Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2067(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0239/2018

Predložena besedila :

A8-0239/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 9.11
CRE 04/07/2018 - 9.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0302

Sprejeta besedila
PDF 131kWORD 54k
Sreda, 4. julij 2018 - Strasbourg
Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu
P8_TA(2018)0302A8-0239/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2018 o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Alžirije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)08112018/2067(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju priporočila Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Alžirije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0811),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 7 in 8,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 6, in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 16 in 218,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)(2),

–  ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)(3),

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah(4),

–  ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ(5),

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o varstvu podatkov (ETS št. 108) in dodatnega protokola z dne 8. novembra 2001 h Konvenciji o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov v zvezi z nadzornimi organi in prenosom podatkov čez meje (ETS št. 181),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) 2/2018 o osmih pogajalskih mandatih za sklenitev mednarodnih sporazumov, ki omogočajo izmenjavo podatkov med Europolom in tretjimi državami,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2017 o boju proti kibernetski kriminaliteti(6),

–  ob upoštevanju dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom o predlogu uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa 1247/2002/ES (COM(2017)0008), zlasti glede poglavja o obdelavi operativnih osebnih podatkov, ki jih obdelujejo organi, uradi ali agencije Unije pri opravljanju dejavnosti, ki spadajo na področje poglavja 4 ali poglavja 5 naslova V tretjega dela PDEU;

–  ob upoštevanju člena 108(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0239/2018),

A.  ker Uredba (EU) 2016/794 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) dovoljuje prenos osebnih podatkov organu tretje države ali mednarodni organizaciji, če je ta prenos potreben za izvajanje nalog Europola, na podlagi sklepa Komisije o ustreznosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680, mednarodnega sporazuma v skladu s členom 218 PDEU, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe, ali sporazumov o sodelovanju, sklenjenih pred 1. majem 2017, ki omogočajo izmenjavo osebnih podatkov, in v izjemnih okoliščinah na podlagi posameznega primera pod strogimi pogoji iz člena 25(5) Uredbe (EU) 2016/794, če so zagotovljeni strogi zaščitni ukrepi;

B.  ker bi morali mednarodni sporazumi, ki Europolu in tretjim državam omogočajo sodelovanje in izmenjavo osebnih podatkov, upoštevati člena 7 in 8 listine o temeljnih pravicah in člen 16 PDEU ter s tem spoštovati načelo omejitve za določen namen, pravico do dostopa in pravico do popravka, kar bi moral nadzirati neodvisen organ, kot je izrecno določeno v listini, ter dokazati, da je to potrebno in sorazmerno za izpolnjevanje nalog Europola;

C.  ker mora ta prenos temeljiti na mednarodnem sporazumu, ki je sklenjen med Unijo in zadevno tretjo državo v skladu s členom 218 PDEU in zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe glede varstva zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov;

D.  ker programski dokument Europola za obdobje 2018–2020(7) vsebuje opozorilo, da je za uresničevanje nalog Europola vse pomembnejši okrepljen večdisciplinarni pristop, vključno z združevanjem potrebnega strokovnega znanja in informacij vse večjega kroga partnerjev;

E.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 3. oktobra 2017 o boju proti kibernetski kriminaliteti poudaril, da sporazumi o strateškem in operativnem sodelovanju med Europolom in tretjimi državami omogočajo izmenjavo informacij in praktično sodelovanje v boju proti kibernetski kriminaliteti;

F.  ker je Europol v preteklosti že sklenil več sporazumov o izmenjavi podatkov s tretjimi državami, kot so Albanija, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Gruzija, Islandija, Kanada, Kolumbija, Lihtenštajn, Moldavija, Monako, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Norveška, Srbija, Švica, Ukrajina ter Združene države Amerike;

G.  ker je ENVP nadzornik Europola od 1. maja 2017 in tudi svetuje institucijam EU glede politik in zakonodaje v zvezi z varstvom podatkov;

1.  meni, da je treba ustrezno oceniti potrebnost in sorazmernost sodelovanja z Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zaradi varnostnih interesov Evropske unije; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem opravi temeljito oceno učinka; poudarja, da je potrebna previdnost pri opredelitvi pogajalskega mandata za sklenitev sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi alžirskimi organi za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu;

2.  meni, da je treba v tretjih državah prejemnicah zagotoviti popolno skladnost s členoma 7 in 8 listine ter drugimi temeljnimi pravicami in svoboščinami, zaščitenimi z njo; v zvezi s tem poziva Svet, naj pogajalske smernice, ki jih je predlagala Komisija, dopolni s pogoji iz te resolucije;

3.  ugotavlja, da zaenkrat še ni bila izvedena ustrezna ocena učinka, s katero bi poglobljeno ocenili tveganja, ki jih predstavljajo prenosi osebnih podatkov v Ljudsko demokratično republiko Alžirijo v zvezi s pravicami posameznikov do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pa tudi v zvezi z drugimi temeljnimi pravicami in svoboščinami, zaščitenimi z listino o temeljnih pravicah; poziva Komisijo, naj izvede ustrezno oceno učinka, da bi določila potrebne zaščitne ukrepe, ki jih je treba vključiti v sporazum;

4.  vztraja, da bi morala biti raven varstva, zagotovljena s sporazumom, v osnovi enakovredna ravni varstva, ki jo zagotavlja pravo EU; poudarja, da sporazuma ni mogoče skleniti, če take ravni ni mogoče zagotoviti tako v predpisih kot v praksi;

5.  zahteva, da se z namenom popolne skladnosti s členom 8 listine o temeljnih pravicah in členom 16 PDEU ter preprečevanja možne odgovornosti Europola v zvezi s kršitvijo prava Unije o varstvu podatkov, do katere bi prišlo zaradi prenosa osebnih podatkov brez potrebnih in ustreznih zaščitnih ukrepov, v sporazum vključijo stroge in posebne določbe, s katerimi se predpiše spoštovanje načela omejitve namena, z jasnimi pogoji za obdelavo prenesenih osebnih podatkov;

6.  poziva, naj se smernica B dopolni tako, da bo v njej izrecno navedeno, da mora Europol v skladu s členom 19 uredbe o Europolu spoštovati vse omejitve, določene za osebne podatke, ki so jih Europolu poslale države članice ali drugi pošiljatelji, v zvezi z uporabo podatkov, ki bodo preneseni v Ljudsko demokratično republiko Alžirijo, in dostopom do njih;

7.  zahteva, naj bo v sporazumu jasno določeno, da je za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov vedno potrebna predhodna pisna odobritev Europola; poudarja, da bi moral Europol ta dovoljenja dokumentirati in jih na zahtevo dati na voljo ENVP; poziva, naj sporazum vsebuje tudi določbo, ki bi pristojne organe Ljudske demokratične republike Alžirije zavezovala k upoštevanju teh omejitev, in določa, kako se bo uveljavljala skladnost s temi omejitvami;

8.  vztraja, naj sporazum vsebuje jasno in natančno določbo o obdobju hrambe prenesenih osebnih podatkov, in zahteva, da se preneseni osebni podatki po koncu obdobja hrambe izbrišejo; zahteva, naj se v sporazumu določijo postopkovni ukrepi za zagotavljanje skladnosti; vztraja, da se morajo v izjemnih primerih, v katerih obstajajo ustrezno utemeljeni razlogi za to, da se podatki hranijo dlje časa po poteku obdobja hrambe, ti razlogi in spremna dokumentacija predložiti Europolu in ENVP;

9.  pričakuje, da se bodo uporabljala merila iz uvodne izjave 71 Direktive (EU) 2016/680, in sicer da morajo za prenos osebnih podatkov za alžirske organe, ki prejmejo podatke od Europola, veljati obveznosti glede zaupnosti in načelo specifičnosti ter da se osebni podatki nikakor ne bodo uporabljali v zvezi z zahtevami za smrtno kazen, njenim izrekom in njeno uresničitvijo ali kakršno koli obliko krutega in nečloveškega ravnanja;

10.  meni, da je treba natančno opredeliti kategorije kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi se bodo izmenjevali osebni podatki, in jih navesti na seznamu v mednarodnem sporazumu, in sicer v skladu z opredelitvami EU za kazniva dejanja, kadar so na voljo; poudarja, da bi bilo treba s tem seznamom jasno in natančno opredeliti dejavnosti, ki jih vključujejo ta kazniva dejanja, ter osebe, skupine in organizacije, na katere bo verjetno vplival prenos;

11.  poziva Svet in Komisijo, naj v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije in v smislu člena 8(3) listine o temeljnih pravicah skupaj z vlado Ljudske demokratične republike Alžirije opredelita, kateri neodvisni nadzorni organ bo odgovoren za nadziranje izvajanja mednarodnega sporazuma; meni, da bi se bilo treba dogovoriti o ustanovitvi tega organa, preden bi lahko začel veljati mednarodni sporazum; vztraja, da je treba v prilogi k sporazumu izrecno navesti ime tega organa;

12.  meni, da bi morali imeti pogodbenici možnost začasne prekinitve ali preklica mednarodnega sporazuma, če bi prišlo do njegove kršitve, in da bi moral biti neodvisni nadzorni organ pooblaščen, da v primeru kršitve sporazuma predlaga njegovo začasno prekinitev ali prenehanje njegove veljavnosti; meni, da se vsi osebni podatki, ki sodijo na področje uporabe tega sporazuma in so bili preneseni pred njegovim začasnim prenehanjem izvajanja ali prekinitvi, lahko še naprej obdelujejo v skladu s sporazumom; meni, da bi bilo treba vzpostaviti redno ocenjevanje sporazuma, da bi se lahko ocenila skladnost partnerjev z njim;

13.  meni, da je treba koncept posameznih primerov jasno opredeliti, saj je potreben za oceno nujnosti in sorazmernosti prenosa podatkov; poudarja, da bi se morala ta opredelitev nanašati na dejanske kazenske preiskave;

14.  meni, da je treba jasno opredeliti pojem „razumni razlogi“, saj je potreben za oceno nujnosti in sorazmernosti prenosa podatkov; poudarja, da bi se morala ta opredelitev nanašati na dejanske kazenske preiskave;

15.  poudarja, da podatkov, ki so bili preneseni organu prejemniku, ne smejo nikoli nadalje obdelovati drugi organi in da je treba v ta namen pripraviti izčrpen seznam pristojnih organov v Ljudski demokratični republiki Alžiriji, katerim lahko Europol pošilja podatke, vključno z opisom pristojnosti teh organov; meni, da bi bilo treba pri vsaki spremembi tega seznama, s katero se nadomesti pristojni organ ali doda nov pristojni organ, mednarodni sporazum revidirati;

16.  vztraja, da je treba izrecno navesti, da lahko pristojni organi Ljudske demokratične republike Alžirije informacije posredujejo drugim organom v tej državi samo za izpolnitev prvotnega namena prenosa, ki ga opravi Europol, in da je treba o posredovanju podatkov drugim organom vedno obvestiti neodvisni organ, ENVP in Europol;

17.  poudarja, da je treba izrecno navesti, da je posredovanje informacij s strani pristojnih organov Ljudske demokratične republike Alžirije drugim državam prepovedani in bi povzročili takojšnje prenehanje veljavnosti mednarodnega sporazuma;

18.  meni, da bi moral mednarodni sporazum z Ljudsko demokratično republiko Alžirijo vključevati pravico posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do obveščenosti, popravka in izbrisa, kot določa druga zakonodaja Unije o varstvu podatkov;

19.  poudarja, da je prenos osebnih podatkov, ki razkrivajo raso ali etično poreklo, politično prepričanje, vero ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, genetske podatke ali podatke o zdravju in spolnem življenju, izjemno občutljiv in sproža velike pomisleke zaradi drugačnega pravnega okvira, družbenih značilnosti in kulturnega ozadja Ljudske demokratične republike Alžiriji v primerjavi z Evropsko unijo; poudarja, da so kazniva dejanja v Uniji opredeljena drugače kot v Ljudski demokratični republiki Alžiriji; meni, da bi se moral tak prenos podatkov zato izvajati samo v zelo izjemnih primerih in z jasnimi zaščitnimi ukrepi za posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ter za osebe, povezane z njim; meni, da je treba določiti posebne varnostne ukrepe, ki jih mora Ljudska demokratična republika Alžirija spoštovati v zvezi s temeljnimi pravicami, vključno s svobodo izražanja, svobodo veroizpovedi in človeškim dostojanstvom;

20.  meni, da bi bilo treba v sporazum vključiti mehanizem spremljanja, poleg tega bi ga bilo treba redno ocenjevati, da se preveri njegovo delovanje glede na operativne potrebe Europola, pa tudi skladnost s pravicami in načeli na področju evropskega varstva osebnih podatkov;

21.  poziva Komisijo, naj pred dokončno sklenitvijo mednarodnega sporazuma v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/794 in Uredbo (ES) št. 45/2001 pridobi mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov;

22.  poudarja, da bo Parlament odobritev sklenitve sporazuma pogojeval z zadostno udeležbo Parlamenta v vseh fazah postopka v skladu s členom 218 PDEU;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladi Ljudske demokratične republike Alžirije.

(1) UL L 135, 24.5.2016, str. 53.
(2) UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
(3)3 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
(4) UL L 350, 30.12.2008, str. 60.
(5) UL L 119, 4.5.2016, str. 89.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0366.
(7) Programski dokument Europola za obdobje 2018–2020, ki ga je 30. novembra 2017 sprejel upravni odbor Europola, EDOC# 856927v18.

Zadnja posodobitev: 7. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov