Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0357A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0322/2017

Predkladané texty :

A8-0322/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0307

Prijaté texty
PDF 137kWORD 58k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0731),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0466/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2017(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 14. septembra 2017 povoliť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. apríla 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0322/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 246, 28.7.2017, s. 28.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1240.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Náklady na prevádzku a údržbu informačného systému ETIAS, centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS budú v plnej miere hradené z príjmov získaných z poplatkov. Výška poplatku by sa preto mala podľa potreby upravovať s ohľadom náklady. Tieto náklady zahŕňajú tak náklady členských štátov EÚ, ako aj náklady, ktoré vzniknú krajinám pridruženým k schengenskému priestoru v tejto súvislosti, v súlade s ustanoveniami nariadenia o systéme ETIAS. Náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom informačného systému ETIAS, integráciou existujúcej vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry a pripojením k jednotnému národnému rozhraniu, ako aj s hosťovaním jednotného národného rozhrania a zriadením centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS vrátane nákladov, ktoré vzniknú členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru, sa hradia z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (hranice a víza), resp. fondu, ktorý ho nahradí.

Tieto náklady by sa preto nemali zohľadňovať pri výpočte príspevku krajín pridružených k schengenskému priestoru na systém ETIAS v rámci príslušných dohôd o pridružení a relevantných osobitných dojednaní o účasti krajín pridružených k schengenskému priestoru na činnosti agentúr EÚ. Uvedené by sa malo vziať do úvahy najmä v kontexte rokovaní o fonde(och), ktorý nahradí Fond pre vnútornú bezpečnosť (hranice a víza), a súvisiacich osobitných dojednaní o účasti krajín pridružených k schengenskému priestoru.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby po prijatí tohto nariadenia bezodkladne predložila návrh týkajúci sa osobitných dojednaní uvedených v článku 95 tohto nariadenia.

Posledná úprava: 10. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia