Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0806(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0225/2018

Ingediende teksten :

A8-0225/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0306

Aangenomen teksten
PDF 111kWORD 47k
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië *
P8_TA(2018)0306A8-0225/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2018 over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië (06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (06986/2018),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0164/2018),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8‑0225/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid