Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0282A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0211/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0211/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0309

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 146kWORD 55k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0605),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 164, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), τα άρθρα 172, 175, 177 και 178, το άρθρο 189 παράγραφος 2, το άρθρο 212 παράγραφος 2, το άρθρο 322 παράγραφος 1 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0372/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 26ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0211/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 91 της 23.3.2017, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/EE και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 38 Δημοσίευση πληροφοριών περί των αποδεκτών και άλλων πληροφοριών:

«Η Επιτροπή θα στηρίξει, μέσω δικτύων με τα κράτη μέλη, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης τα οποία τελούν υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Ενόψει της κατάρτισης του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν.»

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 266 Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα σχέδια περί ακινήτων:

«Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του εγγράφου εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 266, για κάθε αγοραπωλησία κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αξία κατώτερη από το όριο που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής / την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή –σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο– θα καθορίσουν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία απαλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εγκρίνει τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2017 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα διαβιβάσει όλα τα πορίσματα που αφορούν την αξιοπιστία των εν λόγω λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και όλους τους ενοποιημένους λογαριασμούς των οργάνων, μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 και το σχέδιο ετήσιας έκθεσής του μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παράσχει τις απαντήσεις της στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017 μέχρι τις 15 Αυγούστου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα διαβιβάσει τα σχέδια παρατηρήσεών του στην Επιτροπή μέχρι την 1η Ιουνίου 2018.»

Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου