Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0145(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0404/2017

Ingivna texter :

A8-0404/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0310

Antagna texter
PDF 119kWORD 55k
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg
Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ***I
P8_TA(2018)0310A8-0404/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0352),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 74, 77.2 a och b, 78.2 e, 79.2 c, 82.1 d, 85.1, 87.2 a och 88.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0216/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0404/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011
P8_TC1-COD(2017)0145

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1726.)

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy