Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0306/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0306/2018

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0316

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 145kWORD 56k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» (2018/2646(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 8 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη διαφάνεια στον τομέα της φορολογίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (COM(2016)0451),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(5),

–  έχοντας υπόψη το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ (ΚΠΑ), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που έχει ο FATCA για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» (O-000052/2018 – B8-0033/2018 και O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν προσφύγει στην Επιτροπή Αναφορών εκφράζοντας φόβους για τις δυσμενείς συνέπειες του FATCA, των διακρατικών συμφωνιών για την εφαρμογή του και του εξωχώριου αντίκτυπου της φορολόγησης βάσει ιθαγένειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος του FATCA και των συναφών διακρατικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και Ηνωμένων Πολιτειών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ είναι υποχρεωμένα, υπό την απειλή κυρώσεων που συνίστανται στην ανάκληση τραπεζικών αδειών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης παρακράτησης φόρου σε ποσοστό 30%, να κοινοποιούν πλέον στην Φορολογική Διοίκηση των ΗΠΑ (Internal Revenue Service - IRS), μέσω των εθνικών τους κυβερνήσεων, λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά λογαριασμούς που τηρούν εικαζόμενα «πρόσωπα των ΗΠΑ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να συνιστά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FATCA αποσκοπεί να αποτρέψει τη φοροδιαφυγή υπηκόων των ΗΠΑ, καθώς και ότι απαιτεί από αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναζητούν «πρόσωπα των ΗΠΑ», ελέγχοντας διάφορα στοιχεία, όπως τόπο γέννησης στις ΗΠΑ, αριθμό τηλεφώνου στις ΗΠΑ και στοιχεία για την ύπαρξη πληρεξουσιότητας σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό προσώπου με διεύθυνση στις ΗΠΑ, ενώ τα άτομα αυτά καλούνται να αποδείξουν ότι δεν είναι «πρόσωπα των ΗΠΑ»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η χρήση στοιχείων, που επιβάλλεται από τον FATCA, μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη έκθεση και τιμωρία ατόμων που ενδέχεται στην πραγματικότητα να μην έχουν ουσιαστικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FATCA αφορά στην πράξη μια μεγάλη ομάδα ατόμων, όπως για παράδειγμα πολίτες με διπλή ιθαγένεια ΕΕ‑ΗΠΑ και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν έχουν αμερικανική ιθαγένεια, και ιδίως τους λεγόμενους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών», οι οποίοι απέκτησαν την αμερικανική ιθαγένεια από το τυχαίο γεγονός της γέννησής τους και οι οποίοι, ωστόσο, δεν διατηρούν κανενός είδους δεσμό με τις ΗΠΑ, καθώς δεν έχουν ποτέ ζήσει, εργαστεί ή σπουδάσει στις ΗΠΑ, και δεν είναι κάτοχοι αριθμού κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο FATCA και οι συναφείς διακρατικές συμφωνίες είχαν ως ανεπιθύμητη συνέπεια να παρεμποδίζεται η πρόσβαση πολιτών των ΗΠΑ και κάθε προσώπου για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι υπόκειται στον FATCA («πρόσωπα των ΗΠΑ») σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζωή και τα μέσα διαβίωσης χιλιάδων νομοταγών πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους στην ΕΕ υφίστανται καθημερινά τις εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις του FATCA, δεδομένου ότι όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία «πρόσωπα των ΗΠΑ» έχουν υποστεί δεσμεύσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών και στερούνται πρόσβασης σε όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση ζωής, συντάξεις και ενυπόθηκα δάνεια, λόγω του ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραλείπουν να εφαρμόσουν τη δαπανηρή διαδικασία υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο του FATCA· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των μελών των οικογενειών τους στην ΕΕ αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής πληροφοριών με τις ΗΠΑ, η δε πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες στην ΕΕ υπόκειται σε περιορισμούς (όσον αφορά επί παραδείγματι κοινούς λογαριασμούς και/ή ενυπόθηκα δάνεια)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «Αμερικανοί λόγω συγκυριών» που δεν επιθυμούν να υπόκεινται στον FATCA υποχρεούνται να αποποιηθούν επισήμως την αμερικανική τους ιθαγένεια, διαδικασία που είναι ιδιαίτερα επαχθής και για την οποία απαιτείται αριθμός κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ ή διεθνής αριθμός φορολογικού μητρώου των ΗΠΑ, τα οποία, μεταξύ άλλων, οι περισσότεροι Αμερικανοί λόγω συγκυριών δεν διαθέτουν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμερικανικές διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Airbnb, το Tripadvisor και το Amazon, υποχρεούνται να συλλέγουν φορολογικά στοιχεία από όλους τους πολίτες της ΕΕ που χρησιμοποιούν αυτές τις διαδικτυακές υπηρεσίες, και να τα διαβιβάζουν στην ομοσπονδιακή φορολογική αρχή των ΗΠΑ, την IRS· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της πρακτικής αυτής είναι να διαπιστώνεται κατά πόσον ο χρήστης είναι πολίτης των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, να αποφασίζεται εάν τα κέρδη από τις εν λόγω πλατφόρμες υπόκεινται σε φορολόγηση στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του FATCA· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή προδήλως δεν συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την οδηγία 2014/92/ΕΕ (οδηγία για λογαριασμούς πληρωμών) τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να μην μεταχειρίζονται δυσμενώς τους καταναλωτές με βάση την ιθαγένειά τους ή τον τόπο κατοικίας τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο την οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών έληξε στις 18 Σεπτεμβρίου 2016·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, διεπίστωσε σημαντική έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FATCA και το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ (ΚΠΑ) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2016, μετά τη διακομματική διερευνητική αποστολή της προκειμένου να μελετήσει τις εξωχώριες συνέπειες ορισμένων αμερικανικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου του FATCA, έκθεση στην οποία συνιστούσε στη Γαλλική Κυβέρνηση είτε να διαπραγματευθεί μια τροποποίηση της φορολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ή να ζητήσει από τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ να τροποποιήσουν την νομοθεσία των ΗΠΑ προκειμένου να καταστεί δυνατό να μην υπόκεινται πλέον οι «Αμερικανοί λόγω συγκυριών» Γάλλοι στο φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ και να μην θεωρούνται πλέον, παρά τη βούλησή τους, Αμερικανοί πολίτες, χωρίς τέλη, καταχώριση των δεδομένων τους ή κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα έχει συγκροτηθεί ειδικά μια επιτροπή, η οποία θα εξετάσει την εξωεδαφική φορολόγηση από τις ΗΠΑ των Γάλλων που είναι «Αμερικανοί λόγω συγκυριών» και ότι το Νοέμβριο του 2017 υποβλήθηκαν επί του συγκεκριμένου αυτού ζητήματος ψηφίσματα στη Γαλλική Γερουσία και στην Εθνοσυνέλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Μαΐου 2018 η Γαλλική Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα, με το οποίο κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των «Αμερικανών λόγω συγκυριών» Γάλλων να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, ότι θα παύσουν οι πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης που εφάρμοσαν οι γαλλικές τράπεζες στον απόηχο του FATCA, και ότι θα ξεκινήσει άμεσα ενημερωτική εκστρατεία για να ενημερωθούν οι Γάλλοι πολίτες που ζουν στις ΗΠΑ σχετικά με τις συνέπειες της ιθαγένειας των ΗΠΑ και τη φορολογική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμα ζητείται περαιτέρω να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο για την εξεύρεση λύσης για τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» Γάλλους που θα τους επέτρεπε να αποποιηθούν την ανεπιθύμητη αμερικανική ιθαγένειά τους χωρίς επιβολή τελών, χωρίς καταχώριση στοιχείων και χωρίς κυρώσεις, καθώς και να τηρήσουν οι ΗΠΑ την δέσμευσή τους περί αμοιβαιότητας, βάσει της οποίας η Γαλλία συμφώνησε να υπογράψει τη διακυβερνητική συμφωνία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η Ερυθραία είναι οι δύο μοναδικές χώρες στον κόσμο που έχουν υιοθετήσει σύστημα φορολόγησης βάσει ιθαγένειας, η δε Ερυθραία έχει καταδικαστεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τις προσπάθειές της να επιβάλει τον εν λόγω «φόρο της διασποράς»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 οι ΗΠΑ ενέκριναν μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν κατήργησε ωστόσο την αρχή της φορολόγησης των φυσικών προσώπων βάσει ιθαγένειας, αλλά θέσπισε φορολόγηση βάσει‑εδάφους για τις πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ·

1.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών, ιδίως των «Αμερικανών λόγω συγκυριών», και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα καθώς και η αρχή της αποφυγής‑διακρίσεων, όπως προβλέπονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, ιδίως των άρθρων 15 και 16 της οδηγίας αυτής, και να εγγυηθούν ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών βάσει στοιχείων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους·

3.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη μελέτη της όσον αφορά τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών και να συμπεριλάβει στην αξιολόγησή της την κατάσταση των «Αμερικανών λόγω συγκυριών», των πολιτών με διπλή ιθαγένεια και των πολιτών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, αποδίδοντας δέουσα προσοχή στη διακριτική μεταχείριση από πλευράς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εις βάρος φορολογουμένων που κατοικούν νόμιμα στην ΕΕ και χαρακτηρίζονται, για τους σκοπούς του FATCA, ως «πρόσωπα των ΗΠΑ»·

4.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να κινήσει χωρίς καθυστέρηση διαδικασία επί παραβάσει σε περίπτωση αποδεδειγμένων παραβιάσεων κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας·

5.  τονίζει τη σπουδαιότητα της παροχής επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ δυνάμει του FATCA, σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις διακυβερνητικές τους συμφωνίες και να τις τροποποιήσουν, εφόσον απαιτείται, προκειμένου αυτές να ευθυγραμμισθούν με τα δικαιώματα και τις αρχές του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων να ερευνήσουν χωρίς καθυστέρηση τις παραβιάσεις των κανόνων περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ από κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ για τους σκοπούς του FATCA και να κινήσουν διαδικασία επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν με τον δέοντα τρόπο τους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων·

6.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση αντικτύπου του FATCA και της εξωεδαφικής πρακτικής της φορολόγησης βάσει ιθαγένειας που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ σε πολίτες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οικονομίες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλονται στη Γαλλία και σε άλλα κράτη μέλη και να αναφέρει εάν υφίστανται σοβαρές διαφορές μεταξύ πολιτών της ΕΕ και/ή κατοίκων σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων και τα πρότυπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ ως αποτέλεσμα του FATCA και των «ενδείξεων περί ιδιότητας προσώπου των ΗΠΑ»· καλεί την Επιτροπή να διεξάγει διεξοδική αξιολόγηση σχετικά με την ύπαρξη ή απουσία καθεστώτος αμοιβαιότητας στο πλαίσιο του FATCA σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς και όσον αφορά τη συμμόρφωση των ΗΠΑ με τις υποχρεώσεις τους βάσει των διαφόρων διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν υπογράψει με κράτη μέλη·

7.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, εάν απαιτείται, να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και οι αξίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, καθώς και οι κανόνες περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ, τηρούνται στο πλαίσιο του FATCA και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα με τις ΗΠΑ·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την εγγενή έλλειψη αμοιβαιότητας στις διακρατικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την έκταση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, η οποία είναι μεγαλύτερη για τα κράτη μέλη από ό,τι για τις ΗΠΑ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναστείλουν από κοινού την εφαρμογή των διακυβερνητικών συμφωνιών τους (ή την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, πλην όσον αφορούν λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΕ από αμερικανούς πολίτες που κατοικούν στις ΗΠΑ), έως ότου οι ΗΠΑ συμφωνήσουν σε μια πολυμερή προσέγγιση όσον αφορά την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (ΑΑΠ), είτε με την κατάργηση του FATCA και τη συμμετοχή στο κοινό πρότυπο αναφοράς είτε με την επαναδιαπραγμάτευση του FATCA σε επίπεδο ΕΕ‑ και με πανομοιότυπες αμοιβαίες υποχρεώσεις ανταλλαγής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν μια ενιαία στάση της ΕΕ όσον αφορά τον FATCA προκειμένου να προστατευτούν καταλλήλως τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών (και ιδίως των «Αμερικανών λόγω συγκυριών») και να βελτιώσουν τους όρους αμοιβαιότητας στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με τις ΗΠΑ·

10.  καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τον FATCA, προκειμένου να διασφαλιστεί ανταλλαγή πληροφοριών υπό όρους πλήρους αμοιβαιότητας, να τηρηθούν οι θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου καθώς και η οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών, και να δοθεί στους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» στην ΕΕ η δυνατότητα να παραιτηθούν από την ανεπιθύμητη γι’ αυτούς αμερικανική ιθαγένεια χωρίς τέλη, καταχώριση των δεδομένων τους και κυρώσεις·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214.
(3) ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0491.
(5) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 79.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου