Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2783(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0322/2018

Arutelud :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0303

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 52k
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg
Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas
P8_TA(2018)0303RC-B8-0322/2018

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2018. aasta resolutsioon poliitilise kriisi kohta Moldovas pärast Chișinău linnapea valimiste kehtetuks tunnistamist (2018/2783(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Moldova kohta, eelkõige 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga(1),

–  võttes arvesse 3. aprillil 2018. aastal avaldatud assotsieerimiskava rakendamise aruannet Moldova Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2017. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi(2),

–  võttes arvesse 4. juuli 2017. aasta seadusandlikule resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust, milles sätestatakse Moldova Vabariigile makromajandusliku finantsabi andmise poliitilised eeltingimused,

–  võttes arvesse Moldova Vabariigi parlamendi 20. juuli 2017. aasta hääletust valimissüsteemi muudatuste heakskiitmise kohta,

–  võttes arvesse OSCE/ODIHRi ja Veneetsia komisjoni 19. juuli 2017. aasta soovitusi,

–  võttes arvesse 21. juuni 2018. aasta avaldusi, mille esitasid Euroopa Parlamendi väliskomisjoni esimees, Moldova küsimustega tegelev raportöör ning Euronesti parlamentaarse assamblee kaasesimees, samuti Euroopa välisteenistuse 20. juuni ja 27. juuni 2018. aasta avaldusi Chișinău linnapea valimise tulemuste kinnitamise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu artiklit 2, milles on sätestatud, et „lepinguosaliste sise- ja välispoliitika aluseks ning käesoleva lepingu oluliseks osaks on … demokraatia põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste austamine“,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Chișinău linnapea ennetähtaegsed valimised, mis toimusid kahes voorus 20. mail ja 3. juunil 2018, võitis Andrei Năstase, saades 52,57 % häältest ja alistades Ion Cebani, kes sai 47,43 % häältest;

B.  arvestades, et Chișinău linnapea valimiste rahvusvahelised vaatlejad tunnustasid valimiste tulemusi ja terava iseloomuga kampaaniat;

C.  arvestades, et 19. juunil 2018. aastal tühistas Chișinău kohus linnapea valimiste tulemused põhjendusega, et mõlemad kandidaadid olid sotsiaalmeedias pöördunud valijate poole valimispäeval, pärast seadusega kehtestatud kampaaniaperioodi lõppemist; arvestades, et ükski valimisprotsessis osalenud kandidaat ei ole taotlenud valimiste tulemuste tühistamist;

D.  arvestades, et 21. juunil 2018 kinnitas Chișinău apellatsioonikohus madalama astme kohtu otsuse, kinnitades et valijatega suhtlemine sotsiaalmeedias oli seadusevastaselt mõjutanud valimiste tulemusi;

E.  arvestades, et 25. juunil 2018 jättis Moldova ülemkohus jõusse madalama astme kohtute otsused tunnistada kehtetuks Chișinău linnapea valimiste tulemused;

F.  arvestades, et 29. juunil 2018 kinnitas Moldova keskvalimiskomisjon ülemkohtu otsuse tunnistada Chișinău linnapea valimiste tulemused kehtetuks;

G.  arvestades, et üleskutse minna valima, mida kohtud käsitlesid kui hääletajate survestamist ja sobimatut mõjutamist, on olnud levinud tava ka Moldova varasematel valimistel ning ei ole kunagi põhjustanud nende tühistamist;

H.  arvestades, et selline areng võib kallutada riigi kõrvale Euroopa väärtuste ja põhimõtete järgimise kursilt ning vähendab veelgi Moldova kodanike niigi nõrka usaldust riigi institutsioonide vastu; arvestades, et Moldova erakonnad on teatanud, et see loob ohtliku pretsedendi tulevasteks valimisteks, ning et tuhanded inimesed on avaldanud meelt Chișinău kohtute otsuste vastu;

I.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit ja USA välisministeerium, on otsust kritiseerinud, rõhutades, et hääletajate tahet tuleb austada;

J.  arvestades, et EL ja Moldova on ühiselt võtnud kohustuse edendada omavahelist poliitilist assotsieerimist ja majanduslikku integratsiooni, mis tähendab seda, et riik võtab kooskõlas assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sätete ja assotsieerimiskavaga vastu ja rakendab struktuurseid ja muid olulisi reforme, ning et Moldova on võtnud kohustuse kaitsta euroopalikke väärtusi, sealhulgas inimõiguste ja põhivabaduste, demokraatia, võrdsuse ja õigusriigi põhimõtete austamist;

K.  arvestades, et valimiste tulemuste kehtetuks tunnistamine on murettekitav ja tähelepanuväärne märk demokraatlike normide kohaldamise jätkuvast halvenemisest Moldovas, meenutades eelkõige seda, et sõltumatu ja läbipaistev kohtusüsteem on demokraatia ja õigusriigi põhimõtete alustala; arvestades, et valimistulemuste kehtetuks tunnistamine osutab suurenevale kaldumisele autoritaarsuse ja omavoli suunas ning rahva usalduse märgatavale vähenemisele ametivõimude ja institutsioonide vastu;

L.  arvestades, et Moldova Vabariigi parlament, jättes arvestamata OSCE/ODIHRi ja Veneetsia komisjoni vastupidised soovitused, võttis juulis 2017 vastu valimisseaduse vastuolulise muudatuse, mis on põhjustanud muret kandidaatide lubamatu mõjutamise ohu, ühemandaadiliste valimisringkondade loomise, süsteemi proportsionaalses osas parlamentaarse esindatuse liiga kõrgete künniste ning vähemuste ja naiste võimaliku ebapiisava esindatuse pärast; arvestades, et Veneetsia komisjon rõhutas samuti, et sellest seadusandlikust algatusest põhjustatud lõhestatus ei anna tunnistust sisukast konsulteerimisest ega peamiste sidusrühmade laiapõhjalisest üksmeelest;

M.  arvestades, et inimõiguste kaitsjate olukorda käsitleva ÜRO eriraportööri andmeil langevad inimõiguste kaitsjad ja ajakirjanikud Moldova häbimärgistamiskampaaniate ohvriks ning neile esitatakse poliitiliselt motiveeritud kriminaalsüüdistusi või ähvardusi, kui nad kaitsevad teisitimõtlejaid, samas kui ajakirjanike juurdepääs teabele on piiratud;

N.  arvestades, et kuna Moldova kohtusüsteemi reformimisel ei olnud tehtud piisavalt edusamme ja riik ei olnud täitnud ELi tingimusi, tegi EL oktoobris 2017 otsuse peatada 28 miljoni euro suurune väljamakse ELi kohtureformi programmi raames;

1.  väljendab sügavat muret seoses Moldova ülemkohtu kaheldavatel alustel ja läbipaistmatul viisil langetatud otsusega tunnistada kehtetuks Chișinău linnapea valimiste tulemused, mis on oluliselt kahjustanud valimisprotsessi usaldusväärsust;

2.  tuletab meelde, et usaldusväärsed, läbipaistvad, õiglased ja kaasavad valimised on iga demokraatliku süsteemi nurgakivi, mis kaitseb kohtute erapooletust ja sõltumatust mis tahes poliitilise mõju eest ja on ühtlasi riigi poliitilise süsteemi usaldamise alus, ning et poliitiline sekkumine kohtute töösse ja valimiste korraldamisse on vastuolus Euroopa normidega, mida Moldova on tunnustanud, eelkõige ELi ja Moldova assotsieerimislepingu raames;

3.  väljendab suurt solidaarsust Chișinău tänavail meelt avaldavate tuhandete inimestega ning toetab nende nõudmist, et Moldova ametivõimud võtaksid asjakohaseid meetmeid tagamaks, et austatakse Chișinău linnapea valimise tulemusi, mida on tunnustanud ka siseriiklikud ja rahvusvahelised vaatlejad ning mis peegeldavad valijate tahet; kutsub ametivõime üles tagama õigust rahumeelselt meelt avaldada;

4.  nõuab tungivalt, et Moldova ametivõimud tagaksid demokraatlike mehhanismide toimimise, ning nõuab kindlalt, et nii täidesaatev kui ka kohtuvõim austaksid vastastikku võimude lahususe põhimõtet, toetaksid täielikult demokraatlikke põhimõtteid ning järgiksid õigusriigi põhimõtet;

5.  väljendab sügavat muret demokraatlike normide jätkuva halvenemise pärast Moldovas; tunnistab, et kohtute poliitilisele erapoolikusele ja motiveeritusele on varem korduvalt tähelepanu juhitud, ning nende hiljutine otsus on näide riigi kaaperdamisest ja paljastab sügava kriisi Moldova institutsioonides; peab kahetsusväärseks, et hoolimata rahvusvahelise üldsuse korduvatest üleskutsetest kahjustavad ametiasutused jätkuvalt rahva usku riigiasutuste aususse ja erapooletusse;

6.  on seisukohal, et pärast otsust tunnistada kehtetuks Chișinău linnapea valimiste tulemused ei vasta Moldova makromajandusliku finantsabi andmise tingimustele, ning tuletab meelde, et „makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et abi saav riik järgib mõjusaid demokraatlikke mehhanisme (nagu parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise“;

7.  nõuab tungivalt, et komisjon peataks kõik kavandatavad makromajandusliku finantsabi väljamaksed Moldovale; on seisukohal, et otsused tulevaste väljamaksete kohta tuleb langetada alles pärast kavandatavaid parlamendivalimisi ja tingimusel, et need viiakse läbi vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud normidele ja neid hindavad asjaomased rahvusvahelised organisatsioonid, ning et makromajandusliku finantsabi tingimused on täidetud;

8.  nõuab, et komisjon peataks eelarvetoetused Moldovale, lähtudes 2015. aasta juuli pretsedendist, kui toetused peatati pärast panganduskriisi; on seisukohal, et seoses Chișinău linnapea valimiste tulemuste kehtetuks tunnistamisega tuleks võtta kasutusele mehhanism ELi eraldatava eelarvetoetuse peatamiseks, ning see peaks hõlmama loetelu tingimustest, mida Moldova ametivõimud peavad täitma, sh Chișinău linnapea valimiste tulemuste kinnitamine, konkreetsed tulemustele suunatud ja ammendavalt läbipaistvad uurimised ning panganduspettuse puhul vara sissenõudmine ja toimepanijatele süüdistuse esitamine;

9.  palub Moldova ametivõimudel täita OSCE/ODIHRi ja Veneetsia komisjoni soovitusi valimisreformi kohta;

10.  väljendab veel kord muret seoses majandusliku ja poliitilise võimu koondumisega kitsa ringkonna kätte, õigusriigi ja demokraatlike normide olukorra halvenemise, inimõiguste vähese austamise, riigiasutuste liigse politiseerimise, süsteemse korruptsiooni, 2014. aasta panganduspettuse ebapiisava uurimise ning meedia piiratud mitmekesisusega; väljendab muret kohtute sõltumatuse puudumise pärast, eriti seoses valikulise õigusemõistmise kasutamisega poliitiliste vastaste survestamiseks; kutsub Moldova ametivõime üles reformima kohtusüsteemi, sh määrama ametisse uued kohtunikud, et kohtud ei saaks sekkuda valimis- ja poliitilisse protsessi või muul moel piirata Moldova rahva demokraatlikult väljendatud tahet;

11.  väljendab muret asjaolu pärast, et Moldova ametivõimud kiusavad taga oma poliitilisi oponente ja nende juriste, kasutades selleks fabritseeritud süüdistusi ja kriminaalmenetlusi, ning hoiatab, et seda tehes rikuvad ametivõimud õigusriigi põhimõtet ning poliitiliste oponentide ja juristide õigusi;

12.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et pärast 2014. aasta panganduspettust, mille käigus varastati Moldova pangandussüsteemist umbes 1 miljard USA dollarit, tegid Moldova ametivõimud väga vähe edusamme juhtumi põhjaliku ja erapooletu uurimise läbiviimisel; nõuab tungivalt, et tehtaks sihikindlaid jõupingutusi varastatud raha sissenõudmiseks ja varguse toimepanijate kohtu alla andmiseks, sõltumata nende poliitilisest kuuluvusest; peab nimetatud samme möödapääsmatuks, et taastada Moldova kodanike usk institutsioonidesse ja ametiasutuste usaldusväärsus;

13.  kutsub Moldova ametivõime järgima rahvusvahelisi põhimõtteid ja parimaid tavasid ning tagama soodsa keskkonna kodanikuühiskonnale; väljendab muret ennekõike selle pärast, et parlamendis arutusel olevasse vabaühendusi käsitlevasse seaduseelnõusse on lisatud sätted, millega võidakse piirata Moldova vabaühenduste välisrahastust;

14.  palub Moldova parlamendil enne uue audiovisuaalmeedia seadustiku lõplikku vastuvõtmist konsulteerida kodanikuühiskonna ja sõltumatu meediaga, ning lükata tagasi seadustiku „kahetise eesmärgiga reform“; väljendab muret, kas Moldova sõltumatu, kohalik ja opositsioonimeedia, mis kannatab lisaks muudele probleemidele ka vahendite ebapiisavuse all, suudab täita uue seadustiku nõudeid kohustusliku kohaliku sisu kohta;

15.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles jälgima tähelepanelikult sündmusi kõigis eelnimetatud valdkondades ning hoida Euroopa Parlamenti nõuetekohaselt kursis;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele, Moldova Vabariigi presidendile, peaministrile ja parlamendi esimehele, OSCE/ODIHRile ning Veneetsia komisjonile.

(1) ELT C 11, 12.1.2018, lk 82.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0283.

Viimane päevakajastamine: 7. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika