/2006(INI))
P8_TA(2018)0068A8-0045/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Μερών (COP 21) που συμβλήθηκαν στην UNFCCC, και την 11η Διάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 11), η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι, Γαλλία από τις 30 Νοεμβρίου 2015 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία αναγνωρίζει τις τοπικές, υποεθνικές και περιφερειακές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής και της δράσης για το κλίμα·

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP 22)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP 23)(3),

–  έχοντας υπόψη τους νέους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και ιδίως τον στόχο 11 για τη δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων χωρίς αποκλεισμούς,

–  έχοντας υπόψη τις προβλέψεις του Συμφώνου του Άμστερνταμ για τη θέσπιση του αστικού θεματολογίου της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αριθ. 12/2016 με τίτλο «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη το 2016» και αριθ. 1/2017 με τίτλο «Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις και ευπάθεια στην Ευρώπη το 2016»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2016, με τίτλο: «Η πορεία μετά το Παρίσι: αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού» (COM(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2013)0216),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, της 8ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Προς μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση»(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – Βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ» (COM(2014)0490),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013(6)), που ορίζει ότι «οι στόχοι των ΕΔΕΤ επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα του ΚΚΔ τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΚΚΔ, προωθούν την απόδοση των πόρων, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τους ειδικούς θεματικούς στόχους που υποστηρίζονται από κάθε ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της ενισχυμένης απόδοσης των πόρων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0045/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι άμεσο επακόλουθο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε πολλά μέρη της Ευρώπης με μεγαλύτερη συχνότητα, καθιστώντας πιο ευάλωτα τα οικοσυστήματα στα οποία κατοικούν άνθρωποι· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με σενάρια της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, η θερμοκρασία του πλανήτη θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,9 έως 5,8 °C έως το 2100·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ), το οποίο θα λειτουργεί ως γνώμονας για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική έως το 2020, ορίζει τη βελτίωση της βιωσιμότητας των πόλεων της Ένωσης ως στόχο προτεραιότητας, σε συνδυασμό με τους τρεις οριζόντιους βασικούς στόχους που σχετίζονται με την προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, με τη μετατροπή της Ένωσης σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους, πράσινη, ανταγωνιστική και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, και με την προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους που απειλούν την υγεία και την ευημερία τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να επιτείνει τις αλλαγές στην κοινωνία, εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι σημαντικές μεταναστευτικές ροές που αναμένονται ως αποτέλεσμα αυτών των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών και προκύπτουν από τις συνέπειες των μετακινήσεων πληθυσμών, θέτοντας νέες απαιτήσεις για τις υποδομές των πόλεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα κύρια πορίσματα της έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 12/2016, η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητή στην ΕΕ υπό τη μορφή ακραίων καιρικών φαινομένων και σταδιακών, μακρόχρονων επιπτώσεων, όπως τυφώνες, καταιγίδες, απερήμωση, ξηρασία, διάβρωση των ακτών και της γης, έντονες βροχοπτώσεις, καύσωνες, πλημμύρες, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, λειψυδρία, δασικές πυρκαγιές και εξάπλωση τροπικών ασθενειών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξαφάνισης ορισμένων ειδών φυτών και ζώων και εμφάνισης λοιμωδών νόσων που οφείλονται σε κλιματικούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιοχές, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες καθώς και άλλες περιφέρειες της ΕΕ που μπορούν να χαρακτηρίζονται από τοπογραφική ευπάθεια, βιώνουν τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος ακόμη πιο έντονα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι διάφορες παρατηρούμενες αλλαγές στο περιβάλλον και την κοινωνία, όπως είναι οι αλλαγές στα δασικά είδη, η εγκατάσταση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και τα κρούσματα ασθενειών, έχουν προκληθεί ή ενισχύονται από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, καθιστώντας τους ανθρώπους, τη φύση και τα κατοικούμενα οικοσυστήματα πιο ευάλωτα, αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη στήριξη της ΕΕ, με στόχο να ενισχυθεί η αλληλεγγύη και να βελτιωθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή θα είναι σε θέση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνικές ανισότητες, που βαίνουν ήδη αυξανόμενες κατά την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ, καθώς καθιστά πιο ευάλωτους τους ασθενέστερους πληθυσμούς της κοινωνίας, οι οποίοι έχουν λιγότερες ικανότητες και πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευάλωτο των ατόμων στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να αποκτούν πρόσβαση σε βασικούς πόρους και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να εγγυώνται την πρόσβαση στους εν λόγω βασικούς πόρους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 72,5% των πολιτών της ΕΕ, ήτοι περίπου 395 εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν σε πόλεις· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 9% των παγκόσμιων εκπομπών, ενώ οι αστικές περιοχές αντιστοιχούν στο 60-80% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και σε ανάλογα ποσοστά εκπομπών CO2·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιλογές όσον αφορά τις αστικές υποδομές θα έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των πόλεων να αντεπεξέλθουν στην κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις, οι εταιρείες και άλλοι μη κρατικοί φορείς έχουν δυνατότητες μετριασμού της τάξης των 2,5-4 δισεκατομμυρίων τόνων CO2 έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να περιορίσουν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά 5% για να τηρηθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 11 («Επίτευξη ασφαλών, ανθεκτικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων και οικισμών») αποσκοπεί αφενός στη σημαντική αύξηση, έως το 2020, του αριθμού των πόλεων και των οικισμών που εγκρίνουν και υλοποιούν ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδια με στόχο την ένταξη, την ενεργειακή απόδοση, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την ανθεκτικότητα έναντι καταστροφών, αφετέρου στην ανάπτυξη και την υλοποίηση, σύμφωνα με το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, μιας ολιστικής διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοτικές αρχές συγκαταλέγονται στους βασικούς αποδέκτες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζει ότι «η προσαρμογή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση με τοπικές, υποεθνικές, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς διαστάσεις, την οποία αντιμετωπίζουν όλοι»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη δράσης από τις τοπικές αρχές και τους μη κρατικούς παράγοντες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (COM(2013)0216) καθώς και η αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) εντοπίζουν τους κύριους στόχους και τις συναφείς δράσεις πολιτικής, κυρίως μέσω της καθιέρωσης μηχανισμών όπως οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και οι συναφείς με το κλίμα θεματικοί στόχοι στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή της περιόδου 2014-2020, και ειδικότερα οι θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»· ΘΣ 5: «Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων» και ΘΣ 6: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», οι οποίοι έχουν επιτύχει περισσότερη και καλύτερα στοχευμένη χρηματοδότηση για την κλιματική δράση στο πλαίσιο τουλάχιστον ορισμένων από τα ΕΔΕΤ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες και πόλεις έχουν ήδη καταδείξει τη δέσμευσή τους στη διαδικασία της UNFCCC με τη συνεισφορά τους στις πρωτοβουλίες «Θεματολόγιο δράσης Λίμας-Παρισιού» (LPAA) και «Ζώνη μη κρατικών παραγόντων για τη δράση για το κλίμα» (NAZCA)·

Γενικό πλαίσιο

1.  επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στη Συμφωνία του Παρισιού (COP 21) και τον ρόλο της ως παγκόσμιου ηγέτη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους σχετικά με την κλιματική αλλαγή στον κόσμο· προτρέπει να θεωρηθεί ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής σημαντική προτεραιότητα της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή, με σκοπό την εκπλήρωση και τη διατήρηση των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21), με την προώθηση της καινοτομίας καθαρής ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα με την επιφύλαξη των αναγκαίων δράσεων προσαρμογής, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί ο βασικός ρόλος και οι στόχοι της πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

2.  εγκρίνει την προσέγγιση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που ορίζουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΟΗΕ) και το Σύμφωνο του Άμστερνταμ (αστικό θεματολόγιο της ΕΕ)· τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πραγματική ηγετική δύναμη παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως προτείνει η Επιτροπή, και υπενθυμίζει ότι το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ συμβάλλει στην εφαρμογή του θεματολογίου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 μέσω του στόχου για ασφαλείς και βιώσιμες πόλεις χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, την ποικιλία των διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών και τις ποικίλες τους δυνατότητες· ζητεί την υιοθέτηση ευέλικτης, ειδικά προσαρμοσμένης προσέγγισης για την υλοποίηση του αστικού θεματολογίου, που θα παρέχει κίνητρα και καθοδήγηση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πόλεων·

3.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι»(7), ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάληψης συμπληρωματικών δεσμεύσεων για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και ελέγχου της διαδικασίας της COP 21·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν φιλόδοξους στόχους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα και σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε η Επιτροπή των Περιφερειών στη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2017 με τίτλο «Προς μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ­ – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση»·

5.  αποδοκιμάζει τις ανεύθυνες στρατηγικές που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, όπως ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες και συγκεκριμένοι βιομηχανικοί τομείς που δημιουργούν τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης, και τονίζει την ευθύνη όλων των τμημάτων της κοινωνίας για τη συμβολή σε μέτρα που είναι ζωτικής σημασίας για την αναστροφή των τάσεων που απειλούν τη ζωή στον πλανήτη· τονίζει το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, καθώς και με την εξεύρεση λύσεων που ρυπαίνουν λιγότερο· εκφράζει τη λύπη του ωστόσο που ορισμένοι διαμορφωτές κοινής γνώμης στους τομείς των επιστημών, των ΜΜΕ και της πολιτικής εξακολουθούν να αρνούνται τα αποδεικτικά στοιχεία της αλλαγής του κλίματος·

6.  εκφράζει τη λύπη του για τη δεδηλωμένη πρόθεση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τις Συμφωνίες του Παρισιού και εκφράζει την ικανοποίησή του για τον μεγάλο αριθμό μη ομοσπονδιακών παραγόντων, ιδίως πολιτειών και πόλεων των ΗΠΑ που επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους για την επίτευξη των στόχων που έθεσε η Συμφωνία του Παρισιού· ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής να συνεργαστούν και να συνάψουν εταιρικές σχέσεις με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους στα έργα τους και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές στον τομέα αυτόν· ζητεί νέα διακυβέρνηση που θα μπορούσε να διασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια για τη δράση για το κλίμα, καθώς και για καλύτερη ενσωμάτωση των περιφερειών και των δήμων και των φορέων εκπροσώπησής τους·

7.  τονίζει ότι οι πόλεις πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, σε συντονισμό και σε αλληλεξάρτηση με τις εθνικές αρχές και τις περιφέρειες στις οποίες ανήκουν· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ υποεθνικών ηγετών και εθνικών κυβερνήσεων σε διεθνές επίπεδο μέσω πλατφορμών όπως η Friends of Cities· πιστεύει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης οι τοπικές αρχές πρέπει να διαθέτουν την εξουσία όχι μόνο να επιλέγουν έργα, αλλά και να προετοιμάσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα· υπογραμμίζει τις ενδεχόμενες θετικές πτυχές για την ανάπτυξη και τις «πράσινες» θέσεις εργασίας·

8.  επισημαίνει ότι οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση της πλειονότητας των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, και του μεγαλύτερου μέρους της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναληφθεί δράση όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την κινητικότητα, τις δημόσιες μεταφορές και υποδομές, την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τις εκστρατείες εκπαίδευσης, τις έξυπνες πόλεις, τα έξυπνα δίκτυα και τις περιφερειακές επιδοτήσεις, με σκοπό την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού·

9.  σημειώνει ότι οι δήμαρχοι λογοδοτούν απευθείας στους δημότες για τις αποφάσεις τους και μπορούν να δρουν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα, συχνά μάλιστα με άμεσα αποτελέσματα που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο·

10.  ζητεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να βοηθούν τις πόλεις και τις περιφέρειες να εκπληρώσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις για τη στήριξη πρωτοβουλιών για το κλίμα και την ενέργεια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

11.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αλληλεπιδρά με κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες και, ως εκ τούτου, χρειάζεται μια σφαιρική θεώρηση, που είναι λειτουργική σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα·

12.  προειδοποιεί για το κόστος εις βάρος της κοινωνίας και για τις οικονομικές επιπτώσεις από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που επηρεάζουν τις αστικές υποδομές, τα συστήματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, τα οποία –σε ορισμένες περιπτώσεις και σε συγκεκριμένες πόλεις και περιφέρειες– αντιμετωπίζουν υπερβολική επιβάρυνση και βρίσκονται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση· σημειώνει ότι τα συστήματα αυτά θα τεθούν έτσι υπό πρόσθετη πίεση και θα απαιτηθεί να ανταποκρίνονται σε αυξανόμενες και πιο σύνθετες ανάγκες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πιθανά οικονομικά οφέλη για τις πόλεις που επενδύουν και προπορεύονται στον τομέα των υποδομών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, μεταξύ άλλων χάρις στη μείωση του κόστους ενέργειας, του κόστους συντήρησης και των δαπανών για τη δημόσια υγεία, η οποία βελτιώνεται χάρη στη μείωση των ρύπων·

13.  αναγνωρίζει ότι ο μετριασμός και η προσαρμογή είναι μακροχρόνιες διαδικασίες, που υπερβαίνουν τις εκλογικές περιόδους και τις αποφάσεις σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα, και ζητεί να αντιμετωπιστούν ο μετριασμός και η προσαρμογή ως πηγή ευκαιριών έναντι άλλων προκλήσεων, όπως η απασχόληση και η βελτίωση της υγείας, της ποιότητας ζωής και των δημόσιων υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η Συμφωνία του Παρισιού προβλέπει την ενεργό συμμετοχή των μη συμβεβλημένων ενδιαφερομένων μέσω των διαδικασιών τεχνικής εξέτασης του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν·

14.  αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων στην προώθηση της οικειοποίησης της ενεργειακής μετάβασης και στην από κάτω προώθηση των στόχων στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες και οι αστικές περιοχές είναι οι πλέον κατάλληλες για τη δοκιμή και την εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων σε άμεση συνεργασία με τους πολίτες· υπογραμμίζει την ανάγκη να τονωθούν η ενεργειακή μετάβαση και οι τοπικές επενδύσεις σε μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν· υπογραμμίζει ότι οι καινοτομίες στον τομέα της καθαρής ενέργειας και τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν την εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδοτικά μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη μακροπρόθεσμη αξία των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων για την αγορά ενέργειας, το περιβάλλον και την κοινωνία και να προωθήσουν τον ρόλο των «παραγωγών-καταναλωτών» σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τη βελτίωση της αυτάρκειας και της ιδιοπαραγωγής· καλεί τις πόλεις και τις περιφέρειες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και η ατμοσφαιρική ρύπανση·

15.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμόσουν οι περιφέρειες την οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, ζητεί δε να αποκτήσουν συγκεκριμένη εστίαση ή να ενισχυθούν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτήρια και η αυτάρκεια των δήμων μέσω της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· ζητεί να στηριχθούν τα συνεργατικά ενεργειακά σχέδια των πολιτών από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

16.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι περίπου 10%, και ότι ως εκ τούτου χωρίς δράση σε παγκόσμιο επίπεδο οι αρνητικές κλιματικές τάσεις δεν μπορούν να αντιστραφούν· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτόν, ιδίως με την προώθηση των καθαρών ενεργειακών λύσεων και τεχνολογιών·

17.  υπενθυμίζει ότι το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ προωθεί μια νέα μέθοδο εργασίας με την οποία το δυναμικό των πόλεων χρησιμοποιείται πλήρως για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ρύθμισης, στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην ανταλλαγή γνώσεων·

ΕΕ και πολιτική συνοχής

18.  θεωρεί ότι στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) πρέπει, κατά περίπτωση, να ενισχυθεί ο βαθμός φιλοδοξίας της όσον αφορά την επίτευξη των κλιματικών στόχων, καθώς και ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των δαπανών που προορίζονται για τον σκοπό αυτό·

19.  υπενθυμίζει τη δέσμευση να διατεθεί τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 (περίπου 212 δισεκατομμύρια EUR) για ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 31 του 2016, που προειδοποιεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος του 20% αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα, ζητεί δε από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την πρόοδο στον σημαντικό αυτό τομέα· τονίζει ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και στους τομείς της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης ή της αλιείας, δεν έχει υπάρξει σημαντική στροφή προς την κλιματική δράση, ενώ δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως όλες οι πιθανές ευκαιρίες για χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης·

20.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει επί του παρόντος η πολιτική συνοχής στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που θα αναλογεί στην πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις αστικές επενδύσεις για καλή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στην κυκλική οικονομία, στην κλιματική προσαρμογή, στις λύσεις για την ανάπτυξη «πράσινων» υποδομών, στην ενέργεια και στη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία·

21.  υποστηρίζει τη δημιουργία ενός εργαλείου για τη σχέση κόστους-οφέλους το οποίο θα βοηθά τις τοπικές διοικήσεις να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των έργων από την άποψη της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και θα τους δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται σε επίπεδο ΕΕ·

22.  εκτιμά ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συμπεριλαμβάνει και να διαφοροποιεί τις προσεγγίσεις μετριασμού και προσαρμογής, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός τους είναι αναγκαίος και συνιστώντας σαφείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς τόνωσης και κινήτρων για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων σε κάθε τομέα· θεωρεί ότι οι εν λόγω μηχανισμοί θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσω σαφών και μετρήσιμων επενδυτικών σχεδίων με τη συμμετοχή των πόλεων και των περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, της βιομηχανίας, των ενδιαφερόμενων παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών), και ότι η εν λόγω συμμετοχή πρέπει επίσης να επεκτείνεται στα στάδια της εφαρμογής και της αξιολόγησης·

23.  σημειώνει ότι μόνο δεκαπέντε κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει σχέδιο δράσης και στρατηγική προσαρμογής, με λίγα συγκεκριμένα μέτρα στην πράξη· φρονεί ότι ο μελλοντικός προγραμματισμός των ΕΔΕΤ θα πρέπει να ενσωματώσει καλύτερα τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030· τονίζει ότι, στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ενσωμάτωση στόχων για το κλίμα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, με στενότερη σύνδεση των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής με τα γενικά σχέδια των κρατών μελών για την επίτευξη του στόχου για το 2030· επισημαίνει ότι οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, ενώ τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να παραμείνουν στενά συνδεδεμένα με τις στρατηγικές και τα σχέδια προσαρμογής των κρατών μελών, με σκοπό να επιτευχθούν συντονισμός και συνοχή σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού και διαχείρισης, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες τα κονδύλια της ΕΕ αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό των διαθέσιμων δημόσιων πόρων· παρατηρεί ότι η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει ως εκ τούτου να εξετάσει πόσο αποτελεσματικά συνέβαλαν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αποσκοπώντας παράλληλα σε μια κοινή μεθοδολογία και διαδικασία παρακολούθησης προκειμένου να αποφευχθεί το πράσινο πλυντήριο·

24.  επιμένει ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής πρέπει να συνάδουν με μια αποτελεσματική κλιματική πολιτική ώστε να εγγυώνται την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

25.  τονίζει ότι η πολιτική για την καινοτομία και η αστική διάσταση αποτελούν κατάλληλα πεδία για τις συνέργειες μεταξύ των στόχων για το κλίμα και των ευρύτερων οικονομικών στόχων της πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί, συνεπώς, να εκπονηθούν ειδικές προβλέψεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την αστική καινοτομία, ώστε να χαίρουν αυτοί οι τομείς αισθητά καλύτερης οικονομικής υγείας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020·

26.  ζητεί από τις διάφορες συμπράξεις που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου της ΕΕ να εγκρίνουν και να παρουσιάσουν άμεσα τα σχέδια δράσης τους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις που περιέχονται σε αυτό, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της ρύθμισης, της χρηματοδότησης και της γνώσης στις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις·

27.  τονίζει ότι, για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή σε σχέση με τις επενδύσεις με μια μακρόπνοο σχεδιασμό για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές των περιφερειακών/εθνικών/ενωσιακών αγορών συνολικά, ζητεί δε να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση που θα επιτρέψουν σε μικρές πόλεις και περιφέρειες να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση· υπογραμμίζει, εξάλλου, ότι πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα σε εξαρτώμενες από τον άνθρακα περιφέρειες, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, και ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μετάβαση στην εναλλακτική απασχόληση για εργαζόμενους σε βιομηχανίες με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, να αποτελέσει η μείωση των εκπομπών (μαζί με άλλες ενέργειες, όπως έργα εξυγίανσης ή δραστηριότητες με στόχο την αναζωογόνηση και απολύμανση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών) καίριο στοιχείο κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

28.  τονίζει τη σημασία της χρήσης συμπληρωματικών χρηματοδοτικών μέσων και πολιτικών, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», για τη χρηματοδότηση έργων που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτήν·

29.  επιμένει ότι οι επιχορηγήσεις σε περιφέρειες και πόλεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τη βασική μορφή ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως για τις δράσεις για το κλίμα· τονίζει, ωστόσο, ότι, παρά τη βελτίωση της συνοχής και της ακρίβειας των σχετικών με το κλίμα δεικτών αντικτύπου και αποτελεσμάτων, αυτοί δεν είναι επαρκείς για να καθοριστεί το επίπεδο της συμβολής της πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ στην επίτευξη των συνολικών στόχων για το κλίμα και θεωρεί ότι το σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης για τις δαπάνες για το κλίμα πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της ΕΕ παρέχουν συγκεκριμένη, μετρήσιμη συμβολή στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ· ζητεί να χαραχθεί μία πορεία προσαρμογής για την παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το ποσοστό χρηματοδότησης που δαπανούν τα κράτη μέλη σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την εξασφάλιση της χωροταξικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

30.  αναγνωρίζει τον ρόλο των μέσων ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και οι τοπικές αναπτύξεις με πρωτοβουλία κοινοτήτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις πόλεις ως πρόσθετα εργαλεία στη χρηματοδότηση στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή λειτουργικών περιοχών· ζητεί ολοκληρωμένες τοπικές στρατηγικές και προσεγγίσεις που ξεκινούν από τη βάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των περιοχών που πλήττονται περισσότερο και να διασφαλιστεί η προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

31.  αναγνωρίζει ότι οι πόλεις της ΕΕ περιλαμβάνουν τη συντριπτική πλειονότητα της βιομηχανίας της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη για τις πόλεις και τις περιφέρειες στους τομείς της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης, την οικονομική καθοδήγηση, την τεχνογνωσία, την επικοινωνία, την έρευνα και την ανάπτυξη, την εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία του κλίματος και την παροχή συμβουλών τόσο για τον μετριασμό όσο και για την προσαρμογή, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων μέσων, όπως η συμβουλευτική πλατφόρμα αστικών επενδύσεων URBIS, η URBACT και η πρωτοβουλία «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις» (UIA)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτοί οι κλάδοι θα αντλήσουν πλήρη οφέλη από την παγκόσμια ερευνητική συνεργασία και να ενισχύσει τα μέσα αυτά προκειμένου να συνδράμουν τις τοπικές διοικήσεις στην υλοποίηση κατάλληλων έργων, καθώς και στην πρόσβαση σε δυνατότητες χρηματοδότησης για τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων σε στρατηγικές αστικής ανάπτυξης· ζητεί να δοθεί στις υποεθνικές αρχές χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ η δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα, προκειμένου να επιτευχθούν οι συλλογικοί στόχοι· πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως τα παγκόσμια ταμεία για το κλίμα· πιστεύει ότι οι συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και των πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

32.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα δώσει μεγαλύτερη σημασία και περισσότερη χρηματοδότηση σε έργα καινοτομίας και έρευνας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων πόλεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τη διοικητική ικανότητα των περιφερειών και των πόλεων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ·

33.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αποβλήτων με σκοπό την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση άλλων τρόπων διάθεσης των μη επαναχρησιμοποιήσιμων ή μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων, πέραν της αποτέφρωσης·

34.  πιστεύει ότι, κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, η αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να ενσωματωθεί στον προγραμματισμό εδαφικής συνεργασίας· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εδαφικής συνεργασίας, της διασυνοριακής συνεργασίας και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στις δράσεις των περιφερειών και των πόλεων, τόσο εντός όσο και εκτός ενωσιακών συνόρων, και εστιάζει εκ νέου στην ανάγκη πολιτικής και οικονομικής ενίσχυσης του εν λόγω μέσου, τόσο για τον μετριασμό όσο και για την προσαρμογή· υπογραμμίζει ότι ένα πλαίσιο για την υλοποίηση κοινών ενεργειών και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη, όπως η Interreg, ενδείκνυται ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την υλοποίηση κατάλληλων δράσεων με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεών της· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι 7 από τα 15 διακρατικά προγράμματα της Interreg σε ολόκληρη την Ευρώπη χρηματοδοτούν στρατηγικές, πιλοτικές δράσεις, κατάρτιση και εργαλεία, με σκοπό να συνδράμουν τους δήμους στη δημιουργία ικανοτήτων για τη μείωση των εκπομπών CO2 και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ·

Πόλεις και περιφέρειες

35.  επιδοκιμάζει πρωτοβουλίες όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει διάφορες πόλεις και περιφέρειες στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος· προτρέπει τις πόλεις και τις περιφέρειες να συνεργάζονται και να εντάξουν την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στα θεματολόγια των θεσμικών οργάνων σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα· συνιστά στις αυτοδιοικητικές αρχές να εφαρμόζουν και να επικαιροποιούν τακτικά τις έξυπνες αστικές μακρόπνοες στρατηγικές προγραμματισμού και τις καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως η πρωτοβουλία για έξυπνες πόλεις· τονίζει την ανάγκη για έργα βιώσιμης και ενεργειακά αποδοτικής στέγασης και έξυπνων κτηρίων που θα εξοικονομούν ενέργεια, για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για οικολογικά συστήματα δημόσιων μεταφορών, για περαιτέρω στήριξη των έργων που αποσκοπούν σε πόλεις και περιφέρειες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και για συμμαχίες πόλεων και τοπικών περιφερειακών διοικήσεων που συνεργάζονται για την καταπολέμηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας·

36.  επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής ενός πλαισίου υποβολής εκθέσεων, βασισμένου σε αντικειμενικές παραμέτρους και σε δοκιμασμένες μεθόδους, και τη σημασία της παρακολούθησης των κλιματικών δράσεων που αναλαμβάνουν οι πόλεις και οι περιφέρειες προκειμένου να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τις δεσμεύσεις για το κλίμα και να αυξήσουν τη διαφάνεια μεταξύ των δρώντων για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα·

37.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για εκπομπές τόσο αερίων θερμοκηπίου όσο και ατμοσφαιρικών ρύπων που είναι επικίνδυνοι για την υγεία, αμφότερων των οποίων η συγκέντρωση στον αστικό αέρα διέπεται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων· θεωρεί ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν τεράστιες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και υπογραμμίζει την ανάγκη για χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει τη σημασία που έχει να αναλάβουν οι πόλεις ηγετικό ρόλο στην προώθηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και στην προώθηση του εξηλεκτρισμού των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, ζητεί δε να προωθηθούν ορισμένες υποδειγματικές περιφέρειες με σκοπό την έρευνα για την ανάπτυξη ευφυών, διασυνδεδεμένων συστημάτων μεταφορών μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών·

38.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των πόλεων, όπως οι έξυπνες πόλεις και τα έξυπνα δίκτυα, που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων· τονίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις για πράσινες πόλεις προωθώντας την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση και ότι λύσεις όπως τα ευφυή δίκτυα προσφέρουν το δυναμικό για την παροχή ενέργειας με αποδοτικότερο τρόπο σε κατοικίες και κτήρια· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και δήμων βοηθά στη δημιουργία καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς λύσεων και ζητεί την προώθησή τους· τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε άλλες βιώσιμες λύσεις, όπως οι πράσινες υποδομές, και, ειδικότερα, στην αυξανόμενη ξυλώδη φυτική κάλυψη στις πόλεις· υπενθυμίζει ότι πρέπει όχι μόνον να μειωθούν οι εκπομπές αλλά και να αυξηθεί η ικανότητα απορρόφησης CO2 από το έδαφος, ζητεί δε να αυξηθεί η προστασία των υφιστάμενων και των νεοσύστατων αστικών δασών στις περιφέρειες της ΕΕ·

39.  υπογραμμίζει ότι τα εποχιακά τρόφιμα τοπικής παραγωγής μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τον τομέα παραγωγής τροφίμων για να αυξηθεί η τοπική και περιφερειακή βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, εκφράζει δε την ικανοποίησή του για τα εθελοντικά μέτρα (όπως η επισήμανση δίκην φωτεινού σηματοδότη) που καθιστούν εμφανή τον κλιματικό αντίκτυπο και το αποτύπωμα άνθρακα των τροφίμων και άλλων προϊόντων· ζητεί κοινούς δείκτες για ολόκληρη την ΕΕ ώστε να καταστεί δυνατή η εθελοντική αλλά συγκρίσιμη επισήμανση και καλεί τις τοπικές αρχές να διεξαγάγουν ενημερωτικές εκστρατείες για να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα των τροφίμων·

40.  επισημαίνει ότι τα μέτρα μετριασμού πρέπει να σχεδιάζονται βάσει δίκαιου επιμερισμού προσπαθειών και οφελών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και ότι τα μέτρα προσαρμογής πρέπει να εστιάζονται στην προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων εν συνόλω·

41.  αναγνωρίζει την πολυμορφία και τον ειδικό χαρακτήρα των περιφερειακών αδυναμιών και δυνατοτήτων και επισημαίνει ότι οι προκλήσεις, οι πόροι και τα μέτρα που αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά μπορεί να διαφέρουν κατά περιοχές· υπενθυμίζει, συνεπώς, τη δέσμευσή του στην αρχή της επικουρικότητας και τονίζει ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη αρμοδιότητα καθώς και επαρκή πολιτική, διοικητική και οικονομική αυτονομία για να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις επιμέρους δράσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι πόλεις να προσαρμόσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό τους επενδύοντας στις πράσινες υποδομές, στην κινητικότητα, στις δημόσιες μεταφορές και στα έξυπνα δίκτυα, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού· επαναλαμβάνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ), όπως οι βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται πλησιέστερα στους πολίτες αλλά και στις συνέπειες των προκλήσεων που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος, έχουν την πιο ολοκληρωμένη εικόνα πολλών προβλημάτων, ως εκ τούτου υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να εξασφαλιστούν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές διοικητικές ικανότητες και χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη λύσεων κατά περίπτωση όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

42.  απευθύνει έκκληση για πιο αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με πλήρη διαφάνεια, η οποία θα εντάσσει αποτελεσματικότερα τις τοπικές αρχές, τους δήμους και τις περιφέρειες και τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και στο πλαίσιο της διαδικασίας της UNFCCC· ζητεί να προωθηθεί και να διασφαλιστεί συντονισμός μεταξύ όλων των δημόσιων αρχών, καθώς και να προαχθεί η συμμετοχή των πολιτών, των κοινωνικών και των οικονομικών παραγόντων, καλεί δε την Επιτροπή να προωθήσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών, των τοπικών κοινοτήτων και των πόλεων· επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν τα συμμετοχικά μοντέλα τοπικής διακυβέρνησης·

43.  επικροτεί την απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή να καταρτίσει ειδική έκθεση σχετικά με τις πόλεις και το κλίμα με ορίζοντα το 2023, μια δέσμευση που θα προωθήσει την ενίσχυση της έρευνας όσον αφορά τη σημασία των πόλεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· πιστεύει ότι οι πόλεις θα πρέπει να συμβάλουν με τις παρατηρήσεις τους στην έκθεση του 2018 για το παγκόσμιο κλίμα· πιστεύει επίσης ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες μπορούν να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, με την εφαρμογή μιας στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την υποστήριξη μέτρων μετριασμού και προσαρμογής σε αστικές περιοχές, στις οποίες ζει πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ένα πολυεπίπεδο όραμα σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να προαχθεί ένα συμμετοχικό καθεστώτος για το κλίμα, το οποίο αναγνωρίζει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από τις τοπικές και υποεθνικές αρχές·

44.  ζητεί από τις εθνικές αρχές να προβούν σε αποκέντρωση και να βελτιώσουν την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στις περιφερειακές αρχές να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

45.  σημειώνει ότι πολλά στοιχεία του κλάδου επενδύουν στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και έχουν δεσμευθεί σε μια πολιτική για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των δήμων αποφέρει καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις για την κλιματική δράση και βοηθά την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της· υπενθυμίζει ότι ο κλάδος διαδραματίζει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση και την κάλυψη του χάσματος των επενδύσεων σε αστικές περιοχές· ζητεί την προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ δήμων και επιχειρήσεων·

46.  υπογραμμίζει ότι ο έξυπνος σχεδιασμός και οι επενδύσεις αστικές υποδομές με αντοχή στην κλιματική αλλαγή και χαμηλές εκπομπές άνθρακα μπορούν να βελτιώσουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να τονώσουν την τοπική και περιφερειακή οικονομία·

47.  ζητεί από τις πόλεις και τις περιφέρειες να επωφεληθούν από πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, ώστε να αναπτύξουν πιλοτικά σχέδια στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης·

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία «Women4Climate» και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβουλία αυτή, στοιχείο που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητές τους στην ανάληψη ηγετικών ρόλων και να ενθαρρυνθεί η επόμενη γενιά γυναικών με ηγετικές θέσεις να συμμετάσχει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

49.  αναγνωρίζει την ιδιαίτερη ευθύνη των πόλεων όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι σε αυτές αντιστοιχεί το 70 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2, και επαναλαμβάνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για μια επιτυχημένη παγκόσμια εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων της Πρωτοβουλίας για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (πρωτοβουλία «Δήμαρχοι για την Προσαρμογή»), του Μνημονίου Συμφωνίας «Κάτω από 2°C» και της πρωτοβουλίας «RegionsAdapt»· θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με τη Διακήρυξη του Δημαρχείου του Παρισιού το 2015 θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνο μέσω της συνεργασίας με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, ενθαρρύνει δε όλες τις πόλεις, εντός και εκτός ΕΕ, να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων και, με την επιφύλαξη της συμμετοχής τους σε άλλα τομεακά ή θεσμικά δίκτυα με τους ίδιους στόχους, να αναλάβουν φιλόδοξες δράσεις για το κλίμα και να οργανώσουν την ανταλλαγή εμπειριών χρηστών πρακτικών· σημειώνει ότι ορισμένα σχέδια δράσης που υποβλήθηκαν από πόλεις περιέχουν δεσμεύσεις έως το 2020 και, συνεπώς, ζητεί να αναληφθούν πρόσθετες εργασίες από αυτές τις πόλεις έως το 2030· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στις πόλεις αυτονομία στον σχεδιασμό των στρατηγικών τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς συχνά αποδίδουν πιο φιλόδοξους στόχους·

50.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να γίνεται σαφής αναφορά στον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη Συμφωνία του Παρισιού, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια απάντηση διαρκείας στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται επί τόπου με τις πόλεις και τις περιφέρειες με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους, τη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών δήμων και την ανάπτυξη εξυπνότερων δικτύων αστικών συγκοινωνιών·

51.  θεωρεί ότι η μεταφορά γνώσεων και εμπειρίας θα πρέπει να ενθαρρυνθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δεδομένης της πλούσιας εμπειρίας που έχει αποκομιστεί από μεμονωμένες περιφέρειες και πόλεις, καθώς και από ορισμένους περιφερειακούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ή της ενέργειας·

52.  θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς ή παγκόσμιοι οργανισμοί και ενώσεις ή δίκτυα πόλεων, δήμων και περιοχών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

53.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της COP 22 στο Μαρακές, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ανέπτυξαν τον οδικό χάρτη δράσης του Μαρακές, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη για πιο άμεση συμμετοχή των τοπικών αρχών, οι οποίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται επισήμως ως μέρος των επίσημων συζητήσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αντί να θεωρείται ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με άλλους μη κρατικούς φορείς, όπως ΜΚΟ και φορείς του ιδιωτικού τομέα·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0363.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0383.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0380.
(4) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 124.
(5) ΕΕ C 207 της 30.6.2017, σ. 51.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(7) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 67.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου