Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2024(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0247/2018

Predkladané texty :

A8-0247/2018

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0311

Prijaté texty
PDF 189kWORD 57k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
P8_TA(2018)0311A8-0247/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019 (2018/2024(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý prijala Komisia 23. mája 2018 (COM(2018)0600),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a jeho následnú zmenu nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 2017/1123 z 20. júna 2017(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2019, oddiel III – Komisia(5),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. februára 2018 o rozpočtových usmerneniach na rozpočtový rok 2019 (06315/2018),

–  so zreteľom na článok 86a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0247/2018),

Návrh rozpočtu na rok 2019 – posilnenie solidarity a príprava udržateľnej budúcnosti

1.  pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. marca 2018 uviedol tieto priority rozpočtu EÚ na rok 2019: udržateľný rast, inovácie, konkurencieschopnosť, bezpečnosť, boj proti zmene klímy, prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a migrácia; a taktiež požiadal o osobitné zameranie sa na mladých ľudí;

2.  zdôrazňuje, že EÚ musí byť lídrom vo vykonávaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN prostredníctvom ich zohľadňovania vo všetkých politikách EÚ;

3.  pripomína, že rozpočet EÚ na rok 2019 bude posledným rozpočtom v súčasnom volebnom období a rokovania o ňom budú prebiehať súbežne s rokovaniami o ďalšom viacročnom finančnom rámci (ďalej len „VFR“) a reforme vlastných zdrojov EÚ; pripomína tiež, že Spojené kráľovstvo sa zaviazalo prispieť k vykonávaniu ročných rozpočtov Únie na roky 2019 a 2020 a podieľať sa na nich, tak ako keby zostalo v Únii po marci 2019;

4.  víta návrh Komisie a domnieva sa, že vo veľkej miere zodpovedá prioritám Európskeho parlamentu; má v úmysle ďalej posilňovať kľúčové programy a zaisťovať primeranú úroveň financovania; konštatuje nárast vo výške 3,1 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a nižší pri HND v porovnaní s rokom 2018, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky (1 % v porovnaní s 1,02 %) aj o platobné rozpočtové prostriedky (0,9 % v porovnaní s 0,92 %);

5.  víta navrhované zvýšenie prostriedkov na program Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Erasmus+ a programy, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti občanov EÚ; poukazuje však na potrebu ďalšieho posilnenia podpory určenej pre MSP, ktoré majú kľúčový význam pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, a vyčlenených rozpočtových prostriedkov na digitalizáciu priemyslu EÚ a podporu digitálnych zručností a digitálneho podnikania, ako aj na programy podporujúce mladých ľudí, najmä ErasmusPro; pripomína svoje presvedčenie, že rozpočet programu Erasmus+ na rok 2019 treba prinajmenšom zdvojnásobiť;

6.  víta spustenie programu Discover EU, distribúciu 15 000 lístkov InterRail pre 18-ročných Európanov v roku 2018, ako aj návrh Komisie vo VFR na roky 2021 – 2027 vyčleniť na tento program 700 miliónov EUR, čo je v súlade s ambíciami EÚ podporovať vzdelávaciu mobilitu, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu všetkých mladých ľudí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla nijaké rozpočtové prostriedky na roky 2019 a 2020; je odhodlaný pokračovať v prípravnej akcii aj v rokoch 2019 a 2020;

7.  berie na vedomie predbežné hodnotenie Komisie týkajúce sa pokračovania prípravnej akcie Záruka pre deti; upozorňuje na informáciu v tomto hodnotení o možnom rozsiahlejšom vykonávaní akcie v rámci Európskeho sociálneho fondu; navrhuje, aby sa v záujme prípravy na toto rozsiahlejšie vykonávanie v rámci ESF+ využila tretia fáza implementácie;

8.  ľutuje, že navýšenie rozpočtu programu EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME) predstavuje v porovnaní s rozpočtom na tok 2018 iba 2,3 % (362,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch) a že navrhované platobné rozpočtové prostriedky sú o 0,6 % nižšie; pripomína, že je to úspešný program, ktorý má oveľa viac žiadateľov než reálnych príjemcov finančných prostriedkov; zdôrazňuje, že malé a stredné podniky sú v EÚ dôležitou hnacou silou zamestnanosti, hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti, sú chrbticou európskej ekonomiky a sú schopné vytvárať rast a pracovné miesta; naliehavo požaduje ako najvyššiu prioritu, aby sa to odrazilo v dostatočnom financovaní programov pre MSP a ďalším zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov programu COSME vzhľadom na úspech tohto programu;

9.  oceňuje úlohu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“), ktorú zohráva pri znižovaní nedostatku investícií v EÚ; žiada, aby sa v záujme optimálnej regionálnej a sektorovej vyváženosti posilnila sociálna dimenzia využívania EFSI vrátane inovácií v zdravotnej starostlivosti a medicíne, sociálnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia, udržateľnej dopravy, obnoviteľných zdrojov energie a infraštruktúry na skladovanie energie; opätovne zdôrazňuje svoje dlhodobé stanovisko, podľa ktorého sa nové iniciatívy v rámci VFR musia financovať z nových rozpočtových prostriedkov, a nie na úkor existujúcich programov; opakovane vyjadruje svoj záväzok posilniť program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy, aby sa čo najviac vyrovnali škrty vykonané v týchto programoch v rozpočte na rok 2019 na financovanie rozšírenia EFSI;

10.  berie na vedomie záväzok obnoviť program EÚ v oblasti obrany, najmä prostredníctvom dohody o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu (ďalej len „EDIDP“), a to v rámci prvej fázy fungovania Európskeho obranného fondu; domnieva sa, že tento spoločný záväzok prispeje k dosiahnutiu úspor z rozsahu a k lepšej koordinácii medzi členskými štátmi a podnikmi, čo umožní EÚ udržať si svoju strategickú autonómiu a stať sa skutočným svetovým hráčom;

11.  konštatuje, že Komisia v súlade s finančným plánovaním predložila návrh na zvýšenie prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „YEI“) o 233 miliónov EUR; opätovne potvrdzuje, že Európsky parlament nesúhlasí so žiadnym predsunutím dodatočných rozpočtových prostriedkov na roky 2018 – 2020 vyplývajúcich z revízie VFR v polovici trvania; trvá na tom, že rozpočtový orgán si zachováva v plnej miere svoje právomoci, pokiaľ ide o rozhodovanie o úrovni financovania všetkých programov vrátane tých, ktoré boli predmetom preskúmania VFR v polovici trvania; zdôrazňuje význam lojálnej spolupráce medzi inštitúciami a vyzýva všetkých príslušných aktérov, aby si naďalej dôverovali počas celého rozpočtového postupu na rok 2019;

12.  je naďalej odhodlaný bojovať proti nezamestnanosti, a predovšetkým proti nezamestnanosti mladých ľudí; v tejto súvislosti sa domnieva, že YEI by sa mala ešte viac posilniť, a to v súvislosti s tým, že je potrebné zvýšiť financovanie EÚ v záujme zabezpečenia výsledkov piliera sociálnych práv, aj napriek ťažkostiam súvisiacim s preprogramovaním iniciatívy YEI a fondu ESF v prípade pozmenenia finančného krytia YEI; uznáva, že nezamestnanosť mládeže sa v rámci EÚ nerieši dostatočne, keďže jej miera je stále vyššia ako v roku 2007; žiada Komisiu, aby zaručila, že členské štáty nebudú nahrádzať vlastné politiky a financovanie v boji proti nezamestnanosti mladých finančnými prostriedkami z tejto iniciatívy, ale skôr ho nimi doplnia; zdôrazňuje skutočnosť, že účinnými postupmi na riešenie nezamestnanosti mládeže sú odborná príprava aj učňovské vzdelávanie; zdôrazňuje, že mobilita prostredníctvom programu Erasmus Pro silne stimuluje referenčné porovnávanie v záujme zavádzania najlepších postupov;

13.  zdôrazňuje, že v roku 2019 sa programy politiky súdržnosti budú vykonávať v plnej miere, a vyzdvihuje záväzok Európskemu parlamentu zabezpečiť na tieto programy zodpovedajúce finančné prostriedky; víta skutočnosť, že takmer všetky riadiace orgány pre programy na roky 2014 – 2020 už boli určené; poukazuje na to, že dôvodom neprijateľných oneskorení vykonávania operačných programov bolo do veľkej miery neskoré určenie týchto orgánov; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že vykonávanie týchto programov sa urýchli, aby sa dobehli uvedené oneskorenia, a v tejto súvislosti požiadali o pomoc Komisiu;

14.  berie na vedomie správy o fungovaní regionálnej politiky a politiky súdržnosti v Únii a o hospodárskych ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú zaostávajúce regióny, ktoré opakovane poukazujú na nedostatočnú účinnosť a výsledky;

15.  berie na vedomie skutočnosť, že návrh Komisie by umožnil dosiahnuť cieľ vynaložiť v roku 2019 20 % rozpočtu na výdavky na opatrenia v oblasti klímy; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia sa nezaoberala žiadosťou Európskeho parlamentu o kompenzáciu nižšej výšky pridelených rozpočtových prostriedkov v prvých rokoch VFR; domnieva sa, že tento návrh je nedostatočný, pretože spolu tak bude z rozpočtu EÚ na obdobie 2014 – 2020 vyčlenených na opatrenia súvisiace s ochranou klímy len 19,3 %, čo znamená, že EÚ nesplní svoj cieľ v oblasti uplatňovania hľadiska klímy na obdobie 2014 – 2020 na úrovni aspoň 20 %, ak aj v roku 2020 vyčlení na ochranu klímy iba 20 % rozpočtu; ľutuje, že Komisia nebola schopná predložiť návrhy rozpočtov, ktoré by boli v súlade so záväzkami a cieľmi stanovenými Úniou v tejto oblasti v záveroch Európskej rady zo zasadnutia konaného 7. – 8. februára 2013; domnieva sa, že by sa malo robiť viac, a to vypracovaním akčného plánu pre programy s obrovským potenciálom, ako je Horizont 2020, NPE, Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“), Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“) alebo LIFE+, pretože tieto programy umožňujú významne investovať do energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií; pripomína odôvodnenú kritiku Dvora audítorov, pokiaľ ide o metodiku používanú Komisiou, a vzhľadom na to vyzýva na jej rýchle skvalitnenie v tomto ohľade;

16.  víta záväzok Komisie skvalitniť metodiku sledovania výdavkov v oblasti biodiverzity; nesúhlasí však s navrhovaným znížením celkového príspevku na ochranu biodiverzity na 8,2 %, ktoré je v rozpore s cieľom zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb do roku 2020;

17.  domnieva sa, že zaistenie bezpečnosti občanov Únie a riešenie výziev súvisiacich s migráciou a utečencami zostávajú najväčšími prioritami Únie v roku 2019; považuje za kľúčové zachovať výdavky v týchto oblastiach na adekvátnej úrovni, aby zodpovedali potrebám plynúcim z migračnej a utečeneckej krízy na africkom kontinente, najmä v oblasti Sahel, ale aj v krajinách Levantu a v oblasti Stredozemného mora; domnieva sa, že potrebná solidarita medzi členskými štátmi pri riadení migračných tokov, najmä keď bude prijatá revízia dublinského nariadenia, sa musí odraziť v rozpočte EÚ; berie na vedomie, že návrh rozpočtu na rok 2019 zahŕňa rozpočtové dôsledky návrhu Komisie;

18.  zdôrazňuje, že v prípade niekoľkých významných legislatívnych iniciatív, o ktorých sa rokuje alebo ktoré sú v skorom štádiu vykonávania, ako je revízia dublinského nariadenia, zriadenie systému vstup/výstup a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, zlepšenie Schengenského informačného systému a iniciatívy týkajúcej sa interoperability informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie, sa očakáva, že budú mať významný vplyv na rozpočet na rok 2019, a zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia primeraného financovania zodpovedajúceho ambíciám Únie v týchto oblastiach; nabáda Komisiu, aby sa zapojila do otvoreného, proaktívneho dialógu s rozpočtovým orgánom o týchto iniciatívach, aby mohol v prípade potreby upraviť rozpočtové prostriedky bez toho, aby bol počas ročného rozpočtového postupu dotknutý výsledok pokračujúceho legislatívneho postupu;

19.  vyjadruje poľutovanie nad návrhom Komisie na financovanie druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku (ďalej len „FRT“) a následnou dohodou dosiahnutou medzi členskými štátmi v Rade 29. júna 2018; podporuje ďalšie fungovanie FRT, ale zastáva názor, ktorý sa zhoduje s návrhom Komisie zo 14. marca 2018, že by mal byť financovaný z rozpočtu EÚ len do výšky 1 miliardy EUR a z bilaterálnych príspevkov členských štátov vo výške 2 miliárd EUR, aby v rozpočte EÚ zostali dostatočné rezervy na neočakávané udalosti, ktoré môžu nastať v posledných dvoch rokoch súčasného VFR, ako aj na financovanie ostatných priorít; aj v tomto prípade trvá na tom, že keďže FRT je novou iniciatívou v rámci tohto VFR, mal by sa financovať z nových rozpočtových prostriedkov; ľutuje, že hoci Európsky parlament jasne požadoval, aby bol plne zapojený do rozhodovacieho procesu o predĺžení nástroja FRT, aj preto, aby sa nemusel opakovať postup jeho vytvárania, zatiaľ medzi Európskym parlamentom a Radou neprebehli žiadne rokovania o financovaní jeho druhej tranže; informuje členské štáty, že Európsky parlament má plné právo na riadne plnenie svojej úlohy ako jednej zo zložiek rozpočtového orgánu Únie a že ju plniť aj bude, ako už v minulosti oznámil;

20.  konštatuje, že v dôsledku obmedzenej flexibility súčasného VFR, čo sa týka reakcie na nové výzvy a financovania nových iniciatív, návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje veľmi obmedzené rezervy, resp. neobsahuje žiadne rezervy, v rámci stropov VFR v okruhoch 1a, 1b, 3 a 4; vyjadruje svoj zámer v rámci postupu revízie ešte viac aktivovať ustanovenia o flexibilite, ktoré obsahuje revidovaný VFR;

21.  je naďalej znepokojený možným opätovným nahromadením nezaplatených účtov ku koncu obdobia súčasného VFR; berie na vedomie mierne zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2018 o 2,7 %, a to najmä v dôsledku Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „AMIF“), Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a FRT; berie na vedomie navrhovanú rezervu vo výške 19,3 miliardy EUR v rámci stropu pre výdavkové rozpočtové prostriedky; vyzýva Komisiu, aby bola aj naďalej obozretná, pokiaľ ide o vývoj platieb, aby tak umožnila rozpočtovému orgánu prijať potrebné opatrenia s cieľom včas zabrániť abnormálnemu nahromadeniu nezaplatených platieb; je presvedčený o tom, že dôveryhodnosť EÚ je tiež spojená s jej schopnosťou zabezpečiť primeranú úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte EÚ, aby vedela plniť svoje záväzky;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

22.  konštatuje, že v porovnaní s rokom 2018 návrh Komisie na rok 2019 zodpovedá zvýšeniu záväzkov v podokruhu 1a o 3,9 % na 22 860 miliónov EUR; poznamenáva, že program Horizont 2020, NPE, veľké projekty v oblasti infraštruktúry a Erasmus+ sú zodpovedné za značnú časť tohto zvýšenia, keďže viazané rozpočtové prostriedky na ne sa zvýšili o 8,5 %, 36,4 %, 7,8 % a 10,4 %; zdôrazňuje však, že tieto zvýšenia sú zväčša v súlade s finančným plánovaním, a teda nepredstavujú dodatočné zvýšenia;

23.  pripomína, že programy súvisiace s výskumom a inováciami, ako je Horizont 2020, majú zásadný význam na vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosti v Európe; naliehavo žiada Komisiu, aby to zohľadnila vo svojich prioritách; žiada primeranú úroveň financovania pre programy súvisiace s výskumom a inováciami; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by sa mali podporiť najmä členské štáty, ktoré čelia hospodárskym a finančným ťažkostiam;

24.  pripomína, že nové iniciatívy niekoľkých posledných rokov, napríklad EFSI (I a II), WiFi4EU a EDIDP, boli vykonávané na úkor niektorých programov v rámci podokruhu 1a, najmä programu Horizont 2020, Nástroja na prepájanie Európy, programu Galileo, ITER, Copernicus a Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS), ktoré boli vážne zasiahnuté prerozdelením prostriedkov;

25.  zdôrazňuje, že program Erasmus+ naďalej ostáva hlavným programom na podporu mobility mládeže na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy a na nabádanie mladých ľudí, aby sa podieľali na európskej demokracii; pripomína, že je potrebné vynaložiť administratívne úsilie na zlepšenie prístupu k programu Erasmus+ a že objem oprávnených žiadostí vysoko prevyšuje súčasný rozpočet; domnieva sa preto, že finančné krytie programu Erasmus+ by malo uspokojiť oprávnený dopyt po tomto programe, najmä v súvislosti s celoživotným vzdelávaním;

26.  so znepokojením berie na vedomie diskusie o financovaní európskeho zboru solidarity (ESC), ktoré potvrdili obavy Európskeho parlamentu, že nové iniciatívy pôjdu na úkor existujúcich a dobre fungujúcich programov; takisto so znepokojením berie na vedomie precedens zavedený výsledkom postupu trialógu, keď neboli jasne deklarované zdroje financovania iniciatívy a ďalšie objasnenie má prebehnúť až v rámci ročného rozpočtového postupu; očakáva, že Komisia dohodu vykoná tak, aby plne odrážala diskusie z trojstranných rozhovorov a ducha dohody;

27.  víta skutočnosť, že podľa dosiahnutej dohody o financovaní EDIDP budú potrebné oveľa menšie škrty v programoch v rámci podokruhu 1a oproti pôvodnému návrhu Komisie; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že sa zdá, že Rada kladie väčší dôraz na udržiavanie rezerv než na poskytnutie dostatočných finančných prostriedkov na oblasti, ktoré sama identifikovala ako hlavné priority;

28.  víta pridelenie sumy 500 miliónov EUR na program EDIDP na roky 2019 a 2020; konštatuje, že podľa odhadov výskumnej služby Európskeho parlamentu nedostatočná spolupráca medzi vnútroštátnymi odvetviami v tejto oblasti stojí EÚ 10 miliárd EUR ročne; domnieva sa, že obrana je jasným príkladom, ako je možné dosiahnuť väčšiu efektívnosť prenosom niektorých právomocí a úkonov, ktoré v súčasnosti vykonávajú členské štáty, ako aj príslušných rozpočtových prostriedkov na EÚ; zdôrazňuje, že by to viedlo k preukázaniu európskej pridanej hodnoty a umožnilo by to obmedziť celkové zaťaženie verejných výdavkov v EÚ;

29.  víta návrh na vytvorenie Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktorý bude podporovať najnovšiu vysokovýkonnú výpočtovú techniku a dátovú infraštruktúru, rozvoj jeho technológií a ich uplatňovanie v širokom spektre oblastí na prospech vedeckých pracovníkov, priemyslu aj verejného sektora;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

30.  berie na vedomie, že celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b dosahuje 57 113,4 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 2,8 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018; ďalej konštatuje, že navrhovaná suma 47 050,8 milióna EUR ako platobné rozpočtové prostriedky je o 1,1 % vyššia než v roku 2018;

31.  víta skutočnosť, že programy na obdobie rokov 2014 – 2020 sa vykonávajú v plnej miere, a opätovne zdôrazňuje, že v budúcnosti sa musí zabrániť akémukoľvek „abnormálnemu“ hromadeniu neuhradených faktúr; víta tiež skutočnosť, že veľká väčšina vnútroštátnych riadiacich orgánov už bola určená; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyriešili všetky nedoriešené otázky, aby vykonávanie mohlo hladko pokračovať;

32.  pripomína, že v dôsledku revidovaných prognóz členských štátov boli v opravnom rozpočte č. 6/2017 platobné rozpočtové prostriedky v rámci podokruhu 1b znížené o 5,9 miliardy EUR; úprimne dúfa, že národné orgány aj Komisia zvýšili kvalitu svojich odhadov platobných potrieb v rozpočte na rok 2019 a že platobné rozpočtové prostriedky v navrhnutej výške sa budú čerpať v plnej miere;

33.  zdôrazňuje, že v časoch rýchleho technologického rozvoja – vrátane sektora umelej inteligencie – sa môže priepasť medzi rýchlo sa rozvíjajúcimi a zaostávajúcimi regiónmi prehlbovať, ak sa vplyv štrukturálnych fondov neposilní ich podmienením z hľadiska efektívnosti;

34.  berie na vedomie návrh Komisie, aby sa financovalo pokračovanie YEI, a navrhnutú mobilizáciu prostriedkov vo výške 233,3 milióna EUR z celkovej rezervy na záväzky; pripomína, že prípadnému zvýšeniu vyčlenených rozpočtových prostriedkov na YEI by mali zodpovedať príslušné sumy z ESF; pripomína záväzok Komisie, ktorý prijala počas zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2018, urýchlene predložiť revíziu nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), aby doň zahrnula zvýšenie prostriedkov pre YEI v roku 2018; upozorňuje na to, že Komisia svoj záväzok nedodržala, a žiada ju, aby podrobne vysvetlila dôvody, ktoré spôsobili oneskorenie v predložení revízie uvedeného nariadenia;

35.  zaväzuje sa rýchlo prijať nové právne predpisy týkajúce iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ESF s cieľom uľahčiť ambiciózne zvýšenie rozpočtových prostriedkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2019 bez toho, aby boli ohrozené ostatné programy prebiehajúce v rámci ESF v členských štátoch, prípadne oslobodením členským štátom od ich povinnosti zosúladiť rozpočtové prostriedky ESF zamerané na zamestnanosť mladých ľudí, a to pod striktnou podmienkou, že navrhované zmeny by členským štátom ani neumožnili uvoľnenie z finančných záväzkov, ktoré už v tejto oblasti prijali, ani by vo všeobecnosti neznamenali zníženie rozpočtových prostriedkov EÚ určených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

36.  berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 59 991,1 milióna EUR (+1,2 % v porovnaní s rokom 2018) a navrhované platby vo výške 57 790,4 milióna EUR (3 %) pre okruh 2; konštatuje, že výdavky na EPZF na rok 2019 sa odhadujú na 44 162,5 milióna EUR, čo je menej ako v rozpočte na rok 2018 (-547,9 milióna EUR);

37.  konštatuje, že Komisia ponechala pod stropom okruhu 2 rezervu 344,9 milióna EUR; poukazuje na skutočnosť, že zvýšená nestálosť na poľnohospodárskych trhoch, akú spôsobil napríklad zákaz dovozu do Ruska, sa môže stať dôvodom použitia tejto rezervy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rezerva ponechaná pod stropmi bude stačiť na riešenie akejkoľvek krízy, ktorá by mohla nastať;

38.  poznamenáva, že vykonávanie niektorých opatrení, ktoré súvisia so zákazom dovozu do Ruska a ktoré boli zahrnuté v rozpočte na rok 2018, nebude pokračovať (napríklad pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, v prípade ktorých je situácia na trhu stále ťažká), ale stále môžu pretrvávať ťažkosti na trhu v mliekarenskom odvetví; očakáva opravný list Komisie, ktorý by mal byť predložený v októbri a ktorý by mal vychádzať z aktualizovaných informácií o financovaní EPZF, aby bolo možné overiť skutočné potreby v poľnohospodárskom sektore; zdôrazňuje, že počet prípadov, keď je nutná intervencia na trhu v rámci EPZF, je naďalej veľmi nízky a zodpovedá len relatívne malej časti EPZF (okolo 5,9 %);

39.  zdôrazňuje, že časť riešenia problému nezamestnanosti mladých ľudí spočíva v primeranej podpore mladých ľudí vo vidieckych oblastiach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla zvýšiť rozpočtový riadok pre mladých poľnohospodárov;

40.  zdôrazňuje, že vykonávanie ENRF sa zrýchľuje a po pomalom štarte na začiatku programového obdobia by sa v roku 2019 mal vykonávať v plnej miere; víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na program LIFE+ (+ 6 %) v súlade s finančným plánovaním; poznamenáva, že Európska environmentálna agentúra (EEA) prevezme v rokoch 2019 – 2020 zodpovednosť aj za monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj za overovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

41.  poznamenáva, že na okruh 3 sa navrhujú viazané rozpočtové prostriedky vo výške 3 728,5 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 6,7 % v porovnaní s rokom 2018, a platobné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 3 486,4 milióna EUR, t. j. 17 % nárast v porovnaní s minulým rokom; zdôrazňuje však, že tieto zvýšenia prichádzajú po rokoch s klesajúcimi úrovňami financovania tohto okruhu a že celkové finančné prostriedky určené na rôzne kľúčové oblasti, ako je migrácia, riadenie hraníc a vnútorná bezpečnosť, stále predstavujú len 2,3 % celkového objemu navrhovaných výdavkov EÚ v roku 2019; spochybňuje návrh viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 281,2 milióna EUR na podporu legálnej migrácie do Únie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu, čo znamená oproti roku 2018 zníženie o 14,4 %; žiada Komisiu, aby poskytla obšírnejšie vysvetlenie dôvodov tohto zníženia;

42.  konštatuje, že už štvrtý rok za sebou boli všetky rezervy v rámci stropu okruhu 3 vyčerpané, čo potvrdzuje fakt, že za súčasných okolností rozpočet EÚ nie je dostatočne vybavený na zvládnutie rozsahu a hĺbky migračných a bezpečnostných výziev, ktorým Únia čelí; v tejto súvislosti víta navrhovanú mobilizáciu prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 927,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

43.  očakáva, že zaťaženie migračných a azylových systémov niektorých členských štátov, ako aj ich hraníc zostane vysoké aj v roku 2019, a naliehavo vyzýva Úniu, aby zostala obozretná, pokiaľ ide o akékoľvek budúce nepredvídateľné potreby v týchto oblastiach; v tomto ohľade vyzýva na posilnenie prostriedkov kontroly na vonkajších hraniciach a zároveň v tejto súvislosti požaduje primerané financovanie a personálne obsadenie agentúr EÚ zaoberajúcich sa týmito otázkami a opätovne potvrdzuje, že dlhodobo udržateľným riešením je riešenie základných príčin migračnej a utečeneckej krízy spolu so stabilizáciou susedstiev EÚ a že na dosiahnutie tohto cieľa sú kľúčové investície do krajín pôvodu migrantov a utečencov;

44.  víta požiadavku zo zasadnutia Európskej rady 28. júna 2018 na ďalšie posilnenie agentúry Frontex prostredníctvom zvýšených zdrojov a posilneného mandátu; žiada o ďalšie informácie o tom, koľko zamestnancov budú vysielať členské štáty a koľko zamestnancov bude potrebovať priamo samotná agentúra; vyzýva Komisiu, aby svoj návrh rozpočtu zodpovedajúcim spôsobom upravila v jesennom opravnom liste; takisto víta ďalších 45,6 miliónov EUR, ktoré boli poskytnuté na podporu Grécka a Španielska pri ich riadení toku prichádzajúcich migrantov na ich územie; zdôrazňuje, že účinná kontrola hraníc musí byť sprevádzaná náležitou starostlivosťou o prichádzajúcich migrantov;

45.  konštatuje, že platnosť nástroja, ktorý umožňuje poskytovanie núdzovej humanitárnej pomoci v rámci Únie, uplynie v marci 2019; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na pretrvávajúce humanitárne potreby utečencov a žiadateľov o azyl v niektorých členských štátoch posúdila, či by tento nástroj nebolo vhodné opätovne aktivovať a finančne doplniť; zdôrazňuje, že je potrebná väčšia solidárnosť s krajinami, v ktorých sa sústreďujú príchody a žiadatelia o azyl; vyzdvihuje, že zatiaľ je dôležité naďalej poskytovať finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmov na núdzovú pomoc v rámci AMIF, najmä na ďalšiu podporu pre Grécko; domnieva sa, že finančná podpora by mala byť poskytnutá aj Taliansku; žiada preto Komisiu, aby uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, že to nenavrhla; pripomína, že Taliansko je jediná krajina, v ktorej sa väčšina obyvateľstva domnieva, že členstvo v Európskej únii nie je pre nich prospešné; všíma si veľké zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov na druhú zložku fondu AMIF – Podpora legálnej migrácie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu;

46.  domnieva sa, že v súvislosti so širokou škálou bezpečnostných otázok vrátane meniacich sa foriem radikalizácie, počítačovej kriminality, násilia a terorizmu, ktoré prekračujú kapacitu jednotlivých členských štátov reagovať na ne, by rozpočet EÚ mal viesť k spolupráci v otázkach bezpečnosti s pomocou existujúcich agentúr EÚ; v tejto súvislosti si kladie otázku, ako možno túto vysokorizikovú bezpečnostnú situáciu zlúčiť s navrhovaným výrazným znížením viazaných rozpočtových prostriedkov (-26,6 %) pre ISF; zdôrazňuje, že výdavky v tejto oblasti budú efektívne až vtedy, keď budú odstránené prekážky vnútroeurópskej spolupráce a cielenej výmeny informácií a zároveň sa bude plne uplatňovať ochrana údajov v súlade s právnymi predpismi EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia stále nepredložila návrh, ktorého cieľom by bolo poskytnúť na úrovni EÚ vyjadrenie finančnej solidárnosti s obeťami teroristických činov a ich rodinami, a vyzýva Komisiu, aby urobila potrebné kroky na urýchlené zavedenie tejto pomoci;

47.  berie na vedomie navrhnutú revíziu právneho základu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, po ktorého prijatí sa očakáva, že bude mať veľký vplyv na rozpočet v posledných dvoch rokoch súčasného VFR, pričom len z okruhu 3 bude potrebných 256,9 milióna EUR; trvá na tom, že jediným logickým riešením je financovať túto zásadnú modernizáciu kľúčovej politiky Únie z nových a dodatočných prostriedkov; varuje pred uplatnením prerozdelenia prostriedkov, ktoré sa jasne vykonáva na úkor iných hodnotných a dobre fungujúcich politík a programov;

48.  opätovne potvrdzuje, že Európsky parlament vyjadruje výraznú podporu programom Únie v oblasti kultúry, spravodlivosti, základných práv a občianstva; víta navrhované zvýšenie pre program Tvorivá Európa; okrem toho trvá na vyčlenení dostatočných finančných prostriedkov na program Európa pre občanov a na európske iniciatívy občanov, predovšetkým v čase pred blížiacimi sa európskymi voľbami;

49.  pripomína podporu Európskeho parlamentu pre program Práva, rovnosť a občianstvo a pre program Spravodlivosť; zdôrazňuje, že EÚ si musí zachovať odhodlanie presadzovať práva žien a LGBTI osôb;

50.  víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na program Potraviny a krmivá, ktorý by mal umožniť Únii účinne riešiť akékoľvek prípady vypuknutia vážnych chorôb zvierat a výskytu škodcov rastlín vrátane nedávnej epidémie vtáčej chrípky, ktorá v nedávnych rokoch zasiahla viaceré členské štáty;

51.  vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané rozpočtové prostriedky na lepšie zviditeľnenie volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2019, a na posilnenie účinnosti ich mediálneho pokrytia, najmä s cieľom podporovať šírenie informácií o hlavných kandidátoch, t. j. o kandidátoch na predsedu Komisie;

Okruh 4 – Globálna Európa

52.  berie na vedomie celkové zvýšenie navrhovaných rozpočtových prostriedkov na okruh 4, ktoré predstavujú 11 384,2 milióna EUR (+ 13,1 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že toto zvýšenie súvisí predovšetkým s financovaním druhej tranže FRT, v prípade ktorej Komisia navrhuje mobilizáciu celkovej rezervy na záväzky (1 116,2 milióna EUR); konštatuje, že takto by ale pod stropom okruhu 4 nezostala žiadna rezerva;

53.  žiada členské štáty, aby poskytli vyššie príspevky do trustového fondu pre Afriku, do fondu Madad a do Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj na podporu stabilizácie v krízových regiónoch, zabezpečenie pomoci pre utečencov a podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja afrického kontinentu a krajín európskeho susedstva;

54.  je presvedčený o tom, že výzvy, ktoré sa riešia v rámci vonkajšej činnosti EÚ, si vyžadujú trvalé finančné prostriedky presahujúce súčasnú úroveň okruhu 4; domnieva sa, že nové iniciatívy by mali byť financované z nových rozpočtových prostriedkov a že všetky možnosti flexibility by sa mali v plnej miere využiť; nesúhlasí však s navrhovaným financovaním predĺženia FRT a súvisiacou dohodou dosiahnutou v Rade 29. júna 2018, pretože by sa nimi značne obmedzili možnosti financovania iných prioritných oblastiach v rámci okruhu 4, ako aj pomocná úloha rozpočtu EÚ pri podporovaní ľudí v núdzi a presadzovaní základných hodnôt;

55.  víta zvýšenie prostriedkov na projekty súvisiace s migráciou po trase cez centrálne Stredozemie, ako aj mierne zvýšenie na východnú zložku nástroja európskeho susedstva (ENI) a na presun priorít v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) na Blízky východ; žiada, aby sa vyčlenili dostatočné finančné prostriedky pre UNRWA s cieľom zabezpečiť trvalú podporu pre palestínskych utečencov v tomto regióne, a to aj s ohľadom na nedávne rozhodnutie USA stiahnuť svoj príspevok na túto agentúru;

56.  víta zvýšenú podporu pre regionálne činnosti v oblasti západného Balkánu; domnieva sa však, že treba rozsiahlejšie podporovať politické reformy; vyjadruje poľutovanie nad zvyšujúcou sa podporou poskytovanou na politické reformy v Turecku (IPA II) a kladie si otázky, či je to v súlade s rozhodnutím rozpočtového orgánu znížiť v súčasnom rozpočtovom roku rozpočtové prostriedky v tomto riadku; opakovane vyjadruje svoju pozíciu, v ktorej vyzval na podmienenie finančných prostriedkov určených pre turecké orgány v rámci IPA II zlepšeniami v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; žiada, aby sa rozpočtové prostriedky v tomto riadku, ak sa v týchto oblastiach nedosiahne pokrok, a to aj s ohľadom na obmedzený manévrovací priestor, úplne presmerovali na aktérov občianskej spoločnosti, aby sa vykonali opatrenia podporujúce ciele týkajúce sa zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody médií; podporuje celkový trend znižovania prostriedkov pre Turecko na politické reformy;

57.  podčiarkuje zreteľné zníženie sumy, ktorá sa má poskytnúť v rozpočte na rok 2019 na Garančný fond pre vonkajšie opatrenia riadený Európskou investičnou bankou (EIB), ako aj výrazné zníženie plánovaného množstva grantov na makrofinančnú pomoc (MFA), a to v dôsledku nižšieho objemu nesplatených úverov EIB oproti pôvodným odhadom, ako aj nižšieho uhrádzania úverov MFA v porovnaní s posledným finančným plánom;

58.  vyjadruje plnú podporu prísľubom, ktoré EÚ dala na bruselskej konferencii o Sýrii, čím potvrdila predchádzajúce prísľuby; súhlasí s tým, aby sa v záujme splnenia tohto prísľubu v roku 2019 zvýšili prostriedky na ENI a na humanitárnu pomoc o 120 miliónov EUR v oboch prípadoch;

59.  opakovane vyjadruje podporu pridelenia primeraných finančných prostriedkov na strategickú komunikáciu EÚ zameranú na riešenie dezinformačných kampaní a kybernetických útokov, ako aj na podporu objektívneho obrazu o Únii mimo jej hraníc;

Okruh 5 – Administratíva

60.  konštatuje, že výdavky na okruh 5 sa zvýšili o 3,0 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 a dosahujú výšku 9 956,9 milióna EUR (+291,4 milióna EUR) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že rovnako ako v prípade predchádzajúceho rozpočtového roka je toto zvýšenie spôsobené najmä vývojom dôchodkov (+116,7 milióna EUR) a predstavuje 20,2 % výdavkov na okruh 5; konštatuje, že podiel výdavkov na administratívu v návrhu rozpočtu zostáva nezmenený na úrovni 6,0 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

61.  uznáva úsilie, ktoré vyvíja Komisia, aby začlenila všetky možnosti úspor a racionalizácie výdavkov, ktoré nesúvisia s platmi, do vlastného rozpočtu; poznamenáva, že vývoj výdavkov Komisie (+2,0 %) bol do veľkej miery ovplyvnený automatickým prispôsobovaním mzdových výdavkov a zmluvných záväzkov; ďalej berie na vedomie, že Komisia uskutočnila vnútorné presuny zamestnancov, aby mohla plniť svoje nové priority;

62.  konštatuje, že po započítaní sumy 253,9 milióna EUR na použitie rezervy na nepredvídané udalosti mobilizovanej v roku 2018 predstavuje skutočná rezerva pod týmto stropom sumu 575,2 milióna EUR; domnieva sa, že ide o dôležitú rezervu v nominálnom vyjadrení, a zároveň sa domnieva, že odráža úsilie Komisie zamerané predovšetkým na zastavenie rastu výdavkov nesúvisiacich s platmi; je presvedčený, že ďalšie úsilie stabilizovať alebo znížiť administratívne výdavky Komisie by mohlo viesť k odloženiu dôležitých investícií alebo ohrozeniu riadneho fungovania jej administratívy;

Pilotné projekty – prípravné akcie

63.  zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, z ktorých sa môžu vyvinúť stále činnosti a programy EÚ; má v úmysle pokračovať v určovaní vyváženého balíka pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré budú odrážať politické priority Európskeho parlamentu a zohľadňovať riadne a včasné predbežné hodnotenie zo strany Komisie; konštatuje, že v súčasnom návrhu je rezerva v niektorých okruhoch obmedzená, resp. niekde ani neexistuje, a plánuje preskúmať spôsoby, ako vytvoriť priestor pre prípadné pilotné projekty a prípravné akcie spôsobmi, ktoré by neobmedzili iné politické priority;

Agentúry

64.  berie na vedomie celkové zvýšenie rozpočtových prostriedkov na decentralizované agentúry v návrhu rozpočtu na rok 2019, a to o 10,8 % (bez zohľadnenia pripísaných príjmov) a o 259 pracovných miest; víta skutočnosť, že pri väčšine agentúr ich vlastný rozpočet narastá, zatiaľ čo príspevok EÚ klesá; v tejto súvislosti konštatuje, že Európsky parlament v súčasnosti skúma možnosti ďalšieho rozšírenia financovania decentralizovaných agentúr prostredníctvom poplatkov; s uspokojením berie na vedomie, že agentúram s „novými úlohami“ (ESMA, eu-LISA a Frontex) bolo priznané výrazné zvýšenie rozpočtových prostriedkov a zamestnancov v pláne pracovných miest; žiada o ďalšiu finančnú podporu pre agentúry, ktoré riešia výzvy súvisiace s migráciou a bezpečnosťou; je presvedčený, že Europol a Eurojust by mali byť ešte viac posilnené a že EASO by mal dostať dostatočné financie na svoju transformáciu na Agentúru Európskej únie pre azyl;

65.  opakuje svoje stanovisko, že cieľ znížiť počet zamestnancov o 5 % bol úspešne dosiahnutý, a zdôrazňuje, že podľa rýchleho preskúmania Dvorom audítorov tento krok nevyhnutne nepriniesol očakávané výsledky; domnieva sa, že decentralizované agentúry sa musia posudzovať jednotlivo; víta prijatie odporúčaní medziinštitucionálnej pracovnej skupiny všetkými inštitúciami;

66.  víta vytvorenie dvoch nových orgánov EÚ, ktoré sa majú považovať za decentralizované agentúry: Európska prokuratúra (EPPO) a Európsky orgán práce (ELA); konštatuje, že rozpočtové prostriedky na ELA boli vložené do rezervy, kým legislatívny postup nebude ukončený; konštatuje, že EPPO má sídlo v Luxemburgu, a žiada agentúru, aby obidvom zložkám rozpočtového orgánu predložila všetky informácie o svojej politike v oblasti nehnuteľností v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že nové agentúry sa musia vytvárať prideľovaním nových zdrojov a nových pracovných miest, pričom treba zabrániť akémukoľvek prerozdeleniu prostriedkov, pokiaľ nie je jasne preukázané, že určité činnosti sú v plnej miere presunuté z Komisie alebo iných existujúcich orgánov, ako je Eurojust, na tieto nové agentúry; konštatuje, že Eurojust má naďalej právomoci riešiť prípady súvisiace s ochranou finančných záujmov v úzkej spolupráci s Európskou prokuratúrou a zároveň sa plne zapájať do zabezpečovania operačnej podpory pre členské štáty v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, kybernetickej trestnej činnosti a prevádzačstvu migrantov; pripomína ustanovenia spoločného prístupu týkajúce sa novovytvorených decentralizovaných agentúr;

67.  očakáva, že sa rokovania o rozpočte na rok 2019 budú odvíjať v súlade so zásadou, že sa obe zložky rozpočtového orgánu zaviažu začať rokovania čo najskôr a plne využiť celé obdobie zmierovacieho konania a súčasne zabezpečiť takú mieru zastúpenia, ktorá umožní viesť skutočný politický dialóg;

o
o   o

68.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0089.


PRÍLOHA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O DÁTUMOCH PRE ROZPOČTOVÝ POSTUP A SPÔSOBOCH FUNGOVANIA ZMIEROVACIEHO VÝBORU V ROKU 2018

A.  V súlade s časťou A prílohy k medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na týchto kľúčových dátumoch v súvislosti s rozpočtovým postupom na rok 2019:

1.  Komisia sa vynasnaží predložiť výkaz odhadov na rok 2019 do konca mája;

2.  pred prijatím pozície Rady sa 12. júla dopoludnia zvolá trialóg;

3.  Rada sa bude usilovať prijať pozíciu a postúpiť ju Európskemu parlamentu do 37. týždňa (tretí septembrový týždeň), aby uľahčila včasné dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom;

4.  Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet sa bude usilovať hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady najneskôr do konca 41. týždňa (v polovici októbra);

5.  pred čítaním v Európskom parlamente sa 18. októbra dopoludnia zvolá trialóg;

6.  plénum Európskeho parlamentu bude hlasovať o svojom čítaní v 43. týždni (plenárna schôdza 22. – 25. októbra);

7.  zmierovacie obdobie sa začne 30. októbra. V súlade s ustanoveniami článku 314 ods. 4 písmena c) ZFEÚ obdobie vyhradené na zmierovacie konanie skončí 19. novembra 2018;

8.  Zmierovací výbor zasadne 7. novembra dopoludnia v priestoroch Európskeho parlamentu a 16. novembra v priestoroch Rady a zasadnutie môže v prípade potreby pokračovať, pričom tieto zasadnutia sa pripravia na trialógu (príp. trialógoch). Trialóg je naplánovaný na 7. novembra dopoludnia. Ďalší trialóg (trialógy) možno zvolať počas 21-dňového zmierovacieho obdobia, a to aj prípadne 14. novembra (v Štrasburgu).

B.  Spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru sú stanovené v časti E prílohy k uvedenej medziinštitucionálnej dohode.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia