Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0282A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0211/2017

Esitatud tekstid :

A8-0211/2017

Arutelud :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0309

Vastuvõetud tekstid
PDF 136kWORD 62k
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa
 Lisa

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL (COM(2016)0605 – C8‑0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0605),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artiklit 42, artikli 43 lõiget 2, artikli 46 punkti d, artiklit 149, artikli 153 lõike 2 punkti a, artiklit 164, artikli 168 lõike 4 punkti b, artikleid 172, 175, 177 ja 178, artikli 189 lõiget 2, artikli 212 lõiget 2, artikli 322 lõiget 1 ja artiklit 349 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0372/2016),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 26. jaanuari 2017. aasta arvamust nr 1/2017(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 19. aprilli 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid ühisarutelusid eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni vahel,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, väliskomisjoni, arengukomisjoni, kalanduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8‑0211/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 91, 23.3.2017, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2018/…, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL, Euratom) 2018/1046) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI I LISA

Avaldus seoses artikliga 38 Vahendite saajaid käsitleva ja muu teabe avaldamine:

„Komisjon toetab liikmesriike hõlmavate võrgustike kaudu heade tavade vahetamist seoses eelarve jagatud täitmise raames vahendite saajaid käsitleva teabe avaldamisega. Komisjon võtab saadud kogemusi arvesse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel.“

Avaldus seoses artikliga 266 Kinnisvaraprojekte käsitlevad erisätted:

„Komisjon ja Euroopa välisteenistus teavitavad Euroopa Parlamenti ja nõukogu artiklis 266 osutatud töödokumenti silmas pidades igast hoonete müügist ja soetamisest, sealhulgas nendest, mis jäävad alla kõnealuses artiklis sätestatud künnise.“


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI II LISA

Ühisavaldus eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ning ELi lõpliku raamatupidamisaruande vastuvõtmise kuupäeva kohta:

„Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad koostöös Euroopa Kontrollikojaga kokku eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse pragmaatilises ajakavas.

Sellega seoses kinnitab komisjon, et püüab eelarveaasta 2017 konsolideeritud raamatupidamisaruande vastu võtta 30. juuniks 2018 eeldusel, et Euroopa Kontrollikoda esitab kõik kõnealuse raamatupidamisaruande usaldusväärsust käsitlevad andmed ja kõik üksuste konsolideeritud raamatupidamisaruanded 15. maiks 2018, ning oma aastaaruande kavandi 15. juuniks 2018.

Samuti kinnitab komisjon, et ta püüab esitada oma vastused Euroopa Kontrollikoja eelarveaasta 2017 aastaaruande kohta 15. augustiks 2018 eeldusel, et Euroopa Kontrollikoda esitab oma esialgsed tähelepanekud komisjonile 1. juuniks 2018.“

Viimane päevakajastamine: 10. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika