Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0282A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2017

Ingivna texter :

A8-0211/2017

Debatter :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0309

Antagna texter
PDF 126kWORD 56k
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg
Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Resolution
 Text
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0605),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42, 43.2, 46 d, 149, 153.2 a, 164, 168.4 b, 172, 175, 177, 178, 189.2, 212.2, 322.1 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0372/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 1/2017 av den 26 januari 2017(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 april 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och budgetkontrollutskottet, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, fiskeriutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0211/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet godkänner parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 91, 23.3.2017, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/… om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU, Euratom) 2018/1046.)


BILAGA I TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande avseende artikel 38 Offentliggörande av information om mottagare samt annan information:

”Kommissionen ska via nätverk med medlemsstaterna främja utbytet av god praxis när det gäller offentliggörande av information om mottagare av unionsmedel under delad förvaltning. Kommissionen ska inför utarbetandet av nästa fleråriga budgetram ta vederbörlig hänsyn till de lärdomar som gjorts.”

Uttalande om artikel 266 Särskilda bestämmelser om fastighetsprojekt:

”Kommissionen och EEAS kommer i samband med det arbetsdokument som avses i artikel 266 att informera Europaparlamentet och rådet om en fastighet säljs eller köps, även om kostnaden understiger det gränsvärde som fastställs i denna artikel.”


BILAGA I TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande om förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet/dagen för antagande av EU:s slutliga årsredovisning

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer – i samarbete med Europeiska revisionsrätten – att fastställa en pragmatisk tidsplan för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

I detta sammanhang bekräftar kommissionen att man kommer att eftersträva ett antagande av EU:s konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 senast den 30 juni 2018, förutsatt att Europeiska revisionsrätten översänder alla iakttagelser om EU-årsredovisningens tillförlitlighet och alla enheters konsoliderade årsredovisningar senast den 15 maj 2018 samt utkastet till sin årsrapport senast den 15 juni 2018.

Kommissionen bekräftar även att den kommer att sträva efter att lämna sina svar på Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017 senast den 15 augusti 2018, förutsatt att Europeiska revisionsrätten översänder sitt utkast till iakttagelser till kommissionen senast den 1 juni 2018.”

Senaste uppdatering: 10 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy