Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0282A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0211/2017

Predkladané texty :

A8-0211/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0309

Prijaté texty
PDF 157kWORD 57k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0605),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42, článok 43 ods. 2, článok 46 písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a), článok 164, článok 168 ods. 4 písm. b), články 172, 175, 177 a 178, článok 189 ods. 2, článok 212 ods. 2, článok 322 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, na základe ktorých Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0372/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2017 z 26. januára 2017(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. apríla 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre rybárstvo a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0211/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 91, 23.3.2017, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/... o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1046.)


PRÍLOHA I K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie týkajúce sa článku 38 Uverejnenie informácií o príjemcoch finančných prostriedkov a iných informácií:

„Komisia bude prostredníctvom sietí s členskými štátmi podporovať výmenu osvedčených postupov, pokiaľ ide o uverejňovanie informácií o príjemcoch finančných prostriedkov Únie implementovaných v rámci zdieľaného riadenia. Komisia náležite zohľadní skúsenosti získané v súvislosti s prípravou ďalšieho viacročného finančného rámca.“

Vyhlásenie týkajúce sa článku 266 Osobitné ustanovenia týkajúce sa stavebných projektov:

„Pokiaľ ide o pracovný dokument uvedený v článku 266, Komisia a ESVČ budú informovať Európsky parlament a Radu o každom predaji a nákupe budovy vrátane tých, ktoré sú pod prahovou hodnotou stanovenou v tomto článku.“


PRÍLOHA II K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie k postupu udelenia absolutória a k dátumu prijatia konečnej účtovnej závierky EÚ:

„Európsky parlament, Rada a Komisia v spolupráci s Európskym dvorom audítorov stanovia pre postup udelenia absolutória pragmatický kalendár.

Komisia v tomto kontexte potvrdzuje, že sa bude snažiť prijať konsolidovanú ročnú účtovnú závierku EÚ za rozpočtový rok 2017 do 30. júna 2018, a to za predpokladu, že Európsky dvor audítorov zašle všetky zistenia týkajúce sa spoľahlivosti tejto účtovnej závierky EÚ a všetkých konsolidovaných účtovných závierok subjektov do 15. mája 2018 a návrh svojej výročnej správy do 15. júna 2018.

Komisia tiež potvrdzuje, že sa bude snažiť poskytnúť svoje odpovede na výročnú správu Európskeho dvora audítorov za rozpočtový rok 2017 do 15. augusta 2018 za predpokladu, že Európsky dvor audítorov zašle svoj návrh pripomienok Komisii do 1. júna 2018.“

Posledná úprava: 10. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia