Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0357A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0322/2017

Indgivne tekster :

A8-0322/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0307

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 53k
Torsdag den 5. juli 2018 - Strasbourg
EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0731),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra b) og d) og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0466/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til Formandskonferencens beslutning af 14. september 2017 om at give Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre anliggender tilladelse til at dele ovennævnte kommissionsforslag op og udarbejde to særskilte betænkninger,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. april 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0322/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 246 af 28.7.2017, s. 28.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1240.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Parlamentet og Rådet

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af ETIAS-informationssystemet, den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder vil blive dækket fuldt ud af indtægterne fra gebyrer. Gebyrets størrelse bør derfor tilpasses efter behov under hensyntagen til omkostningerne. Det gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i ETIAS-forordningen såvel EU-medlemsstaternes som de associerede Schengenlandes omkostninger i så henseende. Omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ETIAS-informationssystemet, integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og forbindelsen til den nationale ensartede grænseflade samt hosting af den nationale ensartede grænseflade og oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder, herunder såvel EU-medlemsstaternes som de associerede Schengenlandes omkostninger, vil blive afholdt af Fonden for Intern Sikkerhed (grænser og visa), henholdsvis dens efterfølger(e).

Disse omkostninger bør derfor ikke tages i betragtning i forbindelse med beregningen af de associerede Schengenlandes bidrag til ETIAS i henhold til den respektive associeringsaftale og de relevante specifikke foranstaltninger for så vidt angår de associerede Schengenlandes deltagelse i agenturerne. Der bør navnlig tages hensyn hertil i forbindelse med forhandlingerne om Fonden for Intern Sikkerheds (grænser og visa) efterfølger(e) og de specifikke foranstaltninger for så vidt angår de associerede Schengenlandes deltagelse heri.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag om de specifikke foranstaltninger, der er fastsat i artikel 95 i denne forordning snarest muligt efter dens vedtagelse.

Seneste opdatering: 10. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik