Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0357A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0322/2017

Внесени текстове :

A8-0322/2017

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0307

Приети текстове
PDF 133kWORD 63k
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург
Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0731),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0466/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2017 г.(1),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 14 септември 2017 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 25 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8-0322/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 246, 28.7.2017 г., стр. 28.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1240.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Разходите за функционирането и поддръжката на информационната система на ETIAS, за централното звено и националните звена на ETIAS ще бъдат изцяло покрити от приходите от такси. Поради това таксата следва да се коригира при необходимост, като се отчитат разходите. Това включва както разходите, извършени от държавите – членки на ЕС, така и разходите, извършени в тази връзка от асоциираните към Шенген държави, в съответствие с разпоредбите на Регламента за ETIAS. Разходите, извършени във връзка с разработването на информационната система на ETIAS, интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването с националния единен интерфейс, както и хостинга на националния единен интерфейс и създаването на централното звено и националните звена на ETIAS, включително разходите, извършени от държавите — членки на ЕС, както и от асоциираните към Шенген държави, ще се поемат от фонд „Вътрешна сигурност“ (граници и визи), и съответно от неговия(те) наследник(ци).

Следователно, тези разходи не следва да се вземат предвид при изчисляването на вноската на държавите, асоциирани към ETIAS, съгласно съответното споразумение за асоцииране и съответните специални договорености за участие на асоциираните към Шенген държави в агенциите. Това следва да се вземе предвид по-специално при преговорите за определянето на наследник(ци) на фонд „Вътрешна сигурност“(граници и визи) и специфичните договорености за участието на асоциираните към Шенген държави.

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи предложение за специфичните договорености, предвидени в член 95 от настоящия регламент, незабавно след приемането му.

Последно осъвременяване: 10 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност