Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0282A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0211/2017

Texte depuse :

A8-0211/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0309

Texte adoptate
PDF 143kWORD 62k
Joi, 5 iulie 2018 - Strasbourg
Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0605),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 42, 43 alineatul (2), 46 litera (d), 149, 153 alineatul (2) litera (a), 164, 168 alineatul (4) litera (b), 172, 175, 177, 178, 189 alineatul (2), 212 alineatul (2), 322 alineatul (1) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C8-0372/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi Europene nr. 1/2017 din 26 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 aprilie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru pescuit și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0211/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 91, 23.3.2017, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1046.)


ANEXA I LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație referitoare la articolul 38 Publicarea de informații referitoare la destinatari și a altor informații:

„Comisia va sprijini prin intermediul rețelelor cu statele membre schimbul de bune practici în ceea ce privește publicarea de informații referitoare la destinatarii fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate. Comisia va lua în considerare în mod adecvat lecțiile învățate în vederea pregătirii următorului cadru financiar multianual.”

Declarația referitoare la articolul 266 Dispoziții speciale privind proiectele imobiliare:

„Comisia și SEAE vor informa Parlamentul European și Consiliul, în contextul documentului de lucru menționat la articolul 266, cu privire la orice vânzare și achiziționare de clădiri, inclusiv cu privire la cele a căror valoare se situează sub pragul prevăzut la articolul respectiv.”


ANEXA II LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună privind procedura de descărcare de gestiune și data adoptării conturilor finale ale UE:

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia vor stabili – în cooperare cu Curtea de Conturi Europeană – un calendar pragmatic pentru procedura de descărcare de gestiune.

În acest context, Comisia confirmă că va face eforturi să adopte conturile anuale consolidate ale UE pentru exercițiul financiar 2017 până la data de 30 iunie 2018, cu condiția transmiterii până la 15 mai 2018 de către Curtea de Conturi Europeană a tuturor constatărilor privind fiabilitatea acestor conturi ale UE și a conturilor tuturor entităților consolidate, precum și a transmiterii până la 15 iunie 2018 de către Curte a proiectului său de raport anual.

De asemenea, Comisia confirmă că va face eforturi să furnizeze răspunsurile sale la Raportul anual al Curții de Conturi Europene pentru exercițiul financiar 2017 până la 15 august 2018, cu condiția ca proiectul de observații din partea Curții de Conturi Europene să îi fie transmis Comisiei până la 1 iunie 2018.”

Ultima actualizare: 10 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate