Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0357A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0322/2017

Ingivna texter :

A8-0322/2017

Debatter :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0307

Antagna texter
PDF 124kWORD 57k
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg
EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0731),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d, artiklarna 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0466/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2017(1),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 14 september 2017 om att ge utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 25 april 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A8-0322/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 246, 28.7.2017, s. 28.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1240.)


BILAGA TLL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet

Kostnaderna för drift och underhåll av Etias informationssystem, Etias centralenhet och de nationella Etias-enheterna kommer att täckas helt av intäkterna från avgifterna. Avgifterna bör därför vid behov anpassas med beaktande av kostnaderna. Detta inbegriper både EU-medlemsstaternas och de Schengenassocierade ländernas kostnader i detta hänseende, i enlighet med bestämmelserna i Etiasförordningen. Fonden för inre säkerhet (instrumentet för gränser och visering) och dess efterföljare kommer att bära de kostnader som uppkommer vid utvecklingen av Etias informationssystem, integreringen med befintlig nationell gränsinfrastruktur, anslutningen till enhetliga nationella gränssnitt, inhysningen av enhetliga nationella gränssnitt och inrättandet av Etias centralenhet och de nationella Etias-enheterna, inbegripet EU-medlemsstaternas och de Schengenassocierade ländernas kostnader.

Därför bör dessa kostnader inte beaktas vid beräkningen av de Schengenassocierade ländernas bidrag till Etias inom ramen för respektive associeringsavtal och de relevanta särskilda överenskommelserna avseende de Schengenassocierade ländernas deltagande i byråerna. Detta bör i synnerhet beaktas vid förhandlingarna om efterföljaren/efterföljarna till fonden för inre säkerhet (instrumentet för gränser och visering) och de särskilda överenskommelserna avseende de Schengenassocierade ländernas deltagande.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om de särskilda överenskommelser som föreskrivs i artikel 95 i denna förordning så snart som möjligt efter antagandet.

Senaste uppdatering: 10 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy