Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2783(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0322/2018

Rozpravy :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0303

Prijaté texty
PDF 136kWORD 47k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné
P8_TA(2018)0303RC-B8-0322/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 o politickej kríze v Moldavsku po zrušení platnosti volieb primátora Kišiňova (2018/2783(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Moldavsku, a najmä na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(1) (AA/DCFTA),

–  so zreteľom na správu o vykonávaní pridruženia Moldavskej republiky z 3. apríla 2018,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktorým sa stanovujú politické podmienky na poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike pripojené k legislatívnemu uzneseniu zo 4. júla 2017,

–  so zreteľom na hlasovanie parlamentu Moldavskej republiky z 20. júla 2017, ktorým sa prijímajú zmeny volebného systému,

–  so zreteľom na odporúčania OBSE/ODIHR a Benátskej komisie z 19. júla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenia predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci z 21. júna 2018, jeho spravodajcu Komisie pre Moldavsko a spolupredsedu Euronest, ako aj na vyhlásenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 20. júna 2018 a 27. júna 2018 o overovaní volieb primátora mesta Kišiňov,

–  so zreteľom na článok 2 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou, v ktorom sa uvádza, že „dodržiavanie ... demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd ... je základom domácich a zahraničných politík zmluvných strán a predstavuje základný prvok tejto dohody“,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Andrej Năstase vyhral voľby za primátora mesta Kišiňov po dvojkolovej voľbe v dňoch 20. mája a 3. júna 2018, pričom získal 52,57 % hlasov a porazil Iona Cebana, ktorý získal 47,43 % hlasov;

B.  keďže medzinárodní pozorovatelia volieb primátora mesta Kišiňov uznali výsledky a konkurenčnú povahu volebného súboja;

C.  keďže 19. júna 2018 súd v Kišiňove vyhlásil výsledky primátorských volieb za neplatné na základe toho, že obaja kandidáti sa voličom prihovárali na sociálnych médiách v deň volieb, po zákonnom ukončení kampane; keďže žiadny volebný súper nepožiadal o zrušenie volieb;

D.  keďže 21. júna 2018 odvolací súd v Kišiňove potvrdil rozsudok nižšieho súdu, pričom dospel k záveru, že komunikácia s voličmi na sociálnych médiách nezákonne ovplyvnila výsledky volieb;

E.  keďže 25. júna 2018 Najvyšší súd Moldavska potvrdil rozsudky nižších súdov, ktoré majú za cieľ zrušiť platnosť výsledkov primátorských volieb v Kišiňove;

F.  keďže 29. júna 2018 Ústredná volebná komisia Moldavska potvrdila rozhodnutie najvyššieho súdu o zrušení primátorských volieb v meste Kišiňov;

G.  keďže výzva „choďte voliť“, ktorú súdy považovali za nátlak a neprimerané ovplyvňovanie voličov, bola v minulosti bežnou volebnou praxou v Moldavsku a nikdy neviedla k zrušeniu volieb;

H.  keďže tento vývoj ohrozuje dodržiavanie európskych hodnôt a zásad zo strany Moldavska a ďalej oslabuje už aj tak slabú dôveru moldavských občanov v štátne inštitúcie; keďže moldavské politické strany vyhlásili, že ide o nebezpečný precedens pre budúce voľby a proti rozsudku súdov v Kišiňove protestovali tisíce ľudí;

I.  keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie a Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických kritizovalo toto rozhodnutie, pričom zdôraznilo, že vôľu voličov treba rešpektovať;

J.  keďže EÚ a Moldavsko prijali spoločný záväzok urýchliť svoje politické pridruženie a hospodársku integráciu, čo je proces, ktorý od krajiny predpokladá prijatie a vykonanie štrukturálnych a iných zásadných reforiem v súlade s ustanoveniami dohody o pridružení/DCFTA a programu pridruženia, a takisto zahŕňa záväzok Moldavska chrániť európske hodnoty vrátane dodržiavania ľudských hodnôt a slobôd, demokracie, rovnosti a právneho štátu;

K.  keďže vyhlásenie volieb za neplatné je znepokojivým a výrazným znakom pokračujúceho zhoršovania uplatňovania demokratických noriem v Moldavsku, a najmä pripomína, že nezávislé a transparentné súdnictvo je kľúčovým pilierom demokracie a zásad právneho štátu; keďže toto vyhlásenie preukazuje vzrastajúcu snahu o autoritárske a svojvoľné pravidlá a významné zníženie dôvery ľudí v ich orgány a inštitúcie;

L.  keďže parlament Moldavskej republiky, na rozdiel od negatívnych odporúčaní OBSE/ODIHR a Benátskej komisie, prijal v júli 2017 kontroverznú zmenu volebného zákona, ktorá vyvolala obavy z rizika neprimeraného vplyvu na kandidátov, volebné obvody s jediným kandidátom, nadmerných prahových hodnôt parlamentného zastúpenia v proporcionálnej zložke a riziko nedostatočného zastúpenia menšín a žien; keďže Benátska komisia tiež zdôraznila, že súčasná polarizácia obklopujúca túto legislatívnu iniciatívu nie je prejavom zmysluplných konzultácií a širokého konsenzu medzi kľúčovými zúčastnenými stranami;

M.  keďže podľa osobitného spravodajcu OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv sú obhajcovia ľudských práv z Moldavska obeťami osočovacích kampaní a čelia politicky motivovaným trestným obvineniam alebo sú ohrozovaní, keď obhajujú ľudí s nesúhlasnými hlasmi, pričom je obmedzený prístup novinárov k informáciám;

N.  keďže v októbri 2017, v dôsledku nedostatočného pokroku pri reforme súdnictva v Moldavsku a v dôsledku toho, že krajina nesplnila podmienky EÚ, EÚ prijala rozhodnutie odložiť platbu vo výške 28 miliónov EUR v rámci programu reformy súdnictva v EÚ;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím vyhlásiť voľby primátora mesta Kišiňov za neplatné, ktoré prijal Najvyšší súd Moldavska na základe pochybných dôvodov a netransparentným spôsobom, čím sa výrazne narušila integrita volebného procesu;

2.  pripomína, že dôveryhodné, transparentné, spravodlivé a inkluzívne voľby sú základným kameňom každého demokratického systému, zachovávajú nestrannosť a nezávislosť súdnictva od akéhokoľvek druhu politického vplyvu a sú základom dôvery v politický systém krajiny, a že politické zasahovanie do súdnictva a vedenia volieb je v rozpore s európskymi normami, ku ktorým sa Moldavsko zaviazalo, a to najmä v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom;

3.  vyjadruje silnú solidaritu s tisíckami osôb, ktoré protestujú v uliciach mesta Kišiňov, a spolu s nimi požaduje, aby moldavské orgány prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa rešpektovali výsledky volieb primátora mesta Kišiňov, ktoré sú odrazom vôle voličov a ktoré uznali aj národní i medzinárodní pozorovatelia; vyzýva orgány, aby zaručili právo na pokojný protest;

4.  naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby zaručili fungovanie demokratických mechanizmov, trvá na tom, aby výkonná i súdna moc vzájomne rešpektovali oddelenie právomocí, plne podporovali demokratické zásady a dodržiavali zásady právneho štátu;

5.  vyjadruje vážne znepokojenie nad ďalším zhoršovaním demokratických noriem v Moldavsku, uznáva, že rozhodnutie súdov, ktoré už viackrát boli označené za politicky ovplyvňované a podnecované, je príkladom ovládnutia štátu a odhaľuje veľmi hlbokú krízu inštitúcií v Moldavsku, vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek početným výzvam medzinárodného spoločenstva úrady naďalej narúšajú dôveru ľudí v spravodlivosť a nestrannosť štátnych inštitúcií;

6.  domnieva sa, že po rozhodnutí o vyhlásení primátorských volieb v Kišiňove za neplatné neboli splnené politické podmienky na uvoľnenie makrofinančnej pomoci (ďalej len „MFP“), a pripomína, že „predpokladom na poskytnutie MFP je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a že zaručuje dodržiavanie ľudských práv“;

7.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pozastavila všetky plánované úhrady MFP Moldavsku, domnieva sa, že akékoľvek rozhodnutie o budúcich platbách by sa malo uskutočniť až po plánovaných parlamentných voľbách a za podmienky, že sa vykonajú v súlade s medzinárodne uznávanými normami a posúdia ich špecializované medzinárodné orgány a že budú splnené podmienky MFP;

8.  požaduje, aby Komisia pozastavila rozpočtovú podporu pre Moldavsko využitím precedensu z júla 2015, keď sa takéto pozastavenie uskutočnilo v období po bankovej kríze; domnieva sa, že mechanizmus na pozastavenie podpory z rozpočtu EÚ by sa mal prijať ako reakcia na zrušenie platnosti primátorských volieb v Kišiňove a že tento mechanizmus by mal obsahovať zoznam podmienok, ktoré majú implementovať moldavské orgány a ktoré by mali zahŕňať potvrdenie volieb v Kišiňove a konkrétne, na výsledky zamerané a vyčerpávajúco transparentné vyšetrovanie, ako aj vymáhanie majetku a trestné stíhanie páchateľov v prípade bankových podvodov;

9.  vyzýva moldavské orgány, aby sa zaoberali odporúčaniami OBSE/ODIHR a Benátskej komisie o volebnej reforme;

10.  opätovne zdôrazňuje svoje obavy týkajúce sa koncentrácie ekonomických a politických právomocí v rukách úzkej skupiny ľudí, zhoršovania právneho štátu, demokratických noriem a dodržiavania ľudských práv, nadmernej politizácie štátnych inštitúcií, systémovej korupcie, nedostatočného vyšetrovania bankových podvodov v roku 2014 a obmedzenej plurality médií; vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou nezávislosťou súdnictva a najmä nad prípadmi selektívnej spravodlivosti, ktoré sa používajú ako nástroj na vytváranie tlaku na politických odporcov; vyzýva moldavské orgány, aby reformovali súdny systém vrátane vymenúvania nových sudcov, aby sa zabránilo tomu, aby súdnictvo zasahovalo do volebného a politického procesu alebo iným spôsobom oslabovalo demokraticky vyjadrenú vôľu moldavského ľudu,

11.  je znepokojený tým, že politickí odporcovia a ich právni zástupcovia sú prenasledovaní zo strany moldavských orgánov prostredníctvom vykonštruovaných obvinení a trestných konaní, a upozorňuje, že orgány tým porušujú zásady právneho štátu a práva politických oponentov a právnych zástupcov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po bankových podvodoch v roku 2014, počas ktorých bola z moldavského finančného systému ukradnutá celkovo približne 1 miliarda USD, orgány dosiahli veľmi malý pokrok pri ich dôkladnom a nestrannom vyšetrovaní; naliehavo vyzýva, aby sa vyvíjalo úsilie o vymoženie odcudzených finančných prostriedkov a postavenie zodpovedných osôb pred spravodlivosť bez ohľadu na ich politickú príslušnosť; domnieva sa, že je to nevyhnutné na obnovenie dôvery moldavských občanov v inštitúcie a obnovenie dôveryhodnosti orgánov;

13.  vyzýva moldavské orgány, aby rešpektovali medzinárodné zásady a najlepšie postupy a zaručili priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť; vyjadruje znepokojenie najmä v súvislosti s tým, že do súčasných návrhov právnych predpisov o MVO, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje v parlamente, sú začlenené ustanovenia, ktoré by mohli obmedziť zahraničné financovanie moldavských MVO;

14.  vyzýva moldavský parlament, aby sa pred konečným prijatím nového audiovizuálneho kódexu poradil s občianskou spoločnosťou a nezávislými médiami a zamietol jeho „reformu duálnej destinácie“; vyjadruje znepokojenie nad tým, či nezávislé, miestne a opozičné médiá v Moldavsku, ktoré okrem iného nemajú dostatočné zdroje, budú schopné implementovať požiadavky nového zákona týkajúce sa povinného miestneho obsahu;

15.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby podrobne monitorovali vývoj vo všetkých týchto oblastiach a aby o ňom Európsky parlament náležite informovali;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii a členským štátom, prezidentovi, premiérovi a predsedovi parlamentu Moldavskej republiky, OBSE/ODIHR a Benátskej komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0283.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia