Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ
 Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές ***I
 Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών ***I
 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear
 Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020
 Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ
PDF 538kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (2018/2573(RSP))
P8_TA(2018)0069B8-0135/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 («ο Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1), και τα ψηφίσματά του της 3ης Οκτωβρίου 2017(2) και της 13ης Δεκεμβρίου 2017(3) σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), της 29ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της γνωστοποίησης εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, καθώς και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017, όπου καθορίζονται οι οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σε σχέση με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την πρόοδο κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) της 15ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2018 για τη συμπλήρωση της απόφασης του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017 που επιτρέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για σύναψη συμφωνίας που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), είναι ο διακανονισμός της εύτακτης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση του ΗΒ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της επαρκούς προόδου που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον χωρισμό, είναι σκόπιμο να επικεντρωθούν τώρα οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ, εφόσον επιτευχθεί ανάλογη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που υπέβαλε η Επιτροπή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις μπορούν να αρχίσουν μόνον αφότου ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ λάβει εντολή να τις ξεκινήσει από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε συμφωνία σχετικά με πλαίσιο για μια μελλοντική σχέση θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής ρύθμισης αποχώρησης και θα διαμορφώσει τις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον όλων των μερών να είναι το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων όσο το δυνατόν λεπτομερέστερο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατραπεί σε τρίτη χώρα μετά την αποχώρηση, όποιο και αν είναι το συμφωνηθέν πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεών του με την ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση του ΗΒ της 29ης Μαρτίου 2017 ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρωθυπουργός του ΗΒ έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ομιλίες – στο Lancaster House στις 17 Ιανουαρίου 2017, στη Φλωρεντία στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο Μόναχο στις 17 Φεβρουαρίου 2018 και πιο πρόσφατα στο Mansion House στις 2 Μαρτίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη δεν έχει σκιαγραφήσει μια συνεκτική εικόνα όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-ΗΒ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ θα παραμείνουν κοντινοί γείτονες και θα συνεχίσουν να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στενή σχέση υπό μορφή συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις, με το οποίο μπορούν να προστατεύονται και να προάγονται αυτά τα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εμπορικής σχέσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεονέκτημα μιας συμφωνίας σύνδεσης για τις μελλοντικές σχέσεις έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει διαφόρων βαθμών συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω συνεργασία απαιτεί από τα δύο μέρη να ακολουθούν υψηλά πρότυπα και να δεσμευτούν διεθνώς σε διάφορους τομείς πολιτικής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστούν οι ενωσιακές συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ, ως αποχωρών κράτος μέλος, έχουν πρωταρχική υποχρέωση να διασφαλίσουν μια σφαιρική και αμοιβαία προσέγγιση για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ των 27·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με γνώμονα τη διαφύλαξη της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 σε όλες τις πτυχές της και των δικαιωμάτων των κατοίκων της Βόρειας Ιρλανδίας, το ΗΒ πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα υφίσταται σκλήρυνση των διαδικασιών στα σύνορα στη νήσο της Ιρλανδίας, είτε μέσω λεπτομερών προτάσεων που θα υποβληθούν κατά τις διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ, υπό τη μορφή ειδικών λύσεων για τη Βόρεια Ιρλανδία, είτε μέσω της συνεχούς ρυθμιστικής εναρμόνισης με το ενωσιακό κεκτημένο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά την παράταση του πλήρους ενωσιακού κεκτημένου, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σενάριο απότομης διακοπής της συνέχειας όταν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ, και προκειμένου να δοθεί στους διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΗΒ η δυνατότητα να διαπραγματευτούν μια συμφωνία μελλοντικών σχέσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να λάβουν μέτρα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, μαζί με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς, ούτως ώστε να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων σταδίων των διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων, αλλά για τη διασφάλιση της επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

1.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι η συμφωνία όπου προσδιορίζονται οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση ενός κράτους μέλους θα λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να λάβει τη μορφή πολιτικής δήλωσης συνημμένης στη συμφωνία αποχώρησης· τονίζει ότι το περιεχόμενο της δήλωσης θα αξιολογηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν του ζητηθεί να εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης·

3.  επαναλαμβάνει ότι μια διεθνής συμφωνία σχετικά με τη νέα σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ μπορεί να αποτελέσει επίσημα αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνον αφότου το ΗΒ θα έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και θα είναι τρίτη χώρα· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία μπορεί να συναφθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή και τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προωθήσει το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ μόνον εάν το εν λόγω πλαίσιο συνάδει απόλυτα με τις ακόλουθες αρχές:

   μια τρίτη χώρα δεν πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη όπως ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του ΕΟΧ,
   προστασία της ακεραιότητας και της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της τελωνειακής ένωσης και των τεσσάρων ελευθεριών, χωρίς περιθώρια για τομεακές προσεγγίσεις,
   διατήρηση της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ,
   διασφάλιση της ενωσιακής έννομης τάξης και του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο πλαίσιο αυτό,
   συνεχιζόμενος σεβασμός προς τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στα Πρωτόκολλά της, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε άλλες διεθνείς συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επίσης σεβασμός προς την αρχή του κράτους δικαίου,
   ίσοι όροι ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τη συνεχιζόμενη προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στα πρότυπα που προβλέπονται από τις διεθνείς υποχρεώσεις και τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης στους τομείς του δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες ανταγωνισμού, πρότυπα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις κρατικές ενισχύσεις, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, και ιδίως τα ισοδύναμα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και μέτρων προστασίας κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την προστασία των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, τη φορολογία, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, μαζί με έναν σαφή μηχανισμό επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης,
   τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, και διατήρηση της συνολικής ισορροπίας των σχέσεων αυτών,
   διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπά της, καθώς και με την εφαρμογή του,
   σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων – όπου κρίνεται σκόπιμο – ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·

5.  επαναλαμβάνει ότι μια συμφωνία σύνδεσης στην οποία θα καταλήξουν, κατόπιν διαπραγματεύσεων, η ΕΕ και το ΗΒ μετά την αποχώρηση του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΕΕ και το άρθρο 217 ΣΛΕΕ, θα μπορούσε να παράσχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις και να διασφαλίσει ένα συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ούτως ώστε να αποφευχθούν ο πολλαπλασιασμός των διμερών συμφωνιών και οι ελλείψεις που χαρακτηρίζουν τη σχέση της ΕΕ με την Ελβετία·

6.  προτείνει να βασίζονται οι εν λόγω μελλοντικές σχέσεις στους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

   εμπορικές και οικονομικές σχέσεις,
   εξωτερική πολιτική, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και συνεργασία για την ανάπτυξη,
   εσωτερική ασφάλεια,
   θεματική συνεργασία·

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων

7.  σημειώνει ότι, λόγω της βάσης κοινών αξιών που συμμερίζονται η ΕΕ και το ΗΒ, των στενών δεσμών τους και της τρέχουσας ρυθμιστικής εναρμόνισής τους σε σχεδόν όλους τους τομείς, της γεωγραφικής τους εγγύτητας και της κοινής τους ιστορίας, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής του ΗΒ στην ΕΕ για πάνω από 40 έτη, και επίσης λόγω του ρόλου του ΗΒ ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ως μέλους του ΝΑΤΟ, το ΗΒ θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ και στους τέσσερις προαναφερθέντες πυλώνες, και είναι προς το κοινό συμφέρον των δύο μερών να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέση η οποία θα διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία·

8.  σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτή η συνεργασία με το ΗΒ ως τρίτη χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις αρχές που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος ψηφίσματος· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτικούς κοινούς κανόνες, κοινούς θεσμούς και κοινούς μηχανισμούς εποπτείας, επιβολής και επίλυσης διαφορών και ότι οι τρίτες χώρες, ακόμη και εκείνες που έχουν πανομοιότυπη νομοθεσία ή εναρμονίζονται πλήρως σε ρυθμιστικό επίπεδο, δεν είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη ή την πρόσβαση στην αγορά όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά τις τέσσερις ελευθερίες και τις χρηματοδοτικές συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

9.  θεωρεί ότι η συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την κυκλοφορία των πολιτών από την ΕΕ στο ΗΒ και από το ΗΒ στην ΕΕ μετά τη μεταβατική περίοδο, οι οποίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ανάλογου βαθμού με τη συνεργασία στο πλαίσιο των τεσσάρων πυλώνων που αναφέρονται πιο κάτω·

10.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ· τονίζει ότι πρέπει τηρείται άμεσα και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 207, 217 και 218 ΣΛΕΕ και τη σχετική νομολογία·

   i) Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις

11.  επαναλαμβάνει ότι η συμμετοχή του ΗΒ στην εσωτερική αγορά και στην τελωνειακή ένωση θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο για το ΗΒ όσο και για την ΕΕ των 27, και η μόνη λύση που μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχιση του απρόσκοπτου εμπορίου και την πλήρη διατήρηση των οφελών που απορρέουν από τις οικονομικές μας σχέσεις· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά απαιτεί την πλήρη συμμόρφωση με τις τέσσερις ελευθερίες και την ενσωμάτωση των αντίστοιχων ενωσιακών κανόνων, ίσους όρους ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο καθεστώτος για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, δέσμευση από τη νομολογία του ΔΕΕ και συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ· σημειώνει ότι η τελωνειακή ένωση καταργεί τους δασμολογικούς φραγμούς και ορισμένους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά απαιτεί τη συμμόρφωση με την ενωσιακή εμπορική πολιτική και με κοινά εξωτερικά σύνορα· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να αποκλείει τόσο την εσωτερική αγορά όσο και την τελωνειακή ένωση·

12.  σημειώνει ότι μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών απαιτεί έναν δεσμευτικό μηχανισμό για την επίτευξη σύγκλισης με το ενωσιακό κεκτημένο, και δεσμευτικό ρόλο του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου, και δεν επιτρέπει την επιλεκτική εφαρμογή τομέων της εσωτερικής αγοράς·

13.  θεωρεί ότι η τρέχουσα θέση του ΗΒ είναι συμβατή μόνο με εμπορική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τον εμπορικό και οικονομικό πυλώνα μιας συμφωνίας σύνδεσης· είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί με το ΗΒ βάσει των προαναφερθέντων μοντέλων, εφόσον το ΗΒ αναθεωρήσει τις τρέχουσες κόκκινες γραμμές του·

14.  υπενθυμίζει ότι όλες οι πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) στηρίζονται σε τρία κύρια μέρη: πρόσβαση στην αγορά, ρυθμιστική συνεργασία και κανόνες· υπογραμμίζει ότι, πέρα από τις αρχές που αναγράφονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω:

   το επίπεδο πρόσβασης στην ενωσιακή αγορά πρέπει να αντιστοιχεί στον βαθμό της συνεχιζόμενης σύγκλισης και εναρμόνισης με τα τεχνικά πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ, χωρίς να προβλέπεται καμία τομεακή προσέγγιση, και με γνώμονα τη διατήρηση της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς,
   πρέπει να εξασφαλίζεται η αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό της νομοθεσίας και των προτύπων της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος του ΔΕΕ ως αποκλειστικού ερμηνευτή του ενωσιακού δικαίου,
   διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και προστατεύονται τα ενωσιακά πρότυπα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση και να αποτραπεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ από τους φορείς της αγοράς,
   οι κανόνες καταγωγής στηρίζονται στους συνήθεις προτιμησιακούς κανόνες της ΕΕ και στα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ,
   η αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), μεταξύ άλλων για προϊόντα, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις και – κατά περίπτωση – ξένες άμεσες επενδύσεις, καθώς και για όλους τους τρόπους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για τη διασυνοριακή κυκλοφορία των φυσικών προσώπων (τρόπος 4), και να αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης σε πλήρη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, ιδίως των εργαζομένων,
   η ρυθμιστική συνεργασία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον εθελοντικό χαρακτήρα της ρυθμιστικής συνεργασίας και το δικαίωμα του νομοθετείν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και το γεγονός ότι οι διατάξεις σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας αδυνατούν να αναπαραγάγουν πλήρως το ίδιο απρόσκοπτο εμπόριο που προβλέπει η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά·

15.  τονίζει ότι η εν λόγω συμφωνία ΕΕ-ΗΒ θα πρέπει να προστατεύει το πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και να αποτρέπει τυχόν παρασιτισμό, μέσω της διασφάλισης της συνέπειας ως προς τη διατήρηση ενός συντονισμένου συστήματος δασμών και ποσοστώσεων, καθώς και κανόνων καταγωγής των προϊόντων έναντι τρίτων χωρών·

16.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο ΣΕΣ, η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες είναι περιορισμένη και μπορεί πάντα να αποτελέσει αντικείμενο αποκλεισμών, επιφυλάξεων και εξαιρέσεων·

17.  υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση από την εσωτερική αγορά θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει το ΗΒ τόσο τα δικαιώματα διαβατηρίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και τη δυνατότητα δημιουργίας υποκαταστημάτων στην ΕΕ υπό βρετανική εποπτεία· υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα, σε ορισμένους τομείς, να θεωρηθούν ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων χωρών με βάση μια αναλογική και βασιζόμενη στον κίνδυνο προσέγγιση, και σημειώνει το εν εξελίξει νομοθετικό έργο και τις προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την ισοδυναμία έχουν πάντοτε μονομερή χαρακτήρα· τονίζει επίσης ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με το ρυθμιστικό καθεστώς και τα πρότυπα της ΕΕ και με την εφαρμογή τους, μέτρα προληπτικής εποπτείας και περιορισμοί στη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούν σύνηθες τμήμα των ΣΕΣ·

18.  υπογραμμίζει ότι μια συμφωνία ΕΕ-ΗΒ θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, καθώς και δομές διακυβέρνησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρμοδιότητα του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία ερωτήσεων που σχετίζονται με το ενωσιακό δίκαιο·

19.  υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες θέσεις και κόκκινες γραμμές του ΗΒ θα οδηγήσουν σε τελωνειακούς ελέγχους και σε τελωνειακή επαλήθευση, γεγονός που θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και διαδικασίες παραγωγής, ακόμη και αν καταστεί δυνατόν να αποφευχθούν οι δασμολογικοί φραγμοί· υπογραμμίζει τη σημασία ενός υψηλού επιπέδου εναρμόνισης μεταξύ του Ενιαίου Χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ και του ΗΒ· πιστεύει ότι τα ζητήματα φορολογίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε περαιτέρω συμφωνία μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ και των εξαρτώμενων εδαφών του στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών·

20.  επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, η πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά εξαρτάται από την αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της νομοθεσίας και των προτύπων της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, των ΓΤΟ, των φυτοφαρμάκων, των γεωγραφικών ενδείξεων, της καλής διαβίωσης των ζώων, της επισήμανσης και της ιχνηλασιμότητας, των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων, και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών·

   ii) Εξωτερική πολιτική, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και συνεργασία για την ανάπτυξη

21.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, το ΗΒ ως τρίτη χώρα δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και ότι οι ενωσιακές κοινές θέσεις και δράσεις μπορούν να εγκριθούν μόνο από κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν αποκλείονται οι μηχανισμοί διαβούλευσης που θα επιτρέψουν στο ΗΒ να εναρμονίζεται με τις ενωσιακές θέσεις εξωτερικής πολιτικής, τις κοινές δράσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή την πολυμερή συνεργασία, ιδίως στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης· στηρίζει τον συντονισμό όσον αφορά την πολιτική κυρώσεων και την εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων την επιβολή εμπάργκο όπλων και τη λήψη της κοινής θέσης σχετικά με τις εξαγωγές όπλων·

22.  τονίζει ότι μια τέτοια εταιρική σχέση θα μπορούσε να καθιερωθεί δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, η οποία διέπει τον ρόλο των τρίτων χωρών, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του ΗΒ σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές (χωρίς να έχει ηγετικό ρόλο το ΗΒ) και επιχειρήσεις της ΕΕ, σε προγράμματα και έργα, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην εκπαίδευση και ανταλλαγή στρατιωτικού προσωπικού και στη συνεργασία ως προς την πολιτική εξοπλισμών, περιλαμβανομένων έργων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη και δυνάμει των σχετικών ενωσιακών θέσεων, αποφάσεων και νομοθετικών πράξεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προμήθειες και μεταφορές στον τομέα της άμυνας· επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία αυτή εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα θεμελιώδη ενωσιακά δικαιώματα·

23.  σημειώνει ότι η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς που περιλαμβάνει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με πληροφορίες ασφάλειας, εξαρτάται από τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας πληροφοριών, για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ·

24.  σημειώνει ότι, βάσει άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων με τρίτες χώρες, το ΗΒ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ενωσιακά προγράμματα στήριξης της άμυνας και της εξωτερικής ασφάλειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα Galileo και προγράμματα κυβερνοασφάλειας)· παραμένει ανοιχτό στο ενδεχόμενο να συνεχίσει το ΗΒ να συμβάλλει στα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ για την επίτευξη κοινών στόχων, ιδίως στην κοινή γειτονία·

25.  σημειώνει ότι το ΗΒ αποτελεί μείζονα παράγοντα ανάπτυξης, συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΒ στους τομείς αυτούς μετά την αποχώρηση του ΗΒ θα αποβεί αμοιβαία επωφελής·

   iii) Εσωτερική ασφάλεια

26.  τονίζει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και του ΗΒ να καθιερώσουν μια εταιρική σχέση που να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, ιδίως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, και να αποτρέπει τη διαταραχή των ροών πληροφοριών στον τομέα αυτόν· σημειώνει ότι τρίτες χώρες (εκτός του χώρου Σένγκεν) δεν επωφελούνται από προνομιακή πρόσβαση σε ενωσιακά εργαλεία, περιλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, στον τομέα αυτόν, δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην ανάπτυξη των πολυετών στρατηγικών στόχων, ούτε μπορούν να ηγηθούν επιχειρησιακών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του ενωσιακού κύκλου πολιτικής·

27.  σημειώνει επίσης ότι, πέρα από την ανάγκη να προστατευτούν οι εν εξελίξει διαδικασίες και έρευνες που αφορούν το ΗΒ, μέσω της χρήσης μεταβατικών ρυθμίσεων, θα πρέπει να εξευρεθούν χωριστές ρυθμίσεις, με το ΗΒ ως τρίτη χώρα, για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την έκδοση και την παροχή αμοιβαίας νομικής συνδρομής, στη θέση υφιστάμενων ρυθμίσεων όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης·

28.  είναι της άποψης ότι η μελλοντική συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί με βάση ρυθμίσεις με τρίτες χώρες εκτός Σένγκεν, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή στοιχείων που συνδέονται με την ασφάλεια και την επιχειρησιακή συνεργασία με ενωσιακούς φορείς και μηχανισμούς (όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust)·

29.  τονίζει ότι μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου, πρέπει να στηρίζεται σε μέτρα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να παρέχει επίπεδο προστασίας ουσιαστικά ισοδύναμο με εκείνο του Χάρτη· τονίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να τηρεί πλήρως τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και να στηρίζεται στην αποτελεσματική επιβολή των κανόνων και επίλυση των διαφορών· θεωρεί αναγκαία την εξεύρεση λύσης για τη ρύθμιση της μελλοντικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ στον τομέα της επιβολής του νόμου, των πληροφοριών ασφάλειας και των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η προτιμώμενη και πλέον ασφαλής επιλογή είναι να λάβει η Επιτροπή απόφαση περί επάρκειας· υπενθυμίζει ότι εν πάση περιπτώσει το ΗΒ πρέπει να παρέχει εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων με τους ενωσιακούς κανόνες προστασίας των δεδομένων·

   iv) Θεματική συνεργασία

30.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω θα πρέπει επίσης να διέπουν πλήρως και άνευ όρων τη μελλοντική συνεργασία με το ΗΒ σε αριθμό τομέων κοινού ενδιαφέροντος· τονίζει ότι απαιτείται οι συμφωνίες αυτές να επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάλογη με εκείνη που επιτυγχάνουν παρόμοιες συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες, αλλά και να συνυπολογίζουν τη γεωγραφική εγγύτητα και στους στενούς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ·

31.  πιστεύει ότι, υπό το πρίσμα των παραπάνω αρχών και συνθηκών, και προς το συμφέρον των επιβατών, των αερομεταφορέων, των κατασκευαστών και των συνδικαλιστικών ενώσεων, πρέπει να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα μέσω συμφωνίας για τις αερομεταφορές και συμφωνίας για την ασφάλεια της αεροπλοΐας· τονίζει, ωστόσο, ότι ο βαθμός πρόσβασης στην αγορά εξαρτάται από το επίπεδο της ρυθμιστικής σύγκλισης και εναρμόνισης με το ενωσιακό κεκτημένο και από τη δημιουργία ενός στιβαρού μηχανισμού επίλυσης διαφορών και διαιτησίας· επιπλέον, δεν αποκλείεται η μελλοντική συνεργασία με το ΗΒ για τη στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών·

32.  θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί, όσον αφορά την αλιεία, το ενδεχόμενο της διαπραγμάτευσης μιας νεοφανούς μορφής διμερούς συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τρίτη χώρα, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου συνεργασίας, συνοχής και σύγκλισης, τη διασφάλιση της σταθερής και συνεχιζόμενης αμοιβαίας πρόσβασης στα ύδατα και στους πόρους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τις διατάξεις διακυβέρνησης, και τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων, ούτως ώστε να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν οι πληθυσμοί των εν λόγω αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· υπογραμμίζει ότι η από κοινού διαχείριση των κοινών αποθεμάτων απαιτεί να συνεχιστεί η συμβολή του ΗΒ στην επιστημονική αξιολόγηση των εν λόγω αποθεμάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι η αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά για αλιευτικά προϊόντα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας και ότι η πρόσβαση στην ενωσιακή εσωτερική αγορά πρέπει να εξαρτάται από την πρόσβαση που έχουν τα ενωσιακά σκάφη στα βρετανικά αλιευτικά πεδία και στους πόρους τους, καθώς και από το επίπεδο συνεργασίας όσον αφορά τη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων·

33.  υπογραμμίζει την αξία της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της μάθησης και της κινητικότητας των νέων, καθώς και τη σημασία του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου για την εμβάθυνση των δεσμών της ΕΕ με γειτονικές χώρες, και θα επιδοκίμαζε τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ στους τομείς αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω συναφών προγραμμάτων όπως το Erasmus ή το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

34.  θα μπορούσε να εξετάσει, όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΗΒ ως τρίτης χώρας στο ενωσιακό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και στα ενωσιακά διαστημικά προγράμματα, χωρίς να επιτρέπονται καθαρές μεταφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς το ΗΒ ή χωρίς να συμμετέχει το ΗΒ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

35.  πιστεύει ότι η καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον, τη δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, θα ήταν να παραμείνει το ΗΒ πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα και τη μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία, και μεταξύ άλλων να τηρήσει τις δεσμεύσεις και τους στόχους για το 2030 που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο των δεσμών μέτρων της ΕΕ για καθαρότερο αέρα και για καθαρή ενέργεια· σε αντίθετη, όμως, περίπτωση, ζητεί οι ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ να διασφαλίσουν στενή συνεργασία και υψηλά πρότυπα επί των θεμάτων αυτών και να αντιμετωπίσουν διασυνοριακά περιβαλλοντικά ζητήματα· τονίζει ότι κάθε μορφής συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ στους τομείς αυτούς πρέπει να βασίζεται σε διμερείς συμφωνίες·

36.  θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο παρόμοιων ρυθμίσεων τρίτης χώρας στους τομείς της ενέργειας, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και των ΤΠΕ· είναι της γνώμης, όσον αφορά την ενέργεια, ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει να σέβονται την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, να συμβάλλουν στην ασφάλεια, στη βιωσιμότητα και στην ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ενέργειας και να συνυπολογίζουν τις διασυνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ· αναμένει τη συμμόρφωση του ΗΒ με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας και ακτινοπροστασίας, μεταξύ άλλων για τις μεταφορές αποβλήτων και τον παροπλισμό·

37.  πιστεύει ότι το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση μιας ειρηνικής και σταθερής κοινωνίας μέσω της προώθησης της συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας, θα πρέπει να διατηρηθεί με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του ΗΒ·

   v) Διακυβέρνηση της μελλοντικής συμφωνίας

38.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ, με το ΗΒ ως τρίτη χώρα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεκτικού και σταθερού συστήματος διακυβέρνησης ως γενικό πλαίσιο για τους τέσσερις πυλώνες, το οποίο θα καλύπτει την κοινή συνεχή εποπτεία/διαχείριση της συμφωνίας και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας·

39.  εμμένει στην απόλυτη ανάγκη να διατηρεί πλήρως αυτό το σύστημα διακυβέρνησης την αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της έννομης τάξης της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ρόλου του ΔΕΕ ως αποκλειστικού ερμηνευτή του ενωσιακού δικαίου·

40.  τονίζει ότι ο σχεδιασμός των ρυθμίσεων διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ανάλογος προς τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το βάθος των μελλοντικών σχέσεων και να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο διασύνδεσης, συνεργασίας και εγγύτητας·

41.  συμφωνεί με την ιδέα να δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή που θα είναι αρμόδια για την επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας, την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων διορθωτικών μέτρων με καλή πίστη, και την πλήρη διασφάλιση της ρυθμιστικής αυτονομίας της ΕΕ, περιλαμβανομένων των νομοθετικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ στην επιτροπή αυτή θα πρέπει να είναι υπόλογοι σε δέοντες μηχανισμούς λογοδοσίας με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

42.  θεωρεί ότι, όσον αφορά διατάξεις που στηρίζονται σε έννοιες του ενωσιακού δικαίου, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης θα πρέπει να προβλέπουν την παραπομπή στο ΔΕΕ· επαναλαμβάνει ότι, για την εφαρμογή και την ερμηνεία των διατάξεων της συμφωνίας, πέραν εκείνων που αφορούν το ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να προβλέπεται εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών μόνον εάν παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας με το ΔΕΕ·

   vi) Ίσοι όροι ανταγωνισμού

43.  υπενθυμίζει ότι το ΗΒ και τα εξαρτώμενα εδάφη του θα πρέπει να συνεχίσουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τα ισχύοντα πρότυπα που προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις του ΗΒ και από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, κατά τρόπο που να αντανακλά το εύρος και το βάθος των μελλοντικών σχέσεων· σημειώνει το όφελος που απορρέει από τη διατήρηση της ρυθμιστικής εναρμόνισης με την ενωσιακή νομοθεσία·

44.  σημειώνει ότι το εύρος και το βάθος της συμφωνίας όσον αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού θα είναι καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό του βαθμού των συνολικών μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η συνεχιζόμενη προσήλωση του ΗΒ στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα παίξει κεντρικό ρόλο·

45.  πιστεύει ακράδαντα ότι το ΗΒ θα πρέπει να τηρεί τα εξελισσόμενα πρότυπα που προβλέπει η νομοθεσία για τη φορολογία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών επί φορολογικών θεμάτων και μέτρα για την πάταξη της φοροαποφυγής, και θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση των εξαρτώμενων εδαφών του και της μη συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης και τις απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ· επιμένει ότι η πρόσβαση στην τελωνειακή ένωση θα εξαρτηθεί απολύτως από την εναρμόνιση του ΗΒ με τα προαναφερθέντα πρότυπα·

46.  επαναλαμβάνει την ανάγκη θέσπισης μέτρων προστασίας, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τόσο τα υψηλά πρότυπα όσο και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της ασφάλειας των τροφίμων και της δημόσιας υγείας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ένας κατάλληλος μηχανισμός καταγγελιών για τους πολίτες και τις ΜΚΟ στο πλαίσιο της επιβολής των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

47.  σημειώνει ότι, όπως ισχύει για την υπόλοιπη συμφωνία, οι διατάξεις σχετικά με τους ίσους όρους ανταγωνισμού απαιτούν σθεναρές δομές διακυβέρνησης οι οποίες να περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης, εποπτείας, επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων, να επιβάλουν κυρώσεις και να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν κρίνεται απαραίτητο, και να απαιτείται από τα δύο μέρη να δημιουργήσουν ή, κατά περίπτωση, να διατηρήσουν ανεξάρτητους φορείς που θα διαθέτουν την ικανότητα αποτελεσματικής εποπτείας και επιβολής της εφαρμογής των κανόνων·

   vii) Πιθανή συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ.

48.  τονίζει ότι οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμμετοχή του ΗΒ στις δράσεις και στα προγράμματα της ΕΕ υπόκεινται στους κανόνες που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του ΗΒ πρέπει να συμφωνείται από κοινού με την ΕΕ, με σεβασμό για όλους τους σχετικούς κανόνες και μηχανισμούς και όρους συμμετοχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή, τον έλεγχο και την απαλλαγή και χωρίς να επιτρέπονται καθαρές μεταβιβάσεις από τον ενωσιακό προϋπολογισμό στο ΗΒ·

49.  υπενθυμίζει ότι, κατά γενικό κανόνα, το ΗΒ δεν θα έχει τη δυνατότητα, ως τρίτη χώρα, να συμμετέχει σε οργανισμούς της ΕΕ ούτε θα έχει πρόσβαση σε αυτούς· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν αποκλείεται η συνεργασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο που να απαιτεί τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς κανόνες και την καταβολή χρηματοδοτικών εισφορών· επισημαίνει ότι το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συνέπειες των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ·

Συμφωνία Αποχώρησης

50.  επικροτεί το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2018, το οποίο εν γένει αντιπροσωπεύει τις απόψεις του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι εκπονήθηκε με βάση την αμοιβαίως συμφωνηθείσα κοινή έκθεση της 8ης Δεκεμβρίου 2017 και τις θέσεις της ΕΕ επί άλλων ζητημάτων που αφορούν τον χωρισμό·

51.  επικροτεί τις θεσμικές διατάξεις και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης, μεταξύ άλλων την αναστολή των οφελών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζει το άρθρο 165 του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης, σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων και διατάξεων που αφορούν τη συμφωνία αποχώρησης·

   i) Δικαιώματα των πολιτών

52.  επικροτεί τη γενική προσέγγιση σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών που ακολουθεί η Επιτροπή στο δεύτερο μέρος του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης, αλλά επαναλαμβάνει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου θα εστιάσει μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών και στη διασφάλιση ότι η αποχώρηση του ΗΒ δεν θα έχει αντίκτυπο στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ των 27· υποστηρίζει τη συμπερίληψη της αναφοράς σε μελλοντικούς συζύγους· λαμβάνει υπό σημείωση τις διατάξεις σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες για την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής και εμμένει στην ανάγκη να δοθεί στις οικογένειες η δυνατότητα να κινούν τη διαδικασία με ένα ενιαίο έντυπο δηλωτικού χαρακτήρα, το οποίο θα μεταθέτει το βάρος της απόδειξης στις βρετανικές αρχές· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ελέγχει ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι είναι απλές, σαφείς και δωρεάν· επιμένει να εξασφαλιστεί ότι οι βρετανοί πολίτες που διαμένουν επί του παρόντος σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27 θα διατηρούν στο μέλλον το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλη την ΕΕ, καθώς και ότι όλοι οι πολίτες που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές· ζητεί επίσης οι πολίτες της ΕΕ που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης να έχουν δια βίου δικαίωμα επιστροφής στο ΗΒ, οι πολίτες με αναπηρία και οι φροντιστές τους να προστατεύονται από απέλαση, και ζητεί επιπλέον να διασφαλίζονται τα δικονομικά δικαιώματα που συνδέονται με την απέλαση, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, καθώς και τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ·

53.  επιμένει ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, κάθε πολίτης της ΕΕ που εισέρχεται στο ΗΒ θα πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες εκείνους που εισήλθαν πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου· απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση που υπέβαλε η βρετανική κυβέρνηση σε πρόσφατο έγγραφο πολιτικής, η οποία διατηρεί τη διάκριση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ που εισήλθαν στη χώρα πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου και εκείνων που εισήλθαν κατόπιν αυτής·

54.  επαναλαμβάνει ότι πολλοί βρετανοί πολίτες έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους όσον αφορά την απώλεια των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 20 ΣΛΕΕ· προτείνει να εξετάσει η ΕΕ των 27 με ποιον τρόπο είναι δυνατό να μετριαστεί η επίπτωση αυτή στα πλαίσια του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας και της αποφυγής των διακρίσεων· σημειώνει την πρόσφατη παραπομπή στο ΔΕΕ μιας προσφυγής σε ολλανδικό δικαστήριο όσον αφορά τη διατήρηση των δικαιωμάτων της ιθαγένειας της ΕΕ για τους βρετανούς πολίτες μετά την αποχώρηση του ΗΒ·

   ii) Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία

55.  επικροτεί το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης, με το οποίο καθίσταται λειτουργικός ο εναλλακτικός μηχανισμός ασφάλειας που περιγράφεται στην κοινή έκθεση της 8ης Δεκεμβρίου 2017· τονίζει ότι έτσι προτείνεται μια συγκεκριμένη λύση για τη διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ Βορρά και Νότου και αποφεύγεται η δημιουργία δυσπροσπέλαστων συνόρων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, κάτι που θα είναι απαραίτητο σε περίπτωση που δεν βρεθεί εναλλακτική λύση στο πλαίσιο είτε της συνολικής σχέσης ΕΕ-ΗΒ είτε συγκεκριμένων μέτρων που θα προτείνει το ΗΒ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 49 της κοινής έκθεσης·

56.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η δέσμευση του ΗΒ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συρρικνωθούν διόλου τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, τα μέτρα προστασίας και οι ίσες ευκαιρίες, όπως ορίζει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, η οποία συνάδει με τις δεσμεύσεις της κοινής έκθεσης· επιμένει να μεταφερθούν όλα τα στοιχεία της Κοινής Ταξιδιωτικής Περιοχής και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ, όπως έχουν κατοχυρωθεί στο ενωσιακό δίκαιο και στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής·

   iii) Μεταβατική περίοδος

57.  επαναλαμβάνει τις αρχές που περιέχονται στο ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017, ότι μετά την ημερομηνία αποχώρησης το ΗΒ δεν θα συμμετέχει πλέον στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ ούτε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και ότι η μετάβαση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο την παράταση του ενωσιακού κεκτημένου και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των υφιστάμενων ενωσιακών ρυθμιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και σχετικών με την επιβολή των κανόνων πράξεων και δομών στο ΗΒ· υποστηρίζει πλήρως τη διαπραγματευτική εντολή που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διαπραγμάτευση, τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου και το πρόσφατο έγγραφο θέσης της Επιτροπής επί του θέματος·

58.  επικροτεί και εκφράζει την υποστήριξή του για το τέταρτο μέρος του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης που αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις· επαναλαμβάνει ότι όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε πολίτες δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας θα πρέπει να παραταθούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· τονίζει ότι αυτό ισχύει και για τους πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στο ΗΒ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι οποίοι θα πρέπει να απολαμβάνουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την καταβολή επιδόματος τέκνου, την οικογενειακή επανένωση και την πρόσβαση στα μέσα προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ·

59.  υπενθυμίζει ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις πρέπει να συνάδουν πλήρως με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, ούτως ώστε να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες·

60.  επιμένει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες διαπραγματευτεί το ΗΒ με τρίτες χώρες μετά την αποχώρησή του θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου κατά την οποία θα ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις·

61.  υπενθυμίζει ότι, από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, το ΗΒ δεν θα επωφελείται πια από τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη που ενεργούν εξ ονόματός της ή από την Ένωση και από τα κράτη μέλη που ενεργούν από κοινού· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το ΗΒ εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω συμφωνίες· τονίζει ότι το ΗΒ δεν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις δομές διακυβέρνησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προβλέπουν οι συμφωνίες αυτές·

62.  επισημαίνει ότι, ως μέρος της συμφωνίας αποχώρησης, οι μεταβατικές ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας·

   iv) Άλλα ζητήματα που αφορούν τον χωρισμό

63.  ζητεί να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση συμφωνία σχετικά με όλες τις διατάξεις περί χωρισμού που αναγράφονται στο τρίτο μέρος του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης και καλεί επιτακτικά το ΗΒ να παρουσιάσει μια σαφή θέση, στους τομείς όπου δεν το έχει ήδη πράξει, για όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την εύτακτη αποχώρησή του·

Ετοιμότητα

64.  υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που έχουν αναλάβει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε διάφορα επίπεδα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα· τονίζει ότι, δεδομένης της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε λόγω της αποχώρησης του ΗΒ, τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και οι εθνικές αρχές, οι οικονομικοί φορείς και ιδίως οι πολίτες θα πρέπει να προειδοποιηθούν και να ενημερωθούν δεόντως, ούτως ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν επαρκώς για κάθε πιθανό ενδεχόμενο, ακόμη και για την περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας· ζητεί ιδίως την ανάληψη δράσεων που θα εστιάζουν στον μέγιστο αριθμό τομέων και ενδιαφερομένων ατόμων, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:

   συνεχιζόμενη και ασφαλής πρόσβαση σε φάρμακα που προορίζονται για κτηνιατρική και ανθρώπινη χρήση και σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τους ασθενείς, περιλαμβανομένου του ασφαλούς και συνεχούς εφοδιασμού με ραδιοϊσότοπα.
   χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για οικονομικούς φορείς,
   ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το ΗΒ, όπως οι παραγωγοί γεωργικών ειδών διατροφής και οι παραγωγοί αλιευτικών προϊόντων, οι οποίες ενδέχεται να βρεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωπες με διαδικασίες εξαγωγής και ορισμένα είδη απαιτήσεων, μεταξύ άλλων υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις,
   περιορισμοί και εμπόδια που ενδέχεται να προκύψουν από το νέο νομικό πλαίσιο για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ο πιθανός αντίκτυπός τους σε τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων με αυστηρές χρονικές απαιτήσεις (just-in-time),
   ικανότητες όσον αφορά την ορθή επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την πραγματική καταγωγή των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και η παροχή επακριβών πληροφοριών για τους καταναλωτές στα τρόφιμα,
   νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων,
   πλήρης προσδιορισμός, από την Επιτροπή, της ενωσιακής νομοθεσίας που απαιτεί τροποποίηση ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του ΗΒ·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, και στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0361.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0490.


Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές ***I
PDF 393kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση) (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))
P8_TA(2018)0070A8-0038/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0353),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0223/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Φεβρουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 13ης Οκτωβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0038/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει κάποια ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2017)0146


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/643.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
PDF 383kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου που αφορά τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N8-0053/2018 – C8-0040/2018 – 2018/0804(NLE))
P8_TA(2018)0071A8-0056/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 (N8-0053/2018)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0040/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A8-0056/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Luis de Guindos ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών, η οποία άρχεται την 1η Ιουνίου 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ όπως προκύπτει από το άρθρο 130 της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία, στις 26 Φεβρουαρίου 2018, ακρόαση του υποψηφίου, διάρκειας μιας ώρας και 15 λεπτών, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και κατόπιν απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, τη διαδικασία επιλογής, το χρονοδιάγραμμα του διορισμού και την πολιτική ανεξαρτησία, και ζητεί από το Συμβούλιο να συμμετάσχει σε διάλογο με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία για μελλοντικούς διορισμούς·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Luis de Guindos ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 67 της 22.2.2018, σ. 1.


Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών ***I
PDF 389kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD))
P8_TA(2018)0072A8-0026/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0742),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0431/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0026/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών

P8_TC1-COD(2017)0329


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/597.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***I
PDF 392kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))
P8_TA(2018)0073A8-0028/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0559),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0335/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Φεβρουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0028/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

P8_TC1-COD(2017)0242


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/598.)

(1) ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear
PDF 428kWORD 57k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («Κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0061/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 646 απολύσεις στον οικονομικό τομέα, που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 22 (Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες) στην επιπέδου NUTS 2 περιφέρεια Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12), στη Γερμανία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύθηκαν από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και/ή των αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Γερμανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 165 231 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 608 719 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 6 Οκτωβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Γερμανία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς ελαστικών των ασιατών κατασκευαστών από την Κίνα, την Ταϊβάν και την Σιγκαπούρη αυξήθηκε από 4 % το 2001 σε 20 % το 2013·

4.  σημειώνει ότι η Γερμανία άρχισε να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους την 1η Ιανουαρίου 2018. Συνεπώς, οι δαπάνες για αυτές τις ενέργειες θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

5.  σημειώνει ότι η Γερμανία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω παγκοσμιοποίησης, και του αρνητικού της αντίκτυπου στην παραγωγή ελαστικών αυτοκινήτων κατηγορίας Β στην Ένωση·

6.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Goodyear αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με δυσκολίες ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της ανεπάρκειας θέσεων εργασίας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των απολυθέντων εργαζομένων, των συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων τους που αναπτύχθηκαν σε έναν τομέα που πλέον παρακμάζει, και του υψηλού αριθμού των αιτούντων εργασία·

7.  έχει επίγνωση της πτώσης της παραγωγής αυτοκινήτων στην Ένωση και στα μερίδια της αγοράς στον απόηχο της παγκοσμιοποίησης· αναγνωρίζει ότι, ως εκ τούτου, σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην κατηγορία ελαστικών Β της Goodyear, και υποχρεώνει την εταιρία να κλείσει μία από τις ευρωπαϊκές μονάδες της, η οποία αποτελούσε τον μεγαλύτερο εργοδότη στην εν λόγω περιφέρεια· σημειώνει ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία των εργαζομένων από τομείς σε συρρίκνωση σε ορισμένα κράτη μέλη προς αναπτυσσόμενους τομείς σε άλλα κράτη μέλη·

8.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 646 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Goodyear, η πλειονότητα των οποίων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων που απολύθηκαν είναι μεταξύ 55 και 64 ετών με δεξιότητες που ανήκουν συγκεκριμένα στον μεταποιητικό τομέα· σημειώνει επίσης ότι περίπου 300 από τους απολυμένους εργαζόμενους είναι ανειδίκευτοι με μεταναστευτικό ιστορικό, και δεν διαθέτουν τυπικά προσόντα, όπως τίτλους εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που τους θέτει σε μειονεκτική θέση στην περιφερειακή αγορά εργασίας· τονίζει ότι η περιοχή Waghäusel, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο Philippsburg, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αλλαγές· ενόψει του ανωτέρω, αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ομάδες αυτές να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

9.  σημειώνει ότι η Γερμανία σχεδιάζει έξι ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) μέτρα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ii) ομάδες ομοτίμων/εργαστήρια, iii) παροχή συμβουλών για την ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων, iv) αναζήτηση εργασίας, v) εν συνεχεία καθοδήγηση/διασφάλιση της απασχόλησης, vi) επίδομα κατάρτισης·

10.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο 35 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  χαιρετίζει τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των απολυμένων εργαζομένων, των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειακών αρχών, καθώς και του συμβουλίου εργαζομένων, της συνδικαλιστικής οργάνωσης και της διοίκησης που έλαβαν χώρα κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης να λάβει υπόψη τόσο τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και τα προσόντα των εν λόγω εργαζομένων κατά τον σχεδιασμό στρατηγικής προσόντων και δεξιοτήτων·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που αυτή θα απαιτεί και να είναι συμβατός με την αλλαγή κατεύθυνσης προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει ικανοποίηση για τη διαβεβαίωση ότι τα μέτρα που οργανώνονται είναι σύμφωνα με στρατηγική της Γερμανίας για την αειφορία και ότι ο φορέας που έχει αναλάβει τη σύσταση των δύο εταιρειών μεταβίβασης κατέχει πιστοποίηση βιωσιμότητας·

14.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι θα είναι συμπληρωματικές με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

15.  αναγνωρίζει την επιβεβαίωση εκ μέρους της Γερμανίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ούτε ενέργειες που οφείλει να λάβει η εν λόγω επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

16.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια πιθανολογείται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα, τη διάρκεια και την βιωσιμότητα των νέων θέσεων εργασίας, τον αριθμό και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Γερμανίας – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2018/513.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020
PDF 651kWORD 103k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 2017/2052(INI)
P8_TA(2018)0075A8-0048/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016(7) και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με τίτλο «Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0048/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) συμφωνήθηκε το 2013 και είχε ως επακόλουθο, για πρώτη φορά, μείωση των πραγματικών τιμών τόσο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, παρά τις αυξανόμενες αρμοδιότητες και φιλοδοξίες της ΕΕ, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιελάμβανε επίσης μια σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, η οποία συνέβαλε στη συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών κατά τα δύο πρώτα έτη του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ και των σχετικών νομικών βάσεων συνέβαλαν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση, με συνέπειες που εξακολουθούν να είναι αισθητές έως σήμερα και οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε συσσώρευση απαιτήσεων πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και στην επόμενη περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιμονή του Κοινοβουλίου, περιλήφθηκαν νέες διατάξεις στο ΠΔΠ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα συνολικά ανώτατα όριά του στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να προβλεφθούν μηχανισμοί ευελιξίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 αποδείχθηκε γρήγορα ανεπαρκές για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών και πολιτικών φιλοδοξιών, καθώς, από την αρχή, κλήθηκε να αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων και νέες προκλήσεις στους τομείς των επενδύσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της μετανάστευσης και των προσφύγων, της απασχόλησης των νέων, της ασφάλειας, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το ισχύον ΠΔΠ έφτασε ήδη στα όριά του μόλις δύο έτη μετά την εφαρμογή του καθώς τα διαθέσιμα περιθώρια εξαντλήθηκαν, οι διατάξεις ευελιξίας και τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό, οι υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα δέχθηκαν πιέσεις ή και μειώθηκαν, και δημιουργήθηκαν μερικοί μηχανισμοί εκτός προϋπολογισμού για να αντισταθμιστεί το ανεπαρκές επίπεδο και η έλλειψη ευελιξίας του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αδυναμίες είχαν ήδη γίνει εμφανείς κατά την ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ που ξεκίνησε στα τέλη του 2016, και θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί άμεσα, όπως κατέδειξε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνηθείσα ενδιάμεση αναθεώρηση κατάφερε να διευρύνει το δυναμικό των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας σε περιορισμένο βαθμό, αλλά δεν κατόρθωσε να αναθεωρήσει τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, περιλαμβανομένων των μελλοντικών ιδίων πόρων, τον Μάιο 2018, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου όριζε ως προθεσμία την 1η Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη, κατόπιν αυτού, αναμένονται σχέδια νομοθετικών προτάσεων για τα δημοσιονομικά προγράμματα και μέσα·

1.  εγκρίνει το παρόν ψήφισμα προκειμένου να κοινοποιήσει τη θέση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, με ιδιαίτερη προσοχή στις αναμενόμενες προτεραιότητές του, το μέγεθος, τη δομή, τη διάρκεια, την ευελιξία και άλλες οριζόντιες αρχές και για να επισημάνει τις ειδικές δημοσιονομικές κατευθύνσεις για τις αντίστοιχες πολιτικές της ΕΕ που θα καλύπτονται από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει τη νομοθετική πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ μαζί με νέο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου και τις προτάσεις του· τονίζει ότι το ψήφισμα αυτό παρέχει επίσης τη βάση για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση του επόμενου ΠΔΠ·

2.  εγκρίνει παράλληλα χωριστό ψήφισμα(9) για να εκθέσει τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση των νομοθετικών προτάσεων για τους ιδίους πόρους της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν μεγαλεπήβολους στόχους και να παρουσιαστούν μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ· τονίζει ότι τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, και ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων·

Ι.Προτεραιότητες και προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ

3.  επιδοκιμάζει τη συζήτηση για το επόμενο ΠΔΠ ως ευκαιρία για να προετοιμαστεί το έδαφος με στόχο μια ισχυρότερη και περισσότερο βιώσιμη Ευρώπη μέσω ενός από τα πιο απτά εφόδιά της, τον προϋπολογισμό της Ένωσης· πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική και προοπτική για το μέλλον της Ευρώπης· θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να μετουσιώνει τις πολιτικές προτεραιότητες και σχέδια της ΕΕ σε δημοσιονομικά μέσα·

4.  είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις καθιερωμένες πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης, που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, στην τόνωση της ευημερίας, της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας, στην παροχή ποιοτικών θέσεων απασχόλησης με αξιοπρεπείς όρους εργασίας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί ότι οι εν λόγω πυλώνες αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο· έχει την πεποίθηση ότι οι πυλώνες αυτοί είναι τώρα πιο σημαντικοί από ποτέ για τις μελλοντικές προσπάθειες της Ευρώπης·

5.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: την οικονομική και χρηματοπιστωτική ύφεση, την ανεργία των νέων, το συνεχιζόμενο φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της μετανάστευσης και των προσφύγων, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την απώλεια της βιοποικιλότητας, την τρομοκρατία και την αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, διασυνοριακές προκλήσεις με τις εγχώριες επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν την ανάγκη για κοινές δράσεις·

6.  επισημαίνει, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ, οι οποίοι παρέχουν έναν παγκόσμιο χάρτη πορείας για περισσότερο βιώσιμες, δίκαιες και ευημερούσες κοινωνίες εντός των ορίων του πλανήτη μας· υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους ΣΒΑ· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ· προσδοκά από την ΕΕ να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την επίτευξη αυτών των στόχων· υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να εξασφαλίσουν μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη θα πρέπει να υποστηριχθούν από επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ· θεωρεί ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι δαπάνες για το κλίμα θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και να ανέλθουν στο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

7.  τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ προσφέρει μια ευκαιρία στην Ένωση να αποδείξει ότι παραμένει ενωμένη και μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικές εξελίξεις όπως το Brexit, την άνοδο των κινημάτων λαϊκισμού και ξενοφοβίας και τις μεταβολές στην παγκόσμια ηγεσία· υπογραμμίζει ότι οι διαιρέσεις και οι εγωκεντρισμοί δεν αποτελούν απάντηση στα παγκόσμια ζητήματα και στις ανησυχίες των πολιτών· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, ιδιαίτερα, δείχνουν ότι τα οφέλη που έχουν τα μέλη της Ένωσης αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της συμβολής στον προϋπολογισμό της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη τήρηση του πλαισίου των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί προηγουμένως, όπως στην περίπτωση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία·

8.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, καθώς τούτο δεν θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών και οικονομικών τομέων· προτίθεται να εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και απλοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται με αυτές·

9.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει προοπτικές στη νέα γενιά καθώς και στις μελλοντοστραφείς επιχειρήσεις που καθιστούν την ΕΕ επιτυχέστερη στην παγκόσμια σκηνή· είναι αποφασισμένο να ενισχύσει σημαντικά δύο από τα εμβληματικά του προγράμματα, συγκεκριμένα το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και το Erasmus+, τα οποία, με τα μέσα που διαθέτουν σήμερα, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την πολύ μεγάλη ζήτηση από υποψήφιους με υψηλά προσόντα· συνεχίζει να υποστηρίζει σθεναρά την ουσιαστική αύξηση των πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των διαδόχων προγραμμάτων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)· υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) 2.0·

10.  καλεί την Ένωση να αναλάβει το ρόλο της σε τρεις τομείς πολιτικής με εσωτερική και εξωτερική διάσταση, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ:

   με την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και του εκτοπισμού σε τρίτες χώρες,
   με την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και την προώθηση της σταθερότητας, ιδίως μέσω της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό, της πρόληψης των συγκρούσεων και εξωτερικών αναπτυξιακών πολιτικών,
   με την παροχή εσωτερικής κοινής ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες, και τη συγκέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών και ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι το προσεχές πλαίσιο αναμένεται να ενσωματώσει δύο νέους τύπους χρηματοδοτικής στήριξης που κατέχουν σημαίνουσα θέση στην οικονομική ατζέντα της Ένωσης, συγκεκριμένα τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης των επενδύσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και την ανάπτυξη ενός σταθεροποιητικού μηχανισμού για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, πιθανώς μέσω του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, σε συνδυασμό με έναν ειδικό μηχανισμό σύγκλισης για τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πορεία ένταξης στη ζώνη του ευρώ·

12.  υπογραμμίζει ότι, σε πρώτη φάση, η ειδική δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ενωσιακού προϋπολογισμού, πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με την επιφύλαξη των άλλων προγραμμάτων του ΠΔΠ, και θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τη ζώνη του ευρώ και άλλα συμμετέχοντα μέλη μέσω μια πηγής εσόδων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και θα θεωρούνται νέα έσοδα για ειδικό προορισμό και εγγυήσεις· θεωρεί ότι, μόλις σταθεροποιηθεί, η δημοσιονομική ικανότητα θα μπορούσε να χρηματοδοτείται μέσω πραγματικών ιδίων πόρων, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Monti σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ·

13.  επιβεβαιώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυαστούν με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, είτε αυτές αναδυθούν τη στιγμή της έγκριση του νέου ΠΔΠ, είτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των νέων αναγκών δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τις υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα· αναμένει, επιπλέον, ότι θα τεθούν σε εφαρμογή επαρκείς διατάξεις ευελιξίας προκειμένου να εξομαλυνθούν απρόβλεπτες περιστάσεις που ενδέχεται να ανακύψουν στη διάρκεια του ΠΔΠ·

14.  πιστεύει ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρέχονται ενισχυμένα χρηματοοικονομικά μέσα· ζητεί με γνώμονα τις προαναφερθείσες προκλήσεις και προτεραιότητες, και λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης· εκτιμά τα απαιτούμενα ανώτατα όρια δαπανών του ΠΔΠ στο 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, με την επιφύλαξη των μηχανισμών που υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια·

15.  είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο των εθνικών συνεισφορών του στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η θέσπιση νέων πραγματικών ιδίων πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη επιλογή για την επαρκή χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΠ·

II.Οριζόντια ζητήματα

Αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ και δημοσιονομική ειλικρίνεια

16.  υπενθυμίζει τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της προσθετικότητας, της επικουρικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

17.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι η πολιτική φιλοδοξία της Ένωσης πρέπει να συνδυάζεται με επαρκείς οικονομικούς πόρους και υπενθυμίζει ότι το άρθρο 311 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πλήρης εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων και των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι δυνατή μόνον εάν είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση, και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία υπονομεύει την ειλικρίνεια του προϋπολογισμού της Ένωσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών·

19.  πιστεύει ότι, με τη μετάφραση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε συγκεκριμένες επενδύσεις, το ΠΔΠ αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δαπανών της ΕΕ και για την εξασφάλιση σταθερού επιπέδου δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη μιας αμοιβαίας συμφωνηθείσας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προ της έγκρισης του επομένου ΠΔΠ· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός που χρησιμεύει ως πρόσθετη και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Διάρκεια

20.  Είναι της γνώμης ότι η απόφαση σχετικά με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ δύο αντικρουόμενων απαιτήσεων αφενός, της ανάγκης διάφορες πολιτικές της ΕΕ -ειδικά εκείνες που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, όπως η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής - να λειτουργούν στη βάση της σταθερότητας και προβλεψιμότητας μιας επταετούς τουλάχιστον δέσμευσης, και, αφετέρου, της ανάγκης να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία που απορρέει από τον συγχρονισμό κάθε δημοσιονομικού πλαισίου με τον πενταετή πολιτικό κύκλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής·

21.  τονίζει ότι αποτελεί πολιτική επιταγή για κάθε νεοεκλεγόμενο Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να επηρεάζει ουσιαστικά το ΠΔΠ κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου του, τόσο από άποψη ποσών όσο και από άποψη πολιτικών προτεραιοτήτων· τονίζει ότι οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να εκφράσουν απευθείας τη θέση τους για τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ένωσης, που θα πρέπει να μεταφράζεται σε μια δεσμευτική μετεκλογική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου· πιστεύει συνεπώς ότι κατά τη διάρκεια κάθε πολιτικού κύκλου, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, και τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζουν, είτε την κατάρτιση του νέου ΠΔΠ ή την υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

22.  υπογραμμίζει, την ανάγκη η διάρκεια του ΠΔΠ να περάσει σταδιακά σε μια περίοδο 5+5 ετών με μια υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί σαφή πρόταση στην οποία θα καθορίζονται οι μέθοδοι της εφαρμογής στην πράξη ενός δημοσιονομικού πλαισίου·5+5 ετών· είναι πεπεισμένο ότι το ΠΔΠ δεν μπορεί να έχει απλώς πενταετή διάρκεια, λόγω των σοβαρών εμποδίων που αυτό θα έθετε στις απαιτήσεις προγραμματισμού και υλοποίησης πολλών πολιτικών της ΕΕ·

23.  αναγνωρίζει ωστόσο ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2019 και δεδομένου ότι το τρέχον ΠΔΠ λήγει τον Δεκέμβριο 2020, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αμέσως η λύση 5+5, καθώς οι διάφοροι κύκλοι δεν θα μπορούσαν να εναρμονιστούν ικανοποιητικά· είναι της γνώμης επομένως ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να καταρτιστεί για περίοδο επτά ετών (2021-2027), περιλαμβανομένης και της υποχρεωτικής ενδιάμεσης αναθεώρησης, ως μεταβατική λύση που θα εφαρμοστεί για τελευταία φορά·

Ενδιάμεση αναθεώρηση

24.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να διατηρηθεί η νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ, που θα κατοχυρώνεται στον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2016 ήταν η πρώτη ιστορική ευκαιρία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μια πραγματική αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ, και ότι αξιολογήθηκε θετικά από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ιδίως σε ό,τι έχει σχέση με την ενίσχυση των διατάξεων περί ευελιξίας του ΠΔΠ·

25.  θεωρεί ότι, για το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, η ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να προταθεί και να αποφασιστεί εγκαίρως για να μπορέσουν το επόμενο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να προσαρμόσουν αναλόγως το δημοσιονομικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι κάθε είδους αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και να διαφυλάσσει τα προνόμιά του ως ισότιμου σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· τονίζει, επιπλέον, ότι η πραγματική αναθεώρηση συνεπάγεται επίσης την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, σε περίπτωση που αποδειχτούν ανεπαρκή για το υπόλοιπο της περιόδου·

Ευελιξία

26.  υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε σημαντική κινητοποίηση των μηχανισμών ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πρόσθετες πιστώσεις που χρειάστηκαν για να αντιμετωπιστούν σοβαρές κρίσεις ή για να χρηματοδοτηθούν νέες πολιτικές προτεραιότητες·

27.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά και έχουν παράσχει λύσεις σε σχέση με τη σημαντική χρηματοδότηση που χρειάζεται ιδίως για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και τη γεφύρωση του κενού επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν ο εμπνευστής πολλών από τις διατάξεις αυτές τις οποίες υπερασπίστηκε σθεναρά κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

28.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι νέες προκλήσεις, τα απρόβλεπτα γεγονότα και οι εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, όπως το ΠΔΠ· ζητεί περισσότερη ευελιξία για το επόμενο ΠΔΠ, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή χρήση των γενικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές·

Μηχανισμοί ευελιξίας στο ΠΔΠ

29.  θεωρεί ότι τα ανώτατα όρια του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο που θα επιτρέπει όχι μόνο τη χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ, αλλά και την παροχή επαρκών περιθωρίων για αναλήψεις υποχρεώσεων για κάθε τομέα·

30.  είναι πεπεισμένο ότι όλα τα αδιάθετα περιθώρια θα πρέπει να μεταφέρονται χωρίς περιορισμούς στα μελλοντικά οικονομικά έτη και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για οποιονδήποτε σκοπό κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη χρονική περίοδο·

31.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων μπορεί να κινητοποιήσει τα αδιάθετα περιθώρια μόνον έως το έτος N-1, μόλις επιβεβαιωθούν μέσω της τεχνικής προσαρμογής που προηγείται της υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού· θεωρεί, ωστόσο, ότι έχει σημασία να διερευνηθούν τρόποι για την κινητοποίηση των αδιάθετων περιθωρίων του έτους Ν, προκειμένου να εξακολουθεί να είναι δυνατή η χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους·

32.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό σκοπό τους και ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς πολιτικής· ζητεί, ιδιαίτερα, από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή· είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι εάν τελικά οι πιστώσεις αποδεσμεύονται, ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί, θα πρέπει να καθίστανται ξανά διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που αποδεσμεύονται θα πρέπει να ενσωματώνονται απευθείας στο συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, αντί σε επιμέρους ειδικό μέσο ή αποθεματικό·

33.  υπενθυμίζει ότι οι αποδεσμεύσεις απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και θα έπρεπε κανονικά να είχαν οδηγήσει σε αντίστοιχες πληρωμές, εάν η ενέργεια την οποία προορίζονταν να χρηματοδοτήσουν είχε εκτελεστεί όπως είχε προβλεφθεί· τονίζει επομένως ότι η ανακύκλωση των αποδεσμεύσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι δεόντως αιτιολογημένη, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί μέσο για να παρακάμπτονται οι σχετικοί με τις αποδεσμεύσεις κανόνες που προβλέπονται στους τομεακούς κανονισμούς·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των περιθωρίων πληρωμών μέσω του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές σε ολόκληρο το ΠΔΠ· είναι αντίθετο προς τους περιορισμούς ή τα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στο επίπεδο των περιθωρίων τα οποία μπορούν να μεταφερθούν, όπως συμβαίνει στο τρέχον ΠΔΠ, και υπενθυμίζει ότι τα περιθώρια αυτά μπορούν να κινητοποιηθούν μόνον εάν το αποφασίσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στον βαθμό που θα το αποφασίσει· τονίζει ότι το συνολικό περιθώριο για πληρωμές θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης νέας κρίσης πληρωμών·

35.  τονίζει ότι η δυνατότητα αναθεώρησης των ανώτατων ορίων θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί επιλογή στον κανονισμό για το ΠΔΠ στην περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, όταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες εξαντλούν ή υπερβαίνουν τα διαθέσιμα περιθώρια και ειδικά μέσα· ζητεί να προβλεφθεί στον κανονισμό για το ΠΔΠ μια απλουστευμένη διαδικασία για στοχευμένη αναθεώρηση με βάση ένα συμφωνημένο κατώτατο όριο·

36.  τάσσεται υπέρ της διατήρησης της δυνατότητας εμπροσθοβαρούς ή οπισθοβαρούς χρηματοδότησης οποιουδήποτε προγράμματος της ΕΕ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη αντικυκλικής δράσης αντίστοιχα με τον ρυθμό πραγματικής υλοποίησης, καθώς και η ουσιαστική αντιμετώπιση σημαντικών κρίσεων· ζητεί, επίσης, να υπάρξει νομοθετική ευελιξία - που κατοχυρώνεται επί του παρόντος στο σημείο 17 της Διοργανικής συμφωνίας - η οποία επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση κατά ποσοστό έως +/- 15 % της προσαρμογής του συνολικού ποσού για τα προγράμματα που εγκρίνονται μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, η οποία είναι σήμερα έως +/-10 %·

37.  επισημαίνει την ευελιξία που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μεταφορών κονδυλίων εντός του ίδιου τομέα του ΠΔΠ, με στόχο την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ακριβώς εκεί που χρειάζονται και τη διασφάλιση της καλύτερης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των τομέων συμβάλλει στην ενίσχυση της ευελιξίας του ΠΔΠ· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να ενημερώνει προληπτικά και να διαβουλεύεται με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την έγκριση σημαντικών αυτόνομων μεταφορών κονδυλίων·

Ειδικά μέσα του ΠΔΠ

38.  εγκρίνει τη συνολική αρχιτεκτονική των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και ειδικότερα τον μηχανισμό ευελιξίας, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), και επισημαίνει την ευρεία κινητοποίησή τους στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· ζητεί να βελτιωθούν τα χρηματοδοτικά τους κονδύλια και οι διατάξεις λειτουργίας τους·

39.  ζητεί, ιδιαίτερα, να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό κονδύλιο του μηχανισμού ευελιξίας μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται με κανένα ειδικό τομέα πολιτικής και μπορεί επομένως να χρησιμοποιείται για όποιον σκοπό κρίνεται απαραίτητο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να κινητοποιηθεί για την κάλυψη νέων χρηματοδοτικών αναγκών όπως ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ·

40.  επισημαίνει τον ρόλο του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για την ταχεία ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες βοήθειας προς τρίτες χώρες για απρόβλεπτα γεγονότα, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του στο σημερινό πλαίσιο· ζητεί να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό του κονδύλιο μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού 1 δισεκατομμυρίου EUR·

41.  επισημαίνει, ειδικότερα, τη σημαντική κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας σε μια σειρά σοβαρών φυσικών καταστροφών με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες· τονίζει επίσης τον θετικό αντίκτυπο που έχει το μέσο αυτό στην κοινή γνώμη· προτείνει να ενισχυθεί το χρηματοδοτικό του κονδύλιο μέχρις ετήσιου ποσού 1 δισεκατομμυρίου EUR·

42.  θεωρεί ότι η χρήση του ΕΤΠ που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη στην ΕΕ και προσφέρει στήριξη στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση ή ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητές του και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω για να ενσωματωθεί σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε να στηρίζει αποτελεσματικά απολυμένους εργαζόμενους και να τους επανεντάσσει στην αγορά εργασίας, σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση του ΕΤΠ πρέπει να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής της και να βελτιώσει τον συντονισμό με άλλα μέσα· πιστεύει ότι ένα αναθεωρημένο ΕΤΠ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ισόποση ετήσια χρηματοδότηση δυνάμει του νέου ΠΔΠ·

43.  προτείνει τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ που θα τροφοδοτείται από τις αχρησιμοποίητες πιστώσεις που εναπομένουν σε κάθε μέσο· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς· ζητεί το αποθεματικό αυτό να κινητοποιείται υπέρ κάθε ειδικού μέσου του ΠΔΠ που καλείται να χρηματοδοτήσει ανάγκες πέραν της χρηματοδοτικής του ικανότητας, αφού προηγηθεί απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

44.  σημειώνει ότι επί του παρόντος ισχύουν διαφορετικοί κανόνες σε σχέση με το χρονικό διάστημα για τη μεταφορά των μη δαπανηθέντων πιστώσεων για κάθε ειδικό μέσο του ΠΔΠ· θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εναρμονιστούν, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να ισχύει ένας μόνον κανόνας Ν+1 για όλα αυτά τα μέσα·

45.  θεωρεί ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες θα πρέπει να διατηρηθεί ως μέσο έσχατης ανάγκης· τονίζει ότι πρόκειται για ειδικό μέσο που μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών, και ότι η κινητοποίησή του είχε καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση της κρίσης πληρωμών του 2014· ζητεί, ως εκ τούτου, προς τα άνω προσαρμογή της μέγιστης ετήσιας χρηματοδότησής του σε 0,05 % του ΑΕΕ της ΕΕ·

46.  υπογραμμίζει ότι τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί ότι το ζήτημα της εγγραφής στον προϋπολογισμό των πληρωμών των μέσων αυτών διευθετήθηκε κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, και ότι τέθηκε τέλος στις μακροχρόνιες συγκρούσεις ερμηνείας με το Συμβούλιο· συνηγορεί υπέρ της προσθήκης σαφούς διάταξης στον κανονισμό του ΠΔΠ, η οποία θα εξηγεί ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από την κινητοποίηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων των ειδικών μέσων του ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

47.  επισημαίνει ότι η τρέχουσα διοργανική συμφωνία απαιτεί μια ειδική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την κινητοποίηση των τριών ειδικών μέσων του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη είναι παρωχημένη, διότι αποτυπώνει τις ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνταν για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· ζητεί να υιοθετηθεί μια ομοιογενής προσέγγιση όσον αφορά τις απαιτήσεις της ψηφοφορίας για την κινητοποίηση αυτών των μέσων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Έσοδα – ειδικό αποθεματικό

48.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οιαδήποτε έσοδα προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ·

49.  ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων εσόδων και θα μεταφέρεται με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να παρέχει πρόσθετες δυνατότητες κάλυψης δαπανών όταν προκύπτουν ανάγκες· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να διατίθεται στα ειδικά μέσα του ΠΔΠ και θα πρέπει να παρέχει συμπληρωματικές ενισχύσεις, τόσο στις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και τις πληρωμές, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ

50.  αναγνωρίζει ότι η επίτευξη πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές αρχές που θα καθοδηγούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το είδος των δαπανών στο επόμενο ΠΔΠ· επισημαίνει, ωστόσο, την ύπαρξη πολλαπλών ερμηνειών της έννοιας αυτής και ζητεί να υπάρξει ένας ενιαίος, σαφής και κατανοητός ορισμός των κριτηρίων που θα συνυπολογίζει τις εδαφικές ιδιαιτερότητες και θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, μετρήσιμους δείκτες απόδοσης· προειδοποιεί ενάντια σε κάθε απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός αυτός για να αμφισβητηθεί η συνάφεια πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ με βάση αμιγώς ποσοτικά ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά ζητήματα·

51.  σημειώνει την αναφορά στην έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που περιέχεται σε διάφορα έγγραφα της Επιτροπής· παραπέμπει στον κατάλογο των παραμέτρων που έχει προσδιορίσει το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι οι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών καθώς και να λειτουργούν ως καταλύτης όσον αφορά την παροχή κινήτρων στα κράτη μέλη σε όλα τα διοικητικά επίπεδα για να αναλαμβάνουν δράση με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης και την επίτευξη κοινών στόχων της ΕΕ οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο· συμφωνεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των δράσεων που μπορούν να ωφελήσουν το σύνολο της ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά από κανένα κράτος μέλος μόνο του και οι οποίες μπορούν να προσφέρουν καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με δράσεις που αναλαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· πιστεύει, περαιτέρω, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση και την υποστήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά της ΕΕ και πέρα από αυτή· θεωρεί ότι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία δημιουργείται από προγράμματα που τελούν τόσο υπό επιμερισμένη όσο και υπό άμεση διαχείριση ως δύο συμπληρωματικές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη διαπραγμάτευση του επόμενου ΠΔΠ, να απέχουν από την υιοθέτηση της λογικής της «δίκαιης ανταπόδοσης» η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο τα εθνικά συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ·

52.  θεωρεί ότι η καλύτερη διάθεση των δαπανών, δηλαδή η αποδοτική και χωρίς διακρίσεις χρήση κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνον με τη διοχέτευση των πόρων της ΕΕ στις ενέργειες που εμφανίζουν υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυξάνουν στον μέγιστο βαθμό την απόδοση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, με βάση μια εις βάθος αξιολόγηση των τρεχουσών δαπανών, αλλά και με την επίτευξη μεγαλύτερων συνεργειών μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών των κρατών μελών, και με την εξασφάλιση απτής βελτίωσης στην αρχιτεκτονική των δαπανών· υποστηρίζει τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 για ένα πλαίσιο αποδοτικής μέτρησης των δεικτών, περισσότερο εξορθολογισμένη και ισόρροπη υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις και ευκολότερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης·

53.  ζητεί πραγματική απλοποίηση του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ με στόχο να διευκολυνθεί η απορρόφηση των πόρων· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη να μειωθούν οι περιττές επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων μέσων που εξυπηρετούν παρόμοιους τύπους δράσεων, για παράδειγμα στους τομείς της καινοτομίας, των ΜΜΕ ή των μεταφορών, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών στοιχείων των διαφόρων προγραμμάτων, καθώς και την ανάγκη να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων μορφών και πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα και να προβλεφθεί ένα συνεκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο· πιστεύει ότι αυτό θα διευκόλυνε τη σαφέστερη προβολή των προτεραιοτήτων της ΕΕ στους πολίτες·

54.  υπογραμμίζει ότι ο διαγνωστικός έλεγχος των δαπανών της ΕΕ δεν μπορεί να προβλέψει μείωση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ ή διαχωρισμό των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ σε τομείς, ούτε θα πρέπει να οδηγήσει σε αντικατάσταση των επιχορηγήσεων από χρηματοδοτικά μέσα με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των δράσεων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν προσφέρονται για χρηματοδότηση από τα εν λόγω μέσα· είναι της γνώμης ότι ο διαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει, αντιθέτως, να οδηγήσει στον προσδιορισμό τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ·

55.  ζητεί εκτεταμένη εναρμόνιση των κανόνων με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για όλα τα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα ειδικά ανά ταμείο και τομέα χαρακτηριστικά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του συνδυασμού των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, παρέχοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το θέμα αυτό και διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλους τους τύπους χρηματοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη·

56.  υποστηρίζει επίσης μια πραγματική απλοποίηση των τομεακών κανόνων εκτέλεσης για τους δικαιούχους και μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω περαιτέρω τυποποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών και των εγγράφων προγραμματισμού· επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για μεγαλύτερη ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια για τους δικαιούχους· ζητεί να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας αξιολόγησης με βάση τον κίνδυνο·

Ενότητα, δημοσιονομική ακρίβεια και διαφάνεια

57.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό, συνιστά τόσο απαίτηση της Συνθήκης όσο και βασική δημοκρατική προϋπόθεση, προκειμένου να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η νομιμότητα και ο δημοκρατικός έλεγχος του προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του επειδή η αρχή αυτή λαμβάνεται ολοένα και λιγότερο υπόψη, ενώ αυξάνεται η χρηματοοικονομική περιπλοκότητα, γεγονός που έχει τις ρίζες του στην ιστορική κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και φτάνει μέχρι την πρόσφατη άνθιση του φαινομένου των εκτός προϋπολογισμού μηχανισμών με τη μορφή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και εξωτερικών καταπιστευματικών ταμείων ή διευκολύνσεων·

58.  αναρωτιέται για την αιτιολόγηση και την προστιθέμενη αξία της δημιουργίας μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης· θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή τη διατήρηση αυτών των μέσων στην πραγματικότητα υπαγορεύονται από προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών οικονομικών αναγκών και παράκαμψης των περιορισμών του ΠΔΠ και των ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής, και απομακρύνουν από τον στόχο επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας απέναντι στο ευρύ κοινό και τους δικαιούχους·

59.  επαναλαμβάνει, επομένως, την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητά της, καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλιά τους θα πρέπει να προστεθούν πάνω από τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, έτσι ώστε η εγγραφή αυτών των μέσων στον προϋπολογισμό να μην έχει δυσμενή επίπτωση ούτε στην χρηματοδότησή τους ούτε σε άλλες πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ· στην ουσία, επιδοκιμάζει την πρόταση για ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στα οικονομικά της Ένωσης με τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, χωρίς να θίγεται ο μελλοντικός σχεδιασμός του·

60.  είναι της άποψης ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ μπορεί να προσθέσουν αξία μέσω της συγκέντρωσης πόρων από διάφορους χορηγούς για ειδικές καταστάσεις, αλλά ότι η χρήση τους δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μια απλή επικόλληση νέων ετικετών στην προγραμματισμένη κοινοτική χρηματοδότηση, και δεν θα πρέπει να μεταβάλλουν τους αρχικούς στόχους των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ· επισημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος όσον αφορά την θέσπιση και υλοποίησή τους· τονίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτούν μόνο δράσεις εκτός της Ένωσης·

61.  θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή καταπιστευματικών ταμείων, οι πράξεις αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, να έχουν περιορισμένη διάρκεια, να είναι απόλυτα διαφανείς, να δικαιολογούνται από αποδεδειγμένη προσθετικότητα και προστιθέμενη αξία και να υποστηρίζονται από ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διατάξεις περί λογοδοσίας·

62.  θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση των εσόδων για ειδικό προορισμό και τις επιπτώσεις τους στις πραγματικές δαπάνες, και ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από εισφορές τρίτων χωρών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως της επιθυμίας του ΗΒ να συμμετάσχει σε ορισμένα ενωσιακά δημοσιονομικά προγράμματα του νέου ΠΔΠ μετά το 2020 ως μη κράτος μέλος, όπως εκφράστηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρησή του από την Ένωση·

Επίπεδο πληρωμών

63.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν τη λογική και νομική συνέπεια των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, και ζητεί τα μελλοντικά ανώτατα όρια πληρωμών να καθοριστούν σε κατάλληλο επίπεδο, αφήνοντας μόνον έναν περιορισμένο και ρεαλιστικό χάσμα μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· αναμένει ότι τα μελλοντικά ανώτατα όρια πληρωμών θα λαμβάνουν υπόψη, αφενός, την ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, η οποία θα μετατραπεί σε πληρωμές μόνο μετά το 2020 και, αφετέρου, την ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τα προγράμματα και μέσα για την περίοδο μετά το 2020·

64.  υπενθυμίζει την αύξηση των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου ΠΔΠ που επεκτάθηκαν και στο τρέχον, και προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη μιας τέτοιας κρίσης πληρωμών κατά τη μετάβαση στο επόμενο ΠΔΠ, καθώς αυτό θα είχε σοβαρές συνέπειες για δικαιούχους, όπως οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ και οι ερευνητές· επισημαίνει την τρέχουσα τάση υστέρησης εκτέλεσης των πληρωμών, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, γεγονός που οδηγεί σε άνοδο του επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση εντός των ανωτάτων ορίων του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, να αναλύσουν τις αιτίες αυτών των καθυστερήσεων και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα απλούστευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους στο μέλλον·

65.  σημειώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τον δημοσιονομικό διακανονισμό στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την Ένωση, με τις οποίες θεσπίστηκε πλήρης συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, με όλες τις σχετικές δημοσιονομικές συνέπειες·

Χρηματοδοτικά μέσα

66.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα μέσων που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ και ότι μπορούν να συγκεντρωθούν σε δύο κατηγορίες, ήτοι επιχορηγήσεις, αφενός, και άλλα χρηματοδοτικά μέσα αφετέρου, με τη μορφή εγγυήσεων, δανείων, επιμερισμού του κινδύνου και μετοχικού κεφαλαίου· υποδεικνύει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στόχος του οποίου είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη σχεδίων σε τομείς κεντρικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ, προκειμένου να συμπληρώνεται η περιορισμένη χρηματοδότηση·

67.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για αύξηση του οικονομικού και πολιτικού αντίκτυπου του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για έργα που παράγουν έσοδα, σε περιπτώσεις αστοχίας της αγοράς ή μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, συνιστούν μόνο ένα συμπληρωματικό μέσο και όχι μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν πρέπει να στοχεύουν στην αντικατάσταση ήδη υφιστάμενων δημόσιων ή ιδιωτικών μηχανισμών χρηματοδότησης και πρέπει να συμμορφώνονται με τις εγχώριες και διεθνείς δεσμεύσεις·

68.  υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που εξυπηρετούνται καλύτερα από επιδοτήσεις, εκείνους στους οποίους ταιριάζουν καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα και εκείνους στους οποίους οι επιδοτήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και να προβληματιστεί σχετικά με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· είναι πεπεισμένο ότι οι επιχορηγήσεις πρέπει να παραμείνουν ο κύριος τρόπος χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις και η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, με βάση κατάλληλες εκ των προτέρων αξιολογήσεις και μόνο όταν η χρήση τους επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· επισημαίνει ότι η χρήση χρηματοδοτικών μέσων και συνεργιών με επιχορηγήσεις μπορεί να βελτιωθεί· ζητεί, να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε χρηματοπιστωτικά μέσα, και μεγαλύτερη ευελιξία στη διατομεακή χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να αρθούν οι περιοριστικοί κανόνες που παρεμποδίζουν την αξιοποίηση, εκ μέρους των αποδεκτών, πολλαπλών προγραμμάτων για έργα με αντίστοιχους στόχους·

69.  καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει και να εναρμονίσει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διάφορων μέσων και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους εφαρμογή· σημειώνει ότι υπάρχει η πρόταση προς εξέταση, σχετικά με ένα ενιαίο ταμείο που θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να παρέχεται μια σαφής διάρθρωση για την επιλογή διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων και ότι τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό σε ξεχωριστές γραμμές προϋπολογισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια στις επενδύσεις· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε τέτοια εναρμόνιση κανόνων δεν μπορεί να επηρεάσει τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ή στον τομέα των εξωτερικών δράσεων·

70.  υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Δομή

71.  θεωρεί ότι η διάρθρωση του ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των πολιτικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ για τους Ευρωπαίους πολίτες, και ζητεί να παρουσιάζονται με περισσότερη σαφήνεια όλοι οι τομείς δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι οι βασικοί πυλώνες των μελλοντικών δαπανών της ΕΕ που περιγράφονται στο παρόν ψήφισμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται αναλόγως·

72.  πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 2020:

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

βάσει άμεσης διαχείρισης:

—  έρευνα και καινοτομία

—  βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

—  ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας

—  μεγάλα έργα υποδομής

—  μεταφορές, ενέργεια, διάστημα

—  περιβάλλον, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης):

—  επενδύσεις στην καινοτομία, έρευνα, ψηφιοποίηση, βιομηχανική μετάβαση, ΜΜΕ, μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, περιβάλλον και ενέργεια

—  απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, ισότητα των φύλων, μείωση της φτώχειας και δημογραφικές προκλήσεις

—  εκπαίδευση, νεολαία και δια βίου-μάθηση

—  πολιτισμό, ιθαγένεια, μέσα και επικοινωνίες

—  δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα

—  υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

—  άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, δικαιοσύνη και καταναλωτές

—  στήριξη και συντονισμό με τις εθνικές διοικήσεις

Τομέας 3: Ισχυρότερη και βιώσιμη γεωργία και αλιεία

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

—  θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

Τομέας 4: Μεγαλύτερη ευθύνη στον κόσμο

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη

—  γειτονία

—  διεύρυνση

—  ανθρωπιστική βοήθεια

—  δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα των φύλων

—  εμπόριο

Τομέας 5: Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια

—  αντιμετώπιση κρίσεων και σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας

—  κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

—  άμυνα, έρευνα και καινοτομία

Τομέας 6: Μια αποτελεσματική διοίκηση στην υπηρεσία των Ευρωπαίων

—  χρηματοδότηση του προσωπικού της ΕΕ

—  χρηματοδότηση των κτιρίων και του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

73.  προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει σε παράρτημα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις σχετικές με την ΕΕ δαπάνες που προκύπτουν εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ ως αποτέλεσμα διακυβερνητικών συμφωνιών και διαδικασιών· πιστεύει ότι τα στοιχεία αυτά, εάν κοινοποιούνται σε ετήσια βάση, θα παρέχουν πλήρη εικόνα όλων των επενδύσεων που τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν σε επίπεδο ΕΕ·

III.Πολιτικές

Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία

74.  τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, της ενεργειακής ένωσης, του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως θεμελιωδών στοιχείων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

75.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και την απασχόληση σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

76.  ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 120 δισεκατομμυρίων EUR· φρονεί ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να διασφαλιστούν η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και των ΣΒΑ· ζητεί, ειδικότερα, να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση πρωτοποριακών, καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία αγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

77.  ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας μέσω κοινών επιχειρήσεων και άλλων μέσων, και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πόρων θα πρέπει να συνδυάζεται με απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση και επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους αιτούντες μέσω ενός νέου συστήματος για την αξιολόγηση των αιτήσεων· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

78.  επικροτεί την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την εξασφάλισης της χρηματοδότησης του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα για τα προσεχή έτη· επισημαίνει τη σημασία του ταμείου αυτού για τη χρηματοδότηση της έρευνας σε αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο· πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη λύση που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μετά το 2020 και θα ενσωματώνει, επίσης, το ταμείο στον προϋπολογισμό της Ένωσης έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως αρμόδιας για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχής·

79.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης, παρέχοντας το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικός στόχος πολιτικής για το επόμενο ΠΔΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητά τους· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και να βελτιωθεί το περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν όλο τους το δυναμικό στη σημερινή παγκόσμια οικονομία·

80.  επικροτεί την επιτυχία του ειδικού προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) στο τρέχον ΠΔΠ· υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης αυτού του προγράμματος, και τονίζει την ικανότητα ακόμη μεγαλύτερης απορρόφησης που διαθέτει· ζητεί, ως εκ τούτου, να διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος COSME προκειμένου να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική ζήτηση για συμμετοχή·

81.  επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς τομείς που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση· υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ στην παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει, επομένως, επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση αυτού του επενδυτικού προγράμματος με ειδικό προϋπολογισμό που δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται εις βάρος των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα μιας επανεξέτασης και ανεξάρτητης αξιολόγησης της Επιτροπής· αναμένει ότι η νέα πρόταση θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τυχόν ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του ΕΤΣΕ και θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική του κάλυψη, έτσι ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να γίνονται αισθητά σε ολόκληρη την Ένωση·

82.  εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για τους τομείς που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο τομέας των βιώσιμων μεταφορών· επισημαίνει ότι οι μεταφορικές υποδομές είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες υποδομές μεταφορών και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για έργα που συμβάλλουν συγκεκριμένα στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· υπενθυμίζει τους στόχους που καθορίστηκαν από την COP 21 όσον αφορά τις μεταφορές, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές·

83.  τονίζει ότι ένα σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ΔΣΕ πρέπει να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών και των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και τις εσωτερικές πλωτές οδούς· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ ολοκληρωμένων δικτύων και μέσων μεταφοράς, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2, και να υπάρξει εστίαση στις διασυνδέσεις και την ολοκλήρωση του δικτύου στις απομακρυσμένες περιοχές· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό· ζητεί την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας·

84.  ζητεί τη δημιουργία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για τον τουρισμό στο επόμενο ΠΔΠ, για να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό, που θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

85.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη των τεχνολογιών νέας γενιάς και την προώθηση της εγκατάστασής τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ραδιοφάσματος, της αναβάθμισης των σταθερών δικτύων και της πύκνωσης των κινητών δικτύων, της ανάπτυξης των δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε gigabit, καθώς και με την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές, και βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και επένδυσης σε βασικές τεχνολογίες, όπως τα μαζικά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη ή την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, σε υποδομές και σε ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών·

86.  θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί βιώσιμος και οικονομικά προσιτός ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών, αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία, και ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, την ενεργειακή μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας, τη βελτίωση των διασυνοριακών διασυνδέσεων και την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, τις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για το κλίμα πρέπει να στηριχθούν αναλόγως, κυρίως στις περιοχές και χώρες που εξαρτώνται από τον άνθρακα, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη στρατηγική για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· ζητεί τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου ταμείου προκειμένου να υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λύσεων ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης ενέργειας, λύσεων και υποδομών ηλεκτροκίνησης, μέσω εκσυγχρονισμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των δικτύων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), της τεχνολογίας δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα (CCU) και της αεριοποίησης του άνθρακα, μέσω εκσυγχρονισμού της τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, της έγκαιρης προσαρμογής σε μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα και αναδιάρθρωσης των τομέων που εξαρτώνται από τον άνθρακα, καθώς και της αντιμετώπισης των κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

87.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo), το πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) και οι μελλοντικές κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM) για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και πολιτική ισχύ της ΕΕ· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης κλίμακας πρέπει να εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως αποδείχθηκε χαρακτηριστικά στο προηγούμενο ΠΔΠ σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων διατάξεων στον νέο κανονισμό·

88.  τονίζει τη σημασία και τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της απώλειας της βιοποικιλότητας· θεωρεί ζωτικής σημασίας την σταθερή και κατάλληλη χρηματοδότηση για την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να συμβάλλει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη αυτών των στόχων· ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως η διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά σχετικά προγράμματα, όπως το LIFE +, να υπάρξει επαρκής, χρηματοδότηση, με πόρους διπλάσιους από τους σημερινούς, και να δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000·

Ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

89.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει όλες τις περιφέρειές της, ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολύπλευρες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, εστιάζοντας παράλληλα την πλειονότητα των πόρων στις πλέον ευάλωτες περιοχές· πιστεύει ότι, πέραν του στόχου της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και της ενίσχυσης της σύγκλισης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων της ΕΕ και προτείνει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, να επικεντρωθούν κυρίως στην παροχή στήριξης για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τη βιομηχανική μετάβαση, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, τη μείωση της φτώχειας και τις δημογραφικές προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι αυτά τα τρία ταμεία συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και μπορούν να λειτουργήσουν από κοινού μόνο στο ενιαίο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής· ζητεί, επιπλέον, την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας στην πολιτική μια διασυνοριακή συνιστώσα και μια αστική διάσταση, καθώς και ειδικές διατάξεις για τις αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

90.  θεωρεί απόλυτα σημαντικό να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για την ΕΕ των 27, τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές τιμές· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα πρέπει να παραμείνει μία από τις παραμέτρους για την κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια πρόσθετη δέσμη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών δεικτών ώστε να λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ και εντός των περιφερειών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· υποστηρίζει, επιπλέον, τη συνέχιση, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, των στοιχείων τα οποία κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο σύγχρονη και προσανατολισμένη στις επιδόσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, δηλαδή της θεματικής επικέντρωσης, των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, του πλαισίου απόδοσης και της σύνδεσης με την οικονομική διακυβέρνηση·

91.  εκφράζει την σταθερή προσήλωσή του στη δέσμευση του άρθρου 9 ΣΛΕΕ για την υλοποίηση της κοινωνικής Ευρώπης και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, που θα προάγει την ισότητα γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται στη Συνθήκη· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω υλοποίηση απαιτεί κατάλληλα χρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές, και υπογραμμίζει τη συνακόλουθη ανάγκη ενίσχυσης των υφισταμένων μέσων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, και ιδίως το ΕΚΤ, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το ΕΤΠ και το EaSI· επιμένει να διατηρηθούν στο επόμενο ΠΔΠ και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται κυρίως μέσω δανείων·

92.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη για τη σύσταση ειδικού ταμείου εγγυήσεων αφιερωμένου στα παιδιά, που θα επικεντρώνεται στα παιδιά στο πλαίσιο της διεύρυνσης των πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και θα εξασφαλίζει τους ανάλογους πόρους για την πλήρη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τους γονείς για να βγουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία μέσω στοχοθετημένων παρεμβάσεων·

93.  υπογραμμίζει ότι ιδίως το ΕΚΤ θα πρέπει να επεκτείνει τη στήριξή του στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, συγκεκριμένα με τη βελτίωση της δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών τομεακών και διατομεακών επιπέδων, και ότι αυτή η δέσμευση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τα κράτη μέλη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

94.  τονίζει ιδίως τη διαρκή ανάγκη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως μεταξύ των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), ως τμήμα μιας συνολικής προσέγγισης στις πολιτικές για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, το κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να διπλασιαστεί, και να εφαρμοστούν πλήρως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ταχεία και απλοποιημένη χρήση των κεφαλαίων και τη μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κανονιστικής ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των νέων από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι οι επενδύσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και κυρίως για την ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού, παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ· εμμένει στην άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις δαπάνες που πρότινος λάμβαναν χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

95.  εκφράζει την υποστήριξή του για τα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού, της δημοκρατίας, της ιθαγένειας και της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία έχουν αποδείξει με ξεκάθαρο τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για τους δικαιούχους· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της συνέχισης των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και «Δημιουργική Ευρώπη» με στόχο την προσέγγιση των ατόμων όλων των ηλικιών, ιδίως των νέων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· συνιστά, επιπλέον, τη συνέχιση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με επαρκείς πόρους που δεν θα αποβαίνουν εις βάρος των άλλων προγραμμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική συμβολή των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ·

96.  συνιστά τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και του έργου των ΜΚΟ στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή·

97.  ζητεί, ειδικότερα, τουλάχιστον τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για το πρόγραμμα του Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό να προσεγγισθούν πολύ περισσότεροι νέοι, οργανώσεις νέων, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ασκούμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη και να τους προσφερθούν πολύτιμες ικανότητες και δεξιότητες ζωής μέσω ευκαιριών διά βίου μάθησης, εκπαίδευσης με επίκεντρο τον διδασκόμενο, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης ευκαιριών μάθησης, με έμφαση στον εθελοντισμό και στη νεανική εργασία· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή δυνατότητας συμμετοχής ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα, καθώς και ατόμων με αναπηρία·

98.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο πρόγραμμα «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια» και να παρουσιάσει στο νέο ΠΔΠ ένα ειδικό πρόγραμμα με επαρκείς ετήσιες πιστώσεις για να καλύπτονται όλες οι αιτήσεις των νέων ευρωπαίων που κλείνουν τα 18 σε ένα συγκεκριμένο έτος, για ένα δωρεάν σιδηροδρομικό εισιτήριο· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε καίρια συνιστώσα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας, ειδικά ενόψει απειλών όπως του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης· επαναλαμβάνει ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός ενός τέτοιου προγράμματος αναμένεται να υποβάλει η Επιτροπή μια πρόταση για την κατάλληλη νομική βάση·

99.  αναμένει ότι κατά την περίοδο μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβεί από την διαχείριση κρίσεων σε μια μόνιμη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης· τονίζει ότι οι δράσεις σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να καλύπτονται από ένα ειδικό μέσο, δηλαδή το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· τονίζει ότι το μελλοντικό ταμείο, καθώς και οι σχετικοί οργανισμοί στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, πρέπει να διαθέτουν επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για ολόκληρο το επόμενο ΠΔΠ για την αντιμετώπιση των συνολικών προκλήσεων στον τομέα αυτόν· πιστεύει, επιπλέον, ότι το AMIF θα πρέπει να συμπληρωθεί με πρόσθετες συνιστώσες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο άλλων πολιτικών, και ειδικότερα με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής της ΕΕ και τα μέσα χρηματοδότησης εξωτερικών δράσεων, καθώς κανένα εργαλείο δεν θα αρκούσε από μόνο του για την αντιμετώπιση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των αναγκών σε αυτόν τον τομέα· αναγνωρίζει, επιπλέον, τη σημασία των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τους νέους για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει εάν θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου με την καθιέρωση ενός συστήματος κινήτρων που θα προσφέρει στις πόλεις απευθείας οικονομική στήριξη για τη στέγαση και την οικονομική ανάπτυξη προσφύγων με αντάλλαγμα την υποδοχή προσφύγων και αιτούντων άσυλο·

100.  αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της δημόσιας υγείας· σημειώνει ακόμη ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις διασυνοριακές προκλήσεις στον τομέα της υγείας και ζητεί το επόμενο ΠΔΠ να αντικατοπτρίζει την ευθύνη της ΕΕ για την εφαρμογή των ΣΒΑ για τη δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το περιβάλλον, και για την υποστήριξη των κρατών μελών στην μείωση των αυξανομένων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· θεωρεί ότι, με βάση τα θετικά αποτελέσματα των εν εξελίξει δράσεων σε αυτόν τον τομέα, το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα επόμενης γενιάς για την υγεία που θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα σε διασυνοριακή βάση, συγκεκριμένα μέσω καινοτόμων λύσεων για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής υγείας, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, και θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη με τη μορφή εμπειρογνωμοσύνης και ανταλλαγής δεδομένων, αποδεικτικών στοιχείων και ορθών πρακτικών· υπενθυμίζει ότι η καλή υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη άλλων στόχων που έχει θέσει η ΕΕ και ότι οι πολιτικές σε τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα ή η ένταξη έχουν επίσης αντίκτυπο στην υγεία των Ευρωπαίων· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενίσχυση των εκτιμήσεων αντίκτυπου στην υγεία και τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ σε αυτόν τον τομέα·

Ισχυρότερη και βιώσιμη γεωργία και αλιεία

101.  τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών και την απασχόληση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, γεωργική και δασική αειφορία, και την παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη στήριξης των γεωργών στη μετάβαση προς περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, και αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· τονίζει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών, και να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες·

102.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό για την ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές· υπογραμμίζει ότι οι νέες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη ΚΓΠ απαιτούν μια υγιή δημοσιονομική κατανομή με βάση την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής καθώς και των μελλοντικών αναγκών· υπογραμμίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται, προς τούτο, σε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική συγχρηματοδότηση για άμεσες ενισχύσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των μέτρων διατήρησης της παραγωγής σε τομείς ζωτικής σημασίας για τις ευάλωτες περιοχές, μεταρρύθμισης του αποθέματος γεωργικής κρίσης, αύξησης της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, δημιουργίας νέων μέσων που να μπορούν να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών, και αύξησης της χρηματοδότησης για προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI)· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη διαδικασία σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων και να εξασφαλίσει το αναγκαίο χρηματοδοτικό και νομικό πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· επισημαίνει ότι οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική στήριξη·

103.  τονίζει την κοινωνικοοικονομική και οικολογική σημασία του τομέα της αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της «γαλάζιας οικονομίας» και τη συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ σε ό, τι αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επισημαίνει ότι η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί την επαναφορά του προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών στον τομέα της αλιείας, καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί, ως ελάχιστο, να διατηρηθεί έστω το επίπεδο των δημοσιονομικών πιστώσεων που προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν συμπληρωματικές δυνατότητες χρηματοδότησης·

Μεγαλύτερη ευθύνη στον κόσμο

104.  τονίζει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι συγκρούσεις, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, η παραπληροφόρηση, οι φυσικές καταστροφές, η αλλαγή του κλίματος και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανισότητα των φύλων· πιστεύει ότι η Ένωση έχει ιδιαίτερη πολιτική και δημοσιονομική ευθύνη η οποία βασίζεται σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή, βασισμένη σε κανόνες και αξίες εξωτερική πολιτική και στη στήριξη της σταθερότητας, της ασφάλειας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της αειφόρου ανάπτυξης των εταίρων μας, καθώς και στην εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση των κρίσεων·

105.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η διάθεση σημαντικών πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την εξωτερική δράση, ώστε να μπορέσει η Ένωση να διαδραματίσει τον ρόλο της στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της και των πολιτικών της διεύρυνσης, γειτονίας και ανάπτυξης, καθώς και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· αναμένει ότι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα απηχεί τις πρωτοφανείς ανάγκες σε χώρες της νότιας και της ανατολικής γειτονίας που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και τις συνέπειες των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων· ζητεί αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια που προκύπτει από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, αποφεύγοντας τυχόν χάσμα μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να αυξήσει τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ), και υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη επιπλέον πόρων για τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική προκειμένου να προαχθεί η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η βιώσιμη ανάπτυξη και να αντιμετωπιστούν έτσι ορισμένες από τις βαθύτερες αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης·

106.  υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ καθοδηγείται από ένα σύνολο δεσμεύσεων, ιδίως τους ΣΒΑ, το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, καθώς και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας· εφιστά την προσοχή στη δέσμευση που έχουν αναλάβει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στο 0,7 % του ΑΕΠ μέχρι το 2030, με ποσοστό 20 % της ΕΑΒ για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, και 0,2 % του ΑΕΕ της ΕΕ στην ΕΑΒ υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών·

107.  επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και να συμβάλλει στη σταθερότητα, αλλά θεωρεί ότι η ΕΑΒ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους υποδοχής των προσφύγων· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΑΒ για να διευκολύνει την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από άλλες πηγές, και υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα μέσω μιας ενδεχόμενης συνέχισης του σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων, στη βάση αξιολόγησης·

108.  τάσσεται υπέρ της άμεσης παροχής χρηματοδότησης προς τις οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε τρίτες χώρες όπου η δημοκρατία και το κράτος δικαίου βρίσκονται σε κίνδυνο· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα να ανταποκρίνονται ταχέως στις πολιτικές εξελίξεις και να ενισχύουν την αρχή «more for more» (περισσότερη στήριξη για περισσότερη δημοκρατία)·

109.  είναι έτοιμη να εξετάσει μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αρχιτεκτονική για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον βελτιώνει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την ευελιξία, και σέβεται τους στόχους των σχετικών πολιτικών· ζητεί τη διατήρηση χωριστών μέσων προενταξιακής βοήθειας, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, για την ανάπτυξη και για την ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω των ειδικών τους πολιτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών· σημειώνει ότι η αρχιτεκτονική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ένα εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ΕΤΑ πέρα των συμφωνημένων ανώτατων ορίων χωρίς το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, καθώς και μια πιο διαφανή ενσωμάτωση συναφών καταπιστευματικών ταμείων και διευκολύνσεων·

110.  υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης ευελιξίας προκειμένου να είναι δυνατή η κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την ταχεία παροχή χρηματοδότησης· θα μπορούσε να εξετάσει, ως μέρος μιας συνολικής αύξησης των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, ένα μεγαλύτερη αδιάθετο αποθεματικό που θα στοχεύει στην αύξηση της εγγενούς ευελιξίας· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος των μακροπρόθεσμων πολιτικών στόχων και των γεωγραφικών και θεματικών προτεραιοτήτων και της προβλεψιμότητας της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ή να περιορίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις διαβουλεύσεις με τις χώρες εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους

111.  πιστεύει ότι η δημιουργία ενός νέου τομέα του προϋπολογισμού αφιερωμένου στην «Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους» θα καταδείξει την προτεραιότητα που δίδεται από την Ένωση σε αυτήν την αναδυόμενη πολιτική ευθύνη, θα αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητά της και θα επιτύχει τη συνοχή ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές της διαστάσεις·

112.  τονίζει ότι το επίπεδο και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να ενισχυθούν από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να αποφευχθεί η συστηματική προσφυγή κάθε χρόνο στις διατάξεις του ΠΔΠ περί ευελιξίας· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι στις αρχές επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ, Eurojust και CEPOL) και να παρασχεθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (eu-LISA) τα μέσα για την υλοποίηση και τη διαχείριση των νέων αρμοδιοτήτων του· υπογραμμίζει τον ρόλο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των φαινομένων της ριζοσπαστικοποίησης, της περιθωριοποίησης, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους·

113.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· αναμένει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν, τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της άμυνας και ένα πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης το οποίο θα συμπληρωθεί από επενδύσεις των κρατών μελών σε συνεργατικούς εξοπλισμούς· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ισχυρή πεποίθηση ότι οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, η συγκέντρωση της έρευνας και του εξοπλισμού και η εξάλειψη των επικαλύψεων θα αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, και θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης, που υπολογίζεται συχνά σε περίπου 26 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

114.  στο πλαίσιο της αυξημένης προσοχής που δίδεται στην ασφάλεια και την άμυνα στην Ένωση, ζητεί την επαναξιολόγηση όλων των εξωτερικών δαπανών για την ασφάλεια· προσβλέπει, συγκεκριμένα, στην μεταρρύθμιση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό· χαιρετίζει τις πρόσφατες δεσμεύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και την Επιτροπή να παράσχουν διευκρινίσεις όσον αφορά το μέλλον της χρηματοδότησης· ζητεί να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα που θα διαδεχθεί τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, θα είναι εστιασμένο στην αντιμετώπιση των κρίσεων και στη δημιουργία ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα προσφέρει μια νομικά αποδεκτή λύση για τη δημιουργία στρατιωτικών ικανοτήτων·

115.  υπογραμμίζει την τεράστια σημασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ που κατέστησε δυνατή τη συντονισμένη συνδρομή της ΕΕ σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές σε ολόκληρη την Ένωση και έξω από αυτήν· επισημαίνει την αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών που είναι ολοένα και πιο συχνές και περίπλοκες, και οι οποίες ενισχύουν παράλληλα το συναίσθημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στους πολίτες της ΕΕ σε δύσκολες περιόδους· επικροτεί τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της ΕΕ με την αύξηση της ετοιμότητας και των μέτρων πρόληψης, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού αποθεματικού για επιχειρηματικές ικανότητες σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί να συνδυαστεί η ενισχυμένη δράση σε αυτόν τον τομέα με επαρκή χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ·

Μια αποτελεσματική διοίκηση στην υπηρεσία των Ευρωπαίων

116.  θεωρεί ότι μια ισχυρή και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση υψηλής ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης καθώς και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα· υπογραμμίζει τον ρόλο των θεσμικών οργάνων που έχουν συσταθεί από δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη για τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα θεσμικά όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της ΕΕ έχουν υλοποιήσει την μείωση του προσωπικού κατά 5 % όπως ορίζεται στον πίνακα προσωπικού τους· είναι της άποψης ότι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμία προσέγγιση περαιτέρω οριζόντιας μείωσης αυτού του είδους· εκφράζει τη ρητή αντίθεσή του σε μια επανάληψη της δημιουργίας μιας επονομαζόμενης δεξαμενής αναδιάταξης για τους οργανισμούς·

117.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα και τα λοιπά όργανα και οργανισμοί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας και της συγκέντρωσης ορισμένων λειτουργιών και την επακόλουθη εξοικονόμηση πόρων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι, για ορισμένους οργανισμούς, θα μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ιδίως μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ οργανισμών με παρόμοια καθήκοντα, όπως στον τομέα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών με περισσότερες από μία τοποθεσίες· ζητεί, γενικότερα, την ενδελεχή αξιολόγηση των δυνατοτήτων ομαδοποίησης των οργανισμών σύμφωνα με το στρατηγικό χαρακτήρα της αποστολής τους και των αποτελεσμάτων τους με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των υπηρεσιών, π.χ. σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στο Παρίσι·

118.  θεωρεί ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να σέβονται τόσο τη γεωγραφική ισορροπία όσο και την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων·

119.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη μέλη που δεν σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) μπορεί να υπόκεινται σε δημοσιονομικές συνέπειες· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι· είναι πεπεισμένο, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση της μη τήρησης του άρθρου 2 ΣΕΕ, και ότι οι ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να βαρύνουν το κράτος μέλος ανεξαρτήτως της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

120.  τονίζει ότι η εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και της ανισότητας των φύλων και της βίας λόγω φύλου, είναι ζωτικής σημασίας για την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και μια ενισχυμένη δημοσιονομική διάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση όλων των περιπτώσεων διάκρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

121.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο, όπως η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ·

122.  υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί ειδική στήριξη στις μειονεκτούσες ομάδες-στόχους, αποκλείοντας ρητώς τις πρακτικές διαχωρισμού, ιδίως των ατόμων με αναπηρία και των Ρομά, και, ειδικότερα, ότι οι «Ρομά» πρέπει να παραμείνουν στον κατάλογο των δικαιούχων του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ·

123.  σημειώνει ότι, λόγω της απομόνωσης τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις· θεωρεί ότι ανάλογα μέτρα και δεόντως αιτιολογημένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να συσταθούν για αυτές τις περιοχές· ζητεί τη συνέχιση της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και υπερπόντιες χώρες και εδάφη στο επόμενο ΠΔΠ, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για τις ΕΑΠ, και σύμφωνα με ένα ειδικό μέσο για τις ΥΧΕ, για την πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα και για την καταπολέμηση των ειδικών προκλήσεων κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουν·

124.  καλεί την Επιτροπή, για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξετάσει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πρόληψη της διαφθοράς και της οικονομικής απάτης σχετικά με κονδύλια της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις τελωνειακές απάτες, που έχουν προκαλέσει σημαντική απώλεια εισοδήματος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη που αντιτάχθηκαν στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τελωνειακές παραβιάσεις και κυρώσεις να επανεξετάσουν τη θέση του προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία επίλυση του προβλήματος αυτού·

IV.Διαδικασία και λήψη αποφάσεων

125.  υπενθυμίζει ότι για την έκδοση του κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι δύο ισότιμα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ η τομεακή νομοθεσία για τη θέσπιση της συντριπτικής πλειονότητας των προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών κονδυλίων τους, αποφασίζεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· αναμένει, ως εκ τούτου, μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για το επόμενο ΠΔΠ που να διασφαλίζει τον ρόλο και τα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις Συνθήκες· τονίζει ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ δεν είναι το κατάλληλο σημείο για αλλαγές στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει χωριστή πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ, όποτε υπάρχει ανάγκη να γίνουν αλλαγές στις κανονιστικές ρυθμίσεις·

126.  εκφράζει την προθυμία του να αρχίσει αμέσως διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020 με σκοπό να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν και να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· είναι πρόθυμο να συζητήσει τις θέσεις που εκτίθενται στο παρόν ψήφισμα με το Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών του Κοινοβουλίου για το προσεχές ΠΔΠ·

127.  υπογραμμίζει ότι, ενόψει των προτάσεων που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή τον Μάιο 2018, εντός ενός έτους θα πρέπει να ληφθεί επίσημη απόφαση σχετικά με το προσεχές ΠΔΠ· θεωρεί ότι, παρά την αρχική καθυστέρηση στην παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη συμφωνία για το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να σταλεί ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα όσον αφορά την ικανότητα της Ένωσης για την περαιτέρω οικοδόμηση συναίνεσης για το μέλλον της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα· τονίζει ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την ταχεία έγκριση όλων των τομεακών κανονισμών, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο δυνατή την χωρίς καθυστέρηση έναρξη των νέων προγραμμάτων την 1η Ιανουαρίου 2021· υπενθυμίζει ότι, στα προηγούμενα δημοσιονομικά πλαίσια, τα νέα προγράμματα ουσιαστικά ξεκίνησαν μερικά χρόνια μετά από την έναρξη της περιόδου·

128.  θεωρεί ότι το νεοεκλεγόμενο Κοινοβούλιο μπορεί, ενεργώντας με απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν, να ζητήσει από την Επιτροπή, μέσα σε έξι μήνες από τις ευρωεκλογές, να προτείνει αναθεώρηση της τομεακής νομοθεσίας για τη θέσπιση των διάδοχων προγραμμάτων της ΕΕ για το προσεχές ΠΔΠ, που είχε εγκριθεί από το προηγούμενο νομοθετικό σώμα.

129.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι όλα τα στοιχεία του κανονισμού για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, θα συμπεριλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι τη σύναψη τελικής συμφωνίας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την κριτική στάση που τήρησε το Κοινοβούλιο έναντι της διαδικασίας που οδήγησε στην έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ και τον κυρίαρχο ρόλο που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αυτήν τη διαδικασία, αποφασίζοντας αμετάκλητα για ορισμένα στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ και διάφορες διατάξεις σχετικά με μια σειρά τομεακές πολιτικές·

130.  είναι της άποψης ότι οι διαδικασίες που αφορούν τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, και ιδίως τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να συμφωνηθούν χωρίς καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας και πριν από την παρουσίαση των προτάσεων για το ΠΔΠ· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα παράσχει εγκαίρως στο Κοινοβούλιο πληροφορίες ανάλογου επιπέδου με αυτές που παρέχει στο Συμβούλιο· φρονεί ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει ενδεχομένως να κατοχυρωθούν στη ΔΣ, όπως γίνεται και με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

131.  θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για τη διαδικασία· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει εν προκειμένω τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ούτως ώστε να επιτραπεί η έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα γέφυρας του άρθρου 48 παράγραφος 7 ΣΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα ήταν σύμφωνη με τη διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ουσιαστικά όλων των πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και για την ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

o
o   o

132.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0363.
(8) ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0076.


Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 788kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2053(INI))
P8_TA(2018)0076A8-0041/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 311 και το άρθρο 332 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 106α και 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

—  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών(3),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με θέμα «Δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2017)0547),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(5),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 με τίτλο «Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές»(6),

—  έχοντας υπόψη τη θέση του της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7),

—  έχοντας υπόψη τη θέση του της 17ης Δεκεμβρίου 2014(8) σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016(9) σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση «Μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ – τελική έκθεση και συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους», του Δεκεμβρίου του 2016,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0041/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της Συνθήκης της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 1957, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα επρόκειτο να χρηματοδοτείται από εθνικές συνεισφορές μόνο για μια μεταβατική περίοδο, και στη συνέχεια από ένα σύστημα ιδίων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, του Απριλίου του 1970, καθόρισε ένα σύστημα ιδίων πόρων, θέτοντας τέλος στις εθνικές συνεισφορές και καθιερώνοντας δύο γνήσιους ίδιους πόρους, συγκεκριμένα τις γεωργικές εισφορές και τους τελωνειακούς δασμούς, που συμπληρώνονται από έναν τρίτο πόρο ο οποίος βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 1988 θέσπισε έναν ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΑΕΕ των κρατών μελών, για τον λόγο ότι τα έσοδα που παρήγαν οι υφιστάμενοι ίδιοι πόροι δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του πόρου βάσει του ΑΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά, από περίπου 11 % το 1988 σε 69 % το 2014, με αποτέλεσμα ο εν λόγω «συμπληρωματικός» και «εξισορροπητικός» πόρος να έχει καταστεί σήμερα, εκ των πραγμάτων, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόρος ΦΠΑ σήμερα αντιπροσωπεύει το 12 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (τελωνειακοί δασμοί, γεωργικά τέλη και εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης) περίπου το 13 % και το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από άλλα έσοδα, όπως οι φόροι που καταβάλλονται από τους υπαλλήλους της ΕΕ ή τα πρόστιμα από εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή, το 1984, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φονταινεμπλώ, η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία το 66 % της καθαρής συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου επιστρέφεται, έχουν καθιερωθεί σταδιακά διάφορες άλλες εκπτώσεις και διορθωτικοί μηχανισμοί προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις του λεγόμενου «λειτουργικού δημοσιονομικού υπολοίπου» ορισμένων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διορθώσεις επί του παρόντος αφορούν κυρίως είτε μείωση της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου είτε ακαθάριστη μείωση της συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ ή του ΦΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει σε πολλά ψηφίσματα τα προβλήματα και την πολυπλοκότητα του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ και έχει ζητήσει επανειλημμένα μια μεταρρύθμιση σε βάθος για να καταστεί το σύστημα απλούστερο, πιο διαφανές και περισσότερο δημοκρατικό, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή νέων και γνήσιων ιδίων πόρων οι οποίοι, σταδιακά και στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις συνεισφορές που βασίζονται στο ΑΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με τους ιδίους πόρους (COM(2011)0510), η οποία υποβλήθηκε μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ 2014-2020, με σκοπό την επίτευξη απλούστευσης όσον αφορά τις συνεισφορές των κρατών μελών, τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων —ενός μεταρρυθμισμένου ΦΠΑ και ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ)— και τη μεταρρύθμιση των διορθωτικών μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις αυτές αγνοήθηκαν από το Συμβούλιο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020, συγκροτήθηκε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, που περιλαμβάνει εκπροσώπους των τριών βασικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της οποίας προεδρεύει ο Mario Monti· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2016 η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους παρουσίασε την τελική έκθεσή της και συστάσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση της θέσης του Κοινοβουλίου όπως εκτίθεται στο παρόν ψήφισμα· επισημαίνει ότι η εν λόγω έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των μελών που διορίστηκαν από το Συμβούλιο·

1.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020 έως τον Μάιο του 2018· ζητεί το μελλοντικό ΠΔΠ που θα προτείνει η Επιτροπή να περιλαμβάνει φιλόδοξες προτάσεις για την αναθεώρηση της απόφασης για τους ιδίους πόρους και όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων, καθώς και για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων· υπογραμμίζει ότι τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· δηλώνει ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων·

2.  υποβάλλει το παρόν ψήφισμα προκειμένου να εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τα κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της δέσμης των νέων ιδίων πόρων, καθώς και τα στοιχεία του σημερινού συστήματος που θα πρέπει να διατηρηθούν· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση των νομοθετικών προτάσεων για τους ιδίους πόρους της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν μεγαλεπήβολους στόχους και να παρουσιαστούν μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ μετά το 2020· είναι πεπεισμένο ότι είναι απολύτως απαραίτητο να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το προσεχές ΠΔΠ·

I.Νομικό πλαίσιο και διαδικασία λήψης αποφάσεων

3.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 311 ΣΛΕΕ έχει ως εξής: «Η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της. Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων εσόδων, από ίδιους πόρους.»· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η νομική απαίτηση να προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ γνήσιοι ίδιοι πόροι απορρέει απευθείας από τη Συνθήκη·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, «ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα»· σημειώνει, επομένως, ότι τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών, όπως εγκρίνονται κατ’ έτος από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζει έλλειμμα σε ετήσια βάση ή να χρηματοδοτείται με δανεισμό χρημάτων από τις χρηματοπιστωτικές αγορές·

5.  επισημαίνει ότι η κύρια νομοθετική πράξη που καθορίζει τις διατάξεις που αφορούν το σύστημα των ιδίων πόρων, η λεγόμενη απόφαση περί ιδίων πόρων, εγκρίνεται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, και ότι η απόφαση αυτή υπόκειται στην κύρωση όλων των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια από τις πλέον δυσκίνητες νομοθετικές διαδικασίες που προβλέπει η Συνθήκη·

6.  επισημαίνει ότι, στην εν λόγω νομοθετική πράξη, το Συμβούλιο καθορίζει, μεταξύ άλλων, το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και έχει τη δυνατότητα να καθιερώνει νέες κατηγορίες ιδίων πόρων ή να καταργεί υφιστάμενη κατηγορία· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που η απόφαση περί ιδίων πόρων δεν έχει ημερομηνία λήξης, συνδέεται άμεσα με το αντίστοιχο ΠΔΠ που ορίζει το ανώτατο επίπεδο δαπανών για την περίοδο που καλύπτει·

7.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ιδίους πόρους και ότι προβλέπει τη δυνατότητα έγκρισης κανονισμού από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν έγκρισης από το Κοινοβούλιο· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι στην απόφαση περί ιδίων πόρων εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες εκτελεστικές διατάξεις, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό των πόρων βάσει του ΑΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ομαλότερη διαδικασία έγκρισης για την απόφαση περί ιδίων πόρων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο μελλοντικής αναθεώρησης της Συνθήκης, να υποστηρίξουν το αίτημα του Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 311 ΣΛΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης των ιδίων πόρων·

8.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις δημοσιονομικές πολιτικές τους και υπογραμμίζει ότι η εξουσία επιβολής φόρων βρίσκεται στον πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ δεν συνεπάγεται μεταβίβαση της εθνικής κυριαρχίας στον εν λόγω τομέα, αλλά, μάλλον, ευθυγράμμιση του ισχύοντος συστήματος με το πνεύμα και το γράμμα των Συνθηκών της ΕΕ·

II.Λόγοι που υπαγορεύουν τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος ιδίων πόρων

i.Ανάγκη αντιμετώπισης των ανεπαρκειών του υφιστάμενου συστήματος

9.  τονίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, άδικο, αδιαφανές και εντελώς ακατανόητο για τους πολίτες της ΕΕ· επισημαίνει, ειδικότερα, την αδιαφάνεια των υπολογισμών που αφορούν τις εθνικές εκπτώσεις και τους διορθωτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται στο σύστημα των ιδίων πόρων ή τον πόρο βάσει του στατιστικού ΦΠΑ· τονίζει, ακόμη, ότι το σύστημα αυτό δεν υπόκειται σε ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ και κατ’ ουσίαν στερείται δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας·

10.  τονίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το σύστημα των ιδίων πόρων, με τη βαθμιαία αντικατάσταση των γνήσιων ιδίων πόρων από τις λεγόμενες «εθνικές συνεισφορές», δίνει δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ· εκφράζει, κατά συνέπεια, τη λύπη του για το γεγονός ότι το συνολικό μερίδιο των εθνικών συνεισφορών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, που υπολογίζεται είτε βάσει του ΑΕΕ είτε ως ποσοστό του πόρου βάσει του στατιστικού ΦΠΑ, αντιπροσωπεύει περίπου το 83 % των συνολικών εσόδων της ΕΕ·

11.  είναι πεπεισμένο ότι η κυριαρχία του πόρου βάσει του ΑΕΕ έχει ενισχύσει τη δημοσιονομική λογική της δίκαιης ανταπόδοσης («juste retour») που έχει μονοπωλήσει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την εισαγωγή της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και μιας σειράς συναφών εκπτώσεων και άλλων μηχανισμών διόρθωσης στο σκέλος των εσόδων, αφενός, και την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για ένα ικανοποιητικό επίπεδο πιστώσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, αφετέρου· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψει την έννοια του καθαρού λειτουργικού υπολοίπου καθώς στην πράξη όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

12.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι η απόφαση σχετικά με το μέγεθος του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ επηρεάζεται από πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις σε εθνικό επίπεδο, κάτι που επιβάλλει περιορισμούς στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα αυτές συχνά να καταλήγουν σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος μεταξύ καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών αποδεκτών· θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό αγνοούνται οι δεσμεύσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Συμβουλίου· εκτιμά ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες πολιτικές της ΕΕ που παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να είναι συχνά οι τομείς στους οποίους προτείνεται εξοικονόμηση κόστους και ότι έτσι αποδυναμώνεται το εγχείρημα της ΕΕ·

13.  επισημαίνει ότι οι εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ προσδιορίζονται με σαφήνεια στο σκέλος των δαπανών των εθνικών προϋπολογισμών και συχνά αντιμετωπίζονται ως οικονομικό άχθος το οποίο υπερβαίνει τα οφέλη που πηγάζουν από τομείς δαπανών της ΕΕ στους οποίους συχνά τα οφέλη είναι λιγότερο ορατά· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

14.  είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων παραβιάζει, κατ’ ουσίαν, το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι μια εις βάθος μεταρρύθμιση των πόρων της ΕΕ είναι επιβεβλημένη προκειμένου να επανευθυγραμμιστεί η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ με τις απαιτήσεις της Συνθήκης και τις ανάγκες της Ένωσης στο σύνολό της·

ii. Η αναγκαιότητα να είναι η Ένωση σε θέση να χρηματοδοτεί τις πολιτικές της και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις

15.  υπογραμμίζει ότι το ΠΔΠ μετά το 2020 θα πρέπει, αφενός, να εξασφαλίζει την κατάλληλη χρηματοδότηση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να παρέχει, αφετέρου, πρόσθετα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν ήδη εντοπιστεί σε τομείς όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανταγωνιστικότητα, η συνοχή, η καινοτομία, η μετανάστευση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η ασφάλεια και η άμυνα·

16.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να αποφευχθούν οι ανεπάρκειες του τρέχοντος ΠΔΠ και να εξασφαλιστεί εξαρχής ένα επίπεδο πόρων που θα επιτρέπει στην Ένωση να υλοποιεί τις πολιτικές της με επαρκή χρηματοδότηση και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή κρίσεις που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου· τονίζει την ανάγκη να επιλυθεί το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της έλλειψης επαρκών πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι μόνο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης χρειάστηκε σημαντική κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας του ΠΔΠ·

17.  αναμένει ότι, ανεξάρτητα από τον οικονομικό διακανονισμό, οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα αποτελέσουν σημαντική πρόκληση και για το επόμενο ΠΔΠ και όλες τις σχετικές δημοσιονομικές αποφάσεις· είναι πεπεισμένο ότι, ενόψει της απόφασης σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020, θα πρέπει να γεφυρωθεί το έλλειμμα του Brexit και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μειωθούν οι πόροι της ΕΕ και δεν θα επηρεαστούν αρνητικά τα προγράμματα της ΕΕ·

18.  επικροτεί την πρόταση για τη δημιουργία ειδικής θέσης για τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, που διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την «κατάσταση της Ένωσης», και αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο της Ένωσης (COM(2017)0822)· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, μια δημοσιονομική ικανότητα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, πέρα και πάνω από τα σημερινά ανώτατα όρια·

III.Προς ένα αποδεκτό και ισόρροπο σύστημα ιδίων πόρων

i. Αρχές και παραδοχές που διέπουν τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων

19.  τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός διαφανούς, απλούστερου και δικαιότερου νέου συστήματος ίδιων πόρων που θα εδράζεται σε στοιχεία του ισχύοντος συστήματος, εφόσον έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των οικονομικών σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά κατευθυντήριων αρχών·

20.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση των εσόδων με στόχους πολιτικής, ιδίως με την ενιαία αγορά, την ενεργειακή ένωση, και τις πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και τις μεταφορές· είναι πεπεισμένο, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πολιτικές με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως ορίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(10)·

21.  υπογραμμίζει ότι, από επιχειρησιακή άποψη, οι νέοι ίδιοι πόροι δεν μπορούν να εισαχθούν όλοι ταυτόχρονα, και επισημαίνει την ανάγκη σταδιακής εφαρμογής· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια προσέγγιση δύο σταδίων: αρχικά με τη θέσπιση λιγότερο πολύπλοκων, από τεχνική άποψη, ίδιων πόρων που θα μπορούν να εισπράττονται εύκολα και με λογικό κόστος, και στη συνέχεια με τη σταδιακή εισαγωγή κάθε πρόσθετου νέου ιδίου πόρου, βάσει καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, μέχρις ότου επιτευχθεί ο κανονικός ρυθμός εφαρμογής όλων των ιδίων πόρων·

22.  θεωρεί ότι η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να έχει διττό σκοπό, δηλαδή, αφενός, να επιφέρει σημαντική μείωση (της τάξης του 40 %) του μεριδίου των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ, ούτως ώστε να προκύψουν εξοικονομήσεις για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· και, αφετέρου, να διευκολύνει τη χρηματοδότηση ενός υψηλότερου επιπέδου δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020, καλύπτοντας επίσης το έλλειμμα που προκύπτει από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι νέοι ίδιοι πόροι δεν έχουν ως στόχο την αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τους φορολογούμενους της ΕΕ, οι οποίοι δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων·

23.  ζητεί να καταργηθούν όλες οι εκπτώσεις και διορθώσεις και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση όλων των κρατών μελών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Brexit θα σημαίνει ότι η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και οι σχετικές «διορθώσεις επί της διόρθωσης» θα καταστούν άνευ αντικειμένου και θα παύσουν να υφίστανται, ενώ η μεταρρύθμιση του πόρου βάσει του στατιστικού ΦΠΑ θα καταστεί αναπόφευκτη·

24.  θεωρεί ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, συγκεκριμένα οι τελωνειακοί δασμοί, τα γεωργικά τέλη και οι εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης, αποτελούν αξιόπιστη και ουσιαστική πηγή εσόδων της ΕΕ, δεδομένου ότι προκύπτουν απευθείας από το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί τελωνειακή ένωση και από τις νομικές αρμοδιότητες και την κοινή εμπορική πολιτική που συνδέονται με το γεγονός αυτό· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί ότι, εάν μειωθεί η αναλογία του κόστους είσπραξης που παρακρατούν τα κράτη μέλη, μπορεί να εξασφαλιστεί για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα εν λόγω έσοδα·

25.  σημειώνει ότι η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ παρέχει μια αξιόπιστη, σταθερή και δίκαιη πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει πολύ ισχυρή στήριξη από το μεγαλύτερο μέρος των κρατών μελών· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά μόνο ως εξισορροπητικός και συμπληρωματικός πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, γεγονός που θα έθετε τέλος στη δημοσιονομική λογική της «δίκαιης ανταπόδοσης»· τονίζει ότι είναι απαραίτητο, σε αυτό το πλαίσιο, να διασφαλιστεί ότι η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ θα ταξινομείται σε όλους τους εθνικούς προϋπολογισμούς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως έσοδο της ΕΕ και όχι ως δαπάνη των εθνικών κυβερνήσεων·

ii. Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό νέων ιδίων πόρων

26.  συμμερίζεται την άποψη που εκφράζεται στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, σύμφωνα με την οποία, για τον προσδιορισμό πιθανών νέων ιδίων πόρων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: ισότητα/δικαιοσύνη· αποδοτικότητα· επάρκεια και σταθερότητα· διαφάνεια και απλότητα· δημοκρατική λογοδοσία και δημοσιονομική πειθαρχία· έμφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· αρχή της επικουρικότητας και δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών· και περιορισμός του κόστους των πολιτικών συναλλαγών·

27.  καλεί την Επιτροπή, με βάση τα ανωτέρω, να εξετάσει την εισαγωγή της ακόλουθης δέσμης νέων ιδίων πόρων·

iii. Δέσμη πιθανών νέων ιδίων πόρων

α. Στόχος: Εδραίωση της ενιαίας αγοράς, αύξηση της διαφάνειάς της και βελτίωση των συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού

 Φόρος προστιθέμενης αξίας

28.  υπενθυμίζει ότι, από την καθιέρωσή του, σχεδόν πριν από 50 χρόνια, ο ΦΠΑ χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό ενός από τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ότι ο εν λόγω πόρος αντιπροσωπεύει επί του παρόντος περίπου το 12 % των εσόδων της ΕΕ·

29.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημερινό σύστημα παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες: ο πόρος υπολογίζεται σε στατιστική βάση· είναι αδικαιολόγητα πολύπλοκος και δεν συνδέεται άμεσα με τους πολίτες· αντιπροσωπεύει μια απλή μεταβίβαση μέρους των εσόδων που εισπράττονται από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τον πόρο που συνδέεται με το ΑΕΕ· και η βάση συνεισφοράς δεν είναι διαφανής και δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των φορολογουμένων·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η OLAF έχει επανειλημμένα εντοπίσει σοβαρές περιπτώσεις τελωνειακής απάτης στα κράτη μέλη, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εφιστά την προσοχή στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ», και εκφράζει την ανησυχία του ότι οι απατεώνες θα συνεχίσουν να ανακαλύπτουν τον «πιο αδύναμο κρίκο» ως σημείο εισόδου τους στην τελωνειακή ένωση, και ότι οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα μπορούσαν να συνεχιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τις δραστηριότητες αυτές που είναι ζημιογόνες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

31.  υπενθυμίζει τη νομοθετική πρόταση του 2011 για έναν νέο πόρο ΦΠΑ, που θα κατέληγε στην εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού σε επίπεδο ΕΕ που θα είχε ως βάση την καθαρή αξία της παροχής αγαθών και υπηρεσιών ή τις εισαγωγές αγαθών στις οποίες θα εφαρμοζόταν ένα σταθερό, κοινό ποσοστό ΦΠΑ· σημειώνει ότι, μολονότι η πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου του 2013 παρότρυνε το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες για το θέμα αυτό· εκτιμά ότι το σημερινό πλαίσιο προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας που θα επιτρέψει ενδεχομένως να σημειωθεί πρόοδος επί του θέματος·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το όραμα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου όσον αφορά τον ίδιο πόρο βάσει του ΦΠΑ, καθότι η σχετική πρότασή της αποσκοπεί στην απλούστευσή του, στη μείωση του διοικητικού του κόστους και στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ·

33.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ΦΠΑ («Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ — Η ώρα των αποφάσεων»), που δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου 2016 (COM(2016)0148), καθώς και τη συνακόλουθη πρόταση, της 4ης Οκτωβρίου 2017, για μια σειρά θεμελιωδών αρχών και βασικών μεταρρυθμίσεων για τον χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ· υποστηρίζει μια εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στη μείωση των περιθωρίων απάτης και του κόστους συμμόρφωσης και στη δημιουργία νέων εσόδων· θεωρεί ότι ένα κλάσμα αυτών των νέων εσόδων θα πρέπει να διατεθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

34.  θεωρεί ότι ένας απλουστευμένος πόρος με βάση τον ΦΠΑ θα πρέπει να βασίζεται στον κοινό παρονομαστή των συστημάτων ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ και σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, δεν θα εξάλειφε όλες τις εθνικές ιδιαιτερότητες οι οποίες δικαιολογούνται για διάφορους λόγους·

35.  τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενιαίου φορολογικού συντελεστή (1 % έως 2 %) επί των εσόδων από τον αναθεωρημένο ΦΠΑ που εισπράττονται εξ ολοκλήρου από τις διοικήσεις των κρατών μελών ως ίδιος πόρος της Ένωσης· εκτιμά ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά έσοδα για την ΕΕ με περιορισμένο διοικητικό κόστος·

36.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για μια σημαντική μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ και ότι εντός του 2018 αναμένονται επιπλέον πρωτοβουλίες· εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ το συντομότερο δυνατό και το αργότερο πριν από την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ·

37.  καλεί την Επιτροπή, εν αναμονή της θέσπισης της σχετικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, να υποβάλει πρόταση για έναν αναθεωρημένο ίδιο πόρο με βάση τον ΦΠΑ, ως μέρος της επικείμενης δέσμης νομοθετικών μέτρων σχετικά με τους ιδίους πόρους της ΕΕ· φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κύρια αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του ΦΠΑ που είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση·

 Φόρος εισοδήματος εταιρειών

38.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(11), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) «συνοδευόμενη από κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών εντός της Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες στο εσωτερικό της Ένωσης»·

39.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις της Επιτροπής για μια ΚΕΒΦΕ, ενώ υπενθυμίζει παράλληλα το αίτημά του για επέκταση της εν λόγω ενοποιημένης βάσης σε όλες τις επιχειρήσεις μετά από μια μεταβατική περίοδο· τονίζει ότι οι τρέχουσες προτάσεις για μια ΚΕΒΦΕ θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την ψηφιακή οικονομία· προτείνει, βάσει των εν λόγω προτάσεων, να αντιμετωπίζεται η ψηφιακή παρουσία μιας εταιρείας με τον ίδιο τρόπο με τη φυσική εγκατάστασή της, με τον καθορισμό και τον προσδιορισμό μιας μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης·

40.  συμφωνεί με την εκτίμηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους για μια ΚΕΒΦΕ που θα συνιστά τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο, δεδομένου ότι πληροί όλα τα κριτήρια που έχει θέσει η Ομάδα· τονίζει ότι η ΚΕΒΦΕ αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, η οποία αποτελεί, επιπλέον, ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, δεδομένου ότι εμποδίζει τόσο τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών όσο και τη δημοσιονομική βελτιστοποίηση που είναι επιζήμια για τον θεμιτό ανταγωνισμό·

41.  υπενθυμίζει ότι η φοροδιαφυγή, σε όλες τις μορφές της, προκαλεί απώλεια εσόδων για την ΕΕ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής· τονίζει την ανάγκη ανάκτησης των μη εισπραχθέντων φορολογικών εσόδων μέσω μιας συντονισμένης πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής και ενός πλαισίου βασισμένου στη διαφάνεια, τη συνεργασία και τον συντονισμό·

42.  ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της επανεξέτασης της οδηγίας για την ΚΕΒΦΕ, να προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος θα υπολογίζεται με βάση τα έσοδα των κρατών μελών που προέρχονται από την ΚΕΒΦΕ· τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός ενιαίου συντελεστή εισφοράς επί των εσόδων που προκύπτουν από την ΚΕΒΦΕ, με σκοπό το αντίστοιχο ποσό να εισπράττεται ως ίδιος πόρος· εκτιμά ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά έσοδα για την ΕΕ με περιορισμένο διοικητικό κόστος·

 Έσοδα από τη νομισματοκοπή

43.  είναι της άποψης ότι τα έσοδα που προέρχονται από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (έσοδα ΕΚΤ από την έκδοση νομίσματος) και, ως εκ τούτου, συνδέονται άμεσα με τη νομισματική ένωση της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο αντί να καταβάλλονται στα εθνικά δημόσια ταμεία· θεωρεί ότι ένας τέτοιος πόρος θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την ειδική γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ που αφορά τη ζώνη του ευρώ·

β. Στόχος: Μείωση της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας και ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης σε τομείς που χρησιμοποιούν μέσα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή επιθετικής φορολογικής βελτιστοποίησης.

 Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο

44.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας από ομάδα 11 κρατών μελών με σκοπό τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής του 2011· προτρέπει όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ανωτέρω ομάδα, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

45.  συμμερίζεται την εκτίμηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους υπέρ του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως πιθανής βάσης για έναν νέο ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ εκτιμά ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να διερευνηθούν άλλα μέσα φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων·

46.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που θα υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων·

 Φορολόγηση των εταιρειών στον ψηφιακό τομέα

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της 16ης Σεπτεμβρίου 2017, όπου ζητείται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών φορολογικών κανόνων, ως απάντηση στην επιστολή των τεσσάρων υπουργών Οικονομικών με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει «αποτελεσματικές λύσεις με βάση την ιδέα της θέσπισης ενός αποκαλούμενου συμψηφιστικού φόρου» επί του κύκλου εργασιών των ψηφιακών εταιρειών στην ΕΕ· τονίζει ότι, στην ανακοίνωσή της στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενιαία ψηφιακή αγορά», η Επιτροπή επαναβεβαιώνει ότι η ΚΕΒΦΕ παρέχει ένα πλαίσιο που ευνοεί την αναθεώρηση των κανόνων προς όφελος της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και σταθερού καθεστώτος για τη φορολόγηση των ψηφιακών εταιρειών και της αντιμετώπισης των φορολογικών προκλήσεων που συνεπάγεται η ψηφιακή οικονομία· ζητεί μια συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, ακόμα και για βραχυπρόθεσμες λύσεις, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της ενιαίας αγοράς που προκύπτουν από τη μονομερή δράση και να αποφεύγεται η δημιουργία φορολογικών παραδείσων για ψηφιακές εταιρείες·

48.  συμφωνεί ότι η ψηφιακή οικονομία θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο και σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις νέες δίκαιες και ισόρροπες συνθήκες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες και επιχειρήσεις θα καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί εκεί όπου παράγουν κέρδη· επισημαίνει, ακόμη, ότι καίρια σημασία έχει η κατοχύρωση της φορολογικής ασφάλειας για τις επιχειρηματικές επενδύσεις, προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να προληφθεί η εμφάνιση νέων κενών στη φορολογική νομοθεσία στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

49.  θεωρεί ζωτικής σημασίας τη λήψη φορολογικών μέτρων για την ψηφιακή αγορά με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και των στρεβλώσεων, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή σχεδίων δημοσιονομικής βελτιστοποίησης και της κατάχρησης ευρωπαϊκών μηχανισμών για την αποφυγή της φορολογίας· θεωρεί ότι οι πρακτικές αυτές στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά και στερούν από τα κράτη μέλη νόμιμα φορολογικά έσοδα·

50.  ζητεί, καταρχήν, τη δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που θα εισπράττεται από τις συναλλαγές στην ψηφιακή οικονομία· θεωρεί, ωστόσο, ότι, δεδομένων των σημαντικών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ, είναι πολύ νωρίς για να αποφασιστούν τα ακριβή μέτρα για τη δημιουργία ενός τέτοιου πόρου·

51.  πιστεύει, ωστόσο, ότι οιαδήποτε μέτρα ληφθούν από τις αρχές της ΕΕ, όπως συστήματα εγγραφής ή παρακολούθησης ή ρυθμιστικοί μηχανισμοί, θα πρέπει να επιτρέπουν αμέσως την είσπραξη δασμών ή εισφορών προς όφελος του προϋπολογισμού της Ένωσης με βάση την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί ότι πρόκειται για δημόσια αγαθά της ΕΕ τα οποία, όπως δηλώνει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, παρέχουν τη βάση για τη θέσπιση εισφοράς που συνιστά «άλλα έσοδα» τα οποία απορρέουν από τις πολιτικές της Ένωσης·

γ. Στόχος: Προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη

 Περιβαλλοντικός φόρος και περιβαλλοντικές εισφορές

52.  επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οι κοινώς συμφωνημένοι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, είναι από τους κύριους στόχους των πολιτικών της ΕΕ·

53.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μόνο οι κοινοί σε επίπεδο ΕΕ φόροι στην κατανάλωση ενέργειας ή περιβαλλοντικοί φόροι μπορούν να διασφαλίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και, κατά συνέπεια, να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση σε ένα πιο προοδευτικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης·

54.  τονίζει τη σημασία της πράσινης φορολογίας ως μηχανισμού ο οποίος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος να συμβάλει στους ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις προτάσεις για πρόσθετους οικολογικούς ιδίους πόρους, όπως περιγράφονται στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους και από τον αρμόδιο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ επίτροπο, οι οποίες συνάδουν με ορισμένες πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της ενέργειας (φόρος ενέργειας), του περιβάλλοντος και του κλίματος (μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, φόρος για το πλαστικό και σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ)) και των μεταφορών (φόροι οδικών καυσίμων και αεροπορικών εισιτηρίων) με σκοπό την προώθηση πρόσθετων μελλοντικών ιδίων πόρων της Ένωσης·

55.  ζητεί ένα σημαντικό μερίδιο των εσόδων από πλειστηριασμούς του ΣΕΔΕ να θεωρείται από τη φάση 4 (2021) και μετά ως νέος ίδιος πόρος της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η επιλογή αυτή συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, και προτάθηκε ρητά από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM(2018)0098)· ζητεί, παράλληλα, να θεσπιστεί ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ως νέος ίδιος πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα πρέπει επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο και τον περιορισμό της μετεγκατάστασης της παραγωγής, με παράλληλη ενσωμάτωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στις τιμές των εισαγόμενων εμπορευμάτων·

56.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης σε ενωσιακό επίπεδο μιας εισφοράς για τα πλαστικά και τα είδη μιας χρήσης, με στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων·

57.  πιστεύει ότι η θέσπιση ιδίων πόρων που θα βασίζονταν σε φόρο ηλεκτρικής ενέργειας θα οδηγούσε σε επικάλυψη με το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ και θα προκαλούσε ανησυχίες ως προς τη σταθερότητα των συνθηκών για τις επενδύσεις και την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών·

58.  θεωρεί ότι στην περίπτωση που κάποιος από τους ιδίους πόρους επιβαρύνει υπερβολικά κάποιο κράτος μέλος, η εν λόγω επιβάρυνση μπορεί να μετριάζεται με πρόσθετη στήριξη μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ, περιορισμένης διάρκειας και ύψους, και στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη δεν μπορεί να χορηγείται με την καθιέρωση τυχόν νέων εκπτώσεων ή διορθώσεων στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

59.  υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή φόρων ή τελών που σχετίζονται με το περιβάλλον δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών τους πόρων, την επιλογή τους μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους εφοδιασμού·

iv. Άλλες πηγές εσόδων

60.  υπενθυμίζει ότι, παρόλο που οι ίδιοι πόροι πρέπει να είναι η κύρια συνιστώσα εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ωστόσο, συμπληρώνονται από αυτά που το άρθρο 311 ΣΛΕΕ αποκαλεί «άλλα έσοδα», στα οποία περιλαμβάνονται: ο φόρος επί των μισθών που καταβάλλει το προσωπικό της ΕΕ· έσοδα από τη διοικητική λειτουργία των θεσμικών οργάνων, όπως εισπράξεις από την πώληση αγαθών, την ενοικίαση και μίσθωση, την παροχή υπηρεσιών και τραπεζικοί τόκοι· εισφορές από τρίτες χώρες για ορισμένα προγράμματα της ΕΕ· τόκοι υπερημερίας· πρόστιμα από εταιρείες, κατά κανόνα όταν παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό· και έσοδα από δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις στις οποίες προβαίνει η Ένωση·

61.  σημειώνει ότι το υπόλοιπο κάθε οικονομικού έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους ως έσοδο σε περίπτωση πλεονάσματος, και ότι τα άλλα έσοδα, τα υπόλοιπα και οι τεχνικές προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανέρχονται στο 6 % περίπου των συνολικών εσόδων· τονίζει ότι, τα τελευταία χρόνια, τα «άλλα έσοδα» αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από πρόστιμα, τα οποία αντιπροσωπεύουν από μόνα τους το 2,5 % των συνολικών εσόδων (εξαιρουμένων των εσόδων ειδικού προορισμού)·

62.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνατότητες των εν λόγω εσόδων έχουν παραμεληθεί μέχρι σήμερα στη συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ· φρονεί ότι, ακόμη και αν τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλους ιδίους πόρους λόγω του επιπέδου τους, του ασταθούς χαρακτήρα τους και της αδυναμίας να προβλεφθούν, δεν παύουν να συνιστούν ένα δυνητικό μέσο για την κάλυψη των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

63.  υπενθυμίζει ότι οι νομικές διαδικασίες που διέπουν τα έσοδα αυτά και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι οι διαδικασίες για τους ιδίους πόρους, δεδομένου ότι δεν καθορίζονται στην απόφαση για τους ιδίους πόρους, αλλά, αντίθετα, στο παράγωγο δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται στην απαίτηση για ομοφωνία·

64.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οιαδήποτε έσοδα προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ·

65.  ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων εσόδων και θα μεταφέρεται με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να παρέχει πρόσθετες δυνατότητες κάλυψης δαπανών όταν προκύπτουν ανάγκες· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να διατίθεται στα ειδικά μέσα του ΠΔΠ και θα πρέπει να παρέχει συμπληρωματικές ενισχύσεις, τόσο στις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και τις πληρωμές, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

66.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ τα τέλη που απαιτούνται για την υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ, και συγκεκριμένα ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το μελλοντικό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών· θεωρεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εν λόγω έσοδα θα μπορούσαν να διατίθενται για την ίδια πολιτική ή σκοπό· θεωρεί ότι, για τη μετά το 2020 γενιά προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ, το εν λόγω είδος πιθανού εισοδήματος θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικότερης εξέτασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πρόσθετη πηγή εσόδων στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

67.  επισημαίνει ότι το 2016, τα έσοδα που προορίζονταν ειδικά για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, όπως τέλη και επιβαρύνσεις από βιομηχανίες και συνεισφορές από εθνικούς προϋπολογισμούς, ανέρχονταν σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση των οργανισμών από τέλη στο επόμενο ΠΔΠ·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 29.
(3) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 39.
(4) ΕΕ C 27 E της 31.1.2008, σ. 214.
(5) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 89.
(6) ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 11.
(7) ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 994.
(8) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 82.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.


Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018
PDF 499kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2226(INI))
P8_TA(2018)0077A8-0047/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 148,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, σχετικά με τον μελλοντικό δημοσιονομικό προσανατολισμό που είναι κατάλληλος για τη ζώνη του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, για την αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τα περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2017)0821),

–  έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες και τις ενδελεχείς αναλύσεις για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι οποίες καταρτίστηκαν για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Νοέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0690), την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 (COM(2015)0691) και το σχέδιο κοινής έκθεσής της για την απασχόληση (COM(2015)0700),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπογράφηκε και διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017 ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης(12),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(13),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2017 για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2017)0770),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο με την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη θέση υπό μορφήν τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0047/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και αναμένεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, να συνεχιστεί η μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξησης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών παραπέμπει εντούτοις σε ελαφρά κάμψη, με τον ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ να αγγίζει το 2,4 % φέτος και στη συνέχεια να υποχωρεί οριακά στο 2,2 % το 2018 και στο 2,0 % το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν ωστόσο περαιτέρω μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας της ΕΕ απαιτεί φιλόδοξες και κοινωνικά υπεύθυνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη με στόχο βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα, καθώς και επίτευξη ανοδικής σύγκλισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να σημειώσει ελαφρά πτώση φέτος πριν υποχωρήσει κι άλλο το 2019 και τούτο λόγω της ανόδου του πληθωρισμού σε σχέση με το 2017, ενός πληθωρισμού που υπολείπεται του στόχου της ΕΚΤ, ο οποίος είναι 2%, αν και δεν απέχει πολύ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχουν, επιπλέον των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, παράσχει σημαντική στήριξη στις επενδύσεις στην ΕΕ· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζουν να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα του 2008, γεγονός με αρνητικές συνέπειες για τη δυνητική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγικότητα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, ανερχόμενη στον αριθμό ρεκόρ των 235,4 εκατομμυρίων εργαζομένων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι δείκτες της αγοράς εργασίας παραπέμπουν στην ύπαρξη πάγιων δυσχερειών, όπως είναι ο αυξημένος κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η επιδείνωση των ανισοτήτων, ιδίως έναντι των νέων και των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία ανέρχεται σε 7,5 % στην ΕΕ και 8,9 % στη ζώνη του ευρώ, ποσοστά που μπορεί να είναι τα χαμηλότερα σε διάστημα εννέα και οκτώ ετών αντίστοιχα αλλά δεν παύουν να είναι εξαιρετικά υψηλά και δη για τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ πολλών κρατών μελών και ότι τα ποσοστά απασχόλησης έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους μέχρι να ανακάμψουν από την κρίση και κυρίως να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφανής ανεργία (άνεργοι που είναι πρόθυμοι να εργαστούν αλλά δεν αναζητούν ενεργά εργασίας) ανερχόταν σε 20 % το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη από τις οποίες επωφελείται αριθμός μεγάλων εταιρειών και ιδιωτών έχουν κοστίσει σε αρκετά κράτη μέλη δισεκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα από τα δημόσια οικονομικά, εις βάρος ΜΜΕ και άλλων φορολογουμένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη οικονομική κατάσταση προσφέρει ευκαιρίες για την υλοποίηση φιλόδοξων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δη μέτρων που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, δεδομένου ότι το επίπεδο των επενδύσεων ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο σήμερα από ό, τι κατά την περίοδο αμέσως πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, και βελτιώνουν την κατάσταση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, χωρίς βεβαίως να αγνοούνται οι πιέσεις που ασκούνται στη βιωσιμότητα του χρέους από τις δημογραφικές εξελίξεις·

1.  έχει υπόψη του ότι η δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2018 έχει δημοσιευτεί και ότι προτείνει ένα μείγμα πολιτικής το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις, φιλόδοξες και κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημόσια οικονομικά με υπεύθυνη διαχείριση και το οποίο αναμένεται ότι θα προαγάγει ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και ότι θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανάκαμψη και τη σύγκλιση προς τα πάνω· συμφωνεί ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εάν επιθυμούμε αποτελέσματα σε σχέση με την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καταπολέμηση των ανισοτήτων που αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη·

Κεφάλαιο 1 – Επενδύσεις και ανάπτυξη

2.  επισημαίνει το πάγιο διαρθρωτικό πρόβλημα της ανεπαρκούς αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, σε συνάρτηση με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και με την απουσία φιλόδοξων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη·

3.  υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·

4.  υπενθυμίζει τη σημασία του συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση και τη μόχλευση της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ·

5.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η προώθηση των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της τρέχουσας μείωσης των δημοσίων επενδύσεων· επιπλέον, ζητεί επιμόνως την ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών, προκειμένου να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στο σύνολο της ενιαίας αγοράς· εκτιμά ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση·

6.  τονίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προκειμένου να τονωθεί η παραγωγικότητα· υπενθυμίζει ότι επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, η παιδική φροντίδα, η κοινωνική στέγαση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η υγειονομική περίθαλψη, η έρευνα, η ψηφιακή καινοτομία και η κυκλική οικονομία μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και/ή την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της κατανάλωσης πόρων και να μεριμνήσει ώστε οι ΣΑΧ να συνάδουν πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά έργα υποδομών που ενισχύουν την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής παρόμοιων επενδύσεων και να συζητήσει με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τρόπους για την αντιμετώπιση παρόμοιων φραγμών εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου·

Κεφάλαιο 2 – Δημόσια οικονομικά με υπεύθυνη διαχείριση

8.  επισημαίνει τον σε γενικές γραμμές ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό που προτείνεται στις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ και παρατηρεί ότι αναμένεται αυτός να είναι ελαφρά επεκτατικός σε ορισμένα κράτη μέλη το 2018· υπενθυμίζει ότι η συνεπής εφαρμογή και η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης στο έπακρο των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας, αποτελούν καίρια παράμετρο της ορθής λειτουργίας της ΟΝΕ·

9.  τονίζει ότι οι δημοσιονομικοί προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και επενδύσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική σταθεροποίηση·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν στα δημόσια οικονομικά, καίρια παράμετρο για να πετύχουμε μια πιο ρωμαλέα, βιώσιμη και αποτελεσματική ανάπτυξη, ιδίως δε για τη σταδιακή μείωση των λόγων του χρέους προς το ΑΕγχΠ στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ και για τη μείωση των ονομαστικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο δείκτης του ακαθάριστου χρέους προς το ΑΕγχΠ εντός της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 90 % με αρκετά κράτη μέλη να βρίσκονται πολύ πάνω από αυτό το επίπεδο· επισημαίνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη οφείλουν να μειώσουν τους υψηλούς τους λόγους χρέους προς το ΑΕγχΠ επειγόντως, δεδομένου ότι τούτο είναι χαρακτηριστικά ευκολότερο σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης· υπενθυμίζει ωστόσο ότι η γήρανση των κοινωνιών κοινωνίες και άλλες δημογραφικές εξελίξεις επιβαρύνουν σημαντικά τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στις μελλοντικές γενιές·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης στη σύνθεση και στη διαχείριση των εθνικών προϋπολογισμών· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για την ολοένα και πιο διαδεδομένη πρακτική των επισκοπήσεων των δημόσιων δαπανών και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αξιολογούν την ποιότητα των προϋπολογισμών τους·

Κεφάλαιο 3 – Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

12.  υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίζουν να εφαρμόζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες και ευνοϊκές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεδομένης ιδίως της βελτιωμένης οικονομικής κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ και της αύξησης του ΑΕγχΠ σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, και τούτο προκειμένου να τονωθούν η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη και η σύγκλιση προς τα άνω·

13.  εμμένει ότι πρέπει οι δαπάνες για Ε&A να πλησιάσουν περισσότερο στους στόχους της ΕΕ για το 2020· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και να παράσχουν επενδύσεις, καθώς και να εξασφαλίσουν ή να διατηρήσουν ίση πρόσβαση σε δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, έχοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, όπως είναι η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων·

14.  υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές μετασχηματίζουν ριζικά τις αγορές εργασίας μας, προκαλώντας για παράδειγμα ριζικές αλλαγές στις μορφές και στα καθεστώτα απασχόλησης, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια προσαρμοσμένη μετάβαση· τονίζει συνεπώς τη μεγάλη σημασία που αποκτούν δυναμικές αγορές εργασίας με προσβάσιμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ικανά να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας·

15.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις για την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις θα επιτρέψουν την άμεση υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και, ταυτόχρονα, θα δημιουργήσουν συνθήκες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

16.  ζητεί να επανεξεταστεί η φορολογία με σκοπό την εξεύρεση μιας δίκαιης εξισορρόπησης μεταξύ φόρων κεφαλαίων, εργασίας και κατανάλωσης·

Κεφάλαιο 4 – Σύγκλιση και κοινωνική ένταξη

17.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι ΣΑΧ οφείλουν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και οφείλουν να επιδείξουν αποτελέσματα σε σχέση με την ανάπτυξη και την απασχόληση· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για τον «κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων» ως εργαλείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινωνικού πυλώνα·

18.  επισημαίνει ότι, τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των πραγματικών μισθών ήταν κατώτερη της αύξησης της παραγωγικότητας όταν την ίδια στιγμή επέρχονταν βελτιώσεις στην αγορά εργασίας· επισημαίνει υπό αυτές τις συνθήκες ότι υπάρχουν ενδεχομένως περιθώρια αύξησης μισθών σε ορισμένους τομείς και περιοχές, υπό τον όρο ότι θα συμβαδίζουν με την αύξηση της παραγωγικότητας, προκειμένου να είναι ικανοποιητικό το βιοτικό επίπεδο, χωρίς όμως να παραμεληθούν η ανταγωνιστικότητα και η ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων·

19.  επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη νομισματική πολιτική σε πνεύμα σεβασμού της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική υποστήριξης εκείνων των επενδύσεων που ενισχύουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να μεριμνήσει για την κατάλληλη διασύνδεση μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2018 η ανάγκη για αποτελεσματικά, αποδοτικά και δίκαια συστήματα φορολόγησης που θέτουν τα σωστά κίνητρα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας· συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για να επιτευχθεί αυξημένη διαφάνεια, για να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του ΦΠΑ και για να υπάρξει μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· παρατηρεί ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών φορολογικών συστημάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα δημόσια έσοδα·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επαρκή μέτρα προκειμένου να βοηθηθούν και να ενσωματωθούν νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και πρόσφυγες, καθώς και να προετοιμαστούν εγκαίρως για όλα όσα θα απαιτηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και να αποφευχθεί η απορρόφησή τους από την μαύρη οικονομία, καθώς και για τον εφοδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών με επαρκείς πόρους· επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ΕΕΑΚ και των προσφύγων, καθώς και στις προσπάθειες αποτροπής οποιωνδήποτε διακρίσεων εναντίον αυτών στην αγορά εργασίας·

23.  εκφράζει την ανησυχία του διότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν οι αγορές εργασίας να χαρακτηρίζονται από κενά και διακρίσεις, με αποτέλεσμα να υφίστανται διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, τη συνταξιοδότηση και τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Κεφάλαιο 5 – Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: κυριότητα και εφαρμογή

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη προσοχή που δίνεται στον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό για την περιοχή του ευρώ και επισημαίνει ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις του κάθε κράτους μέλους να συμμορφώνεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης στο έπακρο των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας· τονίζει ότι η έννοια ενός συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού δεν συνεπάγεται ότι πλεονάσματα και ελλείμματα σε διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να αντισταθμίζονται μεταξύ τους·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τις συστάσεις ανά χώρα, συμπεριλαμβανομένων όσων στοχεύουν στην ενίσχυση της σύγκλισης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή μέσω πραγματικών δημόσιων συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο θα συνέβαλε στην καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα· θεωρεί πολύ σημαντικό το να ληφθεί μέριμνα για την πραγματοποίηση συζητήσεων στα εθνικά κοινοβούλια με θέμα εκθέσεις και συστάσεις ανά χώρα· φρονεί ότι περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να έχουν εντονότερη συμμετοχή στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα υφιστάμενα μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων ανά χώρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που απειλούν να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης·

26.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση προς την εμβάθυνση της ΟΝΕ οφείλει να συμβαδίζει με ισχυρότερους δημοκρατικούς ελέγχους· εμμένει ότι πρέπει, προς τον σκοπό αυτό, να ενισχυθεί ο ρόλος τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων με γνώμονα την αρχή της ευθύνης· ζητεί να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διαφθορά εξακολουθεί να παραμένει εμπόδιο στις επενδύσεις σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι, για την εξασφάλιση ορθής οικονομικής ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να υπάρχει σεβασμός του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων δικαστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συντάσσει πλέον ετήσια έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να επαναλάβει την εκπόνηση ετήσιων μελετών όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη στο ζήτημα της διαφθοράς και της ζητά να παρέχει τους μηχανισμούς για την καταπολέμησή της·

Τομεακές συνεισφορές στην έκθεση ΕΕΑ του 2018

Προϋπολογισμοί

28.  θεωρεί ότι οι προϋπολογισμοί της ΕΕ πρέπει να παρέχουν κίνητρο για βιώσιμη ανάπτυξη, σύγκλιση, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μέσω λύσεων και συνεργιών σε ό,τι αφορά τους εθνικούς προϋπολογισμούς· πιστεύει, επομένως, ότι η ΕΕΑ χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για τα κράτη μέλη και για την κατάρτιση των εθνικών και των ενωσιακών προϋπολογισμών, ιδίως στο πλαίσιο της κατάρτισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020·

29.  επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, λόγω της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, οφείλει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση για την ενίσχυση των συνεργιών και την αποφυγή του κατακερματισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ που περιέχεται στην τελική έκθεση με τίτλο «Η μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ» και στις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2016·

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

31.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη δικτυακή πύλη για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, η οποία παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας και αποτελεί σημαντική πηγή σαφών και αξιόπιστων πληροφοριών για τους πολίτες· τονίζει ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που πάσχουν από δυσλεξία ή άλλες τέτοιες δυσκολίες·

32.  ζητεί μεγαλύτερη συνοχή με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης καταστροφών και της ετοιμότητας, όπως η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το ταμείο αλληλεγγύης, η περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και οι πολιτικές για την έρευνα και την καινοτομία·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27.
(10) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(11) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 86.
(12) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 149.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0491.


Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018
PDF 511kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2260(INI))
P8_TA(2018)0078A8-0052/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 148, 152, 153, 174 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τους υπ’ αριθ. 1, 3, 4, 5, 8 και 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπογράφηκε την 17η Νοεμβρίου 2017 στο Γκέτεμποργκ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2018» (COM(2017)0690),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 22ας Νοεμβρίου 2017, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (COM(2017)0674),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2017)0677),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2017)0770),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2018» (COM(2017)0771),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2018: Συνολική εκτίμηση» (COM(2017)0800),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Απολογισμός της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (SWD(2017)0258),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση από την Επιτροπή της έβδομης έκδοσης της ετήσιας επισκόπησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη για το 2017, που εστιάζεται στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και στην αλληλεγγύη στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2016)0071), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 2013/112/ΕΕ με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), καθώς και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(4),

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση των Πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-2015(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(13),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(18),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Μαρτίου 2017, με τίτλο: «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2016» (Εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ευρώπη: ετήσια ανασκόπηση του EurWORK 2016), και συγκεκριμένα το κεφάλαιο «Pay inequalities –Evidence, debate and policies» (Μισθολογικές ανισότητες - Αποδεικτικά στοιχεία, συζητήσεις και πολιτικές),

–  έχοντας υπόψη τη θεματική ενημέρωση του Eurofound της 18ης Ιουλίου 2017 με τίτλο «Pay inequalities experienced by posted workers: Challenging the equal treatment principle» (Οι διαφορές στις αμοιβές των αποσπασμένων εργαζόμενων: η αμφισβήτηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης) που παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των θέσεων των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 26ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Αλλαγές στην απασχόληση και μισθολογικές ανισότητες: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης 2017»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 19ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Κοινωνική κινητικότητα στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 13ης Μαρτίου 2017 με τίτλο «Εισοδηματικές ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση»,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Eurofound της 24ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και της 16ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τον Ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2011 έως 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση επισκόπησης του Eurofound της 17ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 12ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Νέες μορφές απασχόλησης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 29ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Γυναίκες, άνδρες και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Α8-0052/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται και έχει φθάσει το 72,3 % κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το οποίο αντιστοιχεί σε 235,4 εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, σημειώνοντας πρόοδο ως προς την επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης 75 % ο οποίος ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη, που κυμαίνονται από πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 65 %, όπως στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Κροατία, και φθάνουν έως άνω του 75 % στις Κάτω Χώρες, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και στη Σουηδία, κάτι που σημαίνει ότι μένουν ακόμη να γίνουν κάποια βήματα για να επέλθει ανάκαμψη από την κρίση και, ιδίως, για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, των εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και των ανδρών, και ασθενέστερη μεταξύ των νέων, των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης και των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση, υπολογιζόμενη βάσει ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο εξακολουθεί να βρίσκεται κατά 3 % χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα στην ΕΕ και κατά 4 % στη ζώνη του ευρώ λόγω της αύξησης της μερικής απασχόλησης και της μείωσης των ωρών εργασίας των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή στην ΕΕ 18,9 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να είναι άνεργοι, οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι υπερβολικά χαμηλές, η αύξηση των μισθών είναι υποτονική και η φτώχεια των εργαζομένων εξακολουθεί να αυξάνεται· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση έχει στόχο την πλήρη απασχόληση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 18,9 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι άνεργοι, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και εννέα χρόνια, καθώς ανέρχονται σε 7,5 % και 8,9 % αντίστοιχα· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η ανάκαμψη αυτή παραμένει πολύ ανομοιογενής μεταξύ των κρατών μελών, αφού τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται από περίπου 4 % στη Γερμανία μέχρι σχεδόν 20 % στην Ισπανία και 23,6 % στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της κρυφής ανεργίας — ανέργων ατόμων που είναι πρόθυμα να εργαστούν αλλά δεν αναζητούν ενεργώς απασχόληση — ήταν 20 % το 2016, ενώ το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας στην ΕΕ παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα σε ποσοστό άνω του 46,4 % (το αντίστοιχο ποσοστό για τη ζώνη του ευρώ είναι 49,7 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, λόγω της έλλειψης ανάπτυξης και διαρθρωτικών αδυναμιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας αποτελούν μία από τις αιτίες της υψηλής ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη υπέρ των μακροχρόνια ανέργων είναι απαραίτητη, ειδάλλως η κατάστασή τους θα αρχίσει να πλήττει την αυτοπεποίθηση, την ευημερία και τη μελλοντική ανάπτυξή τους, εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την ευρωπαϊκή κοινωνική διάσταση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 11 % σε σύγκριση με το 2008 ενώ η πλήρης απασχόληση μειώθηκε κατά 2 % την ίδια περίοδο, ενώ η ακούσια μερική απασχόληση μειώθηκε από το 29,3 % το 2013 στο 27,7 % το 2016, αλλά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο αυτού του τύπου συμβάσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας μεταξύ μόνιμων και άτυπων θέσεων απασχόλησης παραμένει ανησυχητικός, καθώς οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αντιστοιχούν σε ποσοστό από 10 % έως 20 % σε ορισμένα κράτη μέλη, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά μετάβασης προς συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης συνιστούν «αδιέξοδο» αντί για «σκαλοπάτι» προς μόνιμες θέσεις απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο αυτό εμποδίζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων να επωφελούνται από ασφαλή, σχετικά καλοπληρωμένη απασχόληση και καλές προοπτικές, και δημιουργεί μισθολογικό χάσμα μεταξύ μόνιμων εργαζομένων και προσωρινά απασχολούμενων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ελαφρά βελτίωση που παρατηρείται στο ποσοστό ανεργίας των νέων, αυτό εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό, καθώς αγγίζει το 16,6 % (18,7 % στη ζώνη του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση, οι νέοι απασχολούνται συνήθως υπό καθεστώς μη τυποποιημένων και άτυπων μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών θέσεων εργασίας, ακούσιας μερικής απασχόλησης και θέσεων εργασίας με χαμηλότερο μισθό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 6,3 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών βρίσκονταν ακόμη εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, με βάση την απαγόρευση των διακρίσεων σε ό,τι αφορά την ηλικία σε σχέση με το άρθρο 19 ΣΛΕΕ και την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για την ισότητα στην απασχόληση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών είναι μικρότερες, εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα προ κρίσης επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία παραμένει πάνω από το 50 % της συνολικής ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 46,6 % στην ΕΕ και στο 49,7 % στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας παρακολουθεί μόνο τα άτομα που δεν έχουν εργασία και που αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες, ενώ το ποσοστό της μακροπρόθεσμης ανεργίας μετρά μόνο το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών που ήταν άνεργοι για διάστημα 12 μηνών ή μεγαλύτερο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων παραμένει, και τώρα ανέρχεται στο 11,6 % στην Ευρώπη, με τα ειδικά ανά φύλο ποσοστά απασχόλησης να ανέρχονται σε 76,9 % για τους άνδρες και 65,3 % για τις γυναίκες, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα στα άτομα που δεν έχουν γεννηθεί στην ΕΕ και στις γυναίκες Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι ακόμη μεγαλύτερο στη μερική απασχόληση, καθώς η διαφορά ανήλθε σε 23 ποσοστιαίες μονάδες το 2016, και μάλιστα υπερέβη τις 30 ποσοστιαίες μονάδες σε τέσσερα κράτη μέλη, ενώ η ακούσια μερική απασχόληση των γυναικών ανήλθε στο 23,5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας κάτω των 6 ετών είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς παιδιά, ενώ το 19 % του δυνητικού γυναικείου εργατικού δυναμικού της ΕΕ το 2016 ήταν μη ενεργό επειδή ασχολούνταν με τη φροντίδα παιδιών ή ανίκανων ενηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των χαμηλότερων ποσοστών ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης, οι γυναίκες επλήγησαν από σημαντικό μισθολογικό χάσμα της τάξης του 16,3 % το 2015 στην ΕΕ κατά μέσο όρο, το οποίο κυμάνθηκε από 26,9 % στην Εσθονία μέχρι 5,5 % στην Ιταλία και το Λουξεμβούργο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως χαμηλή συμμετοχή και αναντιστοιχίες μεταξύ δεξιοτήτων και προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι όλο και περισσότερο αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ένταξη ή την επανένταξη μη ενεργού εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γηράσκουν (σχεδόν το 20 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτό θα φθάσει το 25 % μέχρι το 2050), και ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τα κράτη μέλη και θα μπορούσε να τα υποχρεώσει να προβούν σε αναπροσαρμογές ώστε να εξακολουθήσουν να εξασφαλίζουν καλά χρηματοδοτούμενα και ισχυρά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, περίθαλψης και μακροπρόθεσμης φροντίδας, και να ικανοποιούν την ανάγκη για επίσημη και ανεπίσημη περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άτυποι φροντιστές διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην ΕΕ των 28 μειώθηκε ελαφρώς το 2015, εκτιμάται δε στα 80,6 έτη (0,3 έτη χαμηλότερο σε σχέση με το 2014), φθάνοντας τα 83,3 έτη για τις γυναίκες (0,3 έτη χαμηλότερο σε σχέση με το 2014) και τα 77,9 έτη για τους άνδρες (0,2 έτη χαμηλότερο σε σχέση με το 2014)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η πρώτη μείωση του προσδόκιμου ζωής στην ΕΕ των 28 από το 2002, όταν κατέστησαν διαθέσιμα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι κάτι τέτοιο παρατηρείται στην πλειονότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, δεν μπορούμε ακόμη να πούμε εάν η μείωση του προσδόκιμου ζωής που παρατηρήθηκε μεταξύ 2014 και 2015 είναι μόνο προσωρινή ή εάν θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές προκλήσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η συρρίκνωση και η διασπορά του πληθυσμού, που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των περιοχών οι οποίες υποφέρουν εξαιτίας αυτών και απειλούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εξακολουθεί να ανέρχεται περίπου στο 20 % σε πολλά κράτη μέλη, όπως η Μάλτα, η Ισπανία και η Ρουμανία, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο της ΕΕ, που είναι 10 %, στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνιστά πολύπλοκη πρόκληση σε ατομικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η προέλευση από οικογένειες μεταναστών και οι ειδικές ανάγκες αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται με χαμηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, έχοντας κατά νου ότι η μέση αναλογία στην ΕΕ των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις θετικές επιστήμες στο χαμηλό κοινωνικοοικονομικό τεταρτημόριο του μαθητικού πληθυσμού της έρευνας PISA 2015 είναι περίπου 34 %, 26 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο σε σχέση με το υψηλό κοινωνικοοικονομικό τεταρτημόριο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνει 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις (περίπου το 10 % του συνόλου της ΕΕ) και απασχολεί περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα (περίπου το 6,5 % των εργαζομένων της ΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του εν λόγω τομέα για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων των σημερινών κοινωνιών, ιδίως ως προς τη γήρανση του πληθυσμού τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάποιας μορφής αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μέτρων προσβασιμότητας προς όφελός τους εξακολουθεί να παρουσιάζει καθυστέρηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και μπορεί να παρατηρηθεί κάποια πρόοδος στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν να υπάρχουν μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία, ενώ 119 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, αριθμός απαράδεκτος, διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, από τους οποίους περισσότερα από 25 εκατομμύρια παιδιά (πάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου των παιδιών στην ΕΕ), ενώ περιφερειακές διαφορές εξακολουθούν επίσης να υφίστανται εντός των κρατών μελών και της Ένωσης στο σύνολό της, με αποτέλεσμα η ΕΕ να απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδηματική ανισότητα εξακολουθεί να αυξάνεται στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά στην ΕΕ, το πλουσιότερο 20 % των νοικοκυριών έχει λάβει ποσοστό εισοδήματος που ήταν 5,1 φορές υψηλότερο από το φτωχότερο 20 %, με την διαφορά αυτή να φτάνει στο 6,5 ή και παραπάνω σε ορισμένες χώρες της ανατολικής και νότιας Ευρώπης — σχεδόν το διπλάσιο απ’ ό,τι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στις σκανδιναβικές χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας εξακολουθούν να συνιστούν εμπόδιο για τις ίσες ευκαιρίες κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κοινωνική προστασία και, ως εκ τούτου, βλάπτουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δημοσίευση της Επιτροπής για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη για το 2017, 118,8 εκατομμύρια άτομα αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) το 2015, κατά 1,7 εκατομμύρια πάνω από το επίπεδο του 2008 και μακριά από τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) κατά 20 εκατομμύρια, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς κυμαινόταν σε ποσοστό από 5 % ή λιγότερο στη Δημοκρατία της Τσεχίας ή τη Γερμανία μέχρι περίπου 20 % στην Ελλάδα και την Ισπανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό AROPE για τα παιδιά (0-17 ετών) ήταν 26,4 % το 2016, που ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους ενηλίκους (16-64, 24,2 %) και, κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες, από το ποσοστό των ηλικιωμένων (65 + 18,3 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παιδιών που πλήττονται από τη φτώχεια παραμένει ανησυχητικά υψηλός στην Ευρώπη, καθώς επί του παρόντος ανέρχεται σε πάνω από 25 εκατομμύρια, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας στα παιδιά μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή και διαιωνίζει τη μεταβίβαση της μειονεξίας από τη μια γενεά στην επόμενη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη συνοχής και φέρνουν την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο φαινόμενο της φτώχειας των εργαζομένων επιμένει στην Ευρώπη στο σύνολό της, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στην Ισπανία (13,1 %), στην Ελλάδα (14 %) και στη Ρουμανία (18,6 %), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η απασχόληση από μόνη της δεν επαρκεί πάντα για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη φτώχεια και αντικατοπτρίζει διαφορετικά μοτίβα στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μερικής και/ή προσωρινής απασχόλησης, των επιπέδων μισθών και της έντασης εργασίας στα νοικοκυριά, καθώς και των κακών συνθηκών εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των μισθών παραμένει περιορισμένη στην ΕΕ, καθώς αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1 % τα τελευταία δύο έτη και ότι η διασπορά των αμοιβών των εργαζομένων είναι αρκετά μεγάλη στην ΕΕ, δεδομένου ότι κυμαίνονται από 4,6 EUR ανά ώρα εργασίας στη Βουλγαρία μέχρι 43,3 EUR στο Λουξεμβούργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών ήταν κατώτερη από τη μέση αύξηση της παραγωγικότητας σε 18 από τα 28 κράτη μέλη και υστερεί ακόμη και από τη μείωση της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, αν και με την υποστήριξη της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να είναι προσβάσιμες για όλους, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης των νέων (ηλικίας 20-34) με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 82,8 % στην ΕΕ, πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τους απόφοιτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική κατάρτιση αρχίσει να γίνεται περισσότερο αξιόπιστη, είτε μεταξύ των νέων Ευρωπαίων είτε μεταξύ των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν τις ικανότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση που αποκτάται σε άτυπο πλαίσιο επίσης προσφέρει στους Ευρωπαίους σημαντικά εργαλεία για την αγορά εργασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί από τους εργαζόμενους να έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, εκτιμάται ότι το 44 % του πληθυσμού της ΕΕ στερείται τέτοιων δεξιοτήτων(19)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαλλε στην κοινωνική ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, την οποία επικροτεί η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης του 2018, συμβάλλει στην ανάπτυξη καλύτερων, αποτελεσματικότερων και περισσότερο προσβάσιμων θεραπειών και φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρόοδος βοηθά να εξασφαλισθεί ότι άνθρωποι που υποφέρουν από συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν να εργάζονται επί πολύ περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός απειλείται επί του παρόντος από τις υψηλές τιμές ορισμένων φαρμάκων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική πολιτική στα κράτη μέλη συμβάλλει στη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ενώ έχει παράλληλα και άλλους στόχους, όπως η δημοσιονομική βιωσιμότητα ή η αναδιανομή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή και η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, την οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν εναρμονίζει·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (GDHI) δεν έχει ακόμη επανέλθει σε διάφορα κράτη μέλη στα προ κρίσης επίπεδα, με ορισμένους αριθμούς να υπολείπονται κατά 20 με 30 ποσοστιαίες μονάδες από τα επίπεδα του 2008·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα της οικονομίας της ΕΕ να δώσει ώθηση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ικανότητα των σημαντικών ανταγωνιστών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι η πιθανή ανάπτυξη βρίσκεται περίπου στο 1,4 % στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2 % στις ΗΠΑ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζομένους τα δικαιώματά τους και ενθαρρύνει το κοινωνικό ντάμπινγκ, προκαλώντας σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις και επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση, την παραγωγικότητα, την ποιότητα της εργασίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, που περιορίζουν το δυναμικό ανάπτυξής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις εν λόγω περιφέρειες, τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται μεταξύ 11,2 % και 27,1 % και τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ 54,5 % και 80,9 % αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιφέρειες αυτές η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 40 %·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Eurofound, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων βελτιώνεται σταδιακά στα περισσότερα κράτη μέλη, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της συνολικής συμμετοχής των εθνικών κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη μελέτη του Eurofound σχετικά με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρόκειται να κάνει λόγο για μια διαδικασία ενοποίησης και αύξησης της ευαισθητοποίησης, σε συνέχεια της κατευθυντήριας οδηγίας αριθ. 7 για την απασχόληση, σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι κοινωνικοί εταίροι επισημαίνουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί κατάλληλη δέσμευση με τη διευκόλυνση μιας ουσιαστικής και έγκαιρης διαβούλευσης, την ανταλλαγή συνεισφορών και αναπληροφόρησης, καθώς και με προβολή των απόψεών τους·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2018, μαζί με τον ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικών πολιτικών για την ποιότητα της απασχόλησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των επενδύσεων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και των μισθών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών· θεωρεί ότι η ΕΕΑ βασίζεται σε μια στρατηγική επενδύσεων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνα δημόσια οικονομικά, στοιχεία που πρέπει να συνδυάζονται με την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για την τήρηση των αρχών και την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να βελτιώσει τη διαδικασία συντονισμού πολιτικής με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση, την αποτροπή και τη διόρθωση αρνητικών τάσεων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ανισότητες και να εξασθενίσουν την κοινωνική πρόοδο, ως μέσο για τη σύνδεση του οικονομικού συντονισμού με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθούν τις προτεραιότητες που εντοπίζονται στην έρευνα και τη συνοδευτική κοινή έκθεση για την απασχόληση, με σκοπό οι εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές να προωθούν την μεγέθυνση, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ποιοτική απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική προστασία και ένταξη· επισημαίνει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων·

2.  τονίζει την ανάγκη για κοινωνικά και οικονομικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη του «κοινωνικού τριπλού Α» με βελτίωση της αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και των κοινωνικών πολιτικών, που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των εργαζομένων και των ευπαθών ομάδων, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις, να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, να προωθηθεί η ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας και οι δίκαιοι όροι εργασίας, να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, να στηριχθεί η αύξηση των μισθών, καθώς και η βιωσιμότητα και επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερο σταθερή απασχόληση και να εξισορροπηθεί παράλληλα η οικονομική με την κοινωνική διάσταση και να λαμβάνονται οι αποφάσεις από κοινού και συμπληρωματικά· ζητεί από τα κράτη μέλη να μετατοπίσουν σταδιακά τη φορολογία από την εργασία σε άλλες πηγές, χωρίς να διακινδυνεύσει η κοινωνική ασφάλιση· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και τη μείωση των ανισοτήτων·

3.  τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικά εργαλεία για τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές ενώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται δίκαιοι μισθοί και δίκαιες συνθήκες εργασίας, και ότι τα ισχυρά συστήματα συλλογικής διαπραγμάτευσης ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κρατών μελών σε περιόδους οικονομικής κρίσης· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελεί ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των ευρωπαίων εργαζομένων, με κρίσιμες επιπτώσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, μεταξύ άλλων για τον σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, και ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συνιστούν ευρωπαϊκό θεμελιώδες δικαίωμα που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί να σέβονται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να χαραχθούν πολιτικές που να σέβονται, να προωθούν και να ενισχύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη θέση των εργαζομένων σε συστήματα καθορισμού των μισθών που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας· πιστεύει ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα την υποστήριξη της συνολικής ζήτησης και της οικονομικής ανάκαμψης, τη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων·

4.  ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της ανισότητας και για τόνωση των κοινωνικών επενδύσεων, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών ωφελημάτων τους· υπενθυμίζει ότι οι οικονομίες με υψηλότερο βαθμό κοινωνικών επενδύσεων είναι πιο ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να αφήσει περιθώριο για δημόσιες κοινωνικές επενδύσεις και, όπου χρειάζεται, για μεγαλύτερες επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές και την υποστήριξη για εκείνους που πλήττονται περισσότερο για την ορθή αντιμετώπιση των ανισοτήτων, ιδίως μέσω συστημάτων κοινωνικής προστασίας που παρέχουν κατάλληλη και σωστά στοχευμένη στήριξη του εισοδήματος· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, όπου αρμόζει, μια πιο ενδελεχή εκτίμηση σχετικά με το ποιες κατηγορίες δαπανών μπορούν σαφώς να θεωρηθούν κοινωνικές επενδύσεις·

5.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία· εκφράζει την ανησυχία του για τη χαμηλή συμμετοχή που εξακολουθούν να έχουν οι εθνικές μειονότητες στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να εφαρμόσουν ορθά τις οδηγίες 2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ· υπενθυμίζει ότι οι νεοαφικνούμενοι φέρνουν μαζί τους νέες δεξιότητες και γνώσεις, και ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προωθηθούν εργαλεία παροχής πολύγλωσσης πληροφόρησης σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, άσκησης και εθελοντικής εργασίας·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την ένταξη ή την παραμονή στην αγορά εργασίας ασθενών που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, για παράδειγμα από χρόνιο πόνο· υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας περισσότερο ευέλικτης αγοράς εργασίας που να είναι προσαρμοσμένη σε τέτοιες καταστάσεις και δεν εισάγει διακρίσεις, ούτως ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακουφίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

7.  χαιρετίζει τη στήριξη επενδύσεων από πλευράς της Επιτροπής προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η αναγνώριση των δυνατοτήτων της σε ολόκληρη την οικονομία· συμφωνεί ότι η στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική και πράσινη οικονομία έχει υψηλό καθαρό δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας·

8.  χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη των 20 βασικές αρχών της σχετικά με την ισότητα ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας και την κοινωνική προστασία και ένταξη, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς και ως σύσταση κατά την εφαρμογή του κύκλου συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πραγματικό «κοινωνικό τριπλό Α» για την Ευρώπη και να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη και προβλέψιμη και βιώσιμη οικονομική κατάσταση που θα υπάγεται στους στόχους της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης και έτσι θα εξυπηρετεί τους σημαντικότερους στόχους προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει ότι η διαδικασία συντονισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελεί καίριο εργαλείο για την εδραίωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης, από την οποία απορρέει ο κοινωνικός πυλώνας· επισημαίνει ότι ο ΕΠΚΔ συνιστά ένα πρώτο βήμα μέσω της χάραξης μιας κοινής προσέγγισης απέναντι στην προστασία και την ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα μέτρα που επιδιώκουν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω απτών και ειδικών εργαλείων (νομοθεσία, μηχανισμοί χάραξης πολιτικής και χρηματοδοτικά μέσα) και της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει την πρωτοκαθεδρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

9.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του Εξαμήνου· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης για την εξισορρόπηση των κοινωνικών και οικονομικών προτεραιοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας της παρακολούθησης και των συστάσεων στον κοινωνικό τομέα·

10.  χαιρετίζει τον νέο πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών σε τρεις ευρείες διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα·

11.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, κατά μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς δείκτες κατέγραψαν βελτίωση κατά το τελευταίο διαθέσιμο έτος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική κατάσταση που σημειώθηκε παράλληλα με την οικονομική ανάκαμψη· σημειώνει, ωστόσο, ότι απαιτείται η ανάληψη δράσης για την επίτευξη κοινωνικής ανοδικής σύγκλισης σύμφωνα με τις διαστάσεις που προσδιορίζονται στον Κοινωνικό Πυλώνα, όπως δήλωσε η Επιτροπή, και ότι η ανάλυση των βασικών δεικτών υποδεικνύει τουλάχιστον μία «κρίσιμη κατάσταση» για 17 από τα 28 κράτη μέλη·

12.  αναγνωρίζει ότι, παρά τη βελτίωση της οικονομικής και εργασιακής κατάστασης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο σύνολο της ΕΕ, τα οφέλη που αντλήθηκαν δεν κατανεμήθηκαν πάντοτε ισότιμα, δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλός· εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες ανισότητες στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, καθώς και για το αυξανόμενο ποσοστό εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, όχι μόνο εργαζομένων μερικής απασχόλησης αλλά και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών αυτών των ατόμων καθώς και για τη μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου και των γνώσεων των ΜΚΟ, των οργανώσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ίδιων των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας μειώνουν τη συνολική παραγωγή της οικονομίας και το δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων μέσω εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για τη συμβολή στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις που να περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς συμφεροντούχους ώστε να προσφερθούν τα απαραίτητα εργαλεία για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρουσίαση αποτελεσματικών λύσεων και πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών για την αγορά εργασίας προκειμένου να μειωθεί η μακροχρόνια ανεργία· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω τους ανέργους παρέχοντας οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επαναπροσανατολισμό, προστατεύοντας παράλληλα όσους δεν μπορούν να συμμετέχουν·

13.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τους στόχους κοινωνικής ανάπτυξης κατά την υποβολή συστάσεων πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

14.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις διακυμάνσεις στα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας στα διάφορα κράτη μέλη και προειδοποιεί, ειδικότερα, σχετικά με το ανησυχητικό επίπεδο της υποαπασχόλησης και της αφανούς ανεργίας· ανησυχεί ιδιαίτερα για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο υπερβαίνει το 11 % στην ΕΕ, με εξαίρεση λίγα κράτη μέλη -Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω Χώρες, Ουγγαρία, Μάλτα και Γερμανία· θεωρεί ότι το υψηλό ποσοστό των ΕΕΑΚ και των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, που εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλές χώρες, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2017-2020· τονίζει ότι, εάν χρειαστεί, θα μπορούσε να εξεταστεί η χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων σε επίπεδο ΕΕ για την πρωτοβουλία και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία είναι πλήρως ανοικτό σε όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ατόμων· υπενθυμίζει την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2017 με τίτλο «Ανεργία των νέων - άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;»·

15.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι «τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε παροχές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και να εξασφαλιστεί ότι είναι προσιτό σε όλους και ότι θα στοχεύει όσους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· θεωρεί ότι για να είναι αποτελεσματικά κατά την καταπολέμηση της φτώχειας, τα συστήματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να συνοδεύονται από την πρόσβαση σε ποιοτικά και προσιτά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες και μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και τη διευκόλυνση της εισόδου ή της επανένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, αν μπορούν να εργαστούν·

16.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, να δοθεί στους πολίτες ένα μητρώο των τρεχόντων και προηγούμενων δικαιωμάτων τους και να αποτρέπεται η κακομεταχείριση·

17.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία έχει θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία δίκαιων συνθηκών εργασίας και ότι, σε συνέχεια των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να επινοηθούν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα σε όλες τις μορφές εργασίας αποκτούν δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων για επαρκείς συντάξεις·

18.  καλεί την Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να εντείνει τις προσπάθειές της για τη στήριξη ολοκληρωμένων δημόσιων πολιτικών στα κράτη μέλη, εστιάζοντας στην εξασφάλιση ομαλότερης μετάβασης από την εκπαίδευση και τη (μακροχρόνια) ανεργία στην εργασία και ζητεί ειδικότερα την πλήρη εφαρμογή των εθνικών μέτρων που εκτίθενται στη σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας(20)· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη διά βίου μάθηση, ιδίως για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό να βοηθηθούν στην προσαρμογή των δεξιοτήτων τους και την προώθηση της απασχολησιμότητάς τους·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για τη φτώχεια στην Ευρώπη που παραμένει σε υψηλά επίπεδα περίπου μία δεκαετία μετά την εμφάνιση της κρίσης και για το διαγενεακό χάσμα που έχει παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων σε εκείνα τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα αυξανόμενα ποσοστά παιδικής φτώχειας και φτώχειας των εργαζομένων σε αρκετά κράτη μέλη παρά την μακροοικονομική ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια· σημειώνει ότι η κατάσταση σε ό, τι αφορά το ποσοστό των παιδιών που συμμετέχουν στην προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας σε περισσότερα από το ένα τρίτο των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και να αξιολογήσει τον κοινωνικό και κατανεμητικό τους αντίκτυπο·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δραστική μείωση της φτώχειας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας και, πιο συγκεκριμένα, να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις που θέτουν τα παιδιά στο επίκεντρο των υφιστάμενων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, σύμφωνα με τη σύσταση σχετικά με την επένδυση στα παιδιά και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των προπαρασκευαστικών δράσεων που θεσπίστηκαν από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ το 2017 και το 2018 και των σχετικών ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας ότι έχουν θεσπιστεί μέτρα που να επιτρέπουν στα παιδιά που κινδυνεύουν από τη φτώχεια να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη, παιδεία και παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· τονίζει ότι είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, που θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα τον περιορισμένο αντίκτυπο των κοινωνικών μεταβιβάσεων για τη μείωση του κινδύνου φτώχειας·

21.  χαιρετίζει την έμφαση που δίνεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 στην επαρκή κοινωνική στέγαση και λοιπή στεγαστική βοήθεια ως βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις από μη δικαιολογημένη αναγκαστική έξωση και κατασχέσεις, καθώς και της αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης· ζητεί ενισχυμένη παρακολούθηση της έλλειψης στέγης και του αποκλεισμού από τη στέγαση στο Εξάμηνο και τη διατύπωση συστάσεων όπως απαιτείται·

22.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας σχετικά με διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για τη γραπτή δήλωση·

23.  επισημαίνει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων και των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης σε σύγκριση με τους ενήλικες εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικά προβλήματα δεξιοτήτων προκειμένου να βοηθηθούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους σε επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε καινοτομία που στηρίζει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, σε ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας και σε πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης — λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές-δημογραφικές-εισοδηματικές ανισομέρειες- στο εσωτερικό των περιφερειών και των χωρών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να ενδυναμώνονται οι πολίτες και να εντάσσονται στην αγορά εργασίας και να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και επιμένει ότι η ανάπτυξή τους επείγει και είναι ιδιαίτερα αναγκαία και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ομάδες της κοινωνίας, με ιδιαίτερη προσοχή στους λιγότερο ειδικευμένους εργαζομένους και τους νέους· υπενθυμίζει πόσο σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη στήριξη της μακροπρόθεσμης κινητικότητας των σπουδαστών και των νέων διπλωματούχων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ανάδειξη ειδικευμένων και μετακινούμενων εργαζομένων σε υποσχόμενους τομείς·

25.  θεωρεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα είναι επωφελής για την υπέρβαση του χάσματος μεταξύ της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως τους νέους· υπενθυμίζει ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται σε πλαίσια μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι σημαντικές δεδομένου ότι βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των νέων και των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας προκειμένου να προσφέρουν φροντίδα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα επικύρωσης μη τυπικών και άτυπων γνώσεων και εμπειριών που αποκτώνται ιδίως στο πλαίσιο εθελοντικών δραστηριοτήτων· συγχαίρει την Επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ΕΕΑ της σημασίας της αναγνώρισης των εν λόγω δεξιοτήτων στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την επαγγελματική κατάρτιση και να ενισχύσουν την μάθηση στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής μαθητείας·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα προγράμματα μαθητείας και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια του Erasmus+ που είναι διαθέσιμα για περιόδους άσκησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ελκυστικότητα αυτού του είδους κατάρτισης· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη να τονωθεί η υιοθέτηση αυτού του προγράμματος από νέους σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ»·

27.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την εκπαίδευση και τη νεολαία και για προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη δρομολόγηση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση της πρόσβασης σε καλύτερη εκπαίδευση, δεξιότητες και απασχόληση και να εξασφαλίσουν μια ισχυρότερη εστίαση στην πράσινη και κυκλική οικονομία σε όλες τις εργασίες τους για τις δεξιότητες·

29.  είναι της άποψης ότι ένα ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις θεματολόγιο δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μάθηση για τη βιωσιμότητα και να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού για τον επαγγελματικό γραμματισμό στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και ρομποτοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ο οποίος θα εστιάζεται όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των εκπαιδευόμενων·

30.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού (COM(2017)0673), η οποία περιλαμβάνει τολμηρούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης, ιδίως τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου και τη βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη·

31.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών κλάδων, και ότι η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· ζητεί να ενσωματωθούν οι καλές τέχνες και η δημιουργική μάθηση στην εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΕΤΜΜ), με δεδομένη τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας· υπογραμμίζει επιπλέον το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για τη διατήρηση και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, ιδίως των νέων· τονίζει ότι η περαιτέρω προώθηση και επένδυση στους ΚΠΔ μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επένδυση, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από το σύνολο των ΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ΜΚΟ και των μικρών ενώσεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

32.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες να ακολουθούν σπουδές ΤΠΕ και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν κορίτσια και νεαρές γυναίκες να μελετούν θέματα ΕΤΜΜ, καλύπτοντας επίσης τις καλές τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς ΕΤΜΜ·

33.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για την ισότητα των φύλων· ζητεί την ανάπτυξη προσβάσιμων, ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και πρώιμης εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους γονείς και τους φροντιστές, με την επωφελή χρήση της άδειας για οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το δυναμικό των νέων τεχνολογιών, να εγγυώνται την κοινωνική προστασία και να προσφέρουν επαρκή κατάρτιση, όπου αρμόζει· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να ελαφρυνθεί το βάρος της υποχρεωτικής φροντίδας που φέρουν τα μέλη της οικογένειας και ζητεί τη δημιουργία ενός ρυθμιζόμενου τομέα των οικιακών βοηθών και των φροντιστών που θα διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τον σημαντικό ρόλο των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη παρακολούθησης της προόδου στον κοινωνικό τομέα και την ισότητα των φύλων, να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου και να εξετάζεται ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων διαχρονικά·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν στόχους όσον αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, παρόμοιους με τους στόχους της Βαρκελώνης, σε συνδυασμό με μέσα παρακολούθησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη αυτών των στόχων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ποιοτικά πρότυπα για όλες τις υπηρεσίες περίθαλψης, μεταξύ άλλων για τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητά τους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να κάνουν δεκτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (EPSCO) σχετικά με την ενίσχυση της στήριξης και φροντίδας που βασίζεται στις τοπικές κοινότητες με σκοπό την ανεξάρτητη διαβίωση, και να αναπτύξουν μια σαφή στρατηγική και να πραγματοποιήσουν ισχυρές επενδύσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βασισμένων στις τοπικές κοινότητες, και να αυξήσουν τη στήριξη προς τα άτομα που παρέχουν φροντίδα, ιδίως τους οικογενειακούς φροντιστές·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τόσο από πλευράς εργασιακών συνθηκών, υγείας και ασφάλειας όσο και από πλευράς μισθών που επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση και οικογενειακό προγραμματισμό· τονίζει τη σημασία αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας κατά τρόπο αποτελεσματικό, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και την επιβολή κατάλληλων προστίμων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία, μέσω της ενίσχυσης των μηχανισμών επιθεώρησης της εργασίας και της ανάπτυξης μέτρων που καθιστούν δυνατή τη μετάβαση των εργαζομένων από την παραοικονομία στην επίσημη οικονομία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ύπαρξη της πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία, στην οποία πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, των εικονικών εταιρειών και της ψευδοαπασχόλησης, καθώς τα φαινόμενα αυτά υπονομεύουν τόσο την ποιοτική απασχόληση και την πρόσβαση των εργαζομένων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης όσο και τα δημόσια οικονομικά των χωρών, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· χαιρετίζει τις νέες πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή, όπως η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και έναν ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στις επιθεωρήσεις εργασίας ή σε άλλους σχετικούς δημόσιους φορείς, επαρκείς πόρους ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας, να σχεδιάσουν μέτρα που θα δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την γκρίζα στην επίσημη οικονομία, και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιθεώρησης και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που σκοπό έχουν την καταπολέμηση και την αποτροπή της απάτης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της αδήλωτης εργασίας, καθώς και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές και ότι έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη της κινητικότητας μεταξύ των τομέων και την επανακατάρτιση των εργαζομένων, ζητήματα τα οποία θα καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά καθώς οι αγορές εργασίας μας προσαρμόζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών μας·

37.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ και των κοινωνικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομία στο σύνολό της· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να αξιολογηθεί το υψηλό ποσοστό αποτυχίας των νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον, και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και της στήριξης του κοινωνικού μοντέλου και του μοντέλου κυκλικής οικονομίας· θεωρεί απαραίτητο, επιπλέον, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον με άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων και προσαρμογή των απαιτήσεων, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στήριξη της ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και απλουστευμένων διαδικασιών φορολογικής συμμόρφωσης που ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, και επίσης να αποτραπεί η φοροδιαφυγή και η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών για τον εντοπισμό των φορολογικών βάσεων και των πραγματικών τους ιδιοκτητών· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που ευνοούν μια υπεύθυνη και αποτελεσματική κουλτούρα επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από μικρή ηλικία, παρέχοντάς τους ευκαιρίες να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ή επισκέψεις σε επιχειρήσεις και τις κατάλληλες γνώσεις για αποτροπή της πτώχευσης· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, να μεριμνήσει για τη συνέχεια του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες που βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν καινοτόμα έργα·

38.  τονίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα· θεωρεί, επομένως, ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση και να καλύπτει θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επιδίωξη μιας πιο κοινωνικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας·

39.  υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ήταν κρίσιμες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη παροχής μεγαλύτερης στήριξης στις εν λόγω επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης, και ειδικότερα στα ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης· επιμένει στην ανάγκη να προβλεφθεί ένα νομικό πλαίσιο για τις εν λόγω επιχειρήσεις που αναγνωρίζει τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ και αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εκτίμηση που υπάρχει όσον αφορά τις δραστηριότητές τους δεν αντικατοπτρίζεται στην ΕΕΑ, όπως έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο·

40.  αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εθελοντικής προσωρινής και μερικής απασχόλησης, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των επιπέδων συμμετοχής ομάδων οι οποίες θα αποκλείονταν άλλως από την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην έρευνα και να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής και υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης· υπογραμμίζει το δυναμικό τους όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας, τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη μακροπρόθεσμη τόνωση της ανάπτυξης·

42.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στον τομέα Ε&Α, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας και ευνοούν συνεπώς τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και τους υψηλότερους μισθούς·

43.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των περιοχών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών με σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα, προκειμένου να ευνοηθεί η αρμονική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ·

44.  θεωρεί ότι η δημογραφική συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών εμποδίων που παρακωλύουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τα οποία απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις και δεσμεύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή των απαιτούμενων υποδομών, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης με αξιοπρεπείς μισθούς, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, που θα πρέπει να συμβαδίζουν με την κατάλληλη ασφάλεια των θέσεων εργασίας και την προσβάσιμη κοινωνική προστασία·

45.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε την ανάγκη παροχής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις, όπως η συρρίκνωση και η διασπορά του πληθυσμού, στο ευρωπαϊκό στατιστικό της πρόγραμμα· θεωρεί ότι τα εν λόγω στοιχεία θα παράσχουν μια αξιόπιστη εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, καθιστώντας δυνατή την εύρεση βέλτιστων λύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία κατά τη διαμόρφωση του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

46.  υπενθυμίζει ότι το αυξημένο προσδόκιμο ζωής απαιτεί την προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και μια καλή ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μείωσης του δείκτη οικονομικής εξάρτησης, μεταξύ άλλων με την παροχή ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας ώστε να προσφερθούν ευκαιρίες για όσους επιθυμούν να εργάζονται περισσότερο και με αξιολόγηση — σε επίπεδο κράτους μέλους και μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους- της ανάγκης να τεθούν τόσο η νόμιμη όσο και η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και της περιόδου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, και με πρόληψη της πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας, καθώς και με ένταξη των νέων και των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη δημιουργία μορίων φροντίδας ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια εισφορών των γυναικών και των ανδρών που ανατρέφουν παιδιά και αναλαμβάνουν μακροχρόνιες ευθύνες φροντίδας ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και για την παροχή επαρκούς εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την πολιτική ενεργού γήρανσης και να επιδιώξουν την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· υπενθυμίζει ότι τα πιο οικονομικά αποδοτικά συστήματα υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας που εξασφαλίζουν έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική, καλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη έχουν επίσης θεμελιώδη σημασία για την παραγωγικότητα·

48.  είναι της άποψης ότι η πολιτική συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της ένταξης και τη μείωση της φτώχειας και, συνεπώς, θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο μελλοντικό ΠΔΠ· θεωρεί ότι το ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει το κύριο μέσο της ΕΕ για την ένταξη και την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς και για τη στήριξη μέτρων για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων και να υποστηρίξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το ΕΚΤ ώστε να στηρίξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

49.  τονίζει την αναγκαιότητα το ΕΤΣΕ να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση σε επενδυτικά έργα υψηλού κινδύνου και να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την τεράστια ανισορροπία που παρατηρείται στη χρήση του Ταμείου μεταξύ της ΕΕ-15 και της ΕΕ-13· υπογραμμίζει, επιπλέον, τον ρόλο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) για την προώθηση υψηλών επιπέδων ποιότητας και βιωσιμότητας της απασχόλησης, για την εξασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων στα βασικά αγαθά, ιδίως τα τρόφιμα, ένα βήμα που αποτελεί μέτρο στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την άρση των νομοθετικών εμποδίων, την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την προσαρμογή των χώρων εργασίας, και με τη δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή τους· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας για άτομα με αναπηρίες, η ενσωμάτωσή τους σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η στοχευμένη οικονομική στήριξη αποτελούν κεφαλαιώδη μέτρα που θα τα βοηθήσουν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία στο σύνολό της· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων δείκτες σχετικά με την ένταξη στην εργασία και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες·

52.  επικροτεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις προτεινόμενες νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση, οι οποίες προσαρτώνται στην ΕΕΑ για το 2018· ζητεί, επομένως, να συμπεριλάβουν οι διατάξεις αυτές συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD).

53.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, των εθνοτικών μειονοτήτων ή των μεταναστών·

54.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πιο ανεπτυγμένων, και το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με επισφαλή ή ασταθή απασχόληση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, κλάδων και τοποθεσιών ώστε να καλύπτεται η ζήτηση εργασίας εξίσου σε λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καθιστώντας δυνατή την επαγγελματική πρόοδο και προώθηση· αναγνωρίζει ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη συμβάλλει στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις μοναδικές περιστάσεις των διασυνοριακών εργαζομένων και των εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

55.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τα πολλαπλά αιτήματα του Κοινοβουλίου, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες εξακολουθούν να μην λαμβάνονται υπόψη στην ΕΕΑ· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, με σκοπό τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην ΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ περιφερειών και να προωθηθεί η πολυσυζητημένη ανοδική σύγκλιση· υπογραμμίζει ότι εξακολουθεί να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όχι μόνον όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων αλλά και όσον αφορά τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην κοινωνική κατάσταση και στα επίπεδα απασχόλησης των εν λόγω περιφερειών·

56.  επισημαίνει ότι, την περίοδο 2014-2016, η αύξηση των πραγματικών μισθών ήταν κατώτερη της αύξησης της παραγωγικότητας, παρ’ όλες τις βελτιώσεις στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει ότι η αύξηση στους πραγματικούς μισθούς ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγικότητας, συμβάλλει καίρια στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων·

57.  υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, των εθνικών πρακτικών κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνίας των πολιτών, και την προστιθέμενη αξία της ενεργού συμμετοχής τους στην κατάρτιση, τον καθορισμό της αλληλουχίας και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι, με την ουσιαστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των πολιτικών, οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να νιώθουν ότι συμμετέχουν περισσότερο στις εθνικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίνονται ως αποτέλεσμα των συστάσεων ανά χώρα του Εξαμήνου και, τελικά, θα ενισχυθεί η αποδοχή των αποτελεσμάτων από μέρους τους· καλεί επομένως την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για μια τέτοια ικανοποιητική συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων· υποστηρίζει την άποψη ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου και διαλόγου με τους πολίτες, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη δημιουργία αυτών των νέων μορφών κοινωνικού διαλόγου και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και της προστασίας σε αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης· τονίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να προστατεύονται σε περίπτωση που προβαίνουν σε καταγγελίες για καταχρηστικές πρακτικές· πιστεύει ότι, για να προχωρήσουμε προς την ανοδική σύγκλιση, ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συνεχιστεί σε κάθε φάση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βοηθούν τα άτομα στην οικοδόμηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας·

58.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και τον πίνακα αποτελεσμάτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η κατανομή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις προσόντων της αγοράς εργασίας κατά το 2016 και ότι η προσφορά εργασίας ξεπέρασε τη ζήτηση για όλους τους τύπους προσόντων και ήταν ιδιαίτερα υψηλή για χαμηλά και μέσα προσόντα· τονίζει ότι οι προβλέψεις του CEDEFOP δείχνουν παράλληλη αύξηση των δεξιοτήτων τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς μέχρι το 2025 και ότι αναμένεται ταχύτερη μεταβολή των επιπέδων δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό σε σύγκριση με αυτά που απαιτούνται από την αγορά εργασίας· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεκτιμούν προσεκτικά τις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του ποσοστού υπερειδίκευσης (25 % το 2014)·

59.  τονίζει ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου, όπως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ή το χάσμα στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διαστάσεις, με τις μέσες μεικτές ωριαίες αποδοχές των ανδρών εργαζομένων να είναι κατά περίπου 16 % υψηλότερες από τις αντίστοιχες αποδοχές των γυναικών εργαζομένων· επισημαίνει ότι τα εν λόγω χάσματα οφείλονται στην υποεκπροσώπηση των γυναικών σε καλά αμειβόμενους τομείς, στις διακρίσεις στην αγορά εργασίας και στο υψηλό ποσοστό των γυναικών με μερική απασχόληση· επιμένει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για να καλυφθούν αυτά τα κενά· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εισαγάγει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» έναν πυλώνα για την ισότητα των φύλων και έναν πρωταρχικό στόχο για την ισότητα των φύλων·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων και την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα και στα προγράμματά τους σταθερότητας και σύγκλισης, καθορίζοντας ποιοτικούς στόχους και επινοώντας μέτρα που αντιμετωπίζουν τα επίμονα χάσματα μεταξύ των φύλων·

61.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0355.
(3) ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(4) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 57.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0451.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0418.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0403.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0360.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0260.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0039.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.
(14) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 157.
(15) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 19.
(16) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 48.
(17) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 130.
(18) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 40.
(19) Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(20) ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου