Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0282A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0211/2017

Indgivne tekster :

A8-0211/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0309

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 59k
Torsdag den 5. juli 2018 - Strasbourg
Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0605),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, samt artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, stk. 2, litra a), artikel 164, artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 172, artikel 175, artikel 177, artikel 178, artikel 189, stk. 2, artikel 212, stk. 2, artikel 322, stk. 1, og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0372/2016),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2017 af 26. januar 2017(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. april 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Fiskeriudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0211/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 91 af 23.3.2017, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/… om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU, Euratom) 2018/1046.)


Bilag I til den lovgivningsmæssige beslutning

Erklæring vedrørende artikel 38 Offentliggørelse af oplysninger om modtagere og andre oplysninger

"Kommissionen agter gennem netværk med medlemsstaterne at støtte udvekslingen af god praksis med hensyn til offentliggørelsen af oplysninger om modtagere af EU-midler, som gennemføres ved delt forvaltning. Kommissionen vil tage behørigt hensyn til de indhøstede erfaringer med henblik på udarbejdelsen af den næste flerårige finansielle ramme".

Erklæring vedrørende artikel 266 Særlige bestemmelser vedrørende byggeprojekter

"Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil agter i forbindelse med det i artikel 266 omhandlede arbejdsdokument at oplyse Europa-Parlamentets og Rådet om ethvert salg og erhvervelse af bygninger, herunder sådanne, som ligger under tærsklen i nævnte artikel."


Bilag II til den lovgivningsmæssige beslutning

Fælles erklæring om dechargeproceduren / datoen for vedtagelse af de endelige EU-regnskaber

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil - i samarbejde med Den Europæiske Revisionsret - fastlægge en pragmatisk tidsplan for dechargeproceduren.

I denne forbindelse bekræfter Kommissionen, at den vil bestræbe sig på at vedtage EU's konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 senest den 30. juni 2018, forudsat at Den Europæiske Revisionsret forelægger alle resultater vedrørende pålideligheden af disse EU-regnskaber og alle konsoliderede enheders regnskaber senest den 15. maj 2018 og sit udkast til årsberetning senest den 15. juni 2018.

Kommissionen bekræfter også, at den vil bestræbe sig på at afgive sine svar vedrørende Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for regnskabsåret 2017 senest den 15. august 2018, forudsat at Den Europæiske Revisionsret forelægger sine udkast til bemærkninger til Kommissionen senest den 1. juni 2018."

Seneste opdatering: 10. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik