Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2646(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0306/2018

Předložené texty :

B8-0306/2018

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0316

Přijaté texty
PDF 139kWORD 50k
Čtvrtek, 5. července 2018 - Štrasburk Konečné znění
Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2018 o nepříznivém dopadu amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) na občany EU, a zejména na tzv. „náhodné Američany“ (2018/2646(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 7, 8 a 21 Listiny základních práv Evropské Unie;

–  s ohledem na články 8 a 14 Evropské úmluvy o lidských právech,

–  s ohledem na nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky(2),

–  s ohledem na směrnici Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní(3),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 11. října 2016 týkající se daňové transparentnosti,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. července 2016 o dalších opatřeních ke zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (COM(2016)0451),

–  s ohledem na své doporučení Radě a Komisi ze dne 13. prosince 2017 v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem(5),

–  s ohledem na společné standardy organizace OECD pro vykazování, které schválila rada OECD dne 15. července 2014,

–  s ohledem na otázky týkající se nepříznivého dopadu amerického zákona o podávání informací o FATCA na občany EU, a zejména na tzv. „neúmyslné Američany“ (O-000052/2018 – B8-0033/2018 a O-000053/2018 – B8-0032/2018), adresované Komisi a Radě,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Petiční výbor Parlamentu zabýval peticí skupiny evropských občanů, kteří poukázali na nepříznivý dopad zákona FATCA a prováděcích mezivládních dohod k tomuto zákonu a na extrateritoriální dopad zdaňování založeného na občanství;

B.  vzhledem k tomu, že od vstupu zákona FATCA a souvisejících mezivládních dohod mezi členskými státy a USA v platnost musejí nyní finanční ústavy EU prostřednictvím vlád členských států zveřejňovat v USA podrobné informace o účtech předpokládaných „osob z USA“ americkému federálnímu daňovému úřadu (Internal Revenue Service, IRS), a to pod hrozbou pokut, které by mohly vést ke zrušení jejich licence v USA, včetně daně vybírané srážkou ve výši 30 %; vzhledem k tomu, že by to mohlo představovat porušování předpisů EU v oblasti ochrany osobních údajů a základních práv;

C.  vzhledem k tomu, že účelem zákona FATCA je zabránit osobám z USA ve vyhýbání se daňovým povinnostem a že od zahraničních finančních ústavů vyžaduje, aby „osoby z USA“ vyhledávaly podle řady ukazatelů, např. místa narození v USA, amerického telefonního čísla a známek plné moci k účtu osoby s americkou adresou, u níž musí fyzická osoba prokázat, že není osobou z USA;

D.  vzhledem k tomu, že používání takových ukazatelů prosazovaných zákonem FATCA může vést ke svévolnému odhalování a stíhání fyzických osob, jež ve skutečnosti nemusí mít žádné zásadní vazby na USA; vzhledem k tomu, že zákon FATCA se prakticky dotýká velkého množství osob, např. osob s dvojím občanstvím (EU/USA) a jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou občany USA, a zejména tzv. „náhodných Američanů“, kteří tím, že se náhodou narodili v USA, získali americké občanství, avšak nemají k této zemi žádné vazby, protože v ní nikdy nežili, nepracovali ani nestudovali, a nemají ani přiděleno americké číslo sociálního zabezpečení;

E.  vzhledem k tomu, že Komise připustila, že nezamýšleným důsledkem zákona FATCA a souvisejících mezivládních dohod je bránění občanům USA a osobám, u nichž existují indicie, že by se na ně mohl vztahovat zákon FATCA (dále jen „osoby z USA“), v přístupu k finančním službám v EU;

F.  vzhledem k tomu, že zákon FATCA má trvale velmi negativní vliv na život a živobytí tisíců občanů EU dodržujících zákony a jejich evropské rodinné příslušníky, jelikož u osob, které spadají do definice „osob z USA“, dochází ke zmrazení jejich spořicích účtů a je jim bráněno v přístupu ke všem bankovním službám, včetně životního pojištění, důchodů a hypoték, a to kvůli neochotě finančních ústavů provádět nákladné vykazování podle zákonu FATCA; vzhledem k tomu, že osobní údaje jejich rodinných příslušníků z EU jsou navíc předávány do USA a dochází k omezování jejich přístupu k bankovním službám v EU (např. ke společným účtům nebo k hypotékám);

G.  vzhledem k tomu, že „náhodní Američané“, kteří se chtějí vyhnout dopadům zákona FATCA, se musí oficiálně vzdát svého amerického občanství, což je velmi komplikovaný postup, k němuž osoba musí mít americké číslo sociálního zabezpečení nebo americké mezinárodní daňové identifikační číslo, jež většina „náhodných Američanů“ zpravidla nemá;

H.  vzhledem k tomu, že americké internetové platformy, jako např. AirBnB, Tripadvisor a Amazon, musí shromažďovat informace o daňových poplatnících od všech občanů EU, kteří využijí jejich on-line služeb, a předávat je americkému federálnímu daňovému orgánu (Internal Revenue Service, IRS); vzhledem k tomu, že cílem takového postupu je ověřit, zda je uživatel občanem USA, a tudíž určit, zda příjmy vytvářené prostřednictvím těchto platforem podléhají podle zákona FATCA daňovému výkaznictví USA; vzhledem k tomu, že tento postup zjevně není v souladu s předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů;

I.  vzhledem k tomu, že podle směrnice 2014/92/EU (směrnice o platebních účtech) musejí členské státy zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci zákazníků ze strany úvěrových institucí na základě jejich státní příslušnosti nebo místa bydliště;

J.  vzhledem k tomu, že lhůta, kterou členské státy dostaly na provedení směrnice o platebních účtech do svého práva, uplynula dne 18. září 2016;

K.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 6. července 2016 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem upozornil na velmi omezenou reciprocitu mezi USA a EU v rámci dohody o zákoně FATCA;

L.  vzhledem k tomu, že zákon FATCA a společné standardy organizace OECD pro vykazování týkající se automatické výměny informací v daňové oblasti jsou základními nástroji v boji proti korupci, přeshraničním daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem;

M.  vzhledem k tomu, že francouzské Národní shromáždění v říjnu 2016 zveřejnilo v návaznosti na dvoustrannou informativní pracovní cestu, během níž se zjišťoval extrateritoriální dopad některých zákonů USA, včetně zákona FATCA, zprávu, v níž se doporučuje, aby francouzská vláda buď projednala změnu své daňové dohody s USA, nebo požádala zákonodárce USA, aby změnili zákony USA tak, aby „náhodným Američanům“ s francouzskou státní příslušností umožnili vystoupit ze systému USA a vzdát se svého nechtěného amerického občanství, aniž by museli platit nějaké poplatky nebo pokuty či registrovat údaje o sobě; vzhledem k tomu, že nedávno byla vytvořena komise, která se zabývá konkrétně extrateritoriálním zdaněním francouzských „náhodných Američanů“ ze strany USA, a že v listopadu 2017 byla jak v Senátu, tak i v Národním shromáždění předložena usnesení týkající se této problematiky; vzhledem k tomu, že dne 15. května 2018 francouzský Senát jednomyslně odhlasoval usnesení, v němž francouzskou vládu vyzývá k okamžitému přijetí opatření, jež zajistí, aby bylo respektováno právo „náhodných Američanů“ s francouzským občanstvím na bankovní účet, aby byly ukončeny diskriminační praktiky přijaté francouzskými bankami v souvislosti se zákonem FATCA a aby byla okamžitě zahájena informační kampaň, jež bude francouzské občany žijící v USA informovat o důsledcích státní příslušnosti a daňových předpisů USA; vzhledem k tomu, že v usnesení se dále požaduje, aby bylo vyvíjeno značné diplomatické úsilí o nalezení řešení pro „náhodné Američany“ s francouzským občanstvím, které by jim umožnilo vzdát se nechtěného občanství USA, aniž by museli platit nějaké poplatky nebo pokuty či registrovat údaje o sobě, a aby USA dodržely svůj slib reciprocity, na jehož základě Francie souhlasila s uzavřením mezivládní dohody;

N.  vzhledem k tomu, že USA a Eritrea jsou jediné dvě země na světě, které uplatňují zásadu zdaňování založeného na občanství, přičemž Organizace spojených národů odsoudila Eritreu za její snahy vybírat „daň z diaspory“;

O.  vzhledem k tomu, že USA přijaly v roce 2017 významnou daňovou reformu, v jejímž rámci však v případě jednotlivců nedošlo ke zrušení zásady zdaňování založeného na občanství, nýbrž k zavedení zdaňování založeného na území uplatňovaného u amerických nadnárodních společností;

1.  vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že budou zaručena základní práva všech občanů, zejména pak „náhodných Američanů“, především právo na soukromý a rodinný život, právo na soukromí a zásada zákazu diskriminace, jak stanoví Listina základních práv Evropské unie a Evropská úmluva o lidských právech;

2.  vyzývá členské státy, aby zajistily úplné a řádné provedení směrnice o platebních účtech, zejména jejích článků 15 a 16, do svého práva, a aby zaručily všem občanům EU právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky bez ohledu na jejich státní příslušnost;

3.  vyzývá Komisi, aby uspíšila svou analýzu opatření členských států k provedení směrnice o platebních účtech do vnitrostátního práva a aby do svého posouzení zahrnula situaci „náhodných Američanů“, osob s dvojím občanstvím a občanů USA zákonně pobývajících v EU a přihlédla přitom k jakékoli diskriminaci ze strany finančních ústavů vůči daňovým poplatníkům, kteří zákonně pobývají v EU a pro účely zákona FATCA jsou považováni za „osoby z USA“;

4.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v případě zjištění případů nesplnění povinností při provádění směrnice o platebních účtech do práva členských států bezodkladně zahájila řízení o nesplnění povinnosti a aby Parlament a Radu informovala o opatřeních přijatých za účelem řádného provádění uvedené směrnice;

5.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit náležitou úroveň ochrany osobních údajů předávaných podle zákona FATCA USA, a to v plném souladu s vnitrostátními i předpisy EU o ochraně údajů; vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své mezivládní dohody a v případě potřeby je změnily, aby byly v souladu s právy a zásadami podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů; naléhavě vyzývá Komisi a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, aby bez odkladu prošetřily veškeré případy porušování předpisů EU v oblasti ochrany údajů ze strany členských států, jejichž právní předpisy umožňují předávání osobních údajů pro účely zákona FATCA americkému federálnímu daňovému úřadu, a aby proti členským státům, které neprosazují předpisy EU v oblasti ochrany údajů řádným způsobem, zahájila řízení o nesplnění povinnosti;

6.  vyzývá Komisi, aby provedla úplné posouzení dopadů zákona FATCA a americké extrateritoriální praxe zdaňování založeného na občanství na občany EU, unijní finanční ústavy a hospodářství Unie, aby přitom přihlédla k přetrvávající snaze Francie a dalších členských států a objasnila, zda existuje závažný nesoulad mezi situací občanů/rezidentů EU v různých členských státech EU, zejména pokud jde o předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů a normy týkající se základních práv v důsledku zákona FATCA a indicií, že se jedná o „osoby z USA“; vyzývá Komisi, aby provedla komplexní posouzení reciprocity zákona FATCA nebo její neexistence v celé EU, jakož i dodržování závazků ze strany USA plynoucích z různých mezivládních dohod uzavřených s členskými státy;

7.  vyzývá Komisi, aby posoudila a v případě nutnosti zajistila dodržování základních práv a hodnot EU zakotvených v Listině základních práv a Evropské úmluvě o lidských právech, jako je právo na soukromí a zásada zákazu diskriminace, a také předpisů EU v oblasti ochrany osobních údajů v kontextu zákona FATCA a automatické výměny daňových informací s USA;

8.  s politováním konstatuje, že mezivládní dohody uzavřené členskými státy se vyznačují nedostatkem reciprocity, zejména pokud jde o rozsah vyměňovaných informací, které jsou rozsáhlejší v případě členských států než v případě USA; vyzývá členské státy, aby společně pozastavily uplatňování svých mezivládních dohod (nebo sdílení veškerých jiných informací, než jsou informace týkající se účtů, které občané USA pobývající v USA mají v EU), dokud USA nebudou souhlasit s mnohostranným přístupem k automatické výměně informací buď tím, že zruší zákon FATCA a připojí se ke společnému standardu pro vykazování, nebo zákon FATCA znovu projednají na celounijním základě, přičemž obě strany Atlantiku budou mít vůči sobě tytéž závazky;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby s cílem řádně chránit práva evropských občanů (zejména „náhodných Američanů“) a zajistit ze strany USA stejnou reciprocitu automatické výměny informací předložily společný přístup EU k zákonu FATCA;

10.  vyzývá Radu, aby pověřila Komisi zahájením jednání s USA o dohodě o zákonu FATCA mezi EU a USA, aby byla zajištěna úplná reciprocita výměny informací a dodržování základních zásad práva EU a také směrnice o platebních účtech a aby se mohli „náhodní Američané“ z EU vzdát svého nechtěného amerického občanství, aniž by museli platit nějaké poplatky nebo pokuty či registrovat údaje o sobě;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.
(2) Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214.
(3) Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0491.
(5) Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 79.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí