Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ
 Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές ***I
 Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών ***I
 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear
 Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020
 Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018
Κείμενα
Οριστική έκδοση (603 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου