Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2024(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2018

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0311

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 205kWORD 76k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
P8_TA(2018)0311A8-0247/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019 (2018/2024(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018)0600),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019 (06315/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0247/2018),

Σχέδιο προϋπολογισμού 2019 – ενίσχυση της αλληλεγγύης και προετοιμασία για ένα βιώσιμο μέλλον

1.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018, το Κοινοβούλιο προσδιόρισε τις ακόλουθες προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019: τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μετανάστευση, και ζήτησε επίσης να επικεντρωθεί η προσοχή ιδιαίτερα στους νέους·

2.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατήσει στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των ΗΕ μέσω της ενσωμάτωσής τους σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα είναι ο τελευταίος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι η διαπραγμάτευσή του θα συμπέσει χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί να συμβάλει και να συμμετάσχει στην εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 και το 2020, σαν να επρόκειτο να παραμείνει στην Ένωση μετά τον Μάρτιο του 2019·

4.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύει τα βασικά προγράμματα και να διασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης· σημειώνει την αύξηση κατά 3,1 % στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2018, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1 % έναντι 1,02 %) όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών (0,9 % έναντι 0,92 %)·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020», της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), του προγράμματος Erasmus+ και των προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η στήριξη για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και να διατεθούν κατάλληλοι πόροι στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, καθώς και για τα προγράμματα υποστήριξης των νέων, και συγκεκριμένα το Erasmus Pro· υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus+ για το 2019 πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του DiscoverEU, για τη διανομή 15 000 εισιτηρίων Interrail σε 18χρονους Ευρωπαίους το 2018, καθώς και για την πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση 700 εκατομμυρίων EUR για το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των νέων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε πιστώσεις για το 2019 και το 2020· είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την προπαρασκευαστική ενέργεια το 2019 και το 2020·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής για τη συνέχιση της προπαρασκευαστικής ενέργειας σχετικά με το σύστημα εγγύησης για τα παιδιά· υπογραμμίζει την αναφορά που γίνεται εκεί στην πιθανή εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα για μια τρίτη φάση υλοποίησης, με σκοπό την προετοιμασία για την εν λόγω εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα, στο πλαίσιο του ΕΚΤ +·

8.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αύξηση για το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, είναι μόνο 2,3 % (362,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων), και ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις πληρωμών είναι κατά 0,6 % χαμηλότερες· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα στο οποίο οι υποψήφιοι είναι πολύ περισσότεροι από τους αποδέκτες της χρηματοδότησης· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· ζητεί, ως πρώτη προτεραιότητα, αυτό να μεταφράζεται στην επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων για τις ΜΜΕ και στην περαιτέρω αύξηση των πιστώσεων για το COSME, δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος·

9.  επαινεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο μιας βέλτιστης περιφερειακής και τομεακής ισορροπίας, να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική, της κοινωνικής υποδομής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιωσιμότητας των μεταφορών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της υποδομής αποθήκευσης ενέργειας· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες στο ΠΔΠ πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων· επαναλαμβάνει επίσης η δέσμευσή του για ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της CEF, προκειμένου να αναστραφούν κατά το δυνατόν οι περικοπές που υπέστησαν τα συγκεκριμένα προγράμματα στον προϋπολογισμό του 2019 για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του ΕΤΣΕ·

10.  επισημαίνει τη δέσμευση για μια ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ως πρώτο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· πιστεύει ότι η κοινή αυτή δέσμευση θα συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σε μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ να διατηρήσει τη στρατηγική της αυτονομία και να εξελιχθεί σε ουσιαστικό παγκόσμιο παράγοντα·

11.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει προτείνει αύξηση των πιστώσεων για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) ύψους 233 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· επαναβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δε συμφώνησε για καμία εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των συμπληρωματικών κονδυλίων για το διάστημα 2018-2020 που προκύπτουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· υποστηρίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατηρεί στο ακέραιο τα προνόμιά της όσον αφορά τον καθορισμό των επιπέδων της χρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ· υπογραμμίζει τη σημασία της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2019·

12.  παραμένει προσηλωμένο στην καταπολέμηση της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η ΠΑΝ θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να αντικατοπτρίζει την ανάγκη για κλιμάκωση της ενωσιακής χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθεί ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων, παρά την πολυπλοκότητα του αναπρογραμματισμού των προγραμμάτων της ΠΑΝ και του ΕΚΤ σε περίπτωση τροποποιήσεων του κονδυλίου για την ΠΑΝ· αναγνωρίζει ότι η ανεργία των νέων δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς στην ΕΕ, όπου τα επίπεδά της είναι ακόμη υψηλότερα από αυτά του 2007· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν υποκαθιστούν τις δικές τους πολιτικές και τη δική τους χρηματοδότηση με χρηματοδότηση της ΠΑΝ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά την χρησιμοποιούν συμπληρωματικά· τονίζει ότι τόσο η επαγγελματική κατάρτιση όσο και η μαθητεία αποτελούν αποτελεσματικές πρακτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα μέσω του Erasmus Pro δίνει ισχυρή ώθηση στη συγκριτική αξιολόγηση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών·

13.  τονίζει ότι, το 2019, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής αναμένεται να λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς, και τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις για τα προγράμματα αυτά· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι αρχές διαχείρισης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 έχουν πλέον οριστεί· επισημαίνει ότι οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον καθυστερημένο ορισμό των εν λόγω αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επιτάχυνση της εκτέλεσης των προγραμμάτων, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν οι καθυστερήσεις, και να ζητήσουν τη συνδρομή της Επιτροπής εν προκειμένω·

14.  λαμβάνει γνώση των εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή στην Ένωση τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υστερούσες περιφέρειες, οι οποίες επισημάνουν συστηματικά ελλείψεις όσον αφορά την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα·

15.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει την επίτευξη του στόχου για 20 % του προϋπολογισμού αφιερωμένο στις δαπάνες για το κλίμα το 2019· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου για αντιστάθμιση των μειωμένων πόρων που διατέθηκαν κατά τα πρώτα έτη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· θεωρεί ότι η πρόταση αυτή είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι συνολικά μόνο το 19,3 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθεί ειδικά σε μέτρα που αφορούν το κλίμα, γεγονός που θα εμποδίσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της ενσωμάτωσης του κλίματος τουλάχιστον σε ποσοστό 20 % κατά την περίοδο 2014-2020, κι αν διαθέσει και πάλι μόνο το 20 % του προϋπολογισμού για την προστασία του κλίματος το 2020· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να υποβάλει σχέδια προϋπολογισμών ευθυγραμμισμένα με τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχει θέσει η Ένωση στον τομέα αυτόν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης στο πλαίσιο προγραμμάτων με τεράστιο δυναμικό, όπως, για παράδειγμα, του προγράμματος «Ορίζων 2020», της CEF, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) ή του LIFE+, δεδομένου μάλιστα ότι τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει τις εύλογες επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη μεθοδολογία που ανέπτυξε η Επιτροπή και ζητεί άμεσες σχετικές βελτιώσεις εν προκειμένω·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την προτεινόμενη μείωση της συνολικής συνεισφοράς για την προστασία της βιοποικιλότητας στο 8,2 %, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της ανάσχεσης και της αντιστροφής της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος έως το 2020·

17.  εκτιμά ότι η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών και η αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων παραμένουν οι δύο ύψιστες προτεραιότητες της Ένωσης το 2019· θεωρεί καθοριστικό να διατηρηθούν οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς σε επίπεδο που επαρκές για την αντιμετώπιση των αναγκών που θέτει η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και στις χώρες της Ανατολής και της Μεσογείου· θεωρεί ότι η αναγκαία αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως αφού εγκριθεί η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, πρέπει να αντανακλάται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 ενσωματώνει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής·

18.  τονίζει ότι πολλές σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης ή στα αρχικά στάδια εφαρμογής, όπως η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, η θέσπιση του συστήματος εισόδου-εξόδου και του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδιού, η αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και η πρωτοβουλία για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τα σύνορα και τη διαχείριση της μετανάστευσης αναμένεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2019, και υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει ανοικτό, προορατικό διάλογο με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επί των ανωτέρω πρωτοβουλιών, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να προσαρμόσει τις πιστώσεις όπου χρειάζεται, χωρίς να προδικάζεται, κατά την ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού, το αποτέλεσμα των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών·

19.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ) και για τη συνακόλουθη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο στις 29 Ιουνίου 2018· υποστηρίζει τη συνέχιση της ΔΠΤ, αλλά θεωρεί ότι, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2018, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότησή της με ποσό ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR, όπου τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν 2 δισεκατομμύρια EUR μέσω διμερών συνεισφορών, προκειμένου να προβλεφθούν επαρκή περιθώρια στο πλαίσιο των ειδικών μέσων του ΠΔΠ για απρόβλεπτα γεγονότα κατά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και για τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων· υποστηρίζει επίσης ότι, επειδή η ΔΠΤ είναι νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέες πιστώσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά το σαφές αίτημα του Κοινοβουλίου να ενταχθεί πλήρως στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν την παράταση της ΔΠΤ, μεταξύ άλλων προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας της καθιέρωσής της, δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία διαπραγμάτευση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της ΔΠΤ· πληροφορεί τα κράτη μέλη ότι το Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να εκπληρώνει τον ρόλο του ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της Ένωσης και ότι θα το πράξει, όπως έχει ήδη δηλώσει επανειλημμένα·

20.  σημειώνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 αφήνει είτε πολύ περιορισμένα περιθώρια είτε κανένα απολύτως περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ στους τομείς 1α, 1β, 3 και 4, λόγω της περιορισμένης ευελιξίας του τρέχοντος ΠΔΠ σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει την πρόθεσή του για περαιτέρω κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας στο αναθεωρημένο ΠΔΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης·

21.  εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος της περιόδου ισχύος του τρέχοντος ΠΔΠ· επισημαίνει τη μέτρια αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 2,7 % στον προϋπολογισμό του 2018, κυρίως λόγω του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και της ΔΠΤ· σημειώνει το προτεινόμενο περιθώριο 19,3 δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να επιδεικνύει επαγρύπνηση στο ζήτημα της εξέλιξης των πληρωμών, ούτως ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει σε εύθετο χρόνο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή μιας μη ομαλής συσσώρευσης· είναι πεπεισμένο ότι η αξιοπιστία της ΕΕ συνδέεται επίσης με την ικανότητά της να εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

22.  επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2018, η πρόταση της Επιτροπής για το 2019 αντιστοιχεί σε αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του υποτομέα 1α κατά +3,9 %, σε 22,86 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής αναλογεί στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στην CEF και στο πρόγραμμα Erasmus+, δεδομένου ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τα προγράμματα αυτά αυξήθηκαν κατά 8,5 %, 36,4 %, 7,8 % και 10,4 % αντίστοιχα· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις αυτές είναι ως επί το πλείστον σύμφωνες με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, και συνεπώς δεν συνιστούν πρόσθετες ενισχύσεις·

23.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, όπως το «Ορίζων 2020», είναι απαραίτητα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτό το γεγονός στις προτεραιότητές της· ζητεί τη διάθεση κατάλληλου επιπέδου χρηματοδότησης για τα προγράμματα που συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία· τονίζει ότι ιδιαίτερα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες θα πρέπει να υποστηριχθούν στον τομέα αυτόν·

24.  υπενθυμίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, όπως το ΕΤΣΕ (Ι και ΙΙ), το πρόγραμμα Wifi4EU και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) έχουν αποβεί εις βάρος πολλών προγραμμάτων του υποτομέα 1α, τα οποία επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από αναδιατάξεις, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η CEF και τα προγράμματα Galileo, ITER, Copernicus και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS)·

25.  τονίζει ότι το Erasmus+ συνεχίζει να είναι το κορυφαίο πρόγραμμα προώθησης της κινητικότητας των νέων, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, και ενθάρρυνσης της συμμετοχής των νέων στην ευρωπαϊκή δημοκρατία· υπενθυμίζει τις διοικητικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την αύξηση της πρόσβασης στο Erasmus+ και ότι ο αριθμός των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τον τρέχοντα προϋπολογισμό· εκτιμά, συνεπώς, ότι το χρηματοδοτικό κονδύλι του Erasmus+ πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί το 2019 ώστε να καλυφθεί η επιλέξιμη ζήτηση για το εν λόγω πρόγραμμα, ιδίως δε η ζήτηση που συνδέεται με τη διά βίου μάθηση·

26.  επισημαίνει με ανησυχία τις διεξαγόμενες συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ), οι οποίες επιβεβαιώνουν τους φόβους του Κοινοβουλίου ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα αποβούν και πάλι εις βάρος υφισταμένων προγραμμάτων με καλή απόδοση· σημειώνει επίσης με ανησυχία το προηγούμενο από την έκβαση του τριμερούς διαλόγου, που δεν προσφέρει σαφήνεια σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας, αφήνοντας την περαιτέρω αποσαφήνιση για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· αναμένει από την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συμφωνία κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει πλήρως τις συζητήσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου και το πνεύμα της συμφωνίας·

27.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χρηματοδότηση του EDIDP προβλέπει πολύ μικρότερες περικοπές στα προγράμματα του υποτομέα 1α από εκείνες που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση των περιθωρίων απ’ ό,τι στην παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τους τομείς που προσδιορίζει ως υψηλές προτεραιότητες·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση ποσού 500 εκατομμυρίων EUR στο EDIDP για τα έτη 2019 και 2020· σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της EPRS, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εθνικών βιομηχανιών στον τομέα αυτόν στοιχίζει στην ΕΕ 10 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· θεωρεί ότι η άμυνα αποτελεί σαφές παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν μεταβιβαστούν ορισμένες αρμοδιότητες και δράσεις που σήμερα αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και μεταφερθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στην ΕΕ· τονίζει ότι αυτό θα αποδείκνυε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα επέτρεπε τον περιορισμό του συνολικού βάρους των δημοσίων δαπανών στην ΕΕ·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής υπολογιστικής κοινής επιχείρησης υψηλών επιδόσεων, η οποία θα προωθήσει την πλέον σύγχρονη υποδομή υπολογιστών και δεδομένων υψηλών επιδόσεων και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και της εφαρμογής της σε ευρύ φάσμα τομέων, προς όφελος των επιστημόνων, της βιομηχανίας και του δημοσίου τομέα·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

30.  επισημαίνει ότι οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β ανέρχονται σε 57 113,4 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,8 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018· σημειώνει περαιτέρω ότι το προτεινόμενο ποσό των 47 050,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών είναι κατά 1,1 % υψηλότερο από ό,τι το 2018·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 είναι πλέον ταχύτατη, και επαναλαμβάνει ότι στο μέλλον πρέπει να αποφευχθεί κάθε «μη φυσιολογική» συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περισσότερες εθνικές διαχειριστικές αρχές έχουν πλέον οριστεί· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιλύσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα, ούτως ώστε να προχωρήσει ομαλά η υλοποίηση·

32.  υπενθυμίζει ότι, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης των προβλέψεων των κρατών μελών, με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2017 μειώθηκαν οι πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του υποτομέα 1β κατά 5,9 δισεκατομμύρια EUR· εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα ότι τόσο οι εθνικές αρχές όσο και η Επιτροπή έχουν βελτιώσει τις εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2019, και ότι το προτεινόμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών θα εκτελεστεί πλήρως·

33.  υπογραμμίζει ότι, σε καιρούς ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων –μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη– το χάσμα μεταξύ των ταχέως αναπτυσσόμενων περιφερειών και εκείνων που υστερούν ενδέχεται να διευρυνθεί, εάν ο αντίκτυπος των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων δεν ενισχυθεί με απαιτήσεις αποτελεσματικότητας·

34.  λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της ΠΑΝ, και επισημαίνει την προτεινόμενη κινητοποίηση ποσού ύψους 233,3 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ θα πρέπει να συνδυαστεί με τα αντίστοιχα ποσά από το ΕΚΤ· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2018 να υποβάλει σύντομα την αναθεώρηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), ώστε να συμπεριλάβει την αύξηση του 2018 για την ΠΑΝ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει ανταποκριθεί στη δέσμευσή της, και της ζητεί να εξηγήσει λεπτομερώς τους λόγους της καθυστέρησης στην παρουσίαση της αναθεώρησης του ΚΚΔ·

35.  δεσμεύεται να εγκρίνει σύντομα τη νέα νομοθεσία της ΠΑΝ και του ΕΚΤ, προκειμένου να διευκολυνθεί μια φιλόδοξη αύξηση των πιστώσεων για την ΠΑΝ το 2019 χωρίς να υπονομεύονται τα άλλα προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ στα κράτη μέλη, απαλλάσσοντας ενδεχομένως τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να χορηγούν ίσου ύψους πιστώσεις με το ΕΚΤ για την απασχόληση των νέων, υπό τον αυστηρό όρο ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαλλαγούν από τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει στον τομέα αυτό ούτε θα συνεπάγονται γενική μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

36.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι προτάθηκαν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 59 991,1 εκατομμυρίων EUR (+1,2 % σε σύγκριση με το 2018) και πιστώσεις πληρωμών ύψους 57 790,4 εκατομμυρίων EUR (3 %) για τον τομέα 2· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του ΕΓΤΕ για το 2019 υπολογίζονται σε 44 162,5 εκατομμύρια EUR, ποσό χαμηλότερο από το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2018 (κατά -547,9 εκατομμύρια EUR)·

37.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αφήσει περιθώριο 344,9 εκατομμυρίων EUR έως τα ανώτατα όρια του τομέα 2· επισημαίνει το γεγονός ότι η αυξημένη αστάθεια των γεωργικών αγορών, όπως στην περίπτωση της ρωσικής απαγόρευσης, θα δικαιολογούσε ενδεχομένως την προσφυγή σε αυτό το περιθώριο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το περιθώριο που απομένει έως τα ανώτατα όρια επαρκεί για την αντιμετώπιση των κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν·

38.  σημειώνει ότι ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με τη ρωσική απαγόρευση και συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2018 δεν πρόκειται να επεκταθούν (π.χ. στην περίπτωση των φρούτων και των λαχανικών όπου η κατάσταση της αγοράς εξακολουθεί να είναι δύσκολη), ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων· περιμένει τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο και θα πρέπει να βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ, προκειμένου να εξακριβωθούν οι πραγματικές ανάγκες στον γεωργικό τομέα· υπογραμμίζει ότι οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται παρέμβαση στην αγορά στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ παραμένουν περιορισμένες και δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα σχετικά μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ (περίπου 5,9 %)·

39.  τονίζει ότι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έγκειται στην επαρκή στήριξη των νέων στις αγροτικές περιοχές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για τους νέους γεωργούς·

40.  υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του ΕΤΘΑ επιταχύνεται και αναμένεται να προσεγγίσει το στάδιο πλήρους λειτουργίας του το 2019, μετά από ένα αργό ξεκίνημα κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού· χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα LIFE+ (+6 %), σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· σημειώνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) θα αναλάβει πρόσθετα καθήκοντα την περίοδο 2019-2020 τόσο σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την υποβολή σχετικών εκθέσεων όσο και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

41.  σημειώνει ότι για τον τομέα 3 προτείνεται συνολικό ποσό ύψους 3 728,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 6,7 % σε σχέση με το 2018, και ότι το συνολικό ποσό για πιστώσεις πληρωμών ανέρχεται σε 3 486,4 εκατομμύρια EUR, ότι δηλαδή παρατηρείται αύξηση κατά 17 % σε σχέση με τις προτάσεις του προηγούμενου έτους· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις αυτές σημειώνονται μετά από μακροχρόνια μείωση των επιπέδων χρηματοδότησης και ότι η συνολική χρηματοδότηση για διάφορους βασικούς τομείς όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων ή η εσωτερική ασφάλεια εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 2,3 % του συνόλου των προτεινόμενων δαπανών της ΕΕ το 2019· διερωτάται για το προτεινόμενο ποσό των 281,2 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και την ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση 14,4 % για το 2018· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω εξηγήσεις για τους λόγους αυτής της μείωσης·

42.  σημειώνει ότι, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 3, γεγονός που αποδεικνύει ότι, υπό τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι πλήρως εξοπλισμένος με τα μέσα που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν το μέγεθος και η κρισιμότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμασία για την προτεινόμενη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 927,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

43.  αναμένει ότι, το 2019, η πίεση που υφίστανται τα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου ορισμένων κρατών μελών, καθώς και τα σύνορά τους, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και παροτρύνει την Ένωση να εξακολουθήσει να επιδεικνύει επαγρύπνηση όσον αφορά απρόβλεπτες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον σε αυτούς τους τομείς· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των μέσων ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των οργανισμών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς και επαναβεβαιώνει ότι η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των γειτονικών περιοχών της ΕΕ, και ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου·

44.  εκφράζει ικανοποίηση για το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 να ενισχυθεί περαιτέρω ο Frontex μέσω της αύξησης των πόρων και της ενίσχυσης της εντολής του· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πόσοι υπάλληλοι θα σταλούν από τα κράτη μέλη και πόσοι υπάλληλοι θα χρειαστούν άμεσα από το προσωπικό του οργανισμού· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως το σχέδιο προϋπολογισμού στη διορθωτική επιστολή του φθινοπώρου· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το επιπλέον ποσό 45,6 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγείται για τη στήριξη της Ελλάδας και της Ισπανίας ώστε να διαχειριστούν τη ροή μεταναστών που φτάνουν στην επικράτειά τους· υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη φροντίδα για τους ερχόμενους μετανάστες·

45.  σημειώνει ότι το μέσο παροχής ανθρωπιστικής στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης θα λήξει τον Μάρτιο 2019· καλεί την Επιτροπή, υπό το φως των επίμονων ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη, να εκτιμήσει εάν θα ήταν σκόπιμες η επανενεργοποίηση και η ανατροφοδότηση αυτού του μέσου· τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης αλληλεγγύης προς τις χώρες στις οποίες συγκεντρώνονται οι αφίξεις και οι αιτούντες άσυλο· τονίζει, στο μεταξύ, τη σημασία της συνεχούς διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων μέσω των μηχανισμών επείγουσας βοήθειας στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, ιδιαίτερα για τη συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας· θεωρεί ότι η Ιταλία θα πρέπει να λάβει επίσης οικονομική στήριξη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλε σχετική πρόταση· υπενθυμίζει ότι η Ιταλία είναι το μόνο κράτος μέλος στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πιστεύει ότι δεν έχει επωφεληθεί από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· εκφράζει την λύπη του για την κατακόρυφη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη δεύτερη συνιστώσα του ΤΑΜΕ «Προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής»·

46.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος ζητημάτων ασφαλείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αλλαγή των μορφών της ριζοσπαστικοποίησης, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η βία και η τρομοκρατία και τα οποία ξεπερνούν την ικανότητα αντίδρασης των μεμονωμένων κρατών μελών, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας με τη βοήθεια των υφιστάμενων οργανισμών της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, διερωτάται πώς αυτή η εξαιρετικά απειλητική για την ασφάλεια συγκυρία συνάδει με την προτεινόμενη σημαντική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (-26,6 %) για το ΤΕΑ· τονίζει ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτόν θα είναι αποτελεσματικές μόνο εάν αρθούν τα εμπόδια στην ενδοευρωπαϊκή συνεργασία και στη στοχευμένη ανταλλαγή πληροφοριών και ταυτόχρονα εφαρμοστούν πλήρως τυχόν σχετικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει πρόταση που να προβλέπει την έκφραση της οικονομικής αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και τις οικογένειές τους και καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσει τη χορήγηση αυτής της βοήθειας το συντομότερο δυνατό·

47.  λαμβάνει υπό σημείωση την προτεινόμενη αναθεώρηση της νομικής βάσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η οποία, μόλις εγκριθεί, αναμένεται να έχει σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο κατά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, επιβαρύνοντας μόνο τον τομέα 3 με 256,9 εκατομμύρια EUR· επιμένει ότι είναι απολύτως λογικό αυτή η σημαντική αναβάθμιση μιας βασικής πολιτικής της Ένωσης να πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέα και πρόσθετα μέσα· προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφευχθεί η χρήση αναδιατάξεων, οι οποίες είναι σαφώς εις βάρος άλλων πολύτιμων πολιτικών και προγραμμάτων που λειτουργούν με εύρυθμο τρόπο·

48.  επαναβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη του Κοινοβουλίου για τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· επιμένει, επιπλέον, ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, ιδίως εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών·

49.  υπενθυμίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου προς τα προγράμματα που προωθούν τα δικαιώματα, την ισότητα, την ιθαγένεια και τη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευσή της για επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα «Τρόφιμα και ζωοτροφές», η οποία αναμένεται να επιτρέψει στην Ένωση να διαχειριστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε έξαρση σοβαρών ζωικών ασθενειών και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επιδημίας της γρίπης των πτηνών που έπληξε αρκετά κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια·

51.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τους λεγόμενους «Spitzenkandidaten», τους κορυφαίους υποψήφιους για την προεδρία της Επιτροπής·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

52.  σημειώνει τη συνολική αύξηση της προτεινόμενης χρηματοδότησης για τον τομέα 4, η οποία ανέρχεται σε 11 384,2 εκατομμύρια EUR (+13,1 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της ΔΠΤ, για την οποία η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων (1 116,2 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι η πρόταση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την απουσία περιθωρίου κάτω από τα ανώτατα όρια του τομέα 4·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν υψηλότερες συνεισφορές στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική, στο Ταμείο «Madad» και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προκειμένου να προωθηθεί η σταθεροποίηση στις περιοχές που πλήττονται από κρίσεις, να δοθεί βοήθεια στους πρόσφυγες και να ενθαρρυνθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην αφρικανική ήπειρο και στις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας·

54.  εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η εξωτερική δράση της ΕΕ καθιστούν αναγκαία την παροχή σταθερής χρηματοδότησης που να υπερβαίνει το υφιστάμενο μέγεθος του τομέα 4· υποστηρίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και ότι θα πρέπει να γίνει πλήρης χρήση όλων των δυνατοτήτων ευελιξίας· διαφωνεί, ωστόσο, με την προτεινόμενη χρηματοδότηση της επέκτασης της ΔΠΤ και με τη σχετική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο στις 29 Ιουνίου 2018, δεδομένου ότι θα περιόριζαν σημαντικά τόσο τις δυνατότητες χρηματοδότησης των λοιπών τομέων προτεραιότητας στο πλαίσιο του τομέα 4 όσο και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών·

55.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις αυξήσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη έργων που αφορούν τη μετανάστευση και συνδέονται με τη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου, καθώς και για την περιορισμένη αύξηση για την ανατολική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και την ανακατανομή των προτεραιοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) υπέρ της Μέσης Ανατολής· ζητεί να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για την UNRWA, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη των Παλαιστινίων προσφύγων στην περιοχή, υπό το φως της πρόσφατης απόφασης των ΗΠΑ να αναστείλουν τη συνεισφορά τους στον οργανισμό·

56.  χαιρετίζει την αύξηση της στήριξης για περιφερειακές δράσεις στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων· είναι, ωστόσο, της άποψης ότι η υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω· εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση της στήριξης για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία (ΜΠΒ II) και αμφισβητεί την ευθυγράμμισή της με την απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να μειώσει τις πιστώσεις αυτής της γραμμής για το τρέχον δημοσιονομικό έτος· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η χορήγηση των κονδυλίων που προορίζονται για τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ πρέπει να εξαρτάται από την πραγματοποίηση προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· ζητεί, σε περίπτωση που δε σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους τομείς και έχοντας επίγνωση των περιορισμένων περιθωρίων ελιγμών, οι πιστώσεις αυτής της γραμμής να διατεθούν κυρίως σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την εφαρμογή μέτρων υπέρ των στόχων που αφορούν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης· υποστηρίζει τη γενική πτωτική τάση που παρατηρείται στα κονδύλια για την Τουρκία που αφορούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

57.  υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη μείωση του ποσού που προβλέπεται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 για το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις που τελούν υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς και την ουσιαστική μείωση του προγραμματισμένου ποσού των επιχορηγήσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ), λόγω του γεγονότος ότι το ποσό των ανεξόφλητων δανείων της ΕΤΕπ ήταν χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, καθώς και λόγω των χαμηλότερων εκταμιεύσεων των δανείων ΜΧΣ σε σύγκριση με τον τελευταίο δημοσιονομικό προγραμματισμό·

58.  επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο των διασκέψεων των Βρυξελλών σχετικά με τη Συρία, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες δεσμεύσεις της· συμφωνεί με την ενίσχυση του ENI και της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά 120 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις το 2019·

59.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα των στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και την προώθηση μιας αντικειμενικής εικόνας της Ένωσης εκτός των συνόρων της·

Τομέας 5 – Διοίκηση

60.  σημειώνει ότι οι δαπάνες του τομέα 5 είναι αυξημένες κατά 3,0 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, και ανέρχονται σε 9 956,9 εκατομμύρια EUR (+291,4 εκατομμύρια EUR) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· σημειώνει ότι, όπως και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των συντάξεων (+116,7 εκατομμύρια EUR), που αντιπροσωπεύουν το 20,2 % των δαπανών του τομέα 5· παρατηρεί ότι το μερίδιο των δαπανών για τη διοίκηση στο σχέδιο προϋπολογισμού παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο του 6,0 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

61.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να ενσωματώσει όλες τις δυνατότητες για εξοικονόμηση και εξορθολογισμό στις μη μισθολογικές δαπάνες για τον δικό της προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι η εξέλιξη των δαπανών της Επιτροπής (+2,0 %) οφείλεται κυρίως στην αυτόματη προσαρμογή των μισθολογικών δαπανών και των συμβατικών υποχρεώσεων· σημειώνει επιπλέον την εσωτερική αναδιάταξη του προσωπικού που πραγματοποιεί η Επιτροπή για να αντεπεξέλθει στις νέες της προτεραιότητες·

62.  σημειώνει ότι το πραγματικό περιθώριο είναι 575,2 εκατομμύρια EUR έως το ανώτατο όριο, μετά τον συμψηφισμό 253,9 εκατομμυρίων EUR για τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2018· θεωρεί ότι το περιθώριο είναι σημαντικό σε ονομαστικούς όρους και πιστεύει ότι αντανακλά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή, με συγκεκριμένο στόχο να «παγώσει» την εξέλιξη των μη μισθολογικών δαπανών· εκτιμά ότι η καταβολή πρόσθετων προσπαθειών για σταθεροποίηση ή μείωση των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή σημαντικών επενδύσεων ή να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης·

Δοκιμαστικά σχέδια – προπαρασκευαστικές ενέργειες

63.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων (ΔΣ) και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και τη θέσπιση νέων πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ· σκοπεύει να προχωρήσει στον προσδιορισμό μιας ισόρροπης δέσμης ΔΣ-ΠΕ, που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και να λαμβάνει υπόψη τη διενέργεια κατάλληλης και έγκαιρης προκαταρκτικής αξιολόγησης από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, στην παρούσα πρόταση, το περιθώριο σε ορισμένους τομείς είναι περιορισμένο, αν όχι ανύπαρκτο, και προτίθεται να διερευνήσει τρόπους για να δημιουργηθούν περιθώρια για την εγγραφή πιθανών ΔΣ-ΠΕ χωρίς να υπάρξουν επιζήμιες συνέπειες σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες·

Οργανισμοί

64.  σημειώνει τη συνολική αύξηση στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 των κονδυλίων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, κατά +10,8 % (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν έσοδα για ειδικό προορισμό) και κατά +259 θέσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των οργανισμών ο δικός τους προϋπολογισμός αυξάνεται, ενώ η συνεισφορά της ΕΕ μειώνεται· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι το Κοινοβούλιο διερευνά επί του παρόντος τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης της χρηματοδότησης των αποκεντρωμένων οργανισμών μέσω τελών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι στους οργανισμούς με «νέα καθήκοντα» (ΕΑΚΑΑ, eu-LISA και Frontex) χορηγείται σημαντική αύξηση των πιστώσεων και του πίνακα προσωπικού· ζητεί την περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη των οργανισμών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ασφάλειας· πιστεύει ότι η Ευρωπόλ και η Eurojust θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και ότι η EASO θα πρέπει να λάβει επαρκείς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινους για τον μετασχηματισμό της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο·

65.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έχει επιτευχθεί και τονίζει ότι, υπό το πρίσμα της ταχείας επανεξέτασης υποθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πρακτική αυτή δεν είχε κατ’ ανάγκη τα αναμενόμενα αποτελέσματα· πιστεύει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούνται με χρήση μιας κατά περίπτωση προσέγγισης· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι όλα τα θεσμικά όργανα ενέκριναν τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας·

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία δύο νέων φορέων της ΕΕ οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν αποκεντρωμένοι οργανισμοί, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (EΑΕ)· σημειώνει ότι οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στην ΕΑΕ έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό εν αναμονή της ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας· σημειώνει ότι η EPPO έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και την καλεί να υποβάλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ακινήτων της σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό· θεωρεί ότι οι νέοι οργανισμοί πρέπει να δημιουργηθούν μέσω της διάθεσης νέων πόρων και νέων θέσεων και παράλληλα να αποφευχθεί κάθε είδους αναδιάταξη, εκτός εάν αποδειχθεί σαφώς ότι ορισμένες δραστηριότητες μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου από την Επιτροπή ή άλλους υφιστάμενους φορείς, όπως η Eurojust, στους νέους οργανισμούς· σημειώνει ότι η Eurojust συνεχίζει να είναι αρμόδια για τον χειρισμό των υποθέσεων που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (ΠΟΣ), σε στενή συνεργασία με την EPPO, ενώ παράλληλα δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει την επιχειρησιακή στήριξη των κρατών μελών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και της διακίνησης λαθρομεταναστών· υπενθυμίζει τις διατάξεις που περιέχει η κοινή προσέγγιση για τους νεοσύστατους αποκεντρωμένους οργανισμούς·

67.  αναμένει οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 να βασιστούν στην αρχή που προβλέπει ότι αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή δεσμεύονται να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πλήρες χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την περίοδο συνδιαλλαγής και, ταυτόχρονα, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει γνήσιο πολιτικό διάλογο·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0089.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ 2018

A.  Σύμφωνα με το Μέρος Α του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί των ακόλουθων βασικών ημερομηνιών για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2019:

1.  Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να υποβάλει την κατάσταση προβλέψεων για το 2019 έως τα τέλη Μαΐου·

2.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 12 Ιουλίου το πρωί, πριν από την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου·

3.  Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να εγκρίνει τη θέση του και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την 37η εβδομάδα (τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου), ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσπαθήσει να ψηφίσει επί των τροπολογιών της θέσης του Συμβουλίου το αργότερο έως την 41η εβδομάδα (μέσα Οκτωβρίου)·

5.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 18 Οκτωβρίου το πρωί, πριν από την ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.  Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για την εκ μέρους της ανάγνωση την 43η εβδομάδα (σύνοδος ολομέλειας από 22 έως 25 Οκτωβρίου)·

7.  Οι εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής θα αρχίσουν στις 30 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, ο διαθέσιμος χρόνος για συνδιαλλαγή θα λήξει στις 19 Νοεμβρίου 2018·

8.  Η επιτροπή συνδιαλλαγής θα συνέλθει στις 7 Νοεμβρίου το πρωί σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 16 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Συμβούλιο και μπορεί να συνέλθει εκ νέου αν κριθεί σκόπιμο· η προετοιμασία των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής θα πραγματοποιηθεί μέσω τριμερούς διαλόγου (-ων). Τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου το πρωί. Στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών μπορεί να συγκληθεί και πρόσθετος τριμερής διάλογος ή διάλογοι, πιθανώς στις 14 Νοεμβρίου (Στρασβούργο).

Β.  Οι λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής περιέχονται στο Μέρος Ε του παραρτήματος της προαναφερόμενης διοργανικής συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου