Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk
Situace na Maledivách
 Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána
 „Zabíjení z milosti“ v Ugandě
 Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení ***
 Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení)
 Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I
 Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I
 Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I
 Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob *
 Společný základ daně z příjmu právnických osob *
 Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III
 Situace v Sýrii
 Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států

Situace na Maledivách
PDF 344kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o situaci na MalediváchBalcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, (2018/2630(RSP))
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Maledivách, zejména na usnesení ze dne 16. září 2004(1), 30. dubna 2015(2), 17. prosince 2015(3) a 5. října 2017(4),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 2. února 2018 o rozhodnutí Nejvyššího soudu Malediv ze dne 1. února 2018(5)a prohlášení ze dne 6. února 2018 o situaci na Maledivách(6),

–  s ohledem na společné místní prohlášení delegace Evropské unie ze dne 30. ledna 2018 v souladu s vedoucím misí EU v Kolombu a akreditovaným na Maledivách o opětovném zatčení poslance Farise Maumoona(7),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–  s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

–  s ohledem na oficiální pracovní cestu Evropské parlamentní delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie na Maledivy ve dnech 29. – 31. října 2017,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 7. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení předsednictva Delegace Evropského parlamentu pro vztahy se zeměmi jižní Asie ze dne 6. února 2018 o situaci na Maledivách,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Maledivách, jak je přijala Rada na jejím 3598. zasedání dne 26. února 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na schůzi generálního tajemníka OSN s Mohamedem Asimem, ministrem zahraničních věcí Maledivské republiky ze dne 28. září 2017, na níž vyjádřil znepokojení nad politickou situací v zemi,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodního sdružení advokátů ze dne 7. března 2018, v němž vyjádřili vážné obavy o právní stát a nezávislost soudnictví na Maledivách,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konání prvních demokratických voleb v roce 2008 a přijetí nové ústavy přineslo velké naděje, že Maledivy překonají desítky let autoritářské vlády a budou směřovat k demokratickému systému, avšak nedávné události realizaci těchto vyhlídek vážně ohrožují;

B.  vzhledem k tomu, že členové opozičních stran, nezávislí novináři a obránci lidských práv informují o zvýšeném počtu hrozeb a útoků ze strany úřadů, policie a extremistických skupin; vzhledem k tomu, že se se znepokojením hovořilo o značně zpolitizované maledivské soudní moci, která po léta zneužívala své pravomoci a rozhodovala ve prospěch strany, která je právě u moci, a proti opozičním politikům; vzhledem k tomu, že roste počet důkazů o tom, že trestní obvinění vznesená proti politickým oponentům prezidenta Abdalláha Jamína Abdala Gajúma (dále jen prezidenta Jamína) mohla být politicky motivována; vzhledem k tomu, že v únoru 2018 byl zatčen bývalý prezident Maumún Abdul Gajúm;

C.  vzhledem k tomu, že v září 2018 se má konat první kolo prezidentských voleb; vzhledem k tomu, že prezident vyzval mezinárodní společenství ke sledování průběhu prezidentských voleb;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2018 bylo rozhodnutím Nejvyššího soudu Malediv zrušeno trestní stíhání předních politiků a že soud připustil, že jejich stíhání bylo nespravedlivé; vzhledem k tomu, že soud nařídil okamžité propuštění devíti osob, z toho osmi vedoucích politických představitelů, včetně Mohameda Našída v exilu, a že 12 poslanců, kteří byli suspendováni, se má opětovně ujmout svých funkcí; vzhledem k tomu, že vláda si v parlamentu zachovává většinu, pokud uvedených 12 poslanců zůstane zbaveno svých funkcí;

E.  vzhledem k tomu, že maledivský prezident Jamín dne 5. února 2018 v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu vyhlásil 15-ti denní výjimečný stav; vzhledem k tomu, že vyhlášením výjimečného stavu bylo pozastaveno velké množství lidských práv a základních svobod zakotvených v ústavě, včetně práv na svobodu pokojného shromažďování a svobody před nezákonným zatčením a zadržováním;

F.  vzhledem k tomu, že dva soudci předsedající Nejvyššímu soudu, včetně nejvyššího soudce, byli zatčeni, což vedlo k tomu, že ostatní předsedající soudci museli zrušit původní příkaz; vzhledem k tomu, že soudci a političtí oponenti byli svévolně zadrženi bez jakéhokoli ohledu na nezávislost soudnictví;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 20. února 2018 prodloužil výjimečný stav o dalších 30 dnů navzdory pokojnému protestu stovek občanů, což byl krok, který byl nejvyšším státním zástupcem Malediv považován za protiústavní, ale Nejvyšší soud ho potvrdil; vzhledem k tomu, že hlasování o prodloužení výjimečného stavu bylo vynuceno navzdory tomu, že Parlament nebyl usnášeníschopný;

H.  vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci se znepokojením sleduje nedávné zhoršení situace na Maledivách a vyzývá všechny tamní aktéry, zejména donucovací orgány, aby jednali uvážlivě; vzhledem k tomu, že dne 8. března 2018 bylo na 37. zasedání Rady pro lidská práva vydáno prohlášení jménem více než 40 zemí, včetně všech členských států EU, v němž vyzývá maledivskou vládu, aby obnovila ústavní práva a nezávislost soudů a aby vyjádřila svou podporu pro řádné fungování místního parlamentu, a naléhavě vyzývá vládu, aby propustila politické vězně a jejich rodiny;

I.  vzhledem k tomu, že aktivisté občanské společnosti a obránci lidských práv na Maledivách jsou nadále terčem vyhrožování a zastrašování ze strany extremistů a soudního obtěžování ze strany orgánů, jako je tomu v případě Šáhindy Ismailové, výkonné ředitelky maledivské sítě pro demokracii, která byla napadena v novinových článcích, bylo jí vyhrožováno smrtí a stala se cílem policejního vyšetřování kvůli svému boji proti náboženskému fundamentalismu a radikalizaci;

J.  vzhledem k tomu, že prezident Jamín opakovaně ohlásil svůj záměr pokračovat v provádění státem schválených poprav a ukončit 60 let trvající moratorium; vzhledem k tomu, že maledivské právní předpisy v rozporu s mezinárodním právem umožňují odsoudit nezletilé osoby k trestu smrti, který je odložen do doby, kdy nezletilá osoba dosáhne věku 18 let; vzhledem k tomu, že nejméně ve třech případech, konkrétně v případě Husajna Humáma Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabíla, potvrdil nejvyšší soud Malediv tresty smrti pro odsouzené, jejichž soudní procesy nesplňovaly mezinárodně uznávané normy spravedlivého soudního procesu a jimž nyní bezprostředně hrozí poprava;

K.  vzhledem k tomu, že na Maledivách nastal v posledních letech posun k radikální verzi islámu; vzhledem k tomu, že panuje také znepokojení nad rostoucí militantností radikálních islamistů a nad množstvím zradikalizovaných mladých mužů a žen, kteří údajně vstoupili do řad ISIS;

L.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní federace novinářů (IFJ), organizace Reportéři bez hranic (RSF) a Výbor na ochranu novinářů (CPJ) vydaly dne 15. února 2018 společné prohlášení vyjadřující jejich hluboké znepokojení nad omezeními svobody sdělovacích prostředků a tisku na Maledivách a nad hrozbami namířenými proti nim; vzhledem k tomu, že dne 4. února 2018 se místopředseda Pokrokové strany Malediv (PPM) Abdul Rahím Abdulláh obrátil na bezpečnostní síly s výzvou, aby okamžitě ukončily vysílání Raajje TV, kterou obvinil, že dává prostor opozičním vůdcům;

M.  vzhledem k tomu, že EU udržuje s Maledivami dlouhodobé vztahy, zejména v oblastech, jako je boj proti změně klimatu, a statisíce evropských turistů každoročně cestuje na Maledivy;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážnou a stále se zhoršující politickou situací a situací ve věci dodržování lidských práv na Maledivách a nad stále autoritářštějším způsobem vládnutí prezidenta Jamína a jeho vlády; pozitivně přijímá závěry Rady týkající se Malediv ze dne 26. února 2018;

2.  vyzývá vládu Malediv, aby okamžitě zrušila výjimečný stav, respektovala instituce a jejich pravomoci dané ústavou a respektovala základní práva všech lidí, včetně svobody projevu a shromažďování a také právního státu; vyjadřuje stále větší znepokojení nad nedávnými kroky vlády, které vážně poškozují a podrývají demokracii a jsou v rozporu s ústavou Malediv a s mezinárodními závazky země v oblasti lidských práv; odsuzuje stále trvající zastrašování novinářů, bloggerů a obránců lidských práv na Maledivách a vyhrožování, jemuž čelí; naléhavě vyzývá maledivské orgány, aby zaručily bezpečnost všech aktivistů občanské společnosti, obránců lidských práv a pracovníků sdělovacích prostředků v zemi, umožnily jim v bezpečí a bez překážek dělat svou práci, vedly vyšetřování ve věci výhrůžek, kterým čelí, a stíhaly jejich původce; vyjadřuje politování nad zátahem na politické oponenty na Maledivách a vyzývá vládu, aby všechny, kdo jsou ve vazbě z politických důvodů, zprostila veškerých obvinění a zajistila jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění;

3.  vítá rozhodnutí Nejvyššího soudu Malediv, kterým dne 1. února 2018 zrušil trestní řízení vedené proti předním politikům a obnovil mandát 12 členům parlamentu; vyzývá maledivské orgány, aby jednaly v intencích tohoto rozsudku;

4.  důrazně odsuzuje jakékoli zásahy do práce Nejvyššího soudu Malediv a zatýkání předsedajících soudců; vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění; je znepokojen tím, jak se na Maledivách stále více hroutí princip oddělení výkonné, soudní a jiných mocí; vyzývá příslušné orgány, aby učinily okamžité kroky k tomu, aby znovu platily a byly ctěny zásady zakotvené v ústavě země;

5.  znovu vyzývá vládu, aby zajistila plnou nezávislost a nestrannost soudní moci a zaručila všem občanům právo na spravedlivé a transparentní soudnictví, které je prosto politického ovlivňování; odsuzuje jakékoli zásahy do práce Nejvyššího soudu a kroky učiněné proti soudům a soudcům; vyzývá vládu, aby zajistila, aby mohli právní zástupci vykonávat všechny své profesní funkce bez zastrašování, omezování, šikanování či nepatřičného vměšování se do jejich práce;

6.  opětovně vyzývá maledivskou vládu, aby vedla inkluzivní dialog s vedoucími představiteli všech politických stran; připomíná, že takovýto dialog připravuje půdu pro důvěryhodné, transparentní a inkluzivní volby; domnívá se, že by EU měla aktivně pokračovat v podpoře OSN v roli zprostředkovatele takovéhoto dialogu;

7.  vyzývá aktéry v daném regionu, aby se ve spolupráci se zeměmi EU snažily pomoci dosáhnout na Maledivách politické a demokratické stability;

8.  je přesvědčen, že jediným způsobem, jak zvrátit zhoršující se stav demokracie, lidských práv a svobod na Maledivách, je zahájit proces skutečného dialogu za účasti všech politických stran a ostatních vůdčích představitelů občanské společnosti; dále je přesvědčen, že jako první krok k usmíření musí vláda propustit všechny opoziční politiky, kteří jsou v současné době vězněni;

9.  opakuje, že EU je důrazně proti trestu smrti, a to ve všech případech a bez výjimky; důrazně odsuzuje oznámení o znovuzavedení trestu smrti na Maledivách a naléhavě vyzývá vládu a parlament Malediv, aby respektovaly moratorium na ukládání trestu smrti, které je v platnosti již déle než 60 let; vyzývá ke všeobecnému zrušení trestu smrti a žádá vládu, aby zrušila všechna obvinění vůči mladistvým, za která jim hrozí trest smrti, a aby zakázala popravy mladistvých pachatelů;

10.  ostře kritizuje skutečnost, že za praktikování nemuslimských vyznání lze na Maledivách ukládat velmi přísné tresty; vyjadřuje znepokojení nad tím, že zákon o náboženské jednotě je využíván k omezování svobody projevu na Maledivách;

11.  vyjadřuje obavy z toho, jaký dopad by mohla mít současná situace také na bezpečnost zahraničních rezidentů a návštěvníků; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, delegaci EU na Maledivách a delegace členských států, aby v tomto ohledu úzce koordinovaly svá doporučení pro cestování do této země;

12.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech svévolně zadržovaných osob – v mnoha případech jde o novináře a účastníky pokojných protestů; odsuzuje veškeré používání síly ze strany orgánů; vyzývá maledivské orgány, zejména donucovací orgány, aby jednaly zdrženlivě; vyzývá orgány, aby vyšetřovaly všechny osoby podezřelé z odpovědnosti za trestné činy, které byly spáchány, a zajistily, aby se tyto osoby ze svého jednání zodpovídaly;

13.  vyzývá EU, aby plně využila veškeré nástroje, které má k dispozici, k prosazování dodržování lidských práv a demokratických zásad na Maledivách, včetně možnosti pozastavit finanční pomoc EU zemi do doby, kdy bude země znovu právním státem a bude se řídit demokratickými principy; vyzývá Radu, aby zavedla cílená opatření a sankce proti těm, kdo v zemi porušují lidská práva, a aby zmrazila majetek v zahraničí a uložila zákazy cestování do EU některým členům maledivské vlády a jejich hlavním podporovatelům v maledivské komunitě obchodníků a podnikatelů;

14.  vyzývá maledivskou vládu, aby provedla dalekosáhlou reformu soudnictví, zajistila nestrannost komise pro soudní systém, obnovila nezávislost nejvyššího státního zástupce a dodržovala řádný procesní postup právních řízení a právo na spravedlivý proces před nestranným a nezávislým soudem;

15.  je si vědom toho, že podle ústavy se v roce 2018 musí konat volby; zdůrazňuje, že by měly být okamžitě učiněny kroky s cílem zajistit, aby byly tyto volby transparentní a důvěryhodné, aby měli voliči možnost skutečného výběru a aby strany mohly svobodně vést kampaň;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě Malediv.

(1) Úř. věst. C 140 E, 9.6.2005, s. 165.
(2) Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 60.
(3) Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 134.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en


Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána
PDF 345kWORD 50k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o zatčení obránců lidských práv v Súdánu, zejména o případu laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána (2018/2631(RSP))
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

–  s ohledem na prohlášení svého místopředsedy odpovědného za Síť nositelů Sacharovovy ceny a předsedy podvýboru pro lidská práva ze dne 9. února 2018 o laureátovi Sacharovovy cenu Sálehu Mahmúdu Usmánovi,

–  s ohledem na prohlášení vedoucích misí na velvyslanectvích EU na místě ze dne 11. ledna 2018 o nedávných protestech v Chartúmu,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2400 (2018) přijatou na 8177. zasedání dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 31. ledna 2018 v souvislosti s projednáváním bodu s názvem „Zprávy generálního tajemníka o Súdánu a Jižním Súdánu“ v Radě bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na prohlášení tuzemského humanitárního koordinátora OSN v Súdánu o únosu humanitárního pracovníka v Dárfúru vydané v Chartúmu dne 9. října 2017,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v nichž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 27. června 2016 k tomu, že súdánská vláda ohlásila čtyřměsíční jednostranné ukončení násilností,

–  s ohledem na přepracovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v Súdánu představuje i nadále hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v regionu; vzhledem k tomu, že súdánské orgány násilným způsobem potlačují pokojné protesty a činnost občanské společnosti a obránců lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti se sporadickými protesty, které vypukly v Súdánu dne 7. ledna 2018 z důvodu rostoucích cen potravin a léků, zatkla súdánská Státní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISS) nejméně 140 členů opozičních stran, obránců lidských práv, studentů a aktivistů vystupujících za ženská práva, kteří jsou nyní zadržováni; vzhledem k tomu, že súdánské síly protesty potlačily pomocí nadměrné síly, což kromě přísných celostátních opatření namířených proti novinářům a aktivistům vedlo k úmrtí jednoho protestujícího a ke zranění dalších osob; vzhledem k tomu, že střety z ledna a února 2018 jsou nejnovějším příkladem neustálého porušování lidských práv v této zemi;

C.  vzhledem k tomu, že mezi zatčenými jsou političtí oponenti, a to tři vůdcové Súdánské kongresové strany, kteří byli svévolně zatčeni a jsou zadržováni; vzhledem k tomu, že mezi další zatčené oponenty patří politický tajemník Súdánské komunistické strany Mohammed Muchtár al-Chatíb, místopředseda Národní strany Umma Mohammed Abdallah ad-Dúmá, vedoucí člen Súdánské národní aliance Mohammed Fárúk Salmán a dva členové ústředního výboru Súdánské komunistické strany Mohí ad-Dín al-Džálad a Sadqí Kaballu;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2018 zatkly síly NISS Sáleha Mahmúda Usmána – místopředsedu dárfúrské advokátní komory, člena Demokratického sdružení právníků, právníka v oblasti lidských práv, který prosazuje vytvoření právního státu a prostřednictvím Národního shromáždění Súdánu obhajuje právní reformu, a laureáta Sacharovovy ceny za rok 2007 – v jeho advokátní kanceláři; vzhledem k tomu, že Sáleh Mahmúd Usmán byl nedávno převezen do vězení Dabak 20 kilometrů severně od Chartúmu a že orgány odmítly poskytnout informace o jeho zdraví a jeho právníkovi a rodině zamítly možnost jej navštívit;

E.  vzhledem k tomu, že po zatčení Sáleha Mahmúda Usmána zaslal vedoucí delegace EU v Súdánu demarši súdánskému ministerstvu zahraničí a zvláštní zástupce EU pro oblast lidských práv Stavros Lambrinidis dne 27. února 2018 předložil na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva stížnost;

F.  vzhledem k tomu, že za oběť tohoto masového zatýkání padla i řada aktivistů vystupujících za práva žen; vzhledem k tomu, že obránci ženských práv jsou předmětem sexuálního násilí, pronásledování a násilných trestů ze strany vládních bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že organizace žen jsou pod důkladným dohledem a vystupují proti zákonům, které ženy všeobecně diskriminují;

G.  vzhledem k tomu, že v polovině února 2018 súdánská vláda vyhlásila, že propustí 80 zadržovaných osob, včetně Ráwy Džaafar Bachítové, Náhid Džabralláhové, Amal Habbáníové, Hanán Hasan Chalífové a Mohammeda Abdalláha ad-Dúmy, s nimiž se ve vězení zacházelo špatně; vzhledem k tomu, že Státní zpravodajská a bezpečnostní služba podmínila propuštění dalších zadržovaných jejich slibem, že přestanou organizovat protesty; vzhledem k tomu, že tato prohlášení jsou v rozporu s mezinárodními závazky Súdánu v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že ve vězení však zůstává několik prominentních obránců lidských práv a opozičních politických aktivistů, včetně Usmána Sáleha a Amdžada Farída, obránce lidských práv, který je v Chartúmu zadržován od 18. ledna 2018; vzhledem k tomu, že tito zadržovaní nebyli obviněni z žádného zločinu ani nebyli postaveni před soud;

H.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a organizace občanské společnosti, včetně právníků a advokátních komor, hrají při zajišťovaní demokracie, lidských práv, právního státu, stability a udržitelného rozvoje zásadní úlohu;

I.  vzhledem k výraznému omezování činnosti organizací občanské společnosti a opozičních politických stran a k tomu, že NISS brání těmto organizacím a opozičním stranám v pořádání celé řady akcí; vzhledem k tomu, že mezinárodní nevládní organizace jsou ze země pravidelně vykazovány a stávají se cílem nátlaku a zastrašování ze strany vlády;

J.  vzhledem k tomu, že zákon o národní bezpečnosti z roku 2010 a novela článku 151 ústavy přijatá dne 5. ledna 2015 udělily NISS rozsáhlé pravomoci týkající se zatýkání a zadržování a umožnily jí zadržovat podezřelé osoby až po dobu čtyř a půl měsíců, aniž by bylo možné její rozhodnutí soudně přezkoumat; vzhledem k tomu, že tyto pravomoci údajně využívá ke svévolnému zatýkání a zadržování osob, které jsou v mnoha případech mučeny a podrobeny špatnému zacházení; vzhledem k tomu, že podle téhož zákona mají zaměstnanci NISS imunitu vůči stíhání za jakýkoli čin, který spáchali v průběhu plnění svých povinností, což vedlo k vytvoření kultury všeobecné beztrestnosti;

K.  vzhledem k tomu, že v květnu 2016 súdánská vláda odmítla doporučení OSN, v nichž ji tato organizace vyzvala ke zrušení ustanovení o beztrestnosti uvedená v zákoně o národní bezpečnosti z roku 2010 a k zajištění nezávislého vyšetřování, které by mělo být zahájeno s cílem stíhat trestné činy podle mezinárodního práva a porušování práv, jehož se dopustily zaměstnanci NISS, ozbrojené síly a policie;

L.  vzhledem k tomu, obránci lidských práv, kteří jsou zadržováni, jsou podrobeni mučení a špatnému zacházení; vzhledem k tomu, že špatné zacházení hrozí zejména zadržovaným osobám, které zadržuje NISS; vzhledem k tomu, že NISS je známa špatným zacházením se zadržovanými a jejich mučením;

M.  vzhledem k tomu, že přetrvávající násilí ze strany vládních sil, provládních milicí a protivládních ozbrojených skupin tvoří pozadí pokračujícího pronásledování, svévolného zatýkání, držení v izolaci a údajného mučení obránců lidských práv ze strany příslušníků súdánské armády a bezpečnostních sil;

N.  vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) prohlásila, že zmírnění amerických sankcí je důležitým krokem k celkovým snahám o opětovné zapojení Súdánu do mezinárodního společenství, a dala najevo, že EU je připravena Súdán na této cestě doprovázet; vzhledem k tomu, že v průběhu vůbec první pracovní cesty parlamentního podvýboru pro lidská práva do Súdánu, která proběhla v prosinci 2017, vyjádřila súdánská vláda ochotu znovu navázat spolupráci s mezinárodním společenstvím; vzhledem k tomu, že Sáleh Mahmúd Usmán při několika příležitostech navštívil orgány EU, včetně Evropského parlamentu, aby vyjádřil značné výhrady ohledně opětovného navázání spolupráce se Súdánem;

O.  vzhledem k tomu, že súdánské orgány zabránily Mohammedovi ad-Dúmovi cestovat a odebrali mu cestovní pas, když byl dne 8. března 2018 na cestě do Káhiry, kde se měl podrobit léčbě v návaznosti na špatné zacházení ve vazbě;

P.  vzhledem k tomu, že Súdán se v žebříčku světového indexu svobody tisku nachází na 174. místě ze 180; vzhledem k tomu, že svoboda tisku a sdělovacích prostředků je i nadále silně omezována ze strany orgánů a zákona o tisku a publikacích, který obsahuje restriktivní opatření, jako je cenzura, zabavování a konfiskace novin, uzavírání sdělovacích prostředků a vypínání Internetu; vzhledem k tomu, že pravidelně dochází k cenzuře novin a k jejich zabavování poté, co jsou vytištěny, což představuje hospodářské sankce jdoucí nad rámec politických sankcí;

Q.  vzhledem k tomu, že i nadále dochází k omezování práva na svobodu náboženství a že zákon trestá odpadlictví od víry, rouhačství a přechod z islámu na jiné náboženství; vzhledem k tomu, že dne 21. února 2018 byla novinářka Šamael an-Núrová, která pracuje pro deník At-Tajjár, obviněna za to, že zveřejnila úvodní článek o omezování veřejných výdajů na zdravotnictví, z odpadlictví od víry, což je obvinění, které se v Súdánu trestá smrtí;

R.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud vydal dne 4. března 2009 a 12. července 2010 rozkaz k zatčení súdánského prezidenta Umara Hasana Ahmada al-Bašíra;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad přetrvávajícím pronásledováním obránců lidských práv a občanské společnosti v Súdánu, které zahrnuje zejména porušování svobody projevu, svobody demonstrací, svobody shromažďování a náboženské svobody, a zastrašování obránců lidských práv, novinářů a nevládních organizací, které jsou vůči režimu v opozici;

2.  vyzývá k okamžitému bezpodmínečnému propuštění laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána a všech dalších obránců lidských práv, aktivistů občanské společnosti a opozičních aktivistů, kteří jsou zadržováni pouze proto, že legitimně a pokojně pracují na obranu lidských práv a demokracie;

3.  co nejdůrazněji odsuzuje praxi mučení zadržovaných osob a špatného zacházení s nimi; trvá na tom, že podmínky v případě všech zadržovaných osob musejí splňovat mezinárodní normy, včetně Souboru zásad OSN pro ochranu všech zadržovaných či vězněných osob;

4.  vyzývá súdánské orgány, aby prošetřily používání násilí vůči pokojným demonstrantům, mučení a špatné zacházení a postavily pachatele před soud; zdůrazňuje, že jako důkaz v rámci soudního jednání nesmějí být nikdy připuštěny žádné vynucené informace získané v důsledku mučení a špatného zacházení;

5.  s politováním konstatuje, že v Súdánu se terčem pronásledování stávají všichni obránci lidských práv, a vyzývá súdánské orgány, aby za všech okolností zajistily, aby tito obránci mohli vykonávat svou legitimní činnost bez strachu z represe a bez jakýchkoli omezení, včetně soudního obtěžování;

6.  naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby okamžitě ukončila porušování práv opozičních politických stran a obránců lidských práv na svobodu projevu, sdružování a shromažďování; vyzývá k dodržování a ochraně základních lidských práv všech lidí v Súdánu;

7.  vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími a častými případy porušování práv žen v Súdánu, zejména pokud jde o článek 152 trestního řádu; vyzývá súdánské orgány, aby bezodkladně podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen;

8.  zdůrazňuje, že je i nadále odhodlán podporovat mechanismus na ochranu ohrožených obránců lidských práv; vyzývá ESVČ, aby dále zlepšovala uplatňování obecných zásad EU, které se týkají obránců lidských práv, tím, že bude neomezeně využívat všechny prostředky, které má v Súdánu k dispozici; zdůrazňuje, že delegace EU musejí v průběhu výzev k předkládání návrhů v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) považovat podporu těch obránců lidských práv, kteří jsou ohroženi nejvíce, za prioritu, tak aby byla zajištěna jejich účinná a cílená podpora;

9.  požaduje, aby ESVČ a delegace EU v Súdánu informovaly Parlament o opatřeních, která přijaly v zájmu poskytování ochrany a podpory obráncům lidských práv; vyzývá ke společné činnosti EU a členských států, která by podpořila ohrožené obránce lidských práv;

10.  znovu opakuje, že je naprosto nezbytné, aby došlo k přehodnocení a přepracování hlavních zákonů, včetně zákona o národní bezpečnosti z roku 2010 a zákonů regulujících sdělovací prostředky a občanskou společnost, tak aby odpovídaly mezinárodním normám, které prosazují svobodu projevu, shromažďování a sdružování;

11.  připomíná Súdánu jeho povinnosti coby člena OSN a naléhavě jej žádá, aby dodržoval rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1593 z roku 2005, v níž se požaduje, aby spolupracoval s Mezinárodním trestním soudem (ICC); znovu opakuje svůj požadavek, aby súdánský prezident Umar al-Bašír dodržoval v souladu s úmluvami a smlouvami, jichž je Súdán smluvní stranou, mezinárodní právo, a podporuje úlohu Mezinárodního trestního soudu, který dlouhodobě usiluje o jeho obvinění z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy;

12.  naléhavě vybízí Súdán, aby zajistil dodržování lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a Deklarací OSN o obráncích lidských práv;

13.  sdílí obavy, které vyjádřil Sáleh Mahmúd Usmán, totiž že stávající zaměření na otázky migrace může odvádět pozornost EU od problematiky lidských práv;

14.  vyzývá proto ESVČ, aby v reakci na rozsáhlé porušování lidských práv ze strany státu a milicí i nadále vydávala svá prohlášení, stejně jako v případě omezování prostoru pro občanskou společnost, aby tím demonstrovala, že EU má stále značné obavy, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu;

15.  důrazně požaduje, aby EU a její členské státy zajistily, aby se při realizaci projektů se súdánskými orgány dodržovala zásada „neškodit“, která by vyloučila spolupráci s osobami odpovědnými za porušování lidských práv;

16.  vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím odborné pomoci a programů zaměřených na budování kapacit zajistily podporu těch, kteří si skutečně přejí změnu, a organizací občanské společnosti, s cílem zlepšit jejich schopnosti v oblasti obrany lidských práv a prosazování zásad právního státu a zajistit, aby byli schopni účinněji přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v Súdánu;

17.  vyzývá EU a její členské státy, aby se i nadále angažovaly a podporovaly snahu Africké unie přinést Súdánu a súdánskému lidu mír; vyjadřuje v této souvislosti svou podporu prodloužení mandátu mise OSN a Africké unie v Dárfúru (UNAMID) do června 2018;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Súdánu, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).


„Zabíjení z milosti“ v Ugandě
PDF 343kWORD 48k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o zabíjení „z milosti“ v Ugandě (2018/2632(RSP))
P8_TA(2018)0081RC-B8-0165/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, jejíž je Uganda signatářem,

–  s ohledem na dohodu o partnerství AKT-EU (tzv. dohoda z Cotonou), a zejména na její čl. 8 odst. 4 o nediskriminaci,

–  s ohledem na Ústavu Ugandské republiky,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o právech dítěte přijatou dne 20. listopadu 1989, a zejména na články 2 a 6 této úmluvy, v nichž se výslovně stanovuje zásada nediskriminace, a to i na základě zdravotního postižení, a právo na život,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006, a zejména na její článek 32, který stanovuje, že všechny smluvní strany musejí začlenit zdravotní postižení a osoby se zdravotním postižením do svého úsilí v oblasti mezinárodní spolupráce,

–  s ohledem na nejnovější rezoluce Rady OSN pro lidská práva ze dne 14. dubna 2014 a ze dne 14. července 2014 o lidských právech osob se zdravotním postižením,

–  s ohledem na článek 19 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), článek 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článek 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, které zakazují všechny formy diskriminace, jakož i na články 21 a 26 této úmluvy, které stanovují práva osob se zdravotním postižením,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o začlenění osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích, které bylo přijato dne 23. listopadu 2011,

–  s ohledem na zprávu o zdravotním postižení vydanou Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou bankou v červnu 2011,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 8. dubna 2016 s názvem „Committee on the Rights of Persons with Disabilities considers report of Uganda“ (Výbor pro práva osob se zdravotním postižením studuje zprávu k situaci v Ugandě),

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 65/186 a 64/131 o „naplnění rozvojových cílů tisíciletí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2015 a v následujících letech“,

–  s ohledem na pokyny EU o zdravotním postižení a rozvoji pro delegace a útvary EU,

–  s ohledem na Agendu 2030 a cíle udržitelného rozvoje přijaté v New Yorku dne 25. září 2015,

–  s ohledem na hodnotící zprávy o Ugandě ze dne 1. července 2016 o provádění Agendy 2030 s názvem „Ensuring that no one is left behind“ (Zajistit, aby nikdo nebyl opomenut), která byla předložena na zasedání politického fóra OSN na vysoké úrovni v New Yorku,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006(1) o zdravotním postižení a rozvoji,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ugandě,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Ugandě je praktikováno zabíjení „z milosti“, při němž rodiče zdravotně postižených dětí tyto děti zabíjejí nebo je nechávají zemřít vyhladověním či odepřením lékařské péče, jelikož se domnívají, že pro je pro ně lepší zemřít, než trpět bolestivým a nevyléčitelným postižením;

B.  vzhledem k tomu, že Uganda není jedinou zemí, která se s tímto problémem potýká; vzhledem k tomu, že mnoho rozvojových zemí učinilo podstatný – byť dílčí – pokrok v začleňování osob se zdravotním postižením do rozvojových projektů;

C.  vzhledem k tomu, že někteří rodiče uvádějí, že akt zabití z milosti je nutný pro záchranu postiženého dítěte před celoživotním hlubokým utrpením; vzhledem k tomu, že přes svědectví některých matek a přeživších zůstává tato praxe tabuizována;

D.  vzhledem k tomu, že společenské stigma v Ugandě je tak silné, že matky a děti jsou komunitou zavrhovány, což jim přisuzuje nízký sociální status a znemožňuje účast na životě společnosti; vzhledem k tomu, že na matky je po letech boje poznamenaném úsilím a oběťmi v péči o postižené dítě vyvíjen tlak, aby své vlastní děti zabíjely;

E.  vzhledem k tomu, že pověry o dětech narozených se zdravotním postižením je vystavují většímu nebezpečí násilí a vraždy, než děti bez zdravotního postižení; vzhledem k tomu, že děti se zdravotním postižením zůstávají objektem různých forem násilí, diskriminace a marginalizace kvůli negativním postojům, pověrám, přehlížení a sociálním normám a zvyklostem; vzhledem k tomu, že největší nebezpečí pro děti se zdravotním postižením představují mylné představy o jejich stavu, včetně toho, že přítomnost takového dítěte povede k tomu, že zdravotním postižením budou trpět další děti;

F.  vzhledem k tomu, že klany a velké rodiny vystavují matky přílišnému tlaku ve snaze o pochopení příčin postižení, když za něj na matky svalují vinu; vzhledem k tomu, že v některých případech byly matky z domácností manželů vyhnány poté, co porodily zdravotně postižené dítě;

G.  vzhledem k tomu, že lékaři a zdravotničtí pracovníci nerozumí a nedokážou vysvětlit povahu a příčinu špatného zdravotního stavu dítěte, a vzhledem k tomu, že systém zdravotní péče není dostatečně vybaven k tomu, aby diagnostikoval a léčil řadu různých postižení, která by mohla být omezena na minimum, nebo dokonce odstraněna; vzhledem k tomu, že odpírání základních práv dětem se zdravotním postižením, jako je přístup ke zdravotní péči, vzdělávání, podpoře a rehabilitaci, vážně omezuje jejich schopnost plně rozvinout svůj potenciál;

H.  vzhledem k tomu, že Uganda je jedním ze 162 států, které podepsaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že Uganda tuto úmluvu a jejího opční protokol dne 25. září 2008 bez výhrad ratifikovala; vzhledem k tomu, že se Uganda zavázala, že osobám se zdravotním postižením přizná stejná práva, jako všem ostatním občanům;

I.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením zkoumal výsledky Ugandy při provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a vypracoval závěrečné připomínky a doporučení, v nichž bylo uvedeno, že „Výbor se znepokojením konstatuje, že právní předpisy a politiky neposkytují ochranu práv dětí se zdravotním postižením“ a „je rovněž znepokojen skutečností, že chybí informace o situaci neslyšících a hluchoslepých dětech a o opatřeních pro zajištění jejich ochrany a začlenění do společnosti“;

J.  vzhledem k tomu, ugandská vláda vydala řadu obecných právních předpisů a politik, které obsahují doložky o zdravotním postižení; vzhledem k tomu, že země disponuje právními předpisy, které jsou na téma zdravotního postižení konkrétně zaměřeny; vzhledem k tomu, že definice zdravotního postižení se může v jednotlivých právních předpisech lišit;

K.  vzhledem k tomu, že dvěma nejzávažnějšími překážkami pro začlenění osob se zdravotním postižením do ugandské společnosti je jejich relativní „neviditelnost“ a negativní přístup k nim; vzhledem k tomu, že mít děti se zdravotním postižením je důvodem k sociálnímu vyloučení pro rodinu, zejména matky, neboť zdravotně postižené děti jsou vnímány jako hanba a slabost rodiny;

L.  vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech Ugandy je jen málo podpůrných státních zařízení pro rodiče dětí se zdravotním postižením, a že proto rodiny, zejména matky samoživitelky, mají často problém se o své zdravotně postižené dítě adekvátně starat;

M.  vzhledem k tomu, že neexistují žádné oficiální údaje, jelikož ani policie ani justice v Ugandě tento jev nevyšetřuje; vzhledem k tomu, že kvůli nedostatku údajů je boj proti zabíjení z milosti obtížný;

N.  vzhledem k tomu, že práce skupin občanské společnosti a obránců lidských práv je pro zajištění práv marginalizovaných a zranitelných skupin zásadní; vzhledem k tomu, že nevládní organizace v Ugandě se potýkají při poskytování služeb dětem se zdravotním postižením a jejich rodičům s řadou problémů a překážek; vzhledem k tomu, že snahy o změnu situace a práci pozorovatelů v oblasti lidských práv v Ugandě komplikuje řada mylných představ o dětech se zdravotním postižením;

O.  vzhledem ke zvláštní úloze, kterou hrají sdružení osob se zdravotním postižením při zastupování jejich specifických zájmů na politické scéně i u široké veřejnosti a při informování o nich; vzhledem k tomu, že panuje nedostatek informací, na jejichž základě by se mohla široká veřejnost dozvědět o kulturních zvyklostech, které osoby se zdravotním postižením stigmatizují, brání jejich rozvoji a znemožňují jim požívat stejných práv, jako ostatní členové společnosti;

1.  důrazně odsuzuje neoprávněné a nelidské zabíjení dětí a novorozenců se zdravotním postižením; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že jsou děti se zdravotním postižením v Ugandě a všech dalších dotčených zemích „z milosti“ zabíjeny; vyzývá k ukončení tohoto násilí, krutosti a mučení, které jsou tímto na dětech vykonávány;

2.  vyzývá orgány Ugandy a všech dalších zemí, v nichž k zabíjení dětí „z milosti“ a k jejich rituálnímu zabíjení dochází, aby se zavázaly k tomu, že budou bojovat proti pověrám, na jejichž základě se děti stále stávají obětmi těchto aktů;

3.  připomíná, že základní odpovědností státu je chránit své občany, včetně jejich zranitelných skupin; připomíná ugandským orgánům jejich povinnost dodržovat ústavu své země, zejména článků 21, 32 a čl. 35 odst. 1, kde se uvádí, že zdravotně postižené osoby mají právo na úctu a lidskou důstojnost a že stát a společnost přijmou vhodná opatření, aby se zajistilo, že tyto osoby plně rozvinou svůj duševní a fyzický potenciál;

4.  připomíná zvláštní povinnost ugandského parlamentu vůči osobám se zdravotním postižením, která je zakotvena v čl. 35 odst. 2 ústavy, podle nějž by měl parlament uzákonit náležité právní předpisy k ochraně osob se zdravotním postižením; vyzývá ugandský parlament, aby podporoval opatření přijatá na podporu občanských a lidských práv osob se zdravotním postižením;

5.  požaduje podporu pro rodiny osob se zdravotním postižením, tak aby mohly své děti vychovávat v domácím prostředí; vyzývá ugandskou vládu k rozvíjení kvalitních podpůrných služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v celé zemi, včetně dostatečné finanční podpory a výhod pro rodiny, tak aby mohly o své postižené děti řádně pečovat;

6.  vybízí orgány, aby zajistily sociální povědomí a informovanost o situaci zdravotně postižených osob a školení pro poskytování podpory, informací a poradenství pro rodiče a pečovatele o děti se zdravotním postižením, s cílem usnadnit účast těchto dětí na komunitním životě;

7.  vyzývá ugandskou vládu, aby zajistila, že lékaři, kteří přicházejí do přímého styku s osobami se zdravotním postižením a jejich zdravotními problémy, budou odpovídajícím způsobem vzděláni a budou citliví k potřebám těchto pacientů;

8.  oceňuje, že byl v roce 2007 vypracován zákon o komisi pro rovné příležitosti, jehož cílem je prosazovat rovné příležitosti pro marginalizované skupiny, včetně osob se zdravotním postižením;

9.  vítá vytvoření ugandské komise pro lidská práva (UHRC) v souladu s Ústavou Ugandské republiky z roku 1995; připomíná její úlohu, mimo jiné při vytváření a udržení povědomí společnosti o ustanoveních této ústavy, jakožto základního zákona ugandských občanů, a při monitorování dodržování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv ze strany vlády;

10.  vyzývá ugandskou komisi pro lidská práva, aby vypracovala konkrétní národní plán pro výkon své monitorovací funkce a aby prosazovala strukturovanější a institucionalizovanou interakci se všemi organizacemi zdravotně postižených osob v zemi;

11.  vybízí orgány, aby zajistily registraci všech dětí při narození, včetně těch se zdravotním postižením;

12.  vyzývá ugandské orgány, aby vyvíjely větší úsilí o zvýšení povědomí o právech a důstojnosti dětí se zdravotním postižením v Ugandě; v této souvislosti zdůrazňuje, že důležitou roli v boji proti stigmatizaci hraje vzdělání; velmi zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou hrají sdružení osob se zdravotním postižením při zvyšování povědomí o začleňování osob se zdravotním postižením a o výzvách, jimž čelí;

13.  zdůrazňuje, že sdělovací prostředky by měly hrát aktivnější roli při boření stereotypů a prosazování inkluze; vyzývá aktéry rozhodovacích procesů na mezinárodní, národní a místní úrovni, aby zajistili a podporovali zvyšování povědomí o této problematice prostřednictvím sdělovacích prostředků, vzdělávacích politik a veřejných kampaní;

14.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rostoucím počtem fyzických útoků na obránce lidských práv a skupiny občanské společnosti, jako je Fórum pro povědomí o lidských právech a jejich prosazování; naléhavě vyzývá ugandské orgány, aby zaručily bezpečnost obránců lidských práv, stíhaly útoky na ně a umožnily jim vykonávat svou práci bez zastrašování a překážek;

15.  vybízí Komisi a členské státy, aby podpořily snahy ugandské vlády, nevládních organizací a občanské společnosti o vypracování a uplatňování politik zaměřených na potřeby a práva osob se zdravotním postižením, které budou založeny na nediskriminaci, sociálním začleňování a rovném přístupu ke zdravotní péči a sociálním službám;

16.  vyzývá k výměně osvědčených postupů mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi; žádá Komisi, aby vytvořila platformu, společně s dalšími mezinárodními dárci, v jejímž rámci by se odehrávala výměna osvědčených postupů v oblasti začleňování zdravotně postižených dětí; vyzývá Komisi, aby v plném rozsahu splnila své závazky vyplývající z článku 32 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením;

17.  vyzývá EU, aby využívala politického vlivu, který jí poskytují programy rozvojové pomoci, zejména programy rozpočtové podpory, s cílem posílit ochranu a podporu lidských práv v Ugandě; vybízí Komisi, aby ověřila, zda by nebylo možno poskytovat účinnější pomoc, buď prostřednictvím financování nebo koordinace s místními institucemi, s cílem zvýšit kvalitu lékařské pomoci dětem se zdravotním postižením, a rozšířit tak naléhavě potřebnou podporu jejich rodinám;

18.  zdůrazňuje, že je třeba podporovat politiky začleňování na všech příslušných fórech OSN a mezinárodních fórech, vzhledem k tomu, že se problematika zdravotního postižení v současné době při mnoha mezinárodních diskusích na vysoké úrovni neobjevuje, ačkoli musí v politické agendě zaujímat přední místo;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi Ugandské republiky, předsedovi ugandského parlamentu a Africké unii a jejím institucím.

(1) Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 336.


Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení ***
PDF 315kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))
P8_TA(2018)0082A8-0058/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14423/2017),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0447/2017),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne 15. března 2018(2) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0058/2018),

1.  uděluje souhlas s vypovězením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Komorského svazu.

(1) Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 7.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0083.


Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení)
PDF 348kWORD 48k
Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 k návrhu rozhodnutí Rady (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14423/2017),

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0447/2017),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 15. března 2018(2) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999(3) („nařízení o rybolovu NNN“), a zejména na čl. 8 odst. 8 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0055/2018),

A.  vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem (dále jen „Komory“) stanoví, že kterákoli ze stran může dohodu ukončit v případě závažných okolností, jako je nedodržení závazků přijatých stranami v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (dále jen „rybolov NNN“);

B.  vzhledem k tomu, že nezákonný rybolov je jednou z největších hrozeb pro světové mořské zdroje, neboť decimuje populace ryb, ničí mořské prostředí, nespravedlivě znevýhodňuje poctivé rybáře a ničí živobytí pobřežních komunit, zejména v rozvojových zemích;

C.  vzhledem k tomu, že EU by se měla všemi možnými způsoby snažit zajistit, aby dohody o udržitelném rybolovu uzavírané s třetími zeměmi byly přínosné jak pro EU, tak i pro dotyčné třetí země a jejich místní populace a odvětví rybolovu;

D.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem protokolu k dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu bylo posílit spolupráci mezi EU a Komorami v zájmu obou stran prostřednictvím zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet udržitelný rybolov při současném využívání rybolovných zdrojů udržitelným způsobem v komorské výlučné hospodářské zóně, jakož i zajistit přiměřený podíl dostupných přebytečných zdrojů ryb odpovídající zájmům loďstev EU;

E.  vzhledem k tomu, že první dohoda o rybolovu uzavřená mezi EHS a Komorami pochází z roku 1988, a vzhledem k tomu, že loďstvům členských států EHS/Unie byl od té doby poskytován přístup k možnostem rybolovu v rámci řady prováděcích protokolů;

F.  vzhledem k tomu, že podle zprávy UNCTAD s názvem „Vývoz ryb a hospodářský rozvoj nejméně rozvinutých zemí“ nepokročila odvětvová spolupráce nad rámec naprosto základní spolupráce a má jen velmi malý dopad na odvětví rybolovu, podmínky vykládek, kontrolu a dohled, vědecký rozvoj nebo odbornou technickou přípravu rybářů a pozorovatelů; vzhledem k tomu, že cena, kterou EU platí Komorám za tunu ryb (tuňáka), činí přibližně 15 % odhadované velkoobchodní ceny za tunu;

G.  vzhledem k tomu, že dne 1. října 2015 bylo Komorám oznámeno, že mohou být označeny za nespolupracující třetí zemi z toho důvodu, že nevykonávají dostatečnou kontrolu plavidel registrovaných pod komorskou vlajkou; vzhledem k tomu, že poté, co byla země v květnu 2017 označena jako nespolupracující země a v červenci 2017 jako taková uvedena na seznamu ze strany EU, jež jí udělila „červenou kartu“, stále nepřijala nápravná opatření nezbytná k vyřešení zjištěných problémů a k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

H.  vzhledem k tomu, že předchozí protokol k dohodě o rybolovu s Komorami skončil dne 30. prosince 2016 a nebyl obnoven, protože Komory nedokázaly přijmout žádné závazky v boji proti rybolovu NNN; vzhledem k tomu, že na tento protokol byly přiděleny finanční prostředky ve výši 600 000 EUR ročně, z nichž 300 000 EUR bylo vyčleněno na podporu politiky rybolovu Komor, aby se podpořila udržitelnost a řádné řízení rybolovných zdrojů ve vodách této země;

I.  vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána bojovat proti nezákonnému rybolovu a jakékoli formě podnikání, která z něj vychází, a že tento závazek je stanoven v nařízení o rybolovu NNN;

J.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy uskutečňují spolupráci s Komorami v několika odvětvích; vzhledem k tomu, že vypovězení dohody o partnerství v oblasti rybolovu ze strany EU může být odvoláno (pokud budou přijata nezbytná nápravná opatření), a vzhledem k tomu, že vypovězení této dohody nevylučuje budoucí jednání o jiné dohodě nebo jiné formě partnerství v odvětví rybolovu;

K.  vzhledem k tomu, že boj proti rybolovu NNN nezávisí pouze na identifikaci nespolupracujících třetích zemí, ale naopak vyžaduje, aby byly nalezeny způsoby nápravy situací, které se objevily; vzhledem k tomu, že pokud Komory neobdrží vnější pomoc, nebudou schopny zlepšit svou politiku správy moří zejména v oblasti řízení rybolovných zdrojů, a to i pokud jde o podmínky vykládek, kapacitu v oblasti sledování a kontroly, vědecký rozvoj a technickou odbornou přípravu rybářů a pozorovatelů;

L.  vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a cíle udržitelného rozvoje zahrnují poprvé cíl týkající se zachování a udržitelného využívání moří a mořských zdrojů (14. cíl);

1.  vyjadřuje politování nad tím, že Komory nepřijaly potřebná nápravná opatření k vyřešení zjištěných problémů a k boji proti rybolovu NNN, a to navzdory tomu, že je EU varovala;

2.  připomíná význam účinné kontroly státu vlajky, jejíž absence je hlavní příčinou rybolovu NNN; domnívá se, že by Komory měly plnit své závazky podle mezinárodního práva, pokud jde o dohled a kontrolu nad plavidly plujícími pod jejich vlajkou; je pevně přesvědčen, že tato absence dohledu a povolování rybolovu umožňuje těmto plavidlům beztrestně se dopouštět rybolovu NNN;

3.  zastává názor, že Komory by měly nadále spolupracovat s EU a využít této příležitosti k tomu, aby zavedly opatření nezbytná pro zlepšení své schopnosti řešit nezákonný rybolov;

4.  odsuzuje skutečnost, že za téměř 30 let dohod o rybolovu mezi EU a Komorami, které obsahovaly složku zaměřenou na spolupráci a podporu rozvoje komorského odvětví rybolovu, nebylo možné dosáhnout hmatatelnějších výsledků v oblasti rozvoje tohoto odvětví, a to ani v oblastech, jako jsou kapacita v oblasti sledování a kontroly, vědecký vývoj a technická odborná příprava rybářů a pozorovatelů;

5.  zdůrazňuje, že dostupné nástroje rozvojové spolupráce, zejména Evropský rozvojový fond (ERF), musí být účinněji propojeny s celkovou podporou rozvoje kapacit v odvětví rybolovu;

6.  připomíná, že Komory mají na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu podepsané s EU a dalších mezinárodních nástrojů, jakož i v rámci pro plnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje povinnost dodržovat zásady řádné správy v odvětví rybolovu a zodpovědného rybolovu, zachovávat populace ryb a chránit mořský ekosystém ve své výlučné ekonomické zóně;

7.  zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti rybolovu NNN na celém světě a vytvořit pobídky pro státy, aby braly svou odpovědnost vážně a provedly nezbytné reformy svých odvětví rybolovu;

8.  trvá na tom, že boj proti rybolovu NNN nesmí záviset výlučně na identifikaci nespolupracujících třetích zemí a že pro skutečný boj proti nezákonnému rybolovu ve všech jeho formách je nezbytné nalézt způsoby, jak pomoci zemím, zejména malým ostrovním rozvojovým zemím jako jsou Komory, aby mohly změnit svou politiku správy moří;

9.  souhlasí s Komisí a Radou, že je potřebné uplatnit opatření uvedená v čl. 38 odst. 8 nařízení o rybolovu NNN o vypovězení jakékoli platné dvoustranné dohody o rybolovu s Komorami, která stanoví ukončení této dohody v případě, že nejsou dodrženy závazky přijaté danou třetí zemí, pokud jde o boj proti rybolovu NNN;

10.  bere na vědomí další důsledky uvedené v čl. 38 odst. 8 nařízení o rybolovu NNN, týkající se mimo jiné zákazů nájmu, výměny vlajky a soukromých ujednání;

11.  trvá však na tom, že toto vypovězení nesmí znamenat konec spolupráce mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu; naléhavě žádá Komisi, aby se snažila zajistit, aby mohl být tento vztah co nejdříve obnoven, a to na základě předpokladu, že za zásadní pro rozvoj země budou považovány rybářské komunity a drobný tradiční rybolov a že by za tímto účelem měly být podporovány investice a technická pomoc v následujících oblastech:

   systém správy a řízení rybolovu, právní předpisy, institucionální struktura, budování kapacit pro lidské zdroje (rybáře, vědce, kontrolory a další) a zvyšování obchodní a kulturní hodnoty tradičních komorských lovných zařízení a ryb;
   kapacity, pokud jde o sledování a vědecké posuzování, ochranu pobřeží, kontrolu, dohled a kontrolu kvality;
   vytvoření zařízení pro chlazení, distribuci a zpracování ryb;
   výstavba a modernizace infrastruktury pro vykládku a bezpečnostní infrastruktury přístavů a přístavišť;
   obnova komorského drobného loďstva s cílem zlepšit jeho bezpečnost, schopnost zůstávat na moři a rybolovnou kapacitu;

12.  požaduje začlenění doložky, podle které by v případě, že Komory odstraní své nedostatky, byl postup zastaven a červená karta by byla zrušena, což by umožnilo návrat flotily EU;

13.  vyzývá Komisi, aby přijala příslušná opatření pro obnovení normálního stavu tím, že zlepší účinnost opatření pro boj proti rybolovu NNN a umožní flotile EU vrátit se do rybolovné oblasti, jakmile budou znovu sjednány podmínky nového protokolu;

14.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci svých pravomocí Parlament v plném rozsahu neprodleně informovaly o případném dalším vývoji v tomto procesu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Komorského svazu.

(1) Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 7.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0082.
(3) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.


Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I
PDF 400kWORD 46k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0625),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0404/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. února 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0244/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. března 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES

P8_TC1-COD(2016)0304


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2018/646.)

(1) Úř. věst. C 173, 31.5.2017, s. 45.


Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I
PDF 399kWORD 45k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0385),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 167 odst. 5 první odrážku Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0236/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 31. ledna 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0369/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)

P8_TC1-COD(2017)0163


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/596.)

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I
PDF 499kWORD 48k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 15. března 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii by Evropská agentura pro léčivé přípravky měla ve svém novém sídle působit ode dne, kdy pro Spojené království přestanou platit Smlouvy, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.
(2)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii by Evropská agentura pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) měla ve svém novém sídle působit ode dne 30. března 2019.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  K zajištění řádného fungování Evropské agentury pro léčivé přípravky v novém místě by měla být ještě předtím, než agentura převezme své nové sídlo, uzavřena dohoda o sídle.
(3)  K zajištění řádného fungování agentury v novém místě by měla být co nejdříve uzavřena dohoda o sídle. Dohoda o sídle by měla obsahovat nejvhodnější podmínky pro úspěšné přemístění agentury a jejích zaměstnanců do Amsterodamu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  S cílem zajistit plnou kontinuitu činnosti agentury by její dočasné umístění mělo být zajištěno od 1. ledna 2019 s tím, že její trvalé sídlo by mělo být dokončeno do 15. listopadu 2019.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  Je potěšitelné, že nové umístění agentury odpovídá preferencím jejích současných zaměstnanců a že se nizozemské orgány snaží zajistit, aby dvojí přemístění neohrozilo provozní efektivnost, kontinuitu a nepřetržitý provoz agentury. Dvojí přemístění agentury do Amsterodamu nicméně znamená, že agentura bude muset ve svém prozatímním sídle dočasně přestat upřednostňovat určité činnosti, jako je práce na pediatrických lécích a záležitostech veřejného zdraví, včetně práce zaměřené na antimikrobiální rezistenci a pandemie chřipky. Průtahy, které již oznámila nizozemská vláda a které zpozdily předání stálé budovy, jejíž stavba ještě nezačala, vyvolávají obavy ohledně dalších případných průtahů. Přemístění do dočasné budovy by mělo být omezeno na 10,5 měsíce s cílem zajistit, aby agentura mohla od 16. listopadu 2019 začít znovu plně fungovat, a zabránit dalším ztrátám odbornosti.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládá nový článek 71a, který zní:
V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládají nové články 71a a 71b, které zní:
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Článek 71a
Článek 71a
Článek 71a
Agentura má sídlo v Amsterodamu, Nizozemsku.
Agentura má sídlo v Amsterodamu, Nizozemsku.
Komise a příslušné orgány Nizozemska přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby se agentura mohla přemístit do dočasných prostor do 1. ledna 2019 a do svých stálých prostor do 16. listopadu 2019.
Tři měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři měsíce, dokud se agentura nepřemístí do svého stálého sídla, předloží Komise a příslušné orgány Nizozemska Evropskému parlamentu a Radě písemnou zprávu o pokroku úprav dočasných prostor a o výstavbě stálé budovy.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Článek 71 b (nový)
Článek 71b
Dohoda o sídle, která agentuře umožní plnit své povinnosti v prostorách schválených Evropským parlamentem a Radou, se uzavře do tří měsíců ode dne ... [den vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
Toto nařízení se použije ode dne, kdy pro Spojené království přestanou platit Smlouvy, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.
Toto nařízení se použije ode dne 30. března 2019.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Prohlášení (nové)
„PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ 2018/...
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce nebyla řádně zohledněna, jelikož nebyl zapojen do procesu, jenž vedl k výběru nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky.
Evropský parlament by rád připomněl své výsady coby spolunormotvůrce a trvá na bezvýhradném dodržování řádného legislativního postupu, pokud jde o sídla orgánů a agentur.
Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a zástupce jejích občanů je prvním garantem dodržování zásady demokracie v Unii.
Evropský parlament odsuzuje postup, jakým bylo nové sídlo vybráno a jenž de facto připravil Evropský parlament o jeho výsady, neboť jej prakticky opomenul, ale nyní se očekává, že Parlament výběr nového sídla jednoduše potvrdí prostřednictvím řádného legislativního postupu.
Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách podepsaný v roce 2012 není právně závazný, jak se uvádí v samotném prohlášení, a že byl schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci jednotlivých orgánů.
Evropský parlament proto trvá na tom, aby byl postup pro výběr nového sídla agentur v budoucnu revidován a aby už nebyl uplatňován v této podobě.
Evropský parlament by rovněž na závěr rád připomněl, že v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1 se tyto tři orgány zavázaly k loajální a transparentní spolupráci, a poukazuje na rovnoprávné postavení obou spolunormotvůrců zakotvené ve Smlouvách.
__________________
1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0063/2018).


Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob *
PDF 916kWORD 97k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0683),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0471/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená dánským parlamentem, irskou poslaneckou sněmovnou, irským Senátem, lucemburskou Poslaneckou sněmovnou, maltským parlamentem, nizozemskou První komorou, nizozemskou druhou komorou, a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0051/2018) a stanovisko Výboru pro právní záležitosti,

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s vážnými překážkami a narušeními trhu v důsledku existence 28 rozdílných systémů daně z příjmů právnických osob. Struktury daňového plánování jsou navíc postupem času stále důmyslnější s tím, jak se rozvíjejí v různých jurisdikcích a účinně využívají drobných technických detailů jednoho daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti společností. Ačkoli tyto situace ukazují na nedostatky zcela odlišné povahy, obě vytvářejí překážky bránící řádnému fungování vnitřního trhu. Opatření k nápravě těchto problémů proto musí řešit oba typy nedostatků na trhu.
(1)  Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s vážnými překážkami a narušováním trhu v důsledku existence 28 rozdílných systémů daně z příjmů právnických osob. V éře globalizace a digitalizace se zdanění zejména finančního a duševního kapitálu na základě zdroje stává čím dál hůře zpětně vysledovatelným a čím dál snadněji zmanipulovatelným. Struktury daňového plánování jsou navíc postupem času stále důmyslnější s tím, jak se rozvíjejí v různých jurisdikcích a účinně využívají drobných technických detailů jednoho daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti společností. Všeobecná digitalizace mnoha hospodářských odvětví ve spojení s rychle se rozvíjející digitální ekonomikou zpochybňuje použitelnost unijních modelů daně z příjmu právnických osob, které byly vytvořeny pro tradiční odvětví, a to až do takové míry, že by kritéria pro oceňování a výpočty měla být upravena tak, aby odpovídala obchodní činnosti v 21. století. Ačkoli tyto situace ukazují na nedostatky zcela odlišné povahy, vytvářejí překážky bránící řádnému fungování vnitřního trhu a vyvolávají jeho narušení mezi velkými společnostmi na jedné straně a malými a středními podniky na straně druhé. Těmito druhy tržních nedostatků by se proto měla zabývat nová unijní norma pro základ daně z příjmu právnických osob, jež by měla být zároveň v souladu s cílem, kterým je zajištění dlouhodobé právní přehlednosti a jistoty a zásada daňové neutrality. Větší sbližování vnitrostátních daňových systémů povede k významnému poklesu nákladů a administrativní zátěže pro podniky vyvíjející v Unii přeshraniční činnost. Zatímco daňová politika spadá do pravomoci členských států, v článku 115 Smlouvy o fungování Evropské unie je jasně stanoveno, že Rada by měla zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímat směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států v daňové oblasti, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Na podporu řádného fungování vnitřního trhu by mělo být prostředí daně z příjmů právnických osob v Unii formováno v souladu se zásadou, že společnosti platí spravedlivý podíl na dani v jurisdikci či jurisdikcích, kde vytvářejí zisky. Proto je nutné připravit mechanismy, jež odrazují společnosti od využívání nesouladu mezi vnitrostátními daňovými systémy s cílem snížit svou daňovou povinnost. Stejně důležité je také podpořit přeshraniční obchod a podnikové investice, a tím stimulovat růst a hospodářský rozvoj na vnitřním trhu. Za tímto účelem je třeba napravením nesrovnalostí v působení vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob odstranit rizika dvojího zdanění a dvojího nezdanění. Aby společnosti mohly rozvíjet obchodní činnost a rozšiřovat své působení i do jiných členských států Unie, potřebují zároveň snadno použitelný daňový a právní rámec. V tomto kontextu by měly být odstraněny zbývající případy diskriminace.
(2)  Na podporu řádného fungování vnitřního trhu by mělo být prostředí daně z příjmů právnických osob v Unii formováno v souladu se zásadou, že společnosti platí spravedlivý podíl na dani v jurisdikci či jurisdikcích, kde vytvářejí zisky a kde mají stálou provozovnu. Vzhledem k digitální změně v podnikatelském prostředí je nutné zajistit, aby se se společnostmi, které vytvářejí příjmy v určitém členském státě, přičemž v tomto členském státě nemají stálou fyzickou provozovnu, nýbrž stálou digitální provozovnu, zacházelo stejně jako se společnostmi, které takovou fyzickou stálou provozovnu mají. Proto je nutné připravit mechanismy, jež by odrazovaly společnosti od využívání nesouladu mezi vnitrostátními daňovými systémy s cílem snížit svou daňovou povinnost. Stejně důležité je také podpořit přeshraniční obchod a podnikové investice, a tím stimulovat růst a hospodářský rozvoj na vnitřním trhu. Za tímto účelem je třeba napravením nesrovnalostí v působení vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob odstranit rizika dvojího zdanění dvojího nezdanění. Aby společnosti mohly rozvíjet obchodní činnost a rozšiřovat své působení i do jiných členských států Unie, potřebují zároveň snadno použitelný daňový a právní rámec. V tomto kontextu by měly být odstraněny zbývající případy diskriminace. Konsolidace je klíčovým prvkem systému CCCTB, neboť největší daňové překážky, jimž čelí společnosti téže skupiny vyvíjející v Unii přeshraniční činnost, lze řešit pouze tímto způsobem. Díky ní dojde k odstranění formalit týkajících se převodních cen a dvojího zdanění uvnitř skupiny.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Jak upozorňuje návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) z 16. března 20117, daňový systém, jenž by pro účely výpočtu základu daně z příjmů právnických osob umožnil Unii pojímat jako jeden trh, by usnadnil přeshraniční činnost společností, které jsou rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle vytvořit z Unie konkurenceschopnější místo pro investování v mezinárodním měřítku. Návrh CCCTB z roku 2011 se zaměřoval na cíl usnadnit rozšíření obchodní činnosti společností v rámci Unie. Vedle tohoto cíle by se mělo také zohlednit, že CCCTB může účinně zlepšit fungování vnitřního trhu zavedením opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. V této souvislosti by mělo dojít k obnovení CCCTB, aby se stejnou mírou řešily oba aspekty: jak usnadnění podnikatelské činnosti, tak posílení funkce iniciativy v oblasti opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti. Takový přístup by nejlépe sloužil cíli, jímž je odstranění narušení fungování vnitřního trhu.
(3)  Jak upozorňuje návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) z 16. března 20117, daňový systém, jenž by pro účely výpočtu základu daně z příjmů právnických osob umožnil Unii pojímat jako jeden trh, by usnadnil přeshraniční činnost společností, které jsou rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle vytvořit z Unie konkurenceschopnější místo pro investování v mezinárodním měřítku, zejména  pro malé a střední podniky. Návrh CCCTB z roku 2011 se zaměřoval na cíl usnadnit rozšíření obchodní činnosti společností v rámci Unie. Vedle tohoto cíle by se mělo také zohlednit, že CCCTB může účinně zlepšit fungování vnitřního trhu zavedením opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. V této souvislosti by mělo dojít k obnovení CCCTB, aby se stejnou mírou řešily oba aspekty: jak usnadnění podnikatelské činnosti, tak posílení funkce iniciativy v oblasti opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti. Jakmile by byl systém CCCTB zaveden ve všech členských státech, zajistil by odvádění daní y v místě vzniku zisků a tam, kde mají společnosti stálou provozovnu. Takový přístup by nejlépe sloužil cíli, jímž je odstranění případů narušování vnitřního trhu. Zkvalitnění vnitřního trhu je klíčovým faktorem pro podnícení růstu a tvorby pracovních míst. Zavedení systému CCCTB by omezením nezdravé daňové konkurence mezi společnostmi zvýšilo hospodářský růst a vedlo k rozšíření počtu pracovních míst v Unii.
__________________
__________________
7 Návrh směrnice Rady (COM(2001)0121 v konečném znění/2, 3.10.2011) o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob
7 Návrh směrnice Rady (COM(2001)0121 v konečném znění/2, 3.10.2011) o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Vzhledem k potřebě jednat rychle, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu, na jedné straně usnadněním obchodu a investic, na druhé straně posílením systému proti praktikám vyhýbání se daňové povinnosti, je dobré rozdělit ambiciózní iniciativu CCCTB do dvou samostatných návrhů. V první fázi by se měla dohodnout pravidla společného základu daně z příjmů právnických osob, ve druhé fázi pak otázka konsolidace.
(4)  Vzhledem k potřebě jednat rychle, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu, na jedné straně usnadněním obchodu a investic, na druhé straně posílením systému proti praktikám vyhýbání se daňové povinnosti, je velmi důležité, aby bylo zajištěno, aby směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob a směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob vstoupily v platnost současně. Tato změna režimu představuje významný krok směrem k dotvoření vnitřního trhu, a proto musí být flexibilní, aby ji bylo možné jí náležitě provádět již od počátku. Vzhledem k tomu, že vnitřní trh zahrnuje všechny členské státy, měl by být systém CCCTB zaveden ve všech členských státech. Pokud však Rada nepřijme jednomyslné rozhodnutí o návrhu zavést CCTB, měla by Komise vydat nový návrh založený na článku 116 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem za tímto účelem potřebné právní předpisy. Jako poslední možnost by měly členské státy zahájit prohloubenou spolupráci, která by měla být v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie kdykoli otevřena i těm členským státům, které se jí neúčastní. Je však politováníhodné, že nebylo provedeno dostatečně podrobné posouzení návrhů CCTB nebo CCCTB , pokud jde o dopad na příjmy z daně z příjmu právnických osob v jednotlivých členských státech.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  K agresivnímu daňovému plánování dochází často v přeshraničním kontextu, z čehož vyplývá, že zúčastněné skupiny společností disponují minimem zdrojů. Za tohoto předpokladu a z důvodu proporcionality by pravidla pro CCCTB měla být závazná pouze pro skupiny společností podstatné velikosti. Za tímto účelem bude stanoven práh podle velikosti celkového konsolidovaného příjmu skupiny, která podává konsolidované finanční výkazy. Aby pravidla CCCTB lépe sloužila cíli, jímž je usnadnit obchod a investice na vnitřním trhu, měla by být volitelně dostupná pro skupiny, které nedosahují stanovené prahové velikosti. Způsobilost ke konsolidované daňové skupině se bude určovat podle dvojitého kritéria založeného na:
(5)  K agresivnímu daňovému plánování dochází často v přeshraničním kontextu, z čehož vyplývá, že zúčastněné skupiny společností disponují minimem zdrojů. Za tohoto předpokladu z důvodu proporcionality by pravidla týkající se společného základu daně měla být zpočátku povinná pouze pro společnosti, které náleží do skupiny zásadní velikosti. Za tímto účelem by měla být stanovena počáteční prahová hodnota ve výši 750 milionů EUR, a to na základě celkového konsolidovaného příjmu skupiny, která podává konsolidované finanční výkazy. Vzhledem k tomu, že tato směrnice zavádí nový standard základu daně z příjmu právnických osob pro všechny podniky v Unii, měla by být  prahová hodnota snížena na nulu na období maximálně sedmi let. Aby lépe sloužila cíli, jímž je usnadnit obchod a investice na vnitřním trhu, mělo by být uplatňování pravidel týkajících se společného základu daně z příjmu právnických osob nabízeno v první fázi i jako možnost pro společnosti, které tato kritéria nesplňují.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Při rovnosti podmínek může přechod na společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob přivodit členským státům ztrátu daňových příjmů nebo přinést jejich zvýšení. Za účelem kompenzace ztrát by se měl vytvořit dočasný kompenzační mechanismus financovaný z daňových přebytků těch členských států, které díky novému režimu zaznamenají nárůst daňových příjmů. Kompenzace by měly být každoročně upravovány, aby byla zohledněna celostátní nebo regionální rozhodnutí přijatá před vstupem této směrnice v platnost. Po uplynutí sedmi let by měla být Komise povinna navrhnout zrušení nebo změnu systému kompenzací a stanovit pro kompenzace prahové hodnoty.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Aby nedocházelo ke stávajícímu rozložení daňové zátěže mezi malé a střední podniky a nadnárodní společnosti, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, neměl by společný základ daně z příjmů právnických osob vést ke konkurenčnímu znevýhodnění malých a středních podniků, což by v jejich případě vedlo k upevnění rovných podmínek. Hlavní daňový orgán může malým a středním podnikům poskytnout nezbytné nástroje, které jim pomohou dodržovat administrativní a organizační požadavky, jež přijetí systému CCCTB obnáší.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Způsobilost ke konsolidované daňové skupině se bude určovat podle dvojitého kritéria založeného na: i) kontrole (více než 50 % hlasovacích práv) a ii) vlastnictví (více než 75 % kapitálu) nebo právech na zisk (více než 75 % práv pojených s nárokem na zisk). Toto kritérium zajistí vysokou míru hospodářské integrace mezi členy skupiny. Aby byla zaručena integrita systému, uvedené dvě prahové hodnoty kontroly a vlastnictví či práva na zisk by měly být naplněny po celé zdaňovací období; jinak by měla daná společnost ze skupiny okamžitě vystoupit. Aby nedocházelo k manipulaci s daňovými výsledky vstupem do skupiny a vystoupením ze skupiny v krátkém časovém období, měl by být stanoven také požadavek, že členství ve skupině musí trvat minimálně devět po sobě jdoucích měsíců.
(6)  Je nezbytné definovat pojem stálé provozovny nacházející se v Unii a náležející daňovému poplatníkovi, který je daňovým rezidentem v Unii. Nadnárodní společnosti až příliš často přijímají opatření k přesunu svých zisků do příznivějších daňových režimů, přičemž neplatí žádné nebo jen velmi nízké daně. Pojem stálé provozovny by poskytl přesnou a závaznou definici kritérií, která je nutné splnit, pokud má nadnárodní společnost prokázat, že je umístěna v dané zemi. To přiměje nadnárodní společnosti k tomu, aby poctivě odváděly své daně. Cílem je zajistit, aby všichni dotčení daňoví poplatníci dosáhli obecné shody, a vyloučit možnost nesouladu v důsledku odlišných definic.. Obdobně je důležité mít společnou definici stálé provozovny, která se nachází ve třetí zemi nebo v Unii, avšak náleží daňovému poplatníkovi s daňovou rezidencí ve třetí zemi. Pokud je stanovení převodních cen důvodem pro převádění zisku do jurisdikcí s nízkým zdaněním, je vhodnější zavést systém, který stanovuje zisk skrze vzorec pro jeho rozdělení. Přijetím takového systému může Unie zavést mezinárodní normu pro moderní a efektivní zdanění příjmů právnických osob. Komise by měla vypracovat pokyny pro přechodnou fázi, v jejímž rámci se při jednání s třetími zeměmi bude vzorec pro rozdělení zisku používat spolu s dalšími metodami přidělování, přičemž by tento vzorec měl být v konečném důsledku standardní metodou přidělování. Komise by měla předložit návrh unijního vzoru smlouvy o zdanění, který by v konečném důsledku nahradil tisíce bilaterálních smluv uzavřených jednotlivými členskými státy.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Digitální zboží je zpravidla vysoce mobilní a nehmotné. V rámci studií se prokázalo, že digitální sektor je velmi výrazně zapojen do agresivního plánování daní, jelikož řada obchodních modelů nevyžaduje k provádění transakcí se zákazníky a ke generaci zisku fyzickou infrastrukturu. Největším digitálním společnostem to umožňuje, aby ze svého zisku neplatily téměř žádné daně. Státní pokladna členských států tak v důsledku toho, že nejsou schopny zdanit nadnárodní digitální společnosti, přichází o miliardy eur daňových příjmů. Aby bylo možné vyřešit tuto skutečnou a naléhavou sociální nespravedlnost, je nutné rozšířit právní předpisy v oblasti daně z příjmu právnických osob, tak aby zahrnovaly novou vazbu na stálou digitální provozovnu, která by se zakládala na významné digitální přítomnosti. K řešení daňových výzev, které se v kontextu digitalizace objevují, je nutné pro podobné obchodní modely zajistit rovné podmínky, aniž by to omezovalo potenciál digitálního sektoru. Přitom je třeba zvlášť zohlednit činnost na úrovni OECD, jejímž účelem je vytvoření jednotného mezinárodního souboru pravidel.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně by měl zahrnovat tři faktory se stejnou váhou, konkrétně práci, aktiva a tržby podle místa určení. Faktory o stejné váze by měly odrážet vyrovnaný přístup k rozdělení zdanitelného zisku mezi příslušné členské státy a měly by zajistit, aby zisky byly daněny tam, kde skutečně vznikly. Práce a aktiva by proto měla být připsána členskému státu, kde je práce prováděna nebo kde jsou umístěna aktiva, díky čemuž by byla přiznána náležitá váha zájmům členského státu původu, zatímco tržby by byly připsány členskému státu, které je místem určení pro zboží či služby. Aby byly zohledněny rozdíly v úrovni mezd uvnitř Unie a aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení konsolidovaného základu daně, měl by faktor práce zahrnovat objem mezd i počet zaměstnanců (tj. každá položka se podílí polovinou). Faktor aktiv by na druhé straně měl zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná aktiva, ale nikoliv nehmotná aktiva a finanční aktiva z důvodu jejich pohyblivé povahy a z toho plynoucího rizika obcházení pravidel této směrnice. Pokud z důvodu výjimečných okolností výsledek rozdělení daňového základu není spravedlivým obrazem rozsahu podnikatelské činnosti, měla by zde být ochranná doložka, která stanoví použití náhradní metody rozdělení příjmů.
(10)  Vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně by měl zahrnovat čtyři faktory se stejnou váhou, konkrétně práci, aktiva, tržby podle místa určení a shromažďování a využívání osobních údajů uživatelů internetových platforem a on-line služeb (dále jen „faktor údajů“). Faktory o stejné váze by měly odrážet vyrovnaný přístup k rozdělení zdanitelného zisku mezi příslušné členské státy a měly by zajistit, aby zisky byly daněny tam, kde skutečně vznikly. Práce a aktiva by proto měla být připsána členskému státu, kde je práce prováděna nebo kde jsou umístěna aktiva, díky čemuž by byla přiznána náležitá váha zájmům členského státu původu, zatímco tržby by byly připsány členskému státu, který je místem určení pro zboží či služby. Aby byly zohledněny rozdíly v úrovni mezd uvnitř Unie a aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení konsolidovaného základu daně, měl by faktor práce zahrnovat objem mezd i počet zaměstnanců (tj. každá položka se podílí polovinou). Faktor aktiv by na druhé straně měl zahrnovat pouze hmotná aktiva. Pokud z důvodu výjimečných okolností výsledek rozdělení daňového základu není spravedlivým obrazem rozsahu podnikatelské činnosti, měla by zde být ochranná doložka, která stanoví použití náhradní metody rozdělení příjmů.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně musí plně zohledňovat hospodářskou činnost, k níž došlo ve všech členských státech, při řádném a úplném přihlédnutí k potenciálním významným rozdílům mezi jejich ekonomikou. Pokud má použití vzorce za následek nevyvážené rozdělení, které neodráží hospodářskou činnost, mohl by nápravu této situace zajistit mechanismus urovnávání sporů. Vzhledem k tomu by Komise měla posoudit možnost zavedení mechanismu pro urovnávání sporů, aby bylo zajištěno řádné řešení sporů, v nichž figuruje více členských států.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Vzhledem ke specificitě potřebují určitá odvětví, jako jsou finanční služby a pojištění, ropa a zemní plyn a také lodní a letecká doprava, upravený vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně.
vypouští se
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Tato směrnice vychází ze směrnice Rady 2016/xx/EU o společném základu daně z příjmů právnických osob (která stanovuje společný soubor pravidel pro daně z příjmů právnických osob pro výpočet daňového základu) a zaměřuje se na konsolidaci daňových výsledků celé skupiny. Proto by bylo nutné zabývat se vzájemným vztahem obou legislativních nástrojů a zajistit přechod určitých prvků daňového základu do nového rámce skupiny. Mezi takové prvky patří zejména pravidlo omezení odpočitatelnosti úroků, případy, kdy se osvobození neuplatní, a právní předpisy o ovládaných zahraničních společnostech a také hybridní nesoulad.
(14)  Tato směrnice vychází ze směrnice Rady 2016/xx/EU o společném základu daně z příjmů právnických osob (která stanovuje společný soubor pravidel pro daně z příjmů právnických osob pro výpočet daňového základu) a zaměřuje se na konsolidaci daňových výsledků celé skupiny. Proto je nutné zabývat se vzájemným vztahem obou legislativních nástrojů a zajistit přechod určitých prvků daňového základu do nového rámce skupiny. Mezi takové prvky patří zejména pravidlo omezení odpočitatelnosti úroků, případy, kdy se osvobození neuplatní, a právní předpisy o ovládaných zahraničních společnostech a také hybridní nesoulad. Členským státům by se nemělo bránit, aby s cílem omezit negativní dopad přesunu zisků do třetích zemí s nízkým zdaněním zavedly další opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Aby bylo možné doplnit či pozměnit určité méně podstatné prvky této směrnice, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti s: i) zohledněním změn právních předpisů členských států týkajících se forem společností a daní z příjmů právnických osob a s odpovídajícím pozměněním přílohy I a přílohy II; ii) vymezením doplňkových definic; a iii) doplněním pravidel o omezení odpočitatelnosti úroků o pravidla pro odstranění roztříštěnosti, aby bylo možné lépe řešit rizika vyhýbání se daňové povinnosti, která se mohou objevit uvnitř skupiny. Obzvlášť důležité je, aby Komise v přípravné fázi provedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(16)  Aby bylo možné doplnit či pozměnit určité méně podstatné prvky této směrnice, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti i) se zohledněním změn právních předpisů členských států týkajících se forem společností a daní z příjmů právnických osob a s odpovídajícím pozměněním přílohy I a přílohy II, ii) vymezením doplňkových definic, iii) doplněním pravidel o omezení odpočitatelnosti úroků o pravidla pro odstranění roztříštěnosti, aby bylo možné lépe řešit rizika vyhýbání se daňové povinnosti, která se mohou objevit uvnitř skupiny a iv) s vydáním pokynů pro přechodnou fázi, kdy bude s ohledem na třetí země existovat vzorec pro přidělování zisku a zároveň jiné metody přidělování. Obzvlášť důležité je, aby Komise v přípravné fázi provedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby zohlednila příslušné každoroční usnesení Evropského parlamentu. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Komisi by měly být svěřeny pravomoci s cílem zajistit jednotné podmínky pro provádění této směrnice, pokud jde o: i) každoroční přijímání seznamu forem společností třetích zemí, které jsou podobné formám společností uvedeným v příloze I; ii) stanovení pravidel pro výpočet faktorů práce, aktiv a tržeb, přiřazení zaměstnanců a objemů mezd, aktiv a tržeb příslušným faktorům, jakož i oceňování aktiv; iii) přijetí standardního formuláře oznámení o vytvoření skupiny a iv) stanovení pravidel pro elektronická podání konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář daňového přiznání jediného daňového poplatníka a pro povinnou podpůrnou dokumentaci. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201112.
(17)  Komisi by měly být svěřeny pravomoci s cílem zajistit jednotné podmínky pro provádění této směrnice, pokud jde o i) každoroční přijímání seznamu forem společností třetích zemí, které jsou podobné formám společností uvedeným v příloze I, ii) stanovení podrobných pravidel pro výpočet faktorů práce, aktiv, tržeb a údajů, přiřazení zaměstnanců a objemů mezd, přiřazení shromážděných osobních údajů a využitých osobních údajů, aktiv a tržeb příslušným faktorům, jakož i oceňování aktiv, iii) přijetí aktu, v němž by byl stanoven standardní formulář oznámení o vytvoření skupiny, a iv) stanovení pravidel pro elektronické podávání konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář daňového přiznání jediného daňového poplatníka a pro povinnou podpůrnou dokumentaci. Komise by měla tyto jednotné formáty daňového přiznání vytvořit ve spolupráci se správci daně členských států. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201112.
__________________
__________________
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zlepšit fungování vnitřního trhu zamezením praktikám vyhýbání se daňové povinnosti na mezinárodní úrovni a usnadnit podnikům rozšířit svou činnost přes hranice v rámci Unie, nelze v dostatečné míře dosáhnout, budou-li členské státy jednat jednotlivě a nesourodě, protože k dosažení těchto cílů je třeba koordinovaných opatření, vzhledem ke skutečnosti, že směrnice cílí na nedostatky vnitřního trhu, které vznikají v důsledku vzájemného působení různorodých vnitrostátních daňových předpisů, jež má dopad na vnitřní trh a odrazuje od přeshraniční činnosti, lze těchto cílů lépe dosáhnout na unijní úrovni, může Unie přijímat opatření v souladu s článkem 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku, zejména vzhledem k tomu, že povinný rozsah její platnosti se omezuje na skupiny nad určitou velikost, nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.
(18)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zlepšit fungování vnitřního trhu zamezením praktikám vyhýbání se daňové povinnosti na mezinárodní úrovni a usnadnit podnikům, především malým a středním podnikům, rozšířit svou činnost přes hranice v rámci Unie, nelze v dostatečné míře dosáhnout, budou-li členské státy jednat jednotlivě a nesourodě, protože k dosažení těchto cílů je třeba koordinovaných opatření, vzhledem ke skutečnosti, že směrnice cílí na nedostatky vnitřního trhu, které vznikají v důsledku vzájemného působení různorodých vnitrostátních daňových předpisů, jež má dopad na vnitřní trh a odrazuje od přeshraniční činnosti, lze těchto cílů lépe dosáhnout na unijní úrovni, může Unie přijímat opatření v souladu s článkem 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku, zejména vzhledem k tomu, že povinný rozsah její platnosti se omezuje na skupiny nad určitou velikost, nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Pět let po vstupu této směrnice v platnost by Komise měla přezkoumat její uplatňování a podat Radě zprávu o jejím fungování. Členské státy by měly být povinny sdělit Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
(20)  Vzhledem k tomu, že tato směrnice obsahuje důležitou změnu pravidel pro zdaňování právnických osob, Komise by měla být povinna provést pět let po vstupu této směrnice v platnost důkladné posouzení jejího uplatňování a podat o jejím fungování zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva o uplatňování této směrnice by měla zahrnovat alespoň tyto body: vliv systému zdanění uvedený ve směrnici na příjmy členských států, výhody a nevýhody daného systému pro malé a střední podniky, vliv na spravedlivý výběr daní mezi členskými státy, vliv na vnitřní trh jako celek, se zvláštním zřetelem na možné narušování hospodářské soutěže mezi společnostmi, na které se vztahují nová pravidla stanovená v této směrnici, a počet podniků, které spadají do její působnosti v přechodném období. Komise by měla být povinna uplatňování této směrnice po deseti letech po jejím vstupu v platnost přezkoumat a podat o jejím fungování zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy by měly být povinny sdělit Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)  V zájmu dosažení komplexní a stálé konsolidace a předcházení novým možnostem arbitrážních řízení vzniklých kvůli účetním nesrovnalostem mezi členskými státy je nutné, aby byla přijata srozumitelná, ustálená a objektivní kritéria pro výpočet konsolidovaného základu daně. Za tímto účelem by měla Komise navrhnout potřebné úpravy příslušných ustanovení této směrnice, pokud jde o vymezení a výpočet konsolidovaného základu daně.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 b (nový)
(20b)  Komise by měla zvážit dodatečné studie, které provedou rozbor potenciálního dopadu systému CCCTB na příjmy z daní právnických osob v případě jednotlivých členských států a potenciální znevýhodnění Unie v hospodářské soutěži ve vztahu k třetím zemím.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tato směrnice zavádí systém konsolidace základu daně z příjmů právnických osob, jak je uvedeno ve směrnici Rady 2016/xx/EU14, pro zdaňování společností, které jsou členy skupiny, a stanoví pravidla pro rozdělení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob mezi členské státy a jeho správu vnitrostátními daňovými orgány.
1.  Tato směrnice zavádí společný základ daně pro zdaňování některých společností v Unii a stanovuje pravidla výpočtu tohoto základu, včetně pravidel týkajících se opatření k boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a opatření týkajících se mezinárodního rozměru navrhovaného daňového systému.
_______________
14 [celý název směrnice (Úř. věst. L [ ], [ ], s. [ ])].
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
1.  Pravidla této směrnice se vztahují na společnost založenou podle právních předpisů členského státu, včetně stálých provozoven v jiných členských státech, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
1.  Pravidla této směrnice se vztahují na společnost založenou podle právních předpisů členského státu, včetně stálých a stálých digitálních provozoven v jiných členských státech, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c
c)  pro účely finančního účetnictví patří ke konsolidované skupině s celkovými konsolidovanými příjmy skupiny přesahujícími 750 000 000 EUR za účetní období předcházející příslušnému účetnímu období;
c)  pro účely finančního účetnictví patří ke konsolidované skupině s celkovými konsolidovanými příjmy skupiny přesahujícími 750 000 000 EUR za účetní období předcházející příslušnému účetnímu období. Tato prahová hodnota bude nejdéle během sedmi let snížena na nulu;
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3
3.  Společnost, která splňuje podmínky odst. 1) písm. a), b) a d), avšak nesplňuje podmínky písm. c) tohoto odstavce, si může zvolit, spolu se stálými provozovnami, které se nacházejí v jiných členských státech, uplatňovat pravidla této směrnice po dobu pěti zdaňovacích období. Toto období se automaticky prodlouží o dalších pět po sobě jdoucích zdaňovacích období, pokud není v souladu s článkem 47 druhým pododstavcem podáno oznámení o ukončení. Podmínky podle odst. 1 písm. a), b) a c) musí být splněny při každém prodloužení období.
3.  Společnost, která splňuje podmínky odst. 1) písm. a), b) a d), avšak nesplňuje podmínky písm. c) tohoto odstavce, si může zvolit, spolu se stálými provozovnami, které se nacházejí v jiných členských státech, že použije pravidla této směrnice.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4
4.  Pravidla této směrnice se nevztahují na přepravní společnosti, pro něž platí zvláštní režim zdanění. Pro účely určení společností, které jsou členy stejné skupiny podle článků 5 a 6, se zohlední přepravní společnost podléhající zvláštnímu režimu zdanění.
vypouští se
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 23
23)  „konsolidovaným základem daně“ výsledek součtu daňových základů všech členů skupiny, jak jsou vypočteny v souladu se směrnicí 2016/xx/EU;
23)  „konsolidovaným základem daně“ konsolidovaný čistý zdanitelný příjem členů skupiny, jak je vypočten na stálém účetním základě, který se v souladu se směrnicí 2016/xx/EU vztahuje na všechny členy skupiny;
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 28 a (nový)
28a)  „faktorem údajů“ shromažďování osobních údajů uživatelů internetových platforem a on-line služeb a jejich využívání pro komerční účely v jednom nebo několika členských státech.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
3.  Jestliže se místo skutečného vedení člena skupiny, který se zabývá lodní dopravou nebo vnitrozemskou vodní dopravou, nachází na palubě lodi nebo plavidla, má se za to, že člen skupiny je daňovým rezidentem v členském státě domovského přístavu této lodi nebo plavidla, nebo neexistuje-li takový domovský přístav, v členském státě, kde má bydliště nebo sídlo provozovatel této lodi nebo plavidla.
vypouští se
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
4.  Daňový poplatník-rezident podléhá dani z příjmů právnických osob ze všech příjmů z jakýchkoli zdrojů, ať ve členském státě, kde je daňovým rezidentem, nebo mimo něj.
4.  Daňový poplatník-rezident podléhá dani z příjmů právnických osob ze všech příjmů pocházejících z jakékoli činnosti, ať ve členském státě, kde je daňovým rezidentem, nebo mimo něj.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5
5.  Daňový poplatník-nerezident podléhá dani z příjmů právnických osob ze všech příjmů z činnosti vykonávané prostřednictvím stálé provozovny v členském státě.
5.  Daňový poplatník-nerezident podléhá dani z příjmů právnických osob ze všech příjmů z činnosti vykonávané prostřednictvím stálé provozovny v členském státě, včetně stálé digitální provozovny. Stálá digitální provozovna daňového poplatníka se určí v souladu s podmínkami a kritérii uvedenými v článku 5 směrnice Rady … o společném základu daně z příjmu právnických osob1a.
_______________
1aSměrnice Rady ... o společném základu daně z příjmů právnických osob (Úř. věst. L ..., …, s. ...).
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  právo vykonávat více než 50 % hlasovacích práv; a že
a)  právo vykonávat hlasovací práva přesahující 50 % a že
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
2a.  Mezi stálé provozovny patří v souladu s podmínkami a kritérii uvedenými v článku 5 směrnice Rady … o společném základu daně z příjmu právnických osob1a stálé digitální provozovny.
_______________
1aSměrnice Rady ... o společném základu daně z příjmů právnických osob (Úř. věst. L ..., …, s. ...).
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
1.  Konsolidovaný základ daně je součtem základů daně z příjmů právnických osob všech členů skupiny.
1.  Základ daně konsolidované skupiny se stanovuje, jako kdyby se jednalo o jediný subjekt. Za tímto účelem se celkový základ daně skupiny přepočítá tak, aby se eliminovaly všechny zisky nebo ztráty, včetně těch, které jsou výsledkem transakce mezi dvěma či více subjekty v rámci skupiny, ať už je jejich povaha jakákoli.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
2.  Pokud je konsolidovaný základ daně záporný, převádí se do dalšího období ztráta, která se započítává vůči příštímu kladnému konsolidovanému základu daně. Je-li konsolidovaný základ daně kladný, rozděluje se v souladu s kapitolou VIII.
2.  Pokud je konsolidovaný základ daně záporný, převádí se do dalšího období v délce nejvýše pěti let ztráta, která se započítává vůči příštímu kladnému konsolidovanému základu daně. Je-li konsolidovaný základ daně kladný, rozděluje se v souladu s kapitolou VIII.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
2.  Skupiny používají konzistentní a náležitě zdokumentovanou metodu zaznamenávání transakcí uvnitř skupiny. Tuto metodu mohou skupiny změnit pouze z opodstatněných hospodářských důvodů, a to pouze na začátku zdaňovacího období.
2.  Skupiny používají konzistentní a náležitě zdokumentovanou metodu zaznamenávání transakcí uvnitř skupiny. Tuto metodu mohou skupiny změnit pouze z opodstatněných hospodářských důvodů, a to pouze na začátku zdaňovacího období. Veškeré takové transakce uvnitř skupiny jsou v důsledku konsolidace prováděné v souladu s čl. 7 odst. 1 z daňového základu vyloučeny.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3
3.  Metoda zaznamenávání transakcí uvnitř skupiny umožňuje, aby byly všechny převody a prodeje v rámci skupiny zachyceny ve výši nákladů na aktiva, kterých se netýká odpisování, nebo ve výši daňové hodnoty odpisovatelných aktiv podle toho, která z těchto částek je nižší.
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4
4.  Převody uvnitř skupiny nemění stav nehmotných aktiv vytvořených vlastních činností.
vypouští se
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1
Jestliže se v důsledku reorganizace podnikatelské činnosti jedna nebo více skupin či jeden nebo více členů skupiny stanou součástí jiné skupiny, veškeré neuplatněné ztráty dříve existující skupiny nebo skupin se rozdělují mezi její (jejich) jednotlivé členy v souladu s kapitolou VIII a na základě faktorů ve stavu, v jakém se nacházely ke konci zdaňovacího období, ve kterém reorganizace podnikatelské činnosti proběhla. Neuplatněné ztráty dříve existující skupiny nebo skupin se převádějí do dalších let.
Jestliže se v důsledku reorganizace podnikatelské činnosti jedna nebo více skupin či jeden nebo více členů skupiny stanou součástí jiné skupiny, veškeré neuplatněné ztráty dříve existující skupiny nebo skupin se rozdělují mezi její (jejich) jednotlivé členy v souladu s kapitolou VIII a na základě faktorů ve stavu, v jakém se nacházely ke konci zdaňovacího období, ve kterém reorganizace podnikatelské činnosti proběhla. Neuplatněné ztráty dříve existující skupiny nebo skupin se převádějí do období v délce nejvýše pěti let.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2
2.  Pokud se mezi dvěma nebo více hlavními daňovými poplatníky uskuteční fúze ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) a ii) směrnice Rady 2009/133/ES1515, veškeré neuplatněné ztráty skupiny se rozdělují mezi jejími členy v souladu s kapitolou VIII na základě faktorů ve stavu, v jakém se nacházely ke konci zdaňovací období, ve kterém se fúze uskutečnila. Neuplatněné ztráty se převádějí do dalších období.
2.  Pokud se mezi dvěma nebo více hlavními daňovými poplatníky uskuteční fúze ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) a ii) směrnice Rady 2009/133/ES1515, veškeré neuplatněné ztráty skupiny se rozdělují mezi jejími členy v souladu s kapitolou VIII na základě faktorů ve stavu, v jakém se nacházely ke konci zdaňovací období, ve kterém se fúze uskutečnila. Neuplatněné ztráty se převádějí do období v délce nejvýše pěti let.
__________________
__________________
15 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Úř. věst. L 310, 25.11.2009, s. 34
15 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Úř. věst. L 310, 25.11.2009, s. 34).
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1
Konsolidovaný základ daně se v každém zdaňovacím období rozděluje mezi členy skupiny na základě vzorce pro rozdělení. Při stanovování přiděleného podílu člena skupiny označeného jako „A“ má vzorec tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce a aktiv stejnou váhu:
Konsolidovaný základ daně se v každém zdaňovacím období rozděluje mezi členy skupiny na základě vzorce pro jeho rozdělení. Při stanovování přiděleného podílu člena skupiny označeného jako „A“ má vzorec tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce, aktiv a faktor údajů stejnou váhu:
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – vzorec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Pokud z důvodů povahy činnosti daňového poplatníka nelze uplatnit jeden nebo více faktorů, měla by se ve vzorci úměrně upravit váha veškerých dalších použitelných faktorů tak, aby měly všechny použitelné faktory naprosto stejnou váhu.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5
5.  Při stanovování přiděleného podílu člena skupiny mají faktory tržeb, práce a aktiv stejnou váhu.
5.  Při stanovování přiděleného podílu člena skupiny mají faktory tržeb, práce, aktiv a faktor údajů stejnou váhu.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5 a (nový)
5a.  Faktor údajů se z jedné poloviny skládá z celkového objemu osobních údajů uživatelů internetových platforem a on-line služeb shromážděných v jednotlivých členských státech členem skupiny v čitateli a z celkového objemu osobních údajů uživatelů internetových platforem a on-line služeb shromážděných v jednotlivých členských státech skupinou ve jmenovateli a z druhé poloviny z celkového objemu osobních údajů uživatelů internetových platforem a on-line služeb využívaných v jednotlivých státech členem skupiny v čitateli a z celkového objemu osobních údajů uživatelů internetových platforem a on-line služeb využívaných v jednotlivých členských státech skupinou ve jmenovateli.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5 b (nový)
5b.  Objem osobních údajů shromážděných podle faktoru údajů se měří v každém členském státě na konci zdaňovacího období.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5 c (nový)
5c.  Definice shromažďování a využívání osobních údajů pro komerční účely se s ohledem na faktor údajů stanovuje podle nařízení (EU) 2016/679.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Článek 29
Článek 29
vypouští se
Ochranná doložka
Odchylně od pravidla stanoveného v článku 28, jestliže se hlavní daňový poplatník nebo příslušný orgán domnívá, že výsledný podíl na konsolidovaném základu daně přidělený členu skupiny spravedlivě neodráží rozsah jeho podnikatelské činnosti, může hlavní daňový poplatník nebo dotyčný orgán požádat o použití náhradní metody výpočtu podílu na dani každého člena skupiny. Náhradní metodu je možné použít, pouze pokud po konzultacích mezi příslušnými orgány a případně diskuzích podle článků 77 a 78 všechny tyto orgány s náhradní metodou souhlasí. Členský stát hlavního daňového orgánu informuje o použité náhradní metodě Komisi.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1
1.  Prodej zboží se zahrnuje do faktoru tržeb člena skupiny, který se nachází v členském státě, kde končí odeslání nebo přeprava zboží k osobě, která je nabývá. Jestliže toto místo nelze určit, prodej zboží se připisuje členu skupiny nacházejícímu se v členském státě, ve kterém je poslední určitelné místo, kde se zboží nacházelo.
1.  Prodej zboží se zahrnuje do faktoru tržeb člena skupiny, který se nachází v členském státě, kde končí odeslání nebo přeprava zboží k osobě, která je nabývá. Jestliže toto místo nelze určit nebo člen skupiny nemá žádný zdanitelný vztah, prodej zboží se připisuje členu skupiny nacházejícímu se v členském státě, ve kterém je poslední určitelné místo, kde se zboží nacházelo.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Článek 43
Článek 43
vypouští se
Lodní doprava, vnitrozemská vodní doprava a letecká doprava
Příjmy a výdaje i ostatní odečitatelné položky člena skupiny, jehož hlavním předmětem podnikání je provozování lodí nebo letadel v mezinárodní dopravě nebo provozování lodí ve vnitrozemské vodní dopravě, se vylučují z konsolidovaného základu daně a nerozdělují se podle pravidel uvedených v článku 28. Místo toho se příjmy a výdaje i ostatní odečitatelné položky připisují v jednotlivých transakcích tomuto členovi skupiny a podléhají cenovým úpravám v souladu s článkem 56 směrnice 2016/xx/EU.
Pro účely stanovení, zda se jedná o skupinu podle článků 5 a 6, se zohlední účasti ve členovi skupiny a účasti člena skupiny.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2
2.  Oznámení podle odstavce 1 zahrnuje všechny členy skupiny, s vyloučením přepravních společností, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 4.
2.  Oznámení podle odstavce 1 zahrnuje všechny členy skupiny.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 2
Komise může přijmout akt, ve kterém stanoví standardní formulář oznámení o vytvoření skupiny. Tento prováděcí akt se přijímá v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 77 odst. 2.
Komise přijme akt, ve kterém stanoví standardní formulář oznámení o vytvoření skupiny. Tento prováděcí akt se přijímá v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 77 odst. 2.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1
Komise může přijmout akty stanovující pravidla pro elektronická podávání konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář daňového přiznání jediného daňového poplatníka a pro povinnou podpůrnou dokumentaci. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 77 odst. 2.
Komise přijme akty stanovující pravidla pro elektronické podávání konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář konsolidovaného daňového přiznání, pro formulář daňového přiznání jediného daňového poplatníka a pro povinnou podpůrnou dokumentaci. Komise tyto jednotné formáty daňového přiznání vytvoří ve spolupráci se správci daně členských států. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 77 odst. 2.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 1
1.  Jestliže příslušný orgán členského státu, kterého je člen skupiny daňovým rezidentem nebo ve kterém se nachází formou stálé provozovny, nesouhlasí s rozhodnutím hlavního daňového orgánu přijatým podle článku 49 nebo čl. 56 odst. 2 nebo 4 nebo čl. 56 odst. 5 druhého pododstavce, může toto rozhodnutí ve lhůtě tří měsíců napadnout u soudu členského státu hlavního daňového orgánu.
1.  Jestliže příslušný orgán členského státu, kterého je člen skupiny daňovým rezidentem nebo ve kterém se nachází formou stálé provozovny, mj. formou stálé digitální provozovny, nesouhlasí s rozhodnutím hlavního daňového orgánu přijatým podle článku 49 nebo čl. 56 odst. 2 nebo 4 nebo čl. 56 odst. 5 druhého pododstavce, může toto rozhodnutí ve lhůtě tří měsíců napadnout u soudu členského státu hlavního daňového orgánu.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise zanalyzuje, zda by zavedení mechanismu urovnávání sporů vedlo k dalšímu nárůstu účinnosti a účelnosti řešení sporů mezi členskými státy. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě příslušnou zprávu, která bude případně obsahovat legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1
1.  Odvolání proti opravným daňovým výměrům nebo výměrům podle článku 54 projedná správní orgán, který je podle právních předpisů členského státu hlavního daňového orgánu příslušný k projednávání odvolání v prvním stupni. Takový správní orgán musí být nezávislý na daňových orgánech členského státu hlavního daňového orgánu. Pokud v tomto členském státě takovýto příslušný správní orgán neexistuje, může hlavní daňový poplatník podat odvolání přímo k soudu.
1.  Odvolání proti opravným daňovým výměrům nebo výměrům podle článku 54 projedná správní orgán, který je podle právních předpisů členského státu hlavního daňového orgánu příslušný k projednávání odvolání v prvním stupni. Takový správní orgán musí být nezávislý na daňových orgánech členského státu hlavního daňového orgánu. Pokud v tomto členském státě takovýto příslušný správní orgán neexistuje nebo pokud to hlavní daňový poplatník upřednostňuje, může hlavní daňový poplatník podat odvolání přímo k soudu.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 5
5.  Správní orgán podle odstavce 1 o odvolání rozhodne do šesti měsíců. Jestliže hlavní daňový poplatník v této lhůtě neobdrží žádné rozhodnutí, má se za to, že bylo rozhodnutí hlavního daňového orgánu potvrzeno.
5.  Pokud odvolání projednává správní orgán podle odstavce 1, rozhodne o něm do šesti měsíců. Jestliže hlavní daňový poplatník v této lhůtě neobdrží žádné rozhodnutí, má se za to, že bylo rozhodnutí hlavního daňového orgánu potvrzeno.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2
2.  Pokud platí odstavec 1, nadměrné výpůjční náklady a zisky před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se počítají na úrovni skupiny a zahrnují výsledky všech členů skupiny. Částka 3 000 000 EUR uvedená v článku 13 směrnice 2016/xx/EU se zvýší na 5 000 000 EUR.
2.  Pokud platí odstavec 1, nadměrné výpůjční náklady a zisky před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se počítají na úrovni skupiny a zahrnují výsledky všech členů skupiny. Částka 1 000 000 EUR uvedená v článku 13 směrnice 2016/xx/EU se zvýší na 5 000 000 EUR.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Článek 71
Článek 71
vypouští se
Úlevy ze ztrát a znovunabytí
1.  Článek 41 směrnice 2016/xx/EU o úlevách ze ztráty a znovunabytí se přestává automaticky uplatňovat v okamžiku vstupu této směrnice v platnost.
2.  Převedené ztráty, u nichž neproběhlo znovunabytí k okamžiku vstupu této směrnice v platnost, zůstávají u daňového poplatníka, kterému byly převedeny.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1
Pro účely této směrnice se odkaz na zákonnou sazbu daně z příjmů právnických osob, které by daňový poplatník podléhal podle čl. 53 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2016/xx/EU, nepoužije a je místo toho nahrazen průměrnou zákonnou sazbou daně z příjmů právnických osob použitelnou v členských státech.
Pro účely této směrnice se použijí pravidla pro případy, kdy se osvobození od daní neuplatní, stanovené v článku 53 směrnice 2016/xx/EU.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1
Pro účely této směrnice se rozsah působnosti právních předpisů týkajících se ovládaných zahraničních společností podle článku 59 směrnice 2016/xx/EU omezí na vztahy mezi členy skupiny a subjekty, kteří jsou daňovými rezidenty nebo stálými provozovnami usazenými ve třetí zemi.
Pro účely této směrnice se rozsah působnosti právních předpisů týkajících se ovládaných zahraničních společností podle článku 59 směrnice 2016/xx/EU omezí na vztahy mezi členy skupiny a subjekty, kteří jsou daňovými rezidenty nebo stálými provozovnami podniku, včetně stálých digitálních provozoven, usazenými ve třetí zemi.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1
Pro účely této směrnice se rozsah působnosti pravidel pro hybridní nesoulad podle článku 61 směrnice 2016/xx/EU omezí na vztahy mezi členy skupiny a nečleny skupiny, kteří jsou přidruženými podniky, jak je uvedeno v článku 56 směrnice 2016/xx/EU.
Pro účely této směrnice se rozsah působnosti pravidel pro hybridní nesoulad a související uspořádání uplatní podle článku 61 směrnice 2016/xx/EU.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Článek 76
Článek 76
Článek 76
Informování Evropského parlamentu
Informování Evropského parlamentu
1.  Evropský parlament zorganizuje k vyhodnocení režimu CCCTB meziparlamentní konferenci, přičemž vezme v úvahu výsledky diskuze o daňové politice probíhající v rámci evropského semestru. Evropský parlament předloží Komisi a Radě své stanovisko a závěry o dané problematice v podobě usnesení.
Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.
2.   Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Článek 78 a (nový)
Článek 78a
Kompenzační mechanismus
Ke kompenzaci náhlých výrazných výkyvů v daňových příjmech v jednotlivých členských státech, které jsou výsledkem daňových zisků a ztrát způsobených přímo a výlučně v důsledku přechodu na nový režim zavedený touto směrnicí, vytvoří Komise konkrétní kompenzační mechanismus, který bude fungovat od vstupu této směrnice v platnost. Kompenzace jsou každoročně upravovány, aby byla zohledněna celostátní nebo regionální rozhodnutí přijatá před vstupem této směrnice v platnost. Kompenzační mechanismus je financován z nadměrných daňových příjmů členských států, jejichž daňové příjmy se zvýší, a je stanoven na počáteční období sedmi let. Po tomto období Komise posoudí, zda je nutné, aby kompenzační mechanismus nadále fungoval, a podle toho rozhodne, zda jej ukončí, nebo zda jeho platnost jednou prodlouží na další období nejvýše dvou let.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Článek 79
Článek 79
Článek 79
Přezkum
Zpráva o uplatňování směrnice a její přezkum
Pět let po vstupu této směrnice v platnost přezkoumá Komise její uplatňování a podá Radě zprávu o jejím fungování. Zpráva bude především obsahovat analýzu dopadu mechanismu stanoveného v kapitole VIII této směrnice pro rozdělení daňových základů mezi členské státy.
Pět let po vstupu této směrnice v platnost Komise vyhodnotí její uplatňování a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím fungování. Zpráva o uplatňování směrnice obsahuje především analýzu dopadu mechanismu stanoveného v kapitole VIII této směrnice pro rozdělení daňových základů mezi členské státy. Při vypracovávání závěrů této zprávy o uplatňování směrnice nebo v kontextu dalšího víceletého finančního rámce Komise navrhne podmínky pro převedení určité části daňových příjmů získaných díky společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob do všeobecného rozpočtu Uunie s cílem úměrně snížit příspěvky členských států do tohoto rozpočtu.
Komise 10 let po vstupu této směrnice v platnost přezkoumá její uplatňování a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím fungování.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy, nařízení a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy, nařízení a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 2
Tyto předpisy se uplatňují od 1. ledna 2021.
Tyto předpisy se uplatňují od 1. ledna 2020.

Společný základ daně z příjmu právnických osob *
PDF 732kWORD 80k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
P8_TA(2018)0088A8-0050/2018

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0685),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0472/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená dánským parlamentem, irskou Poslaneckou sněmovnou, irským Senátem, lucemburskou Poslaneckou sněmovnou, maltským parlamentem, nizozemskou První komorou, nizozemskou Druhou komorou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0050/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s vážnými překážkami a narušeními trhu v důsledku existence a interakce 28 rozdílných systémů daně z příjmů právnických osob. Struktury daňového plánování se navíc s postupem času stávají čím dál tím sofistikovanějšími, jak se vyvíjejí napříč různými jurisdikcemi a efektivně využívají drobných technických detailů jednoho daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti společností. Ačkoliv tyto situace zdůrazňují nedostatky, které mají zcela odlišný charakter, obě vytvářejí překážky, jež znemožňují řádné fungování vnitřního trhu. Opatření na nápravu těchto problémů by tedy mělo řešit oba typy tržních nedostatků.
(1)  Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s vážnými překážkami a narušeními trhu v důsledku existence a interakce 28 rozdílných systémů daně z příjmů právnických osob. V éře globalizace a digitalizace se zdanění zejména finančního a duševního kapitálu na základě zdroje stává čím dál hůře zpětně vysledovatelným a čím dál snadněji zmanipulovatelným. Struktury daňového plánování se navíc s postupem času stávají čím dál tím sofistikovanějšími, jak se vyvíjejí napříč různými jurisdikcemi a efektivně využívají drobných technických detailů jednoho daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti společností. Všeobecná digitalizace mnoha hospodářských odvětví ve spojení s rychle se rozvíjející digitální ekonomikou zpochybňují vhodnost unijních modelů daně z příjmu právnických osob, které byly vytvořeny pro tradiční odvětví, mimo jiné pokud jde o to, do jaké míry by kritéria pro oceňování a výpočty mohla být upravena, aby odpovídala obchodním činnostem v 21. století. Ačkoliv tyto situace zdůrazňují nedostatky, které mají zcela odlišný charakter, všechny vytvářejí překážky, jež znemožňují řádné fungování vnitřního trhu a vyvolávají jeho narušení mezi velkými společnostmi na jedné straně a malými a středními podniky na straně druhé. Nový standard základu daně z příjmu právnických osob pro Unii by tedy měl řešit uvedené typy tržních nedostatků a zároveň dodržovat cíle dlouhodobé právní přehlednosti a jistoty a zásadu daňové neutrality. Větší sbližování vnitrostátních daňových systémů povede k významnému poklesu nákladů a administrativní zátěže pro podniky vyvíjející v Unii přeshraniční činnost. Zatímco daňová politika spadá do pravomoci členských států, článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie jasně stanoví, že by Rada měla jednomyslně, zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem přijímat směrnice o sbližování takových daňových právních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Na podporu řádného fungování vnitřního trhu by měla být oblast daně z příjmu právnických osob v Unii formována v souladu se zásadou, že společnosti platí svůj spravedlivý podíl daně v jurisdikci (jurisdikcích), kde jsou generovány jejich zisky. Je proto nezbytné zajistit mechanismy, které budou společnosti odrazovat od využívání nesouladu mezi vnitrostátními daňovými systémy za účelem snížení jejich daňových povinností. Stejně důležité je také stimulovat růst a hospodářský rozvoj na vnitřním trhu prostřednictvím usnadnění přeshraničního obchodu a podnikových investic. Za tímto účelem je nezbytné eliminovat rizika dvojího zdanění i dvojího nezdanění v Unii prostřednictvím vymýcení rozdílů v interakci vnitrostátních systémů daně z příjmu právnických osob. Společnosti zároveň potřebují dobře fungující daňový a právní rámec pro rozvoj jejich hospodářských aktivit a jeho rozšíření napříč hranicemi Unie. V tomto kontextu je třeba také odstranit zbývající případy diskriminace.
(2)  Na podporu řádného fungování vnitřního trhu by měla být oblast daně z příjmu právnických osob v Unii formována v souladu se zásadou, že společnosti platí svůj spravedlivý podíl daně v jurisdikci (jurisdikcích), kde jsou generovány jejich zisky a kde společnosti mají stálou provozovnu. Vzhledem k digitální změně v podnikatelském prostředí je nutné zajistit, aby se společnostmi, které vytvářejí příjmy v určitém členském státě, přičemž v tomto členském státě nemají stálou provozovnu, ale stálou digitální provozovnu, bylo zacházeno stejně jako se společnostmi, které takovou stálou fyzickou provozovnu mají. Je proto nezbytné zajistit mechanismy, které budou společnosti odrazovat od využívání nesouladu mezi vnitrostátními daňovými systémy za účelem snížení jejich daňových povinností. Stejně důležité je také stimulovat růst a hospodářský rozvoj na vnitřním trhu prostřednictvím usnadnění přeshraničního obchodu a podnikových investic. Za tímto účelem je nezbytné eliminovat rizika dvojího zdanění i dvojího nezdanění v Unii prostřednictvím vymýcení rozdílů v interakci vnitrostátních systémů daně z příjmu právnických osob. Společnosti zároveň potřebují dobře fungující daňový a právní rámec pro rozvoj jejich hospodářských aktivit a jeho rozšíření napříč hranicemi Unie. V tomto kontextu je třeba také odstranit zbývající případy diskriminace. Konsolidace je klíčovým prvkem systému CCCTB, neboť největší daňové překážky, jimž čelí společnosti téže skupiny vyvíjející v Unii přeshraniční činnost, lze řešit pouze tímto způsobem. Konsolidace odbourává formality spojené se stanovením převodních cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Jak je zdůrazněno v návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB) ze dne 16. března 20117, systém daně z příjmu právnických osob, který by pojímal Unii jako jeden trh pro účely výpočtu základu daně z příjmu právnických osob, by usnadnil přeshraniční činnost společností, které jsou rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle vytvořit z Unie konkurenceschopnější místo pro investování v mezinárodním měřítku. Návrh systému CCCTB z roku 2011 se zaměřoval na cíle usnadnění rozšiřování hospodářských aktivit podniků v rámci Unie. Vedle tohoto cíle by rovněž mělo být vzato v úvahu, že systém CCCTB může být vysoce efektivní při zlepšování fungování vnitřního trhu prostřednictvím potírání systémů vyhýbání se daňovým povinnostem. V této souvislosti by iniciativa CCCTB měla být opětovně spuštěna s cílem se na stejném základě zabývat aspektem usnadnění podnikání a fungování iniciativy v potírání vyhýbání se daňovým povinnostem. Takový přístup by nejlépe sloužil záměru vymýcení narušení ve fungování vnitřního trhu.
(3)  Jak je zdůrazněno v návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB) ze dne 16. března 20117, systém daně z příjmu právnických osob, který by pojímal Unii jako jeden trh pro účely výpočtu základu daně z příjmu právnických osob, by usnadnil přeshraniční činnost společností, které jsou rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle vytvořit z Unie konkurenceschopnější místo pro investování v mezinárodním měřítku, zejména pro malé a střední podniky. Návrh systému CCCTB z roku 2011 se zaměřoval na cíle usnadnění rozšiřování hospodářských aktivit podniků v rámci Unie. Vedle tohoto cíle by rovněž mělo být vzato v úvahu, že systém CCCTB může být vysoce efektivní při zlepšování fungování vnitřního trhu prostřednictvím potírání systémů vyhýbání se daňovým povinnostem. V této souvislosti by iniciativa CCCTB měla být opětovně spuštěna s cílem se na stejném základě zabývat aspektem usnadnění podnikání a fungování iniciativy v potírání vyhýbání se daňovým povinnostem. Jakmile by byl systém CCCTB zaveden ve všech členských státech, zajistil by odvádění daní v místě, kde se generuje zisk a kde mají společnosti stálou provozovnu. Takový přístup by nejlépe sloužil záměru vymýcení narušení ve fungování vnitřního trhu. Zkvalitnění vnitřního trhu je klíčovým faktorem pro podnícení růstu a tvorby pracovních míst. Zavedení CCCTB by posílilo hospodářský růst a vedlo k vytvoření více pracovních míst v Unii tím, že by omezilo škodlivou daňovou soutěž mezi společnostmi.
__________________
__________________
7 Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, COM(2011)0121 v konečném znění/2 ze dne 3. října 2011.
7 Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, COM(2011)0121 v konečném znění/2 ze dne 3. října 2011.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Komise ve svém sdělení ze dne 21. září 2017 nazvaném „Spravedlivý a efektivní systém zdanění v Evropské unii pro jednotný digitální trh“ vyjádřila přesvědčení, že CCCTB poskytuje základ pro vypořádání se s výzvami v oblasti daní, které klade digitální ekonomika.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Vzhledem k potřebě jednat rychle za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu tím, že na jednu stranu bude přátelštější k obchodování a investicím a na druhou stranu odolnější vůči systémům vyhýbání se daňovým povinnostem, je nezbytné rozdělit ambiciózní iniciativu CCCTB do dvou samostatných návrhů. V první fázi by měla být zavedena pravidla pro společný základ daně z příjmu právnických osob a v druhé fázi je třeba se zabývat otázkou konsolidace.
(4)  Vzhledem k potřebě jednat rychle za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu tím, že na jednu stranu bude přátelštější k obchodování a investicím a na druhou stranu odolnější vůči systémům vyhýbání se daňovým povinnostem, je velice důležité zajistit, aby současně vstoupila v platnost směrnice o společném základu daně z příjmu právnických osob a směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Tato změna režimu představuje významný krok směrem k dotvoření vnitřního trhu, a proto vyžaduje flexibilitu, aby bylo možné ji náležitě provádět již od počátku. Vzhledem k tomu, že vnitřní trh zahrnuje všechny členské státy, měl by být CCCTB zaveden ve všech členských státech. Pokud však Rada nepřijme jednomyslné rozhodnutí o návrhu zavést CCCTB, měla by Komise vydat nový návrh založený na článku 116 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem za tímto účelem přijmou potřebné právní předpisy. Jako poslední možnost by měly posílenou spolupráci iniciovat členské státy, ale měla by být kdykoli otevřena i neúčastnícím se členským státům v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Je politováníhodné, že nebylo provedeno dostatečně podrobné posouzení návrhů CCTB nebo CCCTB, pokud jde o dopad na příjmy z daně z příjmu právnických osob v členských státech pro jednotlivé země.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Mnoho struktur agresivního daňového plánování má tendenci se projevit v přeshraničním kontextu, což znamená, že účastnící se skupiny společností vlastní minimum prostředků. Za tohoto předpokladu z důvodů proporcionality by pravidla týkající se společného základu měla být povinná pouze pro společnosti, které náleží do skupiny zásadní velikosti. Pro tento účel by měl být stanoven práh týkající se velikosti na základě celkového konsolidovaného příjmu skupiny, která předkládá konsolidované účetní závěrky. Pro zajištění soudržnosti mezi oběma kroky iniciativy CCCTB by navíc měla být pravidla týkající se společného základu povinná pro společnosti, které by byly považovány za skupinu, pokud by se celá iniciativa uvedla v život. Aby bylo možné lépe zajistit cíl usnadnění obchodu a investic na vnitřním trhu, mělo by být uplatnění pravidel týkajících se společného základu daně z příjmu právnických osob nabízeno i jako možnost pro společnosti, které tato kritéria nesplňují.
(5)  Mnoho struktur agresivního daňového plánování má tendenci se projevit v přeshraničním kontextu, což znamená, že účastnící se skupiny společností vlastní minimum prostředků. Za tohoto předpokladu z důvodů proporcionality by pravidla týkající se společného základu měla být povinná zpočátku pouze pro společnosti, které náleží do skupiny zásadní velikosti. Pro tento účel by měla být stanovena počáteční prahová hodnota týkající se velikosti ve výši 750 milionů EUR, a to na základě celkového konsolidovaného příjmu skupiny, která předkládá konsolidované účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že tato směrnice stanoví nový standard základu daně z příjmu právnických osob pro všechny podniky v Unii, měla by být prahová hodnota snížena na nulu na období maximálně sedmi let. Aby bylo možné lépe zajistit cíl usnadnění obchodu a investic na vnitřním trhu, mělo by být uplatnění pravidel týkajících se společného základu daně z příjmu právnických osob nabízeno v první fázi i jako možnost pro společnosti, které tato kritéria nesplňují.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Je nezbytné definovat koncept stálé provozovny nacházející se v Unii a náležící daňovému poplatníkovi, který je daňovým rezidentem v Unii. Cílem je zajistit, aby všichni dotčení daňoví poplatníci dosáhli obecné shody, a vyloučit možnost nesouladu v důsledku odlišných definic. Na druhou stranu by společná definice stálé provozovny, která se nachází ve třetí zemi, nebo v Unii, avšak náleží daňovému poplatníkovi s daňovou rezidencí ve třetí zemi, neměla být vnímána jako zásadní požadavek. Tento rozměr by měl být vzhledem k jeho komplikované interakci s mezinárodními smlouvami spíše ponechán k regulaci dvoustrannými smlouvami o zdanění a vnitrostátními předpisy.
(6)  Je nezbytné definovat koncept stálé provozovny nacházející se v Unii a náležící daňovému poplatníkovi, který je daňovým rezidentem v Unii. Nadnárodní společnosti až příliš často přijímají opatření k přesunu svých zisků do příznivějších daňových režimů, přičemž neplatí žádné nebo jen velmi nízké daně. Koncepce stálé provozovny by poskytla přesné a závazné vymezení kritérií, která musí být splněna, pokud má nadnárodní společnost prokázat, že je umístěna v dané zemi. To přiměje nadnárodní společnosti k tomu, aby poctivě odváděly své daně. Cílem je zajistit, aby všichni dotčení daňoví poplatníci dosáhli obecné shody, a vyloučit možnost nesouladu v důsledku odlišných definic. Obdobně je důležité mít společnou definici stálé provozovny, která se nachází ve třetí zemi, nebo v Unii, avšak náleží daňovému poplatníkovi s daňovou rezidencí ve třetí zemi. Pokud stanovení převodních cen vede k převádění zisku do jurisdikcí s nízkým zdaněním, je vhodnější zavést systém, který stanoví zisk pomocí vzorce pro rozdělení. Přijetím takového systému může Unie zavést mezinárodní standard pro moderní a efektivní zdanění příjmu právnických osob. Komise by měla vypracovat pokyny pro přechodnou fázi, v jejímž rámci se při jednání s třetími zeměmi bude vzorec pro rozdělení používat spolu s dalšími metodami přidělování, přičemž by tento vzorec měl být v konečném důsledku standardní metodou přidělování. Komise by měla předložit návrh unijního modelu smlouvy o zdanění, který by v konečném důsledku mohl nahradit tisíce bilaterálních smluv uzavřených jednotlivými členskými státy.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Digitální zboží je zpravidla vysoce mobilní a nehmotné. Podle studií je digitální odvětví široce zapojeno do praktik agresivního daňového plánování, jelikož řada obchodních modelů nevyžaduje fyzickou infrastrukturu k tomu, aby mohly provádět transakce se zákazníky a vytvářet zisk. To umožňuje největším digitálním společnostem, aby ze svých příjmů neodváděly téměř žádné daně. Pokladní správy členských států tak přišly o miliardy eur daňových příjmů, jelikož nedokázaly zdanit nadnárodní subjekty v digitálním odvětví. S cílem řešit uvedenou skutečnou a naléhavou sociální nespravedlnost je třeba doplnit současné právní předpisy týkající se daně z příjmu právnických osob o nové digitální spojení se stálou provozovnou na základě významné digitální přítomnosti. Je třeba zavést rovné podmínky pro podobné obchodní modely s cílem řešit výzvy v oblasti daní, které vznikají v kontextu digitalizace, aniž by se tím brzdil potenciál digitálního odvětví. Přitom je třeba zvláště zohlednit činnosti na úrovni OECD za účelem vytvoření mezinárodně konzistentního souboru pravidel.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Zdanitelné příjmy by se měly snižovat o obchodní výdaje a některé další položky. Odečitatelné obchodní výdaje by obvykle měly zahrnovat všechny náklady spojené s prodejem a výdaje související s dosažením, udržením a zajištěním příjmů. Na podporu inovací v hospodářství a za účelem modernizace vnitřního trhu by měly být umožňovány odpočty nákladů na výzkum a vývoj, včetně super odpočtů a tyto by měly být v plné výši zahrnuty do výdajů v roce vzniku (s výjimkou nemovitostí). Malé začínající podniky bez přidružených podniků, které jsou mimořádně inovativní (kategorie, která bude pokrývat zejména začínající podniky), by měly být rovněž podpořeny rozšířenými super odpočty nákladů na výzkum a vývoj. Aby byla zajištěna právní jistota, měl by rovněž existovat seznam neodečitatelných výdajů.
(8)  Zdanitelné příjmy by se měly snižovat o obchodní výdaje a některé další položky. Odečitatelné obchodní výdaje by obvykle měly zahrnovat všechny náklady spojené s prodejem a výdaje související s dosažením, udržením a zajištěním příjmů. Na podporu inovací v hospodářství a za účelem modernizace vnitřního trhu by měly být umožňovány odpočty a daňoví poplatníci by měli získat slevu na dani za skutečné náklady na výzkum a vývoj, které se týkají výdajů na pracovníky, subdodavatele, agenturní pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby, a tyto by měly být v plné výši zahrnuty do výdajů v roce vzniku (s výjimkou nemovitostí). Má-li se předejít zneužívání odpočtů, je třeba stanovit jasnou definici skutečných nákladů na výzkum a vývoj. Aby byla zajištěna právní jistota, měl by rovněž existovat seznam neodečitatelných výdajů.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Nedávný vývoj v oblasti mezinárodního zdanění zdůraznil, že ve snaze omezit svoji globální daňovou povinnost se nadnárodní skupiny společností s rostoucí tendencí zapojují do mechanismů vyhýbání se daňovým povinnostem, které vedou k erozi základu daně a přesouvání zisku prostřednictvím nadměrných úrokových plateb. Je proto nezbytné omezit odečitatelnost úrokových (a dalších finančních) nákladů s cílem takovým praktikám zamezit. V tomto kontextu by odečitatelnost úrokových (a dalších finančních) nákladů měla být umožněna bez omezení v rozsahu, v němž tyto náklady mohou být započteny oproti zdanitelným úrokovým (a dalším finančním) příjmům. Případný přebytek úrokových nákladů by však měl podléhat omezením odpočitatelnosti, která budou stanovena s odkazem na zisk daňového poplatníka před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA).
(9)  Nedávný vývoj v oblasti mezinárodního zdanění zdůraznil, že ve snaze omezit svoji globální daňovou povinnost se nadnárodní skupiny společností s rostoucí tendencí zapojují do mechanismů vyhýbání se daňovým povinnostem, které vedou k erozi základu daně a přesouvání zisku prostřednictvím nadměrných úrokových plateb. Je proto nezbytné omezit odečitatelnost úrokových (a dalších finančních) nákladů s cílem takovým praktikám zamezit. V tomto kontextu by odečitatelnost úrokových (a dalších finančních) nákladů měla být umožněna bez omezení v rozsahu, v němž tyto náklady mohou být započteny oproti zdanitelným úrokovým (a dalším finančním) příjmům. Případný přebytek úrokových nákladů by však měl podléhat omezením odečitatelnosti, která budou stanovena s odkazem na zisk daňového poplatníka před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA). Členské státy by mohly dále omezit odečitatelnost úrokových a dalších finančních nákladů s cílem zajistit vyšší úroveň ochrany.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Skutečnost, že úrok placený z úvěrů je odečitatelný z daňového základu daňového poplatníka, což však neplatí pro rozdělení zisku, vytváří jasnou výhodu ve prospěch dluhového financování oproti financování vlastním kapitálem. S ohledem na rizika, která tato skutečnost přináší pro zadluženost společností, je zásadní přijmout opatření, která budou neutralizovat stávající zvýhodnění dluhového financování oproti financování vlastním kapitálem. V tomto smyslu se očekává, že daňoví poplatníci získají odpočet na růst a investice, v souladu s nímž by nárůsty vlastního kapitálu daňového poplatníka při splnění určitých podmínek měly být odečitatelné od jeho zdanitelného základu. Z toho důvodu by bylo zásadní zajistit, aby systém netrpěl kaskádovými dopady, a za tímto účelem by bylo nezbytné vyloučit daňovou hodnotu účastí daňového poplatníka v přidružených podnicích. A konečně, aby byl systém odpočtu dostatečně robustní, bylo by rovněž nutné stanovit pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem.
(10)  Skutečnost, že úrok placený z úvěrů je odečitatelný z daňového základu daňového poplatníka, což však neplatí pro rozdělení zisku, vytváří jasnou výhodu ve prospěch dluhového financování oproti financování vlastním kapitálem. S ohledem na rizika, která tato skutečnost přináší pro zadluženost společností, je zásadní přijmout opatření, která budou neutralizovat stávající zvýhodnění dluhového financování oproti financování vlastním kapitálem omezením možnosti odečítat úroky placené z úvěrů ze základu daně daňového poplatníka. Takové pravidlo pro omezení odečitatelnosti úroků představuje vhodný a dostatečný nástroj pro tento účel.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Aby se zamezilo přesunům pasivních (zejména finančních) příjmů z vysoce zdaňovaných společností, mělo by se předpokládat, že všechny ztráty, které mohou těmto společnostem vzniknout na konci zdaňovacího období, z větší části odpovídají výsledkům obchodních aktivit. Na základě uvedeného předpokladu by mělo být daňovým poplatníkům umožněno převádět ztráty do dalších období bez omezení odpočitatelné částky za období. Protože převod ztrát do dalších období by měl zajistit, aby daňový poplatník platil daň ze svých skutečných příjmů, neexistuje žádný důvod stanovovat pro tento převod jakékoliv časové omezení. Pokud jde o pravděpodobnosti zpětného převodu ztrát, není třeba zavádět žádné takové pravidlo, protože se v členských státech jedná o poměrně vzácnou praxi, která vede k nadměrné složitosti. Navíc by mělo být stanoveno ustanovení proti zneužívání s cílem předejít, zmařit nebo zhatit případné pokusy obejít pravidla pro odečitatelnost ztráty prostřednictvím nákupu ztrátových společností.
(12)  Aby se zamezilo přesunům pasivních (zejména finančních) příjmů z vysoce zdaňovaných společností, mělo by se předpokládat, že všechny ztráty, které mohou těmto společnostem vzniknout na konci zdaňovacího období, z větší části odpovídají výsledkům obchodních aktivit. Na základě uvedeného předpokladu by mělo být daňovým poplatníkům umožněno převádět ztráty do dalších období po dobu pěti let s omezením odpočitatelné částky za období. Pokud jde o pravděpodobnosti zpětného převodu ztrát, není třeba zavádět žádné takové pravidlo, protože se v členských státech jedná o poměrně vzácnou praxi, která vede k nadměrné složitosti. Směrnice Rady (EU) 2016/11641a stanoví obecné pravidlo proti zneužívání s cílem předejít, zmařit nebo zhatit případné pokusy obejít pravidla pro odečitatelnost ztráty prostřednictvím nákupu ztrátových společností. Uvedené obecné pravidlo by se mělo také systematicky zohledňovat při uplatňování této směrnice.
_________________
1a Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Aby byla zvýšena schopnost podniků vytvářet tok hotovosti – například prostřednictvím kompenzace ztrát začínajících podniků v členském státě pomocí zisků v jiném členském státě – a podpořena přeshraniční expanze v rámci Unie, daňoví poplatníci by měli mít právo na dočasné zahrnutí ztrát vzniklých jejich přímým dceřiným společnostem nebo stálým provozovnám, které se nacházejí v jiných členských státech. Za tímto účelem by mateřská společnost nebo centrála, které se nachází v členském státě, měly mít možnost odečíst ze svého daňového základu v daném zdaňovacím období ztráty vzniklé ve stejném zdaňovacím období jejich přímým dceřiným společnostem nebo stálým provozovnám, které se nacházejí v jiných členských státech v poměru k jejich účasti v nich. Mateřská společnost by pak měla být povinna přičíst zpět ke svému daňovému základu při zohlednění výše dříve odečtených ztrát všechny následné zisky, jichž dosáhnou tyto přímé dceřiné společnosti nebo stálé provozovny. Protože je zásadní ochránit vnitrostátní daňové příjmy, odečtené ztráty by měly být zároveň automaticky znovu zachyceny, pokud k tomu již nedošlo po uplynutí určitého počtu let nebo jestliže již nejsou splňovány předpoklady pro kvalifikaci jako přímá dceřiná společnost nebo stálá provozovna.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Je zásadní zajistit řádná opatření pro zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem s cílem posílit odolnost pravidel iniciativy společné základny vůči praktikám agresivního daňového plánování. Konkrétně by měl systém obsahovat obecné pravidlo proti zneužívání, doplněné o opatření určená k potírání zvláštních typů vyhýbání se daňovým povinnostem. Vzhledem k tomu, že funkcí pravidel proti zneužívání je bojovat proti nekalým daňovým praktikám, které doposud neupravují jiná zvláštní ustanovení, zaplňují mezery, čímž by neměla být dotčena použitelnost zvláštních pravidel proti zneužívání. V rámci Unie by se měla obecná pravidla proti zneužívání uplatňovat na operace, které nejsou skutečné. Dále je důležité zajistit, aby se obecná pravidla proti zneužívání uplatňovala jednotně ve vnitrostátních situacích, přeshraničních situacích v rámci Unie i přeshraničních situacích vůči společnostem založeným ve třetích zemích, tak aby se oblast jejich působnosti a výsledky uplatňování nelišily.
(15)  Je zásadní zajistit řádná opatření pro zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem s cílem posílit odolnost pravidel iniciativy společné základny vůči praktikám agresivního daňového plánování. Konkrétně by měl systém obsahovat silné a účinné obecné pravidlo proti zneužívání, doplněné o opatření určená k potírání zvláštních typů vyhýbání se daňovým povinnostem. Vzhledem k tomu, že funkcí pravidel proti zneužívání je bojovat proti nekalým daňovým praktikám, které doposud neupravují jiná zvláštní ustanovení, zaplňují mezery, čímž by neměla být dotčena použitelnost zvláštních pravidel proti zneužívání. V rámci Unie by se měla obecná pravidla proti zneužívání uplatňovat na operace, které nejsou skutečné. Dále je důležité zajistit, aby se obecná pravidla proti zneužívání uplatňovala jednotně ve vnitrostátních situacích, přeshraničních situacích v rámci Unie i přeshraničních situacích vůči společnostem založeným ve třetích zemích, tak aby se oblast jejich působnosti a výsledky uplatňování nelišily.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Vezmeme-li v úvahu, že dopadem hybridních nesouladů je obvykle dvojitý odpočet (tj. odpočet v obou státech) nebo odpočet příjmů v jednom státě, aniž jsou zahrnuty do základu daně druhého státu, pak takové situace zjevně ovlivňují vnitřní trh narušením jeho mechanismů a vytvářením mezer, kvůli nimž mohou vzkvétat praktiky vyhýbání se daňovým povinnostem. Vzhledem k nesouladům vyplývajícím z vnitrostátních rozdílů v právní kvalifikaci určitých typů subjektů nebo finančních plateb k nim většinou nedochází mezi společnostmi, které používají společná pravidla pro výpočet svého daňového základu. Nesoulady však přetrvávají v rámci interakce mezi rámcem společného základu, vnitrostátními systémy daní z příjmů právnických osob a systémy daní z příjmů právnických osob třetích zemí. Pro neutralizaci účinků uspořádání vedoucích k hybridním nesouladům je nezbytné stanovit pravidla, na jejichž základě by jedna z obou jurisdikcí v situaci nesouladu měla odepřít odpočet platby nebo zajistí, že odpovídající příjmy jsou zahrnuty do zdanitelného základu právnické osoby.
(17)  Vezmeme-li v úvahu, že dopadem hybridních nesouladů a nesouladů v přístupu ke zdanění mezi pobočkami a ústředím je obvykle dvojitý odpočet (tj. odpočet v obou státech) nebo odpočet příjmů v jednom státě, aniž jsou zahrnuty do základu daně druhého státu, pak takové situace zjevně ovlivňují vnitřní trh narušením jeho mechanismů a vytvářením mezer, kvůli nimž mohou vzkvétat praktiky vyhýbání se daňovým povinnostem. Vzhledem k nesouladům vyplývajícím z vnitrostátních rozdílů v právní kvalifikaci určitých typů subjektů nebo finančních plateb k nim většinou nedochází mezi společnostmi, které používají společná pravidla pro výpočet svého daňového základu. Nesoulady však přetrvávají v rámci interakce mezi rámcem společného základu, vnitrostátními systémy daní z příjmů právnických osob a systémy daní z příjmů právnických osob třetích zemí. Pro neutralizaci účinků uspořádání vedoucích k hybridním nebo souvisejícím nesouladům stanovuje směrnice (EU) 2016/1164 pravidla týkající se hybridních nesouladů a reverzních hybridních nesouladů. Tato pravidla by se měla systematicky zohledňovat při uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Členským státům by se nemělo bránit v zavádění dodatečných opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem s cílem snížit negativní dopady přesouvání zisků do třetích zemí s nízkým zdaněním, které si nemusí nutně automaticky vyměňovat informace o daních v souladu s unijními normami.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)  Členské státy by měly zavést systém sankcí, které budou ukládány podnikům za porušení vnitrostátních předpisů, přijatý v souladu s touto směrnicí, jak stanoví vnitrostátní právo, a měly by o tom informovat Komisi.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Za účelem doplnění nebo úpravy určitých méně důležitých prvků této směrnice by pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být přenesena na Komisi, pokud jde o i) zohlednění změn zákonů členských států týkajících se forem společností a daní z příjmu právnických osob a odpovídající úpravy přílohy I a II, (ii) stanovení dalších definic, (iii) uzákonění podrobných pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem v několika konkrétních oblastech relevantních pro daňovou úlevu pro růst a investice, (iv) podrobnější definování konceptů právního a ekonomického vlastnictví aktiv pořízených na leasing, (v) výpočet kapitálové a úrokové složky leasingových plateb a odpisové základny aktiv pořízených na leasing a (vi) přesnější definování kategorií dlouhodobých aktiv, které podléhají odepisování. Je zásadně důležité, aby Komise v průběhu svých přípravných prací vedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současný, včasný a řádný přenos odpovídajících dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
(19)  Za účelem doplnění nebo úpravy určitých méně důležitých prvků této směrnice by pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být přenesena na Komisi, pokud jde o i) zohlednění změn zákonů členských států týkajících se forem společností a daní z příjmu právnických osob a odpovídající úpravy přílohy I a II; (ii) stanovení dalších definic, (iii) podrobnější definování konceptů právního a ekonomického vlastnictví aktiv pořízených na leasing, (iv) výpočet kapitálové a úrokové složky leasingových plateb a odpisové základny aktiv pořízených na leasing, (v) přesnější definování kategorií dlouhodobých aktiv, které podléhají odepisování a (vi) vydávání pokynů pro přechodnou fázi, v jejímž rámci se bude vzorec pro rozdělení používat spolu s dalšími metodami přidělování při jednání se třetími zeměmi. Je zásadně důležité, aby Komise v průběhu svých přípravných prací vedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současný, včasný a řádný přenos odpovídajících dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Komise by měla sledovat jednotné provádění této směrnice s cílem předcházet situacím, kdy příslušné orgány členských států pokaždé vymáhají jiný režim. Kromě toho by nedostatečná harmonizace účetních pravidel v Unii neměla vést k novým příležitostem pro daňové plánování a vedení arbitráží. Proto by harmonizace účetních pravidel mohla posílit společný režim, zejména pokud budou do tohoto režimu spadat veškeré podniky v Unii.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  Komise by měla být povinna uplatňování směrnice po pěti letech po jejím vstupu v platnost přezkoumat a podat o jejím fungování zprávu Radě. Členské státy by měly být povinny sdělit Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti, jíž se tato směrnice zabývá,
(23)  Vzhledem k tomu, že tato směrnice obsahuje důležitou změnu pravidel zdaňování právnických osob, Komise by měla být povinna provést důkladné posouzení uplatňování směrnice po pěti letech po jejím vstupu v platnost a podat o jejím fungování zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva o provádění by měla zahrnovat přinejmenším následující body: dopad systému zdanění stanoveného v této směrnici na příjmy členských států, výhody a nevýhody systému pro malé a střední podniky, dopad na spravedlivý výběr daní mezi členskými státy, dopad na vnitřní trh jako celek se zvláštním ohledem na možné narušení hospodářské soutěže mezi společnostmi, které podléhají novým pravidlům stanoveným touto směrnicí, a počet podniků spadajících do oblasti působnosti během přechodného období. Komise by měla být povinna přezkoumat uplatňování této směrnice po uplynutí deseti let od jejího vstupu v platnost a podat o jejím fungování zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy by měly být povinny sdělit Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti, jíž se tato směrnice zabývá,
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tato směrnice zavádí systém společného základu daně pro zdaňování některých společností a stanoví pravidla výpočtu tohoto základu.
1.  Tato směrnice zavádí systém společného základu daně pro zdaňování některých společností v Unii a stanoví pravidla výpočtu tohoto základu, včetně pravidel týkajících se opatření s cílem zabránit vyhýbání se daňovým povinnostem a opatření souvisejících s mezinárodním rozměrem navrhovaného daňového systému.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
1.  Pravidla této směrnice se vztahují na společnost založenou podle zákonů členského státu, včetně jejích stálých provozoven v jiných členských státech, splňuje-li společnost všechny tyto podmínky:
1.  Pravidla této směrnice se vztahují na společnost založenou podle zákonů členského státu, včetně jejích stálých a digitálních stálých provozoven v jiných členských státech, splňuje-li společnost všechny tyto podmínky:
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c
c)  náleží do konsolidované skupiny pro účely finančního účetnictví s celkovým konsolidovaným příjmem skupiny, který překračuje 750 000 000 EUR za finanční rok předcházející příslušnému finančnímu roku;
c)  náleží do konsolidované skupiny pro účely finančního účetnictví s celkovým konsolidovaným příjmem skupiny, který překračuje 750 000 000 EUR za finanční rok předcházející příslušnému finančnímu roku; Tato prahová hodnota se v průběhu maximálně sedmi let sníží na nulu;
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3
3.  Společnost, která splňuje podmínky odst. 1 písm. a) a b), avšak nesplňuje podmínky písmen c) nebo d) uvedeného odstavce, se může rozhodnout za sebe i za svoje stálé provozovny, které se nacházejí v jiných členských státech, že použije pravidla této směrnice pro dobu pěti zdaňovacích období. Tato doba se automaticky prodlužuje o následná období pěti zdaňovacích období, nebude-li podáno oznámení o ukončení podle čl. 65 odst. 3. Podmínky dle odst. 1 písm. a) a b) musí být splněny pokaždé, když dojde k příslušnému prodloužení.
3.  Společnost, která splňuje podmínky odst. 1 písm. a) a b), avšak nesplňuje podmínky písmen c) nebo d) uvedeného odstavce, se může rozhodnout za sebe i za svoje stálé provozovny, které se nacházejí v jiných členských státech, že použije pravidla této směrnice.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4
4.  Pravidla této směrnice se nepoužijí na přepravní společnost ve speciálním režimu zdanění. Přepravní společnost ve speciálním režimu zdanění se vezme v úvahu pro účely vymezení společností, které jsou členy stejné skupiny podle článku 3.
vypouští se
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
a)  právo vykonávat více než 50 % hlasovacích práv a
a)  právo vykonávat hlasovací práva přesahující 50 % a
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 12
12)  „výpůjčními náklady“ úrokové náklady na všechny formy dluhu, jiné náklady, jež jsou z ekonomického hlediska rovnocenné úrokům a nákladům vzniklým v souvislosti se získáním finančních prostředků, jak jsou definovány vnitrostátním právem, mimo jiné včetně plateb na základě půjček s podílem na zisku (PPL), připsaných úroků z nástrojů, jako jsou konvertibilní dluhopisy a bezkupónové dluhopisy, částek vyplývajících z alternativních finančních mechanismů, prvků nákladů na financování v rámci splátek finančního leasingu, kapitalizovaných úroků zahrnutých v rozvahové hodnotě souvisejícího aktiva nebo amortizace kapitalizovaných úroků, případně částek oceněných pomocí návratnosti financování podle pravidel stanovování převodních cen, částek fiktivních úroků v rámci derivátových nástrojů nebo hedgingových mechanismů zajištění souvisejících s výpůjčkami subjektu, definovaného výnosu z čistého nárůstu vlastního kapitálu podle článku 11 této směrnice, některých kurzových zisků a ztrát z výpůjček a nástrojů souvisejících se získáním finančních prostředků, poplatků za záruku pro účely mechanismů financování, poplatků za zprostředkování a obdobných nákladů souvisejících s vypůjčením finančních prostředků;
12)  „výpůjčními náklady“ úrokové náklady na všechny formy dluhu, jiné náklady, jež jsou z ekonomického hlediska rovnocenné úrokům a nákladům vzniklým v souvislosti se získáním finančních prostředků, jak jsou definovány vnitrostátním právem, mimo jiné včetně plateb na základě půjček s podílem na zisku (PPL), připsaných úroků z nástrojů, jako jsou konvertibilní dluhopisy a bezkupónové dluhopisy, částek vyplývajících z alternativních finančních mechanismů, prvků nákladů na financování v rámci splátek finančního leasingu, kapitalizovaných úroků zahrnutých v rozvahové hodnotě souvisejícího aktiva nebo amortizace kapitalizovaných úroků, případně částek oceněných pomocí návratnosti financování podle pravidel stanovování převodních cen, částek fiktivních úroků v rámci derivátových nástrojů nebo hedgingových mechanismů zajištění souvisejících s výpůjčkami subjektu, některých kurzových zisků a ztrát z výpůjček a nástrojů souvisejících se získáním finančních prostředků, poplatků za záruku pro účely mechanismů financování, poplatků za zprostředkování a obdobných nákladů souvisejících s vypůjčením finančních prostředků;
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 30 a (nový)
30a)  „nespolupracující daňovou jurisdikcí“ jurisdikci, na niž se vztahuje některé z těchto tvrzení:
a)  jurisdikce nesplňuje mezinárodní standardy transparentnosti;
b)  v rámci jurisdikce existují potenciální preferenční režimy;
c)  v rámci jurisdikce existuje daňový systém bez daně z příjmu právnických osob nebo téměř nulová sazba daně z příjmu právnických osob;
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 30 b (nový)
30b)  „ekonomickou podstatou“ faktická kritéria, včetně kritérií v souvislosti s digitální ekonomikou, která umožňují vymezit zdanitelnou přítomnost podniku, jako jsou existující lidské a materiální zdroje specifické pro daný subjekt, samostatné vedení podniku, jeho skutečný právní status, příjmy, které vytváří, a případně povaha jeho aktiv;
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 30 c (nový)
30c)  „fiktivní společností“ jakýkoli právní subjekt bez ekonomické podstaty, který byl vytvořen čistě pro daňové účely;
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 30 d (nový)
30d)  „náklady na licenční poplatky“ náklady vyplývající z plateb jakéhokoliv druhu uskutečněných jako náhrada za užití nebo za právo na užití jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně kinematografických filmů a počítačových programů, jakéhokoliv patentu, ochranné známky, vzoru nebo modelu, plánu, tajného vzorce nebo výrobního postupu nebo za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké, či jakékoli jiného nehmotného aktiva; za náklady na licenční poplatky se považují platby za užití nebo za právo na užití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení;
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 30 e (nový)
30e)  „převodní cenou“ cena, za kterou podnik převádí hmotný majetek či nehmotná aktiva nebo poskytuje přidruženým podnikům služby;
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 31
31)  „hybridním nesouladem“ situace mezi daňovým poplatníkem a přidruženým podnikem nebo strukturované uspořádání mezi stranami v odlišných daňových jurisdikcích, kdy rozdíly v právní kvalifikaci určitého finančního nástroje nebo subjektu nebo v nahlížení na komerční přítomnost jako na stálou provozovnu vedou k jakémukoli z těchto výsledků:
(31)  „hybridním nesouladem“ hybridní nesoulad ve smyslu čl. 2 bodu 9 směrnice (EU) 2016/1164;
a)  k odpočtu téže platby, výdajů nebo ztrát ze zdanitelného základu dochází jak v jurisdikci, kde má daná platba svůj zdroj, kde vznikají výdaje nebo kde dochází ke ztrátám, tak i v jiné jurisdikci („dvojí odpočet“);
b)  k odpočtu platby ze zdanitelného základu v jurisdikci, kde má daná platba svůj zdroj, aniž je tato platba pro daňové účely odpovídajícím způsobem zahrnuta ve druhé jurisdikci („odpočet bez zahrnutí“);
c)  v případě rozdílného nahlížení na komerční přítomnost jako na stálou provozovnu k nezdanění příjmů, které mají svůj zdroj v určité jurisdikci, aniž by tyto příjmy byly pro daňové účely odpovídajícím způsobem zahrnuty ve druhé jurisdikci („nezdanění bez zahrnutí“).
Hybridní nesoulad vznikne pouze v rozsahu, v jakém odečtení shodné platby, vznik stejných výdajů nebo ztrát ve dvou jurisdikcích překročí výši příjmů, které jsou zahrnuty v obou jurisdikcích a které lze přiřadit stejnému zdroji.
Hybridní nesoulad rovněž zahrnuje převod finančního nástroje v rámci strukturovaného uspořádání daňového poplatníka, kde podkladový výnos z převáděného finančního nástroje je pro daňové účely považován za získaný větším počtem stran v rámci uspořádání, které jsou daňovými rezidenty v různých jurisdikcích, což vede k jakémukoli z těchto výsledků:
a)  k odpočtu platby související s podkladovým výnosem bez odpovídajícího zahrnutí takové platby pro daňové účely, není-li podkladový výnos zahrnut do zdanitelného příjmu jedné ze stran;
b)  k úlevě ze srážkové daně u platby odvozené z převáděného finančního nástroje pro více než jednu zúčastněnou stranu;
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 32
32)  „strukturálním uspořádáním“ uspořádání zahrnující hybridní nesoulad, kde cena tohoto nesouladu je zahrnuta do podmínek takového uspořádání, nebo cílem tohoto uspořádání bylo vyprodukovat výsledky hybridního nesouladu kromě případů, kdy nebylo možné přiměřeně očekávat, že si daňový poplatník nebo přidružený podnik nebyl tohoto hybridního nesouladu vědom a nepodílel se na hodnotě daňové výhody, která z hybridního nesouladu vyplynula;
vypouští se
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 33 a (nový)
33a)  „digitální stálou provozovnou“ významná digitální přítomnost daňového poplatníka, která poskytuje služby v jurisdikci zaměřené na spotřebitele nebo podniky v dané jurisdikci, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 5 odst. 2a;
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 33 b (nový)
33b)  „evropským daňovým identifikačním číslem“ či „DIČ“ číslo definované ve sdělení Komise ze dne 6. prosince 2012 obsahujícím akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům;
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2
Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 66 za účelem stanovení definic dalších pojmů.
Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 66 za účelem aktualizace stávajících definic nebo stanovení definic dalších pojmů.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
1.  Má se za to, že daňový poplatník má stálou provozovnu v jiném členském státě, než ve kterém je daňovým rezidentem, pokud má v tomto jiném státě trvalé zařízení, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost; zejména jde o tato zařízení:
1.  Má se za to, že daňový poplatník má stálou provozovnu zahrnující digitální stálou provozovnu v jiném členském státě, než je jurisdikce, ve které je daňovým rezidentem, pokud má v tomto jiném státě trvalé místo k výkonu činnosti nebo digitální přítomnost, jejichž prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost; zejména jde o tato zařízení:
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa)  digitální platformu nebo jakýkoli jiný digitální obchodní model založený na shromažďování a využívání údajů ke komerčním účelům.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pokud daňový poplatník, který je daňovým rezidentem v jedné jurisdikci, umožní přístup k digitální platformě, jako je elektronická aplikace, databáze, on-line trh nebo prostor pro uchovávání, takový přístup nabízí nebo nabízí vyhledávač či reklamní služby na internetových stránkách nebo v elektronické aplikaci, má se za to, že tento poplatník má digitální stálou provozovnu v členském státě odlišném od jurisdikce, jíž je rezidentem pro daňové účely, pokud celkový objem jeho příjmu či příjmu přidruženého podniku z transakcí na dálku uskutečněných prostřednictvím uvedených digitálních platforem v jurisdikci, jejímž daňovým rezidentem není, překročí částku 5 000 000 EUR za rok a pokud je splněna některá z následujících podmínek:
a)  do digitální platformy daňového poplatníka se přihlásilo nebo ji navštívilo alespoň 1000 jednotlivých registrovaných uživatelů za měsíc, kteří mají trvalé bydliště v členském státě odlišném od jurisdikce, v níž je tento poplatník daňovým rezidentem;
b)  se zákazníky nebo uživateli, kteří mají trvalé bydliště v jurisdikci, v níž nejsou daňovými rezidenty, bylo ve zdanitelném roce uzavřeno alespoň 1000 digitálních smluv za měsíc;
c)  objem digitálního obsahu shromážděného daňovým poplatníkem za zdanitelný rok přesahuje 10 % veškerého uchovávaného digitálního obsahu skupiny.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 66 s cílem pozměnit tuto směrnici, pokud jde o úpravu faktorů stanovených v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce na základě pokroku v mezinárodních dohodách.
Pokud se vedle prahové hodnoty založené na výši příjmu stanovené v prvním pododstavci tohoto odstavce na daňového poplatníka v příslušném členském státě vztahuje jeden nebo více z výše uvedených tří digitálních faktorů stanovených v písmenech a) b) a c) tohoto odstavce, má se za to, že se jeho stálá provozovna nachází v uvedeném členském státě.
Daňový poplatník je povinen poskytnout daňovým orgánům veškeré informace důležité pro určení stálé provozovny či digitální stálé provozovny v souladu s tímto článkem.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1
Kromě částek, které jsou odečitatelné jako náklady na výzkum a vývoj v souladu s odstavcem 2, může daňový poplatník za zdaňovací období rovněž odečíst 50 % takových nákladů, s výjimkou nákladů týkajících se movitého hmotného dlouhodobého majetku, které vznikly v průběhu příslušného období. V rozsahu, v jakém náklady na výzkum a vývoj překročí hranici 20 000 000 EUR, může daňový poplatník odečíst 25 % z přesahující částky.
Za náklady na výzkum a vývoj až do výše 20 000 000 EUR, které se týkají zaměstnanců, včetně mezd, subdodavatelů, zaměstnanců agentury a samostatně výdělečně činných osob, obdrží daňový poplatník slevu na dani ve výši 10 % výdajů.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2
Odchylně od prvního pododstavce může daňový poplatník odečíst 100 % nákladů na výzkum a vývoj navíc až do výše 20 000 000 EUR, pokud daňový poplatník splní tyto podmínky:
vypouští se
a)  jedná se o nekótovaný podnik s méně než 50 zaměstnanci, jehož roční obrat anebo celková hodnota roční rozvahy nepřekračuje 10 000 000 EUR;
b)  nebyl registrován po dobu delší než pět let. Pokud daňový poplatník nepodléhá registraci, lhůta pěti let může začít v okamžiku, kdy podnik začal provádět svoji hospodářskou činnost, nebo kdy mu z ní vznikla daňová povinnost;
c)  nevznikl spojením podniků;
d)  nemá žádné přidružené podniky.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Článek 11
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b
b)  50 % nákladů na reprezentaci až do výše, která nepřekračuje [x] % příjmů v příslušném zdaňovacím období;
b)  50 % řádných a nezbytných nákladů na reprezentaci, které přímo souvisejí nebo jsou spojeny s podnikatelskou činností daňového poplatníka, až do výše, která nepřekračuje [x] % příjmů v příslušném zdaňovacím období;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
c)  převod nerozdělených zisků do rezervy, která je součástí vlastního kapitálu společnosti;
c)  převod nerozdělených zisků do rezervy, která je součástí vlastního kapitálu společnosti, jiných než nerozdělených zisků do rezervy družstevních podniků a družstevních konsorcií jak během současné činnosti společnosti, tak po jejím ukončení, a to v souladu s vnitrostátními daňovými pravidly;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. j a (nové)
ja)  výdaje pro příjemce v zemích, které jsou na unijním seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí (dále jen „daňové ráje“);
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1
Nadměrné výpůjční náklady jsou ve zdaňovacím období, v němž vznikly, odpočitatelné pouze do výše 30 % zisku daňového poplatníka před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (dále jen „EBITDA“) nebo v maximální výši 3 000 000 EUR, podle toho, která hodnota je vyšší.
Nadměrné výpůjční náklady jsou ve zdaňovacím období, v němž vznikly, odpočitatelné pouze do výše 10 % zisku daňového poplatníka před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (dále jen „EBITDA“) nebo v maximální výši 1 000 000 EUR, podle toho, která hodnota je vyšší.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2
Pro účely tohoto článku v případech, kdy je daňový poplatník oprávněn nebo povinen jednat jménem skupiny, jak je definována v pravidlech vnitrostátního systému zdanění skupin, se za daňového poplatníka považuje celá skupina. V takovém případě se mohou nadměrné výpůjční náklady i EBITDA vypočítat na úrovni celé skupiny. Částka 3 000 000 EUR se také použije pro celou skupinu.
Pro účely tohoto článku v případech, kdy je daňový poplatník oprávněn nebo povinen jednat jménem skupiny, jak je definována v pravidlech vnitrostátního systému zdanění skupin, se za daňového poplatníka považuje celá skupina. V takovém případě se mohou nadměrné výpůjční náklady i EBITDA vypočítat na úrovni celé skupiny. Částka 1 000 000 EUR se také použije pro celou skupinu.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 6
6.  Nadměrné výpůjční náklady, které nelze odečíst v příslušném zdaňovacím období, se převedou do dalších období bez časového omezení.
6.  Nadměrné výpůjční náklady, které nelze odečíst v příslušném zdaňovacím období, se převedou do následujícího období pěti let.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)
Článek 14a
Zvláštní výjimky
Nerozdělené zisky družstev a konsorcií do rezervy, a to jak během současné činnosti společnosti, tak po jejím ukončení, jakož i požitky poskytované družstvy a konsorcii vlastním členům jsou odečitatelné, pokud je odečitatelnost povolena vnitrostátním fiskálním právem.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Článek 29
Článek 29
Článek 29
Zdanění při odchodu
Zdanění při odchodu
1.   Částka rovnající se tržní hodnotě přesunutých aktiv v okamžiku odchodu těchto aktiv očištěná o jejich hodnotu pro daňové účely se považuje za získané příjmy za následujících okolností:
Pro účely této směrnice se uplatní pravidla zdanění při odchodu stanovená ve směrnici (EU) 2016/1164.
a)  kdy daňový poplatník převede aktiva ze svého sídla na svou stálou provozovnu v jiném členském státě nebo v třetí zemi;
b)  kdy daňový poplatník převede aktiva ze své stálé provozovny v členském státě na své sídlo nebo na jinou stálou provozovnu v jiném členském státu nebo v třetí zemi, v rozsahu, v němž v důsledku takového převodu členský stát se stálou provozovnou již nemá právo převáděná aktiva zdanit;
c)  kdy daňový poplatník převede svoji daňovou rezidenci do jiného členského státu nebo do třetí země, s výjimkou aktiv, která zůstanou účinně spojená se stálou provozovnou v prvním členském státě;
d)  kdy daňový poplatník převede obchodní aktivity prováděné jeho stálou provozovnou z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo do třetí země, v rozsahu, v němž v důsledku takového převodu členský stát se stálou provozovnou již nemá právo převáděný majetek zdanit.
2.  Členský stát, do něhož jsou převáděna aktiva, daňová rezidence nebo obchodní činnost prováděná stálou provozovnou, akceptuje hodnotu stanovenou členským státem daňového poplatníka nebo stálé provozovny jako počáteční hodnotu aktiv pro daňové účely.
3.  Tento článek se nepoužije na převody aktiv související s financováním cenných papírů, aktiv, která jsou použita jako zajištění, nebo na případy, kdy převod aktiv proběhne s cílem splnit obezřetnostní kapitálové požadavky nebo za účelem řízení likvidity, kdy se mají tato aktiva ve lhůtě 12 měsíců vrátit do členského státu převodce.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1
1.  Ztráty, které ve zdaňovacím období vzniknou daňovému poplatníkovi-rezidentovi nebo stálé provozovně daňového poplatníka-nerezidenta, mohou být převáděny a v následujících zdaňovacích obdobích odečteny, nestanoví-li tato směrnice jinak.
1.  Ztráty, které ve zdaňovacím období vzniknou daňovému poplatníkovi-rezidentovi nebo stálé provozovně daňového poplatníka-nerezidenta, mohou být převáděny a v následujících zdaňovacích obdobích odečítány po dobu nejvýše pěti let.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Článek 42
Článek 42
vypouští se
Úleva za ztráty a opětovné vykázání
1.  Daňový poplatník-rezident, který i po odpočtu svých vlastních ztrát podle článku 41 dosáhl zisku, může následně ve stejném zdaňovacím období odečíst ztráty vzniklé jeho způsobilým přímým dceřiným společnostem, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 1, nebo stálé provozovně (stálým provozovnám), které se nacházejí v jiných členských státech. Tato úleva za ztráty bude přiznána pro určité omezené období v souladu s odstavci 3 a 4 tohoto článku.
2.  Odpočet bude proveden v poměru účasti daňového poplatníka-rezidenta v jeho způsobilých dceřiných společnostech uvedených v čl. 3 odst. 1 a v plné výši v případě stálých provozoven. Snížení základu daně daňového poplatníka-rezidenta v žádném případě nevyústí v zápornou částku.
3.  Daňový poplatník-rezident přičte zpět ke svému základu daně částku budoucích zisků vytvořených jeho způsobilými dceřinými společnostmi uvedenými v čl. 3 odst. 1 nebo jeho stálými provozovnami, a to až do výše dříve odečtené ztráty.
4.  Ztráty odečtené podle odstavců 1 a 2 budou v libovolném z následujících případů automaticky znovu zahrnuty do daňového základu daňového poplatníka-rezidenta:
a)  v případě, že na konci pátého zdaňovacího období poté, kdy se ztráty staly odečitatelné, nebyl znovu zahrnut žádný zisk nebo zahrnuté zisky neodpovídají plné částce odečtených ztrát;
b)  v případě, že dojde k prodeji či likvidaci způsobilé dceřiné společnosti uvedené v čl. 3 odst. 1, nebo je-li přeměněna na stálou provozovnu;
c)  v případě, že je stálá provozovna prodána či zlikvidována, nebo je-li přeměněna na dceřinou společnost;
d)  v případě, že mateřská společnost již neplní požadavky čl. 3 odst. 1.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Článek 45 a (nový)
Článek 45a
Efektivní daňové odvody
Dokud platí prahová hodnota stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. c), sledují a zveřejňují členské státy efektivní daňové odvody malých a středních podniků a nadnárodních společností ve všech členských státech tak, aby členské státy mohly zajistit rovné podmínky pro podobné společnosti v Unii a zmírnit administrativní zátěž a náklady pro malé a střední podniky.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1
Odchylně od čl. 8 písm. c) a d) nebude daňový poplatník osvobozen od daně ze zahraničního příjmu, který daňový poplatník získal z rozdělení zisku od subjektu ze třetí země nebo jako výnos z prodeje podílů držených subjektem ve třetí zemi, je-li tento subjekt ve své zemi daňové rezidence předmětem zákonné daně z příjmu právnických osob se sazbou nižší než je polovina zákonné daňové sazby, již by daňový poplatník byl povinen uhradit v souvislosti s takovým zahraničním příjmem v členském státu svojí daňové rezidence.
Odchylně od čl. 8 písm. c) a d) nebude daňový poplatník osvobozen od daně ze zahraničního příjmu, který nepochází z aktivní obchodní činnosti a který daňový poplatník získal z rozdělení zisku od subjektu ze třetí země nebo jako výnos z prodeje podílů držených subjektem ve třetí zemi, je-li tento subjekt ve své zemi daňové rezidence předmětem zákonné daně z příjmu právnických osob se sazbou nižší než 15 % v souvislosti s takovým zahraničním příjmem v členském státu svojí daňové rezidence.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 2
2.  V případech, kdy se použije odstavec 1, bude daňový poplatník podléhat dani ze zahraničního příjmu s odpočtem daně uhrazené ve třetí zemi od jeho daňové povinnosti v členském státě, v němž je daňovým rezidentem. Odpočet nesmí překročit výši daně, která byla vypočtena před odpočtem a která je přiřaditelná příjmu, jenž může být zdaněn.
2.  V případech, kdy se použije odstavec 1, bude daňový poplatník podléhat dani ze zahraničního příjmu s odpočtem daně uhrazené ve třetí zemi od jeho daňové povinnosti v členském státě, v němž je daňovým rezidentem. Odpočet nesmí překročit výši daně, která byla vypočtena před odpočtem a která je přiřaditelná příjmu, jenž může být zdaněn. Aby měl z odpočtu prospěch, musí daňový poplatník svým daňovým orgánům prokázat, že zahraniční příjem pochází z aktivní obchodní činnosti, což může učinit předložením osvědčení, které za tímto účelem vystaví zahraniční daňové orgány.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Článek 58
Článek 58
Článek 58
Obecné pravidlo proti zneužívání
Obecné pravidlo proti zneužívání
1.   Pro účely výpočtu základu daně podle pravidel této směrnice nebude brát členský stát ohled na postup nebo soubor postupů, které kdyby byly zavedeny v zásadě za účelem získání daňové výhody, jež je v rozporu s předmětem nebo účelem této směrnice, nejsou autentické s ohledem na všechny příslušné skutečnosti a okolnosti. Postup může zahrnovat více než jeden krok nebo část.
Pro účely této směrnice se použije obecné pravidlo proti zneužívání stanovené ve směrnici (EU) 2016/1164.
2.  Pro účely odstavce 1 budou postupy nebo soubor postupů považovány za neautentické v míře, v jaké nejsou zavedeny z platných hospodářských důvodů, jež odrážejí ekonomickou realitu.
3.  S postupy nebo soubory postupů, na něž nebude brán ohled v souladu s odstavcem 1, bude pro účely výpočtu daňového základu nakládáno s odkazem na jejich ekonomickou podstatu.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
Subjekt nebo stálá provozovna, jejichž zisk nepodléhá dani nebo je osvobozen od daně v členském státu, v němž sídlí, budou považovány za ovládanou zahraniční společnost, pokud jsou splněny tyto podmínky:
Členský stát daňového poplatníka zachází se subjektem nebo stálou provozovnou, jejíž zisk nepodléhá dani v tomto členském státě nebo je zde od daně osvobozen, jako s ovládanou zahraniční společností, jsou-li splněny tyto podmínky:
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  skutečná daň z příjmu právnických osob hrazená subjektem nebo stálou provozovnou z jejich zisku je nižší než rozdíl mezi daní z příjmu právnických osob, která by byla splatná ze zisku subjektu nebo stálé provozovny v souladu s pravidly této směrnice, a skutečnou daní z příjmu právnických osob uhrazenou z těchto zisků subjektem nebo stálou provozovnou.
b)  zisk subjektu podléhá sazbě daně z příjmu právnických osob nižší než 15 %; tato sazba je posuzována s ohledem na zisk před provedením opatření zavedených těmito zeměmi s cílem snížit základ daně zdanitelný touto sazbou; tato sazba je každý rok přezkoumána s ohledem na hospodářský vývoj světového obchodu.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2
Pro účely bodu b) prvního pododstavce nebude brán při výpočtu daně z příjmu právnických osob, která by byla vyměřena ze zisku subjektu podle pravidel směrnice v členském státě daňového poplatníka, v potaz příjem stálé provozovny subjektu, jenž nepodléhá dani nebo je osvobozen od daně v jurisdikci ovládané zahraniční společností.
vypouští se
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2
2.  Jsou-li subjekt nebo stálá provozovna považovány za ovládanou zahraniční společnost podle odstavce 1, budou nerozdělené příjmy subjektu nebo stálé provozovny podléhat dani v rozsahu, v jakém jsou odvozeny z následujících kategorií:
2.  Je-li se subjektem nebo stálou provozovnou zacházeno jako s ovládanou zahraniční společností podle odstavce 1, zahrne členský stát daňového poplatníka do základu daně:
a)  nerozdělené příjmy subjektu nebo příjmy stálé provozovny, jež pocházejí z těchto kategorií:
a)   úroky nebo jakékoli jiné příjmy plynoucí z finančních aktiv;
i)   úroky nebo jakékoli jiné příjmy plynoucí z finančních aktiv;
b)   licenční poplatky nebo jakékoli jiné příjmy plynoucí z duševního vlastnictví;
ii)   licenční poplatky nebo jakékoli jiné příjmy plynoucí z duševního vlastnictví;
c)   dividendy a příjmy ze zcizení podílů;
iii)   dividendy a příjmy ze zcizení podílů;
d)   příjmy z finančního leasingu,
iv)   příjmy z finančního leasingu,
e)   příjmy z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních činností;
v)   příjmy z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních činností;
f)   příjmy od fakturujících společností, které vydělávají na prodeji zboží a poskytování služeb nakoupených od přidružených podniků a prodaných přidruženým podnikům, a nevytvářejí žádnou či vytvářejí jen malou ekonomickou hodnotu.
vi)   příjmy od fakturujících společností, které vydělávají na prodeji zboží a poskytování služeb nakoupených od přidružených podniků a prodaných přidruženým podnikům, a nevytvářejí žádnou či vytvářejí jen malou ekonomickou hodnotu.
První pododstavec se nepoužije v případě ovládané zahraniční společnosti, která je rezidentem nebo která se nachází v členském státě nebo v třetí zemi, jež je stranou Dohody o EHP, pokud byla ovládaná zahraniční společnost založena z platných hospodářských důvodů, které odrážejí ekonomickou realitu. Pro účely tohoto článku odráží činnost ovládané zahraniční společnosti ekonomickou realitu, pokud je tato činnost podporována odpovídajícím personálem, zařízením, majetkem a prostory.
Toto písmeno se nepoužije, pokud ovládaná zahraniční společnost vykonává podstatnou hospodářskou činnost s využitím personálu, vybavení, majetku a prostor, což je doloženo příslušnými skutečnostmi a okolnostmi. Pokud je ovládaná zahraniční společnost rezidentem ve třetí zemi, která není smluvní stranou Dohody o EHP, nebo pokud je v takové zemi umístěna, mohou se členské státy rozhodnout předchozí pododstavec neuplatňovat, nebo
b)  nerozdělené příjmy subjektu nebo stálé provozovny vznikající z operací, které nejsou skutečné a hlavním účelem jejich uskutečnění bylo získání daňové výhody.
Pro účely tohoto písmene se má za to, že operace nebo sled operací nejsou skutečné, jestliže by daný subjekt nebo stálá provozovna daná aktiva nevlastnily nebo by nepřijaly rizika, která vytvářejí veškeré jejich příjmy nebo jejich část, pokud by nebyly ovládány společností, v níž jsou vykonávány významné rozhodovací funkce, jež jsou pro uvedená aktiva a rizika relevantní a jež mají zásadní význam při vytváření příjmu ovládané společnosti.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 1
Subjekt nebo stálá provozovna nebudou považovány za ovládanou zahraniční společnost uvedenou v odstavci 1, pokud méně než jedna třetina příjmů získaných subjektem nebo stálou provozovnou spadá do kategorií a) až f) odstavce 2.
Pokud se na základě pravidel členského státu počítá základ daně daňového poplatníka v souladu s odst. 2 písm. a), může se tento členský stát rozhodnout nezacházet se subjektem nebo stálou provozovnou jako s ovládanou zahraniční společností podle odstavce 1, jestliže do kategorií uvedených v odst. 2 písm. a) spadá nejvýše jedna třetina příjmů plynoucích danému subjektu nebo stálé provozovně.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 2
Finanční podniky nebudou považovány za ovládané zahraniční společnosti podle odstavce 1, pokud ne více než jedna třetina příjmů získaných subjektem nebo stálou provozovnou z kategorií a) až f) odstavce 2 pochází z transakcí s daňovým poplatníkem nebo jeho přidruženými podniky.
Pokud se na základě pravidel členského státu počítá základ daně daňového poplatníka v souladu s odst. 2 písm. a), může se tento členský stát rozhodnout nezacházet s finančními podniky jako s ovládanými zahraničními společnostmi, jestliže nejvýše jedna třetina příjmů daného subjektu z kategorií uvedených v odst. 2 písm. a) pochází z transakcí s daňovým poplatníkem nebo jeho přidruženými podniky.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy mohou z oblasti působnosti odst. 2 písm. b) vyjmout subjekt nebo stálou provozovnu:
a)  s účetním ziskem nepřesahujícím 750 000 EUR a s příjmy z jiných činností než obchodování nepřesahujícími 75 000 EUR; nebo
b)  jejichž účetní zisk nepřesahuje 10 procent jejich provozních nákladů za zdaňovací období.
Pro účely prvního pododstavce písm. b) nelze do provozních nákladů zahrnovat náklady na zboží prodané mimo zemi, kde je pro daňové účely daný subjekt rezidentem nebo kde se nachází daná stálá provozovna, a platby přidruženým podnikům.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Článek 61
Článek 61
Článek 61
Hybridní nesoulad
Hybridní nesoulad
V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad mezi členskými státy vede k dvojímu odpočtu shodné platby, výdajů nebo ztrát, bude tento odpočet možný pouze v členském státě, v němž má příslušná platba svůj zdroj či kde vznikly příslušné výdaje nebo příslušná ztráta.
Pro účely této směrnice se použijí pravidla týkající se hybridních nesouladů stanovená v článku 9 směrnice (EU) 2016/1164.
V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad zahrnující třetí zemi vede k dvojímu odpočtu shodné platby, výdajů nebo ztrát, dotčený členský stát odepře odpočet takové platby, výdajů nebo ztrát, pokud tak již neučinila země mimo EU.
V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad mezi členskými státy vede k odpočtu bez zahrnutí, členský stát plátce odepře odpočet takové platby.
V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad, který zahrnuje třetí zemi, vede k odpočtu bez zahrnutí:
a)  má-li platba svůj zdroj v členském státě, tento členský stát odpočet odepře, nebo
b)  má-li platba svůj zdroj v třetí zemi, dotčený členský stát bude požadovat, aby daňový poplatník zahrnul tuto platbu do zdanitelného základu, pokud již třetí země neodmítla odpočet nebo nepožádala o zahrnutí příslušné platby.
V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad mezi členskými státy zahrnující stálou provozovnu vede k nezdanění bez zahrnutí, členský stát, jehož je daňový poplatník daňovým rezidentem, bude vyžadovat, aby daňový poplatník zahrnul příjmy přiřazené stálé provozovně do zdanitelného základu.
V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad zahrnující stálou provozovnu, která se nachází v třetí zemi, vede k nezdanění bez zahrnutí, dotčený členský stát bude požadovat, aby daňový poplatník zahrnul tyto příjmy přiřazené stálé provozovně do zdanitelného základu v třetí zemi.
4.  V rozsahu, v jakém je platba daňového poplatníka přidruženému podniku v třetí zemi přímo nebo nepřímo započtena oproti platbě, výdajům nebo ztrátám, které jsou v důsledku hybridního nesouladu odečitatelné ve dvou různých jurisdikcích mimo Unii, členský stát daňového poplatníka odepře odpočet platby daňového poplatníka ve prospěch přidruženého podniku ve třetí zemi ze zdanitelného základu, pokud již jedna z dotčených třetích zemí odpočet platby, výdajů nebo ztrát, které by byly odečitatelné ve dvou různých jurisdikcích, neodepřela.
5.  V rozsahu, v jakém je odpovídající zahrnutí odečitatelné platby daňového poplatníka přidruženému podniku v třetí zemi přímo nebo nepřímo započteno oproti platbě, která v důsledku hybridního nesouladu nebyla plátcem zahrnuta do jeho daňového základu, členský stát daňového poplatníka odepře odpočet platby daňového poplatníka přidruženému podniku v třetí zemi ze zdanitelného základu, pokud již jedna z dotčených třetích zemí odpočet nezahrnuté platby neodepřela.
6.  V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad vyústí v úlevu ze srážkové daně vybrané u zdroje u platby odvozené z převáděného finančního nástroje pro více než jednu zúčastněnou stranu, členský stát daňového poplatníka omezí výhodu z takové úlevy v poměru k čistému zdanitelnému příjmu, pokud jde o tuto platbu.
7.  Pro účely tohoto článku výraz „poplatník“ označuje subjekt nebo stálou provozovnu, kde má platba svůj původ či kde vznikly příslušné výdaje nebo ztráty.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 61 a – název
Neshody v daňové rezidenci
Reverzní hybridní nesoulady
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 61 a – odst. 1
V rozsahu, v jakém jsou platba, výdaje nebo ztráty daňového poplatníka, který je daňovým rezidentem v členském státě i v třetí zemi, v souladu se zákony příslušného členského státu a třetí země odečitatelné ze zdanitelného základu v obou jurisdikcích a tato platba, výdaje nebo ztráty mohou být započteny v členském státu daňového poplatníka proti zdanitelnému příjmu, jenž není zahrnut v třetí zemi, členský stát daňového poplatníka odepře odpočet platby, výdajů nebo ztrát, pokud tak již neučinila příslušná třetí země.
Pro účely této směrnice zacházejí členské státy s reverzními hybridními nesoulady v souladu s článkem 9a směrnice (EU) 2016/1164.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Článek 65 a (nový)
Článek 65 a
Evropské daňové identifikační číslo
Komise do 31. prosince 2018 předloží legislativní návrh harmonizovaného společného evropského daňového identifikačního čísla s cílem učinit automatickou výměnu informací v Unii účinnější a spolehlivější.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Článek 65 b (nový)
Článek 65 b
Povinná automatická výměna informací týkajících se daňových záležitostí
V zájmu zajištění plné transparentnosti a řádného provedení této směrnice bude výměna informací týkajících se daňových záležitostí automatická a povinná, jak stanoví směrnice Rady 2011/16/EU1a.
Členské státy přidělí svým daňovým správám odpovídající lidské, odborné a rozpočtové zdroje a rovněž zdroje pro odbornou přípravu personálu daňové správy zaměřenou na přeshraniční spolupráci v daňových záležitostech a na automatickou výměnu informací s cílem zajistit plné provedení této směrnice.
____________
1a Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 5, čl. 4 odst. 5, čl. 11 odst. 6, čl. 32 odst. 5 a článku 40 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou od data vstupu této směrnice v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 5, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2a, čl. 32 odst. 5 a článku 40 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou od data vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 3
3.  Rada může přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5, čl. 4 odst. 5, čl. 11 odst. 6, čl. 32 odst. 5 a článku 40 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku v den následující po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který v něm bude uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Rada může přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2a, čl. 32 odst. 5 a článku 40 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku v den následující po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který v něm bude uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 5, čl. 4 odst. 5, čl. 11 odst. 6, čl. 32 odst. 5 a článku 40 vstoupí v platnost pouze v případě, že proti němu Rada nevznese žádné námitky ve lhůtě [dvou měsíců] od data oznámení aktu Radě nebo v případě, že před uplynutím této lhůty Rada oznámí Komisi, že nevznese námitky. Toto období bude na žádost Rady prodlouženo o [dva měsíce].
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 5, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2a, čl. 32 odst. 5 a článku 40 vstoupí v platnost pouze v případě, že proti němu Rada nevznese žádné námitky ve lhůtě [dvou měsíců] od data oznámení aktu Radě nebo v případě, že před uplynutím této lhůty Rada oznámí Komisi, že nevznese námitky. Toto období bude na žádost Rady prodlouženo o [dva měsíce].
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Článek 66 a (nový)
Článek 66a
Opatření proti zneužívání daňových smluv
Členské státy upraví své dvoustranné daňové smlouvy v souladu s touto směrnicí tak, aby zahrnovaly všechny tyto prvky:
a)  doložku, v níž se obě smluvní strany zaváží, že stanoví opatření, na jejichž základě bude daň odváděna tam, kde je vykonávána hospodářská činnost a vytvářena hodnota;
b)  dodatek, kterým se upřesní, že cílem dvoustranných smluv je kromě zamezení dvojímu zdanění také boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování;
c)  doložku, která stanoví test hlavního účelu založený na obecném pravidlu proti vyhýbání se daňovým povinnostem.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Článek 68 a (nový)
Článek 68a
Sledování
Komise sleduje jednotné provádění této směrnice a zveřejňuje svá zjištění s cílem zajistit, aby členské státy její opatření vykládaly jednotným způsobem.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Článek 69
Článek 69
Článek 69
Přezkum
Zpráva o provádění a přezkum
Komise pět let po vstupu této směrnice v platnost přezkoumá její uplatňování a podá Radě zprávu o jejím fungování.
Komise pět let po vstupu této směrnice v platnost posoudí její fungování.
Aniž je dotčen první pododstavec, Komise tři roky po vstupu této směrnice v platnost přezkoumá fungování článku 11 a zváží úpravy definice a kalibrace AGI. Komise provede důkladnou analýzu, jak AGI může motivovat podniky, které jsou oprávněny rozhodnout se pro uplatňování pravidel této směrnice, aby financovaly své činnosti prostřednictvím vlastního kapitálu.
Komise sdělí svá zjištění Evropskému parlamentu a Radě ve zprávě o provádění. Zpráva obsahuje analýzu všech následujících prvků:
a)   dopad tohoto systému na daňové příjmy členských států;
b)  výhody a nevýhody tohoto systému pro malé a střední podniky;
c)   dopad na spravedlivý výběr daní mezi členskými státy;
d)   dopad na vnitřní trh jako celek se zvláštním ohledem na možné narušení hospodářské soutěže mezi společnostmi, které podléhají novým pravidlům stanoveným touto směrnicí;
e)   počet podniků, které v přechodném období spadají do oblasti působnosti.
Komise deset let po vstupu této směrnice v platnost přezkoumá její uplatňování a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím fungování.
Komise sdělí svá zjištění členským státům, aby tato zjištění zohlednily při navrhování a provádění vnitrostátních systémech daně z příjmů právnických osob.
Komise sdělí ve zprávě svá zjištění Evropskému parlamentu a členským státům, aby je mohly zohlednit při navrhování a provádění vnitrostátních systémů daně z příjmu právnických osob; k této zprávě bude v případě potřeby připojen legislativní návrh na změnu této směrnice.
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nebytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2018. Znění těchto ustanovení neprodleně sdělí Komisi.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nebytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2019. Znění těchto ustanovení neprodleně sdělí Komisi.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 1 – pododstavec 2
Členské státy budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2019.
Členské státy budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2020.

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III
PDF 508kWORD 57k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2019, oddíl III – Komise (2017/2286(BUD))
P8_TA(2018)0089A8-0062/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(4),

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(5) a na společná prohlášení dohodnutá mezi Parlamentem, Radou a Komisí, jež jsou k němu připojena,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. února 2018 o rozpočtových pokynech pro rok 2019 (06315/2018),

–  s ohledem na článek 86a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0062/2018),

A.  vzhledem k tomu, že jednání o rozpočtu Unie na rok 2019, tj. o posledním rozpočtu v současném volebním období, budou probíhat souběžně s jednáním o příštím víceletém finančním rámci (VFR) a o reformě systému vlastních zdrojů EU; vzhledem k tomu, že rok 2019 bude šestým rokem VFR na období 2014–2020;

B.  vzhledem k tomu, že obě složky rozpočtového orgánu by se měly snažit dosáhnout v dohodovacím výboru ambiciózní a komplexní dohody o rozpočtu na rok 2019, a tím pozitivně ovlivnit souběžná jednání a umožnit dohodu o VFR na období po roce 2020 a o podobě vlastních zdrojů ještě před koncem tohoto volebního období;

C.  vzhledem k tomu, že po dohodě z prosince 2017 o zahájení druhé fáze vyjednávání by neměl mít proces vystoupení Spojeného království z EU na rozpočet na rok 2019 bezprostřední dopad, neboť podle společné zprávy EU a Spojeného království(6) bude Spojené království přispívat do ročních rozpočtů Unie na roky 2019 a 2020 a účastnit se jejich plnění, jako kdyby bylo i nadále členským státem Unie;

D.  vzhledem k tomu, že populistická a extremistická hnutí v členských státech šířila a přiživovala zavádějící informace o EU a jejím rozpočtu, což zdůraznilo, že je třeba zajistit kvalitnější a transparentnější informace;

E.  vzhledem k tomu, že po letech, kdy občané vnímali řešení finanční, sociální a hospodářské krize negativně, umožňují zlepšující se hospodářské výhledy, které jsou výsledkem koordinovaného úsilí o nastartování hospodářské oživení v Evropě, velkorysejší rozpočtové plánování;

F.  vzhledem k tomu, že Rada si v posledních letech ve svých postojích opakovaně odporovala, když navrhovala nové politické priority pro EU, ale nejevila ochotu poskytnout nové finanční prostředky na jejich financování; vzhledem k tomu, že nové politické priority a nadcházející výzvy pro EU by měly být financovány z nových prostředků, a nikoli snížením prostředků pro stávající úspěšné programy;

G.  vzhledem k tomu, že s blížícím se koncem současného období finančního programování dosáhne provádění víceletých programů optimálního tempa, čímž se zvýší potřeba odpovídajících finančních zdrojů;

Reakce na výzvy, kterým čelí EU a očekávání občanů

1.  všímá si zotavování se z důsledků finanční, hospodářské a sociální krize posílené společným úsilím EU a členských států o dosažení růstu a vytváření pracovních míst, které musí být dále konsolidováno, aby se zajistily pozitivní dopady na každodenní život občanů EU, z nichž mnozí byli krizí po řadu let těžce postiženi; vyzývá, aby byla pozornost věnována především mladým lidem a lidem ohroženým chudobou nebo nezaměstnaností s cílem zajistit, aby pocítili příznivé dopady, a předejít tak tomu, aby se nadále zvětšovaly sociální a regionální nerovnosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nicméně nutné zaměřit se na rozdílnou kapacitu regionů využívat výhod, které přináší zrychlující se růst;

2.  zdůrazňuje, že podle údajů Eurostatu a navzdory tomu, co tvrdí populisté, se občané EU vyjadřují o budoucnosti EU optimisticky; zdůrazňuje, že by Unie měla plnit své úkoly a povinnosti a činit více proto, aby zlepšila život svých občanů, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu; měla by je ale také chránit před nekalým obchodem a nekalými hospodářskými praktikami na globálním trhu a současně jim pomáhat, aby mohli využívat výhod, které tento trh přináší; zdůrazňuje, že je nutné řešit výzvy spojené se změnou klimatu a mezinárodní bezpečnostní hrozby; je přesvědčen, že aby se tato očekávání naplnila a byly dodrženy příslušné závazky, musí EU v rámci svých pravomocí zlepšit výsledky své činnosti, aby podpořila vytváření udržitelného růstu a pracovních míst, dokázala snížit rozdíl v životních standardech mezi občany EU ve všech regionech a současně bezezbytku splnit cíle strategie EU 2020, cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a Pařížskou dohodu; zdůrazňuje, že je nutné připravit evropskou ekonomiku a občany EU na příležitosti, které přináší digitalizace; domnívá se, že jednu z hlavních výzev pro rok 2019 také představuje řešení základních příčin migrace a odstranění různých druhů diskriminace, jako je diskriminace žen a osob LGBTI;

Příprava udržitelné budoucí a posílené solidarity v rámci Unie a mimo ni

Udržitelná budoucnost

3.  je přesvědčen, že by rozpočet EU na rok 2019 měl posílit veškeré příslušné nástroje k řešení nezaměstnanosti mladých lidí, zejména v regionech EU, které hospodářsky zaostávají, přičemž je nutné věnovat zvláštní pozornost zlepšení podnikatelských a odborných dovedností a mobility, uznávání kvalifikace na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy a podpoře růstu, konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst, investicí do infrastruktury, výzkumu a malých a středních podniků; zdůrazňuje, že nezaměstnanosti mladých lidí, která má velký sociální dopad, je jednou z největších výzev na evropské úrovni;

4.  je přesvědčen, že prioritami pro rozpočet EU na rok 2019 by měly být růst, inovace, konkurenceschopnost, bezpečnost, boj proti změně klimatu a přechod k energii z obnovitelných zdrojů a migrace;

5.  podporuje rozšiřování příležitostí pro mladé lidi k účasti na solidárních činnostech; žádá rychlý rozjezd a důsledné provádění Evropského sboru solidarity, až bude v roce 2018 tato iniciativa podle plánů přijata;

6.  vítá skutečnost, že na důraznou žádost Parlamentu se na základě dohodovacího řízení o rozpočtu EU na rok 2018 rozhodlo, aby se původně navržená částka specificky přidělená pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) zvýšila o 116,7 milionu EUR, čímž její celková výše v roce 2018 dosáhla 350 milionů EUR, poukazuje však na to, že je třeba zlepšit čerpání prostředků, které zaostává za možnostmi; nesouhlasí s interpretací Komise týkající se finančního plánu na rok 2018, kterou uvedla v technické aktualizaci finančního plánu 2019–2020 v návaznosti na přijetí rozpočtu na rok 2018, neboť považuje toto posílení za předsunutí prostředků v nadcházejících letech, a očekává, že Komise splní sliby, které dala Parlamentu na konci dohodovacího období v roce 2017; očekává, že se návrh rozpočtu na rok 2019 bude vyznačovat většími ambicemi v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých lidí a zajistí správnou rovnováhu mezi skutečným vývojem absorpční kapacity v této oblasti a politickou vůlí, aby se viditelně podpořilo řešení tohoto problému; připomíná závazek Komise navrhnout další navýšení prostředků pro iniciativu YEI prostřednictvím opravného rozpočtu, pokud absorpční kapacita iniciativy v roce 2018 takové navýšení umožní; trvá na tom, aby členské státy a Komise zajistily, že nabídky práce, vzdělávání nebo odborné přípravy budou odpovídat profilu účastníků a poptávce na trhu práce s cílem dosáhnout trvalého zaměstnání účastníků;

7.  žádá Komisi, aby pro rok 2019 dala k dispozici finanční údaje o provádění YEI v rozčlenění podle podílu jednotlivých členských států a doplnila tak údaje o celkových nákladech, které jsou již nyní veřejně k dispozici; naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila součinnost mezi YEI, Evropským sociálním fondem a státními rozpočty členských států, aby bylo zajištěno, že iniciativa YEI nebude náhradou za financování pro mladé lidi, kteří nemají zaměstnání, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy, ze státních rozpočtů;

8.  zdůrazňuje, že program Erasmus+, který oslaví 30. výročí svého trvání, bude i nadále vůdčím programem, který napomáhá mobilitě mladých lidí a učí základní evropské hodnoty a společně s programy EU v oblasti kultury je vštěpuje mladým lidem, jak je ostatně patrné z toho, že počet žádost převyšuje dostupné finanční prostředky; je přesvědčen, že rozpočet programu Erasmus+ na rok 2019 je třeba ještě dále navýšit (přinejmenším zdvojnásobit), aby odpovídal počtu způsobilých žádostí, zejména žádostí týkajících se celoživotního učení;

9.  je přesvědčen, že výzkum, konkurenceschopnost a MSP jsou klíčovými prioritami, které umožní hospodářský růst a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje proto, že je důležité zajistit společnostem v EU, zvláště malým a středním podnikům, příznivé prostředí pro inovace, výzkum a investice, aby mohla být ekonomika EU na světové úrovni skutečně konkurenceschopná; zdůrazňuje, že je důležité navýšit rozpočet v okruhu 1a a zvýšit financování úspěšných programů, jako je Horizont 2020 a programy na podporu MSP, včetně programu EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), který má mnohem více žadatelů než příjemců; zdůrazňuje, že při vytváření programů pro MSP je třeba pamatovat na to, že tyto podniky mají zvláštní požadavky a současně nízké administrativní zdroje; pokládá to za nutné vzhledem k tomu, že svět se rychle mění, že v něm vládne vysoce konkurenční prostředí a že digitalizace přinesla ve všech odvětvích hluboké změny; poukazuje na to, že k těmto prioritám přispívají také evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy);

10.  zdůrazňuje, že investice do výzkumu a inovací jsou nezbytnou podmínkou k dosažení skutečné konkurenceschopnosti v EU; vyslovuje politování nad tím, že v důsledku znepokojivě nízké úspěšnosti žádostí získává financování EU méně kvalitních projektů v oblasti výzkumu a inovací; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné zajistit přiměřenou úroveň prostředků pro Horizont 2020;

11.  zdůrazňuje potenciál pro hospodářský růst vyplývající z technologické transformace a žádá, aby rozpočet EU hrál odpovídající úlohu při podpoře digitalizace evropského průmyslu a prosazování digitálních dovedností a podnikání;

12.  bere na vědomí, že malé a střední podniky jsou i nadále páteří evropského hospodářství a budou hrát rozhodující úlohu při vytváření pracovních míst a růstu v celé EU; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byly v roce 2019 navýšeny prostředky na program COSME s ohledem na jeho úspěch;

13.  vítá rozšíření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), jehož garanční fond byl posílen a hraje klíčovou úlohu při zmenšování investiční mezery v EU; připomíná, že záruční fond EFSI byl částečně financován na úkor programu Horizont 2020 a Nástroje pro propojení Evropy (CEF), přičemž v obou případech jde o dlouhodobé na budoucnost orientované programy; zdůrazňuje, že Parlament dlouhodobě zastává postoj, že nové iniciativy musí být financovány z nových prostředků, a nikoli přesouváním prostředků z jiných částí rozpočtu, a že škoda způsobená stávajícím programům musí být napravena v rámci ročního rozpočtového procesu; opakuje, že škrty u těchto programů by měly být v co největší míře zrušeny;

14.  zdůrazňuje, že rozšířený EFSI by měl v roce 2019 učinit výrazný pokrok, pokud jde o lepší zeměpisné pokrytí, aby měly všechny regiony stejný prospěch z pákového efektu plynoucího ze záruky z rozpočtu EU; vyzývá členské státy, aby provedly strukturální reformy, které zlepší investiční prostředí a místní kapacity pro úspěšné poskytování podpory prostřednictvím EFSI ve všech regionech;

15.  vítá, že se členské státy nedávno přihlásily k obnovené agendě EU v oblasti obrany, která má za cíl zvýšit jak „tvrdou“, tak i „měkkou“ sílu, a má za to, že odpovídá obavám občanů v oblasti bezpečnosti vzhledem ke vzrůstající globální nestabilitě, kterou ještě zhoršují nové druhy hrozeb; podporuje nedávnou iniciativu Komise, aby byl zahájen Evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) jako první fáze Evropského obranného fondu; žádá, aby byl EDIDP financován výlučně z nepřidělených rozpětí nebo ze zvláštních nástrojů, a nikoli přesuny prostředků ze stávajících programů;

16.  zdůrazňuje, že jednou z hlavních priorit EU musí zůstat zajištění vnitřní bezpečnosti, a vyzývá k navýšení finančních prostředků pro tuto rozvíjející se politiku; je přesvědčen, že EU musí více investovat do upevnění a ostrahy svých hranic, do prohlubování spolupráce mezi policejními orgány a vnitrostátními orgány a do boje proti terorismu, radikalizaci a organizované trestné činnosti, a to rozvojem adekvátních a moderních digitálních informačních systémů; zdůrazňuje v tomto ohledu úlohu Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a nutnost poskytnout dostatek finančních prostředků agenturám v oblasti hranic, bezpečnosti a spravedlnosti; připomíná, že finanční příděl na tento nástroje se v roce 2018 výrazně snížil;

17.  žádá navýšení finančních prostředků na boj proti radikalizaci, která vytváří podhoubí násilného extremismu v Unii; domnívá se, že tohoto cíle lze dosáhnout podporou integrace a potíráním diskriminace, rasismu, xenofobie, fundamentalismu, nenávistných slovních a písemných projevů;

18.  vítá úlohu, kterou hraje Azylový, migrační a integrační fond (AMIF); žádá pro tento fond dostatečný rozpočet na rok 2019, aby mohl podporovat důstojné přijímání žadatelů o azyl v členských státech, spravedlivé strategie navracení, programy znovuusídlování, politiku legální migrace a prosazování účinné integrace státních příslušníků třetích zemí a řešení problému nelegální migrace; znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo k dispozici cílené financování k řešení základních příčin migrační a uprchlické krize; v této souvislosti zdůrazňuje, že rozpočet EU musí financovat opatření v zemích původu migrantů a v hostitelských zemích uprchlíků, mimo jiné i opatření zaměřená na odstranění chudoby, nezaměstnanost, výzvy v oblasti vzdělávání a hospodářství a na nestabilitu;

19.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh zajišťující vyjádření finanční solidarity s oběťmi teroristických činů a jejich rodinami na evropské úrovni;

20.  připomíná význam agentur EU, pokud jde uplatňování legislativních priorit EU, a tedy i plnění politických cílů EU, jako jsou cíle týkající se konkurenceschopnosti (zaměstnanost, udržitelný růst, energetická unie), migrace (azyl, řízení hranic), podpory základních práv (ochrana údajů) a bezpečnosti (kybernetická trestná činnost, drogy, podvody, praní peněz, terorismus, justiční spolupráce, policejní spolupráce, podpora informační systémů velkého rozsahu); očekává, že jednání o rozpočtu na rok 2019 povede k realistickému, přiměřenému operačnímu a administrativnímu financování agentur a jiných subjektů EU, které jim umožní plnit jejich povinnosti, včetně rostoucího počtu úkolů a zvyšující se pracovní zátěže; žádá o přidělení adekvátních zdrojů s cílem zajistit řádné zřízení a fungování Úřadu evropského veřejného žalobce; obecněji vyzývá k důkladnému posouzení strategického zájmu a úkolů všech agentur a možností seskupení agentur podle strategické povahy jejich úkolů a výsledků; znovu opakuje svůj postoj, že rok 2018 je posledním rokem pětiprocentního snižování stavu zaměstnanců a vytváření fondu pracovních míst určených k převodu; očekává, že počínaje rozpočtem na rok 2019 se Komise a Rada zdrží dalších škrtů prostředků agentur;

21.  domnívá se, že v době, kdy klíčoví aktéři, jako USA, nejsou ochotni provádět své závazky v oblasti boje proti změně klimatu vyplývající z Pařížské dohody, musí rozpočet na rok 2019 postavit EU do čela snah o řešení této výzvy, která je jednou z největších výzev naší generace, a to tím, že poskytne další finanční prostředky na iniciativy, jako jsou programy LIFE pro oblast klimatu, ECOPOTENTIAL nebo Clean Sky; zdůrazňuje, že by měly být související výdaje chápány spíše jako dlouhodobé investice nežli výdaje a že jak Evropský účetní dvůr, tak Rada pro hospodářské a finanční záležitosti došly k závěru, že EU neplní svůj cíl týkající se financování změny klimatu; vyzývá Komisi, aby plnila cíle Pařížské dohody a vlastní dlouhodobé cíle EU v oblasti klimatu tím, že bude plnit cílovou hodnotu 20 % výdajů do oblasti klimatu v současném VFR (2014–2020); v tomto ohledu zdůrazňuje, že příspěvek na rok 2019 by měl být výrazně vyšší než celková cílová výše, aby bylo možné vyrovnat nižší příděly během prvních let tohoto VFR, a že by měl být plně optimalizován mechanismus začleňování problematiky změny klimatu;

Posílená solidarita pro řešení sociálních, teritoriálních a globálních výzev

22.  je přesvědčen, že by rozpočet EU měl přispívat k úsilí členských států v oblastech, jako je nezaměstnanost a zdravotní péče, a to vyčleněním dostatečných finančních prostředků na programy, jejichž cílem je boj proti nerovnostem, zmírňování nejhorších forem chudoby, především v nejizolovanějších a nejzranitelnějších skupinách obyvatel, zejména pokud jde o děti, a umožnit občanům, aby získali nezbytné dovednosti, které jim umožní přizpůsobit se digitalizaci;

23.  trvá na tom, že je nutné více podporovat programy Unie, které přispívají k růstu a vytváření dlouhodobých kvalitních pracovních míst, zejména pro mladé lidi, a doplňují úsilí členských států o zabezpečení různorodých profesních kvalifikací namísto předčasné specializace jako prostředek ke zvýšení odolnosti a k umožnění sociální adaptace, který současně řeší problém poklesu obyvatelstva, nedostatku kvalifikované pracovní síly v určitých oborech a udržitelnosti sociálních systémů; poznamenává, že v odvětvích a/nebo regionech, jež jsou těmito problémy nejvíce postiženy nebo se staly mnohem zranitelnějšími, by se mohla jako užitečná ukázat specifická, konkrétním potřebám uzpůsobená opatření;

24.  připomíná výrazné stárnutí obyvatelstva a růst počtu těch, kteří potřebují zvláštní a specializovanou péči, což jsou zejména senioři; vyzývá Komisi, aby zavedla další podpůrná opatření k řešení demografických výzev, a znovu vyjadřuje podporu iniciativám, jako jsou vesničky pro osoby trpící demencí, ve kterých je potřebná péče poskytována již v raném stadiu nemoci;

25.  je přesvědčen, že diskriminace související s pohlavím, zejména na trhu práce, se nejen neslučuje s hodnotami EU, ale je také vážnou překážkou hospodářskému růstu, neboť brání ženám v tom, aby se zapojily do smysluplného zaměstnání; zdůrazňuje, že zlepšení postavení žen má klíčový význam při vytváření inkluzivnější, spravedlivější a klidnější společnosti, jejíž růst je udržitelnější; očekává, že rozpočet na rok 2019 bude podporovat podnikání žen a podněcovat přístup žen k financování EU, například v rámci programů COSME a Horizont 2020, a že rozšíří politiku soudržnosti tak, aby podporovala další investice do vzdělávání, péče o děti a zdravotnické infrastruktury, a pomůže tak ženám sladit soukromý a profesní život;

26.  znovu vyjadřuje znepokojení nad prodlevami při provádění politiky soudržnosti, která je výrazem územní solidarity EU a její hlavní investiční politikou, nicméně si uvědomuje, že rok 2017 byl prvním rokem, kdy se urychlilo provádění programů ESIF, a očekává, že tento trend bude pokračovat i v letech 2018 a 2019; je přesvědčen, že by měly být poskytnuty prostředky na platby v dostatečné výši, aby mohlo provádění této politiky hladce pokračovat;

27.  připomíná důležitý příspěvek, kterým Unie podpořila snahy o mír a usmíření v Irsku, zejména prostřednictvím programů PEACE a INTERREG, které se zaměřují na Severní Irsko a na hraniční okresy na jihu; žádá plné dodržování rámce již dříve přijatých závazků, jak je tomu v případě Velkopáteční dohody, pokud jde o právní stát a demokracii; vyzývá Komisi a členské státy, aby nadále podporovaly mírový proces prostřednictvím pokračujícího financování programu PEACE a souvisejících programů;

28.  poukazuje na to, že společná zemědělská politika (SZP) je jedním ze stavebních kamenů evropské integrace, který zaručuje bezpečné a kvalitní potraviny pro evropské občany, řádně fungující jednotný zemědělský trh a udržitelnost venkovských oblastí po mnoho let; připomíná, že fondy SZP přispívají zejména k ziskovosti a stabilitě zemědělství EU;

29.  vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala zemědělce v celé Evropě, aby se dokázali vyrovnat s neočekávanou volatilitou trhů a zajišťovali dodávky bezpečných, vysoce kvalitních potravin; požaduje, aby byla věnována odpovídající pozornost drobným zemědělským hospodářstvím a drobnému rybolovu;

30.  domnívá se, že ve společné rybářské politice musí hrát větší roli regionalizace a socioekonomické cíle a že musí být rozšířena oblast působnosti Evropského námořního a rybářského fondu; vyzývá Komisi, aby usnadnila přístup k financování a zjednodušila postupy pro jeho získání; vyjadřuje obzvláštní znepokojení nad možným negativním dopadem vystoupení Spojeného království z EU na rybolov, především u sousedních pobřežních členských států;

31.  vítá návrh rozšířit oblast působnosti mechanismu civilní ochrany Unie a posílit jej; je toho názoru, že posílení mechanismu civilní ochrany má zcela zásadní význam pro to, aby dokázal rychleji a koherentněji reagovat v oblasti civilní ochrany na úrovni Unie, pokud jde o prevenci, připravenost a reakci na přírodní a člověkem způsobené katastrofy v Unii i mimo ni;

32.  očekává, že při plnění rozpočtu budou posíleny probíhající procesy a opatření vzhledem k omezením zdrojů, která vyvstala, a požadavkům, aby na sebe EU vzala větší odpovědnosti, aby bylo zajištěno, že budou včas a nákladově efektivním způsobem splněny finanční závazky;

33.  je přesvědčen, že agenturám, programům a politikám EU zapojeným do zvládání migračních toků a toků uprchlíků a do kontroly hranic nebo s nimi souvisejícím by měly být poskytnuty odpovídající finanční a lidské zdroje, aby se podařilo zvládnout současnou uprchlickou krizi, za kterou by měly převzít odpovědnost také členské státy v souladu se zásadou sdílení zátěže a Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla by také prokázat svou solidaritu navenek tím, že bude usilovat o nastolení podmínek pro mír a prosperitu v zemích původu, bude klást větší důraz na investice a rozvojové politiky, zejména prostřednictvím Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, jejímiž prioritami jsou například vymýcení chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je třeba podporovat činnosti a programy agentury UNRWA; zdůrazňuje, že jednou z podmínek zachování stability a prosperity v EU je její stabilní sousedství; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, aby se prioritou staly investice do zemí v sousedství EU, aby se dostalo podpory úsilí o řešení hlavních problémů, s nimiž se tato oblast potýká – migrace, problémy s uprchlíky a vývoj v jižním sousedství a nestabilita ve východním sousedství – a které jsou zčásti důsledkem ruské zahraniční politiky, která není v souladu s mezinárodním právem a s demokratickými a lidskoprávními standardy; zdůrazňuje, že nové politické priority a budoucí výzvy EU, jako je bezpečnost a obrana, by měly být financovány čerstvými prostředky, a nikoli škrty ve stávajících politikách a programech, které jsou jak úspěšné, tak důležité, jako je rozvojová a humanitární pomoc a politika sousedství; dále zdůrazňuje, že bezpečnostní a rozvojové politiky se vzájemně ovlivňují a obě jsou důležitými podmínkami pro budování fungujícího státu, stejně jako fungující administrativní struktury bez korupce a minimální standardy v sociální, zdravotnické a ekonomické sféře;

34.  opakuje svůj postoj, že satelitní rozpočtové mechanismy, jako jsou svěřenské fondy a další podobné nástroje, obcházejí rozpočtový proces, snižují transparentnost rozpočtového řízení a upírají Parlamentu právo provádět skutečnou kontrolu výdajů; proto se domnívá, že tyto vnější nástroje, které byly vytvořeny v posledních několika letech, musí být začleněny do rozpočtu Unie a že musí být nalezena alternativní řešení, která umožní Unii pohotově reagovat na mimořádné situace a situace po odeznění mimořádných událostí na mezinárodní úrovni;

35.  zdůrazňuje, že nástroj předvstupní pomoci (IPA) by měl kromě dalších cílů v první řadě usnadňovat politické a hospodářské reformy v zemích v procesu rozšíření; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby ještě dále vyhodnocovala potřeby prostředků pro nástroj IPA ve svém návrhu rozpočtu na rok 2019, a to se zřetelem ke zhoršující se politické situaci v Turecku a k naléhavé potřebě řešit problém stále větší radikalizace v balkánských státech;

Očekávání spojená s rozpočtovým procesem pro rok 2019

36.  vyzývá Komisi, aby i nadále působila jako nestranný zprostředkovatel v každé jednotlivé fázi tohoto procesu a aby důsledně a přesně uskutečňovala rozhodnutí rozpočtového orgánu;

37.  vítá skutečnost, že v návaznosti na přezkum VFR v polovině období a zcela proti závěrům Rady ze dne 20. února 2018 o rozpočtových pokynech pro rok 2019 ukázal rozpočtový proces pro rok 2018, že je rozpočtový orgán schopen plně uplatňovat své výsadní pravomoci stanovit výši a určit obsah rozpočtu EU během ročního rozpočtového procesu;

38.  je přesvědčen, že Parlament jako složka rozpočtového orgánu přímo volená občany by měl naplňovat svou politickou úlohu a předkládat návrhy pilotních projektů a přípravných akcí vyjadřujících jeho politickou vizi do budoucna; v této souvislosti se zavazuje předložit soubor návrhů pilotních projektů a přípravných akcí vypracovaných v úzké spolupráci s každým ze svých výborů s cílem nalézt náležitou rovnováhu mezi politickou vůlí a technickou proveditelností v souladu s posouzením Komise;

39.  očekává, že jednání o rozpočtu na rok 2019 budou založena na sdílené politické ambici a solidaritě a budou mít na zřeteli přidanou hodnotu programů a politik EU; je přesvědčen, že tohoto cíle lze dosáhnout, pouze pokud se budou vyjednávající strany promptně vzájemně informovat o svých postojích, zahájí jednání v co nejdřívější fázi a budou mít vůli ke kompromisu;

o
o   o

40.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(5) Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
(6) Společná zpráva vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království ze dne 8. prosince 2017 o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 Smlouvy o EU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie (TF50 (2017) 19 – Komise pro EU-27).


Situace v Sýrii
PDF 365kWORD 55k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))
P8_TA(2018)0090RC-B8-0139/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 18. května 2017 o strategii EU pro Sýrii(1),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na další úmluvy a nástroje OSN týkající se lidských práv, včetně Úmluvy OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o Sýrii, zejména na prohlášení ze dne 9. července 2017 o příměří v Sýrii, 25. listopadu 2017 o konferenci syrské opozice v Rijádu a 23. února 2018 o masakru ve východním předměstí Ghúta, a na její vyjádření při příjezdu na zasedání Rady pro zahraniční věci, které se konalo dne 26. února 2018,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře Stylianidese ze dne 3. října 2017 o nedávných útocích v Sýrii a na jejich prohlášení ze dne 20. února 2018 o humanitární situaci ve východní Ghútě a v syrské provincii Idlib a ze dne 6. března 2018 o situaci ve východní Ghútě a v jiných částech Sýrie,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové, které učinila na plenárním zasedání EP dne 6. února 2018, o stavu lidských práv v Turecku a o situaci v syrském Afrínu,

–  ohledem na rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních EU proti Sýrii(2) a na závěry Rady ze dne 26. února 2018 ohledně přidání dalších dvou ministrů na sankční seznam,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. března 2017 s názvem „Základní prvky strategie EU pro Sýrii“ (JOIN(2017)0011) a na závěry Rady o Sýrii ze dne 3. dubna 2017, které společně vytvářejí novou strategii EU pro Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 5. dubna 2017 vydali spolupředsedové konference konané pod názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“, a na předchozí konference věnované situaci v Sýrii, které byly uspořádány v Londýně, Kuvajtu, Berlíně a v Helsinkách,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna o situaci v Sýrii adresovaná Radě pro lidská práva v Ženevě, zejména na prohlášení z 26. února 2018 a 2. března 2018, a na jeho informace o aktuální činnosti jeho úřadu a nejnovějším vývoji stavu lidských práv, které osobně poskytl dne 7. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN z 20. a 24. února 2018 o východní Ghútě v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a na všechny úmluvy OSN, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Sýrii, zejména na rezoluci č. 2254 (2015) ze dne 18. prosince 2015, rezoluci č. 2393 (2017) ze dne 19. prosince 2017 o povolení přepravy humanitární pomoci do Sýrie přes státní hranice a frontové linie a na rezoluci č. 2401 (2018) ze dne 24. února 2018 o třicetidenním příměří v Sýrii pro účely poskytování humanitární pomoci,

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva, a na rezoluce Rady OSN pro lidská práva týkající se Syrské arabské republiky, zejména na zprávu ze dne 5. března 2018 o zhoršování stavu lidských práv ve východní Ghútě,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A-71/248 ze dne 21. prosince 2016 o mezinárodním, nestranném a nezávislém mechanismu na pomoc při vyšetřování a stíhání osob odpovědných v souladu s mezinárodním právem za nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011,

–  s ohledem na Římský statut a zakládající dokumenty Mezinárodního soudního dvora a na tribunály ad hoc, včetně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a Zvláštního tribunálu pro Libanon,

–  s ohledem na Memorandum o vytvoření zón deeskalace v Syrské arabské republice, které dne 6. května 2017 podepsaly Írán, Rusko a Turecko,

–  s ohledem na zprávu Populačního fondu OSN „Hlasy ze Sýrie 2018 – Závěry posuzování humanitárních potřeb“ z roku 2017,

–  s ohledem na prohlášení Carnegie Middle East Center ze dne 5. března 2018 o údajné schůzce vedoucího syrského úřadu národní bezpečnosti Aliho Mamlúka, kterého Unie vede na svém seznamu osob podléhajících sankcím, s italským ministrem vnitra a ředitelem Agentury pro informace a vnější bezpečnost v Římě, což je hrubým porušením rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sedmiletý konflikt v Sýrii navzdory několika mezinárodním pokusům dosáhnout příměří a položit základ pro diplomatické řešení dále pokračuje; vzhledem k tomu, že humanitární situace v zemi proto zůstává katastrofální; vzhledem k tomu, že 13 milionů lidí, z toho 6 milionů dětí, podle evidence potřebuje nějakou formu humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že 6,1 milionu osob je vnitřně vysídleno, 3 miliony civilistů žijí v obležených oblastech a více než 5 milionů je v sousedních zemích evidováno jako syrští uprchlíci; vzhledem k tomu, že v konfliktu již zahynulo nejméně 400 000 obyvatel Sýrie;

B.  vzhledem k tomu, že Idlib, východní Ghúta, Jarmúk, Fú'a Kafrája a další oblasti a města již dlouho čelí blokádám, které mají vážné dopady na civilní obyvatelstvo, a vojenská ofenzíva a bombardování, jimiž syrský režim za pomoci Ruska a Íránu útočí proti vlastnímu obyvatelstvu, znemožňují, aby byla těmto oblastem soustavně poskytována humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že ozbrojené síly syrského režimu a jeho spojenců již pět let obléhají východní Ghútu, kde jsou civilisté včetně dětí stejně jako školy a lékařská zařízení terčem leteckého bombardování, ostřelování a chemických útoků, jež mají v této oblasti na svědomí stovky obětí; vzhledem k tomu, že teroristické skupiny ve východní Ghútě jsou obviňovány z ostřelování civilních oblastí Damašku;

C.  vzhledem k tomu, že situace ve východní Ghútě je natolik kritická, že ji generální tajemník OSN António Guterres označil za „peklo na zemi“; vzhledem k tomu, že obyvatelům východní Ghúty odříznutým blokádou nemohla být dopravena žádná pomoc již od 14. února 2018, kdy se do oblasti dostal jediný konvoj, který přivezl pomoc pouhým 7 200 osobám z celkových 400 000 obyvatel; vzhledem k tomu, že dne 5. března 2018 se do Dumy konečně dostal humanitární konvoj OSN s pomocí pro 27 500 lidí, kteří potřebovali potraviny, léky a zdravotnický materiál; vzhledem k tomu, že syrský režim odebral z tohoto konvoje životně důležité zdravotnické potřeby;

D.  vzhledem k tomu, že dne 24. února 2018 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2401, v níž vyzvala všechny strany konfliktu, aby okamžitě zastavily boje nejméně na souvislé období 30 dnů, aby bylo možné v souladu s příslušným mezinárodním právem bezpečně a bez překážek doručovat humanitární pomoc a provádět evakuaci nemocných v kritickém stavu a raněných; vzhledem k tomu, že ozbrojené síly syrského režimu ani íránské jednotky rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401 neuplatňují, ačkoli je k tomu mezinárodní společenství opakovaně vyzvalo; vzhledem k tomu, že armáda používá výraz „osvobození“ regionu jako záminku k dalším útokům na civilní obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že Rusko v uplynulých letech vetovalo jedenáct rezolucí Rady bezpečnosti OSN, mezi nimiž byla i rezoluce usilující o obnovení společného vyšetřovacího mechanismu OPCW–OSN z listopadu 2017, a aktivně se snaží omezit obsah rezolucí;

E.  zdůrazňuje, že tyto útoky a válečná taktika spočívající v obléhání obydlených oblastí s cílem vyhladovět civilní obyvatelstvo, stejně jako násilné vyhánění obyvatelstva za účelem demografických změn jsou jednoznačně v rozporu s mezinárodním humanitárním právem; vzhledem k tomu, že bránění evakuaci a poskytování humanitární pomoci a lékařské péče je v příkrém rozporu s mezinárodním humanitárním právem a s řadou rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

F.  vzhledem k tomu, že svou operací „Olivová ratolest“ v provincii Afrín, ovládané kurdskými jednotkami, vneslo Turecko do syrského konfliktu novou dimenzi, která vyvolává další obavy ohledně zhoršování humanitární situace a negativního vlivu na křehkou vnitřní rovnováhu v Sýrii a na snahy o vyřešení konfliktu diplomatickou cestou; zdůrazňuje, že již byly zveřejněny zprávy o velkém počtu civilních obětí a že v ohrožení života jsou i další stovky civilistů; vzhledem k tomu, že tyto obavy jednoznačně vyjádřila místopředsedkyně, vysoká představitelka ve svém prohlášení vydaném jménem EU, v němž vyzvala tureckou vládu, aby tuto ofenzivu zastavila, a poukázala zejména na to, že je nutné se soustředit na zneškodnění teroristických organizací uvedených na seznamu OSN;

G.  vzhledem k tomu, že násilnosti páchané během syrského konfliktu Assadovým režimem, jeho spojenci a teroristickými skupinami zahrnují cílené a plošné útoky na civilisty, mimo jiné i chemickými zbraněmi, mimosoudní zabíjení, mučení a špatné zacházení, násilná zmizení, hromadné a svévolné zatýkání, kolektivní tresty, útoky na zdravotnické pracovníky a bránění v přístupu k potravinám, vodě a lékařské pomoci; vzhledem k tomu, že tyto zločiny zůstávají nepotrestány;

H.  vzhledem k tomu, že ISIS/Dá‘iš a jiné džihádistické skupiny páchají obrovská zvěrstva, včetně brutálních poprav a sexuálního násilí, únosů, mučení, nucených konverzí a zotročování žen a dívek, a vážně porušují mezinárodní právo; vzhledem k tomu, že pro teroristické útoky jsou verbovány a využívány děti; vzhledem k vážným obavám, že v oblastech ovládaných teroristy jsou civilisté používáni jako lidské štíty; vzhledem k tomu, že tyto zločiny představují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a zločiny genocidy;

I.  vzhledem k tomu, že v současné situaci je demokratická opozice oslabená a civilisté jsou v bezvýchodné situaci, sevřeni mezi džihádistickými teroristy a islámskými fundamentalisty na jedné straně a stoupenci Assadova režimu na straně druhé;

J.  vzhledem k tomu, dne 26. února 2018 Rada s ohledem na závažnost situace v zemi rozšířila seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření EU, o ministra průmyslu a ministra informací syrské vlády;

K.  vzhledem k tomu, že je povinností mezinárodního společenství a jednotlivých států stíhat osoby odpovědné za porušování mezinárodních lidskoprávních norem a humanitárního práva, ke kterému došlo v průběhu syrského konfliktu, mimo jiné tím, že vedle vnitrostátního práva uplatní princip univerzální jurisdikce; vzhledem k tomu, že to lze učinit buď na základě stávajících vnitrostátních a mezinárodních prostředků, včetně vnitrostátních soudů a mezinárodních tribunálů, nebo v rámci mezinárodních trestních tribunálů ad hoc, které budou případně zřízeny; vzhledem k tomu, že kromě této osobní trestní odpovědnosti mohou být za určitých podmínek stíhány rovněž státy, které porušují své závazky plynoucí z mezinárodních smluv a úmluv v jurisdikci Mezinárodního soudního dvora včetně Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 a Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948;

L.  vzhledem k tomu, že Evropská unie nepřestává usilovat o úspěšné uzavření jednání probíhajících pod záštitou zvláštního vyslance OSN pro Sýrii, označovaných jako ženevský proces; vzhledem k tomu, že EU nadále tento proces podporuje, mimo jiné i pořádáním druhé bruselské konference o podpoře budoucnosti Sýrie a okolního regionu, která má proběhnout ve dnech 24. a 25. dubna 2018;

M.  vzhledem k tomu, že ženevský proces nepřinesl při hledání mírového řešení krize v Sýrii ani po 9. kole jednání, které proběhlo ve dnech 25. a 26. ledna 2018 ve Vídni, konkrétní pokrok; vzhledem k tomu, že dne 4. května 2017 uzavřely Rusko, Írán a Turecko v Kazachstánu dohodu o zřízení čtyř „deeskalačních“ zón, jež jejich garanti nerespektují ani nechrání; vzhledem k tomu, že na kongresu syrského národního dialogu, který se konal dne 30. ledna 2018 v Soči, bylo oznámeno zřízení ústavního výboru, který ovšem nebyl přijat všemi stranami;

N.  vzhledem k tomu, že plnému provedení strategie EU pro Sýrii a poskytování značného objemu pomoci, kterou Unie může na obnovu země vyčlenit, nadále brání situace v zemi a reálná neexistence všeobecného a inkluzivního procesu politické změny;

O.  vzhledem k tomu, že EU se svými členskými státy poskytla od vypuknutí války na humanitární pomoc v souvislosti se syrskou krizí jak v Sýrii, tak i interně a externě v sousedním regionu více než 10,4 miliardy EUR, a stala se tak největším dárcem; vzhledem k tomu, že EU také významným způsobem podporuje sousední země, které uprchlíkům poskytují útočiště, a vyslovuje jim za to hluboké uznání;

1.  znovu a co nejostřeji odsuzuje všechna zvěrstva a rozsáhlé porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva spáchané během konfliktu, zejména činy, jichž se dopustily jednotky Assadova režimu – a to i s podporou jeho spojenců Ruska a Íránu – a teroristické organizace uvedené na seznamu OSN; vyjadřuje lítost nad tím, že při bombardování, ostřelování a dalších vojenských zásazích bylo v Sýrii během sedmi let konfliktu zabito nejméně 400 000 lidí a tisíce dalších byly zraněny a miliony vysídleny a civilistům bylo v důsledku dlouhých obléhání hustě obydlených oblastí bráněno v přístupu k potravinám, vodě, hygienickým zařízením a zdravotní péči; vyjadřuje vážné obavy ze spirály násilí, jež se roztočila v mnohých částech země, např. ve východní Ghútě, Afrínu a Idlibu;

2.  hluboce lituje neúspěchu opakovaných regionálních a mezinárodních pokusů ukončit válku a naléhavě vyzývá k obnově intenzivní celosvětové spolupráce s cílem nalézt udržitelné mírové řešení konfliktu; zdůrazňuje, že mezinárodní společenství neposkytovalo dostatečnou podporu demokratické opozici; opětovně zdůrazňuje nadřazenost ženevského procesu vedeného OSN a podporuje úsilí, jež vyvíjí zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura ve snaze o dosažení skutečného a inkluzivního politického přechodu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2254, jenž bude vyjednán všemi syrskými stranami za podpory hlavních mezinárodních a regionálních aktérů; zdůrazňuje, že je důležité najít politické řešení konfliktu; je i nadále přesvědčen, že Sýrie musí zůstat jednotná a svrchovaná a musí být zaručena její územní celistvost a nezávislost;

3.  co nejostřeji odsuzuje násilí, které pokračuje ve východní Ghútě navzdory jednomyslnému přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2401, a naléhavě žádá všechny strany, a zejména Assadův režim, Rusko a Írán, aby tuto rezoluci plně a okamžitě uplatňovaly a respektovaly a aby zajistily okamžité, bezpečné, nerušené a trvalé poskytování humanitární pomoci, evakuaci nemocných v kritickém stavu a raněných a zmírnění utrpení syrského lidu; plně podporuje výzvu učiněnou vůči všem stranám konfliktu, aby bezodkladně zastavily boje nejméně na souvislé období 30 dnů; znovu vyzývá všechny strany, zejména syrské orgány, aby splnily svou povinnost chránit syrské obyvatelstvo, a okamžitě v Sýrii zastavily všechny útoky na civilisty; vyzývá garanty příměří v deeskalačních zónách, aby splnili své úkoly a zajistili ukončení páchání násilí a trestných činů a umožnili a zaručili neomezený přístup do těchto zón; bere na vědomí rozhodnutí tří zemí astanského procesu uspořádat v dubnu 2018 nový summit, na kterém se bude jednat o Sýrii a možných opatřeních v regionu; zdůrazňuje, že vzešlá opatření by v žádném případě neměla být v rozporu s rozhovory pod záštitou OSN / ženevským procesem, ani by je neměla ohrožovat;

4.  připomíná členům režimů vládnoucích v Sýrii, Rusku a Íránu, že podle mezinárodního práva nesou odpovědnost za ohavné zločiny, kterých se v Sýrii nepřestávají dopouštět, a že pachatelé těchto zločinů, ať už jsou to státy, či jednotlivci, budou pohnáni k odpovědnosti;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rusko v Radě bezpečnosti opakovaně uplatnilo právo veta a že nebylo možné dosáhnout dohody o obnovení mandátu společného vyšetřovacího mechanismu OPCW–OSN před jeho vypršením dne 17. listopadu 2017; tento postoj, zaujímaný stálým členem Rady bezpečnosti, který nese zvláštní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, považuje za ostudný; zdůrazňuje, že v očích světa je bránění mezinárodnímu vyšetřování mnohem spíše známkou viny než čímkoli jiným;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tureckou intervencí na syrských územích ovládaných kurdskými jednotkami; nepřestává být vážně znepokojen zhoršující se situací v Afrínu, mj. možným střetnutím mezi tureckými jednotkami a Assadovými a ruskými silami a rostoucím napětím ve vztahu ke Spojeným státům; vyzývá tureckou vládu, aby stáhla své jednotky a hrála v syrském konfliktu konstruktivní roli, což je i v tureckém národním zájmu; souhlasí s postojem místopředsedkyně, vysoké představitelky, že otevření nových front v Sýrii není v zájmu turecké bezpečnosti, a varuje před dalším zhoršením humanitární krize v zemi; požaduje plné dodržování humanitárního práva, včetně ochrany civilního obyvatelstva, a žádá vyhlášení příměří v celé Sýrii, tj. i v Afrínu;

7.  znovu vyjadřuje podporu celosvětové koalici proti Islámskému státu; zdůrazňuje, že tato koalice a její syrské partnerské jednotky dosáhly v boji proti Islámskému státu v Sýrii značného pokroku; připomíná, že veškerá opatření přijatá v rámci boje proti Islámskému státu a dalším teroristickým skupinám uvedeným na seznamu Rady bezpečnosti OSN musí striktně dodržovat mezinárodní právo; žádá členské státy a jejich spojence, aby zajistily transparentnost, odpovědnost a plné dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv;

8.  znovu důrazně žádá, aby byl zajištěn bezpečný, včasný a neomezený přístup humanitární pomoci na celé území Sýrie, a vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2393, která prodloužila povolení pro přístup humanitární pomoci do Sýrie bez ohledu na to, o jakou stranu konfliktu a hranic se jedná, o dalších 12 měsíců (do 10. ledna 2019); vybízí OSN a její prováděcí partnery, aby nadále přijímali opatření zaměřená na posílení humanitárních dodávek do těžko dosažitelných a obléhaných oblastí, mj. tím, že budou co nejefektivněji využívat hraničních přechodů podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2165 (2014); připojuje se k naléhavé humanitární výzvě k urychlení odstraňování nášlapných min a jejich následků (tzv. „mine action“) v celé Sýrii a připomíná všem stranám konfliktu, že nemocnice a zdravotnický personál jsou výslovně chráněny mezinárodním humanitárním právem; odsuzuje případy sexuálního zneužívání a pochybení, k nimž došlo, jak se zjistilo, v mezinárodních organizacích zabývajících se poskytováním pomoci, včetně sexuálního vykořisťování syrských uprchlíků osobami poskytujícími pomoc jménem OSN a dobře známých mezinárodních organizací; důrazně prohlašuje, že tyto činy nesmí být nijak tolerovány; naléhavě požaduje jejich důkladné vyšetření a zdůrazňuje, že všechny osoby odpovědné za tyto činy musí být potrestány;

9.  zdůrazňuje, že pokud jde o hrůzné zločiny spáchané v Sýrii, včetně zločinů spáchaných proti náboženským, etnickým a dalším skupinám a menšinám, nemělo by dojít k toleranci ani beztrestnosti; opět vyzývá k nezávislému, nestrannému, důkladnému a důvěryhodnému vyšetřování a stíhání odpovědných osob a podporuje činnost Mezinárodního nestranného a nezávislého mechanismu (IIIM) pro vyšetření zločinů spáchaných v Syrské arabské republice od března 2012; s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí EU poskytnout 1,5 milionu EUR na finanční podporu tohoto mechanismu prostřednictvím nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; zdůrazňuje však, že podpora bude zapotřebí i po 18měsíční době provádění programu; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy splnily své sliby, a očekává, že otázka financování IIIM bude vznesena a řešena na druhé bruselské konferenci o podpoře budoucnosti Sýrie a okolního regionu; dále vyzývá k podpoře organizací občanské společnosti a nevládních organizací, které shromažďují a pomáhají uchovávat důkazy o porušování lidských práv a humanitárního práva;

10.  je i nadále přesvědčen, že konflikt v Sýrii nelze účinně vyřešit a udržitelný mír nelze nastolit, pokud nebude určena odpovědnost za spáchané zločiny, a požaduje, aby EU přijala strategii pro určení odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva, jež byly v Sýrii spáchány; opět vyjadřuje podporu zásadě univerzální jurisdikce v boji proti beztrestnosti a vítá kroky, které za tímto účelem provedlo několik členských států EU; vítá i iniciativy členských států, podle nichž se mají závažná porušení mezinárodního práva stát trestnými činy podle jejich vnitrostátních právních předpisů; opět vyzývá EU a členské státy, aby v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími zeměmi prozkoumaly možnost vytvoření tribunálu pro válečné zločiny spáchané v Sýrii, dokud nedojde k úspěšnému předání věci Mezinárodnímu trestnímu soudu; bere na vědomí důležitou činnost evropské sítě kontaktních míst, pokud jde o osoby odpovědné za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, a žádá místopředsedkyni, vysokou představitelku a generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, aby začlenilo tuto síť do budoucích snah o určení odpovědnosti za zločiny spáchané v Sýrii;

11.  požaduje všeobecné dodržování práva etnických a náboženských menšin v Sýrii, včetně křesťanů a všech vysídlených osob, žít i nadále důstojně, rovnoprávně a bezpečně ve své historické a tradiční vlasti nebo se do ní vrátit a neomezeně a svobodně vyznávat své náboženství a přesvědčení, aniž by byly vystaveny útlaku, násilí či diskriminaci; podporuje mezináboženský dialog s cílem zlepšovat vzájemné porozumění a bojovat proti fundamentalismu;

12.  je stále znepokojen tím, že obránkyně lidských práv a držitelka Sacharovovy ceny Razán Zajtúnaová, kterou podle dostupných zpráv unesla v prosinci 2013 v Dumě ozbrojená skupina Džajš al-Islám, zůstává stále nezvěstná; požaduje zřízení zvláštní skupiny EU, jejímž úkolem by bylo koordinovat a zlepšit úsilí o odhalení místa, kde se Razán Zajtúnaová nachází, a dosáhnout jejího propuštění;

13.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby vynaložila veškeré úsilí s cílem oživit mírové rozhovory zprostředkované OSN a aby požadovala aktivnější roli v těchto jednáních a využila přitom finanční kapacity EU a ochotu vynaložit na obnovu Sýrie značné zdroje; naléhavě vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby počínaje druhou bruselskou konferencí, jež se bude konat ve dnech 24. a 25. dubna 2018 v Bruselu, do svého úsilí o zajištění budoucnosti syrského lidu více zapojovala syrskou občanskou společnost a všechny, kdo chtějí demokratickou, pluralitní a inkluzivní Sýrii, a aby tyto strany aktivně podporovala; vybízí místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby se syrským lidem spolupracovala na rozvoji lokalizovaných strategií obnovy pro jednotlivé regiony v Sýrii; zdůrazňuje, že by EU měla ve spolupráci se svými mezinárodními partnery zvažovat všechny dostupné možnosti, včetně shazování pomoci z letadel a zřízení bezletových zón v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

14.  vítá druhou bruselskou konferenci, kterou bude hostit EU s cílem dosáhnout toho, aby mezinárodní společenství vyjádřilo plnou politickou a hospodářskou podporu ženevskému procesu ve prospěch Syřanů v nouzi a zemí, v nichž pobývají syrští uprchlíci, a tuto podporu uskutečnilo v praxi; oceňuje obdivuhodnou solidaritu, kterou vůči uprchlíkům projevily Jordánsko, Libanon a Turecko, a žádá EU a členské státy, aby zvýšily finanční pomoc zaměřenou na řešení naléhavých potřeb uprchlíků a komunit, které je přijímají; varuje před zahájením jakýchkoli pokusů o obnovu před uzavřením politické dohody, kterou vyjedná OSN a na níž se budou podílet všechny strany; vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby do této konference více zapojila organizace občanské společnosti; žádá v této souvislosti o zvýšení podpory mírumilovným a demokratickým syrským organizacím občanské společnosti a obráncům lidských práv, mj. prostřednictvím fondu Madad, nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru a evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; vyzývá mezinárodní společenství, aby dostálo svým dosud nesplněným slibům týkajícím se humanitární podpory v Sýrii a sousedních zemích;

15.  zdůrazňuje, že úsilí EU o poskytování humanitární pomoci a plánování budoucnosti Sýrie je chvályhodné; připomíná, že se EU v souladu se svou strategií zavázala neposkytovat pomoc na obnovu Sýrie bez podmínek, ale pouze až bude spolehlivě zahájen komplexní, opravdový a inkluzivní politický přechod, sjednaný syrskými stranami konfliktu na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2254 a ženevského komuniké; zdůrazňuje, že Assadův režim, Putinovo Rusko a Írán nesou hlavní odpovědnost za ekonomické následky svých vojenských intervencí; konstatuje, že veškeré závazky k obnově – založené na přístupu zdola nahoru a úspěšném posilování postavení místních aktérů, a tím vylučující známé teroristické skupiny – musí maximálně usilovat o dosažení míru a odpovědnosti;

16.  důrazně odsuzuje nasazování dětí v boji nebo k teroristickým útokům; zdůrazňuje, že je mimořádně důležité chránit děti a upřednostňovat jejich přístup ke vzdělání, a to i v případě dětských uprchlíků žijících v sousedních zemích, a podporovat psychologickou rehabilitaci těchto traumatizovaných dětí;

17.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o navrácení 66 000 uprchlíků do Sýrie v roce 2017 a zdůrazňuje, že je třeba plně respektovat zásadu nenavracení; zdůrazňuje, že Sýrie není pro návrat uprchlíků bezpečnou zemí a že EU nesmí takové navracení podporovat; znovu vyzývá členské státy, aby splnily své závazky, včetně těch, které jsou obsaženy v Newyorské deklaraci, a zajistily sdílení odpovědnosti a umožnily lidem prchajícím z válečných zón v Sýrii nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, mj. prostřednictvím programů přesídlování a přijímání osob z humanitárních důvodů;

18.  vítá rozšíření seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření EU namířená proti syrskému režimu, k němuž došlo dne 26. února 2018, o dva syrské ministry, kteří byli jmenováni v lednu 2018 a jsou odpovědní za represe proti syrskému obyvatelstvu; naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby zajistily plné dodržování rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, zejména zmrazení majetku osob uvedených v tomto rozhodnutí a omezení přijímání osob, které mají prospěch ze syrského režimu nebo jej podporují; odsuzuje nedávné zprávy o porušování tohoto rozhodnutí a připomíná členským státům jejich povinnost vyplývající z mezinárodního práva přistoupit k zatčení a zadržování osob podezřelých ze spáchání zločinů podle mezinárodního práva, které se nacházejí na jejich území; požaduje, aby byly proti ruským a íránským představitelům v návaznosti na jejich cílené a úmyslné zásahy proti civilnímu obyvatelstvu ve východní Ghútě a ve zbytku Sýrie zavedeny cílené sankce;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu a aby zajistil překlad tohoto textu do arabštiny.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0227.
(2) Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.


Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států
PDF 328kWORD 45k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP))
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na předběžné rozhodnutí ministerstva obchodu USA, jímž se zavádí clo na španělské olivy na základě tvrzení, že tento produkt se do USA dováží pod tržní cenou, což je způsobeno dotacemi, které producenti oliv dostávají z prostředků EU,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně s názvem „Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009(1),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o uložení variabilního procentuálního cla na olivové produkty ze španělských podniků vychází z úvahy, že tomuto odvětví se dostává finanční podpory v rámci společné zemědělské politiky (SZP), což by mohlo představovat nekalou hospodářskou soutěž vůči výrobcům z USA;

B.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nespravedlivě a svévolně zpochybňuje veškeré programy na podporu zemědělství a že by se mohlo potenciálně dotknout všech příjemců plateb v rámci SZP;

C.  vzhledem k tomu, že panují vážné pochybnosti o tom, zda je vzorec, který vyšetřovatelé Spojených států použili pro výpočet předběžného antidumpingového rozpětí, v souladu s pravidly WTO;

D.  vzhledem k tomu, že Komise při několika příležitostech potvrdila, že podpůrná opatření, na něž se zaměřuje vyšetřování vyrovnávacího cla (včetně režimu základních plateb, propagačních opatření a podpory mladých zemědělců), nenarušují obchodu;

E.  vzhledem k tomu, že dotace poskytované v rámci SZP primárním producentům stolních oliv ve Španělsku spadají do zelené kategorie podpory („green box“) podle přílohy II Dohody WTO o zemědělství, neboť jsou odděleny od produkce a nepoškozují obchod;

F.  vzhledem k tomu, že vyšetřovaná opatření SZP nejsou zaměřena na konkrétní výrobky, a proto se na ně nevztahují vyrovnávací opatření podle článku 2 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních;

G.  vzhledem k tomu, že šetření ve věci španělských oliv je jedním z mnoha řízení týkajících se ochrany obchodu, která již Spojené státy zahájily;

H.  vzhledem k tomu, že SZP byla přeměněna prostřednictvím několika reforem s cílem uvést většinu podpůrných opatření do souladu s požadavky WTO na zelenou kategorii podpor („green box“) a že současná podoba politiky – po přechodu ze systému podpory vázané na produkci k systému podpory oddělené od produkce – je v naprostém souladu s dohodami WTO;

I.  vzhledem k tomu, že USA rovněž v zemědělství významně využívají dotace v rámci zelené kategorie;

J.  vzhledem k tomu, že Spojené státy uvalily dočasné antidumpingové clo v průměrné výši 17,13 % na tři španělské společnosti, které vyšetřují, a vyrovnávací clo v průměrné výši 4,47 % na veškeré španělské vyvážené produkty;

K.  vzhledem k tomu, že je s předběžnými opatřeními spojeno riziko spuštění spirály ochranných šetření dotací na zemědělské produkty v rámci zelené kategorie ze strany USA a dalších zemí; vzhledem k tomu, že toto by vážně poškodilo výrobce v EU a USA; vzhledem k tomu, že takové vyhrocení situace vystavuje dlouhodobé a pečlivě sjednané dohody WTO nebezpečí;

L.  vzhledem k tomu, že španělští producenti by mohli ztratit trh Spojených států, zatímco tuto mezeru vzniklou v důsledku rozhodnutí USA by vyplnili konkurenti ze třetích zemí;

M.  vzhledem k tomu, že hospodářský dopad na španělské odvětví oliv se na základě výpočtů odvětví odhaduje na 350 až 700 milionů EUR v průběhu příštích pěti až deseti let, pokud by tyto celní tarify zůstaly trvalé, což by mohlo znamenat konec vývozu španělských zralých oliv;

N.  vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost španělského vývozu, jehož podíl na trhu USA v posledních letech postupně roste, je výsledkem úsilí těchto společností o snížení nákladů investicemi do nejmodernějších technologií a zlepšování kvality, a nikoli důsledkem evropských dotací;

O.  vzhledem k tomu, že nárůst španělského vývozu do USA (+ 20 % od roku 2013) umožnil vytvoření tisíců pracovních míst a hospodářsky ulevil oblastem Andalusie, které byly jedněmi z nejvíce zasažených hospodářskou krizí;

1.  vyzývá orgány USA, aby zrušily své předběžné rozhodnutí a obnovily oboustranně konstruktivní přístup v tomto odvětví ke vzájemnému prospěchu producentů a spotřebitelů na obou kontinentech;

2.  vyjadřuje vážné znepokojení nad negativními dopady, které mohou mít vyrovnávací opatření Spojených států na celý evropský zemědělský model;

3.  vyzývá Komisi, aby učinila veškeré nezbytné diplomatické kroky na bilaterální úrovni i na úrovni WTO v zájmu obrany našeho systému podpory SZP, který podle WTO nenarušuje obchod a jenž byl schválen v rámci řízení WTO pro zelenou kategorii podpor;

4.  žádá Komisi, aby prověřila možnost napadení každého konečného Spojených států před WTO;

5.  vyzývá Komisi, aby i nadále poskytovala pomoc španělskému odvětví oliv a španělské vládě s cílem zaručit, aby byla v průběhu uvedených šetření pravidla WTO plně respektována orgány USA;

6.  žádá Komisi, aby španělskému odvětví oliv, které je předmětem vyšetřování ze strany Spojených států, poskytla srozumitelné poradenství a silnou podporu;

7.  vyzývá Komisi, aby spojila své síly se španělskými orgány a španělským odvětvím oliv a pokračovala ve výměně všech relevantních informací s orgány USA s cílem předejít uvalení jakýchkoli neopodstatněných opatření;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a orgánům USA.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

Právní upozornění - Ochrana soukromí