Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0357A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0322/2017

Teksty złożone :

A8-0322/2017

Debaty :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0307

Teksty przyjęte
PDF 135kWORD 62k
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg
Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0731),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 77 ust. 2 lit. b) i d) i art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0466/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 września 2017 r. upoważniającą Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji Europejskiej i do sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia tego stanowiska, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A8-0322/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 246 z 28.7/2017, s. 28.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/0000.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Koszty operacyjne i koszty utrzymania systemu informacyjnego ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS powinny być w całości pokrywane z wpływów pochodzących z opłat. Opłata powinna w związku z tym być dostosowywana do potrzeb, z uwzględnieniem kosztów. Obejmuje to zarówno koszty poniesione przez państwa członkowskie UE, jak i koszty poniesione w tym względzie przez państwa stowarzyszone w ramach Schengen, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ETIAS. Koszty poniesione w związku z utworzeniem systemu informacyjnego ETIAS, integracją istniejącej krajowej infrastruktury granicznej oraz połączeniem z jednolitym interfejsem krajowym, a także koszty hostingu jednolitego interfejsu krajowego oraz ustanowienia jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS, w tym koszty ponoszone przez państwa członkowskie UE i państwa stowarzyszone w ramach Schengen, będą pokrywane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice i wizy) lub jego następcy (następców).

W związku z tym kosztów tych nie należy uwzględniać przy obliczaniu wkładu państw stowarzyszonych w ramach Schengen do ETIAS na mocy odpowiedniego układu o stowarzyszeniu oraz odpowiednich szczegółowych ustaleń dotyczących udziału państw stowarzyszonych w ramach Schengen w agencjach. Należy to uwzględnić zwłaszcza w kontekście negocjacji w sprawie następcy (następców) Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice i wizy) oraz szczegółowych ustaleń dotyczących udziału w nim państw stowarzyszonych w ramach Schengen.

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie szczegółowych ustaleń, o których mowa w art. 95 niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie po jego przyjęciu.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności