Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0282A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0211/2017

Pateikti tekstai :

A8-0211/2017

Debatai :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0309

Priimti tekstai
PDF 153kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas
 Priedas

2018 m. liepos 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0605),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 46 straipsnio d punktą, 149 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies a punktą, 164 straipsnį, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 175 straipsnį, 177 straipsnį, 178 straipsnį, 189 straipsnio 2 dalį, 212 straipsnio 2 dalį, 322 straipsnio 1 dalį ir į 349 straipsnį ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0372/2016),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 26 d. Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2017(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. balandžio 19 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Žuvininkystės komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0211/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 91, 2017 3 23, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/... dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046.)


Teisėkūros rezoliucijos I priedas

Pareiškimas dėl 38 straipsnio: Informacijos apie gavėjus ir kitos informacijos skelbimas

„Per tinklus su valstybėmis narėmis Komisija rems keitimąsi gerąja patirtimi, susijusį su informacijos apie Sąjungos lėšų, kurios naudojamos taikant pasidalijamąjį valdymą, gavėjus. Komisija tinkamai atsižvelgs į patirtį, sukauptą rengiant kito laikotarpio daugiametę finansinę programą.“

Pareiškimas dėl 266 straipsnio: Specialiosios nuostatos dėl pastatų projektų

„Teikdamos darbinį dokumentą, nurodytą 266 straipsnyje, Komisija ir EIVT praneš Europos Parlamentui ir Tarybai apie visų pastatų pardavimą ir pirkimą, įskaitant pastatus, kurių vertė neviršija tame straipsnyje nustatytos ribos.“


Teisėkūros rezoliucijos II priedas

Bendras pareiškimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros / Galutinių ES finansinių ataskaitų priėmimo diena

„Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, bendradarbiaudami su Europos Audito Rūmais, nustatys pragmatišką biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį.

Šiame kontekste Komisija patvirtina, kad 2017 finansinių metų ES konsoliduotas metines finansines ataskaitas ji stengsis priimti ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d., jeigu Europos Audito Rūmai ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 15 d. perduos visas išvadas dėl šių ES finansinių ataskaitų ir visų konsoliduotųjų subjektų ataskaitų patikimumo, o ne vėliau kaip 2018 m. birželio 15 d. – metinės ataskaitos projektą.

Be to, Komisija patvirtina, kad atsakymus, susijusius su Europos Audito Rūmų 2017 finansinių metų metine ataskaita, ji stengsis pateikti ne vėliau kaip 2018 m. rugpjūčio 15 d., jeigu Europos Audito Rūmai ne vėliau kaip 2018 m. birželio 1 d. perduos Komisijai savo preliminarias pastabas.“

Atnaujinta: 2020 m. vasario 10 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika