Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2646(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0306/2018

Внесени текстове :

B8-0306/2018

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0316

Приети текстове
PDF 143kWORD 55k
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург
Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно неблагоприятните въздействия на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и в частност „случайните американци“ (2018/2646(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 7, член 8 и член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 8 и член 14 от Европейската конвенция за правата на човека,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(1),

—  като взе предвид Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции(2),

—  като взе предвид Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане(3),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 октомври 2016 г. относно данъчната прозрачност,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юли 2016 г. относно по-нататъшни мерки за увеличаване на прозрачността и за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци (COM(2016)0451),

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и до Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 06 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(5),

—  като взе предвид общия стандарт за докладване на ОИСР, одобрен от Съвета на ОИСР на 15 юли 2014 г.,

—  като взе предвид въпросите до Комисията и до Съвета относно неблагоприятното въздействие на FATCA върху гражданите на ЕС и в частност „случайните американци“ (O-000052/2018 – B8-0033/2018 and O-000053/2018 – B8-0032/2018),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че комисията по петиции беше сезирана с петиция от колектив от европейски граждани, изразяващи опасения във връзка с неблагоприятните въздействия на FATCA, междуправителствените споразумения за неговото прилагане и извънтериториалното въздействие на данъчното облагане, основано на гражданството;

Б.  като има предвид, че от влизането в сила на FATCA и свързаните с него междуправителствени споразумения, сключени между държави членки и САЩ, финансовите институции в ЕС, под заплахата от санкции за разваляне на франчайзинга в САЩ, включително удържан при източника данък в размер на 30%, трябва да разкриват подробна информация относно сметките, чиито титуляри са предполагаеми „американски лица“, на администрацията по приходите на САЩ (IRS) чрез техните национални правителства; като има предвид, че това би могло да съставлява нарушение на правилата на ЕС за защита на данните и основните права;

В.  като има предвид, че целта на FATCA е предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от американски лица, и като има предвид, че Актът изисква от чуждестранни финансови институции да издирват „американски лица“, като разглеждат редица показатели, например място на раждане в САЩ, телефонен номер в САЩ и индикации за пълномощно за сметката, издадено на лице с адрес в САЩ, предвид които от лицето се изисква да докаже, че той или тя не е гражданин на САЩ;

Г.  като има предвид, че това използване на показатели, прилагано по силата на FATCA, може да доведе до произволно разкриване и наказание на лица, които в действителност може да нямат съществени връзки със САЩ; като има предвид, че на практика FATCA включва голяма група лица, като например лица с двойно гражданство на ЕС и САЩ и членовете на техните семейства, които не са граждани на САЩ, и особено т.нар. „случайни американци“, които по случайност по рождение са придобили гражданство на САЩ, но които не поддържат връзки със САЩ, тъй като никога не са живели, работили или учили в САЩ и не притежават социалноосигурителни номера в САЩ;

Д.  като има предвид, че Комисията призна, че FATCA и свързаните с него междуправителствени споразумения изглежда имат нежелания ефект на възпрепятстване на достъпа до финансови услуги в ЕС за граждани на САЩ и всяко лице, за което има признаци, че той/тя може да бъде обект на FATCA („американско лице“);

Е.  като има предвид, че животът и поминъкът на хиляди добросъвестни граждани на ЕС и техните семейства в ЕС са засегнати сериозно от FATCA ежедневно, тъй като на онези от тях, които попадат в обхвата на определението за „американски лица“, се замразяват спестовните влогове и им се отказва достъп до всички банкови услуги, в т.ч. животозастраховане, пенсии и ипотеки поради нежеланието на финансовите институции да извършват скъпо струващото докладване по FATCA; като има предвид, освен това личните данни на членовете на техните семейства в ЕС се споделят със САЩ и техният достъп до банкови услуги в ЕС бива ограничен (например съвместни сметки и/или ипотеки);

Ж.  като има предвид, че „случайните американци“, които не желаят да бъдат засегнати от FATCA, са задължени официално да се откажат от гражданството си на САЩ – много тромав процес, за който са необходими социалноосигурителен номер в САЩ или международен данъчен идентификационен номер на САЩ, каквито, наред с останалото, повечето „случайни американци“ не притежават;

З.  като има предвид, че от американските интернет платформи като AirBnB, Tripadvisor и Amazon се изисква да събират информация за плащането на данъци от всички граждани на ЕС, които ползват тези онлайн услуги, и да я предават на федералния данъчен орган на САЩ, IRS; като има предвид, че целта на тази практика е да се установи дали потребителят е гражданин на САЩ и съответно да се определи дали печалбите, реализирани чрез тези платформи, подлежат на данъчно отчитане в САЩ, в контекста на FATCA; като има предвид, че тази практика явно не е в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните;

И.  като има предвид, че Директива 2014/92/EС (Директива относно платежните сметки) задължава държавите членки да гарантират, че кредитните институции не упражняват дискриминация спрямо потребителите въз основа на тяхната националност или място на пребиваване;

Й.  като има предвид, че срокът на държавите членки за транспониране на Директивата относно платежните сметки беше 18 септември 2016 г.;

К.  като има предвид, че в своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, Парламентът прие за сведение значителната липса на реципрочност между САЩ и ЕС в рамките на споразумението за FATCA;

Л.  като има предвид, че FATCA и общият стандарт за докладване на ОИСР относно автоматичния обмен на данъчна информация са съществени инструменти за борба с корупцията, трансграничните данъчни измами и отклонението от данъчно облагане;

М.  като има предвид, че френското Национално събрание публикува доклад през октомври 2016 г. вследствие на неговата двустранна мисия за установяване на факти, с която проучи извънтериториалните въздействия на някои закони на САЩ, в т.ч. FATCA, в който се препоръчва френското правителство или да преговаря по изменение на данъчния си договор със САЩ, или да поиска от законодателите на САЩ да изменят законите на САЩ, така че да позволят на френските „случайни американци“ да напуснат системата на САЩ и да се откажат от нежеланото от тях гражданство на САЩ без такси, без досиета и без санкции; като има предвид, че неотдавна беше създадена комисия, която да разгледа конкретно извънтериториалното данъчно облагане на френските „случайни американци“ от страна на САЩ, и през ноември 2017 г. бяха внесени резолюции както в Сената, така и в Националното събрание по този конкретен въпрос; като има предвид, че на 15 май 2018 г. френският Сенат прие с единодушие резолюция, приканваща правителството да предприеме незабавни мерки, за да гарантира, че правото на френските „случайни американци“ на банкова сметка се спазва, че дискриминационните практики, възприети от френските банки вследствие на FATCA, ще бъдат прекратени, както и че незабавно ще бъде стартирана информационна кампания, която да информира френските граждани, живеещи в САЩ, относно последиците от гражданството и данъчното право на САЩ; като има предвид, че резолюцията също така изисква да бъдат предприети силни дипломатически усилия за намиране на решение за френските „случайни американци“, което да им позволи да се освободят от нежеланото от тях гражданство на САЩ без такси, без досиета и без санкции, и настоява САЩ да изпълнят обещанието си за реципрочност, по силата на което Франция се е съгласила да подпише своето междуправителствено споразумение;

Н.  като има предвид, че Съединените щати и Еритрея са единствените две държави в света, които са приели данъчно облагане, основано на гражданството, и Еритрея е осъдена от ООН за усилията ѝ за прилагане на нейния „данък диаспора“;

О.  като има предвид, че през 2017 г. САЩ приеха значителна данъчна реформа, която обаче не премахна принципа на данъчното облагане, основано на гражданството, за физическите лица, но въведе данъчно облагане на териториален принцип за американските многонационални корпорации;

1.  призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че основните права на всички граждани, по-специално на „случайните американци“, са гарантирани, особено правото на личен и семеен живот, правотo на неприкосновеност на личния живот и принципът за недопускане на дискриминация, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека;

2.  призовава държавите членки да осигурят пълното и правилно транспониране на Директивата относно платежните сметки, и особено на член 15 и член 16 от нея, и да гарантират правото на всички граждани на ЕС да имат достъп до платежна сметка за основни операции, независимо от тяхната националност;

3.  призовава Комисията да ускори своя анализ на националните мерки за транспониране на Директивата относно платежните сметки и да включи в своята оценка положението на „случайните американци“, лицата с двойно гражданство и гражданите на САЩ, пребиваващи законно в ЕС, като отдели дължимото внимание на всяка дискриминация от страна на финансови институции спрямо данъкоплатци, пребиваващи законно в ЕС и отговарящи на условията за „американски лица“ за целите на FATCA;

4.  призовава настоятелно Комисията незабавно да започне производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка в случай на установени нарушения при изпълнението на Директивата относно платежните сметки и да докладва на Парламента и на Съвета относно предприетите мерки за осигуряване на правилното прилагане на посочената директива;

5.  подчертава колко е важно да се предостави адекватно равнище на защита на личните данни, предадени на САЩ съгласно FATCA, при пълно съответствие с националното законодателство и законодателството на ЕС в областта на защитата на данните; призовава държавите членки да направят преглед на своите междуправителствени споразумения и при необходимост да ги изменят, за да ги приведат в съответствие с правата и принципите на Общия регламент относно защитата на данните; призовава настоятелно Комисията и Европейския комитет по защита на данните незабавно да разследват всяко нарушение на правилата на ЕС за защита на данните от страна на държави членки, чието законодателство позволява прехвърлянето на лични данни на администрацията по приходите на САЩ за целите на FATCA, и да започнат производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка срещу държави членки, които не правоприлагат адекватно правилата на ЕС за защита на данните;

6.  призовава Комисията да извърши пълна оценка на въздействието на FATCA и на извънтериториалната практика на САЩ за данъчно облагане, основано на гражданството, върху гражданите на ЕС, финансовите институции в ЕС и икономиките на ЕС, като се отчетат продължаващите усилия във Франция и други държави членки, и да обясни, ако има сериозно разминаване в третирането на граждани на ЕС и/или пребиваващи в ЕС в различните държави–членки на ЕС, особено що се отнася до правилата на ЕС за защита на данните и стандартите за основни права в резултат на FATCA и „американските признаци“; призовава Комисията да извърши всеобхватна оценка на състоянието на реципрочност на FATCA, или липсата на такава, в целия ЕС, както и на спазването от страна на САЩ на задълженията им по различните междуправителствени споразумения, подписани с държавите членки;

7.  призовава Комисията да оцени и, ако е необходимо, да предприеме действия за гарантиране, че основните права на ЕС и ценностите, залегнали в Хартата на основните права и Европейската конвенция за правата на човека, като например правото на неприкосновеност на личния живот и принципът на недискриминация, както и правилата на ЕС за защита на данните, се спазват в контекста на FATCA и автоматичния обмен на данъчна информация със САЩ;

8.  изразява съжаление във връзка с липсата на реципрочност на междуправителствените споразумения, подписани от държавите членки, особено що се отнася до обхвата на обменяната информация, който е по-голям за държавите членки, отколкото за САЩ; призовава всички държави членки колективно да преустановят прилагането на междуправителствените си споразумения (или обмена на всяка информация, различна от отнасящата се до сметки, притежавани в ЕС от граждани на САЩ, пребиваващи в САЩ) до момента, в който САЩ се съгласят на многостранен подход спрямо автоматичния обмен на информация или чрез отмяна на FATCA и присъединяване към общия стандарт за предоставяне на информация, или чрез предоговаряне на FATCA на обща за ЕС основа и с идентични задължения за реципрочно споделяне от двете страни на Атлантика;

9.  призовава Комисията и Съвета да представят съвместен подход на ЕС към FATCA, за да защитят адекватно правата на европейските граждани (в частност на „случайните американци“) и да подобри равната реципрочност в автоматичния обмен на информация от страна на САЩ;

10.  призовава Съвета да възложи мандат на Комисията да започне преговори със САЩ за споразумение за FATCA между ЕС и САЩ, с оглед да се гарантира пълен реципрочен обмен на информация, да се спазват основните принципи на правото на ЕС, както и Директивата относно платежните сметки, и да се позволи на „случайните американци“ от ЕС да се откажат от нежеланото гражданство на САЩ без такси, без досиета и без санкции;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(2) ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214.
(3) ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0491.
(5) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност