Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2024(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0247/2018

Внесени текстове :

A8-0247/2018

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0311

Приети текстове
PDF 205kWORD 67k
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург
Бюджет за 2019 г. — Мандат за тристранната среща
P8_TA(2018)0311A8-0247/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г. (2018/2024(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 23 май 2018 г. (COM(2018)0600),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2) и неговото последващо изменение с Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г.(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 г., раздел III — Комисия(5),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно насоките за бюджета за 2019 г. (06315/2018),

—  като взе предвид член 86а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0247/2018),

Проектобюджет за 2019 г. — засилване на солидарността и подготовка за устойчиво бъдеще

1.  припомня, че в своята резолюция от 15 март 2018 г. Парламентът определи следните приоритети за бюджета на ЕС за 2019 г.: устойчив растеж, иновации, конкурентоспособност, сигурност, борба срещу изменението на климата, преход към енергия от възобновяеми източници и миграция, и също така призова да се отдели специално внимание на младите хора;

2.  подчертава, че ЕС трябва да има водеща роля при прилагането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) посредством тяхното включване във всички европейски политики;

3.  припомня, че бюджетът на ЕС за 2019 г. ще бъде последен за настоящия парламентарен мандат и ще се договаря успоредно с преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и реформата на собствените ресурси на ЕС; припомня също така, че Обединеното кралство се ангажира да внася финансови средства и да участва в изпълнението на годишните бюджети на Съюза за 2019 и 2020 г. по същия начин, както ако продължаваше да членува в Съюза и след март 2019 г.;

4.  приветства предложението на Комисията и счита, че като цяло то съответства на приоритетите на Парламента; възнамерява да укрепи допълнително някои ключови програми и да осигури подходящо равнище на финансиране, което да съответства на тези програми; отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения с 3,1% и по-ниския процент на БНД в сравнение с 2018 г. за бюджетните кредити за поети задължения (1% спрямо 1,02%) и за бюджетните кредити за плащания (0,9% спрямо 0,92%);

5.  приветства предложените увеличения на бюджетните кредити за „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), „Еразъм+“ и програмите, които допринасят за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС; посочва обаче необходимостта от по-нататъшно увеличаване на подкрепата за малките и средните предприятия (МСП), които са от основно значение за пораждането на икономически растеж и за създаването на работни места, и от предоставяне на нужните ресурси за дигитализиране на промишлеността на ЕС и за насърчаване на цифровите умения и на цифровото предприемачество, както и за програмите за подкрепа на младите хора, и по-специално за „ЕразъмПро“; припомня своето убеждение, че бюджетът за програмата „Еразъм+“ за 2019 г. трябва да бъде най-малкото удвоен;

6.  приветства стартирането на инициативата „Discover EU“ през 2018 г. и раздаването на 15 000 билета Interrail за европейски граждани на 18-годишна възраст, както и предложението на Комисията за отпускане на 700 милиона евро за МФР за периода 2021—2027 г., което се съчетава добре с амбициите на ЕС за насърчаване на образователната мобилност, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността сред всички млади хора; изразява съжаление, че Комисията не е предложила бюджетни кредити за 2019 и 2020 г.; е решен да продължи подготвителното действие през 2019 и 2020 г.;

7.  отбелязва предварителната оценка на Комисията на продължаването на подготвителното действие относно схемата за гаранция за децата; подчертава посоченото в нея възможно широкомащабно прилагане по линия на Европейския социален фонд; предлага да се използва възможността за трета фаза на изпълнение с цел подготовка за въпросното широкомащабно прилагане по линия на Европейския социален фонд;

8.  изразява съжаление за факта, че увеличението на средствата за Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) спрямо бюджета за 2018 г. е само 2,3% (бюджетни кредити за поети задължения в размер на 362,2 милиона евро) и че предложените бюджетни кредити за плащания са с 0,6% по-малко; припомня, че това е успешна програма, по която има много повече кандидати, отколкото получатели на финансиране; подчертава, че МСП са важен двигател на заетостта, икономическия растеж и конкурентоспособността в ЕС, че те са гръбнакът на европейската икономика и са способни да пораждат растеж и да създават работни места; настоятелно призовава, като водещ приоритет, това да бъде отразено чрез предоставянето на достатъчно финансиране за програмите за МСП и чрез допълнително увеличение на бюджетните кредити за COSME, предвид успеха на тази програма;

9.  приветства ролята на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за намаляване на недостига на инвестиции в ЕС; призовава, в рамките на оптимален регионален и секторен баланс, да се засили социалното измерение при внедряването на ЕФСИ, включително чрез иновации в здравеопазването и медицината, социална инфраструктура, опазване на околната среда, устойчив транспорт, възобновяема енергия и инфраструктури за съхранение на енергия; отново посочва своята дългогодишна позиция, че нови инициативи в рамките на МФР трябва да се финансират с нови бюджетни кредити, а не за сметка на съществуващите програми; припомня също така своя ангажимент за укрепване на „Хоризонт 2020“ и МСЕ, за да може в бюджета за 2019 г. да се компенсират доколкото е възможно съкращенията, направени по тези програми с цел финансиране на продължаването на ЕФСИ;

10.  отбелязва ангажимента за обновена програма на ЕС в областта на отбраната, по-конкретно чрез споразумението за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, като първи етап от Европейския фонд за отбрана; счита, че този споделен ангажимент ще допринесе за постигане на икономии от мащаба и по-голяма координация между държавите членки и предприятията, като това ще даде възможност на ЕС да запази своята стратегическа независимост и да се превърне в истински фактор от световно значение;

11.  отбелязва, че Комисията предложи увеличение на средствата за инициативата за младежка заетост в размер на 233 милиона евро, в съответствие с финансовото програмиране; потвърждава отново, че Парламентът не даде съгласието си допълнителното финансиране за периода 2018—2020 г., осигурено в резултат на междинното преразглеждане на МФР, да бъде предоставено в началото на периода; счита, че бюджетният орган запазва напълно прерогативите си за определяне на равнищата на финансиране на всички програми, включително тези, които бяха обект на междинното преразглеждане на МФР; подчертава значението на лоялното сътрудничество между институциите и призовава всички заинтересовани страни да запазят доверието си в хода на цялата бюджетна процедура за 2019 г.;

12.  продължава да бъде ангажиран в борбата срещу безработицата, и по-специално срещу младежката безработица; счита в това отношение, че инициативата за младежка заетост следва да бъде допълнително укрепена, като по този начин се отрази необходимостта от увеличаване на финансирането от ЕС, с цел доизграждане на стълба на социалните права, въпреки усложненията, свързани с препрограмирането на програмите по линия на инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд (ЕСФ) в случай на промени в пакета на инициативата; признава, че в рамките на ЕС не е намерен адекватен отговор на младежката безработица, като равнищата на тази безработица все още са по-високи от тези през 2007 г.; призовава Комисията да гарантира, че държавите членки не използват финансирането по инициативата за младежка заетост като заместител на своите политики и финансиране за борба с младежката безработица, а че то по-скоро ги допълва; подчертава факта, че както професионалното обучение, така и чиракуването са ефикасни практики за справяне с младежката безработица; подчертава, че мобилността по програмата „ЕразъмПро“ силно стимулира сравняването на постигнатите резултати с цел прилагане на най-добрите практики;

13.  подчертава, че през 2019 г. програмите на политиката на сближаване ще достигнат нормален ритъм на работа, и изтъква ангажимента на Парламента за осигуряване на достатъчни по размер бюджетни кредити за тези програми; приветства факта, че почти всички управляващи органи по програмите за периода 2014—2020 г. вече са определени; изтъква, че неприемливите забавяния при изпълнението на оперативните програми се дължаха до голяма степен на късното определяне на тези органи; призовава държавите членки да предприемат необходимите действия за ускоряване на изпълнението на програмите, за да се компенсират забавянията, и да потърсят съдействието на Комисията в това отношение;

14.  отбелязва докладите за функционирането на регионалната и кохезионната политиката в рамките на Съюза и икономическите предизвикателства, пред които са изправени изоставащите региони, като в тези доклади непрекъснато се подчертават проблемите по отношение на ефикасността и резултатите;

15.  отбелязва факта, че благодарение на предложението на Комисията ще се постигне целта през 2019 г. 20% от бюджета да бъдат предназначени за разходи във връзка с климата; изразява съжаление обаче, че Комисията не е предприела действия във връзка с искането на Парламента за компенсиране на по-ниското равнище на бюджетните кредити през първите години от изпълнението на МФР; счита, че това предложение не е достатъчно, тъй като общо едва 19,3% от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. ще бъдат предназначени за мерки, свързани с климата, което може да попречи на ЕС да постигне своята цел за интегриране на въпросите за климата, отделяйки за тази цел поне 20% от бюджета през периода 2014 – 2020 г., по-специално ако Съюзът отделя отново само 20% от бюджета си за опазване на климата през 2020 г.; изразява съжаление, че Комисията не успя да представи проектобюджети, които да са приведени в съответствие с поетите задължения и с целите, определени от Съюза в тази област в заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г.; счита, че следва да се положат повече усилия чрез разработването на план за действие в рамките на някои програми с огромен потенциал, например програмите по линия на „Хоризонт 2020“, МСЕ, Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) или „LIFE+“, тъй като тези програми позволяват по-специално да се инвестира в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници; припомня обоснованата критика на Сметната палата спрямо методологията на Комисията и предвид тази критика призовава за бързи подобрения в това отношение;

16.  приветства поетия от Комисията ангажимент за подобряване на методологията за проследяване на биологичното разнообразие; изразява обаче неодобрение по отношение на предложеното намаляване на общата вноска за опазване на биологичното разнообразие до 8,2%, което е в разрез с целта за спиране и обръщане на тенденцията за загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги до 2020 г.;

17.  счита, че гарантирането на сигурността на гражданите на Съюза и справянето с предизвикателствата във връзка с миграцията и бежанците продължават да бъдат два основни приоритета на Съюза за 2019 г.; счита, че е от решаващо значение разходите в тези области да се запазят на равнище, което отговаря на потребностите, породени от кризата с бежанците и миграцията на африканския континент, и по-специално в региона Сахел, както и в държавите от Леванта и в Средиземно море; счита, че солидарността на държавите членки, необходима за управлението на миграционния поток, по-специално след приемане на преразгледания текст на регламента „Дъблин“, трябва да бъде отразена в бюджета на ЕС; отбелязва, че проектобюджетът за 2019 г. включва отражението на предложението на Комисията върху бюджета;

18.  подчертава, че няколко важни законодателни инициативи, които са в процес на договаряне или на ранен етап на изпълнение, като преразглеждането на регламента „Дъблин“, създаването на Системата за влизане/излизане и на системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, модернизирането на Шенгенската информационна система и инициативата за оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията, се очаква да окажат значително въздействие върху бюджета за 2019 г., и подчертава, че е важно да се осигури достатъчно финансиране, което да отговаря на амбициите на Съюза в тези области; насърчава Комисията да започне открит и активен диалог с бюджетния орган по горепосочените инициативи, за да може той да коригира бюджетните кредити, когато това е необходимо и без да се предрешават резултатите от текущите законодателни процедури, в хода на годишната бюджетна процедура;

19.  изразява съжаление във връзка с предложението на Комисията за финансиране на втория транш от Механизма за бежанците в Турция и последващото споразумение, постигнато между държавите членки в Съвета на 29 юни 2018 г.; подкрепя продължаването на Механизма за бежанците в Турция, но счита, както беше предложено и от Комисията на 14 март 2018 г., че бюджетът на ЕС следва да участва във финансирането на този механизъм със сума в размер до 1 милиард евро, а държавите членки следва да осигурят 2 милиарда евро чрез вноски на двустранна основа, за да може да остане достатъчен марж по специалните инструменти на МФР в случай на непредвидени събития през последните две години от действащата МФР, както и за финансирането на други приоритети; счита също така, че тъй като Механизмът за бежанците в Турция е нова инициатива по действащата МФР, той следва да бъде финансиран с нови бюджетни кредити; изразява съжаление, че въпреки ясно формулираното искане на Парламента да участва пълноценно в процеса на вземане на решения относно удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция, за да се избегне, наред с другото, повтаряне на процедурата по неговото създаване, до момента между Парламента и Съвета не са провеждани преговори относно финансирането на втория транш от механизма; информира държавите членки, че Парламентът има пълното право да поеме своята роля на подразделение на бюджетния орган на Съюза и че ще направи това, както вече беше обявено по предишни поводи;

20.  отбелязва, че проектобюджетът за 2019 г. оставя много ограничен или никакъв марж под таваните на МФР по функции 1а, 1б, 3 и 4, вследствие на ограничената гъвкавост на действащата МФР, що се отнася до реагирането на нови предизвикателства и включването на нови инициативи; изразява намерението си за по-нататъшно мобилизиране на разпоредбите за гъвкавост в преразгледаната МФР, като част от процеса на промени;

21.  продължава да бъде загрижен, че към края на действащата МФР може да се натрупат неплатени сметки; отбелязва умереното увеличение от 2,7% на бюджетните кредити за плащания над бюджета за 2018 г., което се дължи основно на фонда „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонда „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Механизма за бежанците в Турция; отбелязва предложения марж от 19,3 милиарда евро под тавана за плащанията; приканва Комисията да продължи да проявява бдителност във връзка с развитието на плащанията, за да може бюджетният орган да вземе своевременно необходимите мерки за избягване на необичайно натрупване; е убеден, че доверието в ЕС е свързано също така със способността му да осигурява подходящо равнище на бюджетни кредити за плащания в бюджета на ЕС, за да може Съюзът да изпълнява поетите от него задължения;

Подфункция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места

22.  отбелязва, че в сравнение с 2018 г. предложението на Комисията за 2019 г. съответства на увеличение на поетите задължения по подфункция 1а с + 3,9% до 22 860 милиона евро; отбелязва, че програмата „Хоризонт 2020“, МСЕ, мащабните инфраструктурни проекти и „Еразъм+“ допринасят много за това увеличение, тъй като техните бюджетни кредити за поети задължения се увеличиха съответно с 8,5, 36,4, 7,8 и 10,4%; подчертава обаче, че тези увеличения като цяло съответстват на финансовото програмиране и следователно не представляват допълнителни увеличения;

23.  припомня, че програмите, свързани с научните изследвания и иновациите, като „Хоризонт 2020“, са крайно необходими за създаването на нови работни места и за конкурентоспособността в Европа; настоятелно призовава Комисията да отрази това в своите приоритети; призовава за осигуряване на подходящо равнище на финансиране за програмите, свързани с научни изследвания и иновации; подчертава по-специално, че в тази област следва да се подкрепят държавите членки, които изпитват икономически и финансови затруднения;

24.  припомня, че през последните няколко години новите инициативи, като ЕФСИ (I и II), Wifi4EU (безплатен интернет за европейците) и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, се реализират за сметка на няколко програми по подфункция 1а, които бяха сериозно засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити, а именно „Хоризонт 2020“, МСЕ, „Галилео“, международния експериментален термоядрен реактор (ITER), „Коперник“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS);

25.  подчертава, че „Еразъм+“ продължава да бъде водещата програма за насърчаване на младежката мобилност на всички равнища на образованието и професионалното обучение, както и за стимулиране на младите хора да участват в европейската демокрация; припомня, че е необходимо да бъдат положени административни усилия за по-голям достъп до програмата „Еразъм+“ и че броят на кандидатурите, които отговарят на условията, далеч надхвърля настоящия бюджет; счита следователно, че пакетът за „Еразъм+“ следва да може да отговори на търсенето по тази програма, и по-специално търсенето, свързано с ученето през целия живот;

26.  отбелязва със загриженост дискусиите относно финансирането на Европейския корпус за солидарност, които потвърждават опасенията на Парламента, че реализирането на нови инициативи отново ще е за сметка на съществуващите добре функциониращи програми; отбелязва също така със загриженост прецедента, създаден от резултатите от тристранната процедура, при която не бяха уточнени източниците за финансиране на инициативата, което означава, че допълнителна яснота трябва да бъде внесена в хода на годишната бюджетна процедура; очаква Комисията да изпълни споразумението по начин, който да отразява изцяло разискванията по време на тристранната процедура, както и духа на споразумението;

27.  приветства факта, че постигнатото споразумение относно финансирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната предвижда много по-малко съкращения на бюджетни кредити за програмите по подфункция 1а спрямо първоначалното предложение на Комисията; изразява загриженост обаче, че Съветът изглежда акцентира повече върху запазването на маржовете, отколкото върху предоставянето на достатъчно финансиране за това, което той самият определя като основни приоритети;

28.  приветства отпускането на 500 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната за 2019 и 2020 г.; отбелязва, че по оценки на Генералната дирекция за парламентарни изследвания липсата на сътрудничество между националните промишлени сектори в тази област струва на ЕС по 10 милиарда евро на година; счита, че отбраната е ясен пример за това как може да се постигне по-голяма ефективност, като на ЕС се прехвърлят някои правомощия и дейности, които понастоящем са от ресора на държавите членки, както и съответните бюджетни кредити; подчертава, че това би довело до демонстриране на европейска добавена стойност и би осигурило възможност да се намали общата тежест на публичните разходи в ЕС;

29.  приветства предложението за създаване на съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, което ще насърчи внедряването на най-нова инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и ще подкрепи развитието на свързаните технологии и приложения в широк кръг от области, в полза на учените, промишлеността и публичния сектор;

Подфункция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване

30.  отбелязва, че общо бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б възлизат на 57 113,4 милиона евро, което представлява увеличение от 2,8% в сравнение с бюджета за 2018 г.; отбелязва освен това, че предложените бюджетни кредити за плащания в размер на 47 050,8 милиона евро са с 1,1% повече от тези за 2018 г.;

31.  приветства факта, че изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. набира пълна скорост, и отново посочва, че всяко „ненормално“ натрупване на неплатени сметки трябва да бъде избягвано в бъдеще; приветства също така факта, че по-голямата част от националните управляващи органи вече са определени; призовава Комисията и държавите членки да разрешат всички нерешени въпроси, за да може изпълнението да продължи гладко;

32.  припомня, че вследствие на преразгледаните прогнози на държавите членки, коригиращ бюджет № 6/2017 намали равнището на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б с 5,9 милиарда евро; искрено се надява, че както националните органи, така и Комисията са подобрили своите прогнози за необходимите плащания в бюджета за 2019 г. и че предложеното равнище на бюджетните кредити за плащания ще бъде напълно изпълнено;

33.  подчертава, че в период на бързо развитие на технологиите, включително в области като изкуствения интелект, разликите между бързо развиващите се региони и изоставащите региони могат да се увеличат, ако не се засили въздействието на структурните фондове чрез критерии за ефективност;

34.  отбелязва предложението на Комисията за финансиране на продължаването на инициативата за младежка заетост, както и предложеното мобилизиране на 233,3 милиона евро от общия марж за поети задължения; припомня, че всяко увеличение на средствата за инициативата за младежка заетост следва да бъде съчетано със съответните суми от ЕСФ; припомня ангажимента, поет от Комисията в хода на помирителната процедура за бюджета за 2018 г., да внесе незабавно предложение за преразглеждане на Регламента за общоприложимите разпоредби, с цел да се включи увеличението за инициативата за младежка заетост за 2018 г.; подчертава, че Комисията не е изпълнила своя ангажимент и иска от нея да обясни подробно причините за забавянето си при представянето на прегледа на Регламента за общоприложимите разпоредби;

35.  ангажира се да приеме бързо новото законодателство относно инициативата за младежка заетост и ЕСФ, с цел да се улесни амбициозното увеличаване на бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост през 2019 г., без да се възпрепятстват други текущи програми по ЕСФ в държавите членки, като се облекчат евентуално държавите членки от задължението да предоставят финансиране, равняващо се на бюджетните кредити от ЕСФ за младежка заетост, при строгото условие предложените промени да не позволяват освобождаване на държавите членки от вече поетите финансови ангажименти в тази област и да не водят до намаляване в общо изражение на бюджетните кредити на ЕС, предназначени за борба с младежката безработица;

Функция 2 — Устойчив растеж: природни ресурси

36.  отбелязва предложението за осигуряване на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 59 991,1 милиона евро (+1,2% спрямо 2018 г.) и на бюджетни кредити за плащания в размер на 57 790,4 милиона евро (3%) по подфункция 2; отбелязва, че разходите по линия на ЕФГЗ за 2019 г. се оценяват на 44 162,5 милиона евро, което е по-малко спрямо бюджета за 2018 г. (с  547,9 милиона евро);

37.  отбелязва, че Комисията е оставила марж от 344,9 милиона евро под тавана по функция 2; посочва, че повишената нестабилност на селскостопанските пазари, както например вследствие на руското ембарго, може да наложи прибягване до този марж; призовава Комисията да гарантира, че маржът под таваните е достатъчен за преодоляване на евентуални кризи, които могат да възникнат;

38.  отбелязва, че някои мерки, свързани с руското ембарго и включени в бюджета за 2018 г., няма да бъдат продължени (например в сектора на плодовете и зеленчуците, където ситуацията на пазара все още е трудна), докато в сектора на млякото и млечните продукти все още се наблюдават пазарни затруднения; очаква писмото за внасяне на корекции на Комисията, което вероятно ще бъде оповестено през октомври и което следва да се основава на актуализирана информация относно финансирането от ЕФГЗ, за да се установят реалните потребности на селскостопанския сектор; подчертава, че случаите, при които е необходима намеса на пазара по линия на ЕФГЗ, продължават да са ограничени на брой и представляват само малка част от ЕФГЗ (около 5,9%);

39.  подчертава, че част от решението за борба с младежката безработица е да се подпомагат по подходящ начин младите хора в селските райони; изразява съжаление, че Комисията не предложи увеличение на средствата по бюджетния ред за млади земеделски стопани;

40.  подчертава, че изпълнението на ЕФМДР се ускорява и следва да се доближи до нормален ритъм на работа през 2019 г., след бавен старт в началото на програмния период; приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения за програмата „LIFE+“ (+ 6%), в съответствие с финансовото програмиране; отбелязва, че в периода 2019—2020 г. Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) ще поеме допълнителни отговорности за мониторинг и докладване в областта на околната среда, както и за проверка на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

41.  отбелязва, че за функция 3 са предложени бюджетни кредити за поети задължения в размер общо на 3 728,5 милиона евро, което представлява увеличение с 6,7% спрямо 2018 г., и че общата сума на бюджетните кредити за плащания възлиза на 3 486,4 милиона евро, тоест 17-процентно увеличение спрямо миналогодишните предложения; подчертава обаче, че тези увеличения следват години на занижаващи се равнища на финансиране и че цялостното финансиране за различни особено важни области, като миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност, все още е едва 2,3% от общия размер на предложените разходи на ЕС през 2019 г.; поставя под въпрос предложените бюджетни кредити за поети задължения в размер на 281,2 милиона евро в подкрепа на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави и утвърждаване на справедливи и ефикасни стратегии за връщане, което представлява спад от 14,4% спрямо 2018 г.; призовава Комисията да предостави допълнителни разяснения относно причините за това намаление;

42.  отбелязва, че за четвърта поредна година всички маржове в рамките на тавана на функция 3 са изчерпани, вследствие на което понастоящем бюджетът на ЕС не разполага с необходимите ресурси, за да се справи с мащаба и сериозността на настоящите предизвикателства в областта на миграцията и сигурността, пред които е изправен Съюзът; приветства в това отношение предложеното мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения от Инструмента за гъвкавост в размер на 927,5 милиона евро;

43.  очаква натискът върху системите за миграция и предоставяне на убежище на някои държави членки, както и по техните граници, да остане висок през 2019 г. и настоятелно призовава Съюза да продължи да проявява бдителност с оглед на възможни бъдещи непредвидени потребности в тези области; в този смисъл призовава за засилване на мерките за контрол по външните граници и в този контекст — за адекватно финансиране и адекватен брой служители за агенциите на ЕС, които работят по тези въпроси; отново потвърждава, че за постигане на дългосрочно и устойчиво решение е необходимо да се преодолеят първопричините за кризата с миграцията и бежанците, наред със стабилизирането на съседните на ЕС държави, и че инвестициите в държавите на произход на мигрантите и бежанците са от основно значение за постигането на тази цел;

44.  приветства искането на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. за допълнително укрепване на Frontex чрез увеличаване на ресурсите и засилен мандат; изисква допълнителна информация за това колко служители ще бъдат изпратени от държавите членки и от колко служители се нуждае директно самата агенция; приканва Комисията да адаптира съответно своя проектобюджет в есенното писмо за внасяне на корекции; приветства също така допълнителните 45,6 милиона евро, отпуснати на Гърция и Испания в подкрепа на управлението на миграционния поток на техните територии; подчертава, че ефективният граничен контрол трябва да бъде придружен от подходяща грижа за пристигащите мигранти.

45.  отбелязва, че срокът на действие на инструмента, благодарение на който може да се оказва спешна хуманитарна помощ в рамките на Съюза, ще изтече през март 2019 г.; приканва Комисията, в контекста на ненамаляващите хуманитарни потребности на бежанците и на лицата, търсещи убежище, в някои държави членки, да прецени дали не би било подходящо повторното активиране и подхранване на този инструмент; подчертава необходимостта от повече солидарност към държавите с висока концентрация на пристигащи мигранти и лица, търсещи убежище; подчертава в същото време, че е важно да се осигури непрекъснатост на финансирането чрез механизмите за спешно подпомагане на фонд ФУМИ, по-специално за продължаващата подкрепа за Гърция; счита, че и на Италия следва да бъде предоставена финансова подкрепа; призовава следователно Комисията да посочи основанията, поради които не отправила съответно предложение; припомня, че Италия е единствената държава, в която по-голямата част от населението счита, че тя не се е възползвала от членството си в Европейския съюз; изразява съжаление за резкия спад на бюджетните кредити за поети задължения за втория компонент на ФУМИ, а имено „Подкрепяне на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективното интегриране на граждани на трети държави и засилване на справедливите и ефикасни стратегии за връщане“;

46.  счита, че в контекста на разнообразните опасения, свързани със сигурността, включително с оглед на променящите се форми на радикализация, киберпрестъпност, насилие и тероризъм, които надхвърлят капацитета на отделните държави членки да реагират, бюджетът на ЕС следва да насърчава сътрудничеството по въпросите, свързани със сигурността, с помощта на създадените агенции на ЕС; при тези обстоятелства задава въпроса по какъв начин този високорисков контекст в областта на сигурността се съвместява с предложеното значително намаление на бюджетните кредити за поети задължения (- 26,6%) за фонд ФВС; подчертава, че разходите в тази област са ефикасни единствено когато препятствията за вътрешноевропейското сътрудничество и за целенасоченото споделяне на информация бъдат премахнати, като същевременно се осигурява пълната защита на данните, приложима съгласно законодателството на Съюза; изразява съжаление, че Комисията все още не е представила предложение, което би осигурило възможност за изразяване на финансова солидарност на равнището на ЕС с жертвите на тероризъм и техните семейства, и призовава Комисията да предприеме необходимите действия за бързото въвеждане на подобна помощ;

47.  отбелязва предложеното преразглеждане на правното основание на Механизма за гражданска защита на Съюза, което, след като бъде прието, се очаква да има голямо отражение върху бюджета през последните две години от действащата МФР, като само от функция 3 трябва да бъдат покрити 256,9 милиона евро; настоява, че е съвсем логично значителното осъвременяване на тази ключова политика на Съюза да бъде финансирано чрез нови, допълнителни средства; предупреждава, че не следва да се прибягва до преразпределяне, което очевидно е в ущърб на други ценни, добре функциониращи политики и програми;

48.  потвърждава отново силната подкрепа на Парламента за програмите в областта на културата, правосъдието, основните права и гражданството; приветства предложеното увеличение за програмата „Творческа Европа“; настоява освен това за достатъчно финансиране за програмата „Европа за гражданите“ и за европейските граждански инициативи, особено в навечерието на изборите за Европейски парламент;

49.  припомня подкрепата от Парламента за програми в областта на правата, равенството, гражданството и правосъдието; подчертава, че ЕС трябва да поддържа ангажимента си за укрепване на правата на жените и на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ);

50.  приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за програмата „Храни и фуражи“, което следва да даде възможност на Съюза ефективно да управлява евентуални огнища на сериозни болести по животните и вредителите по растенията, включително неотдавнашната епидемия от инфлуенца по птиците, която засегна няколко държави членки през последните години;

51.  призовава Комисията да предвиди подходящо бюджетно финансиране, за да повиши вниманието на обществеността към изборите за Европейски парламент през 2019 г. и да увеличи ефективността на тяхното отразяване в медиите, и по-специално да насърчи информираността за т.нар. „водещи кандидати“ („Spitzenkandidaten“) — кандидатите за председателството на Комисията;

Функция 4 – Глобална Европа

52.  приема за сведение общото увеличение на предложеното финансиране за функция 4, съгласно което бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 11 384,2 милиона евро (+ 13,1% спрямо бюджета за 2018 г.); отбелязва, че това увеличение е свързано преди всичко с финансирането на втория транш от Механизма за бежанците в Турция, за който Комисията предлага да се мобилизира общият марж за поетите задължения (1 116,2 милиона евро); отбелязва, че вследствие на това предложение няма да остане марж под тавана на функция 4;

53.  призовава държавите членки да предоставят по-високи вноски за Доверителния фонд за Африка, за фонд „Мадад“ и за Европейския фонд за устойчиво развитие, за да се подкрепи стабилизирането на кризисни региони, да се предоставя помощ за бежанците и да се насърчава социалното и икономическо развитие на Африканския континент и в съседните европейски държави;

54.  е все така убеден, че предизвикателствата, пред които е изправена външната дейност на ЕС, изискват устойчиво финансиране над настоящия размер на функция 4; счита, че новите инициативи следва да се финансират с нови бюджетни кредити и че всички възможности за гъвкавост следва да се използват пълноценно; противопоставя се обаче на предложеното финансиране на удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция и на свързаната договореност, постигната в Съвета на 29 юни 2018 г., тъй като те значително ще ограничат както възможностите за финансиране на други приоритетни области в рамките на функция 4, така и важната роля на бюджета на ЕС за подпомагане на нуждаещите се и популяризиране на основните ценности;

55.  приветства увеличенията, насочени към проекти в областта на миграцията, свързани с маршрута през Централното Средиземноморие, както и умереното увеличение за източния компонент на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и преразпределянето на приоритетите в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) в полза на Близкия изток; призовава за разпределянето на достатъчно финансови ресурси за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, с цел да се осигури непрекъсната подкрепа за палестинските бежанци в региона предвид неотдавна оповестеното решение на САЩ да оттегли вноските си за Агенцията;

56.  приветства увеличената подкрепа за регионалните действия в Западните Балкани; счита при все това, че подкрепата за политическите реформи следва да бъде увеличена допълнително; изразява съжаление за увеличената подкрепа за политически реформи в Турция (Инструмент за предприсъединителна помощ) и поставя под въпрос съгласуваността ѝ с решението на бюджетния орган да намали бюджетните кредити по този бюджетен ред за настоящата бюджетна година; отново изразява своята позиция, съгласно която призовава финансирането, предназначено за турските органи в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, да се отпуска при условие, че се постигат подобрения в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; призовава, в случай че не се наблюдават подобрения в тези области и като има предвид ограниченото поле за действие, бюджетните кредити по този бюджетен ред да бъдат пренасочвани основно към участници от гражданското общество с оглед на прилагането на мерки в подкрепа на цели, свързани с принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на медиите; подкрепя общата низходяща тенденция в областта на политическите реформи по отношение на бюджетните кредити, разпределяни за Турция;

57.  подчертава осезаемото намаляване на сумата, която трябва да бъде предвидена в бюджета за 2019 г. за Гаранционния фонд за външни дейности, управляван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и значителното намаляване на планирания размер на макрофинансовата помощ, отпускана чрез безвъзмездни средства, вследствие на по-ниския размер на непогасените заеми от ЕИБ спрямо предходните прогнози, както и на по-ниския размер на заемите, отпуснати в качеството на макрофинансова помощ, в сравнение с последното финансово програмиране;

58.  потвърждава отново, че напълно подкрепя ангажиментите, поети от ЕС на конференциите в Брюксел относно Сирия, които потвърждават предходно поетите ангажименти; изразява съгласие с предоставянето на допълнителни 120 милиона евро както за ЕИС, така и за хуманитарна помощ, с цел спазване на този ангажимент през 2019 г.;

59.  отново изразява подкрепа за разпределянето на достатъчно финансови средства за стратегическата комуникация на ЕС с цел справяне с кампании за дезинформация и кибератаки, както и популяризирането на обективна представа за Съюза извън неговите граници;

Функция 5 — Администрация

60.  отбелязва, че разходите по функция 5 са увеличени с 3,0% спрямо бюджета за 2018 г., като бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 9 956,9 милиона евро (+ 291,4 милиона евро); отбелязва, както и при предходната бюджетна процедура, че увеличенията се дължат най-вече на нарастването на пенсиите (+ 116,7 милиона евро), като те съставляват 20,2% от разходите по функция 5; отбелязва, че делът на административните разходи в проектобюджета е непроменен и съставлява 6,0% от бюджетните кредити за поети задължения;

61.  признава усилията на Комисията да включи всички възможности за икономии и рационализация по отношение на несвързаните със заплати разходи в собствения си бюджет; отбелязва, че развитието на разходите на Комисията (+ 2,0%) се дължи предимно на автоматичните корекции, прилагани по отношение на заплатите и договорните задължения; отбелязва освен това вътрешното преназначаване на персонал от страна на Комисията с цел изпълнение на новите ѝ приоритети;

62.  отбелязва, че действителният марж е с 575,2 милиона евро под тавана след компенсирането на 253,9 милиона евро във връзка с използването на маржа за непредвидени обстоятелства, мобилизиран през 2018 г.; счита, че маржът е значителен по размер и че той отразява усилията, положени от Комисията, по-специално за недопускане на увеличаване на несвързаните със заплати разходи; счита, че допълнителните усилия за стабилизиране или намаляване на административните разходи на Комисията биха могли да доведат до отлагането на важни инвестиции или да застрашат правилното функциониране на администрацията;

Пилотни проекти – подготвителни действия

63.  подчертава значението на пилотните проекти и на подготвителните действия като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на ЕС; възнамерява да пристъпи към установяването на балансиран пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, който да отразява политическите приоритети на Парламента и да вземе предвид осъществяването на подходяща и навременна предварителна оценка от Комисията; отбелязва, че в текущото предложение маржът по някои функции е ограничен или дори не съществува, и възнамерява да проучи начини за създаването на възможности за евентуални пилотни проекти и подготвителни действия без съкращения на бюджета за други политически приоритети;

Агенции

64.  отбелязва общото увеличение в проектобюджета за 2019 г. на разпределените бюджетни кредити за децентрализираните агенции с + 10,8% (без да се вземат предвид целевите приходи) и + 259 нови длъжности; приветства факта, че за повечето агенции собственият им бюджет се увеличава, докато същевременно вноската на ЕС намалява; отбелязва в това отношение, че Парламентът проучва понастоящем възможностите за допълнително разширяване на финансирането с такси на децентрализираните агенции; отбелязва със задоволство, че на агенциите с „нови задачи“ (Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)) е предоставено значително увеличение на бюджетните кредити и на длъжностите в щатното разписание; призовава за допълнителна финансова подкрепа за агенциите, чиито задачи включват предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността; счита, че Европол и Евроюст следва да бъдат допълнително укрепени и че Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) следва да получи достатъчно финансиране за преобразуването си в Европейска агенция за убежището;

65.  отново изразява своята позиция, че целта за намаляване на персонала с 5% беше успешно постигната, и подчертава, че съгласно осъществения от Сметната палата бърз преглед, тази практика изглежда не доведе до очакваните резултати; счита, че децентрализираните агенции следва да бъдат оценявани въз основата на индивидуален подход; приветства факта, че всички институции одобриха препоръките на междуинституционалната работна група;

66.  приветства създаването на два нови органи на ЕС със статут на децентрализирани агенции, а именно Европейската прокуратура и Европейския орган по труда; отбелязва, че бюджетните кредити за Европейския орган по труда са поставени в резерв до приключване на законодателната процедура; отбелязва, че Европейската прокуратура е със седалище в Люксембург, и изисква на двете подразделения на бюджетния орган да бъде представена цялата информация относно политиката по отношение на сградите, прилагана съгласно Финансовия регламент; счита, че нови агенции трябва да се създават, като се разпределят нови средства и нови длъжности и като се избягва преразпределяне, освен ако не бъде ясно доказано, че някои дейности се прехвърлят изцяло от Комисията или от други съществуващи органи, като Евроюст, на новите агенции; отбелязва, че Евроюст продължава да бъде компетентният орган за разглеждане на случаите по защита на финансови интереси в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура, като същевременно пълноценно предоставя оперативна подкрепа на държавите членки в борбата срещу организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността и превеждането през граница на мигранти; припомня разпоредбите, предвидени в общия подход за новосъздадените децентрализирани агенции;

67.  очаква преговорите по бюджета за 2019 г. да се основават на принципа, че и двете подразделения на бюджетния орган се ангажират да започнат преговорите на възможно най-ранен стадий и да използват пълноценно целия помирителен период, като същевременно осигурят равнище на представителство, гарантиращо истински политически диалог;

o
o   o

68.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0089.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ДАТИТЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯТА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОМИРИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2018 г.

А.  В съответствие с част A от приложението към Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление Европейският парламент, Съветът и Комисията се договарят за следните ключови дати за бюджетната процедура за 2019 г.:

1.  Комисията ще се постарае да представи разчета за 2019 г. до края на май;

2.  Тристранни разговори ще бъдат свикани на 12 юли сутринта, преди приемането на позицията на Съвета;

3.  Съветът ще се стреми да приеме позицията си и да я представи на Европейския парламент до 37-ата седмица (третата седмица на септември), за да способства за своевременно постигане на споразумение с Европейския парламент;

4.  Комисията по бюджети към Европейския парламент ще се стреми да гласува измененията на позицията на Съвета най-късно до края на 41-вата седмица (средата на октомври);

5.  Тристранни разговори ще бъдат свикани на 18 октомври сутринта, преди четенето в Европейския парламент;

6.  Европейският парламент ще гласува на пленарно заседание в рамките на своето четене през 43-тата седмица (пленарно заседание на 22 — 25 октомври);

7.  Помирителният период ще започне на 30 октомври. В съответствие с разпоредбите на член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС срокът, определен за помирителната процедура, ще изтече на 19 ноември 2018 г.;

8.  Помирителният комитет ще заседава на 7 ноември сутринта в Европейския парламент и на 16 ноември в Съвета, а по целесъобразност може да заседава и след това; за подготовката на заседанията на помирителния комитет ще бъдат проведени тристранни разговори. Такива тристранни разговори са насрочени за 7 ноември сутринта. По време на помирителния период от 21 дни могат да бъдат проведени допълнителни тристранни разговори, включително евентуално на 14 ноември (Страсбург).

Б.  Условията за функционирането на помирителния комитет са изложени в част Д от приложението към посоченото по-горе междуинституционално споразумение.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност