Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0282A(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0211/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0211/2017

Díospóireachtaí :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Vótaí :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0309

Téacsanna atá glactha
PDF 139kWORD 62k
Déardaoin, 5 Iúil 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
Rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002, Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh 1304/2013, (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013, (AE) Uimh. 1307/2013, (AE) Uimh. 1308/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0605),

–  ag féachaint d’Airteagal  294(2) agus d’Airteagail 42, 43(2), 46(d), 149, 153(2)(a), 164, 168(4)(b), 172, 175, 177, 178, 189(2), 212(2), 322(1) agus 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0372/2016),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla maidir leis an mbunús dlí atá molta,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa Uimh 1/2017 an 26 Eanáir 2017(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas na coistí freagracha faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 19 Aibreán 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do phléití comhpháirteacha an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Rialú Buiséadach faoi Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus do na tuairimí ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe, ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Iascach agus ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0211/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á thabhairt dá haire na ráitis ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorapa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 91, 23.3.2017, lch. 1.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Iúil 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE, Euratom) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE, Euratom 2018/1046.)


Iarscríbhinn I A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas maidir le hAirteagal 38 Faisnéis faoi fhaighteoirí agus faisnéis eile a fhoilsiú:

“Tabharfaidh an Coimisiún, trí líonraí ina mbeidh na Ballstáit, tacaíocht do chomhroinnt dea-chleachtas i ndáil le foilsiú faisnéise faoi fhaighteoirí cistí ón Aontas a chuirtear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte. Tabharfaidh an Coimisiún san áireamh go hiomchuí na ceachtanna atá foghlamtha agus é ag ullmhú an chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil eile."

Ráiteas maidir le hAirteagal 266 Forálacha sonracha a bhaineann le tionscadail tógála:

"Cuirfidh an Coimisiún agus SEGS Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas, i gcomhthéacs an doiciméid oibre dá dtagraítear in Airteagal 266, faoi aon díolachán agus aon éadáil foirgnimh, lena n-áirítear iad siúd atá faoin tairseach a leagtar síos san Airteagal sin."


Iarscríbhinn II A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas comhpháirteach maidir leis an nós imeachta um urscaoileadh / An dáta ar glacadh cuntais dheireanacha an Aontais:

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún – i gcomhar le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa – féilire pragmatach maidir leis an nós imeachta um urscaoileadh a leagan amach.

Sa chomhthéacs sin, dearbhaíonn an Coimisiún go bhféachfaidh sé le cuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais don bhliain airgeadais 2017 a ghlacadh faoin 30 Meitheamh 2018 ar choinníoll go dtarchuireann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa na torthaí ar fad a bhaineann le hiontaofacht na gcuntas sin de chuid an Aontais, agus cuntais chomhdhlúite uile na n-eintiteas, faoin 15 Bealtaine 2018, chomh maith lena dréacht-tuarascáil bhliantúil faoin 15 Meitheamh 2018.

Ina theannta sin, dearbhaíonn an Coimisiún go bhféachfaidh sé lena fhreagraí a chur ar fáil do thuarascáil bhliantúil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa don bhliain airgeadais 2017 faoin 15 Lúnasa 2018 ar choinníoll go dtarchuireann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dréachtbharúlacha chuig an gCoimisiún faoin 1 Meitheamh 2018.

An nuashonrú is déanaí: 10 Feabhra 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais